Orthodoxie & Boetvaardigheid en terugkeer tot het Hart

Profeet JoëlMaar ook nu nog luidt het woord des Heren:
Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, door
te vasten met tranen en rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en
bekeert u tot de Heer, uw God.
Want genadig en barmhartig is Hij,
lankmoedig en groot van goedertierenheid,
berouw hebbende over het onheil.
Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven,
tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Heer, uw God.
Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten,
roept een plechtige samenkomst bijeen.
Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom zal uit zijn kamer treden en de bruid uit haar bruidsvertrek.

Laat de priesters, de dienaren des Heren,
tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen:
Spaar, Heer, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat
de heidenen met hen zouden spotten.
Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?
Toen nam de Heer het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.
De Heer antwoordde zijn volk:
Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt en
Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken.
Ik zal van u wegdrijven die uit het Noorden en hem verjagen naar een dor en woest land,
zijn voorhoede naar de oostelijke zee en zijn achterhoede naar de westelijke zee en
zijn stank zal opstijgen en zijn vuile lucht zal opstijgen, want
hij heeft grote dingen gedaan.
Gods Volk verwacht heil van bovenVrees niet, o land, jubel en verheug u, want
de Heer heeft grote dingen gedaan.
Vreest niet, gij dieren van het veld, want
de weiden der woestijn groenen, want
het geboomte draagt zijn vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Heer, uw God, want
Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid;
ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen.
Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan [alles] opvrat,
de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.
Gij zult volop en tot verzadiging eten en
gij zult loven de naam van de Heer, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft;
mijn volk zal nimmermeer te schande worden
“.
Joël 2: 12-26 – lezing van het 6e uur

Keer op uw pad terug naar de Heer, uw God, want
Hij is genadig en barmhartig.
Hij is lankmoedig, groot van goedertierenheid en
is bedroefd over het onheil
dat Hij op u afzond “.
Joël 2: 13
Gedurende de vasten is er door de week geen goddelijke Liturgie. In de lezing van het zesde uur roept de profeet Joël het Gods volk op tot bekering.
Om ons deze diepe verandering van het hart te doen bereiken,
teneinde onze God welgevallig doel te aanvaarden,
beschrijft de profeet vier paden tot daadwerkelijke bekering.

We dienen in staat te zijn om onze slechte gedachten en passies te vast te stellen.
Dan kunnen wij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de rampen, die onze zonden hebben veroorzaakt.
Wij erkennen dat God “Zich ingezet heeft voor Zijn land”, maar dat “Hij Zijn volk heeft gespaard”
Joël 2: 18
Tot slot danken we God voor “de genezing [ons herstel] van de jaren toen de sprinkhaan [alles] opvrat, de verslinder en degene die ons kaalvreet en de knager“.
Joël 2: 25
We betalen een hoge prijs voor onze slechte gedachten en ongecontroleerde passies,
welke ons tot slaaf maken van de wereld, waarin we wegkwijnen onze menselijkheid.
Zoals de heilige Gregorius van Nyssa ons uitlegt:
De mens, die ooit leefde in de geneugten van het Paradijs,
is overgeplaatst naar dit ongezonde en vermoeiende oord,
waar zijn leven gewend raakte aan ongevoeligheid en
daarvoor in de plaats legde passie en corruptie beslag op de mens.
De zonde verovert de burcht van de ziel [de tempel] als een tiran . . . .
Want het hele scala van passies,
de woede en de angst, de lafheid en de brutaliteit,
de depressie evenals het plezier,
de haat, strijd en genadeloze wreedheid,
zowel de jaloersheid als de vleierij en
ook de onbeschaamdheid spannen samen op verwondingen,
het zijn allemaal totalitaire machthebbers, die ons trachten te beheersen
“.
— > “En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze”
Onze Vader

Inderdaad zijn onze hartstochten agressieve tegenstanders,
die ons tot smaad aanzetten
Joël 2: 17, 19
Ze bezoedelen onze goede naam die we in Christus hebben ontvangen.
Geen wonder dat God roept ons op om zich te bekeren:
Bekeert u tot Mij met uw gehele hart, door te vasten met tranen en rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer, uw God
“.
Joël 2: 12, 13

H. Johannes Climacos [van de Ladder]De profeet Joël plaatst Gods aanbod van genade
voor ons voor ogen; we krijgen opnieuw een kans om de gemeenschap met God te herstellen en in Hem te gaan leven.
Volgens Johannes Climacos [van de Ladder]:       >>>
Berouw is de vernieuwing van de doop.
Bekering is een contract aangaan met God voor een vernieuwd [tweede] leven.
Iemand die berouw toont verwerft zich de nederigheid
pdf : THE LADDER OF DIVINE ASCENT by John Climacos
“De Hemel-ladder van Johannes Climacos, step 5.1

Joëls profetie laat ons de Icoon van berouw zien,
aan ons als de gemeenschap van Gods volk,
zodat we deze visie kunnen aanvaarden en ons tot echte boetelingen bekeren.
Vasten is voor priesters een tijd om
met luide trompet . . . de mensen op te roepen
Joël 2: 15, 16
Deze oproep is aan iedereen gericht ondanks de leeftijd, zuigelingen en
zelfs de jonggehuwden die hun huwelijkse geneugten [vs. 16] opzij dienen te stellen.

Samen dienen we als Gods volk, we janken voor onze zonden.
We staan voor het altaar en roepen:
Heer, spaar uw volk, geef uw erfdeel niet prijs aan smaad, zodat
de ongelovigen ons bespotten en zeggen: Waar is nu hun God?
“.
Joël 2: 17

God op Zijn beurt verklaart dat Hij Koning Davids pleidooi zal beantwoorden en
Zijn aangezicht afkeert van al onze zonden en al onze ongerechtigheden uitdelgt“.
Psalm 50: 9
God verlangt niet de dood van de zondaars, maar dat zij zich bekeren en leven.
Profeet Joël herinnert ons er hier aan dat
” de Heer onze God genadig en barmhartig is . . . lankmoedig en rijk van goedertierenheid,
ja, zelfs berouw hebbende over het onheil dat hij over ons heeft laten komen”
Joël 2: 13

Laat ons “met goede moed de strijd aangaan;
blij en met een goed gemoed,
want de Heer heeft grote dingen met ons gedaan”.
Joël 2: 21

Profeet Joël 2: 25God “zal [ons] als voorheen besprenkelen met de vroege en de late regen
wanneer we ons inzetten om ons te bekeren.
Joël 2: 23
Hij “zal ons herstellen [terugvoeren] naar onze oorspronkelijke staat” die
weggevreten is door zonden zoals bij bacterievuur.
Joël 2: 25

“Bekering die plaatsvindt in diep berouw en verbonden is met belijdenis
doet de ogen van de ziel de grote dingen van God zien”
Orthodox Psychotherapy [2005]aldus Metropolitan Hierotheos Vlachos
boek: Orthodoxe Psychotherapie, blz. 142
Bekering is het grootse werk dat
we tijdens de Grote en Heilige Vasten verrichten,
waardoor we “de Naam van de Heer [onze] God loven voor alles wat Hij zo wonderlijk voor ons heeft gedaan“.
Joël 2: 26
Laten we ons hart openstellen en
ons tot de barmhartige Heer richten!

 1. D.Dat wij de tijd van ons leven die ons nog overblijft in vrede en boetvaardigheid mogen voleindigen, vragen wij de Heer“;
  A.Geef het Heer? “.
  >> uit de vragende Litanie
  Goddelijke Liturgie van
  de heilige Johannes Chrysostomos

4e zondag als voorbereiding op de grote vasten – Verdrijving van Adam uit het Paradijs, bekend als de Vergevingszondag

De verdrijving uit het Paradijs, de tuin van EdenWant, indien door de overtreding van de ene de dood [door de zonde] als koning is gaan heersen door die ene,
veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en
als koningen heersen 
door
de ene, Jezus Christus
“.
Rom.5: 17

In de Orthodoxe Kerk wordt het woord                                                                                               zonde begrepen als te zijn afgeleid van
het Griekse begrip amartia [αμαρτία], hetgeen betekent “het missen van een doel“.
Evagrios van Pontus [Gr: Εὐάγριος ὁ Ποντικός, 345-399]
vertelt ons dat amartia dient te worden beschouwd als
een “misbruik [van] wat God heeft geschapen“[Philokalie].
De Orthodoxe Kerk ontleent deze geëigende definitie van haar visie over
de zonde aan Evagrios en dit draagt weer bij aan de volgende uitdrukking:
dat zonde als een ziekte of gebrek dient te worden beschouwd‘ [Morelli, 2006, 2008].
Net zoals de orthodox theoloog Meyendorff ons reeds in 1974 op het volgende wees:
Zonde verhoudt zich in de Orthodox-Christelijke antropologie vooral als een ziekte“.

De basis van de ervaring van de zonde vormen de hartstochten, die
ons ertoe aanzetten “het doel te missen” en dit kan zich ontwikkelen tot
een chronische geestelijke ziekte of zonde.
De opvatting van het begrip zonde als ziekte is geheel in overeenstemming met
de geestelijke verkondiging van Christus.
Zijn uitlating tot de Farizeeën, die Hem bespotten, luidt immers:
” Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.
Gaat heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars
“.
Matth.9: 12,13
Hoe heeft de mensheid vatbaar kunnen worden aan de ziekte die zonde heet?
Om deze vraag te beantwoorden, dienen we terug te gaan en te onderzoeken
wat we weten over God en Zijn schepping.

Greek orthodox priest, CapernaumDe mens is van nature goed
Centraal staat dat de mens,
als wezen door God foutloos is geformeerd,
omdat God ook alleen maar goede dingen schept, wordt de mens ook geacht foutloos geschapen te zijn.
Dat blijkt uit de passages in Genesis die beweren dat de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God:
En God schiep de mens naar Zijn beeld;
naar het beeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen
” [Gen.1: 27]; en:
Toen vormde de Heer God de mens van stof uit de aardbodem en
in zijn neusgaten heeft Hij de adem des levens geblazen;
zo werd de mens een levend wezen
“[Gen.2: 7].

De mens kiest, onder invloed van de boze, voor de zonde
De duivel, de tegenstrever, daarentegen, is de bron van wanorde, van de chaos.
De duivel werkt niet als Gods tegenovergestelde, maar
alleen als een leugenaar en vernietiger –
als iemand die Gods waarheid verdraait en
agressief Gods scheppingsorde afbreekt.
In het Grieks betekent diabolo [διάβολο] de “verdeeldheid zaaier,
de afscheider en de lasteraar”.
Johannes schreef: “De duivel zondigt vanaf den beginne“.
1John.3: 8
Chritsus geneest de mens van de Gardeense demonenJohannes werpt een nog beter licht op
de aard van de duivel en zijn boosaardigheid
tijdens het gesprek dat Jezus met de Farizeeën had:
Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.  Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want
er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard, want

hij is een leugenaar en de vader van de leugen“.
John.8: 44

De Satan vernietigt onophoudelijk goedheid en orde,
hij is de leugenaar die ten opzichte van de mens
dodelijk in opstand komt tegen God en
hij heeft alleen eeuwig oordeel en veroordeling als einddoel.
H. Maximos de Belijder vertelt ons:
De duivel is zowel een vijand van God en
degene die zich ten opzichte van God wreekt, wraak neemt”.
En om Uw vijanden brengt God vijand en wreker ten verderve“.
Psalm 8: 2
Hij is Gods vijand hetgeen hij laat blijken in zijn haat ten opzichte van God en
op de wijze waarop hij een destructieve liefde voor ons mensen heeft verworven, door
zijn pogingen ons door middel van sensueel genot te laten instemmen en daarmee te
zorgen dat we de hartstochten niet langer onder controle hebben en
meer waarde hechten aan wat is vergankelijk is dan wat eeuwig behouden blijft“.
Philokalia

AppleDe breuk deed zich voor toen de satan Adam en Eva van de boom der kennis van goed en kwaad aten.
De boom werd in de tuin van het Paradijs geplant met fruit waarover God bevolen had dat
er nooit van mocht worden gegeten.
God legde de mens het gebod op:
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad,
daarvan zult gij niet eten, want
ten dage, dat gij daarvan eet,
zult gij voorzeker sterven
“.
Gen.2: 16-17
Satan verleidde Adam en Eva door te stellen dat
als zij aten van de vrucht zouden ze
“… als God zouden wezen, goed en kwaad kennende“.
Gen.3: 7
Zoals we weten, zijn onze voorouders er niet in geslaagd om te gehoorzamen en de
gehele materiële schepping viel in wanorde.
De aard van hun zonde was dat ze de schepping boven de Schepper van het leven plaatsten [die de alomvattende kennis en wijsheid bevat] die alleen van God kan komen.
Om de woorden van bisschop Hilarion Alfeyev te gebruiken:
Het kwaad kwam niet door de wil van God in de wereld, maar door toedoen van de mens die de duivelse misleiding verkoos boven het goddelijk gebod. Van generatie op generatie valt het menselijk ras met dezelfde fout van Adam in herhaling en wordt door valse waarden bedrogen en zijn degenen die het ware geloof in God en de waarheid in Hem veronachtzamen“.
Of zoals vader John Meyendorff ons duidelijk maakt:
God had de controle over de wereld van de mens – aan henzelf toevertrouwd.
Maar de mens koos ervoor om door de wereld te worden beheerst en
daardoor verloor de mens zijn vrijheid, het ‘beeld en gelijkenis aan God’.
Hij werd vervolgens onderworpen aan de kosmische vastberadenheid, welke hem
zijn “passies” bezorgden en waarin de ultieme macht tot de dood toebehoort“.

adam & evaDe verdrijving van de mens uit het paradijs
De mensheid is geschapen in dienst van het paradijs
en met het paradijs wordt het leven in en met God opgevat, hetgeen tot in alle eeuwigheid wordt voortgezet.
De kerkvaders beschreven dat de leugen die de Satan aanbood een cruciale dimensie van Gods oorspronkelijke gebod
niet van de vrucht te eten’
inhield.
Ja, de Satan had gelijk met zijn opmerking dat Adam en Eva – als goden zou worden – en daarmee
de kennis van goed en kwaad zouden verkrijgen,
maar hij heeft hen daarbij niet verteld dat ze daarmee ook gevangenen van het kwaad zouden worden.
Het resultaat van hun ongehoorzaamheid was voor Adam en Eva catastrofaal.
Adam en Eva verloren de Geest van God en werden daarvoor in de plaats
onderworpen aan het stof, uit aarde waaruit zij gemaakt zijn.

De mens werd aan de aarde gebonden in plaats van aan haar Schepper.
Hij werd verbannen uit het Paradijs, want door de kennis verwierf hij de scheiding van God en kon hij niet langer een deel nemen aan de oorspronkelijke eenparigheid, die hij voorheen bezat. Genesis staat als volgt stil bij deze tragedie:
God zei tegen hen: ‘Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren . . .’.
Daarom heeft de Heer, onze God hem uit de tuin van Eden verbannen om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
Hij verdreef op deze wijze de mens; en Hij plaatste in het oosten van de hof van Eden cherubijnen met een vlammend zwaard, welke heen en weer werd bewogen, om
de weg naar de boom des levens te bewaken
“.
Gen.3: 11,19,23,24
De H. Gregorius van Nyssa weeklaagde,
Zo verloor de mens, die zo belangrijk en kostbaar was, zoals de Schrift beschrijft,
de eigenschap die hij van nature bezat . . . door zijn zonde en
werd hij bekleed met het beeld van klei [aarde waaruit hij gevormd was] en
werd sterfelijk” [Musurillo, 1979]
Sommige kerkvaders wijzen erop dat wanneer Adam en Eva God hadden gehoorzaamd,
zij gerijpt zouden zijn in inzicht en onderscheidingsvermogen en  uiteindelijk
toch goed en kwaad hadden leren kennen zonder dat
zij gevangenen van het kwaad zouden zijn geworden.

Het herstel en de verheffing
De Heer, onze God maakte klederen van dierenhuid voor Adam en EvaMaar God liet als reactie Adam en Eva
niet troosteloos en ontredderd achter.
Onmiddellijk na hun verdrijving begon Hij met de herstel van Adam en Eva
[en de gehele mensheid] door hen
met dierenhuiden te bekleden.
En de restauratie werd voortgezet door het verbond met Noach en de belofte dat God via aan Abrahams nageslacht een redder tot
genezing van de catastrofale breuk zou sturen.
Dit herstel is voltooid in de dood en Opstanding van Jezus Christus.
Het van de Anaphora-gebeden in de Orthodox liturgische praktijk drukt dit prachtig uit:
Gij hebt de Profeten tot hem gezonden en wondere daden verricht door Uw Heiligen, die in elk geslacht opnieuw uw welbehagen vonden.
Gij hebt tot ons gesproken door de mond van Uw dienaren, de Profeten, Die ons
de komende verlossing voorspelden
“.
Uit: Goddelijke Liturgie van Basilius de Grote

In Adam en Eva zijn wij deelgenoot geworden aan de erfzonde, hoewel
het begrip van de term erfzonde in de Orthodoxe Kerk – op sommige cruciale punten –
verschilt van de interpretatie van de westerse kerken.
De Orthodoxe Kerk leert niet dat wij automatisch de schuld van Adam beërven.
Integendeel, we delen in de zonde van Adam doordat we in een wereld geboren worden
waar de gevolgen van de zonde de overhand hebben.
Deze gevolgen zijn onder andere de -fysieke, mentale en spirituele- gebrokenheid van ziekte en dood. Onze natuur is geschonden.
Door onze passies, zijn wij onderworpen aan verleidingen, gevoelig voor de zonde en
delen in de dood.

Plezier en Waakzaamheid, 2010 Taiwan CollectieDe unieke nadruk op de erfzonde
in de Orthodoxe Kerk heeft gevolgen voor
Haar onderricht over hoe de dood van Christus de mensheid verlost.
Het bekende vers uit het Evangelie van Johannes bevestigt aan ons de grote liefde van God voor de mensheid door
de komst van Zijn Zoon:
Want zó heeft God de wereld lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat  een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben“.
John.3: 16
Christus’ vrijwillige offer aan het Kruis was niet om Gods wraak tevreden te stellen,
de gedachte aan het verlangen om iemand  te straffen voor de zonde;
[als een “plaatsvervangende verzoening” zoals sommige westerse theologen het formuleren]. Integendeel, de dood van Christus aan het Kruis stelt Christus in staat de dood teniet te doen,
zoals blijkt uit het feit dat Hij de mens voor eens en altijd uit de dood heeft opgewekt.

Door de verbroken relatie van Adam met God is het kwaad in de wereld gekomen en
vormde hiermee de kiem van ziekte en dood voor al de volgende generaties.
Christus herstelt, als Degene Die de dood heeft overwonnen, deze relatie door
de dood door Zijn dood te vernietigen.
Hij wordt daardoor de Bemiddelaar tussen de mensheid en de Vader,
de brug over de onoverbrugbare kloof, de Overwinnaar van de dood,
de Verlosser van ziel en lichaam.
Christus was de enige mens die de Wet van Mozes niet verbrak:
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden,
maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij mensen] is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen
“.
Hebr.4: 15
Christus gehoorzaamheid tot gerechtigheid vernietigt de dood [straf] die Adam in zijn
ongehoorzaamheid ten deel viel en Christus’ vrijwillige offerdood maakt
Zijn opstanding uit de dood mogelijk.

In de brief van de Apostel Paulus aan de Romeinen staat een overzicht
van het Orthodox besef over ziekte en de dood en geeft aan
hoe er genezing in de wereld tot stand komt:
Wij weten immers, dat onze oude mens mede-gekruisigd is, opdat
aan het lichaam van de zonde haar kracht ontnomen zou worden en
wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want
wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat
wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat
Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft:
de dood voert geen heerschappij meer over hem.
Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven
wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God
“.
Rom.6: 6-10
We zijn tot het leven in Christus gekomen door de doopWe zijn tot
het leven in Christus gekomen door de doop; de onderdompeling in de wateren stelt een persoon in staat in de dood van Christus te worden gedoopt [opgenomen te worden] en te worden opgevoed in
de gelijkenis van Zijn Opstanding [zie Rom.6: 1-10].
De doop is de eerste stap tot het herstel van lichaam en ziel,
een terugkeer uit het gevolgen van de ongehoorzaamheid die Adam en Eva hebben ondervonden, teneinde de gemeenschap met God op je te nemen.
De belofte van God is dat deze reis zal kunnen eindigen in Zijn Koninkrijk, maar
dit vooruitzicht [dit zalig einde] is geenszins gegarandeerd maar
onderhevig aan beproevingen en welslagen in de strijd.
Ons geloof in God dient te worden aangetoond, dat is, gehard worden in het vuur van de verdrukking, zoals de Apostel Petrus ons bijbrengt en wordt niet gevonden als strijd ontbreekt.
Johannes de Theoloog vatte het samen in het laatste boek van de Schrift:
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die
in het midden van het Paradijs van God staat
“.
Openb.2: 7
De mensen, die horen en gehoorzamen zijn de mensen, die
op de laatste dag de belofte van het eeuwige leven zullen ontvangen.

Hartstochten: de neigingen tot zonde
Na de val, werd de mensheid bijna onlosmakelijk verbonden slechts egocentrische [op zichzelf gerichte] keuzes te maken, daartoe aangezet door de hartstochten [de lusten] in plaats van keuzes te maken op basis van de hoogste vorm van medemenselijkheid, liefde [agape].
De heilige Isaac van Syrië vertelt ons:  “Toegeven aan het vlees
veroorzaakt in ons beschamend driften en onbetamelijke fantasieën
“.
De hartstochten komen voort uit het hart van de persoon.
Jezus leert het ons Zelf:
Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list,
onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed en domheid.
Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en
maken de mens onrein“.
Marc.7: 21-23
Paulus schrijft ons:
Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door
de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat
wij dienen in de nieuwe staat van de Geest en niet in de oude staat van de letter
“.
Rom. 7: 5,6
Het werk van de hartstocht kan zich voltrekken bij zowel degenen die één leven vormen met Christus en die met Hem een de huwelijksverbintenis zijn aangegaan.
In beide gevallen passies leiden ze tot een keuze van zelfgenoegzaamheid tegenover
de redelijke verbintenis, waarmee men zich heeft bekleed.
De heilige Maximos de Belijder vertelt ons:
Zelf-liefde is een hartstochtelijk, hersenloze liefde voor het eigen lichaam.
Het tegenovergestelde is liefde en zelfbeheersing.
Een mens welke door eigenliefde wordt beheerst wordt door alle passies overheerst
“.
Philokalie

Hartstocht kan individuen vatbaar maken voor de tweespalt tussen God en de mensheid.
Paulus waarschuwt ons hiervoor:
Het dient u duidelijk te zijn, wat de werken van het vlees zijn:
ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten,
twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht,
partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
waarvoor ik u waarschuw, zoals
ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven,
het Koninkrijk Gods niet zullen beërven
“.
Gal.5: 19-21
De Kerkvaders schrijven deze toe aan de demon die door middel van welke hartstocht dan ook nooit vermoeid zaal raken de eenheid tussen God en de mensheid te verbreken.

Tobias en Sarah bidden, terwijl de aartssengel Raphaël de demon van de lust aan banden legtEen voorbeeld van hoe dit werkt kan
ons onderkenning bijbrengen.
De demon van lust, zo laten de kerkvaders ons weten, kan ons gehele leven toe-eigenen.
De huidige, moderne samenleving
faciliteert deze ziekte. Seks wordt overal verspreid voor ieder wat wils:
kunst, mode, muziek, nieuws, pornografie [met name internet] en bij het aanprijzen van de aankoop tot bijna elk product, van auto’s tot computers.
De seculiere [reclame-]wereld laat overduidelijk lichaamsdelen zien,
met name de genitale gebieden.
De Kerkvaders waren duizend jaar geleden al op de hoogte van dergelijke verlokkingen, dus er is niets nieuws onder de zon, waaruit blijkt hoe de mensheid er aan verslaafd is.
De heilige Isaac de Syriër schreef:
Hartstocht wordt veroorzaakt door hetzij directe beelden of door sensaties die het geheugen met beelden belasten, die in eerste instantie niet door hartstochtelijke bewegingen of gedachten worden ingegeven, maar die in latere instantie de geestesgesteldheid oproept“.
Een manier voor de trouwe volgelingen van Christus om met deze passies om te gaan,
zo vervolgt de H. Isaac de Syriër:
“. . . . . Hun gedachten dienen zich aan niets te hechten;
zij dienen alleen op hun eigen ziel gericht te zijn
“.
Men dient altijd en overal een keuze te maken
tussen Christus en de demon.
Heilige Paulus vroeg zich daarom af:
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger,
of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Zoals geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst, noch krachten,
noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Heer
“.
Rom.8: 35-39

De veeleisendheid van iemands Hartstochten
Waakzaamheid en onderscheidingsvermogen zijn de belangrijkste deugden die
dienen te worden toegeëigend door degenen die door Christus’ inwoning in hen
de macht van de passies trachten te overwinnen.
Ilias de Presbyter vertelt ons:
De demons voeren tegen onze zielen
in de eerste plaats oorlog door middel van onze gedachten
“.
Philokalia
Het zou zo moeten zijn dat Orthodoxe Christenen een “spirituele woestijn” voor zichzelf dienen te benoemen om hen te verwijderen uit de “verleidingen” van de wereld, die alom om ons heen in het moderne leven aangeboden wordt.
Geestelijke dood treedt op wanneer deze hang naar de wereld het eigen ik tot middelpunt maakt.

De H. Maximos de Belijder leerde dit ook: “Het egoïsme en de slimheid van de mensen, vervreemden hen van elkaar en het verdraait de wet en deze hebben onze enige menselijke natuur in vele fragmenten verdeeld”. Hoeveel te meer zijn de woorden van de H. Maximos van toepassing op die van ons in onze zoektocht naar vereniging met God en geldt dit tevens voor de hele mensheid!

Onderlinge verdeeldheid is een gevolg van de zonde
Zonde staat gemeenschap, de communio in de weg, hetgeen wel de gespletenheid [of verscheurdheid] wordt genoemd.
De heilige Johannes Chrysostomos zegt: “De Kerk leidt je tot het berouw voor je zonden en wist ze uit, want daar bevindt zich de Geneesheer [niet de strenge rechter], de Enige Die je na onderzocht te hebben, vergeving van zonden verleent“.
Als de Kerk een “hospitaal” is, dan bestaat Haar rol daarin om de breuk tussen God en de medemens te genezen. Zonde verbreekt het gericht zijn op God en Zijn Wil en wordt daarom beschouwd een ziekte of gebrek zijn. Genezing brengt ons weer terug in de oorspronkelijke staat.

Goddelijke Liturgie [16th cnt].We weten dat deze genezing tot stand komt tijdens het ontvangen van de heilige Mysteriën van de Heilige Doop, de Biecht, de Ziekenzalving en door het ontvangen van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus tijdens de Goddelijke Liturgie.
Tijdens de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos, worden we herinnerd aan alles wat God voor ons deed:
hoe Hij ons vlees op Zich heeft genomen, Zijn Kruis, het Graf en de Opstanding.
Het doel is om ons met Hem te verzoenen:
Gij hebt ons uit het niets tot het zijn gebracht, en nadat wij gevallen waren,
hebt Gij ons doen opstaan. Gij hebt onophoudelijk alles gedaan om
ons in de Hemel te leiden en ons Uw komend Koninkrijk te schenken
“.
Wij dienen er telkens aan herinnerd te worden dat
toen Christus ons de Eucharistie openbaarde, Hij tot ons zei;
Neem eet: dit is Mijn Lichaam, dat voor u gebroken wordt tot vergeving van zonden” en “Drinkt allen hieruit: dit is Mijn Bloed van het Nieuw Verbond, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden“.

De mens was ongehoorzaam aan de waarachtige God, Zijn Schepper,
door het bedrog van de slang en de in hem wonende zonde bracht hem de dood.
Daarop werd de mens in Gods rechtvaardigheid verdreven vanuit het Paradijs naar deze wereld, zodat hij moest keren tot het stof waaruit hij genomen was.
God heeft Zich niet geheel en al afgewend van Zijn schepsel en is het werk van Zijn Handen niet vergeten.
In Zijn innige Barmhartigheid heeft God voor de mens de Verlossing van de Wedergeboorte ingesteld, die zou geschieden door de tweede persoon van de Drie-eenheid, het Woord, Christus.
Christus is op aarde verschenen om te leven en God heeft door Hem tot ons gesproken en heeft ons door het water van de Doop gereinigd en geheiligd door de Heilige Geest.
ResurrectionHij heeft Zichzelf gegeven als losprijs voor de dood, waaraan wij allen verkocht waren door de zonde.
Door Zijn Kruisdood is Hij afgedaald in de hades en doordat Hij het heelal met Zichzelf vervulde heeft hij de smarten van de dood ontbonden.
Hij is opgestaan op de derde dag en heeft zo de weg gebaand voor alle vlees tot de Opstanding uit de dood; het was immers niet mogelijk dat de Oorsprong van het Leven onder de Macht zou komen van het verderf.
Op deze wijze werd de Eersteling van de ontslapenen ook de Eerstgeborenen uit de doden, opdat Hij van allen en in alles de Eerste zou zijn.

Orthodoxie & het leven in de Geest der Waarheid

H. Johannes de Theoloog, de geliefde volgeling van ChristusGeliefden, als
ons hart ons niet veroordeelt,
hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en 
ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn Geboden bewaren en
doen wat welgevallig is voor
Zijn aangezicht.
En dit is Zijn gebod: dat
wij geloven in de Naam van zijn Zoon Jezus
                                                                                    Christus en elkander liefhebben,                                                                                                           gelijk Hij ons geboden heeft.
En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem.
En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft:
aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten,
of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en
iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.
En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat
hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want
Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons;
wie uit God niet is, hoort naar ons niet.
Hieraan onderkennen wij de Geest der Waarheid en de geest der dwaling.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en
een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Liefde.
H. Johannes de Theoloog
Hierin is de Liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat 
God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft
in de wereld, opdat 
wij zouden leven door Hem.
Hierin is de Liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en
Zijn Zoon gezonden heeft als 
een verzoening
voor onze zonden.
Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad,
behoren ook wij elkander lief te hebben“.
1John.3: 21-4: 11

De wetenschap heeft voor ons een grote hoeveelheid gegevens over de rol van het milieu in onze gezondheid, groei en overleving, beschikbaar gesteld.
Daaruit kunnen wij opmaken dat wij mensen ons tegelijkertijd binnen
een aantal onderling samenhangende “milieus” ophouden.
Hoewel de kerkvaders niet hun toevlucht zochten in de wetenschappelijke terminologie,
zijn ze zich voortdurend bewust geweest van het bestaan van meerdere milieus, veelal
aangeduid als koninkrijk, invloed-sfeer, de eeuwigheid of tijdperk.
Een voorbeeld van zo’n koninkrijk is die van de geest,
een dimensie waar veel mensen vandaag de dag nauwelijks bij stilstaan.
Als gelovigen in Christus zijn we gezegend met de erkenning van deze spirituele dimensie.
We kunnen zelfs zover gaan gelovigen als mensen te omschrijven die
een levend bewustzijn van het geestelijk bestaan binnen het leven van de Kerk bezitten.
Geholpen door Gods genade, de H. Geest, Die we waarnemen.
In iedere omgeving herkennen we, dankzij Gods Genade, de aanwezigheid en activiteit van Gods Hemels koninkrijk, het belangrijkste domein welke het gehele menselijk leven omvat.

Laatste oordeel - 'allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan'Deze levensinstelling met een bewustzijn van dit Koninkrijk stelt ons in staat om,
met de apostel Johannes te verklaren:
Wij zijn van God” [1John.4: 6].
Wij begrijpen John’s “Wij“, omdat
dit niet alleen de apostelen aanduid,
maar voor iedereen geldt die de strijd met het verval aangaat en zijn ingeslagen weg                                                                                voortzet om met hen in gemeenschap te blijven.
Als christenen, streven wij ernaar om hiermee in harmonie te blijven voortleven en
voortdurend gevoed te worden door de Apostolische gemeenschap van de Kerk,
want dit “verkrijgen van de H. Geest” omvat
de uiteindelijke opdracht en hoop in ons leven [Seraphim van Sarov].
Onze Heer Jezus Christus leerde ons namelijk Zelf dat
God is geest en wie Hem aanbidden,
dienen Hem te aanbidden
in geest en in waarheid
“.
John.4: 24

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist en de valse profeet aan te gaan.In deze brief, herinnert
de apostel Johannes ons eraan dat er
vele geesten bestaan [1John.4: 1]:
de “Geest van God” [vs. 2]; de geest van de waarheid en de geest der dwaling [vs. 6], en
de “geest van de antichrist” [vs. 3].

Er zijn maar zeer weinig mensen in deze wereld, die
ons op de hoogte houden van deze dingen!
Dag in dag uit worden wij in de verleiding gebracht
– de leer van de voorvaders te verloochenen
en een ‘moderne'[?] visie te ontwikkelen.
Alleen omdat wij uit God zijn worden we in staat gesteld om de dramatische tegenstelling van de wereld en de Geest der Waarheid te overbruggen en inzicht te verkrijgen
in die geest der dwaling!

Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan. Een koning, die voor zijn zoon. Een bruiloft aanrichtte [Math.22,1]De heilige Johannes de Theoloog
bracht zijn gehele leven door in het volledige bewustzijn van het spirituele Koninkrijk.
Hij wist dat het Woord van God,
Jezus Christus, mens is geworden,
Die “is gekomen in het vlees” [1John.4: 2].
Hij zag de Heer met zijn eigen ogen,
hij raakte het Woord des levens met zijn handen aan,
heeft Hem met zijn eigen oren gehoord en verstaan [1John.4: 1].

Hij zag ook de aanwezigheid van de valse geesten, die van de leugen, die
om hem heen zwermden in de wereld – geesten die niet van God afkomstig zijn, maar
het rijk van de dwalingen verkondigen.
Deze geesten bevorderen o.a. de opkomst van een etherisch [vluchtig] Evangelie
welke de realiteit dat Christus “in het vlees is gekomen” ontkent [1John.4: 2].

Val het je op dat het werkwoord “is gekomen” de tegenwoordige tijd aangeeft.
Na om onzentwil vlees geworden is, betekent dat, de Heer Jezus Christus nog steeds in het vlees aanwezig is, voor altijd verbonden met onze [mede-]menselijkheid.
Hij is een van ons, zelfs hier en nu.
Jezus Christus is gekomen in het vlees” in dat van jou en
van mij en in de eeuwen der eeuwen!
De mens is geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis en
dat valt door geen enkele Christelijk prediker te ontkennen.
De mensheid, in wie God de geest van het leven heeft ingeblazen,
is hier en nu innig verenigd met God, want God heeft het vlees van de mens
permanent op Zich genomen.
Ons fysieke bestaan is verenigd met Gods eigen wezen.
Als we mediteren over onze fysieke bestaan,
gaan we inzien welk een grote maagdelijkheid en eer God ons heeft geschonken
– een ongelooflijke eerbiedwaardigheid [het ambt van priesterschap van de gelovige]!

Alsof het aannemen van ons vlees niet genoeg is geweest, herinnert de apostel ons eraan
dat Christus “ons van Zijn Geest gegeven” heeft [1John.4: 13].
En Hij vroeg hun ''Maar gij, Wie zegt gij Dat Ik ben'' [Marc.8, 29]De Heilige Geest,
Die in ons woont en Die we binnen de Kerk
de Geest, Die vuur en Liefde zijt; het genezend effect noemen, waardoor wij weten
dat we in Christus [ver]blijven, en
Hij in ons
“[1John.4: 13].
Jezus Christus heeft ons Zijn Goddelijkheid in Jordanië geopenbaard toen Hij gedoopt werd.
Hij komt tot ons in
het begunstigde water van onze eigen Doop, en
in het Mysterie van de Heilige Communie.
Hij droeg Zelf ons vlees tot aan het Kruis en
heeft de dood vernietigd.
Hoe weten we dit?
Het is de Geest die getuigt, omdat de Geest de Waarheid is en
Het zijn er drie, Die getuigen in de Hemel:
de Vader, het Woord, en de Heilige Geest;
en deze drie zijn één
“.
1John.5: 6

Eeuwig zijnde, Heerser, Heer,
Die de mens geformeerd heeft naar Uw Icoon en Gelijkenis.
Gij hebt in hem de aanleg voor het eeuwig leven neergelegd.
Ook toen de mens in zonde gevallen was, hebt Gij hem niet versmaad, maar
door de Menswording van Uw Christus hebt Gij aan de wereld Verlossing gebracht
“.
uit: gebed over de katechumeen

3e zondag als voorbereiding op de grote vasten – de wederkomst des Heren, bekend als de zondag van de vleesonthouding.

Jezus Christus, de rechtvaardige rechterHet aanstaand lot van de mens:
enige aanhalingen uit de schrift:

 • Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn Heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan
  zal Hij plaats nemen op de troon van Zijn Heerlijkheid.
  En al de volken zullen voor Hem verzameld worden en Hij zal ze van elkander scheiden,
  zoals een herder de schapen scheidt van de bokken en
  Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.
  Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
  Komt, gij gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af.
  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.
  Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven,
  Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,
  naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
  Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.
  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende:
  Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed,
  of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?
  Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest,
  of naakt, en hebben U gekleed?
  Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?
  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen:
  Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen:
  Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat
  voor de duivel en zijn engelen bereid is.
  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven,
  Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
  Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.
  Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen:
  Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of
  als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis en
  hebben wij U niet gediend?
  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen:
  Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt,
  hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.
  En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar
  de rechtvaardigen naar het eeuwige leven
  “.
  Matth.25: 31-46

Vs. 31-33.
Christus geboorte in het vlees, kersticoon [detail]
Aangezien Christus bij zijn eerste verblijf op aarde niet als een wereldheerser met pracht en praal tot ons is gekomen, maar in alle eenvoud en nederigheid, formuleert Mattheüs Zijn wederkomst als dat
Hij zal wederkomen in al Zijn heerlijkheid.
Eerst zal Hij de heiligen, die de beproevingen hebben doorstaan van
de zondaars afzonderen en hen aan Zijn rechterhand doen plaats nemen om hen                                                                                             toe te spreken.
Op grond van hun zachtheid noemt Hij de heiligen schapen en omdat zij voor ons vrucht hebben gedragen en ons nuttige dingen hebben opgeleverd.
Net als schapen hebben zij wol verstrekt, die goddelijk is en geestelijke bescherming biedt en schapenmelk welke in ons onderhoud voorziet.
De bokken zijn de zondaars, want zij begaven zich langs de afgrond en zijn daardoor onhandelbaar en vruchteloos.

Vs. 34-40.
Ga en doet gij evenzo, icoon van de barmhartige samaritaan
Dan zal de Koning tot hen,
aan zijn rechterhand zijn:
Komt, gij gezegenden mijns Vaders,
beërft het bereid is van de grondlegging
der wereld,
want ik had honger en gij hebt me gevoed: Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven:
ik was een vreemdeling, en gij hebt mij in uw huis opgenomen: naakt en gij hebt mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht: ik was in de gevangenis, en gij zijt tot mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende:
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd? of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?  Wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd? of naakt en gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit gedaan hebt aan één van de minste van mijn broeders, hebt gij het aan mij gedaan‘.
Hij zal ons geen eer of straf doen toekomen, totdat Hij ons eerst het oordeel heeft doen ondergaan. Want Hij houdt van de mensheid en heeft ons geleerd om dezelfde dingen te doen en niet te straffen, totdat we een zorgvuldig onderzoek hebben gedaan. Op deze manier zullen degenen die gestraft worden na het vonnis geen reden tot klagen hebben.
Hij noemt de heiligen gezegend als door de Vader aanvaard.
Hij beschouwt hen te Zijn erfgenamen van het Koninkrijk om aan te tonen dat God hen tot deelnemers heeft verklaard aan Zijn eigen heerlijkheid als Zijn eigen zonen.
Want Hij heeft niet gezegd, dat ze zullen “ontvangen“, maar zullen beërven, zoals
een mens het landgoed van zijn vader zou verkrijgen.
Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan betekent datgene wat
je ofwel aan Zijn eigen volgelingen of gewoon aan al die lijdend mensen hebt gedaan.
Want iedere arme sloeber is een broeder van de Heer, zoals Christus ook Zijn leven in armoede heeft doorgebracht.
Let hier ook op Gods rechtvaardigheid, hoe Hij de heiligen toejuicht; en zie hoe zij in de gezindheid van hun geest, ontkennen, wat zij met die gepaste bescheidenheid hebben gedaan; Dat zij Hem hebben verzorgd in die ander.
De Heer aanvaardt immers als voor Zichzelf gedaan al datgene wat voor de armen werd gedaan.

Vs. 41-46.
Zij die zich aan Zijn linkerhand bevindenHij stuurt hen die zich aan Zijn linkerhand bevinden de kant op, die wordt ingenomen door de duivel. Want zoals de demonen zonder mededogen zijn en zich wreed en kwaadwillig tegenover ons gedragen; zo
is het logisch dat degenen zich met hen vereenzelvigd hebben en die zich door hun eigen daden hebben vervloekt, dezelfde straf zullen moeten ondergaan.
Je dient dit zo te bekijken dat God de hel [het verblijven in de afwezigheid van God, hetgeen als een ijskast of als een hels vuur kan worden ervaren] niet voor de mens heeft geschapen, maar door het duivelse te volgen – zonder ik mezelf af van God en ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen hellegang.
Huiver, dan, o mens, in alle toonaarden en begrijp hieruit dat deze mensen niet werden gestraft omdat ze als ontuchtplegers, rovers, of daders van elke andere ondeugd bekend worden, maar voor datgene waar het hen ontbrak, de Liefde tot de naaste, waarmee zij het als mens niet goed hebben gedaan.
Sterker nog, als je dit soort dingen nadrukkelijk overweegt, dan is de onderwereldfiguur degene die veel ter beschikking heeft gekregen en niet bereid is er ook maar iets van af te staan, zelfs als hij daarmee niemand enig kwaad doet.
Want wat hij dan ter beschikking heeft gekregen, heeft hij in feite ‘gestolen van hen’, die
in nood zijn en die niets van hem ontvangen hebben.
Wanneer hij zijn bezittingen met hen had gedeeld, zouden zij niet in nood verkeren.
Nu heeft hij deze dingen voor zichzelf opgepot en voor zichzelf gehouden, waardoor zij
in nood zijn geraakt en gebleven.
Dus wie niet vrijgevig is wordt als een rover beschouwd, want hij doet onrecht aan al degenen die hij had kunnen helpen en om deze liefdeloze reden zal hij en al degenen zoals hij in de eeuwige pijn gaan verblijven die nimmer ophoudt; maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven binnengaan, het Koninkrijk der hemelen beërven.
Net zoals de Heiligen de onophoudelijke Vreugde zullen beërven, zo verkrijgen ook de onrechtvaardige de niet-aflatende straf.
> En dit ondanks de ketterij van Origenes [5e Oecumenisch Concilie, Constantinopel in 553], die verklaarde dat er een einde komt aan de hel en dat zondaars niet voor altijd gestraft zullen worden, maar dat er een tijd zal komen, dat ze door het lijden in de hel
de plaats van de rechtvaardigen zullen verkrijgen, omdat zij dan gezuiverd zouden zijn.
Origenes wordt hier duidelijk weerlegd, want de Heer spreekt zowel over de ‘eeuwige straf’ en dat deze nooit zal eindigen.
Hij vergelijkt daarom de rechtvaardigen met schapen en de zondaars met de bokken, hetgeen een onveranderlijke natuur betreft.
Net zoals een bok nooit een schaap kan worden, kan een niet bekeerde zondaar na zijn aardse bekommernissen en veroordeling alsnog gerechtvaardigd worden.
De buitenste duisternis [zo wordt het in de voorafgaande gelijkenis van de talenten omschreven] is dat wat het verst van Goddelijk Licht verwijderd is en om die reden komt die straf harder aan.
Er is nog een reden waarom dit zou kunnen worden genoemd en dat is dat de zondaar in de duisternis verkeert, zelfs al tijdens dit leven, als hij is afgedwaald van de Zon der gerechtigheid, maar dàn is er nog hoop op bekering aanwezig,
dit betreft nòg niet de buitenste duisternis .
Maar wanneer hij gestorven is, is er een onderzoek ingesteld naar de dingen die hij heeft gedaan, dan wordt de buitenste duisternis vastgesteld en ontvangt deze wanneer het zijn tijd is. Dan er is geen hoop meer op bekering, want hij heeft zich van de goede dingen van God volledige beroofd.
In dit aardse leven geniet hij tot op zekere hoogte nog van de goede dingen van God,
ik bedoel, de tastbare dingen van de schepping en hij gelooft dat hij op de een of andere manier toch als dienaar van God kan worden beschouwd,
zijn lieve luie, zelfzuchtige leventje in Gods huis, dat is deze creatie,
welke door hem door God gegeven was om te voorzien in de eerste levensbehoeften en
niet door zich met z’n rijkdommen op te sluiten, af te zonderen.
Maar bij het oordeel zal hij helemaal van God afgesneden worden en zal niet deelnemen aan alle in de goede dingen die God ons in het vooruitzicht heeft gesteld.
Dit is de duisternis die de buitenste duisternis genoemd wordt in vergelijking tot de duisternis hier op aarde, wat niet tot het uiterste reikt omdat de zondaar nog niet volledig afgesneden van het Licht is afgezonderd.

'Emmaus'Laten wij lezers dan dit gebrek [afwezigheid van] aan medemenselijkheid [de Liefde] afleggen en de praktijk van het geven van aalmoezen beoefenen, zowel de materiële als spirituele, want hiermee voedt je naast Christus ook
al degenen die hongeren naar deze redding.
Wanneer je voedsel en te drinken geeft
aan degenen die hongeren en dorsen naar onderwijs, heb je te eten en te drinken
gegeven aan Christus.
Want binnen de christelijke manier van leven
is Christus het middelpunt en het geloof
in Hem wordt gevoed en verheven
door het onderwijs.
Wanneer je iemand ontmoet die als een vreemde voor het Hemelse vaderland is opgegroeid, dien je in hem de mogelijkheden tot vergoddelijking te zien, waarmee
je hem op dezelfde pelgrimstocht, die jezelf gaat op sleeptouw neemt.
Terwijl je zelf tot de weg naar de hemelen wordt geroepen,
leidt je hem samen met jezelf op de goede weg, opdat
datgene wat je aan anderen verkondigt, niet door jezelf wordt afgewezen.
Als een mens het kleed van onvergankelijkheid heeft afgeworpen, die hij bij zijn doop heeft verkregen, waardoor hij naakt rondloopt, kleed je hem; en
als iemand zwak in het geloof is geworden, zoals Paulus zegt,
dien je hem te helpen; en degene te bezoeken die zich in
de duistere gevangenis van het lichaam heeft opgesloten en
je geeft hem raad, want dat is als een licht op zijn pad.
Op deze manier zijn al de zes soorten Geestelijke liefdeshandelingen uit te voeren,
zowel op lichamelijke als geestelijk wijze, want we bestaan uit zowel ziel en lichaam en
deze Liefdeshandelingen dienen ook op gelijke wijze bewandeld te worden.

H. Theofylaktus van OchridDe heilige Theofylaktus van Ochrid verwijst naar het feit dat
de hemel en de hel, als ultieme lot, niet aan God verweten
dient te worden maar aan het individu zelf
– dus de heilsleer bevat geen vorm van predestinatie.
Want God heeft de mensen lief en leert ons om op dezelfde wijze niets dan goed te doen en  niet te veroordelen/straffen voordat
we een zorgvuldig onderzoek hebben gedaan.
Zo is ook Gods liefdevolle oprechtheid in dit alles te bezien, . . .
want degene die wordt gestraft zal  na het vonnis geen reden tot klagen hebben.

Theofylaktus van Ochrid merkt tevens op dat het vuur waarin
verdoemden worden gezonden voor de duivel als een brand is.
Want zoals demonen geen mededogen hebben en wreed en
kwaadwillig gezind zijn ten opzichte van ons, is het logisch dat zij die met hen optrekken [gelijkgestemd zijn], door hun eigen daden vervloekt en verdienen daarom ook dezelfde straf.
God heeft het vuur niet voor de mens geschapen, noch maakte Hij de hel voor ons,
maar hij creëerde dit voor de duivel; en door de tegenstrever te volgen maak ik mezelf
aansprakelijk wanneer ik de hel verkies.
Opvallend is dat zowel de opgestane mens als de verdoemde verbaasd is om zichzelf
in hun respectieve omstandigheid te bevinden
[Dan zullen de rechtvaardigen antwoorden . . . wanneer hebben wij U….? Dan zullen zij [de verdoemden] ook Hem als antwoord geven en zeggen . . . wanneer hebben wij U….?].

De God-mens beantwoordt zowel de opgestane als de verdoemden door te verwijzen naar
de daden die hun relatie met anderen in de loop van hun leven op aarde heeft gekenmerkt en onthult dat er in de omgang van rechtvaardigheid of zondigheid met anderen,
ze allemaal rechtvaardig of zondig zijn omgegaan met de God-mens,
met Jezus Christus Zelf!
Hier maakt de Verlosser het onderscheid duidelijk tussen dat wat van God afkomstig is en
onze eigen hedendaagse seculiere-hedonistische cultuur,
zoals het is door – onder meer – de Franse atheïst-existentialistische filosoof Jean Paul Sartre, is beschreven als  L’enfer, c’est les autres [“De hel, dat is de andere mensen“].
Niets kon de zinssnede van het Woord van God duidelijker tegenspreken
dan verschrikkelijke constatering van Sartre: namellijk dat voor ons,
“andere mensen” letterlijk de middelen zijn van onze eigen redding!
Dus de evangelische vergelijking, Zoals we op aarde hebben geleefd =
zo zullen we eeuwig leven.

 • Er is een nog een ander evangelie waarin onze Verlosser,
  de God-mens Jezus Christus, over het lot van de gestorvenen spreekt.
  En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en
  kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen.
  En gij zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam.
  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort
  – die het leest, geve er acht op –
  laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
  Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar binnen om
  iets uit zijn huis mede te nemen en
  wie in het veld is, zal niet terug keren om zijn kleed mee te nemen.
  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
  Bidt, dat het niet in de winter zal vallen.
  Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als
  er niet geweest is van het begin der schepping die
  God geschapen heeft, tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
  En indien de Heer die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden,
  doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
  Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet.
  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en
  zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk,
  de uitverkorenen te verleiden
  “.
  Marc.13: 12-22

De gelijkenis van de Maagden [coptische icoon]Wees daarom als de wijze maagden alert want je weet niet wanneer de Heer terugkomt.
Of het ‘s-avonds is of middernacht,
wanneer de haan kraait of in de ochtend
Christus zal onverwacht en plotseling terugkomen en Hij dient je niet                                                                                                             in slaap aan te treffen.
Heer, ontferm U“.
Dat is een niet mis te verstane boodschap, een onmiskenbare opdracht
onttrokken uit een helder en duidelijk gedeelte van de H. Schrift.
Laat ik het zo formuleren, bovenstaande is een korte studie van het Oude en Nieuwe Testament. Heb je de profeten doorlopen kom je aan het eind ergens het boek Daniël tegen. Zo krijg je een [be-]grip op de eschatologie, de leer van de terugkeer van Christus
aan het einde van de menselijke geschiedenis.
Elke passage in de Schrift dient intact te worden geratificeerd, omdat
alles in de Blijde Boodschap van één auteur afkomstig is en dat is God,
Die Zichzelf nooit tegenspreekt.
Na al die jaren is dit het fundament van alles welke uiteindelijk leidt naar de wederkomst van Christus, de Alpha en de Omega, aan het begin en aan het eind.
• “Velen zullen in de eindtijd onderzoek doen en
de kennis zal vermeerderen
“.
Daniël 12: 4
De tekenen zijn heel duidelijk, broeder zal opstaan tegen broeder,
de ene leider tegen de ander, is het niet rechtstreeks dan als instemmend met oost of west om er zelf goed garen mee te spinnen.
Die dagen zullen een verdrukking brengen als er nimmer geweest is;
kinderen zeggen tegen de ouders:
Kun jij dat in die kerk nog steeds navolgen,
zelfs in de kerken belijden ze met de mond
– maar in de praktijk zitten ze elkaar in de haren en
jagen elkaar in de gordijnen – mij niet gezien“.
Verdeeldheid heerst alom, maar ‘toch’ dienen we vast te houden aan
datgene wat de enige Waarheid is, Die alles maar danook alles overleeft.

 • Ook in het Evangelie van Lucas wordt de toekomst in
  De ziel van Lazaros in de boesem van Abrahamde gelijkenis van de Heer van de rijke man en
  de arme Lazaros beschreven:
  En er was een rijk man, die gekleed ging in
  purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield.
  En er was een bedelaar, Lazarus genaamd,
  vol zweren, liggend in zijn voorportaal, die
  verlangde zijn honger te stillen met wat
  van de tafel van de rijke afviel; zelfs
  de honden kwamen hem zijn zweren likken.
  Het geschiedde, dat de arme stierf en
  door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.
  Ook de rijke stierf en hij werd begraven.
  En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en                                                                                 Lazarus in zijn schoot.
  De rijke man in het dodenrijkEn hij riep en zei: Vader Abraham,
  heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat
  hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong koelte brenge, want ik lijd pijn in deze vuurzee.
  Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe gij
  het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en
  insgelijks Lazarus het kwade; nu
  wordt hij hier vertroost en jij lijdt pijn.
  En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die
  vanhier tot u zouden willen gaan, dit
  niet zouden kunnen, en zij vandaar
  niet aan onze kant zouden kunnen komen.
  Doch hij zei:
  Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar
  het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders.
  Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij
  niet in deze plaats der pijniging komen.
  Maar Abraham zei:
  Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.
  Doch hij zei: Neen, vader Abraham, maar
  indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren.
  Doch Abraham zei tot hem:
  Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren
  zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat,
  zich niets laten gezeggen
  “.
  Luc.16: 19-31
  De les hier is precies hetzelfde.
  Hij, die onverschillig is voor het lot van de “minste van mijn broeders
  heeft geen plaats in de schoot van Abraham, dat wil zeggen,
  geen plaats in het eeuwige leven te ervaren als een paradijs.
  Er is beslist een grote kloof tussen de eeuwigheid als Paradijs en
  de eeuwigheid als de hel.
  En toen de rijke man, in zijn kwelling, zich zijn levende broers herinnerde vroeg hij Voorvader Abraham om Lazaros terug naar de aarde te sturen, ten einde hen te waarschuwen voor het lot hen te wachten zou staan.
  Maar Abraham weigert dit: want de levende broers van de Rijke man hebben immers de Blijde Boodschap, en deze dienen zij te gehoorzamen en na te volgen.
  De rijke man gaat met Abraham in discussie (!).
  Hij wijst de wijze voorvader er N.B. op (!),
  dat als “iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren“.
  Maar de heilige Abraham heeft het laatste woord in deze onevenwichtig gesprek (!!!):
  Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen zij eveneens niet worden overgehaald, door iemand die uit de doden opstond.

In Uw vreedzaam Huis van gebed,
zoeken wij een sterk en verfrissend Geloof.
Wij rusten en bereiden ons vreugdevol voor
op het werk wat ons te wachten staat
“.
uit anglicaans gebedenboek

 • Genezing van de lammeJezus genas de verlamde man, maar de Joden vervolgden Hem omdat Hij dit deed op de sabbat.
  Bij de beantwoording stelt Hij Zich gelijk aan God hetgeen hen nog bozer maakte en op de koop toe werd Hem godslastering verweten.
  Toen vervolgde Hij zijn antwoord
  met een vooruitblik op de Laatste Dagen en
  het Goddelijk Oordeel.
  Voorwaar is een Hebreeuws woord:
  “Zo is het, amen, amen”.
  Wat hij hiermee bedoelt is:
  “Het is waarheid, de Waarheid”.
  Twee maal herhalend, opdat zij
  extra aandacht dienen
  te besteden aan wat ze nu te horen krijgen:
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.
  Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven
  leven te hebben in Zichzelf.
  Het laatste oordeel, kerk van de H. Elias, Brampton-Ontario [Canada]En Hij heeft Hem macht gegeven
  om gericht te houden, omdat
  Hij de Zoon des mensen is.
  Verwondert u hierover niet, want
  de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem                                                                                                                           zullen horen en zij zullen uitgaan,
  wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven,
  wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
  Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel
  Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want
  Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, Die
  Mij gezonden heeft
  “.
  John.5: 24-30
  – “Die Mijn woord hoort!” – , Degenen die Mijn woord horen.
  Wat is zijn ‘woord’ in dit confronterend perspectief?
  Christus openbaart Zich, Hij zegt onomwonden de Zoon van God te zijn.
  “Je dient nu te luisteren naar wat God je persoonlijk te zeggen heeft . . .”, want
  wanneer je in God gelooft, dan geloof je in Hem die God gezonden heeft.

Iedereen die Zijn woord hoort en in God door Hem, door Zijn Woord gelooft:
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want
hij is overgegaan uit de dood in het leven
“.
Geloven in Christus is geloven in God.
En terwijl we geloven in God betekent dit dat we eeuwig leven hebben.
Merk hierbij op dat er gezegd wordt dat we – hier en nu – al overgegaan zijn naar het eeuwige leven. Dit bevestigt het Verbond dat we al met Christus hebben, omdat we voor de wereld gestorven zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God“.
Kol.3: 3
Dit tot je te laten doordringen helpt ons de vruchten van de H. Geest
[de zes soorten Geestelijke liefdeshandelingen] te aanvaarden en
de pelgrimstocht van onze roeping te vervolgen.
We zijn met Christus begraven en zullen met Hem opstaan;
Dit is de reden waarom we geen angst behoeven te hebben voor de dood of
dat we onze verlossing verkwanselen.
We zijn onverbrekelijk met Hem in de dood verbonden en leven!
Dit leven is eeuwig, omdat Zijn Leven eeuwig is.

Sta nu eens stil bij de zegeningen en vervloekingen van het Oude Testament.
Een van de vervloekingen is dood, maar de zegen schenkt aan allen het leven.
Toen Christus de Wet vervulde ontving Hij  daardoor
de beloning van al degenen die zich eraan houden.
Het leven is een beloning voor Zijn gehoorzaamheid en
zijn wij  Zijn mede-erfgenamen geworden.
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet
alle dingen schenken?
“.
Rom.8: 32
Naast bovenstaand onweerlegbaar bewijs aan
de hand van de Blijde Boodschap [de H.Schrift]
betreft dit een voor een voorafbeelding voor de heiligen
– de boodschap is zo helder als glas en is ook ontnuchterend.
Bovendien rijst de vraag naar onze geaardheden in een pluralistische samenleving
[het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen],
wat zal het lot zijn van degenen die geen lid zijn van het Lichaam van Christus op aarde.
Dan volgt natuurlijk dat leerzame woord van  de Apostel Paulus aan de Naties:
Laatste oordeel - 'allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan'Want er is geen aanzien
des persoons bij God.
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders
der wet zullen gerechtvaardigd worden.
Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan
zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat
het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,
ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt
volgens mijn evangelie, door Christus Jezus
“.
Rom.2: 11-16
De nadruk ligt op wat er wordt gedaan gedurende het hele leven van een mens.
Het lot van de mens is in de handen van Jezus Christus onze God, waar het thuishoort.
Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat
wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen
behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen
“.
1Tim.2: 1-4

Wij vertrouwen erop dat God best weet hoe hij ieder mens dient te gedenken,
op een wijze die zowel effectief is als respect toont voor de Vrijheid van de mens.
En toch, bidt voor hen, wat ze ook uithalen. Men dient voor hen te bidden.
Goddelijke Liturgie [16th cnt], Levend Geloof, zowel thuis, in de Kerk als op SchoolDit betreft de essentiële verantwoordelijkheid van de Christenen voor anderen,
het is de enig juiste manier om met deze geteisterde samenleving van vandaag en
alle dagen, die ons nog te wachten staan om te gaan. De rest laten we over aan God.
We weten niet altijd wat God zal doen en ook niet waarom.
We weten wel zeker wat ‘wij‘ dienen te doen, en waarom.
Daarom bidden we in de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos
voor de gelovigen, voor de ongelovigen, voor de Patriarch en Metropoliet,
voor de bisschop, de Koning, de koningin en de leiders van de wereld,
hoe [verkeerd] ze ook handelen.
Het verhoudt zich niet tot het Christelijk handelen
tégen je broeders en naasten [vijanden] te bidden.
Doen we dat niet, dan is het gebed niet tegen hen, maar tegen onszelf gericht,
want we provoceren God door het uitspreken van de Goddeloze woorden:
Laat hem hetzelfde ondergaan als hij anderen doet! “, “Slaat hem!, vergeldt hem!“.
De woorden van u, als volgeling van Christus, dienen altijd en overal
mild en zachtmoedig te zijn.
Uit de mond die op het punt staat zo’n Groot en Heilig Mysterie te ontvangen,
dient niets van verbitterdheid voort te komen.
Want “Lasteraars en oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven“.
1Kor.6: 10
Want die vervloekt is schadelijk aan anderen en
schadelijkheid en gebed zijn in strijd met elkaar,
vloeken en bidden liggen mijlenver ver van elkaar verwijderd,
beschuldigingen en gebed bijten elkaar.
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar indien gij de mensen niet vergeeft,
zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven
“.
Matth.6: 14,15
Daarom bidden we in de Goddelijke Liturgie, na het Trisagion:
Laat ons alle aardse zorgen terzijde stellen.
Om te ontvangen de Koning van het Heelal,
onzichtbaar begeleid door Zijn lijfwacht van Engelscharen
“.
God, wees mij zondaar genadig“, zegt de Priester namens ons allen,
want wat hebben wij hier bij deze offergave in te brengen.

De H. Schrift dient niet alleen aangehaald te worden als
normatieve inhoud van ons antwoord op grote [levens-]vragen.
Het dient tevens als criterium te worden gebruikt als norm in ons doen en laten.
Stellen we onze Heer en Schepper dus de verkeerde vraag – dan kan daar
alleen maar een negatief antwoord op volgen.
Ons denken en ons hart dient gericht te zijn op
onze deemoedige, bescheiden positie in dit heelal,
opdat we daarmee verankerd blijven met God.
De functie van Zijn Blijde Boodschap in ons hart
is daarom altijd het uitgangspunt van de Kerkvaders geweest.
Hef uw handen op naar het Heiligdom en zegen onze Heer“.

Orthodoxie & Vasten, de ontmoeting . . . die leidt tot overwinning

Jesus, the Christ - iconVeel mensen vinden het moeilijk om
hun hart voor de volle 100% of
misschien nog wel veel meer aan
de Heer en Heiland over te geven.
Het draait om het kiezen . . .
het is het maken van een keuze . . .
Ben je werkelijk bereid een keuze te maken voor
Christus Jezus, onze Verlosser.
Ben je werkelijk bereid om de keuze te maken
voor de Overwinning?

Wij leven vandaag de dag in een wereld waarin
het maken van keuzes zeker niet noodzakelijk is,
je kunt je zo gemakkelijk laten meevoeren                                                                                          met de massa.
Je kunt zogenaamd de strijd aangaan zonder een werkelijke keuze te maken.
Je kunt op bepaalde punten een neutrale positie innemen om
de mensen om je heen maar niet voor het hoofd te stoten.
Kun jij, en velen samen met je, een strijd aangaan zonder een duidelijke keuze te maken?
Is er nog wel hoop voor degene die de gulden middenweg kiest?
Of dienen wij werkelijk te gaan voor datgene waarin wij geloven?

Aan het begin van deze periode plaats ik deze overdenking
Vasten, de ontmoeting . . .  die leidt tot overwinning
Soms denken wij dat als wij wel kunnen schipperen met het maken van keuzes . . .
we hinken op twee gedachten, twee ideeën . . .
we proberen een compromis te vinden tussen het wel en het niet . . .
Wel of niet de strijd aangaan, geen wapens in te zetten en
de zaak maar op z’n beloop laten, voor de zoete, lieve vrede en de rust . . .
In de H. Schrift komen wij regelmatig tegen dat God
duidelijke keuzes van ons verlangt . . .
of je wilt of niet je dient keuzes te maken.
Mijn hoop en gebed is dan ook, dat
je inzicht krijgt dat je eigen heilige huisje uiteindelijk instort en
dat de Overwinning gloort voor degenen die Christus werkelijk volgen.
Laten wij eens kijken hoe de maatschappij  uit de Schrift met
dit thema van “het maken van keuzes” omging.

Een smeltkroes van culturen en mensen vind je over het algemeen in steden.
Daar komen mensen tezamen . . . Daar wonen de vooraanstaanden
[de belangrijke personen of zij die dit zo bij zichzelf ervaren], daartegenover
de armen van geest, de meesters en hun ondergeschikten.

Hoor, O Israël, De heer is onze God, de Heer is een . . .• Zo was er in de tijd van onze aartsvader Abraham een welbekende stad
Sodom en Gomorra . . .
Zodra je deze twee steden hoort . . .
denk je onmiddellijk aan verdorven steden.
Abram wordt gevraagd met zijn neef Lot
een land te kiezen [Gen.13].
Daar sta je dan . . . het land is te klein om
bij elkaar te blijven . . .
je moet dus afscheid nemen of je wilt of niet, je dient je lot achter je te laten . . .
daar gebeurt het al,  je zult moeten kiezen.
Abraham maakt het Lot gemakkelijk en zegt:  “kies jij maar eerst . . .
ga jij rechts . . . , dan ga ik links, ga jij links . . . , dan ga ik rechts

Gen.13: 9
Lot keek voor zich en zag de weelde van Sodom en Gomorra, rijk aan water, groen . . .
een prachtplek voor de schapen, de runderen en zijn volgelingen.
Lot koos dus zijn lot voor Sodom. Je zou denken dat hij Lot een goede keuze gemaakt had.
Maar “De inwoners van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de HeerGen.13: 13
Lot wist dus waaraan hij begon – hij kende zijn lot.
Terwijl Abraham in het arme Kanaän juist de belofte kreeg
dat een groot volk zou worden gegeven, naast een groot land.

Sodom Gomorra, posterVaak worden wij in dit leven voor de keuze gesteld . . .
Kies je op het eerste gezicht voor een prachtig land dat
een verdorven einde heeft?
met andere woorden kies je voor overvloedig genot omdat het goed oogt, maar
waar je later een onstuimig hart en vetrolletjes van krijgt.
Of kies je voor een werkelijk vruchtbaar doel waar
je het juiste [geestelijk] voedsel mee binnen krijgt voor
nu en in de toekomst.
Lot koos, waar velen van ons
vandaag da dag ook voor kiezen . . .
voor het voor het oog aantrekkelijke, het gemakkelijke,
het simpele en zorgeloze . . .,
maar waar beland je dan wanneer
je kiest voor dit schijnbaar aantrekkelijke . . .
Terwijl Abraham met hulp van de Heer talrijke volken verdreef uit het beloofde land,
werd Lot ondanks veel strijd verbannen uit datzelfde beloofde land.

Hoe vaak maken wij niet problemen mee omdat wij verkeerde keuzes gemaakt hebben.
Wanneer Lot wijs was geweest, dan had hij zich gevoegd in een ander deel van Kanaän.
Maar nadat Abraham hem bevrijdde uit de gevangenschap,
koos Lot toch weer voor het vernietigend Sodom.
Wanneer de Heer je bevrijdt uit de problemen,
nadat je een foutieve keuze hebt gemaakt . . .
keer dan nooit terug tot dezelfde fout,
want in plaats van één duivel,
zul je er een legioen tegenstrevers ontmoeten
“.

Abraham & SarahWe lezen voorlopig niets meer over Lot en Sodom
tot in het tweede deel van hoofdstuk 18 in Genesis
waar wij lezen dat twee van Gods engelen Sara vertellen dat Abraham en zij
een zoon tegemoet konden zien…
Na het ongeloof van Sara vertrokken zij richting Sodom en wij zien dat de Heer aan Abraham bekend maakt wat Hij met Sodom gaat doen.
Daarop zei de Heer:
het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.
Ik wil nederdalen om te zien of
zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep,
dat tot Mij gekomen is, of niet.
Ik wil het weten
“.
                                                               Gen 18: 20

Een afbeelding zegt meer dan duizend woordenHet is goed om te zien hoe God handelt.
Hij is niet kieskeurig met Zijn Oordeel.
Hij is rechtvaardig;
ook al was Sodom nog zo slecht.
Toch laat Abraham de Heer in 1e instantie weten, dat hij, in menselijke termen gesproken, poolshoogte dient te nemen.
Abraham was wel bekend met
de slechte gewoontes van Sodom en
hij deed wat wij waarschijnlijk ook in dezelfde situatie zouden doen;
smeken dat God de rechtvaardigen toch maar zal behouden.

Hoe vaak bidden wij voor anderen?
Hoe vaak pleiten wij bij onze Heer en Heiland of
onze kinderen de kerk zullen bezoeken,
Hoe vaak bidden wij tot onze Vader of Hij
de zwakke, lijdenden, hulpelozen en andere hulpbehoevenden bij zal staan.
Abraham wist dat er oordeel over Sodom uitgesproken zou worden.
Abraham bleef daarom smeken, of die verdorven stad bewaard zou blijven.
Hij probeert het keer op keer.
En elke keer belooft onze liefdevolle Heer en Heiland, dat
als er maar genoeg gelovigen in de stad zouden zijn;
Sodom gespaard zou blijven.

Als je weet dat je verkeerd zit in je persoonlijk leven,
als je dat weet, dan kun je NU vragen om vergeving van zonden.
Wees er onomwonden overtuigd dat Jezus Christus al je fouten zal vergeven,
zodat je niet negatief in het Oordeel zult vallen.
Zelfs voor het moordenaar aan het kruis was er redding mogelijk,
zelfs in de laatste minuten van zijn leven.
Nu, het maakt niet uit wat er allemaal heeft afgespeeld in je leven.
Het maakt niet uit wat je ervan hebt gebrouwen of wat voor fouten je hebt gemaakt.
Jezus Christus van Nazareth kwam naar deze wereld om
een ieder die verdwaald geraakt is in de duisternis van deze wereld,
weer de weg naar het Paradijs te laten vinden,
het Paradijs, het Sion, het eeuwige Jerusalem, het hemels Koninkrijk,
welke Hij op dit moment voor ons aan het voorbereiden is.
Als je nog geen keuze gemaakt hebt.
Maak vandaag dan die keuze, je kunt het,
zeker wanneer we dat met z’n allen doen.

Terug naar Sodom… die verschrikkelijke stad.
Een stad die niet veel verschilt van de wereld van vandaag.
Soms heb je als gelovige het gevoel dat je
helemaal in de steek gelaten wordt in deze zondige wereld.
Toch zie je dat de opvoeding van Lot door Abraham zijn vruchten afgeworpen heeft.
Daarom zegt het boek prediker ook,
Gedenk de Heer in uw jonge jaren, voordat de kwade dagen komen”.
Lot ziet twee verdwaalde vreemdelingen lopen
[dezelfde vreemdelingen die Sara dat wonderbaarlijke bericht gaven van
een kind op haar late leeftijd].
Lot doet wat een goede gewoonte was in de tijd:
Hij laat de vreemdelingen niet op straat slapen of bij de poort van de stad, maar
nodigt ze uit en geeft ze onderdak en te eten
“.

Opeens begint te menigte haar mond te roeren.
Verschrikkelijke taferelen spelen er zich af.
Zo erg dat de engelen besluiten om Lot te vertellen wat
de Heer van plan is met Sodom en Gomorra.
Zo lezen wij
Sodom en GomorraWie hebt gij hier nog meer?
Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of
wie gij ook in de stad hebt,
voer hen uit deze plaats,
want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar
voor de Heer;
daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te verwoesten.
Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zei: Staat op, verlaat deze plaats, want de Heer gaat de stad                                                                                                       verwoesten.
Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons                                                                                 als iemand die gekscheerde
“.
Gen 19: 12-14

Je huis staat in brand. Je wordt wakker, ruikt de rook.
Zul je dan in je eentje het huis uitrennen en de rest achterlaten?
Je zult toch iedereen willen waarschuwen.
Je zult door de donkere rook heen rennen en iedereen willen wakker maken.
Het zou verschrikkelijk zijn als je het huis zou afbranden
terwijl al je geliefden binnen zitten.
Wij zitten in een andere brandende situatie.
De wereld staat in brand.
De Heer geeft ons een boodschap die onze levens en
die een ieder in deze wereld kunnen redden.
Wat doen wij. Worden wij wakker en rennen wij in ons eentje naar buiten.
Of maken wij onze gezinsleden, familieleden, buren, etc, etc wakker?

Lot koos er voor om zijn schoonzonen te waarschuwen.
Maar hij kreeg en velen krijgen dat nog steeds dovemans oren.
Uiteindelijk ging Lot er met zijn gezin vandoor, met alleen zij die luisterden.
Als de Heer je roept om erop uit te gaan, dan kun je niet anders dan met Hem gaan.
We gaan op weg met de Heer, het Kruis en de [weder-]Opstanding tegemoet . . .
Ook al lijkt dit leven verschrikkelijk. Ook al is er duisternis alom.
Uiteindelijk redt de Heer degenen die voor Hem blijven kiezen en
is de eindverwinning, de Opstanding daar.

 • JonahEen andere stad waar
  wij veel van kunnen leren is Nineve
  ten tijde van de profeet Jona.
  Iedereen kent het verhaal wel van
  de opstandige jonge profeet Jona die
  ervoor kiest om niet naar de Heer
  te luisteren en de andere kant op te gaan.
  Uiteindelijk wordt toch het plan van
  de Heer uitgevoerd en loopt Jona op de verdorven stad Nineve af.
  Nineve is eigenlijk geen haar beter dan de stad Sodom en Gomorra.
  Zo spreekt de Heer tegen Jona:
  Maakt u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar,
  want haar boosheid is opgestegen voor Mijn Aangezicht
  ”.
  Jona 1: 2

Hoe vaak krijgen wij niet de opdracht van God om naar plaatsen te gaan
om Zijn Boodschap te brengen en gaan de andere kant op?
Vaak denken wij dat wij degenen zijn die het zo goed doen,
goed kunnen praten of mooie gedachten hebben, maar
het is de Heilige Geest, Die ons leidt, Die ons stuurt en
Die ons de woorden ingeeft om te spreken.
Wij zijn slechts instrumenten, handlangers.
Vandaag de dag maken wij geen duidelijk keuzes meer in ons geloofsleven,
we blijven hinkelen, zullen we wel of zullen we niet.
Net als Jona hinken wij op twee gedachten,
Jona ging uiteindelijk toch naar Nineve.
En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en
hij predikte en zei:
Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!
“.
Jona 3: 4
NiniveNet als Sodom, is God rechtvaardig.
God voert niet meteen Zijn oordeel uit en grijpt in, Hij heeft namelijk de tijd.
Net als bij Sodom geeft God een periode respijt. Net als bij Sodom geeft de Heer de gelovige de kans om voor Hem te kiezen:
En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden.
Toen het woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon,
legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as.
En men riep uit en zei in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten:
Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken.
Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en
zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft
“.
Jona 3: 5-8

de goede moordenaar zag Jezus en geloofde terstond in HemVaak hebben we het idee dat wat wij verkondigen en wat wij ook doen,
geen enkel resultaat heeft.
Maar er zijn mensen
die luisteren naar het Woord des Heren.
Denk nog maar eens aan
die moordenaar aan het Kruis.
Eentje geloofde Jezus niet… hij had kans… maar ontkende… de ander zag Jezus en                                                                                               geloofde terstond in Hem!
God zag het berouw van het volk van Nineve . . . ,
hoe zij zich bekeerden van hun boze weg.
Toen berouwde het God dat Hij had gedreigd hen kwaad te zullen aandoen,
en Hij deed het niet
“.
Jona 3: 10

Het lijkt alsof ons werk op de akker van onze ziel geen zin heeft, geen hoop biedt,
geen resultaat met zich meebrengt.
Maar weest ervan overtuigd dat wij naast Lazaros velen in het Paradijs
zullen ontmoeten die zullen zeggen:
Door de Liefde van God ben ik tot geloof gekomen.
Door het Woord van God wat ons van kindsbeen af is overgeleverd, ben ik gered.
Door elkaar te bezoeken in gevangenis en ziekenhuis,
door interesse en medeleven met de ander,
ervaar je de Heilige Geest die jou persoonlijk motiveert
om de ander op te zoeken
“.
stone stairesSoms zien wij niet direct
het resultaat van ons doen en laten.
Soms zullen wij nooit
het resultaat op deze aardbol meer ervaren.
Maar weest ervan overtuigd:
Uiteindelijk zullen velen kiezen voor
Jezus Christus, de Zoon van God en
is er ook voor hen de Overwinning,
de Opstanding.
God wil ons die Overwinning schenken;
de Heer is er immers voor hen die
Hem willen volgen.
Voor Zijn troon van Genade zal Hij spreken en
zal Hij al de fouten voor de zonden beoordelen die je begaan hebt.
Alles wat je bent en bezit . . . behoort immers alleen Hem toe.
Daarom kan ik niet zeggen dat ik mezelf kan rechtvaardigen.
Daarom is Zijn kelk gevuld met Zijn kostbaar Lichaam en kostbaar Bloed
en mogen wij hier – zo we ons er op voorbereiden – tijdens de Goddelijke Liturgie aan deelnemen, terwijl we het niet eens verdienen.
Want ten opzichte van Zijn reddende Genade kunnen wij onmogelijk iets terugdoen.
Wanneer dit leven voorbij is . . . , dan zal Hij ons thuisbrengen.
Wij delen de grootste Liefde die de wereld ooit gekend heeft.
We zingen met blijdschap iedere dag van ons leven:
Gods NameV:De Naam des Heren
zij geloofd in de eeuwen der eeuwen
“.
De Naam des Heren
zij geloofd in de eeuwen der eeuwen
“.
De Naam des Heren
zij geloofd in de eeuwen der eeuwen
“.
P: “Wij hebben, Christus God,
met de mogelijkheden
die wij in ons hadden
het Mysterie van Uw Heilseconomie volbracht en beëindigd. Wij hebben de gedachtenis gevierd van Uw Dood, en de voorafbeelding aanschouwd van Uw Opstanding. Wij zijn vervuld met Uw oneindige Leven, en mochten Uw onvergankelijke vreugde genieten.
Maak ons ook waardig ook deze te ontvangen in de komende eeuwigheid.
Door de Genade van Uw beginloze Vader, en van Uw heilige goede en levendmakende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen”.
Slotgebeden Liturgie van Johannes Chrysostomos.

Alpha Omega PXLaten wij tot slot
de woorden van Christus ter harte nemen:
Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde.
Ik zal de dorstige om niet van
het water des Levens geven uit de bron.
Wie overwint, zal deze dingen
beërven en Ik zal hem een God zijn en
hij zal Mij een zoon zijn
“.
Openb.21: 7

Orthodoxie & de uiteindelijke beoordeling

Laatste oordeel -icoon detail, de wederkomst van onze Heer en Verlosser“Nu is buiten alle tegenspraak,
dat het mindere door het meerdere
wordt gezegend.”
Hebr. 7: 7
De Heer Jezus Christus heeft
Zijn volgelingen zorgvuldig [bij-]gesproken over  het einde der tijden, wanneer
ons het Laatste Oordeel te wachten staat.
Hij deed dit uit Liefde, omdat ook hij als grootste pedagoog bekend is met
het gegeven dat angst tegenover de liefde staat.
Op die dag zullen de gelovigen deze woorden te horen:
Komt, gij gezegenden van mijn Vader,
beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van
de grondlegging van de wereld af“.
Matth.25: 34
niet van deze wereldRechtschapen dienaren van de Meester
– die dienen te worden beschouwd als “mindere“, omdat
we de volmaaktheid alleen door Zijn genade verkrijgen –
zullen dan de ultieme zegen van Christus verkrijgen,
van hun leraar, die “beter” is – voorzeker, de beste.

Bij die andere gelegenheid,
wanneer de Moeder Gods en Joseph het kind Jezus naar de tempel brachten
om Hem aan de Heer te presenteren” [Luc.2: 22],
zien we dat de mindere eveneens gezegend werd door de betere.
H Simeon in de tempel met Christus in zijn armenSimeon neemt het kind in zijn armen en
erkent dat hij hier de vleesgeworden redding van het menselijk ras aanschouwt.
Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
Licht tot verlichting van de heidenen en
heerlijkheid voor uw volk Israël“.
Luc.2: 29-32

De apostel Paulus bevestigt dat God de Vader
Zijn ultieme zegen heeft gegeven aan Zijn volk door
de Zoon, Die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,
door wie Hij ook de wereld geschapen heeft“.
Hebr.1: 2
De verschijning van de Zoon van God zet het Oude Verbond om in een splinternieuw
– en een beter Verbond.

O.T.- altaar voor het brandofferOvereenkomstig het oorspronkelijke verbond, werden de verschillende offers van Gods volk naar de tempel gebracht om
gezegend te worden door middel van de zegening van de Levitische priesters.
Zoals koning Salomon dit laat zien bij de inwijding van de Tempel [2Kron.6: 1-7,10],
een verscheidenheid aan zegeningen werden, met dankoffers aan God, geofferd,
opdat de Heer in de aardse behoeften van de mensen zou blijven voorzien [2Kron.6: 29-30].
Zoenoffers werden gebracht, opdat God vergeving zou kunnen schenken [2Kron.6: 22-23]. “Wend U dan tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, Heer, mijn God en
hoor naar het geroep en het gebed, dat uw knecht voor uw aangezicht bidt”
.
2Kron.6: 18-19
De daad van aanbidding werd onder het Oude Verbond bij het woord gevoegd  en
werd altijd verbeeld door de verschijning van de ultieme Hogepriester, die de ultieme zegen uitsprak. Inderdaad, de mensheid blijft zonder ophouden alle goede dingen van God ontvangen:
voedsel, kleding, onderdak, alles wat we maar nodig hebben.

Onze God heeft ons uit alle volkeren  geroepen, tot
instelling van een nieuw tijdperk teneinde in
de christelijke bedehuizen over de hele wereld
namens de mensheid te danken.
Act of Canonical CommunionOnze lof en dank voor Gods aardse goede dingen zijn ingebed in het veel grotere offer aan God door Christus, Die Zijn eigen offerande, voor eens en altijd heeft gepresenteerd
in naam van allen, en voor allen
[uit de Anafora of Canon,
welke na de zang van het driemaal Heilig door de priester luid en duidelijk uitgesproken wordt].

We vragen God bovendien vergeving en genezing, omdat  we immers allemaal zondaars zijn. Daartoe biedt onze Grote Hogepriester Christus
Zijn Lichaam en Bloed door de eucharistie aan,
Opdat zij voor hen die dit ontvangen, worden tot reiniging van hun ziel,
tot vergeving van zonden,
tot gemeenschap met Uw Heilige Geest,
tot volheid van het Koninkrijk der hemelen,
tot vrijmoedigheid tegenover U,
maar niet tot veroordeling
“.

Russian Orthodox Wall Cross1Russian Orthodox Wall Cross2 BackDatgene wat gezocht werd in de offers van het Levitische priesterschap
is nu tot in perfectie vervuld in Christus, onze Hogepriester.
Hij, Die voor altijd leeft om voor ons te pleiten“.
Hebr.7: 25
Net zoals Simeon de ultieme zegen omarmde toen hij het Goddelijk Kind in zijn armen hield,
kunnen wij nu zeggen:
Mijn ogen hebben Uw Heil aanschouwd“.
Luc.2: 30

Mogen we op die dag Gods volmaakte zegen te horen krijgen welke
wordt uitgesproken door Zijn Zoon,
wanneer Hij de ultieme zegen
voor Zijn eigen kind uitspreekt [Hebr.7: 11]!
Mogen wij Hem nu via de Eucharistie ontvangen met
vrijmoedigheid tegenover God en
niet “tot een oordeel” en eraan herinnerd worden dat
“Christus in ons midden is!”
“Hij is en zal zijn!”

Opdat onze menslievende God
deze Gaven mogen aanvaarden op Zijn heilig, hemels, onstoffelijk Altaar
tot een welriekende geur; en
ons daarvoor Zijn Goddelijke Genade en
de Gave van Zijn Heilige Geest moge schenken;
laat ons de Heer bidden
“.

Uit: de Goddelijke Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos

Orthodoxie & kennis van onze Heer Jezus Christus

Christus Pantocrator4De Goddelijke kracht van Christus
heeft ons immers met alles, wat
tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die
ons geroepen heeft door Zijn Heerlijkheid en Macht; door Deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat
jullie daardoor deel zouden hebben aan
de Goddelijke natuur,
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door
de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht,
door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde [jegens allen].
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden,
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus“.
2Petr.1: 3-8

De Goddelijke kracht van Christus heeft ons immers met alles, wat
tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die
ons geroepen heeft door Zijn Heerlijkheid en Macht. . . .
Dit is de “vertrouwde uitdrukking” over het leven in Christus welke voorkomt
in de geschriften van de vaders H. Cabasilas en H. Johannes van Kronstadt.
[boek, ''My life in Christ'', reprint]Johannes van Kronstadt [vader John Iliytch Sergieff] leert ons buitengewoon praktische dingen over het leven in Christus en deze vormen  “de rode draad” in het leven van de mens die  verwikkeld is in een geestelijke strijd, met de bedoeling daarin vooruitgang te boeken [boek, “My life in Christ”, reprint ISBN-13: 978-0548561171  ISBN-10: 0548561176].
De H. Cabasilas bemoedigt ons eveneens in de strijd om Gods genade, opdat wij hierdoor onze redding hopen te verkrijgen [The Life in Christ Paperback – March 1, 1997].

De Apostel Petrus schetst ons bovenstaand zeven mogelijkheden om het leven in Christus te verkrijgen:
1.]. bemind Geloof, verkregen kennis van God in samenspraak met de Heilige Drie-eenheid;
2.]. deelname aan de Goddelijke Natuur door
te ontsnappen aan de corruptie van de wereld en
3.]. het reinigen en voorkomen van oude zonden in samenwerking met onze Heiland.

Wanneer ons geloof in God zwak is of onder vuur ligt, zouden we er goed aan doen om
de door deze Apostel aangegeven heldere uiteenzetting van Geloof voor ogen te houden.
Ons Geloof komt namelijk allereerst niet van onszelf, door middel van onze eigen inspanningen, maar vindt het fundament als een gave, een geschenk van God [vs.1].
Onze gerichtheid op de Heer Jezus Christus en Zijn leer, de Kerk, de Heilige Schrift en
de heiligen ontwaken in ons wanneer de Heilige Geest onze harten en zielen modificeert [herschept].

Om in krachtermen te spreken, er zijn geen gebalde vuisten nodig om onze overtuigingen te verdiepen, noch hebben we geweldige inspanningen nodig om onze steeds innerlijke twijfels te overwinnen, ook zijn ambitieuze ascetische veranderingen niet noodzakelijk.
Niets van deze uiterlijke inspanningen zullen ons een dierbaar Geloof
kunnen versterken, tenzij God Zelf het bevordert [vs. 1].
Geloof is, net als het leven zelf en de lucht die we inademen, een gave Gods.
Laat ons, met alles wat in ons is, dit kostbare geschenk door voortdurend gebed afsmeken!

Het leven in Christus is een relatie, die wij zelf met God aangaan.
We hebben de neiging om te denken dat we andere mensen kennen, door
hen fysieke te benaderen, maar veel wat we van anderen te weten komen,
komt via de geest en het hart tot ons.
We weten dat God in de eerste plaats via het hart tot ons spreekt,
via onze geest dienen we hem te vereren, want  “God is geest en wie Hem aanbidden,
dienen Hem in geest en in waarheid te aanbidden
“.
John.4: 24

orthodox, die in de kerk een kaars aansteektDe Heer geeft een onuitputtelijke mogelijkheden en middelen om Hem te leren kennen: de opgang tot Zijn bedehuis en het lezen van de H. Schrift, Die de Waarheid openbaart, het ontvangen van
het Heilige Mysterie, met name de heilige communie, het vereren van iconen en de samenspraak met de andere leden van Zijn Lichaam, vooral degenen die Hem goed kennen. Door middel van
deze communicatiemiddelen vinden we
Genade en Vrede welke ons veelvuldig door de kennis van God wordt geopenbaard“.
2Petr.1: 2

De aantrekkingskracht tot onze Heer Jezus Christus wordt gebracht door de Heilige Geest, Die Christus’ oproep doet weerklinken [vs. 3]:
Komt allen tot Mij. . . . Neemt Mijn juk op u en leert van Mij. . . en
gij zult rust vindt voor uw ziel
“.
Matth.11: 28-29
Het leven in Christus begint met een wenken van de Heilige Drie-eenheid, als reactie op ons eigen verlangend hart. Op het moment dat we ons leven met Christus beginnen te delen, nemen we deel aan Gods Goddelijke natuur [2Petr.1: 4].
Hij benadrukt ons, door te zeggen, dat Christus Zichzelf in ons versterkt en verandering in ons teweeg brengt wanneer we naar Hem luisteren.
Door ons met Christus te bekleden, ons met Hem te verbinden verdedigt Hij ons tegen “het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” [vs.4]. Christus biedt weerstand tegen de haat, de leugens en vreemde gedragingen die ons bedreigen!
Deze kwalen zijn onophoudelijk actief in deze wereld, maar wanneer we leven in Christus dan  aanvaarden we de deelname aan een ander rijk, immers “in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad” en Zijn Liefde onafgebroken over ons uitstort.
Rom.8: 37
De schoonheid van het leven in Christus bewerkstelligt, dat
wij “gereinigd worden van [onze] oude zonden“.
2Petr.1: 9
Steeds verder zal de smet van deze wereld afnemen en worden wij door onze keuze om
in en met Christus, onze God genezen.
Orthodox gebedssnoerIndien wij onze zonden belijden, is
Hij getrouw en rechtvaardig, om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid“.
1John.1: 9
Het leven in Christus is onze eigen vrije keuze, maar dit wordt pas mogelijk door ons antwoord op de samenwerking die door Hem wordt ingezet [2Petr.1: 10].
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen
John.15: 16
En wat is ons antwoord hierop?
Heer, Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons, zondaars
“.

Aldus voor Hem bewaard in Uw heiliging,
zal ik mij altijd Uw Geboden herinneren en in het vervolg niet meer voor mijzelf leven, Ontmeoting met de Heer in de Heilige Communiemaar voor U, onze Heer en Weldoener . . .

” . . . Want Gij zijt waarlijk Degene naar Wie wij verlangen en de onuitsprekelijke Vreugde van hem die U liefhebben:
Christus onze God;
Die de gehele Schepping viert in
de eeuwen der eeuwen. Amen
.”
Gebed na het ontvangen van de Communie,
na afloop van de Goddelijke Liturgie.

We worden door Hem bewaard in Zijn heiliging, verkrijgen het bezit van diezelfde aard.
Op dezelfde manier kwam Christus op aarde en nam net als wij een fysiek lichaam aan,
om ons een weg uit de duisternis naar het Licht te wijzen
Wij op onze beurt dienen naar hetzelfde te streven als Hij, streven om geestelijk als God te zijn. Wanneer we proberen te zijn als Hij, komen we tot het besef dat
we eigenlijk een weerspiegeling van Hem worden.
Want Zijn Glorie is als een helder Licht dat ons zal kleden.
In plaats dat we ons inzetten om de glorie van God in ons leven toe te passen,
worden we als Christus en bekleden ons met Gods heerlijkheid.
Als een spiegel reflecteren we niet alleen de fysieke, maar ook
Zijn goddelijke natuur terug naar de wereld.
Wanneer we spirituele wezens worden en ons bekleden met Gods heerlijkheid en deze
in de wereld weergeven, waarom dienen we dan te sterven?
Wij weerspiegelen tot eer van God Gods heerlijkheid in de wereld,
we worden daarmee dood voor de zonde, maar leven door Christus Jezus

Jacob's ladderDe dood is niet een vloek door God het is een gave.
De dood is een geschenk om ons te redden van corruptie, om te ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
Wanneer wij toegeven aan de misleiding van de gevallen engel en ons laten misleiden door te zondigen en keren we ons niet af van de zonde;
wanneer we blijven zondigen worden we als
een doffe spiegel en zijn niet langer in staat om
de wereld Gods heerlijkheid te verkondigen.
God in Zijn ultieme wijsheid gaf ons de gave
de zonde en daardoor de dood te overwinnen,
die ons door het verderf vernietigt.
De Apostel Petrus maakt dit ons in zijn brief duidelijk:

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, Die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welken Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis“.
Petr.3: 18,19
Opstandingsicoon2Dus wanneer we sterven, komt er een einde aan de zonde zelf, omdat wij dood zijn
wordt ook op dezelfde manier de zonde overwonnen.
Want zoals Jezus uit de doden is opgestaan, zullen
ook wij uit de dood worden opgewekt en worden bevrijd van de banden die ons beperken en
dat is zonde.
Wij zullen worden genezen en teruggebracht tot
de oorspronkelijke natuur die we voor de val bezaten.
We zullen opnieuw een waarheidsgetrouwe weergave worden van de Heerlijkheid Gods,
zowel naar Lichaam als naar Geest.

Orthodoxie & de ontmoeting met God

???????????????????Als Christenen geloven wij
in een persoonlijk en levende God en
niet in een soort afstandige zelfzuchtige God
Die verzonken is in het beschouwen van Zichzelf
en Die niet in gemeenschap kan treden
met geschapen wezens.
Voor ons is het bewijs van Gods bestaan
Zijn Energie, Zijn genade, waardoor wij
deel hebben aan Zijn leven.
De mens wiens hart het doelwit is geworden
van God, zal voor God komen te staan en
met Hem spreken als ‘gelijke’, wanneer
Hij voorspraak doet voor de gehele wereld, want
dit is de eer die God Zijn Zoon gegevens heeft.

God verlangt deze gelijkheid in het gesprek met de mens;
Hij ziet hem niet als een ding dat Hij alleen “tot het zijn heeft gebracht“,
maar als Zijn “beeld“, Zijn gelijke, met wie Hij in gesprek kan zijn.
Wanneer wij door de H. Geest in een persoonlijke relatie treden met God,
dan belijden wij ‘in Hem’, niet zozeer onze woorden, maar
door een levende gewaarwording van God in ons.
Want dan is Hij binnengekomen in ons hart en
daar ‘in ons’, belijdt Hij ons heil door Zijn Genade.

Om de ontmoeting met God op aarde te ervaren, dienen we onszelf
goed voor te bereiden en we doen dit de gehele week
voor- en na afloop van de erediensten.
De Goddelijke Liturgie en andere diensten beginnen en worden op deze wijze
gedurende de gehele week [in gebed] voorbereid, waar je ook bent.
Wanneer je de kerk binnengaat, doe je dit rustig en respectvol;
je richt al je aandacht op de begroeting met de Heer.
Wanneer de dienst al begonnen is, stoor je niemand door hem/haar te
begroeten of het maken van lawaai.

Wanneer je de kerk binnengaat, kun je voor jezelf bidden:
Door de overvloed van Uw barmhartigheid,
mag ik binnentreden in Uw huis.
Ik zal neervallen voor Uw heilige Tempel,
in vrees voor U
“.
Psalm 5: 7

Het uitgaan van de kerk te Nuenen, Vincent van GoghWe komen naar de Kerk als een hospitaal
– een geestelijk ziekenhuis – om ons van
onze zonden af te keren, vergeving en geestelijke genezing te ontvangen.
Dit zal onze houding ten opzichte van de Kerk veranderen; we komen hier niet als naar een sociale gelegenheid; niet naar een bijeenkomst van vrienden of familie, als een gezellig samenzijn.
We komen omdat wij een gebroken leven leiden en
de gebrokenheid aan lichaam en ziel ervaren.
We komen hier om onze Heer Jezus Christus te ontmoeten en genezen te worden.
We komen om het Koninkrijk der Hemelen
te verwerven.

De opening van het gordijn en de Koninklijke deuren in
het midden van de iconostase heeft een zeer diepe betekenis.
In het Oude Testament lieten Mozes en het volk van Israël
hun slavernij in Egypte achter zich, zij verlieten de wildernis.
Daar gaf God hen onderricht over hoe ze Hem dienden te aanbidden.
Maar, waar zouden zij Hem te midden van deze woestenij aanbidden?
God liet hen een grote beweegbare tent maken, een Godshuis, waarin
de eredienst werd gehouden.
Het Godshuis was verdeeld in twee onderdelen.
Censer2Eerst was er het heilige [het Heiligdom], waarin de tafel van de Broden, de gouden kandelaar, en het wierookaltaar zich bevonden.
Dan was er een heel dik gordijn waarop de cherubijnen waren afgebeeld. Kwam je voorbij dit gordijn, in het tweede gedeelte, dan bevond je je in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond zich bevond en het verzoendeksel.
De priesters dienden dagelijks het Heiligdom binnen te gaan om hun plichten te vervullen.
Allleen het Heilige der Heiligen werd slechts een eenmaal per jaar betreden door de hoge priester  om daar het offer te brengen.

Hoe verhoudt zich dit met onze komst naar de kerk ?
Lang geleden bewoonden Adam en Eva de Paradijstuin en
leefden zij in volmaakte vrede met God en met elkaar.
Maar toen zij in hun hoogmoed van de boom aten, veranderde alles.
De dood en de zonde kwamen in de wereld; de vrede van God werd verbroken.
Adam en Eva waren niet meer in het paradijs en God stelde een cherubijnen aan
de ingang van het Paradijs te bewaken.
Het gordijn van het heiligdom herinnert ons eraan dat het Paradijs werd afgesloten, dat cherubijnen het bewaken en niemand binnen kan komen.
Toen kwam onze Heer Jezus Christus en werd alles hersteld, de dood werd overwonnen.
Onze Heer Jezus Christus opende de deuren van het Paradijs, zodat
we nu weer in vrede kunnen verkeren met God.
Dus wanneer we het gordijn in de iconostase openen,
herinnert dit ons eraan dat onze Heer Jezus Christus de scheiding tussen Hemel en aarde vernietigde welke ons van God en van elkaar uiteen deed gaan.
Dit is de reden waarom bij de dood van onze Heer Jezus Christus,
het voorhangsel van de tempel van boven tot onder scheurde [Matth.27: 51].
Nu kunnen we de vriendschap en relatie met God en  Zijn heiligen in de Hemelen bekomen.
De priester of bisschop, als vertegenwoordiger van Christus,
is de enige die het is toegestaan om het gordijn te openen.
Net zoals Christus de enige is, Die in staat is ons terug te brengen
in de relatie met God.

Orthodoxie & Genade op genade

 

Apostel PetrusPetrus, een apostel van Jezus Christus,
aan de vreemdelingen, die
in de verstrooiing zijn in
Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia en Bitynie,
de uitverkorenen naar de voorkennis van
God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot
gehoorzaamheid en besprenkeling met
het bloed van Jezus Christus:
Genade en Vrede worde u vermenigvuldigd.
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons naar zijn grote barmhartigheid
door de Opstanding van Jezus Christus
uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot
een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,
die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke
gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
daar gij het einddoel van het Geloof bereikt, dat is de zaligheid der zielen.
Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die
van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op
welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.
Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, Die
van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in
welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de Genade, die u gebracht wordt door de Openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,
maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt [zo] ook
gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven:
Weest heilig, want Ik ben heilig.
En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de
redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,
indien gij geproefd hebt, dat de Heer goedertieren is.
En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die aan God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk [aan God] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:
u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen
“.
1 Petr.1: 1-2: 10

Deze redding hebben de Profeten afgesmeekt en zorgvuldig onderzocht,
die van de Genade, welke geprofeteerd tot u zou komen “.
De H. Theophan de kluizenaar biedt twee beschrijvingen om de ziekte van
de onwetendheid in het hart te overwinnen.

– “Eerst en vooral is gebed noodzakelijk“, zegt hij,
waarbij we de Heilige Geest dienen te smeken om
Zijn Goddelijke Licht in ons hart te doen neerdalen“.
– “Ten tweede dienen we de verkregen kennis [van waarheden]” te doorzoeken,
om duidelijk te achterhalen wie van hen goed zijn en welke slecht.
We dienen ze niet als de wereld en de zintuigen het doen te beoordelen,
maar ze dienen te worden beoordeeld door . . . de Heilige Geest . . .
het Woord van de Goddelijk geïnspireerde H. Schrift, of
die van de heilige Vaders en Leraren van de Kerk“.
Unseen Warfare, blz. 90

De Blijde BoodschapIndien wij onder de beschutting van de Kerk de H. Schrift lezen,
wanneer we ‘met‘ de Kerk op zoek zijn, dan bidden we voorafgaand tot de H. Geest
opdat Deze ons een juist oordeel schenkt
ons door deze Goddelijke teksten heen te leiden en wij zullen daarop
genezing te vinden.
In deze verzen onthult de Apostel Petrus drie manieren die ons genezen van
de ziekte van onwetendheid
aan de hand van de H. Schriften:
het herstel van het ware perspectief,
de correctie van de ondankbaarheid en
de verlichting van vergeetachtigheid.

De H. Schrift herstelt in ons het doelmatigste vooruitzicht op het leven.
Seculier humanisme verwijst slechts naar een wereld zonder God, of
marginaliseert God als een idee welke
zich beperkt tot die mensen die behept zijn met
een bijzondere belangstelling voor religie.
De H. Schrift daarentegen benadert God als ‘de primaire drijfveer
te midden van de menselijke geschiedenis.
Hij alleen verleent het heil voor alle volken en
Hij alleen stelt ons bij en opent ons voor het vermogen teneinde
ons over alles in en om ons heen te kunnen verwonderen.

Zie hoe breed deze twee inzichten uit elkaar liggen!
De apostel Petrus, spreekt tot zijn medechristenen en
roept ons aan als pelgrims en bijwoners [vs. 1: 1, 2: 11],
want hij aanvaardt dat wij tot een koninkrijk behoren  en
niet van deze wereld zijn” [John.18: 36].
Hij ziet ons behorend tot een uitverkoren Volk [1Petr.1: 2; 2: 9]
die in het Leven geroepen zijn
door de handelingen en de Liefde van God Zelf [vs.1: 2].
We zijn niet zo maar een groep individuen
die toevallig bij elkaar komen om
religieuze handelingen te verrichten en schone woorden te verkondigen.
Voor ons is het geen samenkomst, maar een integraal onderdeel van een plan waarmee
God Zich richt op de zonde, ziekte, onwetendheid en verwarring in de geschiedenis van de mensheid in goede banen leidt.

Profeten van het Oude TestamentChristenen zijn niet de allereerste mensen aan wie God zijn plan om alle dingen te herstellen openbaarde.
De oudtestamentische Profeten ontvingen reeds lange tijd terug vele voorafbeeldingen.
Zoals de H. Petrus verkondigt,
dat de Profeten overeenkomstig het plan van God [zij hebben door de H. Geest hebben gesproken] “de Genade afsmeekten en zorgvuldig onderzochten“[vs.1: 10].
Verder waren ze door
– “de Geest van Christus, Die in hen was” – in staat
– “het lijden van Christus en de heerlijkheid die erop zou volgen” –
te voorspellen [vs.1: 11].
Zij aanschouwden de voorafbeelding van
– “Zijn Triomf over de dood” -.

We weten dat de Openbaringen aan de profeten door de H.Geest vervuld zijn
[vs.1: 12 en 1Cor.10: 11]!
Beschouw het als een groot voorrecht om dit als Christenen te mogen ontvangen, want
wij zijn de eersten die de gehele Waarheid hebben leren kennen.
Generaties voor ons hebben de zegen van het [her]kennen van Jezus Christus
niet ontvangen;
ze ontvingen alleen maar een glimp, via de oude profetieën,
de Waarheid die nu tot ons komt informeert ons tot in detail.

De eer die we hebben ontvangen doet onze geest neerbuigen en
vervult ons [hart] met dankbaarheid, voor
God Die ons als Zijn volk heeft geroepen.
We hebben een heel goede reden om “staat allen recht” en
het aanbod van “een offer van lof,” in
de woorden van de Goddelijke Liturgie te gebruiken.
De H. Schrift geneest immers onze ondankbaarheid!

Het altaar met daarboven het Groot en Heilig KruisTen slotte, zoals de H. Petrus het formuleert:
zijn wij
een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,

een heilige natie, Zijn eigen volk“,
want wij zijn geroepen
uit de duisternis te komen
tot Zijn wonderbaar Licht
” [vs.2:  9].
Petrus herinnert ons eraan hoe het oude Israël,
ooit geroepen om het volk van God te zijn,
werd “verstoten“[Rom.11: 15), terwijl wij,
die eertijds geen volk waren . . .
nu het volk van God zijn geworden“[1Petr.2: 10].

Laat ons niet ophouden te lezen en
zowel individueel als gezamenlijk de Schrift bestuderen
om genezen te worden van onze vergeetachtigheid.
We herinneren ons dat we “in Zijn ontferming zijn aangenomen” [vs.2: 10];
Christus neemt ons onder Zijn hoede en redt ons uit de nood.
Wij komen tot de Heilige Schrift vanwege
dit vooruitzicht en om Genade op genade gewaar te worden!
Verlicht ons hart, o Meester,
met het zuivere Licht van Uw Goddelijke kennis
“.
Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomos

Zondag, de dag van de Heer

De Goddelijke Liturgie
begint bij de aanvang van de ene eredienst en
eindigt bij het begin van de volgende [dienst].
met andere woorden is
een onafgebroken dienst aan God.

De sabbat
Toen God de Hebreeën in het vierde gebod van de Tien Geboden het
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt” voorschreef
gaf Hij ook de reden hiertoe aan:
Want in zes dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt,
de zee, en alles wat zich erin bevindt en
Hij rustte op de zevende dag.
Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die
“.
Ex.20: 8,11; cf. Gen.2: 1-3

De Profeet Mozes bewerkt de Tien Geboden in Deuteronomium 5 en
hij voegde er nog een andere reden aan toe:
Vergeet niet, dat je een dienaar bent in
het land van Egypte, en
de Heer, uw God,
zal u van daar door een sterke hand en
een uitgestrekte arm wegleiden;

Daarom heeft, de Heer, uw God, bevolen om de sabbatdag te bewaken en te heiligen“.
Deut.5: 15

De Hebreeën werden opgeroepen om zich van werken “te onthouden” [Ex.20: 8],
en haar “behoeden” – in acht nemen [Lev.19: 3, 30], en
de sabbat te “heiligen” ofwel te “zegenen” [Jer.17: 19-27; Ez.20: 19,20; Neh.13: 15-22]
door te rusten van bijna elk soort werk.
God verwachtte deze wekelijkse heiliging van de tijd om hen Zijn geweldig scheppingswerk en haar wonderbaarlijke verlossing uit Egypte te doen overwegen.
Deze omschrijving van de sabbatviering betekende voor de gelovigen een van de belangrijkste manieren waarop God de mensen opdracht gaf
de verbintenis met Hem te versterken.
Ex.31: 12-17 [zie Lev.24: 8]
Oorspronkelijk werd het houden van een gezamenlijke eredienst
niet gekoppeld aan de sabbat; echter waarschijnlijk is met de ontwikkeling van de synagoge tijdens de ballingschap in Babylon [6e eeuw vóór Christus],
de sabbat de samenkomst dag als viering in de synagoge geworden,
zoals het heden te dage voor Joden nog steeds geldt.

Zondag, dag van aanbidding
In het vroege christendom bleven de Joodse christenen de Sabbat in acht te nemen en hielden hun diensten op de sabbat [Hand.13: 13-15, 42-44, 18: 1-4].
Maar ze ontmoette elkaar ook voor de viering van de Goddelijke Liturgie op zondag [Hand.20: 7; 1Cor.16: 1-2],
welke “de dag des Heren” werd genoemd [Openb.1: 10],
omdat Jezus op een zondag is opgestaan.
De Heilige Ignatius van Antiochië bevestigt [± 107 na Christus] dat de zondag
de belangrijkste dag van aanbidding voor de vroege kerk was:
Ze hebben de sabbat losgelaten en
stellen daar nu de dag des Heren voor in de plaats
– de Dag, waarop het leven voor ons het eerst aanvangen,
dankzij Zijn Opstanding uit de doden“.

De Heilige Constantijn de Grote respecteerde als eerste Christelijke keizer deze gewoonte en gaf in 321 opdracht Christus Opstanding elke zondag te vieren,
waarmee elke zondag een heilige dag
zou worden.
Orthodoxe Christenen beschouwen
de zaterdag nog steeds als de sabbat,
de dag waarop de Kerk al
de martelaren en gestorvenen gedenkt,
omdat Christus op Grote en Stille Zaterdag in het graf rustte.

Zondag, de achtste dag
Naarmate de dag nà de zevende dag [toen God na Zijn zes dagen van de Schepping uitrustte] en de dag van Christus als Opstandingsdag werd gezien
werd op een mystieke wijze onder christenen de zondag als de “Achtste Dag” beschouwd.
Het was immers de dag  die “buiten de natuur en de tijd” stond [MaxCon],
het begin van een totaal andere wereld” [Barn].
Of je het nu die bepaalde dag,
of dat je het ook als de eeuwigheid kunt benoemen,
je duidt hetzelfde idee aan“[Basilius de Grote].

Heel toepasselijk, in de week na het Pascha [Pasen], de Lichte Week genoemd,
en viert de Kerk gedurende acht dagen het Pascha, net alsof het een doorlopende dag zou zijn.
Overeenkomstig de traditie krijgen baby’s op de achtste dag na de geboorte hun naam.
En werden vroegchristelijke doopkapellen met acht zijden gebouwd,
Omdat ze voor ogen hadden dat de nieuw gedoopte het rijk van de achtste dag betrad,
de dag van de eeuwige rust in het ‘hemelse Koninkrijk’ welke
Christus ons in het vooruitzicht heeft gesteld.
Hebr.4: 1-11

Liturgisch gezien begint de zondag met de eerste Vespers van de zondag
namelijk op zaterdagavond en eindigt de zondag met de 2e Vespers op Zondag.
Vanaf het Vaticaans Concilie is dit voor de rooms-katholieke kerk de voornaamste reden geweest om de zondagse eucharistieviering
’s avonds voorafgaand aan de zondag te gaan vieren.
Persoonlijk ben ik van mening dat God overal en onafgebroken en
iedere dag geëerd dient te worden; iedere dag, die God geeft [zoals mijn moeder, het regelmatig noemde] ongeacht wat de agenda aangeeft.

We vervallen terug tot ‘de heidense, prehistorie periode’
De Raad van Kerken in het Midden-Oosten Raad [de MECC]
– een regionale oecumenische orgaan waarvan de leden uit onder meer
Rooms-Katholieke, Orthodoxe en Protestantse kerken afkomstig zijn
– heeft in een verklaring een oproep aan de internationale gemeenschap gedaan:
om gedurfde initiatieven te nemen en zich tegen” aanvallen op Christenen in het Midden-Oosten te verzetten .
De Raad van Kerken heeft “gelovigen van alle religies en mensen van goede wil
opgeroepen tot God te bidden
om op te komen voor de redding van die mensen in het Midden-Oosten,
met name de Christenen die zwaar te lijden hebben en als schapen naar de slachtbank worden gevoerd om te worden afgeslacht en dat zij niemand om zich heen hebben
hun recht op gerechtigheid en genade en hun leven verdedigt“.
Dit betekent dat we niet alleen lijfelijk verzet bieden tegen extremisme
[welke ook binnen het Christendom voorkomt] maar respect tonen voor
iedere vorm van religie – een mens heeft er namelijk niet om gevraagd in
welke nest hij werd geboren.
Respect en belangstelling voor elkaars achtergrond doet in deze wonderen.

De Dag des Heren is in het Christendom is over het algemeen zondag,
een dag waarop men zich voor de gezamenlijke eredienst[en] bijeenkomst verzamelt.
Het wordt door de ‘meeste’ Christenen beschouwd als
de wekelijkse herdenking van de Opstanding van Jezus Christus,
van Wie in de Canonieke Evangeliën wordt gezegd
dat Hij uit de dood is opgestaan vroeg in de morgen op de eerste dag van de week en
dat de Kerk hiervan getuigt.
o.a. Openb.1: 10

In het vroege Christendom ontmoetten
de gelovigen elkaar op een zondag
rond “het breken van brood” hetgeen in het boek Handelingen van de Apostelen
wordt aangehaald [Hand.20: 7].
Kerkvaders [uit de 2e eeuw zoals Justinus Martelaar] getuigen van de wijdverbreide praktijk van de zondagsviering [1e Apologie, hfdst. 67],
tevens dat het in 361 AD een gemandateerde wekelijkse gebeurtenis is geworden.
Dit houdt niet in dat we tijdens iedere maaltijd die wij gewoon zijn te houden
de Heer niet dankzeggen voor de goede gaven die Hij ons doet toekomen
in het Grieks, “κατά κυριακήν δέ κυρίου”,
betekent letterlijk “Op de Heer van de Heer”,
oftewel wanneer we maar samenkomen óf elkaar ontmoeten
doen we dat met God voor ogen.

Zelfs heidenen, die in God [Christus] geloven en
berouw tonen over de zonden die zij hebben begaan,
zullen deze erfenis ontvangen, samen met de Patriarchen en Profeten
en het gewone volk welke eveneens van Jacob afstamt,
zelfs wanneer ze de sabbat niet in acht nemen,
noch besneden zijn, noch de feesten in acht nemen
“.
Justin [Martelaar] – “de dialoog met Trypho”.

Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid,
uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot
een verbond voor het volk,
tot een licht der natiën:
Om blinde ogen te openen,
om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn
“.
Is.42: 6,7

Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg,
zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog
boven de volken.
Want de Heer doet het horen tot het einde der aarde:
Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt;
zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.
En men zal hen noemen:
Het heilige Volk, De Verlosten des Heren; en gij zult genoemd worden:
Begeerde, Niet verlaten Stad.
Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht?
Ik ben het, die in Gerechtigheid spreek, Machtig om te verlossen.
Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt?
Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij,
Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid;
toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad.
Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.
En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun.
Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij.
En Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen
“.
Is. 62: 10-12 Is.63: 1-6