Psalmen op basis van Waarheid samengesteld – Psalm 11 [12] – Red mij, Heer

Triptych - De TransfiguratieRed mij, Heer,
er is geen heilige meer:
De waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen.
Ieder spreekt leugen tegen zijn naaste, hun lippen zijn vals,
zij spreken kwaad in hun hart.
Laat de Heer alle bedrieglijke lippen verdelgen, en
de grootsprekende tong.
Die zeggen.
Wij zullen ons tong verheffen,
onze lippen behoren ons toe;
wie is Heer over ons?
Maar nu sta ik op, zegt de Heer;
om de nood der armen,
om het zuchten van de lijdenden.
Ik zal hen in veiligheid brengen,
Ik zal vrijmoedig met hen spreken.
De woorden des Heren zijn vlekkeloos:
Zilver, in vuur gegloeid, in aarde beproefd, zevenvoudig gelouterd.
Gij, o Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht, tot in alle eeuwigheid.
De goddelozen omringen ons, maar in Uw verhevenheid slaat Gij acht op
de kinderen der mensen
“.
Psalm 11 [12], vert. Orth. klooster, Den Haag.

Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten;
het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde;
het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.
Zij allen vangen aan tot u te zeggen:
Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden;
Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen;
het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon van de dageraad;
hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!
En gij overlegde nog wel:
Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en
zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;
Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.
Wie u zien, beschouwen u, letten op u:
Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;
Die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak;
die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?
De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning,
Maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut,
overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die
neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.
Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat
gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood.
Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd.
Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om
de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat
zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en
het oppervlak der wereld vullen met steden.
Zo sta Ik tegen hen op,
luidt het woord van de Heer der heerscharen en
Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit,
luidt het woord des Heren.
En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen,
en Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging,
luidt het woord van de Heer der heerscharen.
De Heer der heerscharen heeft gezworen:
Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en
zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen
“.
Isaiah 14: 9-24

Lucifer en de gevallen engelenMisschien herken je het begin van het drama van
Vondel in “Lucifer” over de gevallen engel.
De naam Lucifer komt uit vers 14 van bovenstaande tekst; het gedeelte wordt opgevat als een beschrijving van
de engel, die in opstand kwam tegen God:
O morgenster, zoon van de dage raad,
hoe diep ben je uit de hemel gevallen!

De Vulgaatvertaling gebruikt voor morgenster
het woord lucifer en zo kreeg de gevallen engel die naam.

Maar in de prachtige beginregels gaat het niet over
de satan, maar over God:
Want de Heer zal Zich over Jacob ontfermen en
nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en
men zal zich voegen bij het huis van Jacob.
En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en
het huis van Israël zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren,
tot slaven en tot slavinnen.
Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en
heersen over hun drijvers.
En het zal geschieden ten dage, wanneer
de Heer u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die
men u heeft laten verrichten, dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen:
Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!
De Heer heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, die
in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die
in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging.
De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in gejubel;
Zelfs de cipressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon:
Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen
“.
Isaiah 14: 1-8

ανασταση5Is hier geen sprake van een Blijde Boodschap
voor onze tijd; geeft dit geen Licht in de duisternis;
hier is sprake van een belofte, die het virus uit nieuws van dit moment doet vervagen.
Digitalisering, onvrede, ontworteling, ontketende onmacht en zelfverachting; potverteerders die
alleen maar vergaderen en het onderwijssysteem
naar de bliksem helpen, van de overheid verwacht
de burger geen hulp meer.
Het is als de Psalmist, die uitschreeuwt:
Red mij, Heer, er is geen heilige meer:
de waarheid wordt zeldzaam onder
de kinderen der mensen.
Ieder spreekt leugen tegen zijn naaste,                                                                                               hun lippen zijn vals; zij spreken kwaad in hun hart
“.                                                                     Psalm 11 [12]: 2,3
Het is de Heer, Die ons bewaart en
behoedt tegen de goddeloze wereld om ons heen,
in Zijn grootse Luister, Zijn Majesteit slaat Hij acht op de kinderen der mensen.
De Heer, Die onafgebroken Zijn Genade en Waarheid onder
de mensen voortbrengt en Zichzelf daarmee bevestigt.
Het “Geef ons heden ons dagelijks brood“,
is niet de haastig hap met het oog gericht op
wat je vandaag weer allemaal te doen heb en
vervolgens het journaal uitknippen – een vluchtige afscheidskus en
jezelf weer in de massa begeven.
Het is een moment voor jezelf, het is de tijd nemen om van het moment te genieten,
te genieten van alles wat mij door Gods Genade in de schoot wordt geworpen.
Ik proef Zijn opstanding om de nood der armen, om het zuchten der lijdende te ledigen.
Hij, Die ons in veiligheid brengt, Die vrijmoedig met ons spreekt.
Het vleesgeworden Woord spreekt vrijmoedig met ons;
Zijn Woord is vlekkeloos: zilver, in vuur gegloeid, in aarde beproefd, zorgvuldig gelouterd.
De goddelozen omringen ons, maar in Zijn verhevenheid slaat God acht op
de kinderen der mensen.

Nooit eerder is Geloof in het Woord van God zo ondermijnd als in onze tijd.
We leven in een tijd van compromissen.
In het belang van de goede lieve vrede en de harmonie
wordt de Waarheid telkenmale geweld aangedaan.

het Paradijs2
De vervulling van profetische gebeurtenissen zoals voorzegd in de
Blijde Boodschap maakt de opvatting dat Gods Woord werkelijk wordt en geloofwaardig blijft.
Het verplicht ons tot het nemen van
een beslissing en nodigt ons uit Gods reddingsplan, Zijn Verlossing
serieus te nemen, het Geloof dat
Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen.
Hij is absoluut betrouwbaar en de weg die Hij ons toont is meer dan de moeite van het bewandelen waard.

Psalmen op basis van Waarheid samengesteld – Psalm 22 [23] – als broeders elkaar hoeden

Christus, HerderDe Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Op grazige weiden doet Hij mij verblijven;
aan verkwikkende wateren heeft Hij mij geleid.
Hij heeft mijn ziel bekeerd.
Hij leidt mij langs het pad der gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Zelfs al ga ik midden in de schaduw des doods,
dan vrees ik geen kwaad, want Gij zijt met mij.
Uw staf en Uw stok zijn mijn troost.
Gij richt een tafel voor mij aan,
voor de ogen van mijn verdrukkers.
Met olie zalft Gij mijn hoofd:
hoe heerlijk is Uw heilige Kelk!
Uw Barmhartigheid volgt mij van nabij,
alle dagen van mijn leven.
Ik mag wonen in het Huis des Heren,
tot in lengte van dagen“.
Psalm 22 [23]

Christus, de deemoedigeIn deze Psalm wordt ook gesproken van een herder.
Tijdgenoten van Jezus hebben in Hem
het beeld van de goede herder herkend.
Want geen ander als Hij
zocht zo de verloren mens weer op.
Zelfs mensen van de onderkant van samenleving, want voor Hem was elk mens belangrijk, zoals
een échte herder zich verantwoordelijk weet
voor het kleinste en zwakste onder de dieren.

 • Jeremia profeteerde het al vlak voor
  de ineenstorting van het Koninkrijk Juda en
  vóór de verwoesting van Jeruzalem in 587 v.Chr.
  In Babylonië verbleven de Joden als slaven, weggevoerd uit hun land van melk en honing.
  Er is wee-geroep, bedreiging, ondergang,
  hoop en tenslotte de belofte dat
  er een Nieuwe Herder zou komen.
  Jeremia stelt de koning en de leiders van het volk
  persoonlijk verantwoordelijk voor de deportatie.
  Machtswaanzin en hang naar materiële welvaart
  hebben er voor gezorgd dat ze van
  het beloofde Land in de afgrond terecht zijn gekomen.
  Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht
  op alle daden, die onder de zon geschieden ten
  tijde dat de ene mens macht heeft over de ander
  tot diens onheil“.
  Prediker 8: 9
  Jeremia voorspelt dat er een nieuwe koning,
  een Nieuwe Herder zal opstaan, Die het volk
  weer zal voeren naar grazige weiden.
  Hij zal regeren in de geest van Koning David.
  Daarmee geeft hij aan dat een koning pas goed is
  als het kleinste schaap tot zijn recht mag komen.
  Een koning die het volk zó zal besturen dat
  elke onderdaan een plaatsje onder de zon wordt gegund.
 • Jezus wijst ons op het feit dat er
  in onze huidige samenleving zoveel mensen verloren rondlopen.
  Hij evalueert met zijn vrienden en werkt een plan uit:
  “Hoe willen jullie dat we nu verder gaan?”.
  De Kerk van ChristusHij leert zijn volgelingen dat iedereen mee mag in het schuitje,
  omdat er teveel mensen terechtkomen tussen de wal en het schip.
  Ze worden doodgedrukt door
  massieve krachten; Jezus leert
  Zijn volgelingen om elkaars broeders en behoeders te zijn.
  Hij leert hen ook dat er niet één herder is, maar dat we elkaars herder, elkaars hoeder mogen zijn, want mensen kunnen niet zonder elkaar.
  Iedereen heeft mensen nodig die hem dragen, die
  je corrigeren en tot de orde roepen.
  Vooral als je pijn lijdt aan het leven,
  heb je mensen nodig die je dragen.
  Om elkaar te kunnen weiden moet je weg uit de al te enge omgeving.
  Want God is niet alleen de weg, de waarheid en het leven,
  Hij is niet alleen een veilige weg, een been om op te staan,
  een rots om op te bouwen.
  Hij wil dat wíj die stevige rots en dat been zijn.
  Dat we elkaar op de been krijgen en op de been houden.
  Dat we elkaar beschermen tegen herders die
  alleen maar met holle woorden uit zijn op eigen welbevinden.
  Want wie beschermt anders de kleinen van deze wereld?
  Dat gebeurt niet door instanties en overheden, maar
  door mensen als u en ik.

student en Kerk, domplein UtrechtChristenen zijn degenen die
de grote Herder, Christus volgen;
waar Hij in Zijn tent gastvrijheid verleent in de woestijn en met een arme vluchteling
Zijn bloed deelt.
Een Arabisch  of Syrisch grasland is
heel anders dan de omheinde weilanden waarmee wij vertrouwd zijn.
Het is veel groter en vaak grenzeloos.
Verreweg het overgrote gedeelte is woestijn – dat wil zeggen, het land is net nog niet helemaal kaal, maar wordt slechts voor een paar maanden verfrist door regen en
ligt er voor de rest van het jaar verlaten bij onder
een meedogenloze zon die al het leven uit de bodem zuigt.
de herder met zijn schapenHet landschap verliest bijna zijn glans:
eentonig op en neer gaande heuvels, met weinig karakter als dat van de golven der zee en als een tintelende luchtspiegeling onder een wolkeloze hemel.
Deze verbijsterende monotone indruk
wordt slechts door twee uitzonderingen onderbroken.
Hier en daar is de grond gespleten door                                                                                             een diep ravijn, die verschil aanbrengt en                                                                                           door zijn plotselinge duisternis mens en dier                                                                                     verrast vanwege de roofdieren die                                                                                                         er in de uitsparingen hun holen hebben.
Maar er zijn ook ravijnen die zacht en mooi zijn, waar water opborrelt, wat
rustig tussen rijke grasbanken doorloopt met bomen, die schaduw verlenen.

In zo’n landschap zoals ik heb beschreven, is een grote Herder natuurlijk onmisbaar.
Wanneer je Hem daar ontmoet, ‘alleen al Zijn onvertogen uitstraling’, leunend op Zijn staf en met verweerde ogen ziet Hij zorgzaam toe op zijn verstrooide schapen.
ieders leven heeft een verhaal . . . wat is het jouwe?Hij is hun enige toevlucht en beschutting.
Je hart springt op om te vragen:
Bestaat er in de hele wereld zo’n
dierbaar Mysterie van leven en vrede zoals bij Hem?
Hij is zeer dicht bij Zichzelf en zo prominent als
de herder een functie heeft voor de schapen in de woestijn zo is het onderkomen van deze Herder.
In westerse ogen is het onderkomen in de woestijn foeilelijk – bruine en zwarte brokken steen –
vaak achteloos op elkaar gestapeld, met
een paar houten schotten welke het vertrappelde zand
aan de voorkant van de lage deuropening afsluiten, dat
een mens ongemakkelijk dient te bukken om
er binnen te geraken.
Maar sta er dan eens bij stil dat deze mens op de vlucht is –
aan de wildernis van het leven buiten tracht te ontkomen.
monniksstaf met kruisje, GeorgiëWat ons dan het meest vertroost in deze herder?
Zijn stok en zijn staf.
Hij heeft een staf, zo’n lange stok met
een gebogen uiteinde, om een afgedwaald schaap daarmee terug te kunnen halen.
Of, als het moet, een lam dat in een diepe kuil gevallen is,
mee op te trekken.
Als ik deze Herder volg,
dien ik niet te denken dat mij niets kan overkomen.
Maar die staf en die stok, die geven mij moed om
verder te gaan op de weg, die Hij mij toont.

Dat is het landschap welke de Psalmist
voor ogen had en het deed hem
aan de gemengde wildheid en schoonheid van
zijn eigen leven denken.
Het menselijk leven is als deze wildernis met verschrikkelijke contrasten,
waar het licht zo helder kan schijnen, maar
waar de schaduwen en de duisternis verraderlijk kunnen zijn;
waar de weiden zich rijk uitstrekken, maar tevens
in de rimpels van uitgestrekte woestijnen verscholen zijn;
waar paden ondoorgrondelijk zijn;
waar de passie van de mens opveert, maar direct om vergelding roept;
waar alles is onderverdeeld en er toch wanorde heerst, maar
de wet onverbiddelijk van zich doet spreken;
en waar een mens wordt opgejaagd
tot de dood hem als ongenaakbare erfenis te wachten staat.

De Heer is mijn Herder” of in het Grieks
– “Ποιμένας μου ο Κύριος, και δεν θα στερηθώ“,
want de kracht van het orgineel gaat bij ons enigszins verloren:
– “Be-hoed [be-Herder] mij Mijn Heer en ik zal niet worden geroofd“.
Dit is het thema van de eerste vier verzen.

In de tijd waarin wij leven lopen er vele mensen die spotten met dit soort theologie
vrij voorhanden en inderdaad verheugend, zoals de parel blinkt onder de zwijnen.
Het is immers veel beter om met Jezus Christus, onze Verlosser staande te blijven dan
met de Logica ten onder te gaan.
Jezus Christus leert ons dat de mens niet verkeerd kan zijn wanneer
deze zich deemoedig tegenover God opstelt in plaats van dat hij
in zichzelf het beste probeert te vinden en zich verheft boven de ander.
Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt,
hem voor een vis een slang zal geven?
Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen,
die Hem daarom bidden?
“.
Luc.11: 11-13
Of welke vrouw, die tien schellingen heeft en er een verliest,
steekt niet een lamp aan en veegt het huis en
zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?
“.
Luc.15:8
Zo zeg ook Ik u, zal er vreugde onder Gods engelen zijn
over één zondaar die zich bekeert.
Dat is een ware getuigenis en beroert elke snaar van ons hart.
Kracht, zo blijkt uit de natuur, levert geen enkel voordeel op, omdat
werkelijke macht en wijsheid zo ver van ons af staat dat
ook al bezitten we alles en zijn we in kwaliteit nog zo superieur
het kan onmogelijk op tegen dat verhevene waar wij in onze deemoed naar streven.
Dat zit dus in de mens en het komt eruit als hij God hier om vraagt en er naar streeft.

De werelds gerichte gedachten leveren meer slapeloosheid op dan die van ons,
Gods Licht schijnt consistenter dan onze wereldse lichten;
met een hart dat standvastig voor ons zorgt,
want al zijn we onrustig onder elkaar;
Hij is Koninklijker dan de edelste koning,
Vaderlijker dan onze dierbaarste vaderschap;
diepere en met meer compassie dan
ooit een moeder zich over ons heeft bekommerd.
Wie ervaart onder de mensen, dat God het hoogste is wat er in het leven bestaat
om onze Herder te zijn, noemt Hem zijn Herder en
kent Hem als een ware Herder, Die weet wie Zijn schapen zijn.
Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest,
laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en
gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?“.
Luc.15: 4

Cross cruciaalGod kan geen grotere bereidheid van Liefde
of Zelfopoffering tonen;
dat is het Geloof van de sterke en
onzelfzuchtige mens door al de eeuwen heen.
En die sterkte bestaat niet uit
een zuiveren gevolgtrekking van de Logica, maar
de onvermijdelijke verhoging welke het gevolg is
van de plicht en liefde die uit pure deemoed
– van vader- en moederschap of vriendschap
wordt vervuld. Paulus zegt hierover:
Want het leven is mij Christus en het sterven gewin“.
Phil.1: 21, waarmee hij aangeeft dat Gods Liefde zo sterk in zijn persoonlijke natuur is doorgedrongen
als Gods ultieme geschenk, dat hij betwijfelt of                                                                                zijn eigenliefde hiermee kan concurreren;                                                                                          zo oneindig groot is zijn verlangen alles voor                                                                                    deze God-mens te betekenen, nu het nog kan.
Zo hebben de bekende deemoedigen zich door alle tijden gevoeld en uitgedrukt.
Het is niet alleen vanuit hun diepste diepte, maar uit hun hoogste hoogten
– de Hemelen – waaruit deze getuigen tot ons spreken en zeggen:
Er is een rots hoger dan ikzelf
God is Heiliger, Sterker en Onsterflijker dan mijn kracht,
Liefdevoller dan ik in uitersten kan opbrengen!
In liefde en voor zover zij hebben liefgehad en zichzelf hebben opgeofferd voor anderen,
hebben zij het onfeilbare bewijs verkregen, dat God leeft en van de mensen houdt en
Zichzelf onvoorwaardelijk voor de mensen overgeeft.
Niets kan dat Geloof doen wankelen, want het berust op de beste instincten van onze natuur en is de kroon geworden op het leven van alle christenen.
David was geen huurling, maar een koning wiens hart
verbonden was met zijn werk, die deed waar hij voor stond en
die dit nooit eventjes afraffelde, anders
had hij zijn God nimmer een herder durven noemen.
En is God in elke relatie van ons eigen leven.
Terwijl onoprechtheid en ontrouw aan de plicht
niets minder inhoudt dan een verlies aan de kwaliteit en
de belijdenis van ons Geloof in God;
wordt datgene wat we doen met inzet voldaan en
is de liefde tot het uiterste, een getuigenis van Gods Liefde en
getuigt een onophoudelijke zorg voor anderen
van de overtuiging dat Hij ons verheft.

33e Zondag na Pinksteren – een voorspoedige gezondheid en geluk

Christus herstelt de gezondheid van de mensDoet dan aan, als
door God uitverkoren heiligen en geliefden,
innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft;
gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een Lichaam geroepen zijt
zal regeren in uw harten; en weest dankbaar.
Het woord van Christus zal rijkelijk in u wonen, zodat
gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en
met Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende,
aan God dank brengt in uw harten“.
Col.3: 12-16

Christus biedt de mens werkelijke gezondheid; zo
geneest Hij niet alleen het lichaam van de zieke mens, maar
helpt hem tevens een bewustzijn te ontwikkelen opdat
de gezondheidstoestand van het lichaam wordt verbeterd
dankzij de gezondheid van de ziel.
Hij verheft de mens door hem erop te wijzen zichzelf te verheffen,
zie erop toe dat je gezond bent geworden, zondig voortaan niet meer.
Men bracht vele bezetenen tot Hem en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord en
die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat  vervuld zou worden, hetgeen
gesproken werd door de profeet Isaiah, toen deze zei:
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen
“.
Matth. 8: 16,17
In die zin gaf de Heer
een blinde niet alleen het licht om hem te genezen, maar geeft hem het ware Licht,
het bewustzijn van de zondigheid en
de behoefte aan spirituele vooruitgang.
Op het gebied van het lijden is het kwaad
een afzonderlijke, eigensoortige en onherleidbare realiteit.
Het kwaad maakt zich meester van de ziel
en bestempelt haar tot op de bodem                                                                                                     met zijn slavenmerk.
De slavernij, zoals we die uit het oude Rome kennen, is
slechts de toegespitste vorm van het kwaad.
In de Oudheid besefte men dit heel goed, getuige het gezegde:
Op de dag dat een mens slaaf wordt, verliest hij het merendeel van zijn ziel“.

Kwaad kan men scheiden van lichamelijk lijden en
toch is het er sterk mee verbonden.
In het lijden is alles wat gebonden is aan fysieke pijn
[of wat daarmee verband houdt] krampachtig, verbeelt;
bij een juiste geestesgesteldheid kan het derhalve uitgeschakeld worden.
Zelfs bij de afwezigheid of dood van een geliefd mens
vormt de onherleidbare participatie aan het verdriet
zoiets als een lichamelijke kwaal, een probleem bij het ademhalen,
een beklemming op de borst, een onvervulde behoefte,
een gevoel van honger of de bijna biologische wanorde die
ontstaat wanneer een tot nu toe doelbewuste energie
plotseling haar oriëntatiepunt verliest.
Verdriet zonder een dergelijk onherleidbaar zielenleed
is gewoon romantiek, niets anders dan literatuur.
– Ook vernedering is zo’n geteisterde toestand waarbij
het gehele lichaam,  onder de aangedane smaad, wil opspringen maar
zich in bedwang moet houden door onmacht of uit angst.

Een puur fysieke pijn daarentegen is van weinig belang en
laat geen enkel spoor in de ziel na; kiespijn is daar een voorbeeld van.
Een paar uur hevige pijn, veroorzaakt door een rotte kies,
betekent niets meer zodra de pijn voorbij is.
Heel anders is het gesteld met een langdurig of
regelmatig terugkerend lichamelijk lijden.
Doch zulk een lijden is dan ook geen lijden meer;
het is dikwijls een ongeluk.

De gevallen engel, ChagallEen door ongeluk getroffen leven
is ontworteld, min of meer een zwakke analogie van de dood, die op een onweerstaanbare wijze door de ziel gevoeld wordt wanneer zij geconfronteerd wordt met de fysieke pijn of deze pijn rechtstreeks wordt waargenomen.
Wanneer de fysieke pijn ontbreekt dan is er geen sprake van ongeluk, want men beeldt zich in dat men zich op – onverschillig wat – vrij kan richten.
Het bewustzijn gaat een ongeluk even haastig uit de weg als een dier de dood.
Hier op aarde kan alleen de lichamelijke pijn het bewustzijn gevangen houden;
op voorwaarde dat men met de pijn enkele daaraan gelijkwaardige,
doch moeilijk te omschrijven lichamelijke verschijnselen op één lijn stelt.
Met name de waarneming van de lichamelijke pijn hoort hierbij.

Wanneer het bewustzijn in contact komt met een lichte pijn hoe dan ook,
wordt het gedwongen de aanwezigheid van het kwaad te erkennen.
Dan ontstaat er eenzelfde innerlijk verzet als bij de ter dood veroordeelde die
gedwongen zou worden urenlang naar de guillotine te kijken, die
hem even later zal de kop zal kosten.
Een mens kan zich in zo’n desperate toestand
wel twintig of misschien vijftig jaar voortslepen.
Anderen lopen hem – er is immers uiterlijk niets zichtbaar – voorbij,
zonder iets gewaar te worden.
Christus ziet door zijn ogenWie kan deze ongelukkigen herkennen,
tenzij Christus door zijn ogen ziet?
Het valt alleen op dat deze persoon
zich dikwijls vreemd gedraagt, hij lacht wat schaapachtig en vervolgens keurt men zijn gedrag af.
Wat voor conclusie zij trekken
wordt hem niet kenbaar gemaakt.
Er wordt slechts dan gerept van
een spraakverwarring en een onvermogen,
wanneer de gebeurtenis hem heeft ontzet                                                                                           en ontworteld.
Dat leven is vervolgens direct dan wel indirect over de hele linie ontredderd,
zowel sociaal, lichamelijk om van psychisch maar niet te spreken.
De sociale factor is beslissend, daar waar niet op enigerlei wijze
sociaal inzicht wordt getoond, is het kwaad geschied.
Tussen het kwaad dat wordt aangedaan, door onvoldoende rekening te houden
met een of andere handicap staan mensen voorgoed aan de kant en
dienen zichzelf een weg te banen.
Het een weg zien te vinden met ongenoegen en alle mogelijke soorten van verdriet,
– die ook al zijn deze minder hevig, de mens langdurig diep kunnen treffen –
zou geen ongelukkig mens mogen opleveren, ook al is er sprake van een verband.
Er dient een hoge drempel overwonnen te worden, net als het geval is
met de temperatuur waarbij water gaat koken.
Er is een grens waarboven iemand ongelukkig is, en
daaronder dien je niet moeilijk te doen;
“je hebt toch een vast inkomen en . . . jij behoeft er niets voor te doen”.
De grens ligt niet voor alle gevallen vast; vele persoonlijke factoren spelen hierbij een rol.
Eenzelfde gebeurtenis kan de ene mens in het ongeluk doen storten en
de ander niet, het is maar net wat je aankunt.
Het grote raadsel van het menselijk bestaan is niet het lijden maar
de ongelukkige situatie waarin je terecht bent gekomen.
dood vluchtelingenkind op het strandWij verbazen ons niet meer dat onschuldigen worden gedood;
door oorlog uit hun land worden verdreven, worden gemarteld; dat zelfs kinderen tot ellende en slavernij gebracht worden,
voor de oorlogsstrijd worden ingezet; opgesloten worden in kampen en gevangenissen, want wij weten nu eenmaal dat er misdadigers zijn die deze dingen doen en als
het geen misdadigers zijn noem je ze toch gewoon terroristen en
gebruik je de vaderlandse pers om het volk een rad voor ogen te draaien.
Het verwondert ons evenmin dat ziek zijn langdurig lijden kan opleveren;
het hele leven verlamt en mensen tot een toonbeeld maken van de dood, want
men is zich bewust dat de natuur onderworpen is aan
een blind spel van onlosmakelijke noodzakelijkheden.

Maar het wekt verwondering op dat
God het kwaad macht gegeven heeft om
de ziel van ongelukkigen aan te vallen en
zich er volstrekt meester van te maken.
Wie die slagen heeft moeten incasseren waardoor hij zich als
een half-verpletterde worm tegen de grond heeft moeten laten vallen,
vindt geen woorden om uit te drukken wat hem overkomen is.
Hij zal mensen tegenkomen die weliswaar geleden hebben, maar
toch niet in aanraking zijn geweest met werkelijk kwaad en
dan ook geen idee hebben van wat kwaad [en duivels] eigenlijk betekent.
Het kwaad is van een geheel eigen soort,
tot geen ander verschijnsel te herleiden;
zo kan geen enkel overstemmende klank
een doofstomme duidelijk maken wat geluid inhoudt,
laat staan dat men zich bewust is wat hem mankeert.

En zij die door het kwaad verminkt zijn,
verliezen veelal het vermogen om aan
wie dan ook een helpende hand te vragen,
hebben zelfs het vermogen verloren om dat te willen.
Vandaar dat het ook veelal onmogelijk blijkt te zijn om
met de door het kwaad getroffenen medelijden te hebben.
Wanneer dat toch gebeurt, speelt er zich een Goddelijk wonder af,
groter dan wanneer iemand over het water loopt,
zieken geneest of zelfs doden opwekt.
Christus aan het Kruis, Litho van Peter Howson [Schotland]Zo’n groot ongeluk heeft Christus gedwongen
om te smeken gespaard te mogen blijven
[de beker aan Hem voorbij te laten gaan], om troost te zoeken bij de Hem omringende mensen en Zich door Zijn Vader en iedereen verlaten te gevoelen.
Het heeft iemand als Job, die zo rechtvaardig was
als de menselijke natuur maar kan bevatten
– ja meer misschien, indien Job min of meer een historische figuur dan wel een voorafschaduwing van Christus was – gedwongen een twistgesprek met God aan te gaan.
Christus gaat de berg op om er te bidden want                                                                                  Zijn leven staat op een keerpunt.
Hij zoekt het bij Zijn Vader, weg van de mensen. Drie leerlingen neemt Hij mee.
Tijdens dit gebed overvalt Hem de inslag van het Goddelijke met alles wat dat voor Hem betekent, juist op dit keerpunt.
In de uitzichtloosheid van de situatie “gaat” Hem “de hemel open“, zoals
bij Theophanie. Hij hoorde daar: “dit is Mijn Zoon, de Welbeminde,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb gesteld:                                                                                              luistert naar Hem”
Alles is nog steeds als toen, op dat punt is er niets veranderd.
Nog steeds ben Ik je Vader en jij Mijn Zoon.
Intussen slapen de drie vrienden zoals op Gethsemane.

Het is een eenzaam geluk dat Hem ten deel valt.
En dit geluk doet aan de harde, komende realiteit niets af.
Dit eenzaam geluk lacht over het ongeluk van de onschuldige“.
Dat is geen Godslastering, maar een waarachtige kreet
die in beweging komt door de smart.
Het boek Job is van begin tot eind een zuiver wonder van waarheid en waarachtigheid.
Wanneer er van ongeluk sprake is zal alles wat van dit voorbeeld afwijkt
min of meer door leugens bezoedeld zijn.
Het ongeluk maakt God gedurende een zekere tijd tot een Afwezige,
nog meer afwezig dan een dode, dan het licht in een stikdonkere onderaardse cel.
Een zekere mate van ontzetting grijpt de gehele ziel aan.
In die afwezigheid is er geen object waarop Liefde Zich richten kan;
Uit de diepten roep ik tot UUit de diepten roep ik tot U,
Heer geef gehoor aan mijn stem“.
Het verschrikkelijke is dat als de ziel in
deze liefdeloze duisternis ophoudt met beminnen,
Gods afwezigheid onherroepelijk wordt.
De ziel moet voortgaan met in het lege lief te hebben of
dat tenminste te willen, desnoods met
een oneindig klein deel van haar kracht.
Dan zal God zich eens aan haar openbaren en
haar, net als bij Job, de schoonheid van de wereld tonen.
Maar indien de ziel ophoudt met liefde uit te stralen,
vervalt zij reeds hier op aarde in een toestand, die
bijna gelijk is aan die van de dodelijke hel.
Wie dan ook een mens in het ongeluk stort, vermoordt diens ziel.
Aan de andere kant is in een tijd als de onze, waarin
het ongeluk ons allen boven het hoofd hangt, slechts
die hulp van waarde die zo ver reikt dat
zij de mens werkelijk voorbereidt op het ongeluk en
dat is geen geringe zaak.

Het ongeluk verhardt de mens en brengt hem tot wanhoop, omdat
het als met gloeiend metaal op de bodem van de ziel al die gevoelens oproept, die
eigenlijk bij een misdadiger zouden moeten opkomen, maar er niet zijn:
minachting, tegenzin, en zelfs afkeer van zichzelf,
een gevoel van schuld en van bezoedeling,
zodat op jonge leeftijd keuzes worden gemaakt, die
men onmogelijk kan overzien.
Onze positie staat daarmee onder druk, de houding
tegenover dit soort jongeren wordt niet gedeeld –
leiderschap wordt aangetast en een open discussie over
minder positieve trekjes wordt vermeden
– het wordt als splijtstof gezien –
die je beter onder de mat kunt vegen.
Het kwaad woont als een cultuurgegeven in de ziel van de schender
zonder objectief door hem te worden waargenomen om
van afzetten en beschimpen van de ‘ander‘ maar te zwijgen.
Maar in de ziel van de onschuldige wordt het terdege gevoeld, wanneer
hij door het ongeluk is getroffen.
Het is alsof de zielstoestand in feite bij de misdadiger hoort,
en dat die zich heeft afgescheiden van de misdaad [er afstand van heeft genomen]
en aan het ongeluk is vastgekoppeld.
De positie van de vrouw bekleed in veel – door ongeluk geteisterde landen –
een afgesplitste rol van het gevoelsleven en wordt door ons als
een schijnend onrecht ervaren, de ongelukkige vreemdelingen dragen dit met zich mee en
geraken deze culturele bagage niet vanzelf kwijt.
Als Job op zo’n wanhopige toon zijn onschuld uitroept, komt dat omdat
hij er zelf niet meer in kan geloven, omdat zijn ziel partij kiest voor
het standpunt van zijn omgeving, zijn vrienden.
Hij roept het getuigenis van God zelf in, omdat
hij het getuigenis van zijn eigen geweten niet meer hoort; want
dat laatste is voor hem niet veel meer dan een onpersoonlijke en dode herinnering.

De vleselijke natuur der mensen is dezelfde als die van het dier.
Varkens en kippen storten zich op een gewond mededier, bijten en pikken elkaar.
Dat is bijna net zo’n wetmatig gebeuren als de zwaartekracht.
Alle minachting, afkeer en haat die
ons verstand jegens de misdaad koestert,
hecht ons gevoel aan het ongeluk.
Uitgezonderd degenen wier ziel geheel en
al door Christus bewoond wordt, haat iedereen
min of meer alle mensen die door het ongeluk zijn geslagen,
al is bijna niemand zich dat bewust.

Die wet van ons gevoel heeft ook betrekking op onszelf.
Minachting, afkeer en haat keren zich bij de ongelukkigen tegen zichzelf;
en kleuren van daaruit met hun giftige tinten op de gehele wereld.
Als de bovennatuurlijke liefde het ongeluk nog heeft overleefd, dan
kan zij het tweede gevolg verhinderen, niet het eerste.
Het eerste gevolg behoort tot het wezen van het ongeluk;
er is geen ongelijk waar het zich niet vertoont.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAChristus heeft ons
vrijgekocht van de vloek van de wet

» door voor ons een vloek te worden «; want er staat geschreven:
Vervloekt is een ieder,
die aan het hout hangt
“.
Gal.3: 13
Het is niet alleen het Lichaam van
de gekruisigde Christus geweest
Dat tot een vervloeking is gemaakt, maar ook Zijn ziel.
Voelt ieder onschuldig mens zich vervloekt?
Zelfs zij die in de greep van het ongeluk zijn geweest en
er door een verandering van de omstandigheden uit zijn gered,
blijven zich, als zij diep genoeg door het ongeluk zijn aangetast,
steeds vervloekten voelen.

Een ander gevolg van het ongeluk is dat de ziel
langzaam maar zeker tot zijn medeplichtige gemaakt wordt, door
haar met het gif van traagheid en willoosheid in te spuiten.
Wie lang genoeg in de staat van het ongeluk is geweest,
gaat zich mede schuldig voelen aan het ongeluk.
Door deze vorm van medeplichtigheid wordt de mens beknot
in al de pogingen die hij zou willen ondernemen
zijn lot te verbeteren.
Het kan zo ver komen dat hij geen middelen zoekt om
zijn lot te ontkomen en zelfs niet meer verlangt naar bevrijding.
Een dergelijk mens heeft zich voorgoed in het ongeluk genesteld, en de mensen
zouden daaruit de conclusie kunnen trekken dat
hij zich in zijn lot geschikt heeft.
Sterker nog, die medeplichtigheid kan hem er ondanks zichzelf toe brengen
– om alle middelen ter bevrijding te ontvluchten – en
hij gaat zich soms achter de meest belachelijke voorwendsels verschuilen.

Zelfs in de mens die aan het ongeluk ontkomen is,
blijft, wanneer hij er ten diepste door getroffen was, iets over dat
hem ertoe drijft zich opnieuw in het ongeluk te storten.
Het is soms gemakkelijk een ongelukkige uit zijn huidige staat te verlossen, maar het is bijna onmogelijk hem te bevrijden van de sporen die het ongeluk in hem nalaat.
Alleen God kan dit en zelfs Gods Genade geneest hier op aarde
de onherstelbaar gewonde natuur niet.
Het verheerlijkte lichaam van Christus droeg immers de tekenen van Zijn verwondingen.

God de schepper van de wereldGod schiep de wereld uit en door Liefde.
God heeft niets anders geschapen dan de Liefde Zelf en
de middelen om Liefde mogelijk te maken.
Hij schiep alle vormen van Liefde.
Hij schiep wezens, die zich ver van Hem verwijderd hebben, die in staat waren eveneens lief te hebben zodat Hij Zelf Zich in uitersten moest begeven, omdat
niemand anders dat kon doen.
Deze afstand tussen God en God, tussen dit verhevene en de onvergelijkelijke smart vormt het wonder van
de Liefde en dat is het Groot en Heilig Kruis geworden.
Deze smartelijke scheiding, waarboven de Liefde van
de Allerhoogste de brug der innigste gemeenschap
met God geslagen heeft,
Cross4klinkt nu in de diepste stilte door de gehele wereld;
zij klinkt als twee afzonderlijke en samenklinkende tonen, als een zuivere en ontroerende harmonie en
dat is het Woord van God.
De gehele schepping is er slechts de weerklank van.
Als de schoonste muziek op aarde tot in onze ziel klinkt, dan horen wij die tonen daar doorheen.
Als wij geleerd hebben de stilte te verstaan, dan
zijn het die klanken die wij door de stilte heen
beter horen.

Zij die in liefde volharden,
horen deze tonen in de diepte van het lijden waarin
het ongeluk hen geworpen heeft.
Wanneer zij dat eenmaal vernomen hebben,
kennen zij geen twijfel meer.
Mensen die geslagen werden door het ongeluk,
bevinden zich aan de voeten van het kruis, op
de bijna grootst mogelijke afstand van God.
Denk niet dat zonde een nog grotere afstand betekent, want
zonde is geen afstand, doch een verkeerde manier van kijken.

Bekleedt u dan met Christus, onze God als
uitverkoren heiligen en geliefden met innerlijke ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien
de een tegen de ander een grief heeft;
gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een Lichaam geroepen zijt
zal regeren in uw harten; en weest daar dankbaar voor
“.
cf. Simone Weil,
Wachten op God“, Utrecht 1997
[uitg. Erven J. Bijleveld].

Orthodoxie & de enige “geboren” Zoon van God

Bijbelstudie (2)Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen,
Licht uit Licht, ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader;
en door Wie alles geworden is“.
uit de Geloofsbelijdenis

God Almighty 'first' palnted a GardenWant zo heeft God de wereld Lief gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe . . .
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat
hij niet heeft geloofd in
de Naam van de eniggeboren Zoon van God
“.
John.3: 16; 18

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat een ieder, die gelooft,
in Hem eeuwig leven zal hebben
“.                                                                                                        John3: 14,15

Naast voorgenoemde zijn er nog meer plaatsen in de Blijde Boodschap die
spreken van Jezus als de enige “geboren” Zoon van God.
Johannes de Theoloog komt er nog een keer op terug in:
Christus EmmanuelHierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat
wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat
wij God liefgehad hebben, maar
dat Hij ons heeft liefgehad en
Zijn Zoon gezonden heeft
als een verzoening voor onze zonden
“.
1John.4: 9

Het woord “gezonden” en “geboren uit” zou algemeen opgevat het idee
kunnen worden dat de één afkomstig is uit de ander of
door de ander voortgebracht zou zijn.
Ja, Jezus werd als menselijke persoon geboren in een menselijke gezin,
maar voorafgaand aan Zijn menswording was Hij de Zoon van God en
had Hij als een van de drie goddelijke personen geen oorsprong.

De menselijke persoon van de geboren Jezus
Andere plaatsen waar wordt gesteld dat Jezus “verwekt” of “geboren” is van God;
wordt daar uit het Grieks vertaald als γεννάω [genesteld]:
Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt?
En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn“.
Hebr.1: 5;
Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden maar
Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt“.
Hebr.5: 5;
En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is,
aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken,
gelijk in de tweede psalm geschreven staat:
Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt“.
Hand.13: 33 en
zoals in Handelingen gemeld staat het citaat uit:
De Heer toch zei tot Mij:
Gij zijt Mijn Zoon;
heden heb Ik U verwekt.
Vraag Mij, dan geef Ik U volkeren tot erfdeel;
de einden der aarde tot Uw bezit.
Gij zult hen weiden met ijzeren staf,
hen stukslaan als aardewerk“.
Psalm 2: 7, voorzienbaar verwijzend naar
de Geboorte van Christus en komst als de beloofde Messias.

Kerst, Geboorte van Jezus Christus2Hetzelfde woord wordt vertaald als “geboren” met betrekking tot Jezus in:
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea,
in de dagen van koning Herodes,
zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem . . .
En hij liet al de Hogepriesters en Schriftgeleerden van
het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden
“.
Matth.2: 1, 4;
En de engel antwoordde en zei tot de Moeder Gods:
De Heilige Geest zal over u komen en
de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt,                                                                                Zoon Gods genoemd worden
“.                                                                                                              Luc.1: 35;
Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren;
en ieder, die Hem liefheeft, Die geboren deed worden,
heeft [ook] degene lief, die uit Hem geboren is
“.
1John.5: 1
Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is,
niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd,
bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem
“.
1John.5: 1
Waarmee Zijn volgelingen duidelijk wordt gemaakt
dat Zijn Volgelingen, de christenen ook uit God geboren zijn en
waar je ze aan kunt herkennen, want wij volgen Christus, Die
de mensen liefheeft, waarmee wij ons
met de Moeder Gods mogen verheugen.

Christus is geboren uit de Vader vóór alle eeuwen
Christus, de Geneesheer
Jezus Christus is inderdaad God,
Die zonder einde of begin is.
De God, Die in Exodus 3:14,
Zijn eeuwige Natuur aan Mozes bekend maakte
toen Hij zei: “Ik ben Die ik ben” en kom niet dichterbij:
doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.
Een soortgelijke verklaring is door Jezus Zelf afgelegd:
De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?
Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Eer Abraham was, ben ik.
Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar
Jezus verborg Zich en verliet de tempel“.                                                                                           John.8: 57-59
Hier kunt je uit opmaken dat Jezus niet alleen zegt dat Hij bestond
vóór Abraham geboren werd, meer dan 1500 jaar voor Jezus’ aardse conceptie, maar
Hij beschrijft Zichzelf op de dezelfde wijze – “Ik ben”, zoals
God Zichzelf beschreven heeft in Exodus 3:14 – “IK BEN”.
Het blijkt dat Christus verkondigt dat Hij dezelfde eeuwige en
zelf-bestaande-natuur bezit als door God aan Mozes kenbaar heeft gemaakt en
de Joden bevestigen dit door hun gedrag.
Zo spreekt ook Paulus, die een Joods Schriftgeleerde was:
De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want
het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in Genade en niet in spijzen:
wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden“.
Hebr.13: 6-9
Hij: Die Zijn engelen maakt tot winden en Zijn dienaars tot een vuurvlam;
maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en
de scepter van Rechtmatigheid is de scepter van Zijn Koningschap.
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten“.
Hebr.1: 7-9
Nu moogt gij u in benden scharen, gij bendegenoten.
Een belegeringskwal heeft men tegen ons opgeworpen.
Met de roede zal men de Rechter van Israël op het kinnebakken slaan.
En gij, Betlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda,
uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn over Israël en
Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal het overblijfsel van Zijner broeders terugkeren met de Israëlieten.
Dan zal Hij staan en hen weiden in de Kracht van de Heer,
in de Majesteit van de Naam des Heren, van Zijn God; en
zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde en
Hij zal Vrede zijn“.
Ook herinneren we ons dat Isaiah sprak:
Het juk dat het drukte, en de stang op Zijn schouder, de roede van Zijn drijver,
hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld,
zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en
de Heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid“.
Isaiah 9: 3-6

Jesus' High Priestly PrayerEn als Hogepriester zegt Hij tot de Vader:
Ik ben niet meer in de wereld, maar
zij zijn in de wereld en
Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, Welke Gij Mij gegeven hebt,
dat zij één zijn zoals Wij.
Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, Welke Gij Mij gegeven hebt en
Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan
de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd.
Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat
zij ten volle Mijn Blijdschap in zichzelf mogen hebben.
Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen                                                                   gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn,                                                                                           gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar
dat Gij hen bewaart voor de boze.
Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Heilig hen in Uw Waarheid; Uw Woord is de Waarheid.
Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld,
heb ook Ik hen gezonden in de wereld en
Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid
“.
John.17: 11-19

de weg, die je gaatMaar wie is Jezus Christus nu voor ons?
Wat zien wij in Hem?
Wat verwachten wij van Hem?
Wat kan Hij voor ons doen of
wat kan Hij voor ons betekenen?
Kan Hij überhaupt wel wat voor ons doen
of betekenen, of is alles wat wij doen alleen maar een herinnering aan Hem,
een herinnering
die we proberen levend te houden?

Met deze vraag worden we geconfronteerd met het wezen van ons christelijk Geloof.
Ik geloof in één God, zoals we dat in de Geloofsbelijdenis zeggen.
Voor veel mensen is dit al anders, ze geloven wel in “iets”, maar niet in een “Iemand”.
Misschien komt dat wel omdat we in ons dagelijks leven al
zo moeilijk op onze medemens kunnen vertrouwen,
het geloof, het vertrouwen in de ander
heeft regelmatig een [onherstelbare] deuk opgelopen.
Heilige Drie-eenheidMaar wij als christenen
mogen geloven en vertrouwen op God,
één God in drie personen:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Hij zal nooit ons vertrouwen beschamen!
Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om
Zich over hen allen te ontfermen.
O diepte van Rijkdom, van Wijsheid en van Kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn                                                                              Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!                                                                      Want: wie heeft de zin des Heren gekend?                                                                                        Of wie is Hem tot raadsman geweest                                                                                                  Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor                                                                                hij vergoeding ontvangen moet.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen“.
Rom. 11: 32-36
Wie is God en wie is de mens dat dit kan gebeuren?
Hoe is God ‘God’ en hoe is de mens werkelijk ‘mens’?
De enige die ons daar antwoord op kan geven is Christus.
De enige manier om Gods beslissingen te doorgronden en
Zijn wegen na te speuren is te luisteren naar Christus Blijde Boodschap.
Niemand kan tot Mij komen, tenzij
de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem zal aantrekken, en
Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Er is geschreven in de profeten:
En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt,
Die heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie gelooft, heeft eeuwig leven
“.
John.6: 44-47
Church of Christ, iconAlleen door het geheimnisvol werken van de Vader
komt de mens tot Geloof in de Zoon van God,
Jezus, de Christus.
En de Vader Die altijd werkzaam is, bewerkt in ons het diepe Geloof waardoor wij fundament
kunnen worden en de sleutel tot
het Koninkrijk der Hemelen ontvangen.
Het menselijke gebeuren op aarde
heeft hierdoor directe verbondenheid met
het Goddelijke in de Hemel.
Tot onze ontsteltenis wordt ook aan ons volgelingen van Christus als aardse mens goddelijke macht gegeven, we worden teruggebracht tot de oorspronkelijke icoon.
Dit is voor ons een al te groot geheim omdat
God de mens op deze wijze wel zeer ernstig neemt.
Als iemand anders dan de Goddelijke Zaligmaker dit gezegd zou hebben,
zouden we hem vierkant uitgelachen hebben.
Maar nu het Gods Zoon zelf is, kunnen we ons alleen maar verbazen over
dit mysterievolle samengaan van Hemel en aarde, van God en mens,
van boventijdse realiteit en binnentijdse geschiedenis.
Het goddelijke krijgt gestalte in het menselijke.
Dat is het mysterie van de Kerk;
ja, dat is het mysterie van elke christen.
Ook in ons hart wordt in de H. Geest, de Vader en Zijn Zoon geopenbaard, zodat
wij Hem kunnen belijden en de goddelijke belofte mogen ontvangen,
een belofte van het kind-zijn-van-God, van het eeuwig leven in Hem,
van goddelijk leven.
Dit samengaan van God en mens
is gegrondvest in dat ongehoorde,
alles overtreffende mysterie van de Menswording:
Ziet dus toe, dat niemand u zal meeslepen door zijn wijsbegeerte en
door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met
de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem
woont al de volheid der godheid lichamelijk en
gij hebt de volheid verkregen in Hem, Die
het Hoofd is van alle overheid en macht.
Col.2: 8-10
Deesis, Christ in glory, with Mary and John the Baptist on either side of Him, with many Saints looking towards Him in worship and prayer

God is mens geworden en
in Christus komen de goddelijke en de menselijke natuur samen,
onvermengd en ongescheiden.
Dat binnentreden van God in de menselijke geschiedenis gaat verder, veel verder.
In de Mysteriën, vooral in de deelname aan de Goddelijke Liturgie,
dus het ontvangen van Zijn Lichaam en Bloed duurt
het samengaan van Hemel en aarde voort:
God, Vader, Zoon en Heilige Geest is Brood geworden.
Maar ook in de Kerk, het Mystiek Lichaam van Christus,
is Deze Goddelijke Aanwezigheid voortgezet:
Gaat dan allen heen [in vrede en vreugde],
maakt al de volken tot Mijn volgelingen
en doopt hen in de Naam van
de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Geest en
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan
de voleinding van de wereld

Matth.28: 19,20

Gebed (2)Wanneer je als christen lid bent van
het lichaam van Christus,
Wanneer je iemand vergeeft, is hij of zij vergeven; wanneer je van iemand in liefde blijft houden, wordt hij of zij vanwege
het Lichaam van Christus behouden . . .
Wanneer  een kind of een broer of zus
of een geliefde van jou van de kerk afwijkt
op het gebied van geloof praktijk en moraal, zolang je van die persoon blijft houden en
hem of haar blijft vergeven,
dan raakt hij of zij de zoom van Christus’ kleding aan en
wordt behouden omwille van het Lichaam van Christus en
wordt deze door God vergeven, ongeacht zijn of haar
officiële externe relatie met de Kerk en de christelijke moraal.
Jouw aanraking wordt dan tot Christus’ aanraking.
Als je van iemand houdt, ondanks dat iemand
jouw liefde en vergeving afwijst,
wordt hij of zij opgenomen in de verlossing.
En dit geldt zelfs na de dood. . .
jouw liefde en vergeving zal opstijgen
om die persoon te binden aan het Lichaam van Christus en
zelfs na de dood die persoon blijven vergeven.

Aldus, dienen wij christenen te blijven bidden
voor al onze familieleden en vrienden die
een relatie met God hebben verbroken.
Op deze wijze zal de gehele wereld worden gered en
dat is waar God op uit is.

31e Zondag na Pinksteren – de Zondag voor Theophanie

Ο Ιωάννης ο ΒαπτιστήςBegin van het Evangelie van Jezus Christus,
de Zoon van God.
Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit,
die uw weg bereiden zal;
de stem van een, die roept in de woestijn:
Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht
,
En het geschiedde, dat Johannes doopte in de woestijn
en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.
En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van
hun zonden.
En Johannes was gekleed met kameelhaar en met
een lederen gordel om zijn lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing.
En hij predikte en zei:
Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens
schoenriem ik niet waardig ben,
neer bukkend,
los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar
Hij zal u dopen
met de heilige Geest
“.
Marc.1: 1-8

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής -predikte in de woestijn1.]. Ik heb het idee dat God niet voor niets
de levensverhalen van mensen als Johannes de Doper, de Apostel Paulus en de Profeet Jesaja etc,
in de Blijde Boodschap heeft opgenomen.
De geschiedenis van de Bijbel zet ons ertoe aan
te leren en een voorbeeld te nemen aan de hand van  hun leven.
Velen hebben de neiging te geloven dat deze mensen op een of andere manier over bovenmenselijke krachten beschikten en dat er weinig of geen gelijkenis is met
de mens van onze tijd.
Dit is echter niet waar.
Jacobus karakteriseert Elia met de woorden:
Elia was slechts een mens zoals wij en
hij bad een gebed, dat het niet regenen zou en
het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang en
hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en
de aarde deed haar vrucht ontspruiten
“.
Jac.5: 17,18
De heiligen waren dus mens net zo als jij en ik en hadden net als wij
hun tekortkomingen.

Een ander voorbeeld is Petrus, die tegen Cornelius zei, toen
deze voor hem knielde:
Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.
En terwijl hij zich met hem onderhield, ging hij
bij hem binnen en vond er gelijkgestelden velen bijeen.
Bij Christus is namelijk geen aanzien des persoons en is iedereen gelijk.
Zo keken de mensen ook vol bewondering naar de Apostelen Johannes en Petrus,
nadat zij een lamme man hadden doen opstaan:
Petrus zei:
Wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof
wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?
De God van Abraham en Isaäk en Jacob, de God onzer vaderen, heeft
Zijn knecht Jezus verheerlijkt, Die gij hebt overgeleverd en
verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon
deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.
En op het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam deze, die
gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het Geloof door Hem
heeft hem dit volkomen herstel gegeven
in uw aller tegenwoordigheid

Hand.3: 12-13,16
Het Godsvolk, over wie we in de Blijde Boodschap lezen en
die we bewonderen vanwege de werken die God met hen deed,
werden geen van allen supermensen.
Het waren allemaal mensen net als jij en ik.
Paulus zegt daarover:
Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar
onze bekwaamheid is Gods werk, Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om
dienaren te zijn van een Nieuw Verbond met Hem,
niet naar de letter, maar naar de Geest, want
de letter doodt, maar de H. Geest maakt levend
“.
2Cor.3: 4-6

Al de vermogens waarover wij beschikken komen van God.
En Elia, Johannes de Doper, Petrus en Paulus waren niet tot meer in staat
dan wie dan ook van ons.
God heeft geen behoefte aan Super-helden zoals in
onze westerse wereld wordt voorgehouden.
Om Zijnentwil worden de bevoegdheden verleend en
zouden wij in staat worden gesteld hetzelfde de doen als
het al diegenen overkwam die in het verleden met
God [door de woestijn] wilden optrekken.

2.]. Johannes de Doper
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής2Laten we na deze korte inleiding nu eens kijken
naar Johannes de Doper. De engel Gabriël die zijn geboorte aan zijn vader aankondigde, zei over hem:
En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en
velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Want hij zal groot zijn voor de Heer en
wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden,
reeds van de schoot van zijn moeder af en
velen der kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Heer, hun God.
En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia,
om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en
de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen,
ten einde voor de Heer een wel-toegerust Volk te bereiden
“.
Luc.1: 15-17
en zoals Jezus later over hem zei:
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - doopte in de JordaanMaar waarom zijt jullie dan allemaal uitgelopen? Om een profeet te zien?
Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet.
Deze is het, van wie geschreven staat:
Zie, Ik zend Mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij
“.
Matth.11: 9-11
De kleinste in het Koninkrijk der Hemelen zal groot zijn voor de Heer” –
deze laatste opmerking maakt het belang van Johannes de Doper er niet minder om.
Hij zou “Groot zijn voor de Heer“!
Onder die uit een vrouw geboren zijnOnder die uit een vrouw geboren zijn,
dus wij allemaal
wordt niemand hoger verheven dan
deze geroepene.
Johannes was in het leven geroepen,
had een voorbestemming om mensen
voor te bereiden op de Heer.
Hij had een missie te volbrengen en
was hiertoe bestemd vanaf zijn geboorte.
Dit geldt echter niet alleen voor hem.
Zoals de Blijde Boodschap stelt:
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken
ten goede voor hen, die God liefhebben, die
volgens zijn voornemen geroepenen zijn“.
Rom.8: 28 en
Nu heeft God echter de leden,
elk in het bijzonder,
hun plaats in het Lichaam aangewezen,
zoals Hij heeft gewild“.
1Cor.12: 18
Zoals Johannes’ functie was de voorloper van Christus te zijn,
heeft ieder van ons dus een functie in het lichaam,
een oproep aan ons die God speciaal heeft benoemd.
Zeker zijn we niet per ongeluk op deze aarde gezet.
In plaats daarvan zullen we onder onze medemens gekend zijn en
zo niet aan de mensen, maar toch
voorzeker als kind van onze God, onze Vader.

3.]. In de woestijn
Er is niet zo veel geschreven over de tijd die
Johannes vóór zijn prediking heeft doorgebracht.
Maar de Geschiedenis- en Icoonschrijver Lucas
vat deze periode als volgt samen:
Het kind nu groeide op en
werd gesterkt door de Geest.
En hij vertoefde in de woestijnen tot
op de dag, dat hij zich aan
Israël vertoonde‘.
Luc.1: 80
John verbleef in de woestijnen
tot op de dag, dat hij zich aan Israël vertoonde“.
God heeft Johannes als zijn bijzondere dienaar,
als lid van het Lichaam van Christus,
zijn plaats in het lichaam gewezen,
zoals Hij heeft gewild [1Cor12:18].
Hij heeft ook de tijd bepaald dat Johannes
zich in de openbaarheid kon begeven;
Hij doet dat zoals Hij dat wil;
Hij bepaalt het moment..
Je behoeft dus niet uit te kijken naar
een plaats in het Lichaam van Christus;
een positie na te streven,
want God heeft reeds bepaald
op welk moment jij welke positie in zal nemen.

Born april 2012Hij heeft in de hele grote wereld
een positie voor je bepaald,
maakt uit wanneer daartoe geschikt bent en
zorgt dat je op het moment van openbaring
voldoende bent uitgerust.
Met andere woorden:
 al de menselijke overwegingen doen niets ter zake
Hij zal wel duidelijk maken hoe en wat je doet in Zijn Lichaam,
je behoeft je dus niet druk te maken wat je zult zeggen en
hoe je dient te handelen;
Hij regelt het wel in Zijn grote Wijsheid.
Gaat er iets niet helemaal goed, dan gebeurd dat
omdat wij iets hebben te leren.
De roeping van Johannes was om de weg des Heren te bereiden en
hij was daar vanaf het eerste moment van op de hoogte.
Je zou kunnen zeggen dat Johannes wist dat hij zijn oude leven
achter zich diende te laten en dat hij
Gods Woord diende te gaan verkondigen:
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen
Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en
Herodes viervorst over Galilea,
en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en
het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,
onder de hogepriesters Annas en Kajafas,
kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte
de doop der bekering tot vergeving van zonden, gelijk
geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja:
De stem van een, die roept in de woestijn:
Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden en
de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden en
alle vlees zal het heil Gods zien
“.
Luc.3: 1-6
God had Johannes toegerust voor deze speciale functie.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - Hij predikte in de woestijn de doop der bekeringHij was de voorloper van de Heer Jezus Christus, degene die Zijn weg zou voorbereiden en een doop van bekering
zou prediken.
God heeft ons in het Lichaam van Christus geplaatst met een bepaalde functie, Hij definieert ook hoe en wat we in deze omstandigheden dienen te doen.
God bepaalde dat Johannes de doop van bekering diende te prediken tot vergeving van zonden; dat deed hij als Zijn vertegenwoordiger en
God bepaalde tevens dat Johannes dat diende te doen vanuit de woestijn;
dat was de opleidingsomgeving waar God hem plaatste.
De omstandigheden werden bepaald, wat hij diende te eten en ook zijn outfit;
gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen en
hij at sprinkhanen en wilde honing
“.
God bepaald dus de omstandigheden en
het moment dat onderwijs gegeven wordt en
dan gebeurt het.
Alles is in gereedheid gebracht, wanneer
het vlees en daden van zijn gebroken,
zijn we klaar om het te doen.
Niet dat we het idee hebben
dat we het voor God zouden moeten doen, maar
dat Hij ons vanaf het begin heeft uitgenodigd om
het te doen.
Hij staat aan de deur en Hij klopt” en
jij moet opendoen
Openb.3:20

4.]. En de menigte die kwam

Het evangelie van Lucas gaat verder:
Hij sprak dan tot de menigte, die uitliepen om
zich door hem te laten dopen
Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om
de komende toorn te ontgaan?
Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden.
En gaat niet bij uzelf zeggen:
Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat
God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.
Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen.
Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt,
wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen
“.
Luc.3: 7-9

Adderengebroed2Als Gods diplomaat noemde hij zijn generatie “adderengebroed“;
het doel was dus niet om de mensen te behagen.
In plaats daarvan sprak hij datgene wat God hem ingaf te spreken en
God bepaalde tevens de intensiteit waarmee hij hen aansprak.
Begin je al iets te herkennen?
Geen zalvende woorden, geen aai over je bol, maar
recht toe, recht aan – weet je wel wat je hier komt doen;
waarom je je laat dopen!
Niet omdat je uit een bepaald land komt –
Niet omdat je je familie een genoegen wilt doen –
Niet omdat je gezien wilt worden door je omgeving –
Maar om vrucht te dragen en zo niet
dan wordt je als een boom omgehakt en in het vuur geworpen.
Johannes diende een hoger doel, welke God hem had aangeduid.
“God kent Zijn eigen schapen en leidt hen allen naar buiten,
Hij gaat voor ze uit en de schapen volgen Hem, omdat
zij Zijn stem kennen”.
John.10: 4
Het behoeven ons dus niet te verwonderen dat
een Blijde Boodschap wel eens hard kan aankomen.
Er wordt niet geadverteerd, de Blijde Boodschap wordt niet
met allerlei mooie aantrekkelijke dingen omkleed.
Maar de mensen waren er van doordrongen dat ze
hier met een profeet hadden te maken.
Vandaag zijn er mensen [meestal met financieel gewin] die
verkondigen: “Ik ben een leraar” of “Ik ben een profeet”.
Johannes deed dat niet, hij was zoals God hem gevormd had.
In feite horen we hem nergens zeggen dat hij een profeet was, maar
de mensen wisten het en onze Heer bevestigde dat ook nog eens.
De bediening van Johannes was zo indrukwekkend dat er mensen waren die
het idee kregen dat hij misschien de Christus was,
maar Johannes ontkende het en beleed:

Dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij?
En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.
En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia?
En hij zei: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
Zij zeiden dan tot hem:
Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben;
wat zegt gij van uzelf?
Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn:
Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft
“.
John.1:  19-23
De titel van profeet deed er niet toe; hij was degene die
slechts was aangesteld als een “stem van een roepende in de woestijn
of dat nu in Brussel, Amsterdam of Utrecht gebeurde,
datgene wat God heeft aangesteld,
mocht geen naam hebben,
ongeacht de hoogte van de functie.

5.]. Alle waren gekomen om hem te . . .
Johannes werd populair, lag bij de mensen in de smaak, werd een beroemdheid.
Echter zijn opdracht was ten dienste van Degene Die na hem kwam,
dus toe Jezus in beeld kwam was zijn taak ten einde.
En de gedoodverfde beroemdheid zag de scharen hem verlaten
om de Heer te volgen en zijn reactie was:
Johannes antwoordde hun en zei:
Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet,
Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei:
Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Deze is het, van wie ik zei:
Na mij komt een man, die voor mij geweest is want Hij was eer dan ik.
En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik dopen met water.
En Johannes getuigde en zei:
Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als
een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem.
En ik kende Hem niet, maar Hij, Die mij gezonden had om
te dopen met water, Die had tot mij gezegd:
Op Wie gij de Geest ziet neerdalen en op Hem blijven,
Deze is het, Die met de heilige Geest doopt.
En ik heb gezien en getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
En toen
hij Jezus zag gaan, zei hij:
Zie, het lam Gods!

John.1: 26-36
” En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem:
Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en
van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem.
Johannes antwoordde en zei:
Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.
Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb:
Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.
Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar
de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,
verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom.
Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.
Hij moet groter en ik moet kleiner worden”.
John.3: 26-30

En daarmee was Johannes inbreng voltooid.
Johannes liet zich niet door de menigte leiden en
betreurde het niet dat zijn opdracht voltooid was.
Juist het tegenovergestelde,
toen de tijd gekomen was dat de mensen hem verlieten en
de Heer gingen volgen was hij daarover verheugd;
het resulteerde uiteindelijk in de gevangenis waar hij werd onthoofd;
zoals zo velen voor en na hem, die Christus volgden:
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - onthoofdingVrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.
Anderen weer hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd,
met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling
– de wereld was hunner niet waardig –
zij hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten,
in spelonken en de holen der aarde
“.
Hebr.11: 35-38
Johannes, de doper was dus een mens, een mens als ieder van ons.
Hij kon de oproep hebben geweigerd en leven zoals iedereen van zijn tijd;
het zou hem zeker veel gemakkelijker zijn afgegaan.
Maar hij gaf er de voorkeur aan God te volgen.
Een christelijke manier van leven kan moeilijke tijden doormaken,
er zijn momenten dat je beseft dat er veel gemakkelijker paden bestaan.
Wij zijn echter alleen in staat het moeilijke paden te bewandelen,
wanneer we doordrongen zijn dat we
dat alleen maar aankunnen met Christus aan onze zijde:
Daarom dan, laten ook wij, nu
wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en
met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.
Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en
voleinder van het Geloof, Die, om de vreugde, welke voor Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende en
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods
“.
Hebr.12: 1-2
Er is ons maar een manier aangegeven om het spirituele pad te bewandelen:
het verlangen om de weg van Christus te gaan
Omdat we niet kijken naar
degenen die gezien worden, maar
naar het niet-zichtbare; want
het zichtbare is tijdelijk, maar
het onzichtbare is eeuwig“.
2Cor.4:18

Apolyticion        tn6
De scharen der Engelen stonden aan Uw graf
en de wachters lagen als dood.
Bij het graf stond Maria Magdalena,
zoekend het allezuiverst Lichaam van de Heer.
Gij hebt de hel overwonnen,
zonder erdoor te worden aangetast.
Gij hebt de Maagd ontmoet, Levenschenker,
Die uit de dood zijt opgestaan,
Heer, ere zij U“.

Alleluia      Ps.90
“Wie onder de schutse verblijft van de Allerhoogste
en onder de bescherming woont van de God des Hemels.
Hij mag zeggen tot de Heer:
Gij zijt mijn Beschermer en mijn Toevlucht;
Gij zijt mijn God op Wie ik vertrouw”.

Orthodoxie & menselijke overwegingen aan het eind van het jaar

Man proposes, God disposes 2Als mens ontmoet je
in het leven allerlei problemen;
je ergert jezelf aan iets en vraagt je af
waarom je geïrriteerd raakt en
waarom datgene je zó treft dat
je ongemak ervaart.
Wanneer je echter je problemen en zwakheden onderkent en
Gods Genade z’n werk laat doen
zal er zich een wonderlijke
verandering openbaren.
In de Nederlandse taal bestaat een gezegde:
de mens wikt, maar God beschikt“; in het Engels komt
de tegenstelling duidelijker naar voren: “Man proposes, God disposes“,
God doet juist het tegenovergestelde .
Hoe meer je jezelf bescheiden opstelt en jezelf in persoonlijk gebed
– al dan niet wanhopig – tot onze Heer en Verlosser richt,
des te meer je in staat wordt gesteld weerstand te bieden aan je problemen.
Zelfs de meest verstokte persoon zal hieruit kracht opdoen en
hoop en inspiratie verkrijgen dankzij de hem geschonken Genade van de Heer.
De Heer maakt je sterker bij elke overwinning op je ego.
Het is net zoiets als een injectie:
God geeft maar kleine doses, om te voorkomen dat de ziekte beklijft,
dat je vastroest in gewoonten en er ontwikkelt zich geleidelijk aan een zekere weerstand.
Als je nooit – als was het maar een heel kleine – dosis was toegediend,
had je ook nooit een hoge dosis kunnen doorstaan.

In de late de Gifbekermiddeleeuwen was het onder koningen en belangrijke personen gewoon, omdat er regelmatig moordaanslagen met behulp van gif werden gepleegd
dagelijks een kleine doses gif tot je te nemen;
zo zijn ook veel van onze huidige [homeopathische] medicijnen ontwikkeld. In het begin werd slechts een zeer kleine dosis toegediend, slechts enkele milligrammen.
Na verloop van tijd werd de dosis telkens een beetje opgevoerd, totdat er geleidelijk aan een weerstand werd opgebouwd, zodat wanneer iemand hen ongemerkt een grote dosis toediende, deze niet fataal zou zijn.
Datzelfde doet de Heer met ons:
Hij geeft ons iedere keer een beetje meer te dragen
om na te gaan, te testen of we genoeg kracht hebben opgebouwd en weerstand hebben ontwikkeld tegen de boze.
Hij geeft als onze Weldoener elke dag een beetje meer om
ons enerzijds te testen en onze innerlijke kracht te ontwikkelen en anderzijds het besef
te ontwikkelen waarmee we onder andere onze hoogmoed gaan onderkennen en afleggen.
Iedere dag worden we met meer op-offerings-middel geïnjecteerd en
wordt nagegaan of we het gevecht van de dag aankunnen.
God probeert je elke dag een beetje sterker te maken, door
je een beetje meer op je bordje mee te geven teneinde
meer en meer overgave te scheppen.
Door je steeds een beetje meer te laten lijden,
kan je de strijd beetje bij beetje  beter aan en
word je steeds volwassener in de Heer.
Het doel van je verdriet of lijden laat
zo’n grote bron van kracht in je ontspringen
tot het in je volgroeid raakt.
Uiteindelijk verleent het je de middelen om ook
anderen kracht te verlenen.
God, onze Heer Jezus Christus troost ons in al onze druk,
zodat wij hen, die in allerlei druk zijn,
troosten kunnen met de troost,
waarmee wijzelf door God vertroost worden.
Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt,
zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel“.
2Cor.1: 4,5

Door het oog van de naald, Liefde dringt zich nooit opGods Liefde voor de mensen faalt nooit.
Alle beschouwing, ontlediging en angst
over zwakheden, mislukkingen en fouten
zijn onlosmakelijk aan het menselijk leven verbonden;
het is een onophoudelijk gevecht.
Talrijk zijn de beproevingen van de rechtvaardigen, maar de Heer bevrijdt
hen uit alle kwelling

Psalm 34: 19
Alleen God kan dit doen.
Onze redding ontstaat alleen door Gods Genadige invloed,
niet door onze eigen goede daden of
onze strijd in het vlees met onze zondige afwegingen.
Als God het ons niet verleent, kan niemand dat,
ook geen psychiater of hulpverlener.
Wanneer je probeert op eigen kracht een niveau van zondeloze perfectie te bereiken,
zal dit gedoemd zijn op een teleurstelling uit te lopen,
je zult er op eigen kracht nooit uitkomen.
Apostle PavlosZelfs de apostel Paulus ontkwam niet
aan de overtuiging dat hij erin geslaagd was.
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben
of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar,
of ik het ook grijpen mocht, omdat
ook ik door Christus Jezus gegrepen ben.
Broeders, voor mij acht ik niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar
een ding [doe ik]:
• vergetende hetgeen achter mij ligt en
• mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt,
jaag ik naar het doel, om
de prijs der roeping Gods,
die van boven is,
in Christus Jezus
“.
Phil.3: 12-14
Ook Paulus bleef voor de rest van zijn leven fouten maken en
maakte een klassieke blunder toen hij probeerde
zijn conservatieve religieuze leiders van zijn tijd te behagen.
Dit kostte hem zijn vrijheid en uiteindelijk de kop [Hand hfdst. 21].
Hij is echter een goed Apostel gebleken en een trouwe propagandist, die
een verschrikkelijke opdracht meekreeg, ondanks zijn onvolkomenheden,
zijn ongerechtigheden en menselijke zonden.
Maar gij zijt geheel anders:
gij hebt Christus leren kennen.
Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen,
gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft,
• de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,
• dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en
• de nieuwe mens aandoet, die naar [de wil van] God geschapen is
in waarachtige gerechtigheid en heiligheid“.
Eph.4: 20-24
Wanneer je het idee hebt dat nu de tijd gekomen is dat
je niet zult zondigen en je “oude zelf” hebt overwonnen,
dan heb je het mis.
Ik doe het nog steeds. En jij?

Olijfbomen, [als oude paden] door Vincent van GoghWaarom falen we in onze overwegingen en zullen ook steeds weer opnieuw falen? Omdat wij als mensen steeds weer opnieuw oude paden bewandelen.
Wanneer we ergens niet uitkomen stellen we commissies in en belasten hen [veelal gelijkgestelden, met vastgeroeste ideeën]
om ons te adviseren het anders te gaan doen.
Het resultaat is opnieuw een menselijk falen en niet alleen in de wereld – ook
in de kerkelijke hiërarchie worden
dit soort fouten gemaakt.
Daarom wordt er zo moeilijk vooruitgang geboekt en kost een overwinning
zoveel inspanning dat het dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag.
We voeren zo veel strijd en er is zo veel om te vechten,
vooral met ons eigen zelf.
God weet echter dat we dit nodig hebben om te groeien,
dat je beproefd wordt om enkele kleine ongemakken voorbij te streven en
een aantal triomfen en getuigenissen te boeken, maar
wanneer je het idee hebt dat je “zonder zonde heilig [volmaakt] zult worden
ben ik bang dat je teleurgesteld wordt,
dat was alleen mogelijk in de periode van
het Rijke Roomse leven‘ wat achter ons ligt en
wat we dienen te vergeten.

Saint Markellos van het Akimieten-klooster Constantinopel, dec 29eDe 29e december gedenken we
de Heilige Markellos “de Gerechte” uit Apamea in Syrië.
Hij werkte eerst als monnik in Ephese en
later in Constantinopel, waar hij om zijn voorbeeldig leven
tot Hegoumenos [Gr. ἡγούμενος = abt] gekozen werd
van het Akimieten-klooster [het klooster der Slapelozen].
In deze kloosters met de  wisselden de monniken elkaar [volgens hun regel] af, zodat er in de kerk dag en nacht,
aan een stuk door, de lof van God weerklonk.
Dit klooster was het middelpunt van de Byzantijnse cultuur, de gemeenschap was in drie taalgroepen verdeeld:
Grieks, Latijn en Syrisch, die om de beurt een derde deel van de onophoudelijke lofzang in de andere taal verzorgden.
De H. Markellos speelde een belangrijke rol bij
het verdedigen van de Orthodoxie tegen dwaalwegen en
bekleedde een sleutelpositie op het Concilie van Chalcedon [451].
Ook in onze tijd hebben we zulke onafhankelijke invloedrijke personen nodig
om nieuwe wegen te banen, waarin Gods zaad veranderingen teweeg kan brengen;
de wereld schreeuwt hierom.
Dit bereiken we niet door ons op eilandjes terug te trekken en
de Kerk oude vertrouwde wegen te laten bewandelen, maar
het aan te durven een nieuwe basis te leggen op basis van de oude cultuur;
vergeet niet dat de liefde nooit faalt.
Ik voel me slecht en overbodig wanneer ik net als andere mensen steeds
weer opnieuw dezelfde fouten en misstappen bega, waaraan ik mezelf schuldig maak
en waaraan ook de meesten van ons zich schuldig maken en
het nog erger maken i.p.v. het op te lossen.
Alles wat ik kan doen is aanvaarden dat ik op zeker moment word uitgescholden en
aanvaarden dat ik er in mijn onnozelheid een verschrikkelijke puinhoop van heb gemaakt en me in dezelfde situatie bevind, die ik niet kan veranderen.
Ik kan een beetje huilen, een weinig bidden en met de andere lijdenden meeleven.
En nadat we elkaar weer hebben omhelsd, elkaar vergeven en het maar weer opnieuw proberen, maar nu met een afwachtende houding.
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar
indien gij de mensen niet vergeeft,
zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven

Matth.6: 14-15
doorn in het vleesEn laten we open en eerlijk verkondigen,
dat God vroeg of laat de “doorn in het vlees” 2Cor.12: 7
zal plaatsen, die Hij inzet om
mij nederigheid aan te leren.
Bij onze niet aflatende terugkerende zonde
hebben wij, mensen, veel Genade en mensenliefde van God nodig
om de wereld in ons te blijven overwinnen en zal het ongetwijfeld nodig blijven om
de rest van het leven de strijd voort te zetten.
Dit is wat onszelf in vorm  houdt een geestelijk leven te [leiden] lijden.
Er zal geen Hemels Koninkrijk bestaan zonder proces,
noch zal er zonder beproevingen getuigenis worden afgelegd of
wordt een gevecht met de boze overwonnen,
dus zit er niets anders op dan te blijven worstelen.
God heeft Zich aan de wereld willen openbaren,
hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop der heerlijkheid
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en
ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om
ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn
“.
Col.1: 27
Jezus verklaarde:
Ik ben de wijnstok, gij zijt de rankenIk ben de wijnstok, gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt gij niets doen.
Wie in Mij niet blijft, is buiten geworpen als
de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.
Indien gij in Mij blijft en
Mijn Woorden in u blijven,
vraagt wat gij maar wilt en
het zal u geworden

John.15: 5-7
Hij voegde er zelfs nog aan toe:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen;
want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Want de Vader heeft de Zoon Lief en toont Hem al wat Hij Zelf doet en
Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert
“.
John.5: 19,20
En Paulus schreef hier later over:
Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en
smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, Die
Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst en
zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd
uit hetgeen Hij heeft geleden en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen,
een oorzaak van eeuwig heil geworden
door God aangesproken als hogepriester naar
de ordening van Melchisedeck“.
Hebr.5: 7-10
“Heiligheid” is in theorie de verdelging van de zonde.
Echter maar al te vaak is het een ijdel denkbeeld van een rechtvaardig leven,
een innig verlangde vroomheid en een houding van je beter en eerlijker voordoen
dan je bent, feitelijk onoprechtheid en huichelarij.
Het is beter om toe te geven dat alleen God ons
door Zijn Genade de redding kan verlenen;
het is voor iedere mens even onmogelijk
om de overwinning te behalen!
God echter, Die rijk is aan erbarmen, heeft om Zijn grote Liefde, Waarmee
Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door Genade zijt gij behouden – en
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de Hemelse Gewesten,
in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom
van Zijn Genade te tonen naar (Zijn) Goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof en dat niet uit uzelf:
het is een Gave van God [de Heilige Geest];
niet uit werken, opdat niemand zal roemen
“.
Eph.2: 4-9
Het is gewoon onmogelijk om de mensen om je heen te vertellen
hoe slecht je bent, dus laten we daarmee ophouden.
Laten we het hebben over Jezus Christus, God zij met ons.
En laten we voorkomen dat we hard zijn voor anderen,
maar laten we jegens elkander vriendelijk en barmhartig zijn,
elkaar vergevend, zoals God door Christus jou
vergeving geschonken heeft
“.
Eph.4: 32
Christ, AnastasisGaat dan allen het komende 2016 tegemoet
en leert wat het betekent:
“Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar om zondaars tot bekering te brengen
“.
Matth.9: 13

December 25e – Geboorte in het vlees van, onze Heer en Verlosser, Jezus Christus

De geboorte van Jezus Christus
geschiedde aldus.
Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij,
voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen,
was hij van zins in stilte van haar te                                                                                                   scheiden.
Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem
in de droom en zei:
Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want
wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.
Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen
de Heer door de Profeet gesproken heeft, toen hij zei:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en
men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent:
God met ons.
Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was,
deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en
hij nam zijn vrouw tot zich.
En hij had geen gemeenschap met haar, voordat
zij een zoon gebaard had.
En hij gaf Hem de naam Jezus“.
Matth.1: 18-25

In het bijzonder probeert de Kerk, het Lichaam van Christus, vandaag
te benadrukken dat het heil vanaf het vroege christendom werd begrepen als,
dat God Zijn prachtige schepping probeert te redden van de ondergang [van de dood], waarin deze als gevolg van de zonde verstrikt is geraakt.

De wereld zal Hem de Naam Immanuel geven,
hetgeen betekent:
God met ons“.
”God zij met ons”………………………………… staat op de zijkant van de Nederlandse munt ▼
'God zij met ons' en daarin is Nederland uniek!Ja, – ‘God is onder ons, Hij is en zal zijn’ -.
Het Woord is vlees geworden, niet dat de mens tot God is verheven, noch
dat de mens zich reeds tot de Hemelse gewesten heeft verheven, maar
dat God het Woord uit liefde jegens de mens
de menselijke natuur heeft aangenomen om deze te heiligen en hem de mogelijkheid heeft gegeven zich te verheffen.
God het Woord heeft door Zijn geboorte, de zonde overwonnen en de mensheid bevrijdt van haar sterfelijkheid en de dood.
Zonder deze Goddelijke inmenging, was niemand in staat
het Hemels Koninkrijk te beërven.
God het Woord openbaart Zich aan de mens en
nodigt iedereen uit om een deel te nemen aan Zijn Koninkrijk.
Hij nodigt de mens uit de wereld te vermijden en het smalle pad te gaan;
Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat.
Iedereen wordt in staat gesteld ‘kind’ van God te worden
door met hulp van Zijn Genade Zijn Hemels Koninkrijk te betreden
door mede-erfgenaam van Christus te worden.

Bedenk hierbij op de eerste plaats en laat het de grondslag van heel je geestelijk onderkomen zijn, dat je jezelf diep en werkzaam bewust dient te zijn, Wie en hoe groot onze Heer en Verlosser, Jezus Christus is, Wiens Genade je nastreeft en anderzijds hoe gering en onwaardig je zelf bent.
Vergeet nooit, dat je eigenlijk maar een nietige aardworm bent,
van geen nut voor deze wereld, tot niets anders in staat dan
God te beledigen en zonde te bedrijven, door te doen alsof je zelf alles wel kunt.
Vernietig daarom in je deemoed, zoveel als je op kunt brengen en
houd jezelf voor het meest en onwaardige van alle schepselen.
God, al manifesteert Hij Zich vandaag als een kind, dien je een onbeperkte hoogachting
toe te dragen, vast overtuigd, dat Hij de oneindig grote Koning en Majesteit is, Die alle heiligen en zaligen in het Hemels Koninkrijk met eerbiedige huiver dienen, erkennende dat al wat zij kunnen doen niets is vergeleken bij de dienstbaarheid, de oneindige Glorie en Eer, die Hij meer dan de moeite waard is en blijft in eeuwigheid.

Hevige stormen
H. Johannes Coltrane van de Afrikaans Orthodoxe Kerk; God ademt door de heilige hoornHet komen van God in onze levens
is niet alleen vol van Genade maar
heeft ook iets overweldigends.
Het stralende Licht waarin Hij verschijnt,
herinnert ons niet alleen aan Zijn warme Liefde maar ook aan zijn vurige Rechtvaardigheid.
“Vuur ontbrandt voor Zijn aanschijn,
een hevige storm omringt Hem”.
Psalm 49: 3
Want God zegt de Waarheid over ons leven
dat zo gestempeld kan zijn door zonde en ongehoorzaamheid. Hij zwijgt niet.
Hij bedekt onze ongerechtigheden niet met de mantel der Liefde. Hij spreekt vrijuit en eerlijk en confronteert ons zo met wie we zijn.

De ziel waarin God Zich weerspiegelt
Wees daarom als Hij altijd vriendelijk en behulpzaam
– zelfs wanneer je die niet kent – tegenover anderen.
Het idee dat goede daden òòk goed zijn voor degene die
ze verricht is niet nieuw, we vinden dit in alle religies terug.
Maar dan gaat het over ‘goed voor onze ziel’ en dat is voor
de huidige wetenschap maar moeilijk te onderzoeken.
• Door iemand te helpen, overwin je een stukje van je eigen angst,
ga je anders aankijken tegen tegenslag en
ontdek je dat er manieren zijn om daarmee om te gaan.
• Door iemand te helpen, zien we hem of haar in een ander daglicht en
met meer mededogen, zoiets kan namelijk ook jou overkomen.
• Door iemand te helpen, richt je je aandacht niet op je eigen problemen, maar
op iemand anders en dat is goed als ‘afleiding’ en het geeft je leven meer ‘zin’.
• Door iemand te helpen, ontstaat een gevoel van verbondenheid en solidariteit.
De ziel waarin God Zichzelf weerspiegeltHet ‘streven naar je eigen geluk’ en
het ‘oog hebben voor het (on)geluk van anderen’
ligt helemaal niet ver van elkaar af.
Het omgekeerde, je afsluiten voor de pijn en tegenslag van anderen, draagt in elk geval op langere termijn
niet bij aan ons geluk . . .
Verblijdt u in de Heer te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De Heer is nabij.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
En de Vrede Gods, Die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Voorts, broeders,
al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is,
al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is,
al wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is,
wat gij van mij gehoord en gezien hebt,
breng dat in toepassing en
de God van Vrede zal altijd met u zijn
“.
Phil.4: 4-9
Breng daarom allen dank aan de Heer, onze God,
want Hij is onze dankbaarheid waardig . . .

De Avond voorafgaand aan de Geboorte van Christus – “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer!”.

Stamboom van Christus - γενεαλογία του Χριστού - Genealogia-MantuitoruluiEn er zal een rijsje voortkomen
uit de tronk van Isai en 
een scheut uit
zijn wortelen zal vrucht dragen.
En op Hem zal de Geest des Heren rusten,
de Geest van Wijsheid en Verstand,
de Geest van Raad en Sterkte,
de Geest van Kennis en Vreze des Heren;
Ja, Zijn lust zal zijn in de Vreze des Heren.
Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien,
noch rechtspreken naar hetgeen Zijn oren horen;
Want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en
over de ootmoedigen van het land in billijkheid rechtspreken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen                                                                   de goddeloze doden.
Gerechtigheid zal de gordel van Zijn lendenen zijn en
Trouw de gordel van Zijn heupen.
Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en
de panter zich neerleggen bij het bokje;
het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en
een kleine jongen zal ze hoeden;
De koe en de berin zullen samen weiden,
haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en
de leeuw zal stro eten als het rund;
Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en
naar het nest van een giftige slang zal
een gespeend kind zijn hand uitstrekken.
Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op gans mijn heilige berg, want de aarde zal
vol zijn van kennis des Heren, zoals
de wateren de bodem der zee bedekken.
En het zal te dien dage geschieden, dat
de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die
zal staan als een banier der natiën en
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn“.
Isaiah 11: 1-10

Keizer Augustus [63 v.Chr.-14 n.Chr.]En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrie voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe,
omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en
des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zei tot hen:
‘Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
heel het volk zal ten deel vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer, in de stad van David.
En dit zij u het teken:
Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe’.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen’.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat
de herders tot elkander spraken:
‘Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en
ons door de Heer is bekendgemaakt’.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen
tot hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was
“.
Luc.2: 1-20
Mp3:
 Psalm 50  – Ecumenical Patriarchate – Byzantine Chant

Komt AllenDe Blijde Boodschap bevat een eerste uitroep “komt allen tot Mij“;
een teken dat de redding nabij is met een:
Komt gij allen! En ga in de ark,
gij en geheel uw huis, want
u heb Ik in dit geslacht voor Mijn aangezicht rechtvaardig bevonden
Gen.7: 1

Zo zullen ook de allerlaatsten “komen” en
de Heilige Geest en de Bruid zullen zeggen:
Kom gij allen! En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil,
neme het water des levens om niet“.
Opb.22: 17

Een vrouw zei mij eens dat ze toch wel een geweldige priester had, die
zo goed kon preken. Iemand anders maakte bezwaar en
merkte op dat hij als dat zo was wel meer mensen zou aantrekken, die
naar de Kerk kwamen om hem te horen.
Maar de eerste stelde daarop:
waren er velen die na de prediking van Noach de ark binnen gingen?“.

Christmas2Met het hoogfeest van
de Geboorte van onze Heer
sluiten we een veertig dagen periode af
waarbij wij zoals de ouden zongen – via vasten en gebed onszelf bezonnen hebben over de huidige stand van zaken.
Ja de wereld wil de Kerstvakantie ook een wereldse naam geven, waarbij zij voor ogen houden dat er met de schatkist afgerekend dient te worden [Bank-holiday].
Als Christenen bereiden wij ons echter voor
op de [weder]komst des Heren en
streven andere belangen na.

==> De zeven “veertig dagen” welke in de Blijde Boodschap genoemd worden zijn:
1.]. – “De veertig dagen en veertig nachten dat God het deed regenen en
Hij alles wat bestond, hetgeen Hij gemaakt had van de aardbodem deed verdwijnen
“.
Gen. 7: 4;
– “en de slagregens teisterden veertig dagen en veertig nachten de aarde“.
Gen. 7: 12;
– “en de watervloed was veertig dagen over de aarde en de wateren namen toe en
hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde“.
Gen. 7: 17
2.]. Veertig dagen van recht en barmhartigheid volgden.
– “Een meisje [Rebekka] dat zeer schoon van uiterlijk was, een maagd, met wie
geen man gemeenschap had gehad, daalde af naar de bron.
Zij vulde haar kruik en kwam naar boven, waarop een knecht haar tegemoet kwam en
zei: Laat mij toch een weinig water uit uw kruik drinken.
Daarop reageerde zij: Drink, mijn Heer, en zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken“.
Ex. 24: 16-18;
– “Toen boog de knecht zijn knieën en wierp zich neer voor de Heer en sprak:
Geprezen zij de Heer, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn goedertierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn heer; wat mij aangaat,
de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn heer.
En het meisje Rebekka snelde heen en verhaalde het gebeurde aan haar moeders huis“.
Ex.34: 28
3.]. Veertig dagen van geloof en ongeloof.
Toen Mozes de berg was opgegaan om de stenen tafelen te ontvangen,
de tafelen van het Verbond, dat de Heer met het volk gesloten had, vertoefde hij veertig
dagen en veertig nachten op de berg; brood at hij niet en water dronk hij niet.
En de Heer gaf hem de twee stenen tafelen“.
Deut. 9: 9-10;
Mozes stuurde verspieders uit alvorens het volk het beloofde land betraden. Deze sneden
daar een rank met een tros druiven af, die zij met hun tweeën aan een draagstok droegen;
ook enige granaatappels en vijgen namen zij mee.
Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van het verspieden van het land;
       Zij kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering der Israëlieten en
brachten hun en de gehele vergadering bericht en toonden hun de vrucht van het land“.
Num. 13: 25-26.
Achab verhaalde aan Izebel hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had4.]. Veertig dagen van
menselijke zwakheid en goddelijke kracht.
Toen verhaalde Achab aan Izebel alles
wat Elia gedaan had en hoe hij al de 
profeten met
het zwaard gedood had, zond
Izebel een bode tot Elia om te zeggen:
Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken
aan de ziel van een hunner.
Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en
begeerde te mogen sterven, en zei:
‘Het is genoeg! Neem nu Heer, mijn leven, want
ik ben niet beter dan mijn vaderen’.
Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik.
Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: ‘Sta op, eet’.
Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer.
Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des Heren hem aan, en zei:’Sta op, eet,
want de reis zou voor u te ver zijn’.
Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs
veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb“.
1Kon.19: 1-8
5.].Veertig dagen van berouw en vergeving.
Jonah en de walvis
Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Jona:
Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord des Heren. Nineve nu was een geweldig grote stad, van drie dagreizen.
En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zei:
‘Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!’.
En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich,
van groot tot klein, met rouwgewaden.
Toen het woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon,
legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as.
En men riep uit en zei in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten:
Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.
Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet“.
Jonah 3: 1-10
40 dagen - een periode van honger en verleidingen
6.]. Veertig dagen van conflict en overwinning.
Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd
door de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.
En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger“.
Luc.4: 1,2
7.].Veertig dagen van verlossing en heerlijkheid. Al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft“.
Hand.1: 1-3.
Noach laat de witte duif wegvliegenEn God zei tot Noach en
tot zijn zonen met hem:
‘Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en
het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte van de aarde.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
En God zei:
Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die
bij u zijn, voor alle volgende geslachten: Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.
Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat,
zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven.
Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk
tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is“.
Gen.9: 8-16

Gods verbond met de mens
Christus' zegende handOude handelswijzen kunnen
tot nieuwe gebruiken worden omgezet.
De nakomelingen van Abraham zullen talrijk worden als de sterren aan de Hemel en de zandkorrels aan de zee.
De Heilige Geest zal onder ons een nieuwe ethische invulling ontwikkelen, waarop
de regenboog het einde van de watervloed zal verkondigen; de vogelen aan de hemel zullen je van angst bevrijden en de leliën van het veld zullen je een tedere zorg garanderen.
De enige zorg die ons is toevertrouwd is het bouwen
vanuit een juiste geest op een juist fundament.
Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.
Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik [Paulus] als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt.
Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
Want een ander fundament, dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen

1Cor.3: 9-11

Blijf daarom allen ook het komend jaar bouwen op Christus en
je zult verzekerd zijn van de uiteindelijke beloning,
die ons door Christus is toegezegd.

mp3:
Apolytikion  – Geboorte van Christus

Uw Geboorte, o Christus, onze God.
bracht aan de wereld het Licht der Kennis:
een ster onderwees de aanbidders der sterren
om U te aanbidden als Zon der Gerechtigheid en
als de Opgang uit den hoge:
Heer, ere zij U“.

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar - in vele talenΚαλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος
“;
S nastupaiushchim Novym
godom i s Rozhdestvom Khristovym
“;
Merry Christmas and a Happy New Year“;
Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar“;
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Joyeux Noel et Bonne Année
“عقد ميلاد سيد أوس سنة سيدة”.
redactie lucascleophas.nl

27e Zondag na Pinksteren – Zondag van de vrouw, die [gebochelde was] krom liep

Christus als leraar; χριστος διδάσκωνHij was bezig te leren in
een van de synagogen op een sabbat.
En zie, daar was een vrouw, die
reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.
Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zei tot haar:
Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid en
Hij legde haar de handen op en terstond
richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.
Maar de overste der synagoge,  het kwalijk                                                                                     nemende, dat Jezus op de sabbat genas,                                                                                             antwoordde en zei tot de schare:
                                                                                    ‘Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet                                                                                           worden, komt dan om u te laten genezen en                                                                                     niet op de sabbatdag.
Maar de Heer antwoordde hem en zei:
Huichelaars,
maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en
leidt hem weg om hem te laten drinken?
Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is,
welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had,
niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?‘.
En toen Hij dit zei, schaamden zich al zijn tegenstanders en
de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die
door Hem geschiedden“.
Luc.13: 10-17

Prayer (1)Je kunt God in je hart hebben gevonden,
nu dit woord van zich laat spreken.
Werp uw zorgen op God en
Hij zal u er doorheen dragen

Psalm 54(55): 23,
zo laat de Heer ons
via de Profeet David weten.
Wendt je in gebed tot God en niet tot de geestelijkheid; want ook de geestelijkheid heeft beperkingen en is vandaag of morgen eveneens tot stof vergaan, maar
God zal in eeuwigheid niet toelaten
dat de Gerechte wankelt
“.
Psalm 53(54): 24
Alleen God vermag dat wij Hem onze zorgen toevertrouwen;
Hij zal voor ons zorgen; op Hem mogen wij vertrouwen.
God redt ons, Hij werd gekruisigd en is Opgestaan en
Hij bood ons Zijn Pedagogie [Leer], Zijn Blijde Boodschap.
Deze Leer wordt hier vandaag verkondigt en uiteengezet;
In de gedaanten van brood en wijn, bieden wij de gehele schepping aan GodZijn woord is rijk en waarachtig en wordt door Zijn Lichaam en Bloed opgeheven,
via de diskos [άγιο δισκάριο] en de kelk [άγιο Ποτήριο]  op het altaar
van onze gemeenschap.
Hij bezocht de synagoge en ontmoet onder de aanwezigen hen die Gods Woord nastreven, want daar wordt in die ogenblikken een citaat uit de profetieën gelezen en vervolgens wordt daar door
een Rabbijn, Farizeeër, Priester of wie het ook moge zijn een preek gehouden en wordt er in die gemeenschap les gegeven.

genezing van de gebochelde vrouwDaar in die synagoge kwam Christus die vrouw, die [gebocheld was] krom liep tegen en Hij werd door medelijden mistroostig, neerslachtig en dat kwam niet omdat Hij,
als God hier al lang van op de hoogte was.
Ik weet niet of u ooit een oude dame of heer met een stok bent tegengekomen;
zoals ik dat wel ben tegengekomen, het is                                                                                           inderdaad een tragisch schouwspel;                                                                                                     een drama om zo te moeten leven.
Zijn/haar gezichtsveld is beperkt, zij/hij beweegt zich moeizaam voort en slechts
een geleidehond stelt hem/haar in de gelegenheid haar weg te vervolgen;
haar zware last met zich meedragend.

In deze synagoge komen we hier één opvallend detail tegen;
de Heer genas haar zonder dat zij het Hem gevraagd had;
Christus wilde het haar ook niet laten vragen, maar
riep haar bij Zich en sprak:
Vrouw, je bent van je ziekte verlostVrouw, je bent van je ziekte verlost“.
Helemaal geen woord van haar kant in
de vorm van een ‘Κύριε ελέησον’.
Ze behoefde Hem ook helemaal niet te vertellen dat zij er zo al achttien jaar op had zitten;
neen, gewoon “Jij bent van je ziekte verlost“.
Hij legde haar de handen op en zij richtte
Zich hetzelfde ogenblik op en verheerlijkte God.
Zo menslievend als de Heer Zich hier laat zien, neemt Hij de tijd voor ons en voldoet eenvoudig aan onze onuitgesproken verlangens.
Wanneer onze kinderen, onze man, onze echtgenote,
je vader, moeder, je broeder, een familielid of een hartsvriend[in] ziek is en we het beste met hen voor                                                                       hebben, verwachten we diep van binnen,                                                                                           ofwel uit eigen belang of in het belang van de zieke,                                                         dat Christus ons gebed verhoort en smeken om Zijn medelijden:
‘Κύριε ελέησον’, Heer ontferm u.
Maar je weet niet hoe het afloopt en
om die reden, wacht je maar af, want God geeft niet altijd antwoord.
God geef me geduld en doe het onmiddellijk“, zoals vader Raphaël [Noica]
in het Engelse klooster pleegde te zeggen.
‘Κύριε ελέησον’, maar soms geeft God geen antwoord op al onze vragen.
Na gebed, geduldig afwachten of de Heer ons verhoortNiet dat we niet willen luisteren, maar
Hij kent de belangen van onze ziel.
– En om deze reden dienen we geduldig  af te   wachten en dat vereist stilte.
– En onze constante aanroepen;
– En ons voortdurend gebed;
– En ons voortdurende geduld.

Geduld kan je bewegen;
Geduld kan verdriet veroorzaken;
Geduld kan pijn en zelfs ziekte oproepen;
Geduld tot het bittere einde.

het heilsplan van GodLaten we eens kijken naar het
heilsplan van God, waar ‘Hij’ op uit is;
geduld, karakter,  verdraagzaamheid, toegeeflijkheid,
dankbetuiging, dankzegging en nu
eens niet op eigen inzicht vertrouwen.
Dank u, mijn God, je dient je dus niet
tegen de ziekte te verzetten.
Het mag wel, maar helaas, zijn wij zo zwak dat we bij de minste of geringste tegenslag,
met name bij een ernstige ziekte, die ons aan bed kluistert, beginnen tegen te sputteren en we komen in opstand.
Dat is onze werkelijkheid, maar je dient echter                                                                                 te weten, dat dit alles niet de realiteit van ons                                                                                   leven is.
Laten we niet vergeten dat we doorgaans slechts één keer per week,
“ons leven voor Hem hebben blootgelegd en
Onze tranen voor Zijn Aangezicht hebben gesteld
“,
zoals David het ons in Psalm 54 [55]: 9 meedeelt.

Zie ik weet dat Gij mijn God zijt;
voor God zing ik Zijn Profetie, voor de Heer zing ik Zijn Woord.
In God stel ik mijn vertrouwen;
ik vrees niet voor wat een mens mij kan aandoen.
In mijzelf, God, heb ik een Gelofte afgelegd,
dat ik U met lofzangen zal vergelden.
Want Gij hebt mijn ziel aan de dood ontrukt,
mijn ogen van tranen bevrijd.
Gij hebt mijn voeten verhinderd te vallen,
opdat ik welgevallig moge staan voor
het aanschijn des Heren in het licht der levenden
“.
Psalm 54 [55]: 11-14

knopen van een gebedssnoer; KomboskiniOm deze Genade af te smeken plegen
wij dan ook [onophoudelijk]
het gebed te herhalen:
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar“.
Het behelst niet alleen het “gebed, zonder ophouden” en “gebed van het hart“,
zo wordt ons in dit Woord van God,
Zijn Blijde Boodschap, in de lezing van vandaag duidelijk gemaakt.
Het is het ruimte geven aan zoals op een andere plaats wordt aangegeven
het Koninkrijk van God, alvorens Hem te vragen, “Heer, redt mij“,
want ik zie het niet meer zitten; want
van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid“,
opdat God kan doen wat ‘Hem’ voor ogen staat.
Hij schenkt mij de zekerheid in mijn ziel, dat ik Zijn kind ben:
dat Hij in eeuwigheid niet zal toelaten dat ik aan het wankelen raak.
er staat immers geschreven:
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods,
opdat Hij u zal verhogen te Zijner tijd.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want
Hij zorgt voor u
“.
1Petr.5: 6,7
Christus, HerderDegenen die in Mij hun hoop gesteld hebben,
zal Ik [God] niet te schande maken;
want God heeft ons niet gesteld tot toorn,
maar tot het verkrijgen van de zaligheid
door onze Heer Jezus Christus
“.
1Thess.5: 9
Zo heeft Christus het Zijn Apostelen geleerd en
zo hebben zij dit aan ons doorgegeven!
Dit had de menslievende God met ons voor en
daarom vragen wij Hem als de Heilige God:
Help me alsjeblieft!“.

Bij problemen, die wij ontmoeten speelt onze belangrijkste handicap op,
datgene wat ons in de meeste situaties belemmerd,
de hoogmoed, het op onszelf gericht zijn.
In deze ontmoeting speelt op dat deze gekromde vrouw
ondanks haar achttien jaar haar vertrouwen in de Heer
niet heeft laten vallen, elke sabbat sleept zij haar lichaam naar de Synagoge,
teneinde haar Geloof vast te houden, niet door de aanvallen van de tegenstrever
in negatieve gevoelens te vervallen.
Haar omgeving vatte namelijk elk lichamelijk beletsel op als een demonische bezetenheid.
Zij bekommert zich om haar ziel en laat deze gevoed worden door het Woord en
daarna gaat zij weer huiswaarts, haar lasten met zich meedragend, achttien jaren lang.
– Het Jodendom kent zeer veel symbolen. Een symbool is een betekenisdrager,
het beeld representeert een betekenis.
Blue2Een symbool heeft enerzijds
een (verschijnings)vorm of representatie
en anderzijds een diepere betekenis.
Het getal 18 wordt door veel Joden beschouwd als een soort geluksgetal,
zo brengen ze vaak de toast ‘L’chayim!’ uit, wat zoveel betekent als ‘op het leven!’
De Tora heeft haar geleerd Gods geboden
te gehoorzamen en de HEER, onze God, lief te hebben en hem met hart en ziel te dienen. Waarop de Heer voorspoed beloofd heeft, welke deze gebochelde vrouw vandaag krijgt door verlossing uit de demonische bezetenheid.
Dit is hetgeen de Heer raakt [ontroert] en zonder dat zij het vraagt, noch dat iemand anders Hem erom vraagt, doorziet Hij de situatie en ondanks
het sabbatsgebod geneest Hij haar en verlost haar uit de ketenen van de duivel.
Maar ook wij als christenen, dienen ons met behulp van de Genade Gods
nederig op te stellen en zo de  tegenstrever te weerstaan.

– Maar wanneer dan?
Wanneer ieder van ons zijn passies probeert te bestrijden, wanneer wij tegen
onze zwakke punten aanlopen, die ons aanklagen, is het eerste begrip naast al
die andere; sta ik open om dag in dag uit te worden gecorrigeerd of niet gecorrigeerd;
stel ik mijzelf beschikbaar.
Wie het idee heeft dat hij alles al weet, maar het voorwerk al niet wil doen, die weet niets,
die onderhoudt de deugden van de Heilige Geest niet, de geest van boetedoening [metanoia].
Wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij zondaars zijn, vragen wij ‘onophoudelijk om genade’; zeggen we: “God vergeef me, ik ben een zondaar!“.
Zeggen, wij, jij, jij en ik …  dag in dag uit … onafgebroken … :
Mijn God, ik ben een zondaar, heb medelijden met mij!,
wanneer komt U naar mij toe met een sprankje menslievendheid,
want ook ik ben een gebroken mens,
kom ook mij te hulp?
Heer, haast U ook mij te redden!”.

cross from missalGehoorzaam als Zijn kind tot de dood,
zelfs de dood aan het Kruis,
draagt zo iemand het Woord van God,
zoals God als mens Zijn kruis
droeg in de God-mens Jezus Christus.
Kunnen wij deze vernedering opbrengen – de meest perfecte deugd –
onze ego afleggen en deze goddelijke kleding dag in dag uit met ons meedragen?
In deze wereld ben ik niets; want vandaag ben ik en
morgen ben ik niets meer op deze aarde.
Wanneer je christen bent en de Heer, uw
God bemint met geheel uw hart en geheel uw vermogen,
dan is onze gedachte onafgebroken op God gericht en
hebben we naast God aandacht voor de anderen om ons heen en
zijn we niet langer op onszelf gericht; dat is vernedering.
Dan worden wij als Zijn liefhebbende kinderen beschouwd en
zijn we zijn oogappel en stuurt Hij Zijn Boodschappers om ons te beschermen.
Brengen wij vervolgens dank aan de Heer, onze God, omdat
we zo ervaren dat onze heerlijkheid zich bij Zijn Heerlijkheid voegt,
hetgeen als het Koninkrijk der hemelen wordt beschouwd.
Hoe meer we Hem verheerlijken en danken voor de ons geschonken weldaden
die wij door Zijn Heilige Geest mede mogen bewerkstelligen,
hoe meer Hij wordt verkondigd en in onze wereld een zichtbare Gestalte aanneemt.

Symboliek van het lijden en de opstandingZo het de vijand was die mij verwenste,
dat zou ik verdragen.
En als Hij die mij haat, hoogmoedig over mij had gesproken,
Dan had ik mij voor hem verborgen.
Maar gij, mens, mijn tweede ik, die mij leidde, mijn vertrouweling!
Die door uw bijzijn de maaltijd verzoette,
die eensgezind met mij wandelde in het huis van God!
Dat de dood over hen kome,
dat zij levend in de hades storten,
want misdadigheid woont midden in hun huizen.
Ik heb tot God geroepen
en de Heer heeft mij verhoord.
’s-Avonds en ’s-Morgens en ’s-Middags zal ik het zeggen en verkondigen;
dan zal Hij mijn stem verhoren.
Hij zal mijn ziel bevrijden van hen die mij benauwen,
want met velen omringen zij mij.
God zal mij verhoren en hen vernederen,
Hij Die is voor alle eeuwen
“.
uit Psalm 53[54]: 13-19

26e Zondag na Pinksteren – ontwaak, sta op en Christus zal uw weg verlichten.

Watergordijn [tranendal], Panta Vrehi [Gr.]Op dit ogenblik zijt gij licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht, want
de Vrucht van het licht bestaat in louter Goedheid en Gerechtigheid en Waarheid en onderzoek wat voor de Heer welbehaaglijk is, Hem goeddunkt.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar
ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen,
wat heimelijk door hen wordt verricht;
maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt,
komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.
Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden en
Christus zal over u lichten.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,
u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat
de wil van de Heer is.
En bedrinkt u niet aan wijn, waarin
bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest en spreekt
onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en
zingt en jubelt de Heer van harte“.
Eph.5: 8b-19

Pieter Oussoren over de Naardense BijbelDe dagelijkse bestudering van
de Blijde Boodschap is voor
iedere christen van belang.
Het Woord van God is
als manna in de woestijn voor de ziel.
Het is net zo van vitaal belang als
ons voedsel onontbeerlijk is voor
het lichaam.
De Heer heeft ons immers geleerd dat
De mens niet alleen van brood leeft, maar
van elk woord dat voortkomt
uit de mond van God
” [Matth.4: 4];
dit werd door Christus gezegd
toen Hij door de duivel verleid werd.
Samen met de deelname aan de Heilige Mysteriën en ons geestelijke inzetten,
ontsteekt het Woord van God een fakkel van het Geloof in ons,
houdt deze brandend en  maakt ons tot levende cellen
in het Lichaam van Christus, Zijn heilige Kerk.
Wij geven daarmee het voorbeeld aan mensen om ons heen en
zijn daarmee christenen, die niet alleen het Woord belijden, maar
Zijn Boodschap in deze wereld verkondigen.
Bestudeer daarom dagelijks Zijn woord en voedt je ziel met Hem . . .

Apostel PavlosPaulus roept ons op voorzichtig om te gaan met
het licht wat wij via onze doop hebben verkregen,
alert te zijn met hoe we leven; onze levensstijl onophoudelijk te onderzoeken.
We leven er – zoals de wereld, die
we achter ons hebben gelaten – namelijk
niet op los, maar proberen als
wijzen ons leven in te richten.
Iedere periode van de geschiedenis  zijn Wijsheid en Voorzichtigheid de belangrijkste elementen
geweest die de christelijke Kerk heeft begeleid.
Samen met Goedheid, Rechtvaardigheid en Waarheid vormen zij de lichtende hoogtepunten van
de christelijke levensstijl.
Wijsheid en Voorzichtigheid vormen een grote aanwinst en
leveren alleen maar voordeel op.
Door de Genade van God, groeit deze vaardigheid en inzet.
Dit christelijk leven, de tijd die wij hier op aarde doorbrengen is een goddelijke gave.
De tijd die ons hier gegeven is dient goed te worden gebruikt:
met gebed, hymnen, psalmen en geestelijke liederen, zoals
Paulus ons laat weten en houdt ons af van iedere vorm van
onbeheersbaar, ongewild of overbodig gedrag.
Onze tijd dient correct te worden gebruikt.
Het dient een tijd van bekering te zijn, want onze dood ligt erin besloten.
We dienen niet te vergeten dat het belangrijkste doel van ons leven,
het verkrijgen van de Heilige Geest is;
de redding van onze ziel en bereiken van de goddelijke staat.

roekeloos met de tijd omgaanDeze aansporing van
de apostel van de heidenen is bijzonder actueel.
Het is een feit dat velen van ons
roekeloos met de tijd omgaan; onze aardse aanwezigheid niet goed en spiritueel doorbrengen,
God is wel het laatste waar wij ons mee bezig houden en
Die we liever uit de weg gaan.
Wij zijn meer gericht op ons beroepsmatig leven-schenkend bestaan: de jacht naar roem en geld overheerst het geestelijk belang, liefdeloosheid en eigenbelang vieren hoogtij.
Al deze belangen verwijderen ons van het hoofddoel van ons leven en dat is niemand minder dan de vereniging met God.
Als christenen dient het als onze belangrijkste zorg te zijn dat wij ‘onophoudelijk‘ in gebed op God gericht zijn [‘het gebed van het Hart’] en komboskiniop die manier  als vanzelfsprekend God liefhebben en
Zijn goddelijke geboden naleven.
De wil van God dient ons leven te richten, teneinde
ware “kinderen van het Licht” te zijn.

Wilt u de vreze des Heren leren?
– dat onze tong dan zal ophouden met kwaad te spreken,
onze lippen met bedrog te spreken;
– keer je af van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na
“.
Psalm 33(34): 14,15

Dan past de gerechten lofzang en mogen rechtvaardigen juichen in de Heer;
zoals wij op Hem vertrouwen komt Zijn Barmhartigheid over ons en
lichten de ogen des Heren over hen die Hem vrezen en vertrouwen op Zijn Genade
“.
cf. Prokimenon  tn1 [Psalm 32(33)]

Apostel en Evangelist Johannes de TheoloogGeliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar
beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
en iedere, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.
En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en
hij is nu reeds in de wereld.
Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is,
is meerder dan die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons;
wie uit God niet is, hoort naar ons niet.
Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en
de geest der dwaling
“.
1 John.4: 1-6
Heilige Drie-eenheidMijn hoop is de Vader;
mijn toevlucht de Zoon;
mijn beschutting de Heilige Geest:
Heilige Drie-eenheid, eer aan U“.