Orthodoxie & Geloven op een levensweg

Emmanuël, "God met ons"Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en
gij zult de Waarheid verstaan, en de Waarheid zal u vrijmaken“.
John.8: 31,32

Christus heeft Zich bij
de voltooiing van de tijden geopenbaard, om
met Zijn offer de zonde teniet te doen.
Echter onze menselijke natuur heeft van God een vrije wil meegekregen, die open staat voor verandering en de mogelijkheid heeft haar afstemming door deze wil te wijzigen.

Onze menselijke natuur heeft in zich meegekregen dat zij
onstandvastig/variabel is en onophoudelijk in staat blijft
het kwaad de rug toe te keren en het goede te doen.
Digibron2012De secularisatie en de verlichting hebben de mens geconfronteerd met het verlies van haar geestelijk houvast.
Dit is het begin geweest van een verwijdering van zowel God als van zichzelf en heeft niets dan onrust veroorzaakt.
De hervormingen hebben tot gevolg gehad dat de mens steeds meer gericht raakte op de wereld en hij bouwde sluipenderwijs een afstand op ten opzichte van bezinning en andere heilige momenten.
Onthouding van wereldse genoegens en christelijke gerichtheid
geraakten in onmin door systematisch christelijke feesten te confisqueren en
de levensinstelling te minimaliseren tot een “Ieder voor zich en God voor ons allen“.
De leugen viert hoogtij vanwege het feit dat er een strategie is ontstaan
denkbeelden aan te passen aan de stem van de meerderheid;
het volk een rad voor de ogen te draaien.
Welk einddoel wordt hier beoogt en wordt de mens voortaan
slechts door de mens beheerst of prevaleert het economisch belang.
Open staan voor verandering en haar afstemming wordt heden ten dage
door financiële kenmerken overheerst; het belang van het individu wordt
ondergeschikt gemaakt aan algemeen nut.
Wat de wereld hoogacht, het opbouwen van een eigen imperium
met macht en geld wordt tot hoogstaand verheven.

Be a good global citizenIk denk dat ik niet de enige ben wanneer ik bemerk dat ik soms nog maar weinig begrip voor de wereld om mij heen kan opbrengen.
Waarom gaan bepaalde dingen
zoals ze gaan?
Waarom mislukken dingen, is niet iedereen gezond en mededeelzaam, is er zoveel haat in de wereld?
– Zowel van de grote als de kleinste dingen,
wij weten vaak niet waarom dingen gebeuren, gelukkig weet God nog
waar Hij mee bezig is.
Slechts één Naam heeft God ons gegeven, wel onherroepelijk,
zoals een handvest dat ons wil doen hopen tegen al het dodelijke in.
Ik ben bij u . . .Dat Woord, Zijn Naam, Zijn Waarheid:
Ik zal met jullie zijn alle dagen van je leven“.

Niet zien en toch geloven, zij die vertrouwend verdergaan                                                                                                                         mogen gezegend zijn.
Maar ongelukkig zij die niet geloven, eer zij Gods toekomst tastbaar ziet bewezen.
Al zien zij mensen, ooit het licht ontroofd, bij duizendtallen uit de dood verrezen;
al zien zij draak en duivelstuig onthoofd, zij zien hun ongeloof nog niet genezen!
Zoals de apostelen hebben wij Christus nooit mogen zien, maar
we kunnen Hem wel steeds opnieuw herkennen,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel of een zieke, in
Jezus’ woorden van hoop en leven.
Om het leven op gang te houden voltrok zich iedere keer hetzelfde rondje:
bloeien, rijpen en afsterven.

Uit elke dood komt nieuw leven voort; hoe anders is de hoop die Christus brengt!
Je l'ai rejoint le ChristHij heeft deze cirkel doorbroken,
doordat Hij in één keer verzoening bracht,
voor alle tijden geldig en uiteindelijk zal het
voor altijd goed, mooi en vredig zijn.

Het doel dat we door al deze innerlijke wegen van de geest dienen na te streven, is een algehele inkeer in het diepst van onszelf door de hulp van
Gods Genade.
Deze Genade verheft ons stapsgewijs tot de Kennis en Liefde van God en
geleidt ons uiteindelijk tot het ware bezit, het ware genieten en smaken van God,
ons hoogste Goed, door een innige vereniging van onze geest met Zijn Godheid en
door een liefdevolle verbondenheid van onze wil met Zijn heilige en goddelijke Geest.
Door een van boven meegedeelde liefdesband omhelst onze wil
het soevereine Goed zo aller innigst, dat daardoor gelijk een heilige huwelijksband uit
deze twee, zo onderscheiden, ongelijke en onevenredige geesten,
één Geest, één Liefde en één Wil ontstaat.
Zie daar het doel, waartoe God Zijn redelijke schepselen geschapen heeft.
Hij wil in ons Zijn vermaak en welbehagen vinden, ons Zijn grote voorliefde, Zijn oneindige erbarmen, Zijn haast onbegrijpelijke goedertierenheid onthullen
door ons van Zijn Genade te laten mee-delen;
en bijzonder Zichzelf geheel en al aan ieder van ons te geven,
ons mensen in Zijn mensenliefde te laten delen in
Zijn onmiddellijke  tegenwoordigheid, Liefde en
Vereniging doen smaken in het diepst van onze zielen.

28e zondag na Pinksteren –  het Hemels Gastmaal, de Zondag van de Voorvaders

'God is met ons'↔ Wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden uit.
En gij zult Zalig zijn, omdat zij
niets hebben om u terug te betalen.
Want het zal u terugbetaald worden bij
de Opstanding der rechtvaardigen.
Toen iemand van de disgenoten dat hoorde,
zei deze tot Christus:
Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods‘. ↔


Christus zei tot hem:
'Jezus zei tot hem'Iemand richtte een grote maaltijd aan
en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen:
Komt, want het is nu gereed.
En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.
De eerste zei tot hem:
Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd.
En een ander zei:
Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren;
ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd
.
Weer een ander zei:
Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen‘,
en de slaaf kwam terug en berichtte zijn Heer deze dingen.
Toen werd de Heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf:
Ga aanstonds de straten en stegen van de stad in en
breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier
.
En de slaaf zei:
Heer, wat gij hebt opgedragen, is geschied en nog is er plaats.
En de heer zei tot de slaaf:
Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want
mijn huis moet vol worden.
Want ik zeg u: Niemand van die mannen, welke
genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven
.
Luc.14: 16-24

Christ as King of the UniverseGod is het hoogste goed van onze zielen.
Hij dient dus ook het voornaamste van
al onze verlangens en het einddoel van
onze werken te zijn.
Hij heeft ons geschapen en ons hart kan
geen rust vinden buiten Hem.
Niemand vertrouwt de gewone mens, zoals
Christus dit doet.
Dit is één van de conclusies die iedereen vandaag kan trekken bij deze gelijkenis van Christus.
Is het niet jammer, dat zo’n ernstige zaak, die
van zo nabij ons hoogste zielsgeluk en Gods eer op aarde raakt, de ware genieting van Gods aanwezigheid en
de vereniging met Zijn Liefde in onze geest, ondanks alles                                                             zo onbekend is en op de achtergrond wordt geschoven,
zelfs door hen, bij wie ze met recht méér dan bij anderen mocht zoeken en
wier roeping is deze aan anderen te leren?

In de gelijkenis van vandaag staat de maaltijd van het Hemels Koninkrijk centraal, vanwege de uitdrukking dat de gastheer God Zelf is.
‘Ga aanstonds de straten, de winkelcentra en de steegjes van de stad in en
breng de mensen bijeen’ en hier waar hun wegen ons kruisen,
daar waar de mens op adem [tot rust] kan komen, ontmoeten wij
de eenvoudigste en armzaligste mensen, die
God waardig acht en met wie Hij de meest levendige relatie onderhoudt.
De relatie met Zijn Lichaam, de Kerk presenteert Christus hier als een bruiloftsfeest
met de bedoeling vitaliteit en dynamiek hard te maken.
De eenvoud en deemoed van de mensen is niet te verwaarlozen, noch verwerpelijk.
Het is een bron van onuitputtelijke energie voor de mensheid en
biedt een aanknopingspunt weer tot de oorspronkelijke schepping terug te keren.
Dit verklaart de aanhoudende aantrekkingskracht van Christus op
de ontmoetingspunten [de hoeken] van de straten en
bij de eenvoudigste onder de grote mensenmassa.

==>Als de vreze Gods gekend is, ontstaat Geloof, Hoop en Liefde“.
Geloof, Hoop en Liefde2In de Gemeenschap met Hem, ontstaat
de [huwelijks-]relatie met God en de medemens
als een overschrijding van de alledaagse ellende, ontstaan voorwaarden, die het leven herstellen.
God heeft op dit punt vertrouwen in de eenvoudigste en armzaligste onder de mensen, omdat Zijn relatie met
de mens gebaseerd is op de synergie van de drie-ene God.
Christus bewoog Zich onder de mensenmassa van Galilea en nam deel aan maaltijden waarbij Hij op het snijvlak Zijn eigen “brood” verkondigde:
de prediking van de Blijde Boodschap.
Hij wist heel goed dat de mens niet ingenomen is door hoogdravende zedenpreken, maar nam Zijn toevlucht
tot eenvoudige alledaagse momenten.
De uitnodiging en deelname aan de tafel en zelfs een feestmaal, was en is immers
de belangrijkste uiting van vriendschap, gemeenschap en onderlinge liefde.
Vooral voor de Joodse gemeenschap werd de feestelijke maaltijd op Sabbat gehouden en Het Pascha vormde het hoogtepunt van vreugde in de verlossing.
ApocalypseMeestal wordt het einde der tijden gezien als een periode waarbij catastrofale gebeurtenissen plaats zullen vinden. Tegelijkertijd heeft men weet van de profetieën van Isaiah dat na de voltooiing van de Apocalyps de overvloed van het Hemels-, Messiaans tijdperk zal aanbreken waarbij zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zonder financiële middelen aan hun trekken komen en wordt gebruik gemaakt van een voorstelling als een eet- en drinkgelag met vrolijke conversatie. Wijsheid in Spreuken geeft aan
dat geld en macht verzoekingen op zal roepen, zelfs aan de dwazen, daarnaast verachten velen gemakkelijk de rijkdom en verafschuwen de wellust, doch hoe gering is het aantal van hen, die ereposten en waardigheden weigeren en die in hun hart niet enige neiging koesteren om in het oog van de                                                           wereld toch iets te betekenen”.                                                                                                            Johannes Chrysostomos Homilie II, Ephese
De profetische prediking en haar eigenschappen gingen aan de meeste Joodse tijdgenoten voorbij. Degenen die geen kinderen van Abraham waren, was het niet toegestaan ​​omgang te hebben met deze uitverkoren ‘schoonheid’, al deden ze nog zo hun best om het hemelse manna te proeven.

de bruiloft van CanaJezus gebruikt het bruiloftsmaal
bij uitstek als beeld van de Eindtijd, hetgeen haaks staat op  de sombere apocalyptische beelden. Hij deelde de tafel, niet alleen met vrome Farizeeërs maar ook met de “wettelozen”, de  tollenaars en de prostituees.
Natuurlijk deed Hij dit niet, om door zijn omstanders gekenmerkt te worden als uitvaagsel en wijndrinker, maar omdat                                                                                               Hij door Zijn houding wilde aantonen dat                                                                          het feestmaal van de Eindtijd reeds begonnen was.
De Bruidegom is aanwezig en het criterium voor deelname aan het Hemels koningsmaal
bezit niet de volkenkundige authenticiteit, de naaste familie of de rituele reinheid, maar
bestaat enkel en alleen ‘uit het aanvaarden van Zijn Woord‘.

In het voorafgaande aan het Evangelie komt Christus op een sabbat in het huis van
een der hoofden van de Farizeeën om brood te eten en wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.
Er staat niet bij dat Hij daar is uitgenodigd, maar in plaats van de gebruikelijke beleefdheden uit te wisselen met de omstanders geneest Hij
iemand, die aan waterzucht lijdt.
[dit is een opeenhoping van extracellulair vocht in weefsel, leidend tot een zwelling]
Zijn Autoriteit richt Zich hier tegen degenen die met hun voorkomen en rijke gedragingen indruk proberen te maken, waarop Hij hen de vraag stelt:
Is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil.
En Hij vatte de zieke bij de hand en Hij genas hem en liet hem gaan.
En Hij zei tot hen: Als een zoon of een os van iemand van u in een put valt,
wie zal hem er dan niet terstond uittrekken [ook] op de sabbatdag?
En zij waren niet in staat iets daartegen in te brengen.
Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis van het bruiloftsmaal, omdat Hij bemerkte,
hoe zij de eerste plaatsen uitkozen
“.
Luc.14: 3-7
Niemand reageert op het woord van Christus.
Slechts één iemand maakt van de gelegenheid gebruik
door op te merken dat hij als resultaat
de Opstanding van de rechtvaardigende Opstanding van de rechtvaardigen‘ herkent,
want deze onderbreekt de monoloog van Christus door te zeggen:
Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods“.
Luc.14: 15
De vrome jood maakte echter een drievoudige fout:
1.]. Hij beschouwt de maaltijd en de bijbehorende genezing volledig materialistisch.
2.]. Hij heeft het idee dat alleen de aanwezige gelijkgestemde eraan mogen deelnemen, terwijl
de goddeloze vreemdelingen buitengesloten zouden worden en
3.]. Hij had niet begrepen dat de maaltijd al begonnen was, doordat de Bruidegom naast hem zat.
En Jezus antwoordt daarop met de gelijkenis van het bruiloftsfeest van vandaag.
Velen hadden de grote eer om een ​​uitnodiging op voorhand te ontvangen, zij hadden hetzelfde sociale niveau als hun gastheer. Er waren eenvoudige landbouwers en veeboeren, maar tevens landeigenaren.
De eerste gast had onlangs een stuk land gekocht; de tweede kreeg net tien ossen en de derde was net getrouwd.
De eerste twee gebruikte goedkope excuses om zich ten opzichte van de gastheer te verontschuldigen. Het luxe diner sloegen zij af vanwege het stof van het veld en de stank van hun veehouderij.
De derde was net getrouwd en had sociale verplichtingen of wilde zijn nieuwe vrouw niet alleen laten en acht het wenselijk om het “hanengezang” van de twee andere gasten te herhalen: “ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd“.

De gastheer werd toornig over de beledigingen van de voorname gasten en twee keer stuurde hij zijn dienaren erop uit om de lege plaatsen aan het feest in zijn huis te bezetten.
– De eerste keer pikten zij al die arme, gehandicapten, doven, blinden en al wat aan lijdenden te vinden was, niet meer op, die werden door het uitverkoren volk
langs de straten en steegjes van de stad met de nek werden aangekeken.
– De tweede keer dat zij erop uit trokken begaven zij zich buiten de stad, langs velden en wegen,
om zelfs noodzakelijkerwijs al die buitenlandse vluchtelingen te redden, die
kansloos waren om maar iets te erven en die zich erbij neergelegd hadden dat zij
geen enkele hoop meer in deze wereld hadden te verwachten.
Het Hemels Gastmaal in de gelijkenis van vandaag, de Zondag van de Voorvaders
wordt voornamelijk geassocieerd met het Goddelijke.
Theotokos, - Zij, Die naar haar Zoon wijstDe Eucharistie, waar de gemeenschap van gelovigen van hier en nu het Koninkrijk Gods ervaren en
de Goddelijke Liefde.
Het laatste Avondmaal nodigt degenen uit
die misschien niet optimaal functioneren, maar
die de eschatologisch tijden van hun eeuw hebben ervaren en die hun Geloof en Hoop op Gods Zoon hebben gesteld, Die voor ons mensen de dood heeft ondergaan en
daarmee onze Opstanding heeft verworven, ondanks
de vervolging van Zijn tegenstanders.
Tijdens deze maaltijd heerst er een levendige sfeer, een ervaring waarbij “door de neerdaling van de Heilige Geest“, zondaars waardig worden geacht
deel te nemen aan de maaltijd des Heren en                                                                                      door deze aanvaarding “het Koninkrijk der Hemelen”                                                                    in haar volle Glorie schittert.
De uitnodiging voor deze maaltijd is bij machtswellustelingen aan dovemans oren gericht,
die alleen maar tot de verliezers behoren, wanneer zij aan geld en goed hun leven hebben verkocht.
Natuurlijk is Christus met deze gelijkenis niet alleen op uit de hypocriete houding van de Joodse aristocratie kwetsen. Dit is de reden waarom in het evangelie van Mattheüs deze bijzondere gelijkenis zich niet richt op het vullen van de feestzaal, maar op buiten de gemeenschap van de Kerk sluiten, de verbanning in de totale duisternis van degene die zich zonder de juiste kleding [hebt gij u met Christus bekleed?] aan deze maaltijd begeeft.
De “klok” slaat voor degenen die al aan de tafel van de Messias zijn aangeschoven en
zonder enige vorm van zelfbewustzijn aan dit Liefdesmaal plaatsnemen en
zonder enige gewetenswroeging [zelfbeschuldiging] zich toch betrokken weten.
Vandaag de dag lijden de Christenen in het Westen aan ontevredenheid wanneer
zij een christelijk feest vieren en zich niet verblijden; ja, er zijn er die Kerstmis de meest saaie dag van het jaar vinden; een zondag als alle zondagen, omdat de winkels zijn gesloten.
Maar hoewel we meegesleurd worden door de geest van de welvaart en
het klimaat van de dagen waarin ‘de wereld’ de boventoon voert, ervaren we wel de ware geest van een paar dagen vrij. Wanneer we echter niet onder de roerselen van het Feest de aanwezigheid van Christus en Zijn gaven in ons hart ervaren, dan is dit tekenend voor de reden waarom de wereld niet wil veranderen.

kersticoonDe Kerk van vandaag richt zich
met de gelijkenis van het Avondmaal
als een laatste oproep voor de bewuste deelname aan de viering van Kerst, door middel van
de deelname aan de absolute vreugde van het Goddelijke Avondmaal.
We staan ondanks de feestvreugde tevens stil bij degenen die ondanks de reinheid van hart
– uit puur onvermogen [ziekte of ouderdom] niet aan de Eucharistie kunnen deelnemen.
De gelijkenis van het avondmaal is een Genadegave van Christus voor ons allemaal, welke een stimulans kan zijn voor ongedefinieerde doelstellingen en het functioneren van ons gemeenschapsleven.
Het kan zelfs een stimulans zijn voor onze eigen persoonlijke reflectie en de manier waarop wij ons materiële leven invullen; een dergelijke ontwikkeling
zouden we niet voor mogelijk hebben gehouden.
Echter, de verwerping of aanvaarding van de uitnodiging om
aan dit Hoogfeest deel te nemen behoort uitsluitend aan ons.

Alle lezers een Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
www.lucascleophas.nl

28e zondag na Pinksteren – Christus is onder alle omstandigheden, de Eerste

Christ & 12 ApostlesDankt gij allen met blijdschap de Vader, Die
u toebereid heeft voor het erfdeel
der heiligen in het licht.
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben,
de vergeving van de zonden.
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping,
want in Hem zijn alle dingen geschapen, die
in de hemelen en die op de aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en
Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem en
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Hij is het begin, de Eerstgeborene uit de doden, zodat
Hij onder alles de Eerste geworden is“.
Col.1: 12-18

De heiligen en gelovigen broeders in Christus
De eenheid van de Kerk is niet alleen een kwestie van structuur, maar
een essentieel onderdeel van het Apostolisch Geloof, zoals dit
beschreven staat in de Geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel.
Daarom is het Lichaam van Christus, zowel in de incarnatie [de menswording] en
de heilsgeschiedenis één en Dezelfde.
H. Johannes ChrysostomosDe H. Johannes Chrysostomos verklaart
rekening houdend met de onderscheiden apostolische traditie dat alle gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen, dat wil zeggen
wie zich als zodanig uitgeeft en als zodanig wil worden beschouwd ook aan de bijbehorende condities dient te voldoen als degenen die dergelijke voorwaarde zijn aangaan“, opdat er niet ‘vele lichamen ontstaan’, maar
slechts één lichaam overblijft
“.
[Homilie n.a.v. Eph.10: 1 en 1Cor.24: 2]
Teneinde verenigd te worden met Christus [in Zijn Lichaam] of niet omvat het al dan niet samengaan met Zijn Apostolische Kerk [Homilie n.a.v. 1Cor. 30: 2].
Jezus Christus is, door zijn totale verlossende werk, niet alleen de bron [πηγή], maar
ook de schenker [χορηγός] van de Goddelijke Genade.
Als gevolg van de universaliteit van het verlossingswerk van Christus,
wordt deze Goddelijke Genade automatisch door de relatie tot de Kerk [Zijn Lichaam]
toebedeeld aan alle gelovigen en wordt actief door de activiteit van de Heilige Geest.

Apostel Paulus fluistert in het oor van de H. Johannes ChrysostomosDoop, Myronzalving en deelname aan
de Eucharistie zijn in de Orthodoxe Kerk
de drie Mysteriën, Die van essentieel belang voor het lidmaatschap van de kerk worden beschouwd.
Doop en Myronzalving vormen samen
wat men wel – de ritus van inwijding – zou kunnen noemen, terwijl de deelname aan
de Eucharistie het fundament vormt van een christelijk leven voor al degenen die in de Kerk werden ingewijd.
Daarom is het iedere keer zo druk in de Orthodoxe tempels en ziet menige
Orthodoxe gemeenschap uit naar een [nog] grotere ruimte.
Christus heeft ons namelijk verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht naar het Koninkrijk van de Zoon, van de Goddelijke Liefde, in
Wie wij de Verlossing verkrijgen, de vergeving van onze ongerechtigheden.

De Brief van Paulus aan de inwoners van Kolosse lijkt in veel opzichten op
de brief aan de Efeziërs.
De Efeze brief concentreert zich op het ‘Lichaam’ van de gemeenschap.
De Kolossenzen brief richt zich op het ‘Hoofd’ van de gemeenschap.
En in deze brief wil Paulus aantonen dat, ‘Christus soeverein’ is, dat
Hij de eerste en de belangrijkste is.
Christus is met het ‘hoogste Gezag’ bekleed.
Paulus maakt ons dit duidelijk, omdat wij dienen te weten dat
ons leven een weerspiegeling van Christus behoort te zijn;
dat wij ‘Zijn’ Gezag mogen uitstralen.
En ik denk dat daar genoeg redenen voor zijn want:
Heiligen, gelovigen– Heiligen, gelovigen zijn in Hem geworteld;
– Heiligen, gelovigen zijn met/door Hem tot leven              gekomen;
– Heiligen, gelovigen zijn in/door Hem veranderd;
– Heiligen, gelovigen zijn in/door Hem tot                            volmaaktheid gekomen.

Wij, Heiligen, gelovigen laten dit in de praktijk
van het dagelijks leven niet altijd zien.
Er gebeuren allerlei dingen die ons juist daarvan af willen houden, al dan niet beïnvloed door mensen, situaties of de tegenstrever, de satan.
Iedereen wil meer schijnen dan hij is;
iedereen wil bevelen, niemand wil gehoorzamen,
de hoogmoed viert hoogtij.
Om die reden is het méér dan noodzakelijk dat we ons afvragen,
‘op Wie en wat’ ben in gericht!
Daarom roept Paulus ons op om:
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt
“.
Col.3: 1-6
Je neemt als Heiligen, gelovigen de juiste positie in door dit onophoudelijk na te streven.
Maar meestal zoeken we verkeerd. En omdat er veel verleiding is, worden we
in ons zoeken ook nog eens vaak misleid.
Het kan zijn dat je opmerkt, “Ik hoef niet meer te zoeken, ik heb het al gevonden.
Ik heb me bij Christus aangesloten, ga regelmatig naar de kerk en
ben dik tevreden met mijn Jezus
“.

eucharist-45Maar is dit omgekeerd ook zo?
Is de God, die Ik me bedacht heb
ook zo tevreden met mij;
ben ik Hem niet een beetje aan het manipuleren,
zet ik Hem niet naar mijn hand?
Vervallen we niet regelmatig in passief christendom,
een doop-, trouw- en rouw- christendom;
je doet er een beroep op wanneer je er behoefte aan hebt, met het Kerst-, Paas- of Pinksterfeest,
draai je de kraan open, want dat is zo gezellig
met familie [of landgenoten] om ons heen?
Het met “Christus gestorven zijn”, heeft ook
de keerzijde van “met Hem mede opgewekt zijn” en
dat vraagt om activiteit in ons geloofsleven, om
‘mede’-lijden; opgewekt zijn betekend echt léven.
Het met “Christus opgewekt zijn” laat je positie innemen,
een positie die prikkelt tot daden.
Want je gaat dan denken aan de dingen die van boven zijn.
Zo ontwikkel je ‘hemels denken’ en
leer je onderscheidt maken tussen ‘aards- en hemels-’ gericht zijn,
het gericht zijn op het Koninkrijk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
In het dagelijkse leven houdt dit in dat je die dingen gaat afleggen, gaat wegdoen, die
in de weg staan om een goede relatie met je hemelse Vader te ontwikkelen:
met blijdschap de Vader danken, Die
u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het Licht
.
Col.1: 12

christ Pantocrator2Het is goed om je iedere keer
weer opnieuw af te vragen:
‘Waar word ik me bewust van
Christus opstanding in mijn leven?’
Wij zijn mede met Hem opgewekt“, hetgeen
zou kunnen betekenen dat we:
– onophoudelijk met ons hoofd                                                in de wolken zouden gaan lopen;
– maak je niet druk met jou zit het wel goed.
Met het leren denken vanuit Zijn Koninkrijk wordt bedoeld, dat ons dagelijks leven wordt gedomineerd vanuit Zijn Koninkrijk, met Christus als Pantocrator, want Hij is ons leven.

Ons natuurlijke leven is zo kwetsbaar zo vergankelijk zo broos.
Als een bloem ontluikt hij en verwelkt, als
een schaduw vliedt hij heen en houdt geen stand
” [Job 14: 2];
Heer, wat is de mens, dat Gij hem erkent?
Wat is de mensenzoon, dat Gij aan hem denkt?
De mens is immers iets vergankelijks;
zijn dagen gaan als een schaduw voorbij
“.
Psalm 143 [144]: 3,4
Dan dringt tot je door dat het goed is om te beseffen dat “Christus ons leven is”.
We mogen met heel ons hart geloven dat wij als kinderen Gods in Jezus onvergankelijk zijn.
Hoe dit mogelijk is?
Dat betekent dat wanneer Jezus, “Heer en Meester van mijn leven is“,
dan ben je ook met Christus gestorven.
Dan is:
– Zijn dood mìjn dood
– Zijn Opstanding mìjn opstanding.
Want Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid
“.
Col.3: 3
Het nieuwe leven wat we bij ons ‘opnieuw geboren worden [de doop]’ ontvangen hebben
is nog niet helemaal compleet, in het Hemels Koninkrijk wel, maar
nog niet in déze wereld.
Geestelijk ervaren we en hebben we de zekerheid, dat
wij volmaakt zijn in Hem Die ons leven is.
All saints around ChristMaar er zal een dag komen dat Christus verschijnt,
dat Hij terugkomt, bij Zijn wederkomst.
Ons eeuwige volmaakte leven zal dus niet altijd verborgen blijven.
Want wanneer Christus verschijnt, zal ook ons leven in heerlijkheid zichtbaar worden.
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en
het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen; [maar] wij weten, dat,                                                                                       als Hij zal geopenbaard zijn,                                                                                                                 wij Hem gelijk zullen wezen; want                                                                                                       wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
En een ieder, die deze hoop op Hem heeft,
reinigt zich, gelijk Hij rein is.
Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en
de zonde is wetteloosheid
“.
1John.3: 2-4
Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid
”.
Col.3: 4
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en
dit sterfelijke moet zich bekleden met christelijke onsterfelijkheid.
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en
dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het Woord werkelijkheid worden,
dat geschreven is:
De dood is verzwolgen in de Overwinning.
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?
De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft
door onze Heer Jezus Christus
“.
1Cor.15: 53-57
Brengen wìj, Heiligen, gelovigen, die  zijn in Hem geworteld zijn,
daarom dank aan de Heer onze God,
want Hij is onze dankbaarheid waardig.

27e Zondag na Pinksteren – Zondag van de vrouw, die [gebochelde was] krom liep

Christus als leraar; χριστος διδάσκωνHij was bezig te leren in
een van de synagogen op een sabbat.
En zie, daar was een vrouw, die
reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.
Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zei tot haar:
Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid en
Hij legde haar de handen op en terstond
richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.
Maar de overste der synagoge,  het kwalijk                                                                                     nemende, dat Jezus op de sabbat genas,                                                                                             antwoordde en zei tot de schare:
                                                                                    ‘Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet                                                                                           worden, komt dan om u te laten genezen en                                                                                     niet op de sabbatdag.
Maar de Heer antwoordde hem en zei:
Huichelaars,
maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en
leidt hem weg om hem te laten drinken?
Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is,
welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had,
niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?‘.
En toen Hij dit zei, schaamden zich al zijn tegenstanders en
de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die
door Hem geschiedden“.
Luc.13: 10-17

Prayer (1)Je kunt God in je hart hebben gevonden,
nu dit woord van zich laat spreken.
Werp uw zorgen op God en
Hij zal u er doorheen dragen

Psalm 54(55): 23,
zo laat de Heer ons
via de Profeet David weten.
Wendt je in gebed tot God en niet tot de geestelijkheid; want ook de geestelijkheid heeft beperkingen en is vandaag of morgen eveneens tot stof vergaan, maar
God zal in eeuwigheid niet toelaten
dat de Gerechte wankelt
“.
Psalm 53(54): 24
Alleen God vermag dat wij Hem onze zorgen toevertrouwen;
Hij zal voor ons zorgen; op Hem mogen wij vertrouwen.
God redt ons, Hij werd gekruisigd en is Opgestaan en
Hij bood ons Zijn Pedagogie [Leer], Zijn Blijde Boodschap.
Deze Leer wordt hier vandaag verkondigt en uiteengezet;
In de gedaanten van brood en wijn, bieden wij de gehele schepping aan GodZijn woord is rijk en waarachtig en wordt door Zijn Lichaam en Bloed opgeheven,
via de diskos [άγιο δισκάριο] en de kelk [άγιο Ποτήριο]  op het altaar
van onze gemeenschap.
Hij bezocht de synagoge en ontmoet onder de aanwezigen hen die Gods Woord nastreven, want daar wordt in die ogenblikken een citaat uit de profetieën gelezen en vervolgens wordt daar door
een Rabbijn, Farizeeër, Priester of wie het ook moge zijn een preek gehouden en wordt er in die gemeenschap les gegeven.

genezing van de gebochelde vrouwDaar in die synagoge kwam Christus die vrouw, die [gebocheld was] krom liep tegen en Hij werd door medelijden mistroostig, neerslachtig en dat kwam niet omdat Hij,
als God hier al lang van op de hoogte was.
Ik weet niet of u ooit een oude dame of heer met een stok bent tegengekomen;
zoals ik dat wel ben tegengekomen, het is                                                                                           inderdaad een tragisch schouwspel;                                                                                                     een drama om zo te moeten leven.
Zijn/haar gezichtsveld is beperkt, zij/hij beweegt zich moeizaam voort en slechts
een geleidehond stelt hem/haar in de gelegenheid haar weg te vervolgen;
haar zware last met zich meedragend.

In deze synagoge komen we hier één opvallend detail tegen;
de Heer genas haar zonder dat zij het Hem gevraagd had;
Christus wilde het haar ook niet laten vragen, maar
riep haar bij Zich en sprak:
Vrouw, je bent van je ziekte verlostVrouw, je bent van je ziekte verlost“.
Helemaal geen woord van haar kant in
de vorm van een ‘Κύριε ελέησον’.
Ze behoefde Hem ook helemaal niet te vertellen dat zij er zo al achttien jaar op had zitten;
neen, gewoon “Jij bent van je ziekte verlost“.
Hij legde haar de handen op en zij richtte
Zich hetzelfde ogenblik op en verheerlijkte God.
Zo menslievend als de Heer Zich hier laat zien, neemt Hij de tijd voor ons en voldoet eenvoudig aan onze onuitgesproken verlangens.
Wanneer onze kinderen, onze man, onze echtgenote,
je vader, moeder, je broeder, een familielid of een hartsvriend[in] ziek is en we het beste met hen voor                                                                       hebben, verwachten we diep van binnen,                                                                                           ofwel uit eigen belang of in het belang van de zieke,                                                         dat Christus ons gebed verhoort en smeken om Zijn medelijden:
‘Κύριε ελέησον’, Heer ontferm u.
Maar je weet niet hoe het afloopt en
om die reden, wacht je maar af, want God geeft niet altijd antwoord.
God geef me geduld en doe het onmiddellijk“, zoals vader Raphaël [Noica]
in het Engelse klooster pleegde te zeggen.
‘Κύριε ελέησον’, maar soms geeft God geen antwoord op al onze vragen.
Na gebed, geduldig afwachten of de Heer ons verhoortNiet dat we niet willen luisteren, maar
Hij kent de belangen van onze ziel.
– En om deze reden dienen we geduldig  af te   wachten en dat vereist stilte.
– En onze constante aanroepen;
– En ons voortdurend gebed;
– En ons voortdurende geduld.

Geduld kan je bewegen;
Geduld kan verdriet veroorzaken;
Geduld kan pijn en zelfs ziekte oproepen;
Geduld tot het bittere einde.

het heilsplan van GodLaten we eens kijken naar het
heilsplan van God, waar ‘Hij’ op uit is;
geduld, karakter,  verdraagzaamheid, toegeeflijkheid,
dankbetuiging, dankzegging en nu
eens niet op eigen inzicht vertrouwen.
Dank u, mijn God, je dient je dus niet
tegen de ziekte te verzetten.
Het mag wel, maar helaas, zijn wij zo zwak dat we bij de minste of geringste tegenslag,
met name bij een ernstige ziekte, die ons aan bed kluistert, beginnen tegen te sputteren en we komen in opstand.
Dat is onze werkelijkheid, maar je dient echter                                                                                 te weten, dat dit alles niet de realiteit van ons                                                                                   leven is.
Laten we niet vergeten dat we doorgaans slechts één keer per week,
“ons leven voor Hem hebben blootgelegd en
Onze tranen voor Zijn Aangezicht hebben gesteld
“,
zoals David het ons in Psalm 54 [55]: 9 meedeelt.

Zie ik weet dat Gij mijn God zijt;
voor God zing ik Zijn Profetie, voor de Heer zing ik Zijn Woord.
In God stel ik mijn vertrouwen;
ik vrees niet voor wat een mens mij kan aandoen.
In mijzelf, God, heb ik een Gelofte afgelegd,
dat ik U met lofzangen zal vergelden.
Want Gij hebt mijn ziel aan de dood ontrukt,
mijn ogen van tranen bevrijd.
Gij hebt mijn voeten verhinderd te vallen,
opdat ik welgevallig moge staan voor
het aanschijn des Heren in het licht der levenden
“.
Psalm 54 [55]: 11-14

knopen van een gebedssnoer; KomboskiniOm deze Genade af te smeken plegen
wij dan ook [onophoudelijk]
het gebed te herhalen:
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar“.
Het behelst niet alleen het “gebed, zonder ophouden” en “gebed van het hart“,
zo wordt ons in dit Woord van God,
Zijn Blijde Boodschap, in de lezing van vandaag duidelijk gemaakt.
Het is het ruimte geven aan zoals op een andere plaats wordt aangegeven
het Koninkrijk van God, alvorens Hem te vragen, “Heer, redt mij“,
want ik zie het niet meer zitten; want
van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid“,
opdat God kan doen wat ‘Hem’ voor ogen staat.
Hij schenkt mij de zekerheid in mijn ziel, dat ik Zijn kind ben:
dat Hij in eeuwigheid niet zal toelaten dat ik aan het wankelen raak.
er staat immers geschreven:
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods,
opdat Hij u zal verhogen te Zijner tijd.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want
Hij zorgt voor u
“.
1Petr.5: 6,7
Christus, HerderDegenen die in Mij hun hoop gesteld hebben,
zal Ik [God] niet te schande maken;
want God heeft ons niet gesteld tot toorn,
maar tot het verkrijgen van de zaligheid
door onze Heer Jezus Christus
“.
1Thess.5: 9
Zo heeft Christus het Zijn Apostelen geleerd en
zo hebben zij dit aan ons doorgegeven!
Dit had de menslievende God met ons voor en
daarom vragen wij Hem als de Heilige God:
Help me alsjeblieft!“.

Bij problemen, die wij ontmoeten speelt onze belangrijkste handicap op,
datgene wat ons in de meeste situaties belemmerd,
de hoogmoed, het op onszelf gericht zijn.
In deze ontmoeting speelt op dat deze gekromde vrouw
ondanks haar achttien jaar haar vertrouwen in de Heer
niet heeft laten vallen, elke sabbat sleept zij haar lichaam naar de Synagoge,
teneinde haar Geloof vast te houden, niet door de aanvallen van de tegenstrever
in negatieve gevoelens te vervallen.
Haar omgeving vatte namelijk elk lichamelijk beletsel op als een demonische bezetenheid.
Zij bekommert zich om haar ziel en laat deze gevoed worden door het Woord en
daarna gaat zij weer huiswaarts, haar lasten met zich meedragend, achttien jaren lang.
– Het Jodendom kent zeer veel symbolen. Een symbool is een betekenisdrager,
het beeld representeert een betekenis.
Blue2Een symbool heeft enerzijds
een (verschijnings)vorm of representatie
en anderzijds een diepere betekenis.
Het getal 18 wordt door veel Joden beschouwd als een soort geluksgetal,
zo brengen ze vaak de toast ‘L’chayim!’ uit, wat zoveel betekent als ‘op het leven!’
De Tora heeft haar geleerd Gods geboden
te gehoorzamen en de HEER, onze God, lief te hebben en hem met hart en ziel te dienen. Waarop de Heer voorspoed beloofd heeft, welke deze gebochelde vrouw vandaag krijgt door verlossing uit de demonische bezetenheid.
Dit is hetgeen de Heer raakt [ontroert] en zonder dat zij het vraagt, noch dat iemand anders Hem erom vraagt, doorziet Hij de situatie en ondanks
het sabbatsgebod geneest Hij haar en verlost haar uit de ketenen van de duivel.
Maar ook wij als christenen, dienen ons met behulp van de Genade Gods
nederig op te stellen en zo de  tegenstrever te weerstaan.

– Maar wanneer dan?
Wanneer ieder van ons zijn passies probeert te bestrijden, wanneer wij tegen
onze zwakke punten aanlopen, die ons aanklagen, is het eerste begrip naast al
die andere; sta ik open om dag in dag uit te worden gecorrigeerd of niet gecorrigeerd;
stel ik mijzelf beschikbaar.
Wie het idee heeft dat hij alles al weet, maar het voorwerk al niet wil doen, die weet niets,
die onderhoudt de deugden van de Heilige Geest niet, de geest van boetedoening [metanoia].
Wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij zondaars zijn, vragen wij ‘onophoudelijk om genade’; zeggen we: “God vergeef me, ik ben een zondaar!“.
Zeggen, wij, jij, jij en ik …  dag in dag uit … onafgebroken … :
Mijn God, ik ben een zondaar, heb medelijden met mij!,
wanneer komt U naar mij toe met een sprankje menslievendheid,
want ook ik ben een gebroken mens,
kom ook mij te hulp?
Heer, haast U ook mij te redden!”.

cross from missalGehoorzaam als Zijn kind tot de dood,
zelfs de dood aan het Kruis,
draagt zo iemand het Woord van God,
zoals God als mens Zijn kruis
droeg in de God-mens Jezus Christus.
Kunnen wij deze vernedering opbrengen – de meest perfecte deugd –
onze ego afleggen en deze goddelijke kleding dag in dag uit met ons meedragen?
In deze wereld ben ik niets; want vandaag ben ik en
morgen ben ik niets meer op deze aarde.
Wanneer je christen bent en de Heer, uw
God bemint met geheel uw hart en geheel uw vermogen,
dan is onze gedachte onafgebroken op God gericht en
hebben we naast God aandacht voor de anderen om ons heen en
zijn we niet langer op onszelf gericht; dat is vernedering.
Dan worden wij als Zijn liefhebbende kinderen beschouwd en
zijn we zijn oogappel en stuurt Hij Zijn Boodschappers om ons te beschermen.
Brengen wij vervolgens dank aan de Heer, onze God, omdat
we zo ervaren dat onze heerlijkheid zich bij Zijn Heerlijkheid voegt,
hetgeen als het Koninkrijk der hemelen wordt beschouwd.
Hoe meer we Hem verheerlijken en danken voor de ons geschonken weldaden
die wij door Zijn Heilige Geest mede mogen bewerkstelligen,
hoe meer Hij wordt verkondigd en in onze wereld een zichtbare Gestalte aanneemt.

Symboliek van het lijden en de opstandingZo het de vijand was die mij verwenste,
dat zou ik verdragen.
En als Hij die mij haat, hoogmoedig over mij had gesproken,
Dan had ik mij voor hem verborgen.
Maar gij, mens, mijn tweede ik, die mij leidde, mijn vertrouweling!
Die door uw bijzijn de maaltijd verzoette,
die eensgezind met mij wandelde in het huis van God!
Dat de dood over hen kome,
dat zij levend in de hades storten,
want misdadigheid woont midden in hun huizen.
Ik heb tot God geroepen
en de Heer heeft mij verhoord.
’s-Avonds en ’s-Morgens en ’s-Middags zal ik het zeggen en verkondigen;
dan zal Hij mijn stem verhoren.
Hij zal mijn ziel bevrijden van hen die mij benauwen,
want met velen omringen zij mij.
God zal mij verhoren en hen vernederen,
Hij Die is voor alle eeuwen
“.
uit Psalm 53[54]: 13-19

27e Zondag na Pinksteren – in alles en in allen is Christus, de weg

Christus, onze BemiddelaarWanneer Christus verschijnt,
Die ons leven is,  
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn:
ontucht, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die
niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.
Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld,                                                                                             toen gij erin leefde.
Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen:
toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.
Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en
de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar
het beeld van zijn Schepper, waarbij
geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth,
slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus“.
Col.3: 4-11

Heer, tot Wie zullen wij heengaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven en
wij hebben geloofd en erkend, dat
Gij zijt de Heilige Gods
“.
John.6: 68,69

cross fs2Wij komen in ons leven vele cruciale beslissingsmomenten tegen.
Er is echter niets anders belangrijker dan
de keuze voor Christus.
Hij heeft ons ons hele leven – via de Heilige Geest aangespoord – om over Hem te beslissen, voor Hem te kiezen.
In onze huidige samenleving keert het merendeel zich van Hem af. Hoewel de Heilige Geest, Gods genade, ons de weg heeft voorbereid, is het pad te smal en
zijn de eisen voor de meeste mensen teveel gebleken.
– De meesten willen geen afstand doen van                          zelfbeheersing.
– De meesten willen een Messias die zij kunnen                  bedwingen, bespelen en                                                                                                                          tot hun persoonlijke dienaar maken.
Jij hebt je echter met Christus bekleed en bent Zijn volgeling geworden.
Geen enkel schepsel, zichtbaar of onzichtbaar,                                                                                 zou je mogen belemmeren Christus na te volgen . . . . .
Maar diep in ons binnenste blijft een wedijverende loyaliteit
de hartgrondig toewijding aan Hem verstoren.
Wat zouden de aantrekkelijkheden van deze wereld en
de koninkrijken der aarde voor jou nog dienen te betekenen?
Het is immers mooier met Christus te sterven dan de gehele wereld te beheersen.
Hem zoek je, Hij die voor ons gestorven is; naar Hem verlang je,
Hij Die voor ons verrezen [opgestaan] is.

Paralitos, βάπτισμα με νερό και το ΠνεύμαWaarom belijd ik tot Christus,
mijn Koning en mijn God dat:
Ik Hem zal volgen“, maar
blijkt dit tegelijkertijd niet zo eenvoudig te realiseren.

Als mens ben ik en blijf ik een zondaar,
blijven de aantrekkelijkheden van de wereld, de koninkrijken der aarde aan mij trekken: laster ik God, doe ik Hem tekort en ben ik een leugenaar.
Maar zodra ik me naar gebed en de Kerk begeef voel ik me opleven; ervaar ik verbetering  en roep tot de Heer
Kom en reinig mij van mijn zonden, Κύριε ελέησον!“;
iedere [zon-]dag wordt ik                                                 opnieuw in de gelegenheid gesteld.
Onophoudelijk staat Christus als een Vader op mij te wachten;
verbindt Hij de verwondingen die ik heb opgelopen en
hersteld Hij de Goddelijke samenleving
[Zijn Vertrouwen is ondoorgrondelijk en ieder krijgt zijn deel]
en kan ik mij te ruste leggen, behoef ik niet langer ongerust te zijn.
Samen met mijn broeders en zusters bestudeer ik
Zijn Blijde Boodschap en geven we ons over aan het gebed.
Inderdaad het betreft een eenvoudige en kleine gewoonte
bij opstaan en slapen gaan, welke ons op de been houdt;
Ja, er zijn ook dagen dat het mij meer of minder uitkomt, maar
het geeft mij houvast op mijn weg.
Ondertussen wacht mijn echtgenote, kijken we elkaar aan,
omarmen elkaar bij opstaan en slapen gaan en
bevrijden we elkaar van dag tot dag van onze onvolkomenheden.

We zijn in water en in Geest geregenereerd en proberen dit vast te houdenNa gedoopt te zijn in water en in Geest,
zijn we geregenereerd en proberen dit – vaak tegen de stroom in – vast te houden,
het geeft ons kracht om voort te gaan.
Wedergeboorte vindt iedere dag plaats, wanneer je in het ochtendgebed de geloofsbelijdenis herhaald.
De Heer bezoekt je tijdens dit gebedDe Heer bezoekt je tijdens dit gebed, geeft je inzicht in
je levensloop en begeleidt dagelijks je doen en laten.
Aanvankelijk weet je niet wat er gebeurd en lijkt het
een frase – broeders en zusters in de Heer – te zijn,
maar geleidelijk aan herken je de praktische waarde
van dit inzicht en herken je zijn tussenkomst in de dingen.
Je maakt je minder druk over de loop der zaken om je heen;
je krijgt alleen oog voor de werkelijke waarde van de dingen. Eerst overkomt het je, later krijg je inzicht in het verloop en vraag je steun de dingen te nemen zoals ze nu eenmaal zijn; jij kunt alleen een voorbeeld zijn door
je kruis op je te nemen en jouw weg te vervolgen.
Het is onontbeerlijk het Heilige te zoeken;
je er ontvankelijk voor open te stellen,                                                                                                 steun te vragen in de verzoekingen op je pad.
Waar gebed is wordt de Heilige Geest ontmoet,
Die je ruimte biedt je weg te vervolgen;
Deze bezoekt je en laat je de christelijke gemoedsgesteldheid ervaren.
Niemand is zonder zonde dan God alleen, daarom kan Hij alleen ons verlossen
van al onze ongerechtigheden.
Roep het “Κύριε ελέησον!” uit en geeft uiting aan je dankbaarheid
door gezamenlijk gebed in Zijn Lichaam, de Kerk.
Wanneer alle wegen gesloten blijken te zijn blijft niets anders over dan
je over te geven aan gebed: “Κύριε ελέησον!“.
Dan wordt helder waarom de Heer je door ingeving van de Heilige Geest
liet dopen en het tijd deed worden om naar Zijn Kerk te gaan.
Het wordt als een fontein die je verenigt met de bron van het leven,
Die je doet groeien in de Liefde tot Hem.
Gebed en dankzegging vertolken de aanwezigheid van God;
vernedering versterkt je Zijn berg [Golgotha] te beklimmen en
Zijn kruis en Zijn leed mee te dragen.
Prijs de Heer dat Hij je dit soort dingen laat ervaren, die
Zijn Almacht in de wereld bevestigen waarmee
Hij ons nu reeds beloond.-

“Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ,
πλήρης της δόξης Σου ο ουρανός και γη.
Κύριε, Παντοκράτορ, Ποιητή των όλων,
σε Σένα πρέπει δόξα και τιμή.

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Αρχαγγέλων πλήθη
με φωνή αλαλαγμού Θεέ μου, Σε υμνούν.
Χερουβείμ και Σεραφείμ, παντοτεινά υμνούνε
Σε απ’ αιώνων «νυν και εσαεί».

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Σε δοξολογούμε,
Συ είσαι φως απρόσιτο τα πάντα διοικείς.
Μόνος Συ είσαι Άγιος, άγιες οι βουλές Σου,
δέξου τον αίνο Σωτήρα της ψυχής.

Άγιος, Άγιος, Άγιος, Σε υμνεί η κτίση.
Σε αινούν τα έργα Σου στον ουρανό και στην γη.
Εις τον Κύριο μας και Δημιουργό μας
ανήκει μόνο δόξα και τιμή”.

vert:Heilig, heilig, heilig, Heer Sabaoth,
vol zij de glorie van Uw hemel en aarde.
Heer Almachtige, Schepper van alle dingen,
U komt toe de eer en Heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig, alomtegenwoordige aartsengelen 
uw geluid bevestigt mijn lof aan God, 
Cherubijnen en serafijnen, zingen u altijd toe 
vanuit de eeuwigheid “nu en voor altijd”.

Heilig, heilig, heilig, in dankzegging,
Gij zijt het ontoegankelijk Licht hetgeen alles beheert.
Alleen Gij zijt Heilig, heilig zijn is uw advies,
ontvangt hem met lof, de Redder van onze zielen.

Heilig, heilig, heilig, In lof aan Zijn Schepping.
In lof bewerkt U Uw hemel en aarde.
Aan onze Heer en Onze Schepper
behoort alleen glorie en eer“.

26e Zondag na Pinksteren – ontwaak, sta op en Christus zal uw weg verlichten.

Watergordijn [tranendal], Panta Vrehi [Gr.]Op dit ogenblik zijt gij licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht, want
de Vrucht van het licht bestaat in louter Goedheid en Gerechtigheid en Waarheid en onderzoek wat voor de Heer welbehaaglijk is, Hem goeddunkt.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar
ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen,
wat heimelijk door hen wordt verricht;
maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt,
komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.
Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden en
Christus zal over u lichten.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat
de wil van de Heer is.
En bedrinkt u niet aan wijn, waarin
bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest en spreekt
onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en
zingt en jubelt de Heer van harte“.
Eph.5: 8b-19

Pieter Oussoren over de Naardense BijbelDe dagelijkse bestudering van
de Blijde Boodschap is voor
iedere christen van belang.
Het Woord van God is
als manna in de woestijn voor de ziel.
Het is net zo van vitaal belang als
ons voedsel onontbeerlijk is voor
het lichaam.
De Heer heeft ons immers geleerd dat
De mens niet alleen van brood leeft, maar
van elk woord dat voortkomt
uit de mond van God
” [Matth.4: 4];
dit werd door Christus gezegd
toen Hij door de duivel verleid werd.
Samen met de deelname aan de Heilige Mysteriën en ons geestelijke inzetten,
ontsteekt het Woord van God een fakkel van het Geloof in ons,
houdt deze brandend en  maakt ons tot levende cellen
in het Lichaam van Christus, Zijn heilige Kerk.
Wij geven daarmee het voorbeeld aan mensen om ons heen en
zijn daarmee christenen, die niet alleen het Woord belijden, maar
Zijn Boodschap in deze wereld verkondigen.
Bestudeer daarom dagelijks Zijn woord en voedt je ziel met Hem . . .

Apostel PavlosPaulus roept ons op voorzichtig om te gaan met
het licht wat wij via onze doop hebben verkregen,
alert te zijn met hoe we leven; onze levensstijl onophoudelijk te onderzoeken.
We leven er – zoals de wereld, die
we achter ons hebben gelaten – namelijk
niet op los, maar proberen als
wijzen ons leven in te richten.
Iedere periode van de geschiedenis  zijn Wijsheid en Voorzichtigheid de belangrijkste elementen
geweest die de christelijke Kerk heeft begeleid.
Samen met Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid vormen zij de lichtende hoogtepunten van
de christelijke levensstijl.
Wijsheid en Voorzichtigheid vormen een grote aanwinst en
leveren alleen maar voordeel op.
Door de Genade van God, groeit deze vaardigheid en inzet.
Dit christelijk leven, de tijd die wij hier op aarde doorbrengen is een goddelijke gave.
De tijd die ons hier gegeven is dient goed te worden gebruikt:
met gebed, hymnen, psalmen en geestelijke liederen, zoals
Paulus ons laat weten en houdt ons af van iedere vorm van
onbeheersbaar, ongewild of overbodig gedrag.
Onze tijd dient correct te worden gebruikt.
Het dient een tijd van bekering te zijn, want onze dood ligt erin besloten.
We dienen niet te vergeten dat het belangrijkste doel van ons leven,
het verkrijgen van de Heilige Geest is;
de redding van onze ziel en bereiken van de goddelijke staat.

roekeloos met de tijd omgaanDeze aansporing van
de apostel van de heidenen is bijzonder actueel.
Het is een feit dat velen van ons
roekeloos met de tijd omgaan; onze aardse aanwezigheid niet goed en spiritueel doorbrengen,
God is wel het laatste waar wij ons mee bezig houden en
Die we liever uit de weg gaan.
Wij zijn meer gericht op ons beroepsmatig leven-schenkend bestaan: de jacht naar roem en geld overheerst het geestelijk belang, liefdeloosheid en eigenbelang vieren hoogtij.
Al deze belangen verwijderen ons van het hoofddoel van ons leven en dat is niemand minder dan de vereniging met God.
Als christenen dient het als onze belangrijkste zorg te zijn dat wij ‘onophoudelijk‘ in gebed op God gericht zijn [‘het gebed van het Hart’] en komboskiniop die manier  als vanzelfsprekend God liefhebben en
Zijn goddelijke geboden naleven.
De wil van God dient ons leven te richten, teneinde
ware “kinderen van het Licht” te zijn.

Wilt u de vreze des Heren leren?
– dat onze tong dan zal ophouden met kwaad te spreken,
onze lippen met bedrog te spreken;
– keer je af van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na
“.
Psalm 33(34): 14,15

Dan past de gerechten lofzang en mogen rechtvaardigen juichen in de Heer;
zoals wij op Hem vertrouwen komt Zijn Barmhartigheid over ons en
lichten de ogen des Heren over hen die Hem vrezen en vertrouwen op Zijn Genade
“.
cf. Prokimenon  tn1 [Psalm 32(33)]

Apostel en Evangelist Johannes de TheoloogGeliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar
beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
en iedere, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.
En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en
hij is nu reeds in de wereld.
Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is,
is meerder dan die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons;
wie uit God niet is, hoort naar ons niet.
Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en
de geest der dwaling
“.
1 John.4: 1-6
Heilige Drie-eenheidMijn hoop is de Vader;
mijn toevlucht de Zoon;
mijn beschutting de Heilige Geest:
Heilige Drie-eenheid, eer aan U“.

26e Zondag na Pinksteren – wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God

"Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?".En een hooggeplaatst man
vroeg Hem en zei:
Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?‘.
Jezus zei tot hem:
Waarom noemt gij Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Gij kent de geboden:                                                                                                                       Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan,                                                                               gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis                                                                                 geven, eer uw vader en moeder.
Hij zei: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen.
Toen Jezus dat hoorde, zei Hij tot hem:
Nog een ding komt gij te kort:
verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen en
gij zult een schat hebben in de hemelen en
kom hier, volg Mij.
Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk.
En Jezus zag hem aan en zei:
Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan.
Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan
dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
En die dit hoorden, zeiden tot Hem:
Maar wie kan dan behouden worden? ‘.
Hij zei tot hen:
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God“.
Luc.18: 18-27

Christus, mosaïcGeef acht, Mijn volk, op Mijn Wet;
neig uw oor naar het Woord van Mijn mond.
Ik zal spreken in gelijkenissen en
wetenschap verkondigen over het begin der dingen.
Zoals wij die gehoord en gekend hebben;
zoals onze vaderen het ons hebben verhaald.
Het bleef niet verborgen voor hun kinderen
van het volgende geslacht.
Zij verkondigen de lof des Heren:
Zijn machtige daden, de wonderen die Hij had verricht.
Zo verwekte Hij een getuigenis in Jacob en
stelde een Wet in Israël:
Hij beval onze Vaderen dit alles aan hun kinderen bekend te maken.
Opdat een volgend geslacht het zou weten,
de kinderen die worden geboren,
en die zouden opgroeien om het weer aan hun kinderen te verkondigen.
Opdat zij zouden vertrouwen en de werken Gods niet vergeten,
maar Zijn geboden zouden onderhouden.
om niet te worden als hun Vaderen,
een boos en weerspannig geslacht.
Een geslacht dat zijn hart niet richtte;
welks geest geen Geloof schonk aan God.
De zonen van Ephraïm die de bogen bedienen,
keerden zich af op de dag van de oorlog.
Zij hielden Gods Verbond niet;
zij wilden niet wandelen volgens Zijn Wet en
zij vergaten Zijn werken en de wonderen die Hij gedaan had
ten aanschouwe van hun Vaderen
“.
Psalm 77[78]: 1-11

Christus, de PedagoogHoor, mijn kind,
de tucht van uw vader en verwerp
de onderwijzing van uw moeder niet;
want zij zijn een liefelijke krans voor
uw hoofd, een keten voor uw hals
.
Spreuken 1: 8,9
Mijn kind, indien gij Mijn woorden aanneemt en Mijn geboden bij u bewaart,
zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid;
ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;
indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten;
dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.
Want de Heer geeft wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en verstandigheid;
Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen,
terwijl Hij waakt over de paden van het recht en
de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Want de Wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;
bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden,
om u te redden van de boze weg, van de mens die verkeerde dingen spreekt,
van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan.
Maar de goddelozen zullen uit het land worden uitgeroeid en
de trouwelozen zullen eruit worden weggerukt.
Spreuken 2: 1-13, 22
Maar het pad der Rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
De weg der goddelozen is als duisternis;
zij weten niet waarover zij kunnen struikelen
“.
Spreuken 4: 18,19

Rijkdom, macht en overvloedHoe dit komt weet ik niet, maar
er zijn er nogal wat in deze wereld, die
met het idee rondlopen dat
Christus iedereen de toegang tot de Hemel ontzegd, die geld of materiële goederen bezit; die ten principale rijken veroordeelt en verkondigt dat wij arme, haveloze, sloebers behoren te zijn.
Dit is een groot misverstand en dat blijkt overduidelijk uit datgene wat Lucas vandaag als Blijde Boodschap meegeeft.
Het eerste antwoord wat Christus, onze Heer en pedagoog meegeeft is
dat het houden van Gods geboden voldoet om het eeuwig leven te verwerven.
Mattheus geeft in zijn weergave van dit gebeuren twee hoogtepunten aan en geeft als belangrijk detail aan: “de rijke man vraagt ​​wat er gebeuren dient te worden om het geheel
helemaal ‘af’ oftewel perfect te maken, waarop Christus antwoordt:
dat deze dan zijn bezittingen dient te verkopen en Hem dient te volgen.
Met andere woorden als je helemaal tot het uiterste wilt gaan,
dien je alles te verkopen – asceet te worden – en Hem te volgen.
Ja, en dàt is niet voor iedereen weggelegd, dat zou zelfs ìk niet kunnen;
daar dien je voor in de wieg weggelegd te zijn.

leitoyrgiaGod vraagt ons allemaal, zowel
asceet, priester en de leek om Hem in
de eerste plaats te respecteren door
Zijn Geboden te onderhouden
– wij zijn immers een Verbond,
een verbintenis met Hem aangegaan en
vervolgens de naaste, onze medemens open en eerlijk,
in liefde te benaderen.
Dat Christus de rijken niet verwerpt
wordt tevens aangetoond doordat
Hij zegt dat het voor rijken niet onmogelijk is, maar
dat het voor hen moeilijker zal zijn en wel zo moeilijk dat
hierbij de hulp van God onontbeerlijk is.
Dit is zo omdat de mens die Hem de vraag stelt een hoop geld bezit en in een mate
over activa beschikt dat hij totaal onafhankelijk is van wie dan ook en
zich daardoor maar moeilijk kan losmaken van zijn streven naar macht,
geld, comfort en welvaart.
Wanneer dit allemaal zoveel aandacht heeft gekregen is dit uitgegroeid tot een prioriteit, welke het leven beheerst op een dusdanige manier dat deze niet in staat is nog oog te hebben voor zijn naasten, laat staan tot God.
Christus veroordeelt hem dus helemaal niet vanwege zijn rijkdom, maar
aan het feit dat hij zich vasthoudt aan zijn geestelijke aanhankelijkheid,
en zijn hart niet meer op de ander en God kan richten.
En daarom volgt zijn opmerking dat voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te kruipen, want een verslaafde aan macht, geld, comfort en welvaart kan maar moeilijk deemoedig worden en zich vernederen.
Daarom “werd de rijke hooggeplaatst mens diep bedroefd“, want het ultieme, de deemoedige opstelling ten opzicht van God en zijn medemens is moeilijk, zo niet onmogelijk.
Daarom zegt Jezus: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God” en God is Liefde,
dus wanneer deze mens in zijn dagelijks leven “Liefde tot zijn omgeving” nastreeft, zal het bij God wel goed komen.

Wat moet ik doenMisschien denken we
dat deze woorden van de Heer
ons niet direct aangaan, aangezien de meeste van ons niet rijk en over liggende gelden beschikken, laat staan macht over anderen.
Echter er zit een addertje onder het gras,
het risico dat ons hart en onze aandacht verbonden is aan zakelijke dingen, het verwerven van goederen en het nastreven van                                                                                 rijkdom, zoals nu eenmaal                                                                                                                     gebruikelijk in deze wereld.
Het gevaar schuilt in het ontbreken op God gerichte te zijn, het geestelijke;
waarbij al de materiële zorgen de overhand nemen en
een prioriteit gaan vormen in ons leven.

We zien het dagelijks om ons heen, met hoeveel pijn en angst de moderne mens
welvaart najaagt en een gevangene is geworden van een cultuur die alleen maar consumeert.
We zien hoe de strijd om steeds meer en moderne producten tot resultaat heeft
in een neerwaartse spiraal  van eindeloos onvervuld gevoel te geraken.
De steeds meer opgedreven consumptie doet ons steeds verder afdwalen van het persoonlijk geluk. Onze schat bevindt zich niet ‘buiten‘ ons maar bevindt zich ‘binnen‘ ons;
‘binnen’ ons hebben wij onze schat te vinden.
In ons bevindt zich het Koninkrijk Gods, de Liefde en Gerechtigheid Gods, Die
ons vanaf de beginne is meegegeven.
Ons gevecht naar onze eigen innerlijke volmaaktheid is niet gemakkelijk,
en loopt tegen hetzelfde obstakel aan waarbij wij ons – als topprioriteit –  overgeven aan materialisme en geld.
Maar dit is een niet-aflatende ineffectieve strijd.
In ons dagelijks leven dienen we niet te vergeten, dat
wij afhankelijk zijn van God en onze hoop dus op Hem dienen te richten.
Hij is de enige die het onmogelijke mogelijk maakt en
de drijfveer dient te zijn achter onze prestaties.

En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn,
greep het huis bij de vier hoeken aan en
het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven
“.
En ik ben als enige ontkomen om het u te verkondigen en
Job stond op en zei:
Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen,
naakt zal ik daarheen weerkeren.
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen,
geloofd zij de Naam des Heren
“.
In dit alles zondigde Job niet en
schreef God niets ongerijmds toe.
Job.1: 19, 21&22

Anastasis1Toen sprak God deze woorden:
Ik ben de Heer, uw God, Die
u uit het land Egypte, uit het huis dat u diende,
geleid heb.
Gij zult géén
andere goden hebben
voor Mijn aangezicht
.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde,
noch van wat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;
want Ik, de Heer, uw God, ben een na-ijverige God,
Die de ongerechtigheid der Vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en
Mijn Geboden onderhouden.
Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want
de Heer zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
Maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God;
dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.
Want in zes dagen heeft de Heer de Hemel en de aarde gemaakt,
de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag;
daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in
het land dat de Heer, uw God, u geven zal.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niet begeren uws naasten huis;
gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht,
noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund,
noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is
“.
Exodus 20: 1-17
Dit Woord is zeer dicht bij u,
in uw mond en in uw hart,
om het te volbrengen“.
Deut.30: 14
Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen,
als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen,
doch rechte voren trekt bij het brengen van het Woord der Waarheid“.
2Tim.2: 15

November 21e – de Tempelgang van de Alheilige Moeder Gods

Maria en Martha, icoonIn de lezing uit de Blijde Boodschap van vandaag geeft de H. Lucas ons het
verslag van de zusters van de H. Lazaros;
het waren twee gezusters en
Jezus hield van die twee.
Zoals wel vaker voorkomt, ook in supra-orthodoxe kringen leken die twee gelovigen helemaal niet op elkaar; speciaal wat betreft de manier waarop ze Jezus onthalen.
Wat niet wil zeggen dat de een meer of                                                                                               minder Liefde had voor de Heer, hetgeen                                                                                           Lucas ook helemaal niet vermeldt.
Maar hun liefde, die groot was, werd op verschillende wijze uitgedrukt.
Martha is de verantwoordelijke voor het huishouden;
zij wordt altijd op de eerste plaats genoemd; zij heeft de touwtjes in handen.
Maria, Martha en hun broer LazarosZij is het die Jezus verwelkomt, zij voelt zich verantwoordelijk over het geheel.
Actief, ijverig en druk als ze is, laat ze zich in beslag nemen door de vele taken van haar dienstbetoon.
Maria wordt altijd op de tweede plaats genoemd en
zal ongetwijfeld de jongste geweest zijn.
Geboeid door Jezus’ woorden is zij aan zijn voeten gaan neerzitten, onbekommerd en gelukkig omdat zij er mag blijven, in de schaduw van zijn aanblik.
Martha schenkt de Heer haar werkzaamheden; Maria haar liefdevolle aanwezigheid.
Tot hiertoe verloopt alles zonder enig probleem.

Jezus maakt Martha geen verwijten omdat zij werkt en ook Maria niet omdat zij bij Hem blijft zitten.
Maar Martha wordt ongeduldig.
Zij zou liever zien dat Jezus haar zuster van Zich losmaakt opdat
ook zij eens een handje uit de mouwen zou steken.
De ijver van Martha komt ons erg sympathiek over, alhoewel
ze minder neiging heeft om zich geheel aan de Liefde te wijden en
zonder meer haar Liefde kan uitspreken,
blij en rustig blijven in
de vreugde van de Liefde.

Wanneer Liefde een zekere diepte bereikt, wordt het zelf het voornaamste doelwit.
Liefde heeft genoeg aan zichzelf, zij is het enige wat noodzakelijk is.
Wanneer Liefde een zekere diepgang bereikt, mag men er altijd onvoorwaardelijk voor kiezen. Men is dan vrij om al het andere te laten schieten om
zich geheel en al aan die Liefde te wijden.
Liefde is immers het beste deel, dat niet zal worden afgenomen en
dat voortduurt tot in eeuwigheid;
ja, over de dood heen.
Wanneer Liefde een zekere diepgang bereikt, wordt ze als vanzelfsprekend.
Telkens als Jezus zulke vanzelfsprekendheid van liefdevolle inbreng opmerkt,
toont hij zich blij verrast.
Hij aanvaardt deze vrijwillige bijdrage en Hij schenkt er speciale aandacht aan, neemt het voor haar op. Denk maar aan de albasten vaas van die andere Maria en aan het kostbare reukwerk dat op de voeten van Jezus ‘verspild’ werd en waarvan de kostbare prijs in de ogen van sommigen als van de armen ontnomen en als het ware gestolen was.
Maar armen hebben meer behoefte aan liefde dan aan geld; Liefde is namelijk niet in geld uit te drukken.
Zo ook deze Maria, de zus van Lazaros die in Liefde tot Hem aan Zijn voeten knielde,
werkeloos, nutteloos, en zo weinig behulpzaam voor haar zuster.
Maar aan niets is ooit zo’n behoefte dan aan de Liefde, niets zo belangrijk en doelmatig.
Indien de liefde in mij ontbreekt, zo zegt Paulus, ben ik niets, zelfs
wanneer ik al mijn bezittingen uitdeel, of mijzelf inzet voor de anderen,
zelfs wanneer ik mijn lichaam aan de vlammen zou overleveren [1Cor.13].
Niets is nooit zo noodzakelijke ne van belang, dan ergens tijd uittrekken om de ander lief te hebben.
Daarom kan een hulpverlener – die daar geen aandacht aan schenkt – zijn werk onmogelijk doen; verwordt hij/zij tot een robot, die doet wat de productiecijfers hem/haar opleggen.

H. Martha en Maria, zusterlijke MyrondraagstersMartha en Maria zijn twee zusters die altijd samengaan. Men kan ze niet van elkaar scheiden.
Martha heeft Maria nodig en Maria zou het
niet kunnen bolwerken zonder Martha.
Samen vormen ze de Kerk, het Lichaam van Christus, waar ieder zijn deel [zijn inbreng, als ware het vanzelfsprekend] oppakt heeft en aandacht dient te schenken aan datgene wat de ander inbrengt. Maar ook datgene wat nog nooit zo dringend verbonden is met
dienstbaarheid aan de Heer.
Je kunt je activiteiten onmogelijk volhouden
zonder de Genadegave van de Heer,
bemerk dat je de gemeenschap geen enkele                                                                                      geestesgesteldheid kan opleveren voor
datgene wat je doet, blijf het zo lang mogelijk                                                                                    volhouden als offer aan de Heer.
Wordt het je op den duur te veel – leg het dan bij de Heer terug en stop ermee.
Saint Martha of Bethany, sister of LazarusJe kunt je activiteiten namelijk buitensluiten en
het Woord van de Liefde blijven opnemen, wanneer
je het om Christus wil doet en niet vanwege de mensen. Christus vraagt om barmhartigheid en leven en
niet om Zijn lijden [mede] te ondergaan als
een vorm van masochisme.
In onszelf zijn Martha en Maria ook onafscheidbaar;
zij zijn het tweevoudig gelaat van ons wezen, zodra het zich ontsluit voor Jezus.

Martha . . ., MarthaGewoonlijk komt Martha eerst.
Wanneer we Jezus maar net ontdekt hebben, voelen we ons vaak geroepen
om grote dingen voor Hem te ondernemen, om Hem onze beste krachten en tijd
aan Hem toe te wijden.
Martha echter heeft een zuster in ons, die gewoonlijk pas later op de voorgrond treedt:
Saint Mary of BethanyMaria, welke diep in ons hart ronddwaalt.
Maria zou graag de tijd en ruimte vergeten en dicht bij Jezus blijven teneinde zich in Hem te verdiepen, in Hem te rusten, uit Zijn blik kracht putten, dronken worden van Zijn Woord.
Geruime tijd probeert Martha zich
hiertegen te verzetten en wil haar zuster naar
buiten meetrekken naar datgene waar
zoveel inzet en werk staat te wachten.
Deze verscheurdheid kan soms
een heel mensenleven lang doorgaan.
Beetje bij beetje neemt Maria echter de overhand.
Zij bestaat enkel uit Liefde, pure Liefde, omdat
het goed is lief te hebben en                                                                                                                    zomaar bij je Geliefde te verblijven.
Daarom wordt werk en inzet ook niet uitgesloten. Vaak is het ook onvermijdelijk.
Maar het werk wordt dan van binnenuit gedaan en heeft een wijziging ondergaan.
Het verstikt de Liefde niet meer; het wordt zelfs door de Liefde gedragen.
Omdat er tijd vrij gemaakt wordt om niets anders te ondernemen dan Lief te hebben.
Het werk wordt dan ook veel lichter, want eigenlijk zijn zo weinig dingen noodzakelijk,
er blijft maar één ding over en ècht noodzakelijk.
Al het overige begint nu meer op een nutteloze verstrooiing te lijken.
Liefde laat zich spontaan ontwikkelen, je wordt min of meer overvallen,
zonder moeite noch lijden, omdat Liefde eenvoud met zich meedraagt en
al het andere vereenvoudigt:
omdat Liefde tot verzadiging toe alleen maar bezig is met de rust van diezelfde Liefde.
Zonder het te weten, kiest men dan almaar voor die Liefde, het beste deel; het gaat als vanzelf.
Want Liefde brandt in ons, Liefde heeft ons uitverkoren.
Omdat God de eerste was om ons Lief te hebben toen wij
nog zondaars waren en alles enkelvoudig en eenvoudig wordt voor degene die
liefheeft, in God, Die de Enige en Unieke is.

Iedere Goddelijke Liturgie brengt ons terug naar dit beste deel en
naar het enig noodzakelijke.
Wij beluisteren het Woord van God en wij nuttigen Zijn Lichaam en Zijn Bloed.
Wij proberen een beetje bij Hem te blijven.
Wij zien reeds uit naar het Hemels Koninkrijk dat komt.
Moge de Heer zelf ons hiermee onafgebroken bezig houden,
in de volheid van de Liefdevolle rust, Die Hij alleen ons schenken kan.
cf. André Louf,Mijn liefde is U genoeg“, 1985

Theotokos, Icon by MacKayDe betreding van de Alheilige Theotokos en Maagd Maria in Gods tempel wordt beschouwd
als een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Verlossing.
Alle Orthodoxe gemeenschappen over de gehele wereld vieren vandaag de Tempelgang van de Moeder Gods, de Moeder Gods en Altijd Maagd Maria, die het heilige der heiligen binnengaat.

De gelovigen en al de hemelse machten dragen gezamenlijk de eredienst op.
De aarde verheugt zich en trouwe orthodoxe christenen komen met z’n allen samen om in alle vroomheid en respect de alom geprezen
[Maria Aramees, Hebreeuws: מרים, Mariam],                                                                                                                                             Moeder van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus,                                                                     de Zoon van God te eren.
Verering van de icoon van de H. Theotokos
Al degenen die lijden richten hun gebroken hart in hun gebeden nederig tot haar, teneinde
hun behoeften te uiten en haar bescherming en hulp af te smeken.
Zij zal hierop alle oprechte gelovigen zegenen, waarna zij hymnen tot haar zingen en
generaties lang wordt zij al geprezen.
De Moeder Gods en altijd Maagd Maria is de bron van onze heiliging en verlossing, want
ze is vanaf Zijn geboorte moeder van de geïncarneerde Zoon en Woord van God.

Παναγία-και-γονείς de Altijd Maagd gebleven Moeder Gods vormt de voorbereiding van de redding van de gehele mensheid.
Zij betreedt het Heilige der Heiligen, waar alleen de hogepriester slechts één keer per jaar mocht binnentreden.
De profeet Zacharias, de vader van Johannes de Doper,
ontving samen met diverse jonge maagden de Moeder Gods, toen ze nog maar drie jaar was en
door Haar ouders Joachim en Anna aan God werd toegewijd.

Εισόδια της ΘεοτόκουDe Moeder Gods, Maria, komt het Heilige der Heiligen binnen, waar ze haar opwachting maakt
om de levende Ark en de Tempel van God
te worden.
Ze wordt met hemels voedsel gevoed door     de aartsengel Gabriël.
Ze gaat het Heilige der Heiligen binnen, waar ze in heiligheid verheven wordt boven
de heiligheid van alle Hemelse machten, de engelen.
Ze gaat het Heilige der Heiligen binnen, als een gouden wierookvat, waar
haar heilige schoot werd voorbereid op het vuur van de Godheid.
Ze komt het Heilige der Heiligen binnen, als een gouden kruik die
het Hemelse Manna, het Hemelse Brood, de God-mens Jezus Christus zal omvatten.
Ze komt het Heilige der Heiligen binnen en werd voorbereid de Schepper en
oorsprong van de gehele wereld te gaan opvoeden.

De Maagd gebleven Maria werd de Moeder van de Zoon en het Woord van God en draagt de Griekse titel, de Θεοτόκος [Theotokos].
Gezien haar gewijde en heilige persoonlijkheid werd zij al door de heilige Profeten voorspeld.
Mozes voorzag Haar op de berg Sinaï als de vlammende maar niet brandend Braambos.
Jacob voorzag haar als de ladder, die hemel en aarde met elkaar verenigd.
Daniel, voorzag haar als de Heilige Berg.

Theotokos, hulp en toeverlaatOp deze dag betreed, de altijd Maagd en Moeder Gods, Maria, de meest heilige plaats in de aardse tempel van God te Jeruzalem;  zij wordt vereerd als de hoogstaande levende Tempel van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus, de Zoon van God.
Ze trekt zich terug uit de wereld en
komt in het Hemelse Koninkrijk.
Engelen en mensen begeleiden Haar;
de Moeder Gods maakt hier haar opwachting
als koningin, gekleed in goud.
Veel belangrijke vrouwen zijn in de geschiedenis in de vergetelheid geraakt. Vele grote koninginnen werden op verschillende wijze uit het geheugen van de mensen gewist. Maar de naam van de Maagd Maria, de Theotokos blijft door de eeuwen heen onsterfelijk.
De naam van de Moeder Gods ontroert, geeft kracht en bemoedigt
al diegenen die haar met Geloof aanroepen.

De Heilige Orthodoxe Kerk, het Lichaam van Christus zingt in alle werelddelen
hymnen en liederen om Hare Majesteit te verkondigen.
De gebeden van de gelovigen tot haar gericht kom je overal tegen.
Aan de profetie door haar nicht Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper,
Zij is de meest gezegende is van alle vrouwen” en “alle generaties zullen haar zalig prijzen“, die
de Moeder Gods aangekondigde wordt heden bevestigd en dat
zullen we dan ook maar dagelijks blijven doen . . . . .

Saint Martha, biedt haar werk aanDe Glorie en de Majesteit van
de Moeder Gods vindt haar wortel
in haar extreme nederigheid.
Opdat men kan deelnemen aan
Gods heerlijkheid, dient de mens het
smalle pad van de nederigheid te betreden. De Moeder Gods, heeft zelf, hoewel zij
de grootste Hare Majesteit was, nooit
over zichzelf opgeschept of
enig gevoel van trots gehad.
Ze bleef de nederige Dochter, de lankmoedigheid Moeder, Die Zich omwille van Haar enige Zoon heeft opgeofferd,
Zij nam alle verantwoordelijkheid op Zich in het belang van de redding van de mensheid.
Ze was een Martelaar en geprofiteerde Moeder der moeders, Die
met de verdenkingen van de rechtvaardige Joseph werd geconfronteerd.
De bovennatuurlijke geboorte van Haar Zoon werd opgevolgd door
een vervolging van de moorddadige Herodes en Hun toevlucht in het land van Egypte.
De vele wonderen en openbaringen aan de mensen die werden opgevolgd door
insinuaties en laster door de Farizeeërs en Schriftgeleerden van Israël,
welke het hart van de Moeder Gods hadden moeten treffen,
heeft zij met heldhaftige moed weten te doorstaan.
De wrede en vernederende dood van haar Zoon, veroorzaakte tevens Haar lijden.
Ze zag haar kind aan het Kruis bloeden en worstelen met de dood.
Ze zag hem dood, hals en onbegraven.
Wat en pijn en verdriet zal zij hebben moeten verdragen in haar moederlijke hart!
Op dat moment werd de Profetie van de H. Symeon vervuld, die tot haar zei,
en uw hart zal door middel van een tweesnijdend zwaard worden doorboord“.
Maar heeft de altijd Maagd gebleven Moeder Gods heeft nimmer gewanhoopt;
noch werd zij haatdragend, noch werd boos vanwege de
onrechtvaardige terechtstelling van Haar Zoon.
Ze droeg met geduld het lijden van Haar Kind alsof het haar eigen lijden was.

de begroeting van Elisabeth bij het bezoek vanen MariaDe Theotokos, de Moeder van God, geeft ons
een voorbeeld dat we dienen te volgen opdat
ook wij zouden kunnen worden verheerlijkt.
Haar bescheiden staat verhief Haar tot
het hoogste niveau van de Hemelse Heerlijkheid.
De tempelgang van de Moeder Gods is
de aanloop van de redding der mensheid, die
de poorten van de Hemel heeft geopend.
Ze werd de kostbare juweel van de Hemel, want
zij werd de Poort van de Hemel.
Ze was de trouwe dienstmaagd des Heren,
Diede pijn van de Redder van de wereld
mede heeft ondergaan.
Zij is de veilige haven voor allen die in nood verkeren.

Theotokos, die naar Christus verwijstHeden ten dage, Vandaag zouden wij Haar leven en persoonlijkheid als voorbeeld dienen te nemen
zij is ons voorgegaan op de christelijke weg.
In onze goede momenten, maar ook in onze slechte momenten, wanneer we de problemen van het leven dienen te verdragen; wie draait nog zijn linker wang toe wanneer hij op de rechter wordt geslagen.
 In al onze pogingen het leven te verdragen mogen we ons wenden tot de Moeder Gods en altijd Maagd Maria,
als beschermer en voorspraak bij onze Heer.
 De Moeder Gods nodigt ons allen uit eveneens het Heilige der Heiligen te mogen betreden.
 Ze nodigt ons uit om samen de deugden te beoefenen als levende tempels van Haar Zoon en onze Heer en                                                                       Zaligmaker Jezus Christus.
Door ons eigen heilig leven, dienen we het feest van vandaag te eren.
De Tempelgang van de Moeder Gods is een goede aanleiding
voor onze eigen opgang naar de Hemel door
het opdoen van ervaring in de deugd van diezelfde tempel.

Troparion      tn4
Heden is het begin van Gods welbehagen:
de voorbereiding van de Verkondiging van de Verlossing der mensen.
De Maagd komt in de Tempel Gods
en verkondigt reeds aan allen de Christus.
Tot haar willen ook wij met de Engel roepen:
Verheug U, Vervulling van het Heilsplan van de Schepper“.

25e zondag na Pinksteren – Waarom grijpt God niet in?

Als gevangene in de Heer, vermaan ik u
dan te wandelen waardig der roeping, waarmee gij geroepen zijt,
met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid en
elkander in Liefde te verdragen en
u te beijveren de eenheid van de H. Geest te bewaren door
de band van de Vrede een Lichaam en een Geest, gelijk
gij ook geroepen zijt in die ene Hoop van uw roeping,
één Heer, één Geloof, één doop,
één God en Vader van allen, Die
is bóven allen en dóór allen en ín allen.
Maar aan een ieder van ons is afzonderlijk Genade gegeven,
naar de mate, waarin Christus haar schenkt“.
Eph.4: 1-7

 • Paris attacksWaarom worden ongelovigen
  telkenmale ontzien,  is de waaromvraag die we iedere keer opnieuw horen
  bij elke grote calamiteit waar onschuldige mensen de dood vinden.
  Zij waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is wel het meest gehoorde argument,
  maar toch kunnen we ons er maar moeilijk bij neerleggen.
  Wanneer het nu atheïsten zijn, die zich ongelovig beschouwen, maar
  het zijn ook kleingelovigen, die deze vragen stellen.
 • Waarom God wordt beschuldigd?
  Heeft God ermee ingestemd dat er her en der in de wereld
  zowel van links als rechts met bommen wordt gegooid en er diverse doden vallen?
  Heeft God terroristen gezegd in Zijn Naam onschuldige burgers mogen doden?
  Wie doen dit allemaal? God? Of doen we ons dit zelf aan?
  Wordt God dan uitgeroepen als de schuldenaar voor onze bokkensprongen?
  Of zijn we onmondige kinderen die niet weten hoe we deze planeet op de juiste wijze dienen te beheren – zonder dat een of andere commentator ons tijdens een debat
  met achtergronden probeert duidelijk te maken waarom dit allemaal gebeurd;
  dat we de hand in eigen boezem dienen te steken en dat we als zondige egoïstische mens de medemens kwetsen en de zonde zich als een bloedvlek
  over de wereld verspreid wordt?
 • Er bestaat slechts één ramp in deze wereld.
  Niet slechts op één plaats; niet voor slechts een korte periode; niet alleen omdat
  er kinderen bij omkomen; neen, de ellende in de wereld is gigantisch en
  bestaat al vanaf het begin van de menselijke geschiedenis.

Victims of Terror Paris

Wanneer iemand vraagt:
Waarom is God – voor deze mensenkinderen niet tussenbeide gekomen?“,
dan stelt hij een niet-gerechtvaardigde vraag.
Want als God bij “Deze” mensenkinderen tussenbeide was gekomen, dan had de atheïst verkondigt,
waarom heeft hij bij de één dan niet ingegrepen en
de andere ontzien en slaat hij alles en iedereen in
de wereld met Zijn Macht over levenden en doden?
En Hij zou niet alleen kinderen, maar iedere lijdende niet een gewelddadige of “natuurlijke” dood  kunnen laten ondergaan en elke ziekte een psychologische marteling laten zijn . . .
Kortom wanneer we de tussenkomst van God ervaren, dient dit niet alleen één enkele gelegenheid of de kinderen van een land te treffen,
maar voor de gehele wereld.
God zou elke verdorvenheid en elk onrecht teniet moeten doen en
een einde dienen te maken aan pijn en verdriet, zelfs die van de dood!
In essentie zou dit betekenen, wanneer je in deze een zinvolle vraag
zou willen stellen zou je te maken krijgen met het volgende:
Doordat God een einde zou maken aan dit menselijk drama –                                                       zou Hij een einde bewerkstelligen aan de menselijke Geschiedenis,                                             want Hij zou het ultieme geluk en het eeuwige leven bewerkstelligen.
Maar is het niet zo dat dit al eeuwen geleden God Zelf aan de christenen geopenbaard is.
Er zijn twee belangrijke ingrepen in
de menselijke geschiedenis geweest om de wereld te redden.
De eerste was zo’n  7500 jaar geleden of dit nu via de neanderthaler gebeurde, die
een grote neus en gemeenschapszin ontwikkelde, God is en blijft de initiator.
Holy Prophet MosesMozes verhaalt dat
Adam ervoor koos om als eerste mens geestelijke vader van de mensheid te worden en aan
een eindeloze periode van vrede en geluk te beginnen.
Maar Adam koos voor uiteindelijk toch voor het tegengestelde, de onafhankelijkheid,
hij had namelijk een vrije wil meegekregen.
Hoewel de mens God wilde, heeft hij Hem zelf ontkend en koos voor “zijn eigen manier van leven“.
Zonder God zou hij zich zelf ‘waar’
hebben kunnen maken.
Zo is er ellende over de mensheid gekomen!

Atheos- Goya
De inconsistentie van atheïst is
dat hij/zij geen sluitend argument heeft
tegen het geloof in God, hij/zij wint hooguit op punten door argumenten vóór het geloof ‘interessant’ te noemen maar zal uiteindelijk moeten toegeven dat deze niet zo gemakkelijk van tafel kunnen worden geveegd  als de meeste atheïsten
lijken te denken.
Aan de ene kant klaagt hij/zij dat
God niet ingrijpt en  aan de ander klaagt hij/zij dat de zogenaamde God
de mens niet alleen dient te laten!
De zegeningen die God hem doet toekomen worden weggewuifd als niet-bestaand.
Maar bij rampen en catastrofes wordt de ἄθεος [atheos, goddeloosheid, niet-god-zijnde]
vervangen door de ἄδικος (adikos, de unfaire en onrechtvaardige];
Dus wanneer God zou bestaan, zou Hij oneerlijk zijn!

Maar Mozes verhaalt verder:
Adam en zijn nakomelingen trachtten
zo goed en kwaad als het kon door te gaan met hun leven.
Zij werden geboren en gingen dood en er zijn talloze momenten
in de geschiedenis aan te wijzen dat de mens berouw toonde en God weer opzocht.
Via de profeten ontstond de verwachting dat
Christus deze taak op zich zou nemen teneinde deze te voltooien.
Evenzo vervolgden talloze mensen ongestoord de weg van
de verwijdering van God in die mate dat zij de koers kozen de natuur te vernietigen.

De zondvloed is niet zo maar een vaag verschijnsel geweest en
was evenmin gericht op de ongelovigen mensen.
Het doel was de mensen van de generatie van Adam, die
een Verbond met God hadden gesloten rijp te maken
voor een streven naar de God-mens op aarde te laten komen.
De mensheid werd getroffen door de overstromingen.
En de zondvloed vond plaats [zoals elke ramp] omdat
God de bescherming introk voor degenen die Hem verlaten hadden;
maar God heeft de mensheid vooraf bericht dat Hij de Zondvloed zou laten komen.
De Schepping straft de goddelozen en niet God;
Zo werkt de wereld dus, maar God waarschuwt altijd vooraf en
het is eveneens niet de schuld van degenen die
geen aandacht aan Zijn waarschuwingen besteden.
God heeft ons in vele opzichten de vrijheid gegeven zonder Zich met ons wereldje te bemoeien, dat is de reden waarom er zo veel lijden heerst, omdat
wij niet toestaan dat Hij ons voor de voeten loopt.
In plaats daarvan vindt er onophoudelijk de oproep plaats Hem te bevechten
en worden heidenen en atheïsten Zijn vijanden.
Is Hij onze vijand, Neen Hij houdt van ons en Hij
is zo ver gegaan dat Hij als God mens onder ons is geworden en
Zijn leven gaf aan Zijn vrienden, opnieuw omdat we Hem niet konden accepteren.
Jesus, Christ, He is risen!Maar voor degenen die Hem te wel aanvaarden staat Hij ons bij ons leven aan te passen aan Zijn Leer, Zijn leerling te worden en Hem te aanvaarden als bestuurder van ons leven, zoals een
Vader over Zijn kinderen.
En deze keuze tot deze weg leidt tot vergoddelijking en onsterfelijkheid.
En op deze wijze wordt
de dood teniet gedaan.
De gehele mensheid zal Hem aanschouwen – bij zijn onverwachte wederkomst –
waarbij Christus Zich als de Opperrechter over de volkeren zal openbaren.
Want Hij heeft – met respect voor onze vrijheid – Zijn tijdstip niet geopenbaard,
zodat iedereen een vrije keus kan maken, vóór of tegen Hem.
De komst van Christus als God-mens was de tweede grote ingreep van God in de wereld.
Een komst die als vanzelfsprekend uit het falen van Adam was voortgekomen!
Want God heeft Zijn volk niet verlaten, zelfs niet wanneer de wereld Hem verlaten heeft.
God schiep de mens met het oog op één doel:
een gelukkig leven te leiden en Hem lief te hebben.
En het is de wil van de mens, die dit tegenwerkt, die het God verhindert om in te grijpen.
Toen God de mens schiep
zag Hij dat wat Hij gemaakt had en het was zéér goed“,
zegt de Blijde Boodschap; alles was zoals het behoort te zijn.
Basilica di Santa Maria MaggioreDe mens werd – om niet – geschapen
naar het beeld van God en
kon worden gered en gecorrigeerd, zelfs
na de situatie van zijn val.
Adam is nu bij God, Hij heeft berouw getoond en is in de Heilige Geest herrezen,
toen Christus naar Hades is afgedaald en de doden met Hem naar het Leven mee nam.
Omdat Gods plan voor de redding van de mens nooit is gestopt, omdat dít, nu en altijd onlosmakelijk met Zijn liefde voor
de mensen is verbonden,
gaat Hij onophoudelijk dóór tot alle ellende geheel uit de wereld is verdwenen.
De wereld is immers van God en niet van de mens.
God geeft de mens alles wat nodig is om in Hem te geloven,
zonder hem – nog voor geen ogenblik – in hun geloof onder druk te zetten.
''ontferm U over mij, die gevallen ben''Degenen die je wijs maken dat je nooit in de hemel komt wanneer je niet doet wat Hij zegt
vertellen je dit om je in hun straatje te krijgen,
dit is een vorm van chantage en beperking van je vrijheid;
er bestaat namelijk geen enkel mens die zonder zonde is.
Wat Hij wel vraagt is dat je wanneer je belast en beladen bent Hem volgt, want Hij maakt Zich alleen kenbaar aan de mens die Hem lief heeft en Hij wordt hun Vriend.
Anderen hebben Hem altijd aan Zijn lot overgelaten en hebben geweigerd Zijn bestaan  te aanvaarden, hetgeen
Hij een armzalige keuze vindt, een valse toon.
Alleen “Wie achter Mij wil te komen“, zegt Christus en daarmee chanteert Hij niemand.
Maar aan de andere kant, zullen degenen die
deze mogelijkheid niet gegrepen hebben niet verlaten worden zonder de mogelijkheid kenbaar te kunnen maken Hem vroeg of laat toch te erkennen.
Er komt een tijd dat ons dit allemaal onthuld zal worden.

In de laatste dagen zullen er spotters met spotternij komen, die
naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen:
Waar blijft de belofte van Zijn komst?
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo,
als
het van het begin der schepping af geweest is.
Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het Woord van God
uit de hemelen er sedert lang geweest zijn en dat
de aarde, die
uit en door het water bestaat, waardoor
de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen werd door het water.
Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde Woord
als
een schat weggelegd, als voor het vuur bewaard tegen
de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.
Doch dìt ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is
als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
De Heer treuzelt niet met de belofte, al zijn er, die aan treuzelen denken,
maar
Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat
sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan en
de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden“.
2Petr.3: 3-10

Christ as King of the UniverseDe Kerk, het Lichaam van Christus,
zegent de mens door de eeuwen heen en
nodigt mensen uit om zich aan te sluiten en
leden van dit Lichaam van Christus te worden.
Om de kracht van Christus voor de hele mensheid
te herstellen, het verdriet en de dood te vernietigen.
Zij vindt in haar werk onophoudelijk
barrières van diezelfde vijanden van Christus.
Degenen die de ellende en verdriet
in hun hoogmoed weten te bestendigen.
Wij weten niet hoe lang het zal duren
dat de wereld gered  zal worden.
Wij weten niet hoe lang de mensheid in het bloed van
haar ontrouw ondergedompeld zal worden.
Maar de Kerk zal door de eeuwen heen voorbestaan en zij zal blijven prediken.
Zij zal mensen blijven uitnodigen en zal ze op nemen in het heilig Lichaam van Christus.
En onophoudelijk met krachtige stem de Heer en Hogepriester van de wereld
om hulp en redding verzoeken.
Er komt een dag dat de gehele mensheid het zal begrijpen en geloven.
En we zullen allen met elkaar onze stemmen verenigen
in het prachtige gebed wat over de gehele wereld wordt gehoord en
dan zal onze Heer en Verlosser komen en Hij zal ons redden.
En de Geest en de bruid zeggen:
Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome en wie wil,
neme het water des Levens om niet
“.
Openb. 22: 17
Ja, Heer Jezus,
Kom!
“.

24e Zondag na Pinksteren – Gaat allen heen, doe dat en gij zult leven.

Vrede zij met u allen, vredesicoonEn zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zei:
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Hij zei tot hem:
Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?.
Hij antwoordde en zei: Gij zult de Heer, uw God, liefhebben uit
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
En Hij zei tot hem:
Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.
Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus:
En wie is mijn naaste?‘.
Daarop hernam Jezus en zei:
Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en
viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden,
                                                maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl                                                                                 zij hem halfdood lieten liggen.
De Barmhartige Samaritaan3
Bij geval daalde een priester af
langs die weg; en deze zag hem, 
doch
ging aan de overzijde voorbij.
Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging hem aan
de overzijde voorbij.
Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid en toen deze hem zag, werd hij met ontferming bewogen.
En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en
hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zei:
‘erzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan
zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis.
Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die
in handen der rovers was gevallen?‘.
Hij zei: Die hem barmhartigheid bewezen heeft.
En Jezus zei tot hem:
Ga heen, doe gij evenzo“.
Luc.10: 25-37

Liefde tot je naasten
De Wet van MozesDe wet van Mozes en het eeuwige leven.
Afgelopen weken hebben we in de dagelijkse lezingen kunnen vernemen hoe de apostelen van de zeventig [70, naar het aantal van de eerste volkenlijst in Genesis] werden uitgezonden:
Zalig de ogen die zien wat jullie zien.
Ik verzeker jullie: vele Profeten en Koningen hadden willen zien wat jullie zien, maar
zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar
zij hebben het niet gehoord
“.
Luc.10: 23,24

Toen de Zeventig leerlingen vreugdevol van de                                                                                prediking terugkwamen,
zegende Jezus hen meer dan de Profeten en de Koningen van het Oude Testament, omdat
ze hen werd verleend dat zij de Messias herkende en
kennis te maken met het Goddelijke Gaven [de Genade] Die
Hij aan de wereld heeft gebracht, nadat Hij door Zijn Vader was gezonden.
De belangrijkste Genadegave en Bron van Vreugde is voor de Apostelen, dat
hun namen in het Koninkrijk der Hemelen werden opgeschreven, hetgeen
betekent dat hen het erfdeel van het Hemels Koninkrijk werd toebedeeld,
of met andere woorden, dat hen het eeuwig leven toegekend.

WetgeleerdeEen wetgeleerde stond tegen Hem op om Hem te verzoeken
nadat Jezus Zijn discipelen voor deze openbaringen, die
hen door de hemelse Vader geschonken werd en
deze zag in Hem een ​​overtreder van de wet van Mozes.
Omdat deze pennenlikker wist dat de wet alleen
degenen zegent die de geboden van God te houden,
is hem dientengevolge de mening toegedaan, dat
slechts het opvolgen van de wet
de zaligheid en het leven tot gevolg heeft.
Dus met dit in zijn achterhoofd verzette hij zich
tegen de Heer en stelde Hem sluw de vraag:
Wat te doen om het eeuwige leven te verwerven“.
Het enige doel was Jezus te beschuldigen dat wat Hij leerde
haaks stond op datgene wat de Wet van Mozes voorschreef.

De Heer, had als God-mens uiteraard inzicht in
de sluwheid van deze leraar van de Wet, die enkel verwijst  naar
de dingen die in de wet van Mozes zijn opgetekend,
met andere woorden, dat het eeuwige leven slechts te vinden is
wanneer je jezelf houdt aan het gebod van de liefde tot God en tot de naaste.
Bovendien geeft Christus niet Zelf het antwoord, maar Hij dwingt deze advocaat, op
basis van de kennis die hij had verkregen uit de studie van de wet
Zijn vragen te beantwoorden.
Zijn gesteldheid [hoogmoed] laat ons zien dat
de vraag die Christus hem stelde overbodig was, omdat
hij als wetgeleerde wel wist wat de Wet verkondigde.
Tegelijkertijd verduidelijkt Christus [God] hem dat
Hij de leer van de Wet van Mozes niet afwijst.

De Wet en het begrip van de naaste
Torah met een jadjeHet antwoord van Jezus veroorzaakt dat
deze pennenlikker zich uit zijn evenwicht geraakt voelt,  omdat tegenover de massa
om hem heen de vraag gesteld krijgt en
op onderzoek moet doen naar datgene wat
hij zelf heel goed kende en zelf ook onderwees.
Dus om Zijn vraag te rechtvaardigen,
beweert hij dat hij de wetgeleerde,
de betekenis van het woord “naaste”
niet begrijpt en de Heer om meer uitleg hierover vraagt ​​.
Op deze manier keert hij tevens terug naar zijn doel, om te bewijzen dat
de Heer in strijd met de Wet van Mozes onderwijst, omdat
Hij slechts Liefde predikt aan heidense en de afgodische volkeren.
In de gedachte van de advocaat en in het algemeen hebben de Joden niet het inzicht,
zoals de heilige Nektarios de wonderdoener opmerkt,
het gebod van de liefde voor de naaste niet een begrenzing is van de noëtische horizon die
de gehele mensheid omvat, maar slechts de nauwe grenzen van Palestina.
[de ‘nous‘ is het oog van de ziel van de ziel, de mens is intelligent en noëtisch,
het vermogen om de H. Geest te ontvangen en om de kennis van Zichzelf te bereiken]
Vanwege deze tweede sluwe aanval van de leraar van de Joodse wet,
vangt de Heer de wijze in zijn sluwheid” [1Cor.3: 19] en
geeft hem een prachtig antwoord door
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De Barmhartige SamaritaanMet deze gelijkenis plaatst Hij de Samaritaan, die uit een naastgelegen ketters land kwam, als naaste, die ernstig gewond was geraakt door de rovers, tegenover de Israëliet.

Noch de joodse priester, noch de Levieten verleende hem de medemenselijke hulp,
alleen de Samaritaan.
Als Hij een Israëliet zou hebben gebruikt die een daad van liefde zou hebben getoond aan een ​​buitenlander, zou deze pennenlikker Hem onmiddellijk zou hebben beschuldigd van
het overtreden van de Wet van Mozes.
Nu Hij echter de vreemdeling en onrechtzinnige de plaats verleend om hulp te verlenen,
teneinde te laten zien dat het voor de door God gegeven Wet onmogelijk is
een vorm van liefde te prediken blijkt die van lagere orde te zijn zoals
we tevens tegenkomen in die van de waan en zonde.

Wanneer de Samaritaan, die immers misleid werd en zich ver van het volk van God bevond, de stem van zijn geweten volgt en liefde betoont voor de terneergeslagen joodse collega, hoeveel te meer zullen de mensen die de ware God belijden zich niet perfect dienen te gedragen ten opzichte van de mensheid, welke
hen beschouwen als vertrouwd  met het Geloof en hen
als familieleden hun broeders beschouwen?
Wanneer de wet van God dus dienovereenkomstig spreekt van “NAASTE“, verwijst deze niet alleen naar degenen die bekend zijn met het Geloof, teneinde deugdzaam te leven met hen die tot het eigen volk‘ behoren [eigen volk eerst, zoals extremisten verkondigen], maar voor de hele mensheid, ongeacht ras, religie, kleur, kwaliteit, deugd of wat voor andere kenmerk dan ook.

De wet en de Genade
'De wet en de Genade', het meisje van VermeerHet is bekend dat de wet van Mozes de liefde voor de naaste leerde en daarnaast de haat jegens de vijand leert.
Dat stelt de Heer Zelf in Zijn Bergrede vast.
Zoals de H. Vader Porphyrios [Bairaktaris (1906-1991) van Kafsokalivia (Athos)] opmerkt:
Haat ten opzichte van de vijand was in
het Oude Testament een goede aangelegenheid,
want wanneer men een goed hart bezat, zou
men de ander toch nog te eten geven
.
De Genade en het eeuwige leven waren
immers nog niet geopenbaard.
Dus om deze reden moest het getrouwe volk van God zichzelf wel beschermen tegen de andere volken en zich tegen hen te verdedigen, zodat ze niet zou zijn weggevaagd
“.
De Wet van Mozes verborg in zichzelf uiteraard de grote betekenis van de volmaakte liefde, maar werd door sommigen heimelijk bedekt door
haar uiterlijke wettelijke voorschriften de boventoon te laten voeren.
Het hield haar diepe betekenis verborgen,
opdat de Messias dit zou openbaren wanneer Hij zou komen en
de Genade zou te brengen
Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op,
geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen van Israël geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.
Maar hun gedachten werden verhard.
Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond
zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.
De Heer nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar
hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer,
Die Geest is
“.
2Cor.3: 12-18

christos2Dus nu de Messias, Jezus Christus
in de wereld is gekomen, schonk Hij ons
deze Genade en heeft Hij de dood teniet gedaan.
Dus dit was de reden waarom Hij hier de Waarheid openbaarde, Die de Geboden en het Woord van God verhult, die aan het overgrote deel van de mensen uit het Oude Testament werd meegegeven.
Vanaf dit ogenblik zijn de Gelovigen bekend met de Genade en hierdoor weten we dat de Waarheid en
niet een angstige volgzaamheid van de wet inhoudt, want de dood werd immers vernietigd.
In de Genade en de Waarheid waarmee
we verlichting en goddelijke macht ontvangen om
alle mensen lief te hebben, evenals onszelf.
Dus laten we ons leven doorbrengen dankzij de Genade van de Goddelijke Mysteriën welke de Kerk ons aanbiedt en de juistheid van haar dogma’s volgen, teneinde
het gebod van de Liefde te vervolmaken,
waarin zowel de Wet als de Profeten worden samengevat.