Orthodoxie & kennis van onze Heer Jezus Christus

Christus Pantocrator4De Goddelijke kracht van Christus
heeft ons immers met alles, wat
tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die
ons geroepen heeft door Zijn Heerlijkheid en Macht; door Deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat
jullie daardoor deel zouden hebben aan
de Goddelijke natuur,
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door
de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht,
door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde [jegens allen].
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden,
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus“.
2Petr.1: 3-8

De Goddelijke kracht van Christus heeft ons immers met alles, wat
tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die
ons geroepen heeft door Zijn Heerlijkheid en Macht. . . .
Dit is de “vertrouwde uitdrukking” over het leven in Christus welke voorkomt
in de geschriften van de vaders H. Cabasilas en H. Johannes van Kronstadt.
[boek, ''My life in Christ'', reprint]Johannes van Kronstadt [vader John Iliytch Sergieff] leert ons buitengewoon praktische dingen over het leven in Christus en deze vormen  “de rode draad” in het leven van de mens die  verwikkeld is in een geestelijke strijd, met de bedoeling daarin vooruitgang te boeken [boek, “My life in Christ”, reprint ISBN-13: 978-0548561171  ISBN-10: 0548561176].
De H. Cabasilas bemoedigt ons eveneens in de strijd om Gods genade, opdat wij hierdoor onze redding hopen te verkrijgen [The Life in Christ Paperback – March 1, 1997].

De Apostel Petrus schetst ons bovenstaand zeven mogelijkheden om het leven in Christus te verkrijgen:
1.]. bemind Geloof, verkregen kennis van God in samenspraak met de Heilige Drie-eenheid;
2.]. deelname aan de Goddelijke Natuur door
te ontsnappen aan de corruptie van de wereld en
3.]. het reinigen en voorkomen van oude zonden in samenwerking met onze Heiland.

Wanneer ons geloof in God zwak is of onder vuur ligt, zouden we er goed aan doen om
de door deze Apostel aangegeven heldere uiteenzetting van Geloof voor ogen te houden.
Ons Geloof komt namelijk allereerst niet van onszelf, door middel van onze eigen inspanningen, maar vindt het fundament als een gave, een geschenk van God [vs.1].
Onze gerichtheid op de Heer Jezus Christus en Zijn leer, de Kerk, de Heilige Schrift en
de heiligen ontwaken in ons wanneer de Heilige Geest onze harten en zielen modificeert [herschept].

Om in krachtermen te spreken, er zijn geen gebalde vuisten nodig om onze overtuigingen te verdiepen, noch hebben we geweldige inspanningen nodig om onze steeds innerlijke twijfels te overwinnen, ook zijn ambitieuze ascetische veranderingen niet noodzakelijk.
Niets van deze uiterlijke inspanningen zullen ons een dierbaar Geloof
kunnen versterken, tenzij God Zelf het bevordert [vs. 1].
Geloof is, net als het leven zelf en de lucht die we inademen, een gave Gods.
Laat ons, met alles wat in ons is, dit kostbare geschenk door voortdurend gebed afsmeken!

Het leven in Christus is een relatie, die wij zelf met God aangaan.
We hebben de neiging om te denken dat we andere mensen kennen, door
hen fysieke te benaderen, maar veel wat we van anderen te weten komen,
komt via de geest en het hart tot ons.
We weten dat God in de eerste plaats via het hart tot ons spreekt,
via onze geest dienen we hem te vereren, want  “God is geest en wie Hem aanbidden,
dienen Hem in geest en in waarheid te aanbidden
“.
John.4: 24

orthodox, die in de kerk een kaars aansteektDe Heer geeft een onuitputtelijke mogelijkheden en middelen om Hem te leren kennen: de opgang tot Zijn bedehuis en het lezen van de H. Schrift, Die de Waarheid openbaart, het ontvangen van
het Heilige Mysterie, met name de heilige communie, het vereren van iconen en de samenspraak met de andere leden van Zijn Lichaam, vooral degenen die Hem goed kennen. Door middel van
deze communicatiemiddelen vinden we
Genade en Vrede welke ons veelvuldig door de kennis van God wordt geopenbaard“.
2Petr.1: 2

De aantrekkingskracht tot onze Heer Jezus Christus wordt gebracht door de Heilige Geest, Die Christus’ oproep doet weerklinken [vs. 3]:
Komt allen tot Mij. . . . Neemt Mijn juk op u en leert van Mij. . . en
gij zult rust vindt voor uw ziel
“.
Matth.11: 28-29
Het leven in Christus begint met een wenken van de Heilige Drie-eenheid, als reactie op ons eigen verlangend hart. Op het moment dat we ons leven met Christus beginnen te delen, nemen we deel aan Gods Goddelijke natuur [2Petr.1: 4].
Hij benadrukt ons, door te zeggen, dat Christus Zichzelf in ons versterkt en verandering in ons teweeg brengt wanneer we naar Hem luisteren.
Door ons met Christus te bekleden, ons met Hem te verbinden verdedigt Hij ons tegen “het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” [vs.4]. Christus biedt weerstand tegen de haat, de leugens en vreemde gedragingen die ons bedreigen!
Deze kwalen zijn onophoudelijk actief in deze wereld, maar wanneer we leven in Christus dan  aanvaarden we de deelname aan een ander rijk, immers “in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad” en Zijn Liefde onafgebroken over ons uitstort.
Rom.8: 37
De schoonheid van het leven in Christus bewerkstelligt, dat
wij “gereinigd worden van [onze] oude zonden“.
2Petr.1: 9
Steeds verder zal de smet van deze wereld afnemen en worden wij door onze keuze om
in en met Christus, onze God genezen.
Orthodox gebedssnoerIndien wij onze zonden belijden, is
Hij getrouw en rechtvaardig, om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid“.
1John.1: 9
Het leven in Christus is onze eigen vrije keuze, maar dit wordt pas mogelijk door ons antwoord op de samenwerking die door Hem wordt ingezet [2Petr.1: 10].
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen
John.15: 16
En wat is ons antwoord hierop?
Heer, Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons, zondaars
“.

Aldus voor Hem bewaard in Uw heiliging,
zal ik mij altijd Uw Geboden herinneren en in het vervolg niet meer voor mijzelf leven, Ontmeoting met de Heer in de Heilige Communiemaar voor U, onze Heer en Weldoener . . .

” . . . Want Gij zijt waarlijk Degene naar Wie wij verlangen en de onuitsprekelijke Vreugde van hem die U liefhebben:
Christus onze God;
Die de gehele Schepping viert in
de eeuwen der eeuwen. Amen
.”
Gebed na het ontvangen van de Communie,
na afloop van de Goddelijke Liturgie.

We worden door Hem bewaard in Zijn heiliging, verkrijgen het bezit van diezelfde aard.
Op dezelfde manier kwam Christus op aarde en nam net als wij een fysiek lichaam aan,
om ons een weg uit de duisternis naar het Licht te wijzen
Wij op onze beurt dienen naar hetzelfde te streven als Hij, streven om geestelijk als God te zijn. Wanneer we proberen te zijn als Hij, komen we tot het besef dat
we eigenlijk een weerspiegeling van Hem worden.
Want Zijn Glorie is als een helder Licht dat ons zal kleden.
In plaats dat we ons inzetten om de glorie van God in ons leven toe te passen,
worden we als Christus en bekleden ons met Gods heerlijkheid.
Als een spiegel reflecteren we niet alleen de fysieke, maar ook
Zijn goddelijke natuur terug naar de wereld.
Wanneer we spirituele wezens worden en ons bekleden met Gods heerlijkheid en deze
in de wereld weergeven, waarom dienen we dan te sterven?
Wij weerspiegelen tot eer van God Gods heerlijkheid in de wereld,
we worden daarmee dood voor de zonde, maar leven door Christus Jezus

Jacob's ladderDe dood is niet een vloek door God het is een gave.
De dood is een geschenk om ons te redden van corruptie, om te ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Wanneer wij toegeven aan de misleiding van de gevallen engel en ons laten misleiden door te zondigen en keren we ons niet af van de zonde;
wanneer we blijven zondigen worden we als
een doffe spiegel en zijn niet langer in staat om
de wereld Gods heerlijkheid te verkondigen.
God in Zijn ultieme wijsheid gaf ons de gave
de zonde en daardoor de dood te overwinnen,
die ons door het verderf vernietigt.
De Apostel Petrus maakt dit ons in zijn brief duidelijk:

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, Die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welken Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis“.
Petr.3: 18,19
Opstandingsicoon2Dus wanneer we sterven, komt er een einde aan de zonde zelf, omdat wij dood zijn
wordt ook op dezelfde manier de zonde overwonnen.
Want zoals Jezus uit de doden is opgestaan, zullen
ook wij uit de dood worden opgewekt en worden bevrijd van de banden die ons beperken en
dat is zonde.
Wij zullen worden genezen en teruggebracht tot
de oorspronkelijke natuur die we voor de val bezaten.
We zullen opnieuw een waarheidsgetrouwe weergave worden van de Heerlijkheid Gods,
zowel naar Lichaam als naar Geest.

Orthodoxie & ongeveinsd geloof

EuroparlementHoe afwijzender Europese politici
tegenover godsdienst staan,
hoe verder ze ervan overtuigd geraken dat
religie een grote rol speelt, immers:
Zou een woordenvloed onbeantwoord blijven en een woordenkramer gelijk hebben? Zou uw gezwets de lieden tot zwijgen brengen en zoudt gij spotten
zonder dat iemand u beschaamd maakt?
“.
Job 11: 2,3

Christus is Gods Woord in Eigen Persoon.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond“.
John.1: 1,14
Dit Woord, in de Schriften voorafgaand aan Zijn aanwezigheid hier op aarde,
is regelmatig vooraf gebeeld geweest, en heeft door de Profeten weerklonken.
Christus erkende en respecteerde het Goddelijk Gezag van de Schriften en
heeft ook bevestigd dat die van Hem getuigden.
Lezers van deze site herkennen hier het feit dat hij de Emmaüsgangers
Zijn aanwezigheid aan de hand van de Schriften uiteenzette.
Maar er zijn meerdere voorbeelden die genoemd kunnen worden o.a.:
1.].Mozes heeft over Mij geschreven“;
John. 5: 46;
2.].Abraham verheugde zich erop dat hij Mijn dag zou zien en
hij heeft die gezien en zich verblijd“;
John 8: 56;
3.].David zelf noemde de Christus zijn ‘Heer’, hoe is Hij dan Zijn Zoon?
Matth.22: 45; Marc.12: 37 en Luc.20: 44.

Ontmoeting in de Tempel - Onbekend Ottonian, ca 1030. Getty MuseumDe rechtvaardige Simeon en Anna, verwachtten de vertroosting van Israël.
Simeon was door de Heilige Geest een Godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou ondergaan, eer hij Christus gezien zou hebben.
En toen de ouders het Kind de Tempel binnenbrachten, nam hij Het in zijn armen en hij loofde God met de woorden:
Prophet Symeon febr 2ndNu laat Gij Heer,
uw dienstknecht gaan in
vrede naar Uw Woord, want mijn ogen hebben
Uw Heil aanschouwd, dat
U bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren:
Licht tot verlichting van de heidenen en van Uw volk Israël
“.
Luc.2: 22-39

Om nog verder te gaan, bij de verzoeking in de woestijn gebruikte de Heer drie uitspraken
uit het boek Deuteronomium om de tegenstander te overwinnen.
Op deze manier heeft Christus de duivel bij deze confrontatie aan het begin van Zijn dienstwerk teniet gedaan, zodat deze voor een tijd van Hem week en zo heeft Hij later
de definitieve overwinning op hem behaald op het Kruis,
Opdat Hij door de dood de duivel voorgoed te niet zou doen die
de macht over de dood had
“.
Hebr.2: 14
Aan het begin van Zijn openbare dienstwerk haalde Christus in
de synagoge van Nazareth enkele verzen aan uit de profeet Jesaja.
Het is heel leerzaam om deze passages te bestuderen in het verband waarin ze voorkomen.
Isaiah 61: 1-2; Luc.4: 18-19,21
In de Bergrede zegt Christus dat Hij niet is gekomen om de Wet of de Profeten op te heffen, maar
om de Schriften in vervulling te doen gaan.
Matth.5: 17-18
Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan,
zal niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan totdat alles is gebeurd“.
Christus haalde met grote regelmaat teksten uit het geschreven Woord van God aan.
Hij verwees in totaal naar ongeveer twintig personen uit het Oude Testament en
noemde teksten uit negentien verschillende boeken.
Regelmatig zie je Hem zeggen:
Er staat geschreven . . . “, “De Schriften getuigen van Mij“,
“De Schriften moeten vervuld worden . . .” en “Hebt u niet gelezen . . .“, etc.

Over de praktische en geestelijke betekenis van de Genade, die
ons door de Blijde Boodschap geschonken wordt,  kan geen enkele twijfel bestaan.
Ook voor ons is Wijsheid van toepassing, zoals:
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Zoals het een vermaak is voor de dwaas schanddaden te bedrijven,
zo is het met de Wijsheid voor de mens met verstand
“.
Spr.10: 22,23
Ontmoeting in de Tempel, Simeon en AnnaOnze rijkdom als christenen is
in de eerste plaats van geestelijke aard:
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus“.
Eph.1: 3
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde
“.
Hebr.11: 8,9

Nu, dan koningen, weest wijs:
wordt onderricht, gij allen die de aarde oordeelt.
Dient de Heer in vreze,
juicht Hem toe met ontzag.
Aanvaardt onderricht, opdat de Heer niet toorne, en
jullie verloren gaan van de gerechte weg, wanneer
straks Zijn toorn ontbrandt.
Gelukzalig zijn allen,
die op Hem hebben vertrouwd“.
Psalm 2 [eind, vert. Den Haag]
Christus Pantocrator, de AlleenheerserMaar ik weet:
mijn Verlosser leeft en
ten laatste zal Hij op het stof optreden.
Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik
uit mijn vlees God aanschouwen, 
Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, Die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde;
mijn nieren in mijn binnenste versmachten   van verlangen“.
                                                                               Job 19: 25-27
De Kerk leeft in de verwachting van
de “dag des Heren”, de Wederkomst des Heren.
Deze dag is de vervulling van de Gods plan met de wereld en de mensen:
We zullen voor eeuwig met Hem zijn!
God zal alle dingen nieuw maken: hemel en aarde, wij krijgen een nieuw onvergankelijk lichaam.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen geweeklaag, geen pijn of verdriet,
geen oorlog, geen geweld.
Ja, God Zelf, zal alle tranen van onze ogen wissen!

Orthodoxie & de ontmoeting met God

???????????????????Als Christenen geloven wij
in een persoonlijk en levende God en
niet in een soort afstandige zelfzuchtige God
Die verzonken is in het beschouwen van Zichzelf
en Die niet in gemeenschap kan treden
met geschapen wezens.
Voor ons is het bewijs van Gods bestaan
Zijn Energie, Zijn genade, waardoor wij
deel hebben aan Zijn leven.
De mens wiens hart het doelwit is geworden
van God, zal voor God komen te staan en
met Hem spreken als ‘gelijke’, wanneer
Hij voorspraak doet voor de gehele wereld, want
dit is de eer die God Zijn Zoon gegevens heeft.

God verlangt deze gelijkheid in het gesprek met de mens;
Hij ziet hem niet als een ding dat Hij alleen “tot het zijn heeft gebracht“,
maar als Zijn “beeld“, Zijn gelijke, met wie Hij in gesprek kan zijn.
Wanneer wij door de H. Geest in een persoonlijke relatie treden met God,
dan belijden wij ‘in Hem’, niet zozeer onze woorden, maar
door een levende gewaarwording van God in ons.
Want dan is Hij binnengekomen in ons hart en
daar ‘in ons’, belijdt Hij ons heil door Zijn Genade.

Om de ontmoeting met God op aarde te ervaren, dienen we onszelf
goed voor te bereiden en we doen dit de gehele week
voor- en na afloop van de erediensten.
De Goddelijke Liturgie en andere diensten beginnen en worden op deze wijze
gedurende de gehele week [in gebed] voorbereid, waar je ook bent.
Wanneer je de kerk binnengaat, doe je dit rustig en respectvol;
je richt al je aandacht op de begroeting met de Heer.
Wanneer de dienst al begonnen is, stoor je niemand door hem/haar te
begroeten of het maken van lawaai.

Wanneer je de kerk binnengaat, kun je voor jezelf bidden:
Door de overvloed van Uw barmhartigheid,
mag ik binnentreden in Uw huis.
Ik zal neervallen voor Uw heilige Tempel,
in vrees voor U
“.
Psalm 5: 7

Het uitgaan van de kerk te Nuenen, Vincent van GoghWe komen naar de Kerk als een hospitaal
– een geestelijk ziekenhuis – om ons van
onze zonden af te keren, vergeving en geestelijke genezing te ontvangen.
Dit zal onze houding ten opzichte van de Kerk veranderen; we komen hier niet als naar een sociale gelegenheid; niet naar een bijeenkomst van vrienden of familie, als een gezellig samenzijn.
We komen omdat wij een gebroken leven leiden en
de gebrokenheid aan lichaam en ziel ervaren.
We komen hier om onze Heer Jezus Christus te ontmoeten en genezen te worden.
We komen om het Koninkrijk der Hemelen
te verwerven.

De opening van het gordijn en de Koninklijke deuren in
het midden van de iconostase heeft een zeer diepe betekenis.
In het Oude Testament lieten Mozes en het volk van Israël
hun slavernij in Egypte achter zich, zij verlieten de wildernis.
Daar gaf God hen onderricht over hoe ze Hem dienden te aanbidden.
Maar, waar zouden zij Hem te midden van deze woestenij aanbidden?
God liet hen een grote beweegbare tent maken, een Godshuis, waarin
de eredienst werd gehouden.
Het Godshuis was verdeeld in twee onderdelen.
Censer2Eerst was er het heilige [het Heiligdom], waarin de tafel van de Broden, de gouden kandelaar, en het wierookaltaar zich bevonden.
Dan was er een heel dik gordijn waarop de cherubijnen waren afgebeeld. Kwam je voorbij dit gordijn, in het tweede gedeelte, dan bevond je je in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond zich bevond en het verzoendeksel.
De priesters dienden dagelijks het Heiligdom binnen te gaan om hun plichten te vervullen.
Allleen het Heilige der Heiligen werd slechts een eenmaal per jaar betreden door de hoge priester  om daar het offer te brengen.

Hoe verhoudt zich dit met onze komst naar de kerk ?
Lang geleden bewoonden Adam en Eva de Paradijstuin en
leefden zij in volmaakte vrede met God en met elkaar.
Maar toen zij in hun hoogmoed van de boom aten, veranderde alles.
De dood en de zonde kwamen in de wereld; de vrede van God werd verbroken.
Adam en Eva waren niet meer in het paradijs en God stelde een cherubijnen aan
de ingang van het Paradijs te bewaken.
Het gordijn van het heiligdom herinnert ons eraan dat het Paradijs werd afgesloten, dat cherubijnen het bewaken en niemand binnen kan komen.
Toen kwam onze Heer Jezus Christus en werd alles hersteld, de dood werd overwonnen.
Onze Heer Jezus Christus opende de deuren van het Paradijs, zodat
we nu weer in vrede kunnen verkeren met God.
Dus wanneer we het gordijn in de iconostase openen,
herinnert dit ons eraan dat onze Heer Jezus Christus de scheiding tussen Hemel en aarde vernietigde welke ons van God en van elkaar uiteen deed gaan.
Dit is de reden waarom bij de dood van onze Heer Jezus Christus,
het voorhangsel van de tempel van boven tot onder scheurde [Matth.27: 51].
Nu kunnen we de vriendschap en relatie met God en  Zijn heiligen in de Hemelen bekomen.
De priester of bisschop, als vertegenwoordiger van Christus,
is de enige die het is toegestaan om het gordijn te openen.
Net zoals Christus de enige is, Die in staat is ons terug te brengen
in de relatie met God.

Orthodoxie & vertrouwen

Ontmoeting in de TempelEen Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de Heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de Heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met Recht en Gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De ijver van de Heer over de Heerscharen zal dit doen“.
Isaiah 9: 5,6

Ik kwam vandaag diverse dingen tegen, in een krantenartikel [nd],
m’n psalmenboek en zo maar een zeer heldere tekstvertaling:
Een ieder dan, die [in] Mij belijden zal voor de mensen,
hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, Die in de Hemelen is;
maar al wie
[in] Mij verloochenen zal voor de mensen,
die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is
“.
Matth.10: 32,33

Licht ontmoetingVolgens de Christelijke leer is Jezus
de Eengeboren Zoon van God en
de door God in het Oude Testament [de Tenach] bij monde van de Profeten beloofde Messias [o.a. Jesaja 53: 3 en verder] de ‘Gezalfde‘ van God, Die de mensen verlost van hun zonden en de harmonie tussen God en mensen,
die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs,
hersteld heeft.

Waar zijn nu de oorspronkelijke apostelen en discipelen?
Zij, die alleen doen, datgene waartoe zij als Christen geroepen zijn, zelfs in het diepst van je hart [ziel]
ben je er van bewust ook al is het een alledaagse frase.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest“;
wanneer je je met het kruisteken, waarmee je ieder werk begint, verkondig je
bij de eerste dagelijkse voeding die je tot je neemt;
wanneer je op weg gaat in de auto of met de trein en wanneer je gaat slapen.
Op deze manier verkondig je, belijd je God voor de mensen;
je kunt niet anders want dit is de het Abrahamitische principe van
de ‘Rechtvaardiging door Geloof’.
De Opstanding uit de doden wordt hiermee in het Kruis[teken] letterlijk genomen.
Door het Kruis[teken] dat we maken verkondigt het Christendom
de cruciale plaats die zij in de wereld inneemt, omdat het
de uiteindelijke overwinning op de dood en daarmee
een open toekomst, tot uitdrukking brengt:
Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe
komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen Opstanding uit de doden is?
Indien er geen Opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt.
En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud en
zonder inhoud is ook uw Geloof.
Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want
dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, Die
Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.
Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt en
indien Christus niet is opgewekt, dan is uw Geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.
Indien wij alleen voor dit leven onze Hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij
de beklagenswaardigste van alle mensen.
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de Ppstanding der doden door een Mens.
Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden
“.
1Cor. 15:12-22
laten we niet voorbij gaan aan datgene wat Christus ons gebracht heeft:
Ik ben het Licht voor de wereldIk ben het Licht van de wereld;
wie Mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar
hij zal het Licht van het Leven bezitten
“.
John.8: 12
Kun je dìt verzwijgen?
Christus was zich ervan bewust [en als het goed is Zijn volgelingen ook],
dat Hij [Zijn Vaders] Gods verzoeningsplan ten uitvoer moest brengen.
Zo Hij het gewild had, had Christus nooit in handen behoeven te vallen van wereldse autoriteiten: Hij is namelijk Heer over de Heerscharen, over aartsengelen,
over Koning, Keizer, Admiraal . . .
Na Zijn Opstanding vertelde Jezus overeenkomstig Zijn Blijde Boodschap wat
er verder nog zal gebeuren.

– Hij zei terug te zullen keren naar ‘de Vader’, vanwaar
– Hij Zijn volgelingen [de gelovigen] zou blijven bijstaan.
– Hij beloofde daarbij dat Zijn volgelingen de ‘Heilige Geest’
zouden ontvangen om hen verder te leiden op ‘Zijn weg’.
– Ook beloofde Hij Zijn terugkeer naar de aarde, op
een tijdstip dat ‘de Vader’ zou bepalen, al
gaf Hij wel duidelijke kenmerken van de tijd voor Zijn terugkomst;
– Hij voorspelde geloofsafval, liefde die verkilt,
veel oorlogen, burgeroorlogen, veel epidemieën en [honger-]nood en aardbevingen enz.

Jesus Christus licht van de wereldVlak voor Zijn hemelvaart benadrukte Jezus ten overstaan van Zijn discipelen het belang dat Zijn boodschap van Verlossing en Bevrijding door Vergeving van zonden, aan
de gehele wereld bekend zou worden gemaakt.
Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden
“.
Marc.16: 15,16
De Blijde Boodschap is dat de toehoorders wel wakker geschud moeten worden,
door het te verwoorden, erover te schrijven en duidelijk te maken dat
de geïnteresseerde luisteraar of lezer de diepte van dit Mysterie ontdekken,
dat zij erdoor opgewekt worden, tot Leven komen.
De hoofdthema’s, zoals de aanstaande wederkomst van Christus,
de sterke eenheid en parallellie tussen Eerste [O.T.] en Tweede Verbond {N.T.] en
de eschatologische verwachting van de Bijbelse feesten en
het Bijbels Huwelijksverbond dragen ertoe bij de veelkleurige Wijsheid van God en
het Profetisch perspectief dat Hij gelegd heeft in Zijn Woord [Zijn Waarheid],
te ontdekken.

Christus Pantocrator, de AlleenheerserGod, wie is met U te vergelijken?
Zwijg niet, houd U niet stil, o God.
Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;
die U haten heffen het hoofd.
Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk:
zij spannen samen tegen Uw heiligen.
Zij zeiden: Komt, laat ons hen vernietigen uit de volkeren, opdat er geen herinnering meer zij aan de naam van Israël.
Want eensgezind hebben zij overlegd,
gezamenlijk hebben zij een verbond gesloten tegen U . . .

. . . Zij worden beschaamd en ontsteld in de eeuwen der eeuwen;
zij zullen in verwarring raken en vergaan.
Dan zullen zij weten dat Uw Naam is: Heer,
en dat Gij alleen de Allerhoogste zijt over geheel de aarde
“.
uit Psalm 82 vert. Den Haag.

Want van U is het Koninkrijk en
de Kracht en de Heerlijkheid,
in alle eeuwigheid,
Amen
“.
nb. Het Christelijk feest van de Ontmoeting van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus in
de Tempel, [westen: Maria Lichtmis] wordt op de 2e ferbruari gevierd.

Orthodoxie & levensbeschouwing

Patience and Humility, the God-human virtueHet is geen toeval
dat ik dit onderwerp aanhaal.
Het is namelijk gericht op
een beschouwing van gevoelens.
Onze Hoop, vrees, ambities en liefdes
zijn en houden de controlerende factoren van ons leven in stand.
De zuiver geestelijke, logische of redenerende functie is vooral dienaar van onze verlangens en angsten.
Het succes waar het ons echt om gaat is vooral innerlijk.
Het kan, en
ik ben ervan overtuigd dat het ook het meest veilige uiterlijke succes bewerkstelligt,
maar het echte werk gebeurt in onze binnenkamer.
Het bestaat uit zelfbeheersing en de mogelijkheid om te bezien en
ten uitvoer brengen van wat werkelijk Waar is.
Het resulteert in zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid,
het biedt een heilzame werking, vriendelijkheid, nut en geluk.

Ik heb dit bemerkt wanneer ik de tijd neem voor mezelf teneinde
echt na te denken en te mediteren over wat ik als mens waardeer en uiteindelijk doe.
Dan schrijf ik deze bevindingen voor mijzelf op en bemerk dan dat ik
meer kans maak en moed en vertrouwen heb om die keuzes te maken die
werkelijk met die principiële waarden te maken hebben.
Iets of Iemand zorgt er dan voor dat ik die actuele opgeschreven waarden
ook werkelijk aan mijn toegewijd christelijke leven kan toevoegen.
Het aangezicht van God de Vader schuilt immers in het hart van ieder menselijk wezen.

Jesus, the Christ - iconWat met hoop, angsten, ambities en liefdes
samenhangt is het geloven in de Waarheid,
datgene wat in overeenstemming is met de werkelijkheid
zoals die is of door mij wordt ervaren.
Wat waarheid precies betekent is van het begin van de mensheid al onderwerp van discussie. De vraag naar de aard van waarheid is namelijk van belang omdat
de mens prefereert datgene te geloven wat daarmee in overeenstemming is.
Waarheid is bovendien de rots, het fundament van iedere grootse persoonlijkheid.
Trouw aan de Waarheid is enerzijds zoals wij Die ervaren;
Die de basis van ons leven vormt in overeenstemming met onze idealen; het verleent ons Kracht.
Christus zegt niet voor niets: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven“.
John.14: 1-13

Waarheid daagt immer uit tot de volledige bepaling van de onderkenning.
Net als elektriciteit hetgeen alleen kan worden verklaard door haar verschijnsel.
Het is het kompas voor de ziel, de bewaker van het geweten,
de uiteindelijke toetssteen van rechtvaardigheid.
Waarheid is de Openbaring van het ideaal; maar het is ook
de Bron van inspiratie vanwege dat ideaal,
een constante drang om het Leven te realiseren.

Adam & Eva op het verkeerde been gezet door de duivelLiegen is een van de oudste ondeugden in de wereld
– het maakte haar debuut in het eerste vastgelegde gesprek in de geschiedenis, in het beroemde vraaggesprek in de tuin van Eden.
De leugen is het opofferen van de onschuld teneinde geen verkeerde indruk te maken.
Het is als een buitenbeentje vermomd in deugden.
Waarheid kan op zichzelf staan, want
het heeft geen chaperonne of escorte nodig.
Leugens zijn echter laf en angstaanjagende dingen die informatie moeten wegmoffelen, altijd onder begeleiding van velen.
Ze zijn als een stel dronken lieden, die tevergeefs op zoek zijn naar anderen om ondersteuning te vinden. De leugen is de metgezel en medeplichtige van alle andere ondeugden.

Heilige Drie-eenheid2Waarheid is de oudste van alle deugden;
het is de door de Profeten voorziene Godmens,
Die reeds bestond voordat er ook maar sprake was van de mens of van wat er dan ook maar waar te nemen of te aanvaarden was.
Het is de Onveranderlijke, de Constante,
de Allesomvattende; het is de Wet van de Eeuwige Waarheid in de Goddelijke natuur.
– de Goddelijke Drie-Eenheid Die altijd identieke resultaten onder identieke omstandigheden voortbrengt.
Wanneer een mens de grote Waarheid in de natuur ontdek,t heeft hij de sleutel tot het begrip van miljoenen verschijnselen;
wanneer hij de grote Waarheid in de moraal in zichzelf ontdekt,
heeft hij de sleutel tot zijn geestelijke [goddelijke] wedergeboorte.
In het gesprek met Nicodemus, een van Israëls oversten, stelt Jezus het karakter van het Hemels Koninkrijk op de voorgrond, door te zeggen, dat men er, het Joods bloed en gerechtigheid ten spijt, slechts door wedergeboorte kan binnengaan.

Het altaar met daarboven het Groot en Heilig KruisVoor het individu, bestaat er niet zoiets als een theoretische waarheid; de grote waarheid die niet wordt geabsorbeerd door ons hele leven en denken.
Wanneer Waarheid niet een onlosmakelijk onderdeel van ons leven is geworden,
is het voor ons christenen, die het Hemels Koninkrijk verwachten, geen echte Waarheid.
Wanneer we de Waarheid kennen en
er niet naar leven,
bestaat ons leven enkel uit leugens.

In zijn taalgebruik, is de mens die de Waarheid, zoekt voorzichtig in zijn woorden, hij weegt zijn woorden op een goudschaaltje en probeert in zijn opmerkingen noch dominant noch schuw over te komen.
Hij probeert nooit dingen te zeggen wanneer hij er niet volledig zeker van is.
Wat hij zegt draagt een krans van oprechtheid en heeft het kenmerk van puur goud.
Als hij je prijst, dan kunt u zijn verklaring onvoorwaardelijk aanvaarden als
zuiver op de graad“, je hoeft je hoofd niet te breken om te zien wat er valt af te dingen voordat je zijn of haar oordeel kan accepteren.
Zijn/haar belofte staat voor iets, je aanvaardt dit net zoals je je eigen evenbeeld aanvaardt,
je bent er van overtuigd dat het hem niet uitmaakt hoeveel het hem kost om
zijn woord door zijn daad gestalte te geven, hij zal het altijd nakomen.
Zijn eerlijkheid is niet alleen beleid.
De mens die eerlijk is alleen maar omdat het hem “het beste uitkomt“, is niet echt eerlijk,
hij is alleen maar met politiek en manipulatie bezig.
Meestal zal zo’n persoon zijn schijnbare loyaliteit aan de Waarheid verzaken en
zal hij voor de duivel overuren  maken – als hij daardoor betere voorwaarden zou kunnen verkrijgen.

Waarheid betekent “dat wat men onvoorwaardelijk  gelooft en vertrouwt“.
Het is eenvoudig en rechtgeaard leven door een waarachtig Geloof;
Geloof wordt verinnerlijkt door een reeks aan gebeurtenissen.
Waarheid is altijd sterk, dapper, manmoedig, en
toch vriendelijk, zachtaardig, kalm en rustgevend.

Er bevindt zich een essentieel verschil tussen incorrectheid en onwaarachtigheid.
Een mens kan de fout in gaan en toch manhaftig door Waarheid leven;
hij die Waarheid in zijn leugenachtig leven erkent, maar die het in zijn manier van doen ontkent. De een blijft trouw aan wat hij gelooft, de ander is verrader van wat hij weet.
Wat is waarheid?“,
was de grote vraag die Pilatus bijna tweeduizend jaar geleden aan Christus stelde,
en dit werd door Christus niet beantwoord en de echo klinkt door de eeuwen voort.
Parijs,Sacré CoeurWe krijgen er voortdurend kleine onthullingen van, een glimp van voortdurend nieuwe ontwikkelingsstadia,
maar nooit compleet, een finale definitie.
Wanneer we maar voldoen aan de waarheid die we kennen en steeds verder zoeken en meer te weten komen, verwerven we voor onszelf een geestelijke houding van ontvankelijkheid en leren we de Waarheid
in haar volheid en kracht kennen.
Waarheid is de bron van de moraal en
al staat zij als de zon versluierd aan de hemel, door Zijn Licht kunnen we onze weg vervolgen en ons leven in de warmte voortzetten, zelfs wanneer we er maar een klein deel van ontwaren en maar een microscopisch klein gedeelte van Zijn stralen opvangen.

Welke van de grote religies van de wereld geeft de echte, de finale en absolute Waarheid?
We dienen derhalve onze individuele keuze te maken en zo goed mogelijk onze weg door het leven te zoeken.
Iedere nieuwe sekte, elke nieuwe cultus bevat een kern van waarheid, tenminste; het bevat iets wat de aandacht trekt en aanhangers wint.
Het mosterdzaadje van de Waarheid wordt vaak onderschat; de ogen van de mens kunnen verblind worden om de onware onderdelen of fasen van de verschillende religies te onderscheiden.
Maar, tot de fundamentele Waarheid staan zij niet in verhouding  en onderscheiden ze zich door een gebrek aan permanent karakter, groei en de mate waarin zij voldoen aan inspiratie tot het hart van de mens.
Richtingaanwijzers met dwalingen hebben een snelle groei, maar ze ondergraven hun eigen levenskracht en sterven, terwijl de Waarheid nog steeds voortleeft.

ECB-FrankfurtDe mens die het verkrijgen van rijkdom als doel en bepalend voor zijn leven stelt, ziet dit als een mikpunt in plaats van als
een middel om een doel te bereiken en
leeft los van de Waarheid.
Waarom wordt in onze wereld rijkdom veelal als criterium van succes en rijkdom gesteld; het synoniem van iets te bereiken?
Echt succes in het leven betekent de overwinning van de enkeling, van het ‘IK’; het betekent “hoe jij jezelf hebt opgewerkt“, niet “hoe heb je je eigen mazzel tof overtroffen“.
De grote vraag van het leven is niet: “Wat heb ik?“, maar “Wie of wat ben ik?

De mens is meestal trouw aan datgene wat hij het meest begeert.
De mens die zijn idealen, waarheid en karakter opoffert aan enkel geld of positie,
weegt zijn geweten af aan een puinhoop in de ene schaal tegen een
zak met goud in de andere.
Hij is trouw aan wat hij het zwaarst vindt wegen en denkt alleen maar aan meerwaarde,
maar dit is niet altijd de Waarheid.
Waarheid is de loyaliteit van het hart in de abstracte zin van het Woord, wanneer het
aan het daglicht komt is het voor eenieder aanvaardbaar.

marktkoopmanDe handelaar die liegt, zit vast aan een spel, hij misleidt en laat je te veel betalen;
hij doet een beroep op zijn
armoedig geweten door te verkondigen dat
de leugen nu eenmaal onlosmakelijk
met handel verbonden is
“;
deze verklaring klopt van geen kant evenals zijn manier van werken.
Hij gedraagt zich als een klein kind die zijn diefstal verdedigt door te verkondigen dat het nodig is om te stelen om te
kunnen overleven.
De permanente zakelijke welvaart van een individu, een stad of een natie berust uiteindelijk alleen op commerciële integriteit alleen, ondanks
alles wat cynici ook verkondigen of alle uitzonderingen daarop.
Een bekend Nederlands spreekwoord luidt:
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel“.

Een politicus die weifelt, afwacht, telkens verschuift en voortdurend
zijn zeilen bijstelt om elk zuchtje wind van populariteit op te vangen,
is een bedrieger, die alleen maar succes heeft als hij dit onderkent.
Een leugen bezit maar een beperkte tijd van leven, waarheid geldt voor alle tijden.
Een leugen leeft nooit door zijn eigen vitaliteit, het blijft alleen bestaan, omdat het waarheid voorwendt.
Wanneer de leugen wordt ontmaskerd, gaat zij ten onder en sterft.
Wanneer een golfbeweging in de ene kant van het land wordt overweldigd door
beweringen in een ander gedeelte en het effect groter is dan alle andere tezamen,
dan moet er ergens iets fout zijn.
Waar sprake is van onwaarheid dan ontstaan er altijd conflicten, discrepantie en onmogelijkheden.
Als al de waarheden van het leven en de ervaring uit de eerste seconde van de tijd, of een gedeelte van de eeuwigheid, werden samengebracht, zou er een perfecte harmonie in harmonie en eenheid in eenheid zijn, maar als twee leugens bij elkaar komen, zoeken ze ruzie en proberen elkaar te vernietigen.

Het zijn de kleinigheden van het dagelijks leven die voor ons de basis van
de Waarheid en de voortdurende Leidsman en inspiratie zouden dienen te vormen.
Waarheid is niet een mooi kledingstuk, bestemd voor speciale gelegenheden,
het is sterk, goed samengesteld en duurzaam handgeweven materiaal/stof voor ons dagelijkse leven, we zijn ermee bekleed.

De mens die zijn beloften niet nakomt vergeet wat Waarheid is.
De vrek vergeet nooit waar hij zijn schat verbergt” zegt een van de vroege filosofen.
Laten we Waarheid als kostbaar goed cultiveren en ons woord als opperste waarde blijven beschouwen, welke onze onschuld bewaart en dat elke misstap een misdaad mag blijken en dat dit te ontkennen voor onmogelijk wordt gehouden.
De mens die alleen maar leuke dingen verkondigt en beloften doet die lichtvaardig zijn,
is ten opzichte van iemand anders die een rots lijkt waarmee de hoop op leven wordt gebouwd,  wreed en leugenachtig.
Hij die zijn afspraken niet zorgvuldig bewaart, ze onzorgvuldig breekt of ze negeert,
is als een gedachteloze dief die in een andere tijd leeft.
Het geeft blijk van egoïsme,
onvoorzichtigheid en laksheid voor wat betreft het profijtbeginsel.
Het is onjuist overeenkomstig de eenvoudigste rechtvaardigheid van samenleven.
Mensen die willens en wetens anderen door behendige, scherpzinnige opmerkingen
een verkeerde indruk geven kunnen op een leugenachtige en meest laffe wijze,
anderen op het verkeerde been zetten, misleidend zijn.
Zulke mensen zouden zelfs hun eigen moeder in ouderdom bedriegen.
Net als moordenaars die zichzelf hun misdaad goedpraten en zichzelf feliciteren
met de slimheid over hun alibi.

De mens die de gehele week zijn geloofsovertuiging opzij zet en
deze slechts op zondag serieus neemt, leeft in een schijnwereld.
Wie zoekt naar de hoogste beloning met de minst mogelijke inzet,
is onwerkelijk.
De mens die zijn geweten sust voordat hij in kan slapen,
leeft onrealistisch.

Het uitgaan van de kerk te Nuenen, Vincent van GoghDe kracht van de Waarheid dient het hoogste,
zuiverste en meest verheven doel te zijn en
is gebaseerd op vier
fundamentele menselijke relatieregels,
– de liefde voor de Waarheid, de zoektocht naar de Waarheid, het geloof in de Waarheid, en het werken aan de Waarheid.

 • De liefde voor de Waarheid is de gecultiveerde honger ernaar en tevens de Waarheid Zelf,
  zonder enige gedachte van wat het ook mag kosten, welke offers het ook vraagt en hoe de theorieën of overtuigingen een mensenleven ook kunnen vernietigen.
  Op het hoogste niveau is deze levenshouding zeldzaam, echter
  tenzij je jezelf in harmonie, in balans kunt houden,
  is het individu in staat in waarheid dapper zijn weg te vervolgen.
 • De mens die op zoek is naar de Waarheid, zou ieder moment van de dag
  bereid zijn het vroegere geloof op te geven voor een hoger, beter en
  zo natuurlijk mogelijk getrouw Geloof.
 • De mens die jaar in jaar uit, dezelfde politiek kaart trekt,
  stemt probleemloos zonder zorgen of personen in met dezelfde vraagstukken en
  stemt alleen maar op een bepaalde manier, omdat hij altijd al zo heeft gestemd.
  Deze mens offert de trouw aan de waarheid op aan een zwak, mistig denkpatroon,
  een hardnekkige gehechtheid aan een onveranderlijke vooringenomenheid.
  Zo’n mens blijft zijn leven lang in de wieg liggen, waar hij zijn vroege jaren doorbracht.
 • De weg en de zoektocht naar de Waarheid betekent dat het individu niet alleen
  de Waarheid dient te volgen zoals hij het ziet, maar
  hij dient, voor zover hij dat kan, de Waarheid te blijven toetsen om
  te zien of hij nog steeds gelijk heeft.
  Toen het grote passagiersschip op het rif ten onder ging, bleek de kapitein uiterst precies te varen op zijn instrumenten. Echter zijn kaart bleek een oude te zijn en het rif bleek er niet op te staan. Loyaliteit aan het verleden betekent regelmatig stagnatie.
  Tot voor kort ploegden ze in China met het instrument van vierduizend jaar geleden.
  De zoektocht naar de waarheid is de engel van de vooruitgang zowel in de beschaving als de moraal.
  Het houdt ons waakzaam, overmoedig en agressief ten opzichte van ons eigen leven.
  Daartegenover brengt het ons tederheid en sympathie bij voor anderen.
  Andermans leven kan een signaal zijn in onze vooruitgang of datgene wat wij zouden behoren te bereiken.
  We kunnen ons dan gelukwensen zonder hen op enig punt te veroordelen.
  Alle waarheden van de wereld staan niet centraal in datgene wat wij belijden;
  de zon van de wereld is niet alleen op onze eigen deur gericht. We dienen altijd
  de Waarheid te verkondigen, echter alleen in liefde en vriendelijkheid.  Door onze Waarheid zou er immers wel eens Liefde voor kunnen worden opgeroepen en dat gebeurt nooit door een vuist te maken.

Geloof in de Waarheid is essentieel om gezelschap te perfectioneren met de waarheid.
Het individu dient een perfect vertrouwen en zekerheid van de uiteindelijke triomf van recht, orde, en gerechtigheid te hebben, en te geloven dat alle dingen evolueren in de richting van die Goddelijke voleinding, het maakt niet uit hoe donker en somber het leven   van dag tot dag misschien lijkt.

Samson vernietigt de tempel van de Philistijnen door PhillipsGeen enkel succes kan blijvend geluk veroorzaken dan wanneer deze gegrond is
op de rots van Waarheid.
Welvaart die gebaseerd is op leugens, bedrog en intriges, is slechts tijdelijk en
kan niet lang duren want een paddenstoel overleeft zelfs een eik.
Net als de blinde Samson, die in de filistijnse tempel een gevecht aanging, bleek een persoon wiens leven gebaseerd was op bedrog en de ondersteunende kolommen van zijn eigen bouwwerk vielen naar beneden en hij ging in de ruïnes ten onder.
Het maakt niet uit welke prijs een mens dient op te brengen voor de waarheid, al krijgt hij het voor een koopje.
De leugen van anderen kan ons nooit lang kwaad berokkenen,
het draagt altijd iets in zich wat uiteindelijk verwijdert dient te worden.
Werken  voor de belangen en de vooruitgang van de Waarheid is een noodzakelijk onderdeel van echte vriendschap.
Wanneer een mens liefde bezit voor de Waarheid, zal hij dan niet bij zijn zoektocht om deze te vinden, er zelf op blijven vertrouwen en zal hij niet zelfs wanneer hij die niet kan vinden, niet rusten om het te vinden en ondertussen de waarheid onophoudelijk blijven verkondigen?

De sterkste wijze waarop een mens de kracht van de waarheid in de wereld verspreidt is
door de Waarheid zelf in zijn manier van leven tot voorbeeld te stellen;
in elk detail van de gedachte, woord en daad,
teneinde van zichzelf een stralend voorbeeld van de Waarheid te maken en
haar stille invloed voor zichzelf te laten spreken en op die manier zijn directe daden
zo ver als hij kan verheerlijken door zijn eigen manier van leven en handelen.
Laat een mens het eerst eens voor zichzelf proberen, voordat hij tracht
anderen te onderwijzen of te beleren en dit gaat op voor iedere weg van morele groei.
Laat de individuele mens beseffen dat de waarheid in wezen een innerlijke deugd is, in relatie tot hemzelf, zelfs wanneer er geen ander levend menselijk wezen zou bestaan;
het wordt alleen aannemelijk wanneer hij dit in zijn dagelijks leven uitstraalt.

Waarheid is in de eerste plaats, intellectuele bovenmenselijke eerlijkheid,
het verlangen om recht te doen;
het betreft in de tweede plaats, de morele eerlijkheid, de honger naar rechtvaardig leven.

Orthodoxie & rijkdom

H. JacobusWelaan dan, gij rijken,
weent en maakt misbaar over
de rampen, die u zullen overkomen.
Uw rijkdom is verrot,
uw klederen zijn door de mot aangevreten,
uw goud en zilver is verroest, en
het roest ervan zal tegen u getuigen en
uw vlees verteren als vuur.
Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl
het de laatste dagen zijn.
Zie, het loon, dat door u
is ingehouden van de arbeiders, die
uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en
het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heer Sabaoth
[van de hemelse legermachten].
Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan,
gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.
Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord;
er is geen verweer tegen u.
Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren!
Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en
heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.
Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want
de komst des Heren is nabij.
Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat
gij niet onder het oordeel valt;
zie, de Rechter staat voor de deur“.
Jac.5: 1-9

Kapitaal in de 21ste eeuwEr is dus niets nieuws onder de zon, wanneer
je de lezing van vandaag tot je door laat dringen;
het ondersteunt het zojuist verschenen boek:
Kapitaal in de 21ste eeuw” van de auteur Thomas Piketty.

De Schepper gaf het eerste mensenpaar al
een hele wereld om van te genieten, waardoor
het voor de hand ligt dat de bezittingen op zich niet verkeerd behoeven te zijn.
Het achtste gebod luidt: “Gij zult niet stelen” [Ex.20: 15].
Eén persoon dient overduidelijk iets te bezitten voordat
een ander het kan stelen.
Het boek Handelingen vertelt ons over
de Christelijke houding in het vroege Christendom.
Sommigen gaven hun bezittingen weg, maar degenen die hun eigendom behielden
werden niet beschouwd als onvolkomen christenen [Hand.5: 4].
De Blijde Boodschap veroordeelt nergens de rijkdom, die iemand bezit.
Het wijst wel op de verantwoordelijkheid, die een rijk iemand bezit en
dat deze zich bewust dient te zijn van de gevaren die de rijkdom met zich meebrengt.
Het belangrijkste aspect is het beheer over dit vermogen,
de controle die men dient te bezitten en de juiste houding hier tegenover.

Geld is niet “de wortel van alle kwaad”,
zoals Paulus regelmatig verkeerd wordt geciteerd.
Zijn eigenlijke woorden zijn,
De liefde voor geld is een wortel van alle kwaad” [1Tim.6: 10].

Hebben wij er iets aan . . .Falen om prioriteiten te stellen is een
groot gevaar bij voorspoed en overdaad.
Vraag jezelf niet af:
Hoeveel kan ik maken?” of
Hoeveel kan ik uitgeven?”;
Hoe belangrijk kan ik worden?“.
De juiste vraag is echter
Hoeveel mensen om mij heen kan ik begunstigen [zegenen] met de rijkdom die God mij heeft toevertrouwd?
en met rijkdom wordt niet alleen geld en goederen bedoeld.

Jacobus beschouwde het niet als een zonde om rijk te worden.
Zijn zorg was het misbruik van de rijkdom die ervoor zorgde dat God werd vergeten.
In hoofdstuk 4 bekritiseert hij de plannen die niet aan God toe behoren.
Hij geeft hier mensen het advies die hun rijkdom gebruiken alsof
er geen verantwoording ten opzichte van God bestaat:
“. . . te huilen en te jammeren vanwege de rampen, die hen zullen overkomen“.

De onrechtvaardige rijke
Jacob, heel gevoeligJacobus somt 3 aanklachten op tegen de onrechtvaardige rijke.
Hij beschuldigt hen van ongevoeligheid, van onrecht en zelfbevrediging.

1.]. Ongevoeligheid
Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,
uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en
uw vlees verteren als vuur.
Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn
“.[vs. 2-3]
Met gevoelloosheid wordt bedoeld hardheid, hardvochtigheid, meedogenloosheid, onaandoenlijkheid en gevoelloosheid.
Zij waren ongevoelig om allereerst de juiste prioriteiten en waarden te stellen,
uitgaande van de behoeften van anderen om hen heen.
In die tijd bestond rijkdom voornamelijk uit voedsel, kleding en geld.
De rijken aten goed, gingen goed gekleed en brachten hun tijd rijkelijk door.
Jacobus zegt: “Je rijkdom [vrijwel zeker verwijzend naar voedsel] is verrot en
de mot heeft je kleren aangetast. Je goud en je zilver is verroest.
“Hun zorgvuldig opgebouwde voedsel, mode, en fortuinen,
brengen alleen loze waarden op”.
Het wordt niet zo hoog gewaardeerd dat ze totaal geen behoefte hadden aan God;
Ze hadden hun geloof in hun middelen gestopt in waarden die geen enkel nut betroffen, feesten en braspartijen.
Ze genereerden geestelijke waarheden en zetten het feit dat ze ten opzichte van God
verantwoording zouden dienen af te leggen, naast zich neer.
Ze hebben er nooit bij stil gestaan dat God beheerder van alle dingen is.
Jezus beschreef een andere rijke man door te zeggen:
“. . . Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren,
houd rust, eet, drink en laten we vrolijk zijn
“(Luc. 12:19).
God noemde hem een dwaas, omdat hij verzuimd had om rekening houden met het eeuwige.
Het is een foutieve prioriteit die rijkdom stelt wanneer men maar hamstert
zonder er nuttig gebruik van te [laten] maken.
Tijd en onbruik zijn er de oorzaak van dat het verrot, verroest en dat het
de ondergang tegemoet gaat.
Rijkdom is zo onzeker.
Geldmarkten en aandelenmarkten fluctueren van uur tot uur.
En het is niet bepaald optimistisch om te denken dat bij jouw bank de deposito’s zijn beschermd door de een of andere regering die zelf in de schulden zit.
Eigenlijk behoeft goud niet corroderen zoals ijzer doet. Jacobus gebruikt echter dit woord als voorbeeld om te laten zien dat hun goud ook zijn waarde kan verliezen.
Wanneer het voedsel rot is en kleren door de mot wordt aangetast en
zelfs opgepot geld zijn waarde verliest, worden ze misbruikt.
Degenen, die hun rijkdommen misbruiken zullen uiteindelijk de lasten dragen van
een omkering van hun fortuinlijk leven.
Hun comfort en privileges zullen ophouden en dat einde is zo zeker dat Jacobus het beschrijft alsof het reeds heeft plaatsgevonden.
Hij spreekt erover dat de rijkdom al verrot is, de kledingstukken door de mot zijn aangevreten en al het geld reeds gedevalueerd is.

Overdaad schaadtOp voorraad houden van rijkdom toont ongevoeligheid
voor het stellen van prioriteiten.
Erger nog, het toont ongevoeligheid aan voor de mensheid.
Jacobus zei al eerder,  “Iedereen . . . . . die weet dat hij
het goede dat hij zou moeten doen, niet doet, zond
igt”,
Jac.4: 17
Wat een kolossale zonde om anderen te zien omkomen in bittere ellende, terwijl jij een overvloed aan goederen bezit waar je nooit gebruik van maakt.
Op het einde van je leven gaat ook je vermogen verloren en blijven de armen berooid. Hoe kan er zo’n gevoelloze minachting voor anderen bestaan?
We hebben onze tafels met goed eten gevuld en eten er te veel van, maar bekommeren ons er niet over hoe een ander zijn “dagelijks brood” bij elkaar sprokkelt .
We vullen onze kasten zover vol tot we ons niet eens meer kunnen herinneren
wat er zich erin bevindt.
Een lokale kledingwinkel houdt zijn halfjaarlijkse verkoop.
Ik hield me er gisteren op om een broek te kopen; toen ik rondkeek  viel mij een tekst te binnen, die mij van de aankoop weerhield.
Mijn kleren zijn niet bijzonder modieus of van de beste kwaliteit, maar ik heb een kast vol.
Arme mensen behoeven zich nooit zorgen te maken over de mot – ze dragen namelijk
de enige kleren die ze aan hun lijf hebben.
We hopen onze fortuinen steeds hoger op die hun waarde verliezen, terwijl
de armen nauwelijks kunnen overleven. Heb je daar wel eens bij stil gestaan?
Jacobus verafschuwde de ongevoeligheid van degenen die er geen ogenblik bij stil staan
de behoeften van de naasten, de ongelukkige armen te verlichten.
Vooral wanneer het hamsteren van rijkdom voor zelfzuchtige genoegens gebruikt werd of helemaal geen doel had.
Deze mensen doen me denken aan hen die nauwelijks nog reële behoeften bezitten.
Een man die miljarden Euro’s bezit is net zo goed en rijk als wanneer hij miljoenen bezit”.
Het is al erg genoeg dat er mensen zijn die ongevoelig zijn voor de naasten waar ze door hun levenswijze nooit contact mee hebben,met de gewone mensen van de straat;
zij verkeren vaak alleen in hun eigen kringen,
zij leiden een bestaan los van de wereld;
denkend aan meer en nog meer en nog hogere bonussen.
Het blijkt dat 1% van de wereldbevolking, meer dan de helft van het wereldvermogen bezit,
terwijl 26% de wereldbevolking z’n hoofd nauwelijks boven water weet te houden

onrecht2.]. Onrecht
Deze rijken waren ook in de tijd van Jacobus schuldig aan groot onrecht.
Ze bedrogen niet alleen de arme arbeiders,
ze kochten de rechters om en ondermijnden hiermee de rechtsgang.
Jacobus beschuldigt hen van niet minder dan moord.
De dagloner werd [niet alleen in Palestina] zeer slecht betaald.
Hij werd ingehuurd en per dag betaald, hij leefde op de rand van de hongerdood.
Hoe staat het met ons, waarom is er sprake van 0-urenkontrakten en is het noodzakelijk om als ZZP’er de kost te verdienen in plaats van als werknemer.
De lonen waren in die tijd zo mager dat het voor dagloners onmogelijk was
voedsel voor ‘slechte tijden’ op te slaan; van het loon voor de dag werken konden ze slechts het eten van die dag bekostigen.
God stelde in een wet dat de arbeidende mens dient te worden beschermd
tegen onderdrukkende werkgevers.
Hij zei: “Al is een man nog zo slecht, laat hij niet gaan slapen met een nog niet uitgevoerde belofte tot betaling, terwijl hij zelf gaat slapen in z’n bezittingen . . . .
Betaal de werknemer iedere dag het loon dat hem toekomt voor de zon ondergaat, omdat hij arm is, rekent hij erop .”
Deut.24: 12,15
het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen“.
Lev.19: 13
De velden werden gemaaid, het feest van de oogst viering kon beginnen, maar
er was geen vreugde onder de onbetaalde medewerkers aan de oogst.
Hun lonen waren opeisbaar, maar in in hun eigen taal betekende dit dat
er ‘nooit’ zou worden uitbetaald.
Ze zaten ’s-winters zonder verwarming in hun woning en wanneer de pacht niet op tijd werd  voldaan stonden ze op straat.
Hun kinderen kregen geen medische verzorging en hun scholing liep gevaar.
De nieuwe oogst deed de welvaart van de eigenaars echter sterk toenemen.
De velden bestonden niet alleen uit een stuk agrarisch grondgebied,
slechts wat percelen, maar het waren waarschijnlijk grote landgoederen, die
zich tot aan de horizon uitstrekten.
Hun directe omgeving en de buren werden bijeengeroepen voor een oogstfeest, terwijl
de arme werkman, die zijn loon nodig had omwille van de directe behoeften van zijn familie werd bedrogen. Wat een onrecht!
Maar de foutieve werkwijze werd nog verergerd.
De rijke gebruikte tevens zijn invloed om zich tegen de sociale kritiek te verzetten en diende aanklachten tegen de armen in die hen van onrecht betichtten.
Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld” [vs. 6] is dus een juiste term en geeft aan
dat ze de juridische processen kunnen veranderen om voor zichzelf eigendommen en rijkdom te kunnen vergaren.
De rijken verkrijgen via hun vrienden en partijvorming vaak politieke macht en
kunnen kopen wat ze willen.
Een bekende uitspraak van hen luidt:
De gouden regel is dat ‘degenen die het goud bezitten de wet voor schrijven!’
De arme arbeiders hadden een gerechtvaardigde zaak, maar
de rechtbanken werden gecontroleerd door de rijken;
waar heb ik dit eerder gehoord?
Jacobus zegt daarom: “Jullie hebben de rechtvaardigen veroordeeld en
vermoorden onschuldige mensen . . . . .“.
Misschien dat sommige van de rechtvaardigen uiteindelijk een gewelddadige dood
gestorven waren, maar velen van hen werden gewoon beroofd van hun levensonderhoud.
Joodse geschriften zeggen,
Het brood der behoeftigen is het leven der armen,
wie hen daarvan berooft, is een moordenaar“.
Jezus Sirach 34: 22

De rijke man en de arme Lazarus,afb. Cornelis JetsesAls de arme sterft als gevolg van onrechtvaardigheid,
door degene die er niet in geslaagd is om hen te betalen, maakten dezen zich volgens Jacobus niet alleen aan verwaarlozing schuldig,
maar aan moord.
Jacobus toont ons een diep medeleven voor de lasten van de slachtoffers en zou zich openlijk op het onderwerp
van onrecht hebben kunnen uitspreken.

In plaats daarvan kiest hij ervoor om te benadrukken:
De kreten van de werklieden van de oogst hebben de oren van de Heer, de Almachtige, de koning van de hemelse heerscharen bereikt“.
Fraude blijft voor God echt niet onopgemerkt.
Zijn oren horen het geroep van Zijn volk.
God is nog steeds gevoelig voor het lijden van de onderdrukten.

De Almachtige God geeft zo veel om de onderdrukten dat
Hij Zijn Zoon heeft gezonden om onder eenvoudige en
onbelangrijke mensen te verblijven.
Jezus werd geboren uit een eenvoudige dienstmaagd
in een Hem beschikbaar gestelde grot en
werd uiteindelijk begraven in een geleend graf.
Hij weet alles over het onrecht wat overal
in de mensheid en de geschiedenis plaats vindt.
Welzalig de armen van Geest . . .“.

3.]. zelfbevrediging
weelderig leven= weelderig leven, je te goed doen en je hart vetmesten
Hoewel onvermijdelijk door gelijkgestelden omringd, waren de rijken buiten- proportioneel in hun luxe en levensstijl.
Wanneer luxe in het leven domineert, bemoeilijkt dit het karakter.
Karakter toegevoegd aan rijkdom heeft echter een groot potentieel voor het goede,
maar genotzucht opgezadeld met rijkdom staat gelijk aan de zonde.
Ook wij hier in Nederland genieten van een geweldige luxe en
niemand van ons
zou een terugkeer naar oude primitieve omstandigheden voorstaan.
Toch zou ons karakter kunnen profiteren van het advies van een hindoe,
die zijn naaste onderwijst met:
Laat me weten waar je behoefte aan hebt en
ik zal je duidelijk maken wat je dient te doen om
het zonder meer te verkrijgen“.
Bij ons zeggen we:
Tevredenheid is de landingsbaan voor geluk,
de grootste schat, die je maar kunt bezitten“.
Degenen tot wie Jacobus zich wendt zijn zelf doorvoed met hun rijkdom,
terwijl ze in feite uitgehongerd zijn en dood.
Ze zijn als varkens, die zich volvreten in het slachthuis; ze concentreren zich
alleen maar op het vullen van hun magen en zijn zich niet bewust van hun lot.
Hun kortstondige tevredenheid is hun enige zorg.
Het oordeel kan echter ieder moment van de dag vallen;
de dood komt als een dief in de nacht;
de Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht“.
Luc.12: 40

In plaats van te handelen om dat oordeel te vermijden,
lopen dit soort rijken een grotere schuld op
door hun egoïstische zelfbevrediging.
Zij zullen worden veroordeeld voor het misbruiken van rijkdom
voor het comfort en hun wellustige genot, terwijl
zij geen enkele zorg hebben voor de minderbedeelden.
Als rijkdom gevormd wordt ten koste van de weerloze,
zal het oordeel volgen. God zal vonnis vellen over
de manier waarop mensen hun geld vergaren en
de wijze waarop ze het uitgeven.

Armoede ten opzichte van ongegronde rijkdom
Icoon van het Laatste Oordeel - Parochie van de H. Eliah. Brampton Oontario, Canada
Wenen en jammeren” is nu
niet bepaald een oproep tot bekering.
Het drukt de wanhoop en ellende uit die rijke uitbuiters ervaren wanneer
het Laatste Oordeel komt.
Ze knerpen en krijsen het uit van
de ellende die hen overkomt.
Zelfvoldaan in hun overvloed, hebben zij Gods aanspraken genegeerd.
Nu beseffen ze dat de grootste armoede niet voortkomt uit lege broekzakken,
maar vanuit een lege ziel.
Straatarm worden zij met het Goddelijk oordeel geconfronteerd.
De molens van God malen langzaam maar ze malen buitengewoon fijn.
Sommigen kunnen met onrechtvaardigheid voor langere tijd wegkomen.
Het oordeel is nabij; Gods afrekening zal rechtvaardig zijn.
Onverwachte getuigen zullen informatie aandragen tegen de onrechtvaardige;
hun rotte graan, bezoedelde geld en de mot in hun kledingstukken
zullen getuigenis afleggen van hun egoïsme.
De onbetaalde lonen zullen om gerechtigheid en oordeel roepen.
De werklieden zullen nog zuchten onder het lijden wat hen onder de meedogenloze werkgevers is aangedaan. Hun armzalig bestaan deed hun stem weerklinken, maar zal er een zucht klinken vanwege het eerherstel.
De Heer, de Almachtige, Die aan de kant van de armen en hulpelozen staat en
Die de tirannie en onderdrukking zal vernietigen,
hoorde hun stem.

Binnen tien jaar na de brief van Jacobus vernietigde Titus,
de Romeinse generaal, Jeruzalem.
Toen hij de stad verliet, waren er geen rijke joden meer.
Ze werden gedood of als slaaf verkocht en al hun rijkdom
werd vernietigd of in beslag genomen.
God oordeelt nooit via een bankrekening of
een verklaring die de moeite waard is.
Hij peilt het hart, waar geen chirurg ooit bij kan komen.
Hij kijkt naar gerechtigheid en waar deze ontbreekt,
zal Zijn oordeel ogenblikkelijk volgen.

Rijkdom is op zichzelf moreel neutraal, noch goed noch kwaad.
Rijkdom is echter als vuur – erg handig, maar ook erg gevaarlijk.
Er dient een evenwicht te zijn tussen voorzichtige besparing en zondig oppotten.
Materiële rijkdom zal waardeloos zijn als onze Heer terugkeert, maar
we weten noch de dag noch het uur van Zijn komst.
We dienen elk moment van de dag klaar te zijn wanneer Hij komt,
ook wanneer Zijn terugkeer op zich laat wachten,
zijn wij zelf verantwoordelijk om te voorzien in de toekomst.
Stel prioriteiten, niet op uw bezittingen, maar hoe je deze gebruikt.
Hoe groot is uw bankrekening?
Zou jij bereid zijn om de verwachte Heer een blik in je verborgene te geven?
Hij zal dat op zekere dag doen.
Hoe heb jij gebruik gemaakt van je rijkdom en talenten?
Dan is het best lastig om nog langer weg te kijken;
want het zal de Heer een vreugde zijn je bij de ontmoeting te zeggen:
Gij goede, getrouwe en gelovige dienstknecht, over weinig ben je getrouw geweest;
over veel zal ik je aanstellen; ga in, in de vreugde van Mijn Hemels Koninkrijk!“.

Orthodoxie & Genade op genade

 

Apostel PetrusPetrus, een apostel van Jezus Christus,
aan de vreemdelingen, die
in de verstrooiing zijn in
Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia en Bitynie,
de uitverkorenen naar de voorkennis van
God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot
gehoorzaamheid en besprenkeling met
het bloed van Jezus Christus:
Genade en Vrede worde u vermenigvuldigd.
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons naar zijn grote barmhartigheid
door de Opstanding van Jezus Christus
uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot
een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,
die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke
gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
daar gij het einddoel van het Geloof bereikt, dat is de zaligheid der zielen.
Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die
van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op
welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.
Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, Die
van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in
welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de Genade, die u gebracht wordt door de Openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,
maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt [zo] ook
gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven:
Weest heilig, want Ik ben heilig.
En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de
redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,
indien gij geproefd hebt, dat de Heer goedertieren is.
En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die aan God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk [aan God] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen
“.
1 Petr.1: 1-2: 10

Deze redding hebben de Profeten afgesmeekt en zorgvuldig onderzocht,
die van de Genade, welke geprofeteerd tot u zou komen “.
De H. Theophan de kluizenaar biedt twee beschrijvingen om de ziekte van
de onwetendheid in het hart te overwinnen.

– “Eerst en vooral is gebed noodzakelijk“, zegt hij,
waarbij we de Heilige Geest dienen te smeken om
Zijn Goddelijke Licht in ons hart te doen neerdalen“.
– “Ten tweede dienen we de verkregen kennis [van waarheden]” te doorzoeken,
om duidelijk te achterhalen wie van hen goed zijn en welke slecht.
We dienen ze niet als de wereld en de zintuigen het doen te beoordelen,
maar ze dienen te worden beoordeeld door . . . de Heilige Geest . . .
het Woord van de Goddelijk geïnspireerde H. Schrift, of
die van de heilige Vaders en Leraren van de Kerk“.
Unseen Warfare, blz. 90

De Blijde BoodschapIndien wij onder de beschutting van de Kerk de H. Schrift lezen,
wanneer we ‘met‘ de Kerk op zoek zijn, dan bidden we voorafgaand tot de H. Geest
opdat Deze ons een juist oordeel schenkt
ons door deze Goddelijke teksten heen te leiden en wij zullen daarop
genezing te vinden.
In deze verzen onthult de Apostel Petrus drie manieren die ons genezen van
de ziekte van onwetendheid
aan de hand van de H. Schriften:
het herstel van het ware perspectief,
de correctie van de ondankbaarheid en
de verlichting van vergeetachtigheid.

De H. Schrift herstelt in ons het doelmatigste vooruitzicht op het leven.
Seculier humanisme verwijst slechts naar een wereld zonder God, of
marginaliseert God als een idee welke
zich beperkt tot die mensen die behept zijn met
een bijzondere belangstelling voor religie.
De H. Schrift daarentegen benadert God als ‘de primaire drijfveer
te midden van de menselijke geschiedenis.
Hij alleen verleent het heil voor alle volken en
Hij alleen stelt ons bij en opent ons voor het vermogen teneinde
ons over alles in en om ons heen te kunnen verwonderen.

Zie hoe breed deze twee inzichten uit elkaar liggen!
De apostel Petrus, spreekt tot zijn medechristenen en
roept ons aan als pelgrims en bijwoners [vs. 1: 1, 2: 11],
want hij aanvaardt dat wij tot een koninkrijk behoren  en
niet van deze wereld zijn” [John.18: 36].
Hij ziet ons behorend tot een uitverkoren Volk [1Petr.1: 2; 2: 9]
die in het Leven geroepen zijn
door de handelingen en de Liefde van God Zelf [vs.1: 2].
We zijn niet zo maar een groep individuen
die toevallig bij elkaar komen om
religieuze handelingen te verrichten en schone woorden te verkondigen.
Voor ons is het geen samenkomst, maar een integraal onderdeel van een plan waarmee
God Zich richt op de zonde, ziekte, onwetendheid en verwarring in de geschiedenis van de mensheid in goede banen leidt.

Profeten van het Oude TestamentChristenen zijn niet de allereerste mensen aan wie God zijn plan om alle dingen te herstellen openbaarde.
De oudtestamentische Profeten ontvingen reeds lange tijd terug vele voorafbeeldingen.
Zoals de H. Petrus verkondigt,
dat de Profeten overeenkomstig het plan van God [zij hebben door de H. Geest hebben gesproken] “de Genade afsmeekten en zorgvuldig onderzochten“[vs.1: 10].
Verder waren ze door
– “de Geest van Christus, Die in hen was” – in staat
– “het lijden van Christus en de heerlijkheid die erop zou volgen” –
te voorspellen [vs.1: 11].
Zij aanschouwden de voorafbeelding van
– “Zijn Triomf over de dood” -.

We weten dat de Openbaringen aan de profeten door de H.Geest vervuld zijn
[vs.1: 12 en 1Cor.10: 11]!
Beschouw het als een groot voorrecht om dit als Christenen te mogen ontvangen, want
wij zijn de eersten die de gehele Waarheid hebben leren kennen.
Generaties voor ons hebben de zegen van het [her]kennen van Jezus Christus
niet ontvangen;
ze ontvingen alleen maar een glimp, via de oude profetieën,
de Waarheid die nu tot ons komt informeert ons tot in detail.

De eer die we hebben ontvangen doet onze geest neerbuigen en
vervult ons [hart] met dankbaarheid, voor
God Die ons als Zijn volk heeft geroepen.
We hebben een heel goede reden om “staat allen recht” en
het aanbod van “een offer van lof,” in
de woorden van de Goddelijke Liturgie te gebruiken.
De H. Schrift geneest immers onze ondankbaarheid!

Het altaar met daarboven het Groot en Heilig KruisTen slotte, zoals de H. Petrus het formuleert:
zijn wij
een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,

een heilige natie, Zijn eigen volk“,
want wij zijn geroepen
uit de duisternis te komen
tot Zijn wonderbaar Licht
” [vs.2:  9].
Petrus herinnert ons eraan hoe het oude Israël,
ooit geroepen om het volk van God te zijn,
werd “verstoten“[Rom.11: 15), terwijl wij,
die eertijds geen volk waren . . .
nu het volk van God zijn geworden“[1Petr.2: 10].

Laat ons niet ophouden te lezen en
zowel individueel als gezamenlijk de Schrift bestuderen
om genezen te worden van onze vergeetachtigheid.
We herinneren ons dat we “in Zijn ontferming zijn aangenomen” [vs.2: 10];
Christus neemt ons onder Zijn hoede en redt ons uit de nood.
Wij komen tot de Heilige Schrift vanwege
dit vooruitzicht en om Genade op genade gewaar te worden!
Verlicht ons hart, o Meester,
met het zuivere Licht van Uw Goddelijke kennis
“.
Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomos

Psalmen op basis van Waarheid samengesteld – Psalm 53 [54]

God, in Uw Naam verlos mij,
doe mij recht in Uw Kracht.

God, verhoor mijn gebed,
luister naar de woorden van mijn mond.

Want vreemdelingen staan tegen mij op en
sterken belagen mijn ziel;
zij hebben zich God niet voor ogen gesteld.

Zie toch, God is mijn Helper;
de Heer is de Beschermer van mijn ziel.

Hij keert het onheil af op mijn vijanden,
in Uw waarheid, vernietig hen.

Vrijwillig zal ik U een offer brengen,
Uw Naam wil ik belijden, Heer, want dat is goed.

Want aan elle beproevingen hebt Gij mij ontrukt;
mijn oog heeft neergezien op mijn vijanden
“.
Psalm 53  vert. Russisch klooster Den Haag

woestijn-mistigWaarom wordt hier de Psalm als
een scherpe karakterisering en
zelfs als een afweermiddel ten
opzichte van de vijanden gebruikt?
Waarom de vreugde en vrijgevigheid
als besluit?
Door wat de psalmist ons hier voor ogen stelt:
betreft het hier niets minder dan Gods Naam en ”de ziel van zijn aanbidder”!
Beide cruciale hoofdpersonen zijn van het grootste belang omdat
zij beiden de hoofdrol spelen in dit gebed: “God en mij“.
Om meteen maar duidelijk te stellen  het woord “ziel” komt niet voor in
de standaard vertalingen van deze Psalm,
ongetwijfeld omdat het gevaar van een misverstand over
het Hebreeuwse “nefesj” te voorkomen.

Nefesh, neshama and ruach zijn de drie eigenschappen van
wat wij met “ziel” vertalen; het niet-stoffelijke gedeelte van
waaruit de mens leeft; in de godsdienst
het onsterfelijk deel van de mens.
Nefesh – Alles wat in onze wereld geschapen is heeft een nefesj,
de Goddelijke kracht die het leven geeft, kortom alles wat “ik” tot mij maakt.
Levenloze objecten [zoals stenen] bezitten alleen deze.
Ruach – Elk levend wezen heeft een Ruach, de leven-schenkende kracht die
het levend wezen bezielt; een soort goddelijke inspiratie, of een aspect van godsvrucht,
de juistheid van het denken [de moraal is hier een voorbeeld van].
Ruach kan ook de fundamentele levenskracht van elk levend wezen zijn.
– Neshamah – hier wordt het “feitelijke Goddelijk beginsel” bedoeld.
Dit begrip komen we alleen in de Joodse kringen tegen als de hogere ziel die
direct met God in verbinding staat en alleen in de mens voorkomt.
In de Orthodoxie spreken we over het feit dat wij als mens zijn geschapen
naar Zijn Beeld en Gelijkenis [wij zijn Zijn Icoon, althans dat is de bedoeling].

In deze Psalm, zoeken de vijanden mijn “leven”, mijn  “ziel” [vers 3];
maar God is Degene Die mijn “leven”, mijn “ziel” bevestigt [vers 4].
Dit is de weergave van deze Psalm in een notendop, op verkorte wijze:
•   iets of iemand wil mij vernietigen —> alles wat “ik” tot mij maakt;
•   God wil mij handhaven —> alles, maar dan ook alles wat mijn “ik” vormt.

Mozes ontvangt de 10 geboden [Mosaïc in het Catharinaklooster op de berg Sinaï; 6e eeuw]We kunnen begrijpen hoe een ander,
een vijand ons leven en onze gezondheid
of onze reputatie kan proberen te vernietigen, maar hoe kan een vijand
mijn ziel, mijn “ik” vernietigen?
Holocaust schrijver Elie Wiesel
helpt ons dit te begrijpen in zijn
beschrijving van een gedwongen reis naar het concentratiekamp Buchenwald.
De Joden, de slachtoffers, worden samengepropt in een vee-treinwagon met wat
voor voorzieningen dan ook.
Wanneer een Duitse spoorwerkman een stuk brood de wagon in gooit,
doen de mensen binnen een wanhopige poging om de kruimels te krijgen,
Zij wierpen zich boven op elkaar, trokken aan elkaar, scheurden elkaars kleren en
er waren er die elkaar zelfs beten. Zij gedroegen zich als wilde roofdieren, met
een dierlijke haat in hun ogen
“.
Op dit moment worden de slachtoffers ‘daders’ en heeft de vijand
het ondenkbare bereikt:
in het proces van het doden van menselijke lichamen,
is daarmee ook hun ziel gedood.
Om het bestaan van dergelijke horror te begrijpen, is
de passie tegen de vijand in deze en andere Psalmen te verstaan:
Dit zijn de bewerkstelligers van de duvel en zijn mallemoer, de chaos [de Tohu wa bohu, hebr. תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ], die de wereld wil afbreken, die
God heeft gemaakt en Die in deze
de Beschermer en Verlosser is.

Toen God zag dat het niet goed was voor de geschapen mens om alleen te zijn,
maakte God hem een partner, een helper [Gen.2: 18],
zodat de een de ander kon bijstaan, dienen,
trachten te verrijken, te verbeteren, ter ondersteuning en
tot bescherming van de ander.
Overeenkomstig de Blijde Boodschap gesproken,
is dàt het waar de medemens voor staat.
Maar wanneer de één de ander verwerpt en
de door God gegeven roeping ‘van helper’ teniet doet, ontkent, dan
wordt die ander, in de taal van de Psalmen, de vijand.
– Op deze manier wordt de tegenstelling tot Gods bedoeling aangetoond in
de relatie tussen Gods geliefde menselijke wezens,
als onderling liefdevolle mensen.
– Op deze wijze roepen de Psalmisten zoals hier God aan [vs.  4] als
God die de rol aanneemt van “helper”.

‘Ozer – Hebr. “Helper”, dezelfde uitdrukking als in Genesis 2:18 – een helper, een hulp,
die bij hem past om recht te zetten wat de ander
de – geworden-vijand in stukken heeft gescheurd.
Zo luidt de roep van de Psalmist op tegen
de brutale en meedogenloze vijanden [vs.3] en
heeft hij schijnbaar leedvermaak over hun nederlaag [vs. 7]
niet zozeer uit persoonlijke wraakzucht als wel
het vurige gebed van de Psalmist tot God om
de door Hem gewilde gang van zaken te herstellen,
zoals deze bedoeld is en weer zou moeten zijn.

Het goede dient waarlijk te triomferen, en
het kwaad moet echt worden vernietigd;
mensen dienen elkaar werkelijk bij te staan en te helpen.
De Blijde Boodschap roept hier van begin tot eind toe op en
Gods volk blijft onophoudelijk bidden dat het zo mag zijn.
Een dergelijke gebed is niet een zelfingenomen vereenzelviging van mezelf
om het mogelijk te maken dat ik het altijd goed doe en
anderen als onmiskenbaar kwaad aanduidt.
Het doet een beroep op God om mijn leven te handhaven,
om mijn Helper, mijn Metgezel te zijn,
zelfs ten opzichte van mijn belangrijke andere, opdat ik
zou mezelf aan Gods kant zal bevinden tegenover
wat mogelijk hiertegenover zou blijken te staan
van wat de Helper, God met mij bedoeld heeft te zijn.

Tot slot zal dergelijke gebed in Christus tevens God aanroepen om
bij een nederlaag mij tevens in staat te stellen
Gods wegen zo goed te bewandelen als Hij met Zijn wereld voorheeft.
Dit is de reden waarom de Naam van God op het spel staat in dit gebed.

Als een poëtische vervlechting, bidt de Psalmist in het begin om
gered te worden in de Naam van God [vs.1] en
vervolgens zegt hij dank in Gods Naam aan het slot wanneer
God heeft gehandeld [vs.6].
Het vormt de overwinning op de ‘vijand’
– iemand of iets die tegen God in werkt –
– die Gods Naam in twijfel trekt.
de Hand van God met de geredde zielen - Resava [Manasija] ServiëNet zoals mijn “ziel” en
alles van de Blijde Boodschap
wordt aangevallen,
zouden wij op dezelfde manier
Gods “Naam” dienen aan te roepen,
want we ontmoeten in alles om ons heen
wat God is.
De Naam van God staat voor en betekent Gods aanwezigheid.
God geeft Israël Gods persoonlijke Naam [Ex.3: 13-15] om aan te geven Wie God is,
om Gods belofte te verkondigen en
naar de aard van de relatie die het mogelijk maakt de ander bij de naam
[Zijn beeld en gelijkenis] te noemen —>       Die relatie is verstoord in deze Psalm.
Degene wie bidt is in groot gevaar en ondergaat een persoonlijke aanval.
Bij Gods Belofte van Bevrijding en Verlossing is Gods Volk in gevaar;
alleen omdat “ik” Gods evenbeeld ben en “ik” in dodelijk gevaar ben.
De passie is duidelijk in openingswoorden van de Psalm,
waar de Hebreeuwse woordvolgorde is:
“God, in Uw Naam verlos mij . . .  God, verhoor mijn gebed . . . . .”
De uiting is twee keer “God . . .”;
geen omhaal van woorden;
recht ‘to-the-point’,
rechtstreeks naar de bron.
De psalm heeft als hoofdmotief God, alvorens het over “mij” gaat,
want God is te ontmoeten in Gods Waarheid en Trouw [vs,5] ten minste
als Hij aandacht heeft in mijn welzijn zoals ik ben en
zoals Hij inderdaad mijn maker en bevrijder en nog meer is.

Dergelijke smeken tot God om God te zijn – tot een God voor mij –
is waar deze Psalm over gaat en toont de trouw van het gebed aan
in de geschiedenis van Gods volk.
Het verzoek is niet:
God, ik bepaal wat goed is en wat fout, en
ik vraag u aan mijn kant te gaan staan
“;
het is veeleer:
God, mijn wereld is Jouw wereld, en deze is in wanorde en
ik vraag U om het goed maken, om mij weer goed te maken
“.
Dan zal ik natuurlijk mijn “vrijwillig offer brengen” [vs. 6;
zie Lev.7: 16; Deut.2: 6]
Niet als de vervulling van een koopje, als handelswaar maar
in de vrijheid en vreugde veroorzaakt door Gods herstel van mij en de wereld,
terug te brengen naar de oorsprong zoals God die heeft bedoeld.
Hosea begrijpt de relatie nauwgezet,
deze Profeet maakt gebruik van dezelfde term
als Israëls “vrijwillig offer” [nedabah] aan God
Gods beslissing beschrijft hij als:
God zal hun afkerigheid genezen,
Hij zal hen vrijwillig liefhebben
“.
Hos.14: 4
Verriizenis icoon - fresco Chora Cathedraal ConstantinopleGods vrije genade en ons vrije antwoord
markeert de wereld die God verkiest.
Dat alles is in gevaar in deze Psalm.
Dit vormt het redmiddel van God in onze nood en is tevens de verkondiging van God als “handhaver van mijn leven”.
Zoals uit de tenaamstelling van de Psalm blijkt, wordt overeenkomstig de Orthodoxe Traditie deze Psalm als een gebed van Gods gezalfde gelezen.
God kom ons te hulp,
                                                                                     Heer haast U mij te helpen !”.

Orthodoxie & onderwerping aan God

patience2Doet soms een bron uit dezelfde ader
zoet en bitter water opwellen?
Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren?
Evenmin kan een zilte bron
zoet water geven.
Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Indien gij echter bittere na-ijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u
dan niet en liegt niet tegen de waarheid.
Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, niet-geestelijk, duivels;
want waar na-ijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
patienceMaar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens
vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Waaruit komt bij u strijden en vechten voort?
Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die
in uw leden zich ten strijde toerusten?
Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en na-ijverig en  gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
[Of,] gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
Of meent gij, dat het Schriftwoord zonder reden zegt:
De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade.
Daarom heet het: God weerstaat de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij genade“.
Jac.3: 11 – 4: 6
lezing op het feest van Maximos de belijder [21 Jan.]

Geduld en zachtmoedigheid zijn nu niet
de meest vooraanstaande waarden in onze cultuur.
Zowel binnenlandse als buitenlandse politici – met verbeten aandacht voor de sympathie van hun kiezers – overtroeven elkaar met determinaties van oorlogszuchtig gedrag in de richting van hun tegenstanders en vrijheidsstrijders keuren die schikkingen af welke hun supporters van zich zouden vervreemden.
Zelfs kerkelijke instanties vechten regelmatig hun conflicten uit voor seculiere rechtbanken,
zonder bij de rechterlijke macht ook maar een spoor van zelfbewust schuldgevoel te tonen om hun kerkelijke problemen op te lossen.
Het betreft hier een activiteit die de meeste kerkgemeenschappen als hoogstnoodzakelijk beschouwen; Jacobus veroordeelt dit gedrag als tekortkoming aan hemelse wijsheid.

Patience and Humility, the God-human virtueZou Jacobus hier soms oproepen
dat volgelingen van Christus dan maar
werkeloos dienen toe te zien terwijl
de schuldigen voort gaan misstanden te plegen zoals dood, slavernij en genocide?
Beslist niet, omdat hij zelfs
de zonden bekend maakte die
hij rondom zich heen zag gebeuren en die het mensengeslacht van die tijd teisterden.
Maar Jacobus benadrukt het gebruik van geweld niet; ja, hij roept zelfs op geen beïnvloeding om de ondersteuning van goddelijke doeleinden te rechtvaardigen; zoals Jezus en Paulus.
Jacobus verwerpt het gebruik van onheilige middelen om zogenaamd goede doeleinden te bereiken. In plaats daarvan spreekt Jacobus zich uit voor een godgeleerdheid die weigert om de rechtschapenheid op te offeren. Een christen dient eerlijkheid, kuisheid, barmhartigheid en trouw vertrouwen in God voorop te stellen ten einde
sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen.
Inderdaad attendeert Jacobus ons erop dat wanneer onze strijd ons in wereldse conflicten
verzeild doet raken, deze ons verbindt met de zondige structuren zelf,
het brengt een zelfgenoegzame tevredenheid teweeg met een wereld die voorbij gaat.
Waarheid op zich is niet louter ‘passief’ en het weigeren een winnaar of verliezer aan te wijzen is niet een daad van wanhoop of zelfgenoegzaamheid.
Het vaststellen van de waarheid erkent onze eigen broosheid en feilbaarheid als integraal aspect van het gelijkstellen en veroordelen van het wangedrag van anderen.
Volgens Jacobus is Gods leer onkreukbaar.
De uitoefening van dwang [door fysiek geweld, staatsmacht, of het gebruik maken van management-processen] vervalst op zich de bewering dat
men God Heilige wil zou volgen.
Agressieve beïnvloeding en manipulatie om een overwinning op tegenstanders te behalen verstrikken ons maar al te gauw in leugens, onbeschaamdheden, zelf verdedigende rationalisatie en het opschepperige gevoel dat God aan onze kant staat
tegenover de tegenstander.
De tegenstander wordt zelfs veelal van zonde beticht, van ongehoorzaamheid en er wordt hen een beïnvloeding door gevallen engelen verweten.

Jacobus waarschuwt specifiek voor “vriendschap met de wereld“.
Hij doet dit niet omdat hij de goederen van de schepping, je bezittingen wantrouwt, maar
omdat hij de al-te-menselijke neiging om tijdelijke goederen te verheffen tot goddelijke status beseft en om onze eigen oordelen om ‘Gods gezag’ te misbruiken herkent.
In zijn pedagogiek komt James op deze manier eigenlijk op voor
de armen en rechtelozen, die geen toegang hebben tot het overvloedige repertoire van wereldse listen van hen die de macht bezitten.
Het is voor hen gemakkelijk om de mensen om ons heen op de hand te krijgen.
Men behoeft niet rijk of vooraanstaand  te zijn in de ogen van de wereld, maar
iedereen is wel in staat om zich te houden aan waarachtigheid, vredelievendheid, en barmhartigheid. Onze weigering om te buigen voor het geweld dat onze onderdrukkers kenmerkt, verbindt ons evenwel met Gods eigen kracht.
Onze bereidheid om ontberingen te doorstaan in plaats van bloed te vergieten of
te oordelen verbindt ons met “de Heilige Geest door Wie de Profeten gesproken hebben“. geloofsbelijdenis

Christus, Pantocrator. al muallaqa [de hangende kerk] Coptische Kerk in CairoHet soort onwrikbare integriteit
welke Jacobus beschrijft is
de overweldigende
passieve aanvaarding van kwaad.
Daar tegenovergesteld vraagt
het om een zware inzet teneinde
te volharden in de perfecte vrijheid
als volgeling van Christus die
meer van hemelse wijsheid houdt
dan van aardse macht
en dit vereist een vastberaden geloofsleer.
Deze toewijding aan de waarheid zal hen verplichten om de rijke spelers van de macht tegen te spreken en te ergeren.
In deze weerklinkt in het boek Jacobus de karakterisering van “de rechtvaardige
uit het Boek van Wijsheid:
Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;
Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden,
Om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt,
Van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan;
Die in kwaad-doen zich verheugen, juichen over boze draaierijen,
Wier paden krom zijn en die op hun dwaalwegen gaan;
om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die gladde woorden spreekt,
Die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet;
Want haar huis zinkt weg naar de dood, haar paden voeren naar de schimmen;
Niet een van allen die tot haar gaan, keert weer en zij bereiken de paden van het levens niet; Opdat gij de weg der goeden bewandelt en de paden der rechtvaardigen bewaart“.
Spreuken 2: 12-20
en mogelijk tevens verwijst naar Jezus als de Rechtvaardige:
Want de Heer geeft Wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid
“.
Spreuken 5: 6
atheism-motivation“De boog van het morele universum is lang” [Martin Luther King Jr.] en
Jacobus herinnert ons eraan dat we geduldig de curve dienen de volgen,
dienen te anticiperen, en hiervan
te getuigen, in plaats van deze volgens
onze overtuigingen proberen om te buigen.

Smeek de Heer met al de kracht, die je in je is om nederigheid en liefde tot je broeders en zusters [je naasten], opdat God eveneens Zijn genade van Liefde
vrijelijk mag geven aan je naasten.
Eenieder die de eerst wil zijn
dient te verlangen de laatste te zijn en
iedereen om zich heen ter wille te zijn
“.
H. Silouan van de berg Athos [adhv Marc.9: 35]

Iemand die het lang nastreeft
maar geen geestelijke vooruitgang ziet
is trots en egoïstisch.
Geestelijke vooruitgang wordt alleen daar
gesmeed waar sprake is van . . .
geduldige nederigheid
“.
H. Paisios, de Nieuwe, de rots van de berg Athos

Orthodoxie & in de Geest geboren worden

Theophanie2Het zou complex zijn om ons duidelijk te maken
hoe we uit de Geest geboren worden,
echter diep van binnen beseffen we hoe
Hij in het vlees tot ons kwam“, en dat we
van de dood naar het leven
dienen over te gaan.
Alles wat de mens zich in zichzelf over
goed of kwaad bewust is geworden
wordt hem geopenbaard via zijn lichaam,
door zijn gevoel.
– We zijn onbewust van haat, wanneer we het niet zelf hebben ervaren;
– We zijn onbewust van woede totdat we in onszelf woede hebben ervaren.
– We zijn onbewust van Genade totdat we [Gods] barmhartig hebben ervaren.
– We zijn bewust van de zonde, totdat we ervaren hoe rot we
onszelf voelden toen we de gevolgen van de zonde in ons lichaam hebben ervaren.
We ervaren onze genoegens en leed in het vlees; en het is door het zenuwstelsel dat
de mens zowel goed als kwaad aan den lijve ervaart.
Feitelijk zijn we vreselijk lichamelijk en worden we inderdaad op een ontzettend wonderbaarlijke wijze ge[in]formeerd.

Hoe onteren we onbewust deze door God verleende tempel!
We zeggen dat we nerveus worden, snel aangebrand, en uit ons vel springen enz.
Maar we houden geen rekening met het hoe of waarom en
zoeken onwetend naar “de aard van ons zenuwstelsel”  door traditionele remedies te vinden en grijpen maar al te graag  naar medicijnen als klassieke oplossing om
de gevolgen van onze zonden te onderdrukken en blijven dit gif fataal gebruiken.
Dit is het gevolg omdat het ons, onderhevig aan een sterke wil, kracht geeft
ons zondige leventje voort te zetten.
We staan er veelal niet eens bij stil of het lichaam zoveel misbruik nog wel kan verdragen en dat er wel een reactie op moet volgen
– op een onafgebroken voortzetten van een zondig leven volgt immers de dood.
Wanneer pijn, gebreken en misselijkheid opkomen zou God ons misschien wel eens iets proberen duidelijk te maken door het signaal:
“Nu is het wel genoeg geweest”.
Wanneer we onszelf dan nog steeds blijven afsluiten voor de stem van ons geweten,
en we onze rampzalige manier van leven voortzetten, dan zal ons innerlijk raderwerk worden gesloopt en geruïneerd.
Deze miraculeuze kracht van onze eigenzinnige intelligentie heeft maar al te vaak
de wens vernield om onze ware weg te gaan en ons ware leven te leiden.
Hoe kunnen we zo roekeloos met signalen omgaan, wanneer ze van God voortkomen
om de mens toch iets duidelijk proberen te maken?
Terwijl we routinematig dit Mysterie van God ontkennen, hebben we
alleen nog maar aandacht voor de geneugten wat ons wereldse leventje ons te bieden heeft.

Door ontucht bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont,
die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?
“.
1Cor.6: 15,16
Wat voor nut heeft het wanneer de mens
God in de tempel niet kan zien of horen of ervaren?
het Kruis, De God, Die ons onderwijstDe God, Die ons onderricht,
Die ons door onze voorvaderen via geloofsbelijdenissen is overgeleverd.
De God, Die ons is geopenbaard
kunnen we Die wel aan de kant schuiven
kunnen we inderdaad de
kennis van God ontkennen;
de Zoon van God van Jezus in het vlees, “Zijn tempel”?.
We behoren bekend te zijn
met het feit dat Christus in ons woont, en
dat Zijn oneindige Liefde onze liefde aanraakt,
beroerd met hetzelfde medelijden en
mededogen waarmee Hij tot zondaars sprak.
Zo spreekt Hij opnieuw tot ons, laat van Zich spreken,
als tot Zijn [on-]gehoorzame kinderen.
Hij is onophoudelijk in gesprek, klopt aan de deur van alle mensen die
zich in welke toestand van zonde en wanhoop dan ook bevinden.
De geestelijk ingestelde levende hersencellen, het intellect en het hart,
is op God ingesteld, verlangt primair naar God.
We kunnen Gods Liefde in woorden kenbaar maken,
want het wordt ons door de wijsheid van de Heilige Geest
duidelijk gemaakt en daardoor worden ze Gods Woord.
De mens heeft het op vele manieren al zelf geprobeerd,
heeft voor zichzelf allerlei plannen bedacht waarop
hij gered zou kunnen worden.
Existentiële vragen, die ons het meest bezighouden,
zijn niet te verwoorden want zij zijn zo groot, zij zijn Goddelijk Groot.
Als dit al zo is onder mensen van gelijke natuur,
hoeveel te meer dan in de relatie tussen God en de mens.

Maar het Woord van God staat vast,
Wonen in het Woord - een pad geplaveid met goudZijn Blijde Boodschap
kan niet gebroken worden
“.
De woorden van de mens kunnen worden gebroken, al hun theorieën, overtuigingen, wetten en dogma’s.
Zalig de onbevlekten op hun levensweg,
die wandelen in de Wet des Heren.
Zalig die Zijn Getuigenissen overwegen,
die Hem zoeken met geheel hun hart.
want zij die ongerechtigheid doen,
wandelen niet op Zijn wegen.
Gij gebiedt immers
uw Geboden strikt te onderhouden.
mogen mijn wegen gericht zijn
op het onderhouden van Uw Gerechtigheden
“.
Psalm 118: 1-5

We weten wanneer Jezus – in ons vlees – tot ons komt,
dat Hij de zonde in ons vlees veroordeelt.
Hoe veroordeelt Hij de zonde in ons vlees?
Door ons kennis bij te brengen,
opdat wij weten wat er tussen God en ons in staat.
Wanneer we God zouden kennen
zou we de zonden in het vlees veroordelen.
God, Het woord zegt niet dat we
“wanneer we sterven we naar de hemel zullen opgaan”
maar onze Heer Jezus Christus laat ons weten dat Hij:
zal wederkomen en ons als de ‘wijze maagden’ zal opwachten.
cf. Luc.12. 35-40
De nieuwe geboorte is het veroordelen van de zonde,
dat Gods Liefde hier en nu
in ons vlees gemanifesteerd dient te worden.
Wie zich aan de Heer hecht, is één geest [met Hem].
Ga de ontucht uit de weg.
Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om.
Maar door ontucht bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
Of weet ge niet, dat uw lichaam een Tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont,
Die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?
Want gij zijt gekocht en betaald.
Verheerlijkt dan God met uw lichaam
“.
1Cor.6: 17-20
En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En wie het hoort, zegge, Kom!
En wie dorst heeft kome,
en wie wil, neme het water van het Leven om niet“.
Openb.22: 17