Orthodoxie & gemeenschap van gelovigen als ware christelijke parochie

de Ware parochieIn de door Lucas opgetekende Handelingen van de Apostelen Zegt de Apostel Petrus:
Bij God zie ik dat er in Waarheid geen aanzien van Persoon bestaat“.
Hand.10: 34
Heeft Christus in de Blijde Boodschap niet aangegeven dat
God de wereld zo heeft Lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft?“.
John.3: 16
Zoals vader Silouan [†19 april 2015] zo prachtig kon zingen:
~ “Hij heeft de mensen lief!“~, i.p.v. de gebruikelijke vertaling ‘de Menslievende’.

Hoe kan God dan zo veel van ons houden en ons niet tegelijkertijd respecteren?
Het antwoord is simpel:
De liefde van God voor de mens is voor iedereen even groot; zoals
Hij de ervaren arts niet beter zal behandelen dan de hardwerkende boer,
mannen anders dan vrouwen, volwassenen anders dan kinderen.
Nee, God heeft zorg voor iedereen, geen enkele wordt overgeslagen.
Of zoals Petrus het verwoordt:
De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar
Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat
sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen“.
2Petr.3: 9

'Zegen van de Heer . . . 'Zoals God geen partijdigheid toont ons heil te bezorgen, zo geldt het ook voor ons in
de verantwoording ten aanzien van Hem.
En zegt de Apostel Paulus aan de Romeinen:
Verdrukking en benauwdheid [zal komen] over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek“.
Rom.2: 9
Jacobus gaat nog verder in zijn brief en noemt dit “gebrek aan respect voor God als                                                                                  perso[o]n[en]”, deze “gedragslijn” is een zonde.
Hij schrijft: “Doch indien gij met aanzien des persoons handelt,
doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is
schuldig geworden aan alle (geboden).
Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd:
Gij zult niet doodslaan.
Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag
zijt gij toch een overtreder van de wet geworden“.
Jac.2: 9-11

Dit is de reden waarom we Psalm 118 lezen bij de rouwdienst op Goede Vrijdag
wanneer we ​​voor de heilige epitaphion, de lijkwade staan.
Het is de langste Psalm, die het Psalterion bevat.
En in die Psalm spreekt elk vers van de Wet, de Geboden, de Geboden van de Heer.

Verheerlijkt de Heer met mij - Psalm 33En hoewel de mens probeert
om zich aan Gods Wet te houden,
is Jezus Christus de enige, Die deze
Psalm volkomen, ongeschonden kan bidden.
Op het einde toont God eveneens geen partijdigheid; Hij verwacht van ons om net hetzelfde te doen.
Of om het in de woorden van de Apostel Jacobus te formuleren,
Indien gij echter de Koninklijke Wet vervult overeenkomstig het Schriftwoord:
‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, dan doet gij wel.
Doch indien gij met aanzien van de persoon handelt, zondigt ge en
wordt gij door de Wet als overtreders veroordeeld
“.
Jac.2: 8-9
Dit is de omschrijving van een echte Christelijke geloofsgemeenschap,
een christelijke parochie.

Aartsengel Michaël verslaat de AntiChristIk ben eens een bekende bekeerling tot de Orthodoxie tegengekomen, die herhaaldelijk door z´n niet-orthodoxe omgeving werd gevraagd of
hij nog steeds “blij was met zijn kerk”.
Hoewel het tegenwoordig heel normaal is om tussen kerken en geloofsgemeenschappen te shoppen
– of dit aan de personen of aan de gemeenschappen ligt, laat ik in het midden –
is dit door de Kerk nooit als een aanvaardbaar gegeven beschouwd.

Nog voordat de Kerk werd opgericht, lezen we in het Oude Testament hoe Mozes het uitverkoren volk van God uit de slavernij leidde en dat zij onderweg “morden en klaagden”
“En het volk dorstte daar naar water, het morde tegen Mozes en zei: ‘Waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen?'”
Ex.17: 3
In een eerder stadium was Mozes wat dit aangaat hier ook zelf mee behept:
“Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei: Heer, waarom behandelt Gij dit volk zo hard? Waarom hebt Gij mij gezonden? Want van het ogenblik af, dat ik bij Farao gekomen ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld en
Gij hebt uw volk geenszins gered”.
Ex.5: 22-23
Later komen we het in de Handelingen van de Apostelen
– wat betekent dat het begin van de Christelijke kerk na de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen, werd er eveneens geklaagd:
En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden“.
Hand.6: 1

Met andere woorden, het is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
Een bekend gezegde luidt, er bestaat niet zoiets als een perfecte kerk want zodra je het er over hebt  is de volmaaktheid verdwenen.
Maar toch verstrekt de Blijde Boodschap ons in deze eveneens een antwoord.
Namelijk wanneer we lezen hoe de zieken naar Jezus komen en Hem om genezing smeken;
hoor je de Heer regelmatig zeggen: “uw Geloof heeft u behouden“.
Met deze woorden onthult Christus regelmatig niet alleen de kracht van ons Geloof in God,
maar toont ons tevens aan dat het Geloof overgaat in Hoop.
Zodra we over Geloof in God beschikken dienen we nooit te wanhopen,
behoeven we nooit terneergeslagen of pessimistisch te zijn en
hebben wij vervolgens nooit iets te klagen.
Onvoorwaardelijk Geloof in God en uitzichtloosheid gaan niet samen.
Dit is een van de redenen waarom de Kerkvaders depressie en moedeloosheid beschreven als afkomstig van de duivel en om ons te laten zien hoe dit soort dingen met ons Geloof in God samenvallen.
Wanhoop, pessimisme en daaruit voortkomende depressie en moedeloosheid zijn aanvechtingen,
die de tegenstrever aangrijpt om ons onderuit te halen.
God laat dit oogluikend toe, teneinde onze Liefde voor Hem te testen en onze standvastigheid  in het Geloof gestalte te geven.
Hoewel wij geloven en belijden dat onze Orthodoxe Kerk perfect is,
dienen we tegelijkertijd te bekennen dat de leden van de kerk dat niet zijn en
ik bedoel daarbij zowel geestelijken en leken.
Voor oplossingen voor allerlei kerkelijk gerelateerde problemen kunnen we alleen maar
Gods zegen en Zijn wonderbaarlijke genezing afsmeken.

Ofschoon we, zodra de zaken een andere wending hebben genomen
we er zeker van dienen te zijn dat de woorden van onze Heer
Uw Geloof heeft u behouden” eveneens voor ons van toepassing zijn.
We kunnen nog zo veel en nog zo langdurig dingen verlangen,
de enige manier waarop er werkelijk iets verandert
– en dat betreft zowel in de gemeenschap als in ons persoonlijk leven-
is als we over dergelijke dingen gezamenlijk bidden.
Immers wanneer de Heer zegt:
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de Hemelen is, verheerlijken” [Matth.5: 16],
maakt Hij ons duidelijk dat de Glorie en wonder-werkende Kracht van God alleen kan worden verspreid en openbaar gemaakt ‘door ons heen’:
door ons Geloof, onze onderlinge Liefde, onze vergevingsgezindheid onder elkaar,
met andere woorden dat ons persoonlijk ‘licht’ schijnt voor de mensen.
Verdriet omtrent onze Kerk zou een weerspiegeling kunnen zijn van
hoe we het met onszelf hebben getroffen, hoe blij we zijn met onszelf.
WelcomeIronisch genoeg, is er voor ons allemaal,
ongeacht in welke situatie we ons ook bevinden,
altijd en immer een reden te vinden om gelukkig te zijn:
de deuren van de kerk staan immers ​​altijd open voor ons,
we worden voortdurend uitgenodigd en
er is altijd een plekje voor ons te vinden, al is het op de achterste bank.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en
gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Jezus Christus, de Zoon van GodMijn last is licht
“.
Matth.11: 28-30
Mogen wij het ware geluk in de Kerk vinden en
de woorden van Paulus altijd voor ogen houden:
God is het, Die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld
“.
Phil.2: 13-15

Orthodoxie & arrogante ijdelheid

Prophet, King SolomonIk, Prediker,
was koning over Israël te Jeruzalem 
en
ik zette mijn hart erop om na te vorsen en
onderzoek te doen naar de wijsheid in
alles, wat 
onder de hemel geschiedt.
Dat is een kwade bezigheid, die
God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen.
Ik nam in ogenschouw alle daden,
die 
onder de zon verricht worden en zie:
alles is ijdelheid en najagen van wind!
Grieks sleutel-patroon
Het kromme kan niet recht zijn en
het ontbrekende kan niet geteld worden.
Ik zei bij mijzelf:
Zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die
voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben en
mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan.
Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en
kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen.
Ik heb ingezien, dat ook dit is najagen van wind.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en
als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart“.
Prediker 1: 12-18

De wijze koning Salomo heeft alle dingen uitgeprobeerd en vond ze ijdelheid.
Hij vond zijn hang naar kennis slechts vermoeienis,
niet alleen voor het vlees, maar ook naar de geest.
Hoe meer hij zag van de veranderingen onder de zon,
hoe meer hij hun hooghartigheid zag en
die aanblik deed de kwellingen van zijn geest steeds verder toenemen.
Hij kon geen vat krijgen op de tevredenheid bij zichzelf,
noch dingen die goed voor anderen zouden zijn hetgeen je zou verwachten.
Zelfs in het menselijk streven naar kennis en wijsheid
ontdekt hij de goddeloosheid en ellende, zodat je hoe meer je weet, hoe
meer reden hij zag om te klagen en rouwen.
Christ Pantocrator, [detail] Chilandar, Athos [Gr.]– Laten we hier een les uitrekken en
de zonde te verafschuwen en vrezen,
want het vormt de oorzaak van alle hoogmoed en trammelant;
– Laten we ons tot Christus wenden en Zijn Redding waarderen en daarmee rust vinden in
de enige kennis tot behoud van de mensheid,
de alomvattende mensenliefde en dienstbetoon van
onze Verlosser.

Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden
Pred.1: 15

Meander mosaïc, bodembedekking op RhodesHet kromme welke niet recht kan zijn komt voort uit de meandervorming van een rivier.
Maeander [Μαιάνδερ] is ontleend aan de wijze waarop de rivier stroomt van de Menderes, welke bij Milete uitmondt in de Aegeische Zee;
Milete is ons bekend uit het Nieuwe Testament.
De Grieken ontleenden aan de slingerende rivier de gedachte om deze slingerende bochten te stileren en te gebruiken als randversiering.

Christ centerd lifeAls symbool heeft de maeander
de betekenis van het menselijk leven,
dat ook, evenals deze rivier zoveel slingeringen vertoont.
Want onophoudelijk slingert het leven
van de zwakken mens tussen genade en verwerping, tussen liefde en haat, tussen reinheid en hartstocht,
tussen de zegepraal van den geest en
de overheersing van het vlees.
De genade is enkel te verkrijgen
door nietsontziend ‘rücksichtslos’
Christus als ijkpunt van je leven te maken.
Het leven blijft een labyrint welke                                                                                                         uiteindelijk bij Hem uitkomt.

4e Zondag na Pascha – de Zondag van de Verlamde

De verlamdeHeer, ik heb geen mens om mijzelf,
in het bad te helpen zodra er beweging komt in het water;
en terwijl ik me er heen sleep,
gaat een ander mij vóór
“.
John.5: 1-15

Deze zondag is het in de Kerk de zondag van de verlamde,
waarbij het Evangelie van vandaag verwijst naar de wonderbaarlijke genezing
door onze Heer Jezus Christus aan de badinrichting van Bethesda met de vijf zuilengangen,
in Jerusalem bij de schaapspoort .

Johannes de evangelist vertelt ons dat
op deze bijzondere dag Jezus [misschien was het al het feest van Pinksteren]
een bezoek bracht aan de stad Jerusalem.
Een van de plekken, die Hij daar bezocht was
de badinrichting [Bethesda], die vijf grote zuilengangen, of portieken had.
Het zwembad was gelegen buiten de muren van Jeruzalem.
De Hebreeuwse naam betekent “Huis van Genade“.
Het werd zo genoemd omdat, zoals het Evangelie ons informeert, daar altijd een groot aantal ongelukkige mensen verbleven, zoals kreupelen, doven en blinden,
zoiets als de koffiekamer na afloop van de Goddelijke Liturgie.
Op bepaalde tijden zou er, zo was onder hen bekend, een engel naar het zwembad komen die het water met kleine golven in beweging bracht.
Wanneer dit gebeurde, zou de eerste persoon die in het water belandde van
welke kwaal dan ook  genezen worden.
Natuurlijk tart zo’n wonder elke uitleg van de wetenschap, net
zoals dat bij wonderen die in onze tijd voorkomen.
Hoewel we deze wonderen niet kunnen verklaren, geloven we er toch in, tegen elke [medische] wetenschap in.

Wanneer er nu in Bethesda iemand zo slim was geweest een register van soorten wonderen bij te houden, dan zouden we daarin tegenkomen dat
de man van ons Evangelie van vanmorgen daar al langer dan 38 jaar had gelegen.
De beste jaren van zijn jeugd had hij daar doorgebracht, wachtend
op de rimpeling van het water in het zwembad.
Dienaar des HerenMaar hij had niemand – geen ouders, geen familie,
geen vrienden, die hem zouden kunnen bijstaan.
Iedereen bij Bethesda had zijn eigen problemen;
was met zijn eigen dingen bezig – op zich een goede zaak, maar
er is nu eenmaal meer in de wereld, met name
die van de zorg voor de gehandicapten.
Weet wel, gehandicapt zijn dat zie je niet aan de buitenkant, iemand kan er vrolijk uitzien, maar van binnen zowel lichamelijk of geestelijk onder zwaar lijden gebukt gaan.
Deze geschiedenis niet nieuw, zij is altijddurend, steeds maar weer hetzelfde, jaar in jaar uit; er verandert nu eenmaal niets aan de situatie van eenzame behoeftigen, of de zogeheten overheid hier voor zorgt of het gewoon vanwege bezuinigingen laat afweten.
Maar terug naar het Evangelie, het water zou in beweging gebracht worden en vóór de lamme er kon komen was er een gehandicapte die
maar nèt bij het zwembad lag of die was hem weer voor geweest.
Stel je voor, je hebt 38 lange jaren niet gelachen, geen vriendschap ontmoet, zonder enige vreugde, en je bent zeker naar het einde toe zonder enige hoop op verbetering.

Op een dag hoort die kreupele Iemand die tot hem sprak. Dat was op zich al vreemd.
Niemand sprak met hem, iedereen ging hem uit de weg, hij werd met de nek aangekeken,
hij behoorde tot de verstotenen [weggepest!].
ressurectionHet moet de man wel eventjes gekost hebben om
te beseffen dat Jezus van Nazareth, een gesprek met hem aanknoopte. Het is  dan ook zeer waarschijnlijk dat hij niet eens wist wie Jezus was.
Jezus vroeg de verschoppeling, “Wil je gezond worden?
Wat een vraag, na 38 jaar eenzaam lijden.
Toch legt de man geduldig aan de Zoon van God uit, waarom hij het was die zich onmogelijk van zijn verlamming kon ontdoen.
Hij had niemand – niemand in de wereld die om hem gaf. Het is niet erg prettig alleen op de wereld te zijn, of niet soms?  Niemand die zich iets van je aantrekt.
Om je geeft, niemand die je bijstaat om je te helpen
– de wereld kan er behoorlijk angstig uitzien als
je helemaal op je zelf bent aangewezen.
Stel je de reactie van de man voor toen Jezus tot hem zei: ” Sta op“.  Ja, sta op!
Probeerde hij soms meedogenloos te zijn? Heeft Hij er lol in om kreupelen te kwellen?
Maar wacht ! Die ogen ! Die medelevende stem !
Hij geeft om mij! Hij heeft met mij van doen!
De man sprong overeind en werd direct door de mens-geworden Zoon van God genezen .

MEE - komt allen tot mij . .De wereld is in al die 2000 jaar
nog geen sikkepitje veranderd.
Dat wil zeggen de mensen hebben totaal niets bijgeleerd;
er is wat dat betreft niets veranderd; iedereen is met zijn eigen sores bezig, z’n eigen huisje boompje, beestje. In veel opzichten is de wereld een veel eenzamere plek geworden om te wonen dan het in de tijd van Christus was.
Kijk maar naar de vijf grote gemeenten in ons land, naar plekken als Hoog-Catharijne.
Het krioelt er van de mensen die zelfs op zondag druk doende zijn in een klein gebied.
En toch zijn de mensen – velen van hen – vreselijk eenzaam, die haastige blik in hun ogen
– kopen, kopen, en weer werken om te kopen. En dat niet alleen in onze steden, maar ook elders in de wereld.
Er zijn massa’s mensen in de wereld van vandaag die wanhopig, stilletjes uitroepen:
ik heb niemand – niemand om mij te helpen“!
Mensen dakloos vanwege aardbevingen, in oorlogsgebieden, vluchtelingen,
gehandicapten en bejaarden,
die in eenzaamheid lijden en niet weten waar ze het zoeken moeten.
Het enige wat over blijft is hun ogen naar de Hemel op te slaan,
daar waar Verlossing wacht.

Mensen met eperkingen en hun omgeving ervaren de kunst van het meedoenWe beschikken heden ten dage over een heleboel dingen waar ze in Jezus’ dagen
nog niet van konden dromen: enorme ziekenhuizen, opgeleide specialisten, [sociale] verzekeringen en de Kerk
– en de aan de overheid gerelateerde opvoedings- en welzijnsprogramma’s.
Komt allen tot Mij3Maar voor de menselijke eenzaamheid
is er geen genezing, of niet soms.
We houden er niet van om
met de problemen van anderen
opgezadeld te worden.
Er is een Grieks spreekwoord dat zegt: “Verwijder het kwaad – uit mijn ogen“; we willen onaangenaamheden uit de weg gaan.
Lijdende mensen ergeren ons – wij van wie verondersteld wordt [Orthodoxe] Christenen te zijn en misschien zijn wij die de geestelijke weg gaan wel meer schuldig dan
die anderen, die ongelovigen.
ChristHet is Christus dringende oproep en de plicht van de Kerk om deze eenzame, lijdende mensen op te zoeken.  Hen de liefde van Christus te brengen en om hen onze liefde te brengen

– niet ons medelijden, met een meewarige blik, maar onze echte liefde, zorg en aandacht.
Op de een of andere manier is er voor ons altijd een mogelijkheid open, waarop deze randfiguren van onze samenleving geholpen kunnen worden.

Het goede nieuws van dit moment is dat iedereen wel zo iemand in zijn omgeving heeft; je moet het alleen maar zien, je er constant van bewust zijn.
De Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij stierf voor vele zonden.
Hij is voor de zonden van alle mensen gestorven.
En Hij heeft ons lief met een Goddelijke Liefde die we onmogelijk kunnen begrijpen.
Dit dient ons geloof, onze overtuiging, onze boodschap van verzoening te zijn,
die we aan de gehele wereld dienen uit te dragen,
te beginnen met degenen die bij je om de hoek wonen.
En God zal ons bijstaan om dit te doen.

Orthodoxie & het Koninkrijk der Hemelen

Gezegend is het Koninkrijk . . .Koninklijke Deuren met afbeeldingen van de Annunciatie en de Vier EvangelistenDe Koninklijke Deuren wijzen ons de weg;
Hemel en aarde zijn door Christus weer bijeengebracht.
De icoon van de Verkondiging herinnert ons dat God als mens voor ons te wereld kwam.
De Moeder Gods maakte voor Christus de weg vrij om deze wereld te betreden en
voor ons demogelijkheid om de hemel te beërven.
De Iconen van de Vier Evangelisten herinneren ons dat we door
de onthulling van het Evangelie tot God komen.
In de Iconostasis zien we aan de rechterkant van de deuren de icoon van Christus met aan zijn linkerhand de icoon van de voorloper Johannes de Doper.
Aan de linkerkant van de deuren de icoon van de Zuivere Maagd met Christus als Kind met naast haar de icoon van de patroon                                                     van de betreffende parochiekerk.

Christ, iconostasis UtrechtIcoon-afbeeldingen hebben altijd een rol gespeeld in
het christelijk geloofsonderwijs van christenen.
Iconen zijn veel méér dan religieuze afbeeldingen.
Ze zijn een manier om op eenvoudige wijze de
mensen een aantal ingewikkelde christelijke begrippen duidelijk te maken; een wijze die bij iedereen die
ze ziet, zelfs een klein kind een herkenning meegeeft.
Iconen waren al in de vroegste dagen van de kerk
een hulpmiddel om christenen het Evangelie te verkondigen, ook voor hen, die misschien niet in
staat waren om zelf het Evangelie te lezen.
Christenen van de Orthodoxe Kerk beseffen dat
het onmogelijk is een indruk weer te geven hoe God eruit ziet. We hebben Hem immers nog nooit gezien, we kennen Hem nauwelijks, we kunnen Hem dus ook niet weergeven.
Echter, God kwam in deze wereld als een persoon, als mens.
Hij werd vlees en bloed, als Jezus Christus en dankzij de Apostel Lucas, de icoonschilder,
zijn wij in staat een weergave te geven van Zijn verschijning hier op de wereld.
Apostel Lucas schrijft een Icoon van de TheotokosDeze Apostel, zo vertelt ons de overlevering, schilderde Zijn Moeder, de Theotokos en
op die manier weten we ook
hoe Christus er uitgezien zou hebben.
De oudste afbeelding bevindt zich op de berg Sinaï – een icoon die in was is weergegeven.
Christ Pantocrator (Sinai) IconDat God mens werd
is een van de meest elementaire begrippen
in de christelijke leer.
We kunnen een beeltenis
van Christus op een icoon schilderen omdat Hij hier als persoon onder ons was.
Het woord “Icoon” betekent een indruk of afbeelding.
In eenvoudige bewoordingen is een icoon van Christus een afbeelding van Christus,
die iedereen laat zien dat God een mens werd.
Op een gewone afbeelding lijken dingen kleiner te worden zodat ze op afstand komen te staan.
Dit geeft de afbeelding een gevoel van diepte, hetgeen “perspectief” wordt genoemd.
Iconen zijn wat dat betreft afwijkend, bij veel van hen zul je zien dat
het beeld groter lijkt te worden naarmate het verder af staat
– het perspectief is van achteren naar voren, het “omgekeerd perspectief”.
Bij een gewoon schilderij kom je regelmatig de zon tegen, of
je kunt de licht- en schaduwwerking waarnemen.
Je zou het moment van de dag kunnen vaststellen, of kunnen zien dat het nacht is.
Dit soort kenmerken zul je op een icoon niet tegenkomen,
er zijn geen schaduwen of weergaven van  dag en nacht.
Een icoon toont een beeld van de hemel,
dus wordt deze verlicht door het onveranderlijk Licht van God.
Iconen zijn met een bepaald doel op deze manier geschilderd,
een icoon is een venster op de Hemel.
De verering van de Icoon wordt zo gezegd doorgeven aan
de Hemel en de daarop aanwezige afgebeelde persoon.
Het stuk hout met de afbeelding wordt niet zelf vereerd, maar
de Persoon die Zich in de Hemel bevindt.

God, in de persoon van Christus, afgebeeld als de Schepper der wereld, Monreale Sicilië [It]Het Oude Testament vertelt ons dat God wereld en de mensheid en alles wat er rondom ons bevindt geschapen heeft. Hij zag dat alle dingen die Hij gemaakt had goed waren en een lust voor het oog. Daarna gebeurde het dat de mens zich van God afwendde en
dat de gehele wereld daardoor onder de macht van de dood, het kwaad en de zonde kwam.
Met andere woorden, er was helemaal niets mis met de materie
met name omdat God het goed had gemaakt.

Het Nieuwe Testament leert ons dat God
zoveel van ons houdt dat Hij Zijn Zoon Christus
heeft gezonden om ​​mens te worden.
Icoon, Geboorte van Christus, Zoon van GodChristus is gekomen om ons te redden en
ons een kans te bieden weer tot God te kunnen komen.
Hij [Geest] werd stof [materie] zoals we zijn.
Omdat God in Christus mens is geworden, heeft deze fysieke wereld weer een begin gemaakt met de
Hemelse wereld herenigd te worden.
De materie [het stof] is begonnen
haar volle glorie te herwinnen.
Christus heeft ons laten zien dat
het menselijk vlees vervuld kan worden met God.
Hij was de fysieke materie waarbij
God tot de mensheid afdaalde.
Op dezelfde manier kan alle fysieke materie
met Gods aanwezigheid vervuld worden.
Dit overkomt de heiligen, vanwege het water van de doop, of door
het brood en de wijn bij het ontvangen van de Heilige Gaven in de Goddelijke Liturgie.
Het kan eveneens gebeuren door de ontmoeting met
de persoon die op het hout met verf op een icoon staat afgebeeld.

De Kerk gelooft dat Christus zowel God als mens is:
1.]. Hij verenigde door Zijn menswording Zijn Goddelijkheid met de materie van deze wereld.
2.]. In Christus werd de materie [het stof] met Zijn Hemelvaart vergoddelijkt.
Iedereen die verkondigt dat materie [stof] en God als goed en kwaad elkaars tegengestelden zijn vechten deze leer over Christus aan.
De christelijke Kerk aanvaardt dat het vóór Christus in de wereld onmogelijk was
om een ​​voorstelling van God  te maken: niemand had Hem immers gezien of was voldoende in staat Hem te begrijpen .
Echter zodra Christus op aarde kwam en hier onder ons verbleef,
was het mogelijk om ons een ​​beeld van God vormen, omdat Christus God was.
Iedereen die verkondigt dat je een beeld van God niet dient te vormen zoals
Christus was geeft in feite aan dat Christus ‘niet echt’ God was.
Christus in Zijn GlorieTot slot dient te worden opgemerkt dat
orthodoxe christenen geloven in de Opstanding
van Christus met een fysiek [stoffelijk] lichaam.
Wij geloven in een lichamelijke Opstanding voor
alle gelovigen, wanneer Christus in Zijn Volle Glorie en Majesteit terugkeert.
Wij geloven dat niet alleen onze geest zal overleven, of
zoals sommige aangeven dat we in een spookachtige spirituele vorm uit de dood zullen opstaan​​.
Zowel lichaam als ziel zal gered worden, materie en geest behoren bij elkaar en zullen dus ook gezamenlijk in de Opstanding in een Nieuwe Eenheid verbonden worden.
We geloven daarom ook dat lichaam en geest
gezamenlijk aan de eredienst deel dienen te nemen;
de geest en de materie dienen verenigd te zijn om God te prijzen.
Gezegend is het Koninkrijk, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest . . .In de Orthodoxe diensten wordt deze leer van de Kerk in praktijk gebracht.
Decoraties van bloemen staan ​​naast iconen gemaakt van hout en tempera en geven de kleuren weer van de aarde.
Kaarsen met hun bruine gloed van de bijenwas vormen naast de gouden olijfolie in glazen lampen een eenheid.
De wierook gemaakt van hars en                                                                                           boomsappen stuwt haar rook van gouden wierook op.
De mensen, die hun beste kleding van katoen en linnen en wol van schapen dragen,
buigen hun hoofd, bekruisigen zichzelf, bidden in stilte of
verheffen hun stem in lof tot God.
Het aanbieden van het brood en de wijnHet aanbieden van het brood en de wijn, vol van zonneschijn en goedheid van de aarde worden op het altaar gelegd.
De gehele schepping danst voor
haar Schepper, al Gods goedheid wordt
aan God geofferd.
Het Mysterie van de Heilige Geest
daalt neer om te bevestigen dat dit werkelijk de Hemel op aarde is en dat Koninkrijk van God nu komt.
De priester opent de Goddelijke Liturgie dan ook met de woorden:
Gezegend is het Koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
  nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen“;
waarna het volk een Kruisteken maar, buigt, en volmondig uitroep:
Amen“.

Het is een groot goed om jezelf
over te geven aan de wil van God;
de Heer laat ons door de Heilige Geest
vele wonderbare dingen ervaren en
onthult ons Zijn grote Mysterieën.
Verbind je nu met God,
morgen is het misschien te laat.

Orthodoxie & iets voor God doen

 • Vrucht dragen, onkruid wieden, zaad van Gods WoordHet is een uitdrukking die
  we regelmatig om ons heen horen.
  Ons is beloofd dat wij door Christus “Vrucht zullen dragen voor God
  Rom.7:  4;
  Christus is voor allen is gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem“. 2Cor.5: 15
  Dat we geroepen zijn: “wat wij ook doen, ons werk van harte te verrichten,
  als ware het voor de Heer en niet voor mensen“.
  Col.3: 23
  Dus dienen we ons in ons doen en laten te richten op God.
 • Maar wat betekent dat, heeft God dan behoeften ?
  Soms bedoelen we wanneer we het hebben over iets
  voor iemand te doen dat we aan hun behoeften voldoen.
  Bijvoorbeeld wanneer we het hebben over iets voor de armen doen,
  bedoelen we dat we aan de behoeften van de armen beantwoorden.
  Maar is dit wat we bedoelen wanneer we praten over dingen te doen voor God ?
  Roept de Blijde Boodschap ons op om dingen voor God te verrichten,
  is het dan dat zij ons oproept Gods behoeften te verwezenlijken?
  Dat is onmogelijk, want God heeft helemaal geen behoeften –
  De God, Die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is,
  Die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en
  laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,
  daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft“.
  Hand.17: 24-25
 • "Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, ..."God heeft helemaal geen behoeften.
  Hij is volledig zelfvoorzienend in
  de vreugdevolle gemeenschap van
  de Heilige Drieëenheid.
  God is altijd vol en vol met genade – het geven, het geven, en het geven van wat al niet meer zij.
  Dat betekent dat wanneer wij iets omwille van God doen onmogelijk kan betekenen
  dat we verklaren iets te doen ten einde                   Gods behoeften tevreden te stellen.
 • Wat betekent het dan wel?
  Om die vraag te beantwoorden dienen we op zoek te gaan
  naar de verzen waar de H. Schrift spreekt over het
  iets doen “voor God” of “voor de Heer“,
  teneinde te zien of er geen aanwijzingen te vinden zijn in de context.
  De cruciale aanwijzing is te vinden in:
  Wat je ook doet, verricht je werk van harte,
  als voor de Heer en niet voor mensen“.
  Col.3: 23
 • Daar is het antwoord – we zijn geroepen om van harte te werken voor de Heer.
  Maar dat betekent echter niet dat we van harte zouden dienen te werken
  om maar aan Gods behoeften te voldoen.
  Over het gehele antwoord dien je ook de gehele tekst te lezen:
  Wat je ook doet, verricht uw werk van harte,
  als voor de Heer en niet voor mensen;
  je weet toch, dat je van de Heer tot vergelding
  de erfenis zult ontvangen.
  Jij dient Christus als Heer“.
  Col.3: 23,24
 • Om iets voor de Heer te doen betekent dat we het doen in de wetenschap –
  dat we van de Heer als beloning een erfenis zullen ontvangen.
  Met andere woorden iets voor de Heer doen betekent dat
  we niet iets doen om aan de behoeften van de Heer gewaar te worden.
  Het betekent dat we iets doen teneinde van de Heer een beloning te ontvangen.
  En de beloning die de Heer ons heeft toegezegd is het erfdeel –
  de alomvattende vreugde van Hem in Zijn Koninkrijk.
  Dus – je met hart en ziel voor de Heer inzetten
  betekent gewoon heel zelfzuchtig om
  van harte te werken om de beloning van
  de Vreugde in de Heer te verkrijgen.
  Het is als een wedstrijd waarbij je als team samen optrekt en zegt –
  laten we ons inspannen om de overwinning te behalen!
  Wat Paulus bedoelt wordt ook elders vermeld:
  –  de beschrijving van de strijd van de atleet, in plaats van de soldaat.
  Zijn beloning is de krans van de winnaar op de renbaan,
  in plaats van de kroon van de overwinnaar op het slagveld.
  Anders gezegd met Jezus’ woorden:
  Wees getrouw tot de dood en
  Ik zal u de winnaarskrans van het leven geven”.
  Openb.2:10basiswaarden van opvoeden
 • Toen ik het inzicht verkreeg dat iets voor de Heer doen als achtergrond heeft iets aan mijn eigen behoeften voldoen teneinde iets te bereiken veranderde inderdaad alles.
  Het motiveerde mijn opstelling
  – want ik zag in dat gehoorzaamheid aan de Heer betekent het navolgen van Hem door meer vreugde in Hem te verkrijgen.
  Het raakte mijn hart – want ik zag in
  dat gehoorzaamheid niet gaat over iets waarmee ik God tegemoet kom; maar
  het gaat over God Die mij iets geeft wat
  ik [brood-]nodig heb – meer vreugde in Hem.
  Het heeft mijn motieven gelauterd –
  want het verlegde het brandpunt ten aanzien van mijn gehoorzaamheid en
  zette mij op het juiste ‘zoek pad’ naar de Vreugde in God
  welke ik door mijn gehoorzaamheid zou kunnen ervaren.
 • de vis wordt duur verkochtAls vissen gevangen
  in het vangnet van de Apostolische Kerk,
  worden wij als schapen naar het slagveld [de wereld] geroepen om Gods Vreugde met de mensheid te ondervinden.
  De wereld wordt op z’n kop gezet:
  – chaos wordt kosmos “orde” of                     “natuurlijke/goede orde”,  schepping;
  – duisternis [afwezigheid van licht]                wordt Licht;
  – onderdrukking wordt mededogen, bevrijding, dienstbaarheid;
  – prikkelbaar, lichtgeraakt zijn wordt opgewekt, aanvaardend;
  – ontkenning wordt bevestiging, je mag er zijn;
  – zelfzucht wordt onbaatzuchtig, saamhorig;
  – oorlog wordt vrede;
  – angst, verwarring en nervositeit worden vertrouwen;
  – onoplettendheid wordt waakzaamheid,
  – depressie wordt opgewektheid,
  – vermoeidheid wordt Levendigheid.
  Bewustzijns OntwikkelingDe Heilige Geest openbaart Zich
  door elk van ons,
  tot welzijn van de gehele gemeenschap.
  De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de H. Geest;
  de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde H. Geest.
  De een verkrijgt ergens Geloof voor en
  de ander de Gave om zieken te genezen,                                                                                       beiden door dezelfde Geest.
  De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door.
  De een weet de duivelse geesten van Gods Geest en Zijn engelen te onderscheiden,
  de ander spreekt allerlei vreemde talen en weer een ander legt uit wat in die talen gezegd wordt.
  Deze Genadegaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest.
  De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Heer.
  De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door
  dezelfde God, Die alles in ons allen bewerkt.
  Jezus Christus handelde ook niet op eigen kracht en inzicht, maar
  was diep afhankelijk van de H. Geest.
  Pas toen de Geest van Zijn Hemelse Vader op Hem was neergedaald,
  begon Christus openlijk het Woord te onderwijzen [Luc.3: 22; 4: 1; 4: 14; 4: 18].
  Hij werd allereerst vervuld met de kracht van de Heilige Geest.
  De gaven van de H. Geest voedt Gods kinderen op,
  maken hen sterk en gezond, laat ze groeien en vrucht dragen, zodat
  God zichtbaar wordt in ons midden.
  Ik ben de wijnstok, en jullie zijn de ranken . . .Jezus heeft immers gezegd:
  Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem
  die draagt veel vrucht, want
  zonder Mij kunt gij niets doen”.
  John.15: 5
  De enige manier om God te verheerlijken
  bestaat erin dat Zijn volk rijke vruchten draagt,
  zo gaat de Heer verder en Hij voegt er aan toe:
  Zo zul je Mijn leerling zijn”.
  John.15: 8
  De vruchten van de Heilige Geest
  – de enige klaarblijkelijke en absolute aanwijzing van Zijn inwonen in de mens –
  worden door de H. Apostel Paulus opgesomd als:
  liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
  goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
  “.
  Gal.5: 22
  H. Seraphim van SarovDit zijn precies de tekenen van
  het “verwerven van de Heilige Geest”,
  doel van het christelijk leven, zoals
  de H. Seraphim van Sarov heeft onderwezen.
  Hij voegt er aan toe
  dat de mens deze vruchten ziet
  niet in dromen of fantasieën, noch ten gevolge van een breidelloze verbeelding,
  maar werkelijk en in het volle daglicht“.
  Deze vruchten liggen in het bereik van
  iedere persoon in de Kerk, die gedoopt werd en
  met het zegel van de Gave van de Heilige Geest” door de H. Myronzalving werd gezalfd.
  Iedere gelovige, indien hij maar werkelijk gelooft,                                                                     goede werken verricht ter wille van Christus en
  eenvoudig maar vurig bidt en aldus ten volle                                                                               deelneemt aan het leven van de Kerk
  [- want “groot is de kracht van het gebed”,  zegt de heilige,
  en meer dan iets anders brengt het ons de Geest van God” -]
  . . . iedere gelovige kan een tempel worden van de Heilige Geest en
  in zijn leven de verlossende werking van Gods Geest,
  Zijn kracht en vruchten openbaar maken.

Orthodoxie & wat we werkelijk verlangen

Leg het accent meer op andere dingen
Maar al te vaak verlangen we andere dingen meer dan
dat we ons op God richten.
Misschien is het de afwikkeling van puntenlijstjes of willen we anderen overheersen; misschien is een verlangen naar een nieuwe auto of zelfverheffing.
Maar Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat het grootste en eerste gebod is
Hoor, Israël, de Heer, onze God, de Heer is een en
gij zult de Heer, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en
uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en
uit geheel uw kracht“.
Marc.12: 30

De Opgestane Christus met Maria MagdalenaWat houdt het in dat we
God méér dienen te verlangen boven iets anders.
Wat kunnen we daaraan doen?
De blijde Boodschap is dat
God ons vertelt wat er dient te gebeuren:
Heer, leer mij de weg van Uw Gerechtigheden,
opdat ik ze altijd mag zoeken.
Geef mij inzicht om Uw Wet te doorgronden,
en te onderhouden uit heel mijn hart.
Leid mij op het pad van Uw Geboden,
want dat is mijn verlangen.
Neig mijn hart naar Uw Getuigenissen,
maar niet tot hebzucht.
Keer mijn ogen af om geen ijdelheid te zien;                                                                                     maak mij levend op Uw weg.
Doe aan Uw dienaar Uw Woord gestand,
dat leidt tot vrees voor U.
Neem weg mijn beschaming, waarvoor ik vrees,
want Uw oordelen zijn goed.
Zie, ik verlang Uw Geboden;
maak mij levend in Uw rechtvaardigheid
“.
Ps.118: 33-40

King David, miniatureDe auteur van deze psalm wordt meer tot
andere dingen aangetrokken, meer nog dan God.
We komen dit tegen in vers 36, waar hij bidt –
Neig mijn hart naar Uw Getuigenissen,
maar niet tot hebzucht!
“.
Hij vraagt aan ​​God om zijn verlangen naar het Woord te verhogen en de reden waarom hij dit vraagt ​is omdat
hij andere dingen te veel wil.
Misschien zou hij liever op internet manoeuvreren of naar de sportschool gaan, ook al als er daardoor
geen tijd met God zou overblijven.
Dus het is nogal duidelijk –
zijn verlangen gaat naar iets anders uit dan naar God.
We kunnen dit ook zien, waar hij zegt –
Keer mijn ogen af om geen ijdelheid te zien . . .“.
Ps.118: 37
Het feit dat hij God vraagt ​​om zijn ogen te wenden van matige dingen,
laat zien dat z’n ogen gewend zijn te kijken naar minderwaardige dingen.
Misschien benijdt hij zijn buurman vanwege de prachtige nieuwe gemetselde barbecue of
heeft hij de grootste moeite om niet op de verkeerde manier te kijken naar
de man of vrouw die hij op straat tegenkomt.
Dus de psalmist verlangt meer naar andere dingen dan naar God.
In deze acht verzen legt hij zijn zondig hart voor God bloot en vraagt om hulp.

Wat vraagt hij?
Wat geeft hij aan wat hij werkelijk nodig heeft?
Wat hebben wij nodig?
We zouden ons kunnen voorstellen dat zijn grootste behoefte bestaat uit zelfdiscipline.
Dan behoeft hij alleen zijn computer maar uit te zetten of
niet zo veelvuldig naar de sportschool te gaan.
Hij moet gewoon ophouden de barbecue van zijn buurman te benijden of
na te denken over die man/vrouw in de straat.
Maar de psalmist vraagt God niet om zelfdiscipline.
Hij weet dat dit niet werkt om het probleem op te lossen.
Wat hij vraagt ​​is het leven – geestelijk leven.

Dit is zo belangrijk dat hij deze keer vraagt om:
“. . . maak mij levend op Uw weg” [Ps.118: 37];
“. . . maak mij levend in Uw rechtvaardigheid!” [Ps.118: 40].
Wat hij nodig heeft is geestelijk leven.
Hij heeft behoefte aan het opfrissen van de verwondering over Gods heerlijkheid,
de vreugde in Gods liefde, de verbazing over Gods machtige werken.

de roep om ons te binden met God, het heilige vuurHoe komt David er toe juist ‘dit’ te vragen?

Hier is een illustratie –
een ingedroogde korst brood of
een warm en smakelijke stuk brood.
Stel je voor dat je honger hebt;
je bent volledig uitgehongerd.
Aan je linkerhand ligt er op de grond een
koud, opgedroogde korst brood – de zonde.
Maar aan je rechterhand, ligt er op tafel een warm, boterzacht brood, vers uit de oven –
Jezus Christus, het Brood des Levens.
En je verlangt meer naar dat stuk koude, uitgedroogde korst
dan dat warme, boterzachte brood.
Waarom zou je dat doen?
De enige verklaring is
dat je niet in staat bent het warme,
boterachtige brood te zien.
Je hebt honger en hebt iets nodig om te eten, maar
het enige wat je ziet is die uitgedroogde korst brood.
Dus je richt je zo strek op die opgedroogde korst dat
je het warme boterzachte Brood niet eens ziet.

Dat is nu precies wat er gebeurt
wanneer je jezelf op iets anders richt dan op God.
Je hart komt om van de honger –
vanwege het plezier, de vreugde, de vrede en het tevreden gesteld zijn.
Op zich is daar niets mis mee.
Maar je verbonden zijn met de zondeval
is zo verblindend dat je geen oog meer hebt voor Jezus Christus,
die geheel voldoet aan het brood des Levens,
datgene wat je als enige levensvoorwaarde nodig hebt.
Maar alles wat je in beeld krijgt is die uitgedroogde korst van de zonde.
En op die manier begeert je hart de opgedroogde korst meer dan
het verse, warme brood.

Saint George & the dragon, how to live a balanced life“Maak mij levend“; geef me het Leven!
Dat verklaart waarom de psalmist
​​God verzoekt hem het leven te geven.
Hij heeft behoefte aan de Heilige Geest om hem bij te staan bij het zien en gewaarworden van
het verse, warme Brood.
Op het moment dat dat plaats vindt,
zal zijn hart geraakt/gekeerd worden;
het zal geen interesse meer hebben
in het uitgedroogde stuk brood, de zonde.
Dan zal hij  met heel zijn hart, ziel, verstand en kracht
naar het Ware Brood verlangen.
Maar stel je eens voor hoe tragisch het zou zijn
wanneer het hart  in plaats van gericht te zijn op de                                                                        smaak van het ware brood,                                                                                                      de uitgedroogde, harde korst gewoon ‘niet’ probeert te willen –
Ik mag het verlangen naar die korst niet willen;
ik dien de gedachte aan die korst gewoon van mij af te zetten“.
Dat is wat we doen wanneer we vertrouwen op onze eigen wilskracht
op ons eigen verlangen andere dingen boven God te stellen,
in plaats van te vertrouwen op de kracht van de H. Geest
We proberen God op die manier te tonen
dat we zelf de strijd aangaan Gods wensen te vervullen,
we hangen de krachtpatser uit.

Wat dienen we daarentegen wel te doen?
We dienen ons tot Jezus Christus te wenden zoals je bent of
zoals we bij de Psalmist zien met de zonde in zijn hart [Ps.118: 36,37].
H. Silouan de AthoniteHij beseft immers dat wanneer hij zich
– alleen door het Geloof tot God wendt -,
hij met zekerheid op vergeving kan rekenen en
als volmaakt rechtvaardig worden geteld want
“de gerechtigheid wordt hem toegerekend”.
Gen.15: 6
of zoals de H. Silouan de Athoniet ons voorhoudt:
Houdt je gedachten in de hel en wanhoop niet“.

Orthodoxe Monik in de graftomb van de MaagdVirgin Maria [Jeruzalem]Vandaag de dag zijn wij
daar nog steeds van overtuigd en zeker van,
omdat we het inzicht hebben gekregen
hoe God dit
– via het bloed en de gerechtigheid                                                                                                         van Jezus kan doen.
Dus ook al heb je zondige verlangens in je hart,
richt je tot Jezus Christus, hoe je ook bent, want door het Geloof alleen,
kun je er zeker van zijn dat God je zal vergeven, hij houdt van je en zal je helpen.
Wij noemen Hem dan ook de menslievende, want Hij heeft de mensen lief.
Vraag aan God jou als dienaar Zijn Woord gestand te doen,
dat is wat de psalmist doet [Ps.118: 33-34].
Hij weet dat de zonde voor ons zo verblindend werkt
dat we geen zicht hebben en ervaren dat Gods brood volledig en voldoende is.
Zelf de Apostel Paulus kreeg te horen “Mijn Genade is u genoeg“[2Cor.12: 9].
Gods Woord openbaart vraag ​​God dan ook om je in dit Woord te onderwijzen.

Doe hetzelfde als de psalmist heeft gedaan;
God zal je blindheid doen verdwijnen en
je het warme, boterzachte brood laten zien.
Vraag God om je hart te veranderen
het maakt niet uit hoe of hoeveel je ook iets anders dan God hebt verlangt,
God is in staat je hart veranderen.
Hij is in staat je zo’n smaak van het brood te geven dat
je alle interesse in de korst brood van de zonde verliest.
Doe daarom hetzelfde als de psalmist heeft gedaan en
vraag Hem je hart naar Zijn Getuigenissen
te doen wenden en niet tot de hebzucht
“.
Ps.118: 36-37
Smeek om Gods ingrijpen je hart te veranderen.

Houd niet op met bidden
Tot twee maal toe vraagt de psalmist in deze acht verzen
​​God hem het Leven te geven [Ps.118: 37,40].
Ik denk dat hij dit vraagt omdat God niet onmiddellijk
al het leven schenkt dat Hij te geven heeft,
we zouden er door om kunnen komen.
Misschien heeft de psalmist in vers 37 om het leven gevraagd en
heeft God hem een ​​voorproefje van Zijn glorie doen ervaren,
maar de psalmist wil meer.
Hij heeft behoefte aan meer,
dus vraagt hij in vers 40 opnieuw om het Leven en
weet hij dat God hem nog meer zal geven.
Dus houd er niet mee op God te vragen om u inzicht te geven;
blijf bidden en het
Vers gebakken brood is onderweg“.

H. Isaiah, de eenzameBeteugel de zonde met de beloften van God
In stormen en rukwinden hebben we behoefte aan een leidsman
en is in dit leven gebed broodnodig; want
we zijn gevoelig voor prikkels van onze gedachten, zowel
de goede als de slechte.
Wanneer ons denken vol toewijding en liefde
op God is gericht,
beheersen we onze hartstochten“.
H. Isaiah, de eenzame

Orthodoxie & ruimte scheppen

De Opgestane Christus met Maria MagdalenaKomt dan tot berouw en bekering,
opdat uw zonden uitgedelgd worden,
opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren en Hij de Christus, Die voor
u tevoren bestemd was, Jezus zal doen toekomen;
Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van
de wederoprichting van alle dingen,
waarvan God gesproken heeft bij monde van
Zijn heilige Profeten, van oudsher.
Mozes toch heeft gezegd:
De Heer God zal u een Profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij:
naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal en het zal geschieden, dat
alle ziel, die naar deze Profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.
En al de profeten, van Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken
hebben ook deze dagen aangekondigd.
Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat
God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zei:
En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden.
God heeft in de eerste plaats voor u Zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden,
om u te zegenen, door een ieder van u af te brengen van zijn ongerechtigheden“.
Handelingen 3: 19-26

God heeft in de eerste plaats voor u Zijn tot ons
gezonden Kind Jezus doen Opstaan om u te zegenen,
door een ieder van u van uw ongerechtigheden te bevrijden“.
Apostel Petrus en Johannes genezen een kreupele man bij de Schone PoortDeze Apostolische uitspraak wordt verkondigd
wanneer Petrus en Johannes naar
de tempel gingen om er
op het negende uur te gaan bidden [Hand.3: 1]
Zij kwamen daar een bedelaar tegen, die
al vele jaren kreupel was geweest [Hand.3: 2-5].
God gebruikt de Apostelen om hem te genezen [Hand.3: 6-10] en dit herstel trekt een menigte aan die zich in de grote open ruimte bij de ingang van de Tempel verzamelen [Hand.3: 11].
Nu, deze mensen begrijpelijk geïnteresseerd reageren, grijpt de apostel Petrus deze gelegenheid om het Evangelie te verkondigen [Hand.3: 12-18].
Zijn prediking roept een verscheidenheid aan                                                                                  reacties op; een aantal toeschouwers wordt                                                                                        bewogen tot inzet en overtuiging.
In onze tijd is dit niet anders – mensen worden door diverse uitingen van de schoonheid van de Orthodoxie geroepen en worden door de veelvuldige verkondiging van de Liturgie overtuigd van de oorspronkelijk christelijke levenswijze en zetten zich in
– zelfs wanneer zij nog niet gedoopt zijn.

De Apostelen handelen als geroepen en laten hun getuigenis hierop volgen,
maar de autoriteiten proberen de prediking beperken te beperken, want zij beschouwen
dit als een afwijkend geformuleerde Theologie.
De Kerk vraagt om vermeten openbare actie
gedreven door de kracht van Jezus’ Naam en
de moed te hebben in Zijn naam te spreken.
Een botsing kan niet uitblijven.

Apostel PetrusDit gedeelte van de Handelingen onthult de mogelijkheden die Petrus aan de dag legt om
door zijn prediking een ​​beroep op het publiek te doen
– bedoeningen die uiteindelijk leidden tot de bekering van “velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig en het getal der gelovigen werd ongeveer vijfduizend” [Hand.4: 4].
Terugkijkend op Handelingen 3: 12-18, zien we dat deze Apostel zijn verkondiging essentieel
duidelijk en direct richt op de waarneembare feiten van het Evangelie.

Na de natuurlijke pauze die zich voordoet tussen de verzen 18 en 19 doet Petrus
stap-voor-stap een beroep op zijn luisteraars om daadwerkelijke tot het geloof te komen.
Laten we de punten van zijn betoog doornemen.
1.]. De Apostel beschrijft de belangrijkste voorwaarde aan degenen die een ​​christelijk leven willen gaan leiden: “berouw” [Hand.3: 19].
Er kan geen transformatie, geen daadwerkelijke christendom,
geen vitale inzet, geen nieuw leven, en geen zegen plaatsvinden
zonder de fundamentele verandering van iemands innerlijke gesteldheid, het hart.
Teneinde ons te bekeren dient God Zelf ons de ogen te openen zodat
we onszelf als zondaars kunnen beschouwen.
De eigenlijke bekering volgt op deze openbaring,
de droefheid ten opzichte van God wordt opgewekt.
dit verdriet leidt op zijn beurt tot de biecht en
de innerlijke strijd om Christus in elk aspect van ons leven na te volgen.

2.]. Dan legt Petrus de Goddelijke gaven bloot die tot ons komen
wanneer we in dit berouw volharden.
Komt dan tot berouw en bekering, opdat” – na verloop van tijd –
uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen
van het aangezicht des Heren
“.
Hand.3: 19
Wanneer dit gebeurt, worden onze zonde “in de diepten van de zee geworpen” [Micha 7: 19].
Deze vergeving wordt op vele manieren ervaren: als reiniging, als acceptatie,
als liefde met grote vreugde tot gevolg, hetgeen Petrus allemaal samenvat als
tijden van verademing“.

De Apostel verkondigt vervolgens de Wederkomst van Christus [Hand.3: 20-21].
Wij, zijn luisteraars, ontvangen de openhartige gewaarwording
dat wij dit zullen maken met Jezus, de Christus Die hier wordt gepredikt,
hetzij tot ons volledig “herstel” [Hand.3: 21] of
om “onder het volk volkomen vernietigd te worden” [Hand.3: 23], dat
wil zeggen, tot onze eeuwige verdoemenis.
De voorman der Apostelen richt onze aandacht op de Profetieën
over het afgescheiden van God leven en de gevolgen van de afwijzing
van Zijn Verbond met de mensen en
Zijn beloften die daaraan gekoppeld zijn [Hand.3: 22-24].
Hij onderstreept deze twee alternatieven met voorbeelden
van Gods stelselmatige acties zoals deze in de Schrift te vinden zijn.

Ark des Verbonds, Byzantiijns Mosaïc, 805 ADPetrus richt zich met een persoonlijke, geruststellend oproep aan allen die naar hem willen luisteren, met inbegrip van ons.
Zijn boodschap is dat het zoonschap al de onze is;
Gij zijt de zonen van de Profeten en van het verbond, dat God met uw Vaderen gesloten heeft, toen Hij tot Abraham zei:
‘En in uw nageslacht zullen alle stammen                     ~ Ark des Verbonds ~                            der aarde gezegend worden’
“.                                                                                                               Hand.3: 25
Tot slot benadrukt de apostel Gods belofte aan allen
En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden.
God heeft in de eerste plaats voor u Zijn Knecht doen Opstaan en Hem tot u gezonden,
om u te zegenen, door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden
“.
Hand.3: 26
Hij herstelt de primaire en fundamentele werking van het hart
die het voor elke persoon mogelijk moet maken om
de helende kracht van het Evangelie te realiseren:
ieder van ons moeten bekeren!
Help ons, o Heer,
om de resterende tijd van ons leven
in vrede en berouw te bewaren
“.
Uit: Goddelijke Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos

Orthodoxie & nuchterheid in een tijd van Vreugde

John.3: 16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat
Hij de wereld zou veroordelen, maar
opdat de wereld door Hem behouden zal worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet                                                                                                             veroordeeld;
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat
hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en
de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want
hun werken waren boos.
Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht en
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat uit zijn werken zal blijken dat
zij in God verricht zijn
“.
John.3: 16-21
[lezing dinsdag in de 2e Paasweek]

Watch for snakesKijk uit voor slangen
Het is een waarschuwing dat
er gevaarlijke dingen voorkomen, die kunnen bijten, die je pijn kunnen doen en
je mogelijk zelfs kunnen doden.
Zo wordt ons verteld dat je
de omgang met slangen dient te voorkomen en als je er een mocht tegen komen dat je
ze uit de weg dient te gaan.
Dat is volkomen logisch en
het is een goed advies.

Het is, vermoed ik, hoe de meesten van ons proberen ons dagelijks leven in te delen.
En het gaat daarbij niet alleen om de slangen die over de grond kruipen.
We leven op een dusdanige manier dat we gluiperige slangen uit de weg gaan.
We vermijden die dingen die we vrezen,
de dingen die ons pijn doen, die ons bijten en pijn veroorzaken
– niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel.

Dus het vermijden van dingen die te maken hebben met onze verslavingen en
alles wat daaruit voortkomt.
We negeren gebroken relaties.
We spannen ons in het harde bestaan van het leven draagbaar te maken;
Wij gaan mogelijke problemen en moeilijkheden uit de weg.
We onderdrukken pijnlijke herinneringen.
We drukken onze angst, wrok, of woede in een ver hoekje weg.
We weigeren om na te denken of zelfs maar te praten over onze eigen dood.
Wij ontkennen de dingen die we anderen en onszelf hebben aangedaan en
dingen die we hebben nagelaten.
Na deze opsomming wordt het duidelijk wat er bedoeld wordt met
wanneer je een slang tegenkomt, dan maak je dat je weg komt.

Mozes en de slangWat als er een ander teken op
het waarschuwingsbord zou staan?
Wat als er op het bord zou staan vermeld:
“Als je een slang ziet – kijkt hem recht in de ogen. Staar net zo lang en wacht af wie het eerst met z’n ogen knippert en
eenieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven‘”.
Numeri 21: 8-9
Het klinkt onnozel, maar op een bepaald niveau is dat precies
wat God de Israëlieten adviseerde te doen.
Hun ongeduld in de woestijn, hun angst om te sterven,
hun leven met een onzekere toekomst en een onbekende bestemming,
de leegte, de dorst en de honger, de moeilijkheden van het leven
– alles wat zich als slangen in de woestijn manifesteerde;
slangen die zouden bijten, verwonden en hen zochten te doden.
Zij zouden zich gerealiseerd hebben dat zij in werkelijkheid met slangen werden
geconfronteerd.
Het zou mij een slimme zet lijken wanneer menige Israëliet zich zou omdraaien en
er als een haas vandoor zou gaan.
Maar toen de Israëlieten dat probeerden stierven zij;
wij mensen worden immers niet van onze slangen gered
door steeds maar weg te lopen; God biedt een andere optie.
In plaats van weg te vluchten, gebied het heil van God de Israëlieten
dat ze datgene wat ze vreesden onder ogen dienden te zien.
– Gods wegen zijn namelijk niet onze wegen en
– Gods gedachten zijn niet onze gedachten.
– Gods logica lijkt vaak dwaasheid.

Stoning of martyr StephanosOp de een of andere manier
houdt authentieke leven in dat men
met de realiteit van de dood geconfronteerd wordt en er naar dient te kijken
– niet alleen onze eigen fysieke dood, maar tevens de vele manieren
waarop we elke dag sterven.
De dagelijkse sterfgevallen
vinden op verschillende manieren plaats:
– In onze teleurstellingen,
onze mislukkingen, en stukgeslagen dromen;
in ons spijt en verdriet; onze eenzaamheid;
onze woede, angst en wrok; de verliezen en
verbroken relaties die we ervaren;
de scheiding en isolatie die veroorzaakt wordt door de zonde.

medical symbol blue crossGods remedie blijkt aan te geven dat de slang in de woestijn
naast een boodschapper van de dood
ook een engel van genezing inhoudt.
Het kruis van de dood wordt het Kruis van het Leven
de klaagzang over het graf wordt een lied.
God zegt: “Kijk er naar.
Kijk naar de dingen die je angst inboezemen, de dingen die je bijten,
die je terroriseren en je langzamerhand om zeep helpen, vermoorden
“.
Dat zijn de momenten waar Jezus Christus als Overwinnaar op de dood Zich openbaart.
God gaat de gevaren en moeilijkheden van het leven niet uit de weg en
zal al helemaal niet ingrijpen om ze te verwijderen;
er wordt immers gezegd:
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden“.
In plaats daarvan, biedt God een remedie en een weg vooruit.
Net zoals Mozes de slang in de woestijn,
dient de Zoon des mensen Zelf verhoogd te worden

John.3: 14-15
In de persoon van Jezus, is God mens geworden ook om ons bij-te-staan ​​op duistere momenten,
om ons te genezen, om ons in leven te houden en ons op te heffen naar de hemelse gewesten.

In Christus Naam: “Kijk uit voor slangen“.
Het is een waarschuwing dat er zich gevaarlijke dingen voordoen
die je kunnen bijten, je pijn kunnen doen en misschien zelfs doden.
In Christus:

 • wordt de plaats van de angst, de plaats van moed en rust.
  • wordt de plaats van zonde de plaats van vergeving.
  • wordt de plaats van de verwonding de plaats van genezing.
  • wordt de plaats van overlijden de plaats van het leven.
  • wordt de plaats van naar beneden vallen de plaats van Opstanding.

Transfiguration of Christ - iconJuist de dingen die het leven in
de menselijke wereld dreigen te vernietigen,
zijn in de wereld van God
de instrumenten van genezing en verlossing.
In Gods wereld is de remedie voor slangen een slang,
de remedie voor het menselijke [wereldse] leven
is Gods vleesgeworden leven en
de remedie voor de dood is dood.
Degenen die bereid zijn om
naar de duistere plaatsen van hun leven te kijken
zullen door de Zoon des mensen worden opgeheven;
Hij is de Geneesheer en
de Transformator van deze wereld en
Hij is het Leven Zelf.

Christus zegt tegen ieder van ons,
Kijk naar Mij, geloof in Mij en leef.
Wend je blik tot Mij en je zult gered worden
door God, de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld te behouden
“.

Deze heilige periode na Pascha zijn we vervuld met Vreugde, maar
alleen plezier maken is gevaarlijk.
We dienen nog steeds waakzaam te zijn en over onze schouders te kijken en
bewust te zijn dat we gemakkelijk het slachtoffer van slangen worden
die erop uit zijn ons leven te nemen.

 • Zullen we ons omwenden en als Christen functioneren
  of zullen we onze blik afwenden?
  Slaan we onze ogen op teneinde de blik van Liefde te ontmoeten,
  de blik van Christus?• de plaats van angst wordt de plaats van moed en rust.
  • de plaats van zonde wordt de plaats van vergeving.
  • de plaats van de verwonding wordt de plaats van genezing.
  • de plaats van overlijden wordt de plaats van het leven.
  • de plaats van naar beneden vallen wordt de plaats van Opstanding.

Christ Pantocrator, [detail] Chilandar, Athos [Gr.]Heft uw ogen op om de blik van de Liefde te ontmoeten;
de blik van Christus.
Christus is Opgestaan; Hij is waarlijk Opgestaan.
Christus is Opgestaan; Hij is waarlijk Opgestaan.
Christus is Verrezen; Hij is waarlijk Verrezen
“.

– “En Hij heeft ons het eeuwige Leven geschonken.
Wij aanbidden Zijn Verrijzenis op de derde dag
“.

Orthodoxie & de verkondiging van de Verrezen Heer in onze tijd

Duisternis over het gehele landEn toen het zesde uur aangebroken was
kwam er duisternis over het gehele land
tot het negende uur
“.
Marc.15: 33

duisternis >
                                           &                                                                              licht ˅

SONY DSC

En zeer vroeg op de eerste dag der week
gingen zij naar het graf,
toen de zon opging
Marc.16: 2

De Evangelist Marcus is vrij nauwkeurig wanneer hij verhaalt dat de Heer werd gekruisigd op het derde uur [Marc. 15: 25];
die duisternis viel over het land op het zesde uur [Marc.15: 33]; en dat Christus                                                                                                       stierf op het negende uur [Marc.15: 34].
Volgens de Joodse tijdrekening, zou dit betekenen dat de Heer aan
het Kruis hing vanaf ongeveer 9:00 [het “derde uur“] tot 15:00 [het “negende uur“]
op die eerste “Vrijdag” van de Grote en Heilige Week;
want daarna viel er de laatste drie uur duisternis over het gehele land“.
Dit is beslist geen weerbericht van de Evangelist.
Prophet AmosIntegendeel, deze onverwachte duisternis was de
vervulling van de profetie van Amos
[lees het Oude Testament
over het zesde uur over de Grote en Heilige Vrijdag] hetgeen
een “teken” van grote betekenis was voor de vroege Kerk toen men het “schandaal” van het Kruis begon te overdenken:
Te dien dage zal het geschieden,
luidt het woord van de Heer, onze God,
dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en
bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.
Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in klaagzang.
Dan zal Ik rouwgewaad brengen                                                    op alle heupen en kaalheid op elk hoofd.                                                                                            En Ik zal het maken als de rouw over                                                                                                  een enig geborene en het einde ervan als een bittere dag
“.                                                           Amos 8: 9-10
Christ at the Cross, GolgothaDe vervulling van deze Profetie
bleek de kosmische dimensie en de betekenis van
de dood van de Heer aan het Groot en Heilig Kruis:
de hele schepping rouwde
vanwege de dood van de Zoon van God.
Dit is waarachtig een geweldig Mysterie!
Toch ten tijde van de kruisiging
wordt met deze zeer diepe duisternis
de solemniteit van de dood van de Heer geïntensiveerd, maar
tevens versterkt het de ontstentenis
van Christus Zelf Die aan het Kruis hing te sterven
schijnbaar door iedereen verlaten, met inbegrip van Zijn hemelse Vader:
En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ‘E’lo-i, E’lo-i, la’ma sabach-tha’ni’,
wat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’

Marc.15: 34

Saint Longinus the centurionNogmaals, de indruk bestaat dat er op het tijdstip van duisternis aan het Kruis  niemand bij Jezus aanwezig was.
Toch verhaalt het Marcusevangelie
dat op het moment van Zijn dood en de schijnbare verlatenheid,
een heidense hoofdman de eerste mens was
die tot het besef kwam dat dit niet het geval was:
De hoofdman, die tegenover Hem stond,
zag, dat Hij zo de geest gegeven had en
hij zei: ‘Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!’
“.
Marc.15: 39

Daarnaast was er eigenlijk een stille aanwezigheid van diep sympathieke figuren binnen enkele nabijheid van het Kruis, die de Apostel Marcus voor zijn rekening neemt:
Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, onder wie
Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, de jongere, en
Maria van Joses en Salo’me, die toen Hij in Galilea was,
Hem volgden en dienden; en ook vele andere vrouwen die
met Hem naar Jeruzalem kwamen
“.
Marc.15: 40-41

Apostles Peter and John running to the tombHun rol was van groot belang, want door hun waakzaamheid konden ze weten waar
het graf van de Heer zich bevond:
Maria Magdalena en Maria,
de moeder van Joses zagen
waar Hij werd neergelegd
“.
Marc.15: 47
De aanwezigheid van deze trouwe vrouwelijke volgelingen van de Heer,
de vrouwen die we heden ten dage
kennen en vereren als de Myrrhon-dragende vrouwen bereiden ons voor op de geweldige Openbaring die zal plaats vinden;
Zeer vroeg in de morgen op de eerste dag van de week“.
Marc.16: 2
The Angel at the tombZij leggen rekenschap af van de ontdekking van het lege graf;
de verkondiging door de Engel van de Opstanding van Christus aan de vrouwen bij het lege graf en de verbazing van de vrouwen wordt in vrij beknopte woorden door Marcus, de Evangelist verhaald
en hij gebruikt hier slechts acht verzen voor
[Marc.16: 1-8].
Toen de myrrhon-dragende vrouwen bij het graf aankwamen droegen zij hun specerijen                                                                                in de hoop het dode lichaam van Jezus te zalven,
de duisternis die binnenkort met de vreugde hun hart zal oplichten
werd al verdreven door een ander teken uit de wereld van de natuur, want                               de vrouwen arriveerden “toen de zon was opgegaan“.                                                                   Marc. 16: 2
De kosmos had vanwege de dood van de Zoon van God gerouwd;
maar zal zich nu verblijden door “de aankondiging van
de Opstanding van de Zon der gerechtigheid.
De beweging van de duisternis naar het Licht
is een krachtig motief door de gehele Blijde Boodschap heen.
De duisternis is het symbool van de zonde of de laatste gruwel van de dood.
Jezus Christus is de aanwezigheid van Licht, en
dat Licht is zo sterk dat noch zonde noch dood Zijn Kracht kan weerstaan.
De Myrondragende vrouwen aan het grafDit is niet alleen literair een “symbool”, maar een levende werkelijkheid.
Marcus verhaalt vervolgens
dat de vrouwen
door ontsteltenis waren bevangen“,
toen “zij na het graf ingegaan waren,
een jongeling zagen zitten aan de rechterzijde,
bekleed met een wit gewaad
“.
Marc.16: 5
Deze “jongeling” was overduidelijk een Engel.
En het is dit engelachtig schepsel wat als                           eerste de Opstanding van Christus met                             een definitieve helderheid zal aankondigen die               met een nuchter verstand niet kan worden begrepen:
Weest niet ontsteld.
Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde.
Hij is opgewekt, Hij is hier niet;
zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden
“.
Marc.16: 6

??????????De Jezus Die gekruisigd was is het,
de Jezus Die nu uit de dood werd opgewekt.
De Verrezen Jezus is
noch een “spookbeeld”, noch een “geest”.
De Gekruisigde is nu de Verrezen Heer,
Jezus de Christus en de Koning van Israël.
De Vader heeft Zijn Zoon niet verlaten, maar
getuigde Degene wiens Opstanding nu aan de andere Volgelingen/Apostelen zal worden verkondigd en
via hen aan de gehele wereld.
Zoals al de bijbelgeleerden het beschreven:
De door Jezus de aan God aan het kruis gestelde vraag
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” [Marc.15: 34] is nu beantwoord.
Jezus is niet in de steek gelaten
“.
Onvoorwaardelijk gehoorzaam aan de Wil van God de Vader [zie Marc.14: 36],
heeft Jezus de beker van het lijden aanvaard.
Aan het Leven-schenkende Kruis is Hij de Messias,
de Koning van Israël en de Zoon van God (zie 15:32, 39).
Gods onfeilbare aanwezigheid in Zijn gehoorzame Zoon
leidt tot de definitieve actie van God:
Hij is opgestaan!“.
De schijnbare mislukking van Jezus is
door de Goddelijke ingreep [werking] omgedraaid [gecanceld, afgezegd],
Jezus is uit de dood opgewekt

De vier EvangelistenMarcus en de andere Evangelisten
hebben de gebeurtenissen van Die Eerste
en Glorieuze Paasmorgen vastgelegd;
zij leggen ieder voor zich getuigenis af van de Opstanding van Christus.
Wij accepteren hun getuigenis en verkondigen door de Kerk
dezelfde “Blijde Boodschap” aan
de wereld van vandaag.
En we nodigen anderen uit dit met ons te delen dat het leven met inbegrip van “zij, die  ontucht bedrijven en de tollenaars“.
Maar net als de myrrhon-dragende vrouwen,
dienen we deze Opstanding in onszelf te ervaren
op een diep en persoonlijk niveau.
In en door het geloof, kan de “steen“, die de ingang van ons eigen hart bedekt
worden “weggerold” door de Genade van God en
een nieuwe dage-raad kan de duisternis van de zonde en de dood verdrijven, die
ons levenden tijdens het leven doorboort en
ons een leven verstoken van het Licht doet ervaren.
Het zien van dit Licht is het werk van God, hetgeen we Genade noemen.
Wanneer de Opstanding van Christus in
het diepst van ons wezen waarachtig wordt ervaren,
kunnen we in eerste instantie niets anders dan stil zijn,
omdat we door “siddering en ontzetting” worden bevangen.
Marc.16: 8
Maar als we onze stem weer terugvinden
kunnen we door ons geloof en ons leven
dit met vreugde delen met anderen:
– “Christus is Opgestaan! [3x]

Paasstichen
:
Mp3: : Paschale Canon – in verschillende talen en melodieën

De Opgestane Christus met Maria Magdalena1e Paashymne:
Dat God verrijze,
en dat Zijn vijanden worden verstrooid.
Pascha is ons heden geopenbaard:
Pascha, nieuw en heilig.
Pascha, het mystieke Offer; Pascha, het verheven Offer;
Pascha, waar Christus ons verzoent; Pascha, Offer zonder smet;
Pascha, boven alles groot; Pascha der gelovigen;
Pascha, dat ons het Paradijs weer openstelt;
Pascha, dat ons allen weer heiligt.
Zoals rook verdwijnt, mogen zij verdwijnen.
Komt van het schouwspel, gij Vrouwen, die de goede boodschap brengt en
zegt aan Sion:
ontvangt van ons het vreugdevolle Evangelie van Christus’ Opstanding.
Verheug u, dans en juich, Jerusalem, nu gij Christus, de Koning,
als een Bruidegom zag treden uit het graf.
Aldus zullen de boosdoeners vergaan voor Gods aangezicht, maar
mogen zich verheugen de Gerechten.
Toen de myrrhon-dragende vrouwen
’s-Morgens vroeg bij het graf van de Levenschanker kwamen,
vonden zij een Engel, zittend op een steen,
die haar aansprak en zei:
Wat zoekt gij de Levende te-midden van de doden?
Wat treurt ge over de Onbederflijke, als ware Hij aan het bederf onderworpen?
Gaat heen en verkondigt het aan Zijn Apostelen.
Dit is de Dag, die de Heer gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons verheugen“.
2e Paashymne:
Pascha, heerlijk schoon: Pascha van ons Heer;
Pascha vol majesteit is voor ons verschenen;
Pascha! Laat ons elkaar vol vreugde om armen.
O Pascha, Gij verlossing uit de smart:
Want zoals een Bruidegom uit Zijn tent,
is Christus heden uit het graf gegaan:
Hij vervulde de Vrouwen met vreugde:
“Boodschapt het aan de Apostelen!”
Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest;
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. A-men.
3e Paashymne:
Dag der Opstanding!
Laat ons lichtstralend worden door de plechtigheid en
laat ons elkander omarmen.
Laat ons zeggen:
Broeders‘, ook tot degenen die ons haten;
laten wij alles vergeven omwille van de Verrijzenis en zo roepen:                                                         ‘Christus, verrezen uit de doden,                                                                                                           door Zijn dood vertreedt Hij de dood en                                                                                             schenkt weer het Leven aan hen in het graf! ‘[3x]”

En Hij heeft ons het eeuwige Leven geschonken.
Wij aanbidden Zijn Verrijzenis op de derde dag
.

Orthodoxie & gebedsverhoring

Christos SinaïIk vroeg God
mijn slechte gewoontes te laten verdwijnen.
Gods antwoord was: “Nee, het is niet aan Mij
om die van je af te nemen,
maar het is aan jou om ze op te geven“.

Ik vroeg God
om mijn gehandicapte kind beter te maken,
maar God zei: “Nee, zijn geest is helder,
zijn lichaam draagt hij als een tijdelijke last
“.

Ik vroeg God
om mij geduld te verlenen,
maar God antwoordde daarop: “Nee, geduld is
maar een bijkomstigheid in je beproevingen;
het is niet behandelbaar, je dient het jezelf aan te leren
“.

Glassculptuur - Jan Leenknegt, GentIk vroeg God
mij wat meer geluk schenken.
Maar God reageerde hierop met: “Nee, Ik
schenk je overvloed aan Genade,
het geluk is dus aan jou
“.

Ik vroeg God
om mij het leed te besparen.
Gods antwoord was: “Nee, de Misère
onttrekt je aan de zorgen van de wereld en
brengt jou nader tot Mij
“.

Ik vroeg God
om mijn geest te laten groeien.
God zei: “Nee, je dient het in je eentje te verwerven, maar
Ik zal je kort houden teneinde je vrucht te laten voortbrengen
“.

Tulpen landschap, by Gertjan Scholte AlbersIk vroeg God om
van de dingen in het leven te kunnen genieten.
Maar God reageerde hierop met: “Ik heb je het leven geschonken,
zodat jij zelf van de dingen zou kunnen genieten
“.

Ik vroeg God
om mij te helpen net zo veel van anderen te houden,
als Hij van mij houdt . . .
God reageerde tenslotte . . .
Ontvouw elke dag als een bloem, by ELLEN FABER, gezien in de tuin van de Fonteinkerk AmersfoortAch, stel je nu toch eens voor deze
hele nieuwe dag staat tot je beschikking
verspil niet de mogelijkheden
die je ermee krijgt; want voor de wereld
mag je misschien één persoon zijn,
maar de wereld behoort slechts Mij toe
“.