8e dinsdag van Pascha – de derde dag, van de Heilige Drieëenheid.

    En de Heer en Verlosser trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het Volk.
En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. En Hem volgden vele scharen uit Galilea en Dekapolis en Jeruzalem en Judea en het Over-Jordaanse.
Toen Hij nu de menigte mensen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:
    Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
   Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
   Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
   Zalig die hongeren en dorsten naar de Gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
   Zalig de barmhartigen, want hun zal Barmhartigheid geschieden.
   Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
   Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
   Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
   Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de Hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.
Jullie zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden“ Matth.4: 23- 5: 13.

Apostel Paulus onderwijst

    Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen Apostel, afgezonderd tot verkondiging van het Evangelie, de Blijde Boodschap van God, dat Hij tevoren door Zijn Profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande Zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de Geest der Heiligheid door Zijn Opstanding uit de doden verklaard God’s Zoon te zijn in Kracht, Jezus Christus, onze Heer, door wie wij Genade en het Apostelschap ontvangen hebben om Gehoorzaamheid van het Geloof te bewerken voor Zijn Naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus –  aan alle geliefden van God, geroepen Heiligen, die te Rome zijn: “ Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
>      Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen – waarin ik tot nu toe verhinderd ben – om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen.
Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.
Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het Evangelie, de Blijde Boodschap te brengen.
Want ik schaam mij vanwege het Evangelie, de Blijde Boodschap van God niet; want het is een Kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit Geloof tot Geloof, gelijk geschreven staat: De Rechtvaardige zal uit Geloof leven“ Rom.1: 1-7,13-17.

    Dit nu is het Gebod, dit zijn de Inzettingen en Verordeningen, Die de Heer, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de Heer, uw God, vreest door al Zijn Inzettingen en Geboden te onderhouden, Die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang zal mogen leven.
Hoor dan, Israël {Kerk], en onderhoud ze ijverig, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honing.
Hoor, Israël [Kerk]: de Heer is onze God; de Heer is één! Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,  Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat.
Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten“ Deut.6: 1-9.

“De triomf van de Drie-eenheid” beeldt
de perfecte eenheid in de gemeenschap van de mensheid uit.

Het leven in de wereld is als een samenleving en heeft als resultaat de intimiteit van de relatieve met de ander.
Een mens kan niet overleven zonder de ander, niet als individu, maar ook niet als groep van individuen.

De doctrines van de Kerk, als Lichaam van Christus, van navolgers van Christus, haar leerstellige Pedagogie,  is geen theoretische formaliteit betreffende God, maar ze geeft aan God en alles wat met God samenhangt op een menselijke manier uitdrukking.
De Kerk, het Lichaam van Christus maakt daarbij gebruik van de menselijke rede, haar ervaringen in het leven en de historie van de Kerkelijke Gemeenschap.
De kerk is niet alleen een historisch, religieus instituut dat de religieuze ervaring van een volk bewaart, maar het dringt in het leven van de wereld door, in de schepping, in de mens en in zijn relaties, het leven en de Waarheid, kortom de Essentie van de Drie-enige God.
De Kerk is een vergadering van mensen, die dezelfde weg gaan, Die Zich actief inzetten voor de wederopbouw van de wereld en de mens vanuit het bestaan en leven van de Drie-enige God.
Het leven van de Drie-enige God werd aan ons geopenbaard, is aan ons geopenbaard, ons gegeven door het feit dat Christus, door Zijn incarnatie is Hij mens gewordein, heeft Hij Zijn Kruis ondergaan, en heeft daarop volgend Zijn Opstanding verworven zodat wij allen zijn gered en is Hij vervolgens door Zijn Hemelvaart naar de Vader teruggekeerd.

Christus wordt ons in de Kerk gegeven door de aanwezigheid, het handelend optreden en energie van de Heilige Geest, Die “het instituut van de Kerk verzamelt en bijeen houdt” tot één vrijwillig toegankelijke existentiële
[met betrekking tot het bestaan van] gemeenschap van vrijheid.
God is leven en dit uit zich in het Leven van de Drie-enige God, de relatie en de gemeenschap van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, welke de mens kan ontmoeten door het Mysterie en de daadwerkelijke deelname aan de Goddelijke Liturgie.
Hierin herkennen we God als de Vader, we aanvaarden de gave van onze aanname als kind van God door Zijn Zoon en delen in de overweldigende Genadegaven van de Heilige Geest.
We krijgen het als geschenk en tegelijkertijd vormt het de opdracht om
zowel in onszelf als in de wereld te getuigen van het leven als een samenleving en relatie, als co-existentie, als overwinning en acceptatie, welke zich uit als een
samen delen in een huwelijk ter bevestiging van het Verbond wat men met God “is” aangegaan.

In een wereld van eenzaamheid, existentiële impasses, van egocentrisme en overconsumptie, geeft Pinksteren de manifestatie weer van de Heilige Drie-eenheid en is een dynamische uitdaging en uitnodiging overschrijding van onszelf en de toegankelijkheid van het leven van de Drie-ene God, in het bijzijn van zijn medemens, als zodanig wordt respect en bescherming van de schepping geopenbaard.
Als de Kerk dit beslissend moment, dit “zout der aarde (van het leven)” verloren laat gaan zal zelfs het eenvoudig onderhouden van een instelling – zoals zij religieus is ingesteld, door slechts te voldoen aan de instinctieve menselijke neiging om zich religieus te uiten -,  haar de kans ontnemen om deel te nemen aan het leven van de drie-enige God door in liefde te leven, en als samenleving te delen.

De Icoon van de Heilige Drie-eenheid welke door de monnik Andrej Roebljov voor het eerst werd geschreven, geeft uiting van een God’s aanschouwing en geeft met vorm, kleur en stijl op de meest expressieve en dynamische manier uitdrukking over de drie Engelen welke in de gastvrijheid van Abraham werden aanvaard en geven uitdrukking van bovengenoemde Waarheid in dit Geloof, dit Leven van de Kerk.

Het bestaan van God en de mens als een overwinning van de individualiteit,
als een samengaan en leven en acceptatie van de Ander, als een leven met de ander [de naaste].

De weergave van de Personen, die van de Zoon en de Heilige Geest welke Zich tot de Vader wenden, Zich naar Hem toe bewegen, geeft de “bron van het leven” weer, welke wij “Abba“, “Vader” mogen noemen.
Ieder levend mens  ervaart dat hij/zij slechts leeft voor anderen.
Niemand kan worden gezien als gescheiden van de andere twee Personen.
Iedereen leeft het leven van anderen en geeft zich volledig over aan anderen op
een dusdanige wijze dat elk van de personen als de Drie-eenheid gelijk is aan de anderen.
De mens, die door het hun gegeven Woord in Christus gelooft, 
opdat
alle mensen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Christus en Christus in de Vader,
dat ook wij in Hen zijn; opdat de wereld zal geloven,  dat de Vader Christus gezonden heeft
conf. John. 17; 20,21.

De overweldigde Heilige Drievuldigheid, stelt slechts voor ieder mens  roem, eer en glorie in het vooruitzicht, Het Koninkrijk der Hemelen.

Het scheppingsverhaal in Genesis geeft in woorden een omschrijving van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest [Gen.1: 1,2 etc.; in Job 26: 13; 33: 4; Psalm 104[105]: 29,30; en Psalm 33[34]: 6] wordt de actieve ondersteunende rol van de Heilige Geest in de bovennatuurlijke schepping van de aarde weergegeven.
Terwijl de Blijde Boodschap, de Schrift, de Bijbel duidelijk God de Vader en Zijne Goddelijke Zoon, Jezus Christus, als actief in de schepping van de wereld vermeldt [Jesaja 64: 8, Col.1: 16, 17], is ook de Heilige Geest aanwezig, hoewel op een subtielere manier.
De Geest verschijnt niet als de centrale speler in de weergave van de schepping.
In plaats daarvan “zweeft” Hij over de leegte, en door Zijn bewegende Gestalte is Hij aanwezig bij het  ontstaan ​​van het leven op deze aarde.
Het Hebreeuwse woord
מרההפת [Merahepeth] voor “‘óver’-gaan” of “zweven” voorbij het oppervlak van de aarde dat in Gen.1: 2 wordt gebruikt is hetzelfde woord dat wordt gebruikt in Deut.32: 11, waar God wordt vergeleken met een arend die zweeft over zijn nest jonge dieren.
De Heilige Geest is nauw betrokken bij het creëren van leven op deze aarde en zorgt voor de nieuw gecreëerde levende wezens zoals een arend zou doen voor zijn jeugd.
Allen verwachten van U, dat U hun voedsel geeft te rechter tijd.
U geeft het hun en zij zamelen in; U opent Uw genaderijke hand en
vervuld alles wat leeft met zegen.
Maar als U Uw aangezicht afwendt, dan worden de mensen verbijsterd,
U neemt hun adem weg en zij bezwijken; zij keren terug tot hun stof.
U zendt Uw Geest uit en zij worden herschapen: U maakt nieuw het aanschijn van de aarde
” Psalm 103[104]: 28-30.
Dit wekt de geestelijke voorstelling op dat de schepping alleen mogelijk is/was en zo zal blijven plaats vinden door het werk van de Heilige Geest en dat Deze tijdens dit proces een actieve rol speelde, speelt en zal blijven spelen.

Vervolgens kennen wij allemaal de grote opdracht aan de mens:
Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelfMatth.22: 37,38.
Onder vrome Joden is de bekendste regel van de Blijde Boodschap, van de Schrift;
Hoor, Israël [de Kerk], de Heer, onze God, is een Heer.
Je zult de Heer, je God, liefhebben vanuit je hele hart, vanuit
je hele ziel en [vanuit alle macht] vanuit je hele krachtDeut.6: 4-9;11: 13-21, en Num.15: 37-41, hetgeen het Sjema wordt genoemd.
Ze vormen een belangrijke liturgische tekst van de synagoge-eredienst en
kunnen in het Hebreeuws met slechts vijf woorden worden weergegeven:
Heer, onze God, Heer, echad“.
Het laatste Hebreeuwse woord, יחד, echad, heeft minstens drie betekenissen:
‘één’, ‘alleen’ en ‘uniek’.
Vanwege deze verschillende betekenissen [en omdat het Hebreeuws geen tegenwoordige-tijdvorm heeft van het werkwoord “zijn”], zijn er veel mogelijke vertalingen van de Sjema, die allemaal in het Hebreeuws worden geïmpliceerd.
Een hedendaagse rabbijnse geleerde biedt deze vertaling:
De Heer is onze God, en de Heer alleen;
de Heer is onze God, één ondeelbare Heer;
de Heer onze God is een unieke Heer;
de Heer is onze God, de Heer is uniek
Plaut, The Torah, blz. 1369.
Deze zelfde geleerde noemt de Shema
“een kostbaar juweel, in die zin dat het Licht van het Geloof
zijn woorden liet sprankelen met een rijke schittering van gevarieerde kleuren”.

Voor christenen is de tweede helft van de hierboven aangehaalde Deuteronomium-passage zelfs beter bekend, omdat deze in verschillende evangeliënpassages voorkomt [zie Matth.22: 37 en Luc.10: 27].
Het belangrijke punt, bij het vergelijken van al deze versies, is deze:
–  ‘liefde tot God’ is opgelegd aan Zijn Volk, zowel voor de Jood als de Christen en
deze liefde dient actief te worden uitgedrukt doormiddel van tastbaar gedrag.
Vandaar dat wanneer de Heilige Apostel en Evangelist Lucas Deut. 6: 5 citeert, de passage dient als de inleiding tot de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan van Luc.10:  25-37.
– een verhaal dat laat zien hoe Liefde tot God op een tastbare manier aan anderen tot uitdrukking wordt gebracht.

Cruciaal voor een juiste toepassing van de Shema en het grote Gebod om lief te hebben is het vers dat volgt:
Deze woorden die ik je vandaag gebied,
zullen in je hart en in je ziel zijnDeut.6: 6.
De logica van Het Woord van God dicteert dat “de liefde van God zonder gehoorzaamheid aan God geen liefde is“.

God verwacht zeker van ons dat we handelen naar Zijn Geboden. Daarom eist onze Heer en Verlosser van ons een op het hart gericht, voortdurend besef van Zijn Geboden.
Als de liefde van God echt is gevestigd in onze harten en zielen, zal dit ons zeker leiden om God’s gebod te gehoorzamen om van je naaste te houden als jezelf [Lev.19: 18; Luc.10: 27].

Overweeg deze gedachten aan de hand een andere Joods geleerde, die in de traditie van de leer van de Heer Jezus zijn:
Natuurlijk kan liefde niet worden bevolen.
Geen enkele derde partij kan dit bevelen of afpersen.
Geen derde partij kan, maar de Goddelijke is in staat.
Het gebod om lief te hebben kan alleen voortkomen uit
de mond van de Minnaar.
Alleen de minnaar kan en zegt:      Love Me!  ‘ – en dat doet hij echt.
In Zijn mond is het gebod om lief te hebben geen vreemd,
vreemd woord of gebod; het is niemand minder dan de stem van de liefde zelf!
The Torah, blz. 1374-5.
Ja en derhalve spreekt Christus ons aan met de stem van Liefde.

Tot slot, komt de vraag op, hoe zullen wij Orthodoxe Christenen de Profetische eis dienen te vervullen om:
    de geboden van de Heer aan uw kinderen te onderwijzen, en
. . . hierover met hen hierover te spreken wanneer je in je huis zit,
. . . òf terwijl je onderweg loopt
Deut.6: 7?
Waar je mee praat is je verstand of
ook wel je ‘onechte zelf‘ genoemd.

We zijn in water en in Geest geregenereerd en proberen dit vast te houden‘; ‘ We have been regenerated in water and in Spirit and are trying to hold onto this‘.

Indien echter deze woorden vanuit ons hart worden gesproken, zullen we ze zeker met onze kinderen delen op een manier die het verschil maakt, van hart tot hart.
Dan verwijzen wij niet langer de confrontatie vermijdend naar
het zwakke onderwijssysteem, maar nemen ‘zelf’ het initiatief!
Wij gaan samen aan tafel zitten en bestuderen met ons gezin het Woord!
Alleen op deze manier kunnen God’s geboden nog worden overgebracht met een zuiver en duurzaam resultaat. Alleen woorden uit het hart kunnen een ander hart binnengaan en zich daar vestigen.
Anders zal onze bespreking van Gods geboden slechts “hoofd [verstand’s] – praat” zijn en onze kinderen niet in staat stellen de woorden van het leven te omhelzen.
Dan hebt U behagen in de woorden van mijn mond;
de gedachten van mijn hart liggen open voor Uw ogen,
Heer, U bent mijn helper, en mijn Verlosser
Psalm 18[19]: 14,15 vert. ROK. ’s-Gravenhage.

8e Maandag van Pascha – dag van de Heilige Geest, bij God ‘thuis’ komen.

Pinksteren: « de Hemel komt vandaag naar de aarde »; Pentecost: «Heaven is coming to earth today» ;Πεντηκοστή: «Ουρανός ημίν γέγονε σήμερον η γη»

    Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht.
Want Ik zeg u, dat hun engelen in de Hemelen voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
[Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.]
Wat dunkt u?
Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?
En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren.
Zo bestaat bij uw Vader, Die in de Hemelen is, de Wil niet, dat een van deze kleinen verloren gaat.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen.
Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.
Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de Gemeente. Indien hij naar de Gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.
Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de Hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de Hemel.
Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, Die in de Hemelen is.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden“ Matth.18: 10-20.

    Thans zijt gij licht in de Heer; wandelt als kinderen van het Licht,
– want de vrucht van het Licht bestaat in louter Goedheid en Gerechtigheid en Waarheid -,
– en toetst wat de Heer wel behaaglijk is;
– en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
> maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen,
> wat heimelijk door hen wordt verricht;
– maar als dat alles door het Licht ontmaskerd wordt,
– komt het aan de dag;
– want al wat aan de dag komt is licht.
Dááròm heet het:
    Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
    Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
    Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de Wil des Heren is.
    En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,
    en spreekt onder elkander in Psalmen, Lofzangen en geestelijke Liederen,
    en zingt en jubelt de Heer van harte
Eph.5: 8b-19.

    Daarom, zeg tot het huis van Israël:
‘ Zo zegt de Heer der Heerscharen: niet om uwentwil doe Ik het,
o huis van Israël [Lichaam van Christus, de Kerk], maar om Mijn Heilige Naam, Die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.
Ik zal Mijn grote Naam
Die onder de volkeren ontheiligd is,
Die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en
de volkeren zullen weten, dat Ik de Heer ben,
luidt het Woord van de Heer der Heerscharen,
wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.
       Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeen vergaderen uit alle landen, en
       Ik zal u brengen naar uw eigen land;
       Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u 
tot één God zijnEzech.36: 22-28.

Ik zal u weghalen uit de volkeren en
u bijeen vergaderen uit alle landenEzech.36: 24.
Dit grote verlangen zal menig verkondiger van de ‘Blijde Boodschap’ doen opspringen, terwijl deze een zucht van verlichting uit het diepst van het hart doet ontspringen.
      Heer, redt Uw Volk en zegen Uw Erfdeel en
bescherm Uw Gemeenschap door Uw Kruis
”.

Het verlangen van Joodse Gemeenschap over de gehele wereld voor een permanent vaderland is deels een gevolg van het Profetische werk van Ezechiël, die zijn leven in ballingschap in Babylon beëindigde.
De moderne zionistische beweging ontstond
halverwege de negentiende eeuw en
probeerde het land te beveiligen voor
Joodse kolonisten in Palestina.
Zij werden hierbij gesteund door de westerse mogendheden, hetgeen
tot veel misbaar in het Midden Oosten heeft geleid.
In het begin deden zionisten niet veel meer dan een paar geïsoleerde Joodse landbouw nederzettingen in Palestina.
Nadat het gebied een Brits mandaat werd, werd echter meer land aangekocht en
nam de immigratie toe.
Van 1929 tot 1936 leidden protesten van Palestijnse Arabieren – zowel christenen als moslims – tot het idee van opdeling.
Na de Tweede Wereldoorlog en twee lokale oorlogen kreeg Israël de volledige status. Grootschalige immigratie volgde en etnische spanningen namen alleen maar toe.

Het ‘nieuwe‘ Israël, de Kerk

Hoe begrijpen orthodoxe christenen, die het ‘nieuwe’ Israël [de Kerk] zijn,
het ware volk van God, de profetie van Ezechiël?
Hoe interpreteren wij’ “brengen u in uw land” Ezech.36: 24;
wanneer wij een wereldwijd volk zijn dat in veel landen leeft? Hoewel de eerste en laatste verzen van deze profetie spreken over land, houdt de Profetie zich in de eerste plaats bezig met Gods belofte om de harten van Zijn volk te transformeren door de Heilige Geest.
Het werk van de Geest in onze harten is wat ons in staat stelt
om ” in [Zijn] behoeften te wandelen. . .
bewaar [Zijn] oordelen en. . .
wees [Zijn] MensenEzech.36: 27-28.

Hemelse Koning, wij zijn het zout der aarde; Heavenly King, we are the salt of the earth.

Het gebed “Hemelse koning” is het openingsgebed bij veel van onze orthodoxe diensten, en
verklaart dat de Heilige Geest
“overal aanwezig is en alle dingen vult”.
Elk land valt onder de soevereiniteit van God; niets is meer dan Zijn Heerschappij en Voorzienigheid.
Waar we ook zijn, het land van de Heer is ons verplicht om de vervulling van de Geest te zoeken en  te trachten Gods genadige bestuur te volgen en te onderhouden.
Bovenal begrijpen we dat ‘àl het land‘ binnen het Koninkrijk van God ligt, dat
niet van deze wereld” is John.18: 36.
We betreden de grenzen van dit Koninkrijk
– wanneer we ons verzamelen als kerkgemeenschap;
– wanneer we verzameld zijn als Zijn volk, staat de Geest als bekend:
kom en verblijf [woon] in ons en
reinig ons van elke smet van de zonde“, zoals
dit gebed verder onthult.
In feite, als God ons ‘niet‘ reinigt en in ons woont, zijn wij niet de Kerk,
Die Zijn Blijde Boodschap verkondigt, Zijn Wil nastreeft.
Zijn vernieuwende en zuiverende werk wordt het duidelijkst in het Mysterie [Sacrament] van de Doop, want daardoor schenkt God ons
een nieuwe geboorte door water en de Geest“.
Door Zijn activiteiten zijn we in staat afgoden en valse goden van ons af ​​te stoten die onze harten vervuilen en scheiden wij van God,
ons verlaten om blindelings te tasten in het koninkrijk van buitenaardse wezens.

Levend Water, Living Water, Ζωτικό νερό, ليفند المياه.

De Mysteriën [Sacramenten] Die in de Kerk worden ontvangen, zijn ‘hèt’ middel waardoor God ons een hart van vlees geeft en Zijn Geest in ons plaatst Ezech.36: 26-27.
Dááròm bidden we bij elke viering van de Goddelijke Liturgie de Heer om
Uw Heilige Geest neer te zenden
– niet alleen over de “gaven die hier worden verspreid“, maar óók “op ons“. . . tot de gemeenschap van de Heilige Geest,
tot de vervulling van het Koninkrijk der hemelen,
tot vrijmoedigheid jegens U, en
niet tot oordeel of tot veroordeling.
Alleen op deze manier kunnen wij uw oordelen bewaren en doenEzech.36: 27.

Terwijl de Joden nog steeds proberen hun “eigen land” hier op aarde te
vestigen door middel van menselijke kracht, zijn
‘wij’ als ná-volgers van Christus, gezegend om het Koninkrijk in onze harten te kennen, waar God regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Wij worden door de kracht van de Geest in staat gesteld:
te wonen in het land [dat God] aan onze vaderen heeft gegeven“, want
Wij zijn Zijn Volk en Hij is onze God Ezech.36: 28,
de hele Heilige Geest, die voortkomt uit de Vader en
door de Zoon op ons komt, redt en heiligt allen die
u kennen als God, Leven en Leven-schenker
”.
uit: Hymnen van Pinksteren

Uiteraard zijn er soms echter problemen, die wij niet alleen kunnen overwinnen.
Hoe hard wij ook strijden en het opnieuw proberen, wij kunnen maar niet tot
een oplossing komen.
Gelukkig, kunnen wij op zulke momenten,  gerust op God vertrouwen.
Maar wat kan het Geloof in de praktijk voor iemand doen?
Geloof nu is zekerheid èn ‘zekerheid is Kracht [uit den Hoge]!’.

Wij kunnen dit constateren door de problemen, waar
men tegen aan loopt door gebrek aan zekerheid:
* Negatieve gedachtes en gevoelens.
* Niet in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen.
* Niet zeker zijn van eigen zaak.
* Geen zelfvertrouwen uitstralen.
* Minderwaardigheidscomplex.
En dergelijke.

Onze Heer en Verlosser sprak over deze innerlijke Kracht:
Maar gij zult Kracht ontvangen
wanneer de Heilige Geest over u komt
“ Hand.1: 8.

Indien iemand zich dàn bij jou afvraagt:
Heb je de Heilige Geest ontvangen?’,
dàn mogen jouw ogen gaan schitteren van blijdschap,
dàn mag jouw hart gloeien van overtuiging en zekerheid.
Dàn mag je uitspreken: ‘Ja, dat mag ik, God zij dank, wèl zeggen:
Ja, ik geloof in de Heer, als mijn Koning en mijn God!”’
Dat kan alleen maar omdat de Heilige Geest in je woont en
die jou de Geloof’s-belijdenis steeds weer opnieuw in jouw oren fluistert
en jouw lippen daarmee aanraakt.
Dàn is er wel iets bijzonders aan de hand met de mensen die Paulus ontmoet in Ephese.
We lezen in Handelingen dat Paulus daar in contact komt met enkele leerlingen,
bij wie hij aanleiding vindt om de vraag te stellen:
    En hij zei tot hen: “   Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot het Geloof kwamen? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is“ Hand.19: 2.
In het gesprek met deze mensen is voor hem duidelijk geworden dat
ze vanuit het perspectief van het christen-zijn ergens halverwege zijn blijven steken.
Ze waren al een eindje op weg, maar waren in een voorportaal gestrand. 

Dàt is toch eigenlijk wèl een beetje verwarrend.
Ze zijn ‘volgelingen van Christus’ en ‘hebben het Geloof aanvaard’,
staat er in de tekst en toch ontbreekt er iets.
Paulus ontdekt dat er lacunes in hun kennis zijn.

in alle eenvoud je kruis dragen

Zij blijken niet op de hoogte te zijn van een aantal cruciale zaken.
En met dat woord cruciaal duid ik inderdaad op de oorsprong van dat woord: “crux, kruis“.
Ze weten niet van Jezus’ Kruis en Opstanding‘ en van alle gebeurtenissen die daarna hebben plaatsgevonden zoals de uitstorting van de Heilige Geest.
Het blijken volgelingen van Christus, door Johannes de Doper en hebben de doop van Johannes ondergaan, een doop tot bekering van zonden.
Zij hebben zich destijds gecommitteerd om weer aan God toegewijd te zijn,
de weg der gerechtigheid te bewandelen en waren Johannes de Doper gevolgd tot diens gewelddadige onthoofding door Herodes.
Natuurlijk hadden ze van Johannes gehoord dat Jezus de Messias was die komen zou. En dat Christus de mensen zou dopen met vuur en in de Heilige Geest.
Dus over de Geest hadden ze wel degelijk ‘iets’ gehoord. Johannes had bovendien onze Heer en Meester aangewezen als het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. Dus had Johannes de Doper niet nagelaten om Christus naar voren te schuiven. Johannes had gezegd:
Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden’;
Ik ben niet waard om Zijn schoenriemen vast te maken…
Maar ná de dood van Johannes de Doper was hen mogelijk de schrik om het hart geslagen. Zij hebben misschien ook al de gevoelens van afwijzing bemerkt tegenover Christus en waren beducht zich bij Hem aan te sluiten.
Omdat ze voor hun ‘vrije en blijde leventje’ vreesden, zijn
zij op de vlucht geslagen en misschien na allerlei omzwervingen in
Ephese terechtgekomen, waar ze als een geïsoleerde groep van
ongeveer twaalf mannen een teruggetrokken bestaan hebben geleid, totdat
ze met Paulus in aanraking kwamen.
Duidelijk is in ieder geval wel dat Paulus hen nader moet onderrichten in
alles wat zich heeft voorgedaan in Gods heilsplan na de dood van Johannes de Doper.
Dàn volgt voor hen de waterdoop in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God, waarmee ze het ‘hele waarachtige‘ heilswerk van de Heer omarmen en bij de doop en Myronzalving  daalt de Heilige Geest op hen neer.
Wat er dàn gebeurt, doet denken aan de Pinksterdag in Jeruzalem.
Ze spreken in de taal van het hart en gaan profeteren. Wat een manifestatie van de Geest! Het Geloof in onze Heer en Verlosser, Jezus de Christus, onze Verlosser leidt onmiddellijk tot het ontvangen van de Heilige Geest.
Dit was in Ephese een soort van ‘klein’ Pinksteren!
De gave van de Heilige Geest is ten nauwste verbonden met het Geloof in onze Heer en Verlosser. Als de betekenis van Zijn Heilswerk in Kruis en Opstanding tot mensen doordringt en
zij dàt ook persoonlijk aanvaarden als betekenisvol voor henzelf,
dàn is het proces in volle werking dat zij de Heilige Geest ontvangen.
Dat is dan niet een ‘second opinion’ die pas na enige tijd, als
iemand allang tot bekering is gekomen op een Gelovige neerdaalt.
Neen, iemand ontvangt van meet af aan de ‘Genadegave van de Heilige Geest‘ en
is volledig ‘Christen’ en in staat al de Mysteriën te ontvangen.
De Heilige Geest werkt naar mijn bescheiden mening vanuit de oorspronkelijke getuigenis van de Apostelen niet in etappes.

    Meester neem dan onze smeekbeden aan en schenk de rust aan al onze vaders en moeders, broeders en zusters, onze kinderen en onze verwanten,
aan hen die met ons verbonden waren en aan alle ontslapenen in de hoop op van de Opstanding tot de het eeuwige Leven.
Schrijf hun namen in het boek des Levens.
Die welke hun zielen rusten in de schoot van Abraham, Isaäc en Jaäcob, in het Land der Levenden, in het Koninkrijk der Hemelen, in het Paradijs der geneugten.
Leid hen in Uw heilige woningen door de bediening van Uw stralende Engelen,
en doe ook hun lichamen opstaan op de vastgestelde dag,
volgens Uw Heilige en onfeilbare Beloften.
Want voor Uw dienaren, Heer, is er geen werkelijke dood wanneer
wij van ons lichaam scheiden en opgaan tot U, onze God.
Het is eerder een overgang vanuit het droevigst verdriet naar alles wat het hart kan verheugen:
Het is een opgaan in de Vrede en de Blijdschap.
En al hebben wij tegen U gezondigd, wees ons genadig,
want er is niemand zonder vlek voor Uw aangezicht, al had hij/zij nog zo kort geleefd.
Immers U alleen heeft zonder zonde op deze aarde geleefd, onze Heer Jezus Christus,
en wij hopen dat U medelijden met ons zult hebben en onze zonden zult willen vergeven.
God God, Vriend van de mensen, vergeef ons toch onze overtredingen die wij vrijwillig en onvrijwillig, bewust of onbewust, openlijk of in het verborgen, in daden en woorden of in gedachten, in ons gedrag of door onze geesteshouding hebben begaan.
Schenk kwijtschelding en vergeving aan hen die ons zijn voorafgegaan.
Zegen ons die hier tegenwoordig zijn;
verleen aan ons en aan heel Uw Volk een gelukkige  en vredige voleinding.
Toon ons Uw medelijden en mensenvriendschap op de dag van Uw verheven en angstaanjagende Wederkomst,
en maak ons dàn waardig om deel te hebben aan Uw Koninkrijk

uit: de kniel-gebeden uit de Vespers van Pinksteren.

De wereldse geest gaat overheersen
De wereldse geesten namen de hegemonie, het overwicht over van de kerkelijke machten; de Heilige Geest werd als het ware geleidelijk aan opzij geduwd.
Toezichthouders over de geloofsgemeenschappen welke als Apostolische opvolgers van de Kerk werden beschouwd, werden vanaf keizer Constantijn de Grote niet langer gekozen vanuit de ascetisch doorleefde abten van kloosters.
Steunde de vroeg-christelijke kerken op de grote Martelaren en de ascetisch levende monniken, die de basis vormden voor het toezichthoudend keurvorstendom van de Kerk, geleidelijk aan vormde de elite uit wereldse [wetenschap en machthebbers] de boventoon.
In de eerste eeuwen waren er vijf grote Patriarchaten: Alexandrië, Jeruzalem, Antiochië, Rome en Constantinopel. Gaandeweg werden er twee van hen belangrijker: Rome, omdat het de keizerlijke stad was en omdat haar ‘patriarch’  de directe apostolische afstamming van de heilige Petrus opeiste, met Constantinopel, die onder keizer Constantijn de nieuwe keizerlijke stad werd,
de zetel van regering voor het Romeinse Rijk.
Toen de keizer Rome verliet om naar Constantinopel te gaan, ging zijn gezag geleidelijk over naar de bisschop van Rome, die nu alleen stond voor orde en traditie in het westelijke deel van het rijk dat aan de barbaren uit het noorden was overgeleverd. Constantinopel, ondertussen, werd heel natuurlijk het grote centrum van het Oosten.
Deze twee grote aanzienlijken waren perfect in overeenstemming tijdens de strijd tegen de ketterijen en bij het samenstellen van de Geloofsbelijdenis van Nicea, waaraan tot op de dag van vandaag beide vasthouden.
Zij trokken echter de Apostolische hiërarchie naar zich toe en alle grote dogma’s van het Geloof.
Beider vervreemding kwam eerder voort uit politieke dan uit dogmatische verschillen, hoewel deze later [in 1045] als argument werden gebruikt tot de definitieve scheiding. De belangrijkste van de dogmatische discussies concentreerden zich rond het Filioque in de Geloofsbelijdenis:
[De westerse kerk verkondigt: “Wij geloven in de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon …“;
terwijl de oosterse kerk verkondigt: “… De Heilige Geest gaat uit van de Vader en wordt aanbeden met de Vader en de Zoon”].
Het schisma kwam niet plotseling of met speciaal geweld tot stand, hoewel
er aan beide kanten veel betreurenswaardig en onchristelijk gedrag was.
Niemand kan eigenlijk een datum aan het schisma toevoegen.
Sommigen plaatsen het in 1054; anderen 400 jaar later in 1439, ná de mislukte conferentie van Florence.
Het is misschien een van de grote catastrofes van het christendom dat Oost en West uit elkaar vielen. De opmars van het grote moslimimperium was hier deels verantwoordelijk voor.
Bijna 500 jaar lang beweerde het Oost-Europa voor zichzelf, dat miljoenen zielen overspoelde en effectief scheidde van hun westerse broeders.

Dit is slechts een zeer korte schets van de historische feiten.
Maar de verklaring van de scheiding is niet alleen in de geschiedenis te vinden.
De oorzaken ervan liggen veel dieper, in de wederzijdse cultuur, de aard en mentaliteit van Oost en West, en in de verschillende interpretaties die ieder van hen dezelfde grondslagen aan van het Christelijk Geloof geeft.
De gewone gelovigen nemen echter niet langer genoegen met het beleid en het sturen van bovenaf. Men is niet tevreden met de inbreng van de ‘groten’, welke slechts praten, praten en nog eens heel formeel blijven praten – de stapels papier met wederzijdse commentaren stapelen zich op en compromissen worden ontzettend breed uitgemeten [stapels papier, boeken zijn er over volgeschreven]. Heel beleefd vinden onderling vergaderingen plaats, waarbij toch opnieuw de ‘groten’ zich als opnieuw van procesbeïnvloeding blijken te bedienen, maar zo werkt het niet bij de Heilige Geest in het Lichaam van Christus.
De Geest waait van onder af – daar blijkt zich veel méér onderlinge ‘nestwarmte’, onderlinge verbondenheid te bevinden, dan de grote heren ooit hebben kunnen vermoeden. Door op een ‘transparante’ wijze in de volkswijken samen te werken blijkt de dienst van God zich aan de wereld te openbaren.

Avondloos Licht, thuis komen

Hoor, Israël [Kerk], De Heer is onze God, de Heer is één . . .

Als Christenen lijken we vaak op wilde dieren die in gevangenschap zijn opgegroeid, uiteindelijk weer in de wildernis worden losgelaten en geen flauw idee hebben hoe wij – zelf – eten dienen te verzamelen en dus gaan wachten totdat iemand ons voedt.
Tot nog toe heeft de spelleider, de herder er uit mede-menselijke overwegingen voor gekozen om z’n christus-návolgers, z’n kudde in een blijvende afhankelijkheid relatie aan zich te koppelen.
Het enige wat hij voor ‘de toegewezen kudde‘ hiervoor behoefde te doen, was ervoor te kiezen dat zijn kudde afhankelijk zou blijven van de individueel gekozen bloedgroep.
Uit angst voor – ‘
shoppen’ – werd het aan de bloedgroep verbonden onderwijs gegeven en hun niet de middelen en toerusting gegeven om ‘zichzelf‘ te voeden.
Dat is geen moeilijke weg om te bewandelen en het streelt de ego en maakt gebruik van het gegeven dat mensen inherent ‘luie kudde-dieren‘ zijn en kiezen voor de gemakkelijkste en comfortabelste weg.
Het is vanzelfsprekend gemakkelijker en comfortabeler afhankelijk te zijn van een professional en slechts te luisteren,
dàn dat je je eigen verantwoordelijkheid op je neemt en zelf je eigen voedsel leert verzamelen.
Kort door de bocht kun je stellen dat we binnen de huidige -‘bloedgroepen-Kerk‘- vooral bezig zijn om mensen klein en afhankelijk van ons te houden. We geven ze zondag’s een woordje/een preek mee die ze halverwege de week grotendeels weer zijn vergeten, zodat ze elke zondag weer opnieuw hunkeren naar goddelijk voedsel.
Maar zó was het ‘niet’ in de vroeg-christelijke Kerk, de vroeg-Christelijke Kerk was een waarachtig navolger’s-schap van Christus van Martelaren en ascetisch ingestelde christenen. Dáár was de zondag’s-plicht niet vervuld ná de wegzending op het ambon [altaar, preekgestoelte].
In de de vroeg-Christelijke Kerk was het navolger’s-schap onafgebroken verbonden met de Blijde Boodschap, de Pedagogie van de Heer.
Dáár werd onafgebroken onderwijs gegeven door de dagelijkse Metten, de uren, de Vespers en de Completen; van de ochtend-ontwaken tot het avond-slapen-gaan werd de mens geïnspireerd en bij ‘de les‘ gehouden.
Op die wijze werd door de Kerkvaders, opvolgers van de oud-testamentische profeten,  de doorleefde asceten aan de navolgers van Christus geleerd hoe ze het Woord van Christus, Zijn Blijde Boodschap, Zijn Pedagogie zouden kunnen omzetten in daden.
Naast het feit dat zij zich bedienden van het reciteren van het Woord en de Psalmen hadden zij in de aanbidding totaal geen behoefte aan wereldse instrumenten als ‘het orgel’ of als er ‘een goede band of koor‘ op het podium staat;
de menselijke stem is hoe slecht het soms ook klinkt het beste instrument in God’s ogen.
Zij leerden de Christenen datgene wat zij dagelijks – van uur tot uur – nodig hebben om te kunnen over-‘leven’; de voorgeschreven teksten van de diensten en hymnen gaven het benodigde onderwijs.
Natuurlijk gebeurt het afwijken van de oorspronkelijke gedragslijn heden-ten-dage niet bewust ook dàt is historisch door menselijke bemoeienis [zie boven] gegroeid.
In geen enkele christelijke gemeente is men zo vals/gemeen dat er een jaarlijkse vergadering van de leiding wordt gehouden waarin ze mèt en ònder elkaar nieuwe plannen bedenken om mensen klein en afhankelijk te houden.
We doen dit echt niet bewust, maar soms – ‘doen‘ – we dit helaas – ‘wèl‘ – en hoe is het mogelijk dat dit fenomeen onder zulke hooggeplaatste heren stand heeft kunnen houden?     

Transfiguratie – μεταμόρφωση

De Heilige Geest waait waarheen Hij wil; de Heilige Geest volgt in de Blijde Boodschap van de mensgeworden Zoon God’s wil; Het is God een welbehagen geweest alle dingen die de mens-geworden Zoon door de Vader is overgegeven de Vader te leren kennen en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.
Geef ons heden ons dagelijks Brood” bidden wij en
de Zoon roept en blijft doorlopend, niet-aflatende roepen:
    Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en jullie zullen rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is lichtMatth.11: 26-30.
Onze Heer Jezus Christus, de Zoon [mensgeworden] van God laat als
een gestalte vóór ons allen horen:
Jullie zullen léven! “.
Jullie hebben niet het recht blind te zijn als de ijdelheid van de Prediker, noch lijdelijk te wezen als een Boeddha; Deze bekenden onder ons hebben de sluier van het leven niet gelicht.
Het leven is geen ijdelheid – het heeft een zin, die jullie persoonlijk kunnen ontdekken.
Het leven is ‘niet‘ een lijden ‘alleen‘ – het is een taak, die je te volbrengen hebt,
een zegen, een Genadegave, die je dient te beseffen, te veroveren.
Leven is strijden – òm te overleven,òm te overwinnen.
            De Geest van Christus dult geen levensmoeheid geen levensontkenning, geen achterover leunen in een prettig opgebouwd wereld’s leventje.
Jullie zullen léven!.
       Christus ontdekt ons leven in onszelf.
De zin van het leven is niet vreugde of smart, niet geluk of ongeluk, niet ons lot en onze ondervindingen, niet de wereld en wat zij ons geeft en neemt, niet de tijd, die komt en gaat.
Het leven ligt – ‘in’ – onszelf; het leven is geest, het leven is ziel.
Ons geestelijk vermogen, onze ziel, ons hart is het koninkrijk van ons leven.
       En hebben jullie nu, aldus de cynische Prediker, ‘de Stem niet gehoord, die in jullie spreekt?
Hebben jullie de schrille schreden van de Liefde niet gehoord?`
Hebben jullie het vuur, de heilige drift, van de Geest niet ervaren?
Hebben jullie de Hemel niet – ‘ópen‘ –  gezien?
     Op die tijd, op dàt moment heeft God jullie
het léven getoond!.
Het leven – dat is het leven in onszelf, dat is toch méér dan wij,
– in ons uppie, in onze voortdobberende – ‘bloedgroep’ – ervaren?
Het leven is niet gebonden aan de tijd, die vergaat, het vindt geen einde in de dood, het is eeuwig.
Jullie zullen léven! “.
       Dit zegt Christus ook tot hen, die verlost willen zijn van het leven, omdat het lijden is.
Jullie zullen leven dóór de smart heen, bóven de wereld en haar ellende uit.
       Dìt is het overweldigende van het Christendom, het
zegt tegen het leven niet: ‘neen’, maar volmondig – -.
Het Christendom is geweldig, het ontvlucht het leed niet, noch ontkent het, het aanvaardt het en dráágt het en overwint het als Licht in de duisternis.
Het aanvaardt het als een beproeving van God’s weg ter loutering, ter verdieping, ter versterking van het leven . . .
Zo is het Christendom, -‘de‘- godsdienst van het léven!
Jullie zullen léven!.

‘ sta op wereld, aanschouw uw Heil’

Koop dan de tijd, gebruik ieder ogenblik van de dag, want dit is heilig;
dit is de poort tot het Hemels Koninkrijk, dit is een stukje van het eeuwige leven.
Jullie zullen léven! “.
Durf dan de strijd aan te gaan, tegen jezelf, tegen de wereld en haar duistere machten.
Ga in de strijd gesterkt door de Genadegaven van de Heilige Geest.
Jullie zullen léven! “.
Zit dan niet neer als een lijdend voorwerp, wachtend tot de herademing/ de beademing  van de komende zondag, maar ‘sta op’ en ga, met ingespannen geestelijke inspiratie en een eeuwige veerkracht je weg door het leven.
Jullie zullen léven! “.
Stel jezelf en al datgene wat je bezit, al datgene wat je hebt en mist, al wat je doet en laat, stel het allemaal in het Licht van de Eeuwigheid.
De Eeuwigheid – dat is God en Zijn Wil. Wie God kent en Zijn Wil doet, zal leven.
Ja, dit is het diepste geheim van het leven: wie het geeft aan God, zal het vinden,
wie zich overgeeft, is zichzelf geworden.
🌈     Wie op die manier leeft, heeft macht, alle gebondenheid ten spijt.
Hij/zij is een vrij mens geworden, Hij/zij is eeuwig jong.
Hij/zij heeft vertrouwen in het leven en dankt God voor dit leven;
Jullie zullen waarachtig léven!.
    Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht.
Want Ik zeg u, dat hun engelen in de Hemelen
voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, 
Die
in de hemelen is.
[Want de Zoon des mensen is gekomen om
het verlorene te behouden]
Matth.18: 10,11.

8e Zondag van Pascha – het Heilig Pinksteren, de Nederdaling van de Heilige Geest – het Woord van God daalt op de mensheid neer

      En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende:
            Indien iemand dorst heeft, hij dient tot Mij te komen en dient te drinken!
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’.
        Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot Geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Sommigen dan uit de menigte, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken:
      Deze is waarlijk de profeet’.
Anderen zeiden:
      Deze is de Christus; weer anderen zeiden:
      De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het 
geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David was?
Er ontstond dan verdeeldheid bij de menigte om Hem; en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem.
De dienaars dan gingen naar de overpriesters en Farizeeën en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht?
De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt!
De Farizeeën dan antwoordden hun: Zijt gij soms ook verleid?  Heeft soms een van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën?
Maar die menigte, die de Wet niet kent, vervloekt zijn zij!
          Nicodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, zei tot hen:
        Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?
Zij antwoordden en zeiden tot hem:
        Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat
John.7: 37-52; 8: 12.

    En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
       Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
      En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij:
Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Capadocië, Pontus en Asia, Frygie2 en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God’s sprekenHand.2: 1-11.

De lege zetel tussen Petrus & Paulus is voor ‘dè Leraar’, de heer van de Kosmos treed uit de duisternis naar het Licht; The empty seat between Peter & Paul is for ‘the Teacher’, the lord of the Cosmos is coming from the darkness to the Light.

    En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Heer, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u neerdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen.
Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan [alles] opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.
Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de Naam van de Heer, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld heeft; Mijn Volk zal nimmermeer te schande worden.
Dàn zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël [de Kerk] ben, en dat Ik, de Heer uw God ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden.
Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.
Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
En het zal geschieden, dat ieder die de Naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Heer zal roepen.
>  Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle Volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat [Hebr.= ‘De Heer heeft geoordeeld‘], en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn Volk en van Mijn erfdeel Israël [de Kerk], dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden, en over Mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.
En voorts, wat wilt gij van Mij, gij Tyros [Hebr.= ‘benauwen’] en Sidon [Hebr.= ‘jacht, gejaagd’] en alle landstreken van Filistea Hebr.=‘land van gasten of land van tijdelijke bewoners’]?
Wilt gij Mij vergelding bewijzen?
Maar indien gij het Mij vergelden wilt, snel, ijlings zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen. Want gij hebt Mijn zilver en Mijn goud weggenomen, Mijn kostbare schatten naar uw tempels gebracht
Joël 2:23-3:5. 

 

rupsjenooit genoeg‘; theVery HungryCaterpillar,’never enough

    Wee de bloedstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend! Hoor, zweepgeklap! hoor, geratel van wielen [ronkende motoren!] en jagende paarden [-krachten] en opspringende wagens, steigerende rossen en vlammende zwaarden en bliksemende lansen, en tal van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos veel lijken; men struikelt over hun lijken.
Vanwege de vele hoererijen der hoer, uitnemend in bevalligheid, meesteres in toverkunsten, volkeren verkopend door haar hoererijen, en geslachten door haar toverkunsten.
Zie, Ik zal u! luidt het woord van de Heer der heerscharen, Ik til uw slippen op tot aan uw aangezicht, en Ik laat aan de volkeren uw naaktheid zien, aan de koninkrijken uw schaamte.
Ik werp vuil op u, Ik maak u te schande en stel u ten toon, zodat al wie u ziet, van u wegvlucht en zegt: ‘ Verwoest is Nineve [Hebr.= ‘het nageslacht is blijvend’]! Wie zal haar beklagen? waar zal ik troosters voor u zoeken?
Nahum 3: 1-7.
    Ik zal u afscheiden van de volkeren en u bijeen verzamelen uit alle landen en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onrein-heden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees gevenEzechiël 36: 24-26

    Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en ter plaatse, waar
de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: ‘Vrede zij u!’.
En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.
De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Heer zagen.
Jezus dan zei nogmaals tot hen:
Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zei tot hen:
    Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; 
wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend“ John.20: 19-23.

U hoort het ieder zondag opnieuw:     Vrede zij u!en bij de daadwerkelijke ontmoeting met uw Heer, uw onsterfelijke Koning:    Dit heeft uw lippen aangeraakt, uw ongerechtigheden weggenomen, en u van uw zonden gereinigd’.

Wapenschild van het Grieks-orthodoxe Patriarchaat van Antiochië en het gehele oosten.

Ja, we zijn inderdaad afgescheiden van een wereld om ons heen [‘αντι & oxi‘ = ‘tegen en neen‘, tegen al wat je oog ziet, nl. stelselmatig egoïsme]:
⁌   waar leugen en bedrog hoogtij viert.
⁌   waar tal van verslagenen, een menigte doden en eindeloos veel lijken aan ons blikveld voorbij trekken; waar men over de slachtoffers van [oorlog’s-]geweld struikelt.
⁌   waar de Moloch waaraan alles wordt opgeofferd hoog spel speelt, zich niets ontziend verrijkt.
⁌   waar het volk wordt opgejaagd naar steeds maar meer, méér productie, méér consumptie, méér [miljeu-] verontreiniging.
⁌   waar jongeren worden opgeleid tot prestatieslaven, slechts weinigen zullen hun ideaal

‘Een op de 10 jongeren krijgt te maken met jeugdzorg’; ‘One in 10 young people is confronted with youth care’.

verwezenlijken; 10% van hen heeft op jonge leeftijd psychologische hulp nodig om staande te blijven.
⁌   waar door manifestaties, protestmarsen de huidige tijdgeest wordt bestendigd, teneinde op het wereldtoneel te mogen meeblazen.
⁌   een multicultureel land, waar men na 50 jaar nog steeds niet aan het feit gewend is, dat men ‘multi‘-cultureel is en waar men door een paspoort-uitreiking op weg zou mogen gaan naar een ‘nieuwe’ [consumenten-]ponent in het leven van alle dag.
⁌   een land dat in allerlei clubjes is verdeeld, waarbij iedereen zowel letterlijk als figuurlijk voor eigen parochie lijkt te prediken, waar ‘eendrachtig‘ samengaan niet langer gewoon is.

En nogmaals horen we:
‘   Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Ondanks alle tegenwerking trachten we de Blijde Boodschap in ons eigen kleine wereldje ‘waar’ te maken, door gewoon als volgeling van Christus, ‘de Verlosser van de wereld’ – Zijn Pedagogie, Zijn Leer – uit te dragen.
Daarover spreken, schrijven en lezen wij en zoeken wij contact met anderen, want het Geloof in God’s Barmhartigheid met de mensheid gaat nimmer verloren; het is de enig [overgebleven] hoop die de gehele mensheid nog rest.

    Strek je moedig uit naar wàt wel niet allemaal vóór je ligt en
vergeet wàt achter je ligt en de dingen die deze wereld bezig houden,
en zie niet om naar wie uitbundiger [schijndood] verder leven, de zwakkeren,
maar let op datgene waarvoor jij gekomen bent en wat jij [door je Verbond met God] op je hebt genomen.
Want wie vooruit wil gaan dient elke dag opnieuw te beginnen en
geen enkel [moeilijk] werk uit de weg te gaan en
geen enkel moment in hoogmoed voorbij te laten gaan

uit: ‘n bemoediging voor jonge asceten

    Laat de spelleiders [priesters], de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen:
‘ [‘  Red, Heer, Uw Volk en zegen Uw Erfdeel’-  ] geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten.Waarom zou men onder de volkeren zeggen: ‘Waar is hun God?’. Toen nam de Heer het op voor Zijn land en Hij kreeg medelijden met Zijn VolkJoël 2: 17,18.
    Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël [de Kerk] ben, en dat Ik, de Heer uw God ben, en niemand anders; Mijn Volk zal nimmermeer te schande worden.
            Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstortenJoël 2: 27-29.

De profeet Joël voorzegt een nederdaling van de Geest van God.
Eeuwen later verklaart de apostel Petrus zijn aankomst:
Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt,
want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan
gesproken is door de profeet 
JoelHand.2: 15,16.
We leven in de dagen die Joel voorzag:
”    Dìt is de dag, die de Heer heeft gemaakt;
laten wij daarop juichen en ons verheugenPsalm 117 [118]: 24.
God heeft ons “geheiligd door de Kracht en
de werkzaamheid van de H. Geest
” [Dooplitanie]
begenadigd, is ons genadig geweest.
. Inderdaad, “    we hebben de Hemelse Geest ontvangen. . .
want Hij heeft ons gered

hymne na de ontmoeting met onze Verlosser in de Goddelijke Liturgie.
            Overweeg het Mysterie, [het Wonder] van deze vervulling, die
reden is tot vreugde en blijdschap als “kinderen van SionJoël 2: 23!
Door de Heer is dit geschied;
het is wonderbaar in onze ogen” Psalm 117[118]: 23.

In de loop van onze levensjaren, zijn “de sprinkhaan en de veelvreter . . .
de plaag en de rups”, d.w.z. onze zonden ” weggeëbd” naar
onze “spirituele vitaliteit” Joël 2: 25.
òf zijn we op weg zó-vèr te komen,
in ieder geval een beginnetje te maken.

Onszelf te ontdoen van het oude leven in onze harten en zielen,
die allesverslindende horde [ongedierte] komt op ons af als
een “groot leger“, het vreet onze vreugde, vrede en zuiverheid weg.
            De Heer staat toe dat deze gevolgen ons treffen als
gevolg van onze overtredingen en overtredingen.

☛            Maar laten we [over-]duidelijk zijn:
we laten deze zwerm immers het geestelijke voedsel dat God ons zou geven
toch niet van ‘ons [dagelijk’s] brood eten.
🌈            Maar op dit moment heeft de Heer Jezus Christus, die volledig onze menselijkheid heeft aangenomen, een plaats voor ons klaargemaakt aan Zijn hemelse feesttafel.
🌈            We hebben tenslotte het potentieel om van het leven te genieten als zijn eigen zonen en dochters.
🌈            Hij verlangt ernaar dat we als beroerde kinderen thuiskomen als ontwaakte verloren kinderen.

Kom, laat ons “overvloedig eten en tevreden zijn . . . 
            [en genieten van de Pinksterpicknick, die in diverse parochies in een nabijgelegen park wordt gehouden]
            . . . Prijs de Naam van de Heer [onze] God voor wat Hij ons zo wonderlijk heeft aangedaanJoël 2: 26.

Wat heeft God gedaan?
In de Goddelijke Liturgie herinnert Johannes Chrysostomos ons eraan dat
Hij “ – niet opgehouden is om alle dingen te doen – ” totdat
” Hij ons ‘naar de Hemel heeft gebracht’, en. . .
ons begiftigd heeft met [Zijn] Hemels Koninkrijk dat zal komen’”.
God Zelf nam vlees van de Maagd.
De Zoon van God
”, Die “Zelf heeft geleden en verleid is geworden . . . want doordat Hij Zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komenHebr.2: 18.
En wat meer is,
Hij is inderdaad “waarachtig voedsel” voor ons, Zijn Volk:
– ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem‘ -.
      Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid levenJohn.6: 55-58.
Kom dan sluit u aan bij de velen die ‘niet’-afgehaakt zijn, maar stug doorzetten en het Woord blijven volgen, ondanks datgene wat de wereld, ‘de veelvraat‘ ons voorhoudt [het rupsje: ‘nooit genoeg‘]

Door in God herboren te worden is als het herstellen van een gebroken ladder naar de Hemel; Being restored into God is like mending a broken ladder to Heaven

Overweeg de huidige toestand van ons leven in Christus.
Als leden van de Kerk van de levende God, ” wanneer we elkaar onze zonden belijden, verwijdert de Heer onze schaamte voor altijd” Joël 2: 26.
Luister naar Hem:
Weet dat ik in het midden van Israël [uw Kerk] ben; dat
Ik de Heer, uw God ben
Joël 2: 27.
Hij laat ons douchen met “de vroege en late regenJoël 2: 23 van de Heilige Geest.
Inderdaad, we bidden tot een goede God en vragen Hem tijdens de anafora om
Uw Heilige Geest over ons en deze gaven neer te zenden”.
Verbeelden wij ons dat Hij
de gebeden van Zijn geliefde niet eert?
De Heilige Geest valt inderdaad op ons om
het Koninkrijk der hemelen tot stoutmoedigheid” ten
opzichte van onze God te vervullen.
De Heer bedoelt echt om “ons [de] jaren te herstellen . . .
toen de sprinkhaan [alles] opvrat, de verslinder en
de kaalvreter en de knager alles van
ons hebben weg gegeten
Joël 2: 25.

Kinderen van Sion, laat ons
ons verblijden en ons verheugenJoël 2:23,
de schaamte van onze zonden in de vergetelheid werpen
van Zijn genade en vergeving;
laten we “dromen dromen, en . . . zie visioenen
van wat God onder ons kan uitwerken
Joël 3: 1.
Laten we nooit aarzelen om
de Naam van de Heer aan te roepen’, het Jezusgebed, dat
we gered kunnen worden, want
‘ op de berg Sion en Jeruzalem zal verlossing zijn,
zoals de Heer zelf heeft gezegd
Joël 3: 5.
Vergeet nooit dat
       Hij Die uit de doden is opgestaan,
Christus, onze ware God. . .
[is] ons Genadig en [redt] ons, want Hij is goed en
heeft al de mensen [van de mensheid] lief

slotgebed.

          Moge de zegening van de Heer en Zijn Genade
ons bereiken door Zijn genade en liefde voor de mensheid,
nu en altijd, en in alle eeuwen. Amen
”.
gebed van de gewijde.

De Geboorte van de Kerk:

‘En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ [Phil 4, 7]

De straten van Jeruzalem werden zo’n 2000 jaar geleden gevuld toen het vuur van de Heilige Geest viel op de in verenigd gebed zijnde Gelovigen en ongeveer 3000 oplettende Joden werden gered.
Het is een tijd waarin God Zijn volk beveelt om
een vrijwillige bijdrage te geven [voor het voortbestaan], als verjaarscadeau aan de Kerk.
Weet wèl de christelijke gemeenschappen in Nederland dienen zichzelf in stand te houden;
er is immers een strikte scheiding tussen Kerk en Staat.
De mensen moesten iets meebrengen,
geven in verhouding tot hoe God ‘hèn’ heeft gezegend.
Niemand mag voor de Heer verschijnen met lege handen:
ieder van u dient een geschenk mee te brengen in
verhouding tot de manier waarop de Heer, uw God,
u heeft gezegend
Deut.16: 16-17.
U kunt dit doen door de bank maandelijks opdracht te geven
een vast bedrag over te maken, àl is het maar € 5.00 per maand
– tien maal dit bedrag van een minimum inkomen telt ook aan.
Bedenk wèl dat wanneer u per maand een veel hoger bedrag aan
uw mobiele telefoonmaatschappij overmaakt, dat
het lijntje naar de Hemel eveneens ‘open’ dient te worden gehouden.
Menige parochie en zeker die van het Patriarchaat Antiochië
[Hebr.= ‘pertinent tegen de wereldse invloed’]
heeft uw bijdrage hard nodig.

Hoe?   Heel eenvoudig, u kunt nu nooit meer zeggen,
ik weet niet hoe:
NL82INGB0008428523
             tnv, Heilige Moeder Gods Parochie.

God bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land,
een land vloeiende van melk en honing; en
nu
breng ik de eerstelingen van de grond die
u, Heer, mij gegeven hebt” Deut.26: 5-10.

 

7e woensdag van Pascha – de Heer, uw God, is een verterend vuur, een naijverige* God

Christus en de twaalf Apostelen

    ‘Al wat de Vader heeft, is het Mijne’; daarom zei Ik:
‘   Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen. 
Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien’.
Sommige van zijn [directe volgelingen, de] discipelen dan zeiden tot elkander:
     ‘Wat betekent dit, dat Hij tot ons zegt: Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien? En: Ik ga heen tot de Vader?’.
     Zij zeiden dan: ‘ Wat is dit, dat Hij zegt: Nog een korte tijd? Wij weten niet, wat Hij bedoelt’.
Jezus bemerkte, dat zij Hem iets wilden vragen en zei tot hen:
Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zei:
‘       Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet 
en
nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien?
       Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar
de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar
uw droefheid zal tot blijdschap worden.
       Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen.
     Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam’ ”.
John. 16: 15-23

Paulus was door de overheid opgebracht, omdat hij in de Tempel de Blijde Boodschap van het Woord verkondigde, de Pedagogie van de Heer. Zijn landgenoten beschuldigden hem van een vreemde leer en dat hij zelfs Grieken in de Tempel had toegelaten.
    En Paulus, de ogen op de Raad gericht, zei:
‘ Mannen broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag’.
Maar de hogepriester Ananias beval hun, die naast hem stonden, hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tot hem: ‘ God moge u slaan, gij gepleisterde [met kalk bekleed graf] wand! En gij, zit gij over mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij [volledig] tegen de Wet [= Thora] mij te slaan?’.
Maar de omstanders zeiden: ‘Scheldt gij de hogepriester Gods uit?’.
En Paulus zei: ‘   Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was, want er staat geschreven: Van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken’.
En daar Paulus wist, dat het ene deel behoorde tot de Sadduceeën en het andere tot de Farizeeën, riep hij in de Raad: ‘   Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van Farizeeën, ik sta terecht om de hoop en de Opstanding der doden’.
En toen hij dit zei, kwam er tweedracht tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en de menigte werd verdeeld. Want de Sadduceeën zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel of geest, maar de Farizeeën belijden zowel het een als het ander.
En er ontstond groot geschreeuw, en sommige van de schriftgeleerden van de groep der Farizeeën stonden op en streden heftig en zeiden:
Wij vinden generlei kwaad in deze mens! En indien nu eens een geest tot hem heeft gesproken, of een engel!
En toen er grote tweedracht ontstond, vreesde de overste, dat Paulus door hen zou worden verscheurd, en hij liet de soldaten komen om hem uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen.
En de volgende nacht stond de Heer bij hem en zei:
Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen’
’’ Hand. 23: 1-11.

Mozes en de brandende braambos

      Neemt u er dan terdege voor in acht
[want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat de Heer op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur].
       Dat gij niet verderfelijk handelt door u
– een gesneden beeld te maken in  de gedaante van enige afgod:
– een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen;
– een afbeelding van een of ander dier op de aarde;
– een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt;
– een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt;
– een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is;
En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer [aanzien] aan de Hemelen, aanziet en u laat verleiden u voor dat [geschapen geheel] neer te buigen en hen te dienen, die de Heer, uw God, heeft toebedeeld aan alle volkeren onder de ganse hemel;
terwijl de Heer u genomen is en uit de ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot een eigen volk, zoals dit heden het geval is.

de grote tragiek van Mozes’ dood

      Maar de Heer werd toornig op mij [Mozes] om uwentwil en Hij zwoer, dat ik de Jordaan niet zou over-trekken en in het goede land niet zou komen, dat de Heer, uw God, het u tot een erfdeel geven zal.
Want ik zal in dit land sterven, ik zal de Jordaan niet overtrekken; maar gij zult die overtrekken en dat goede land in bezit nemen.
Neemt u ervoor in acht, dat gij het Verbond van de Heer, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en u een beeld maakt in de gedaante van iets, dat de Heer, uw God, u verboden heeft. Want de Heer, uw God, is een verterend vuur, een naijverig GodDeut.4: 15-24.

 

Jaäcobus de oudere, apostel, door Rembrandt van Rhijn

Gebedsverhoring
”   
Uit de diepte, Heer, heb ik tot U geroepen: Heer, geef gehoor aan mijn stem.
Laat Uw oren aandacht schenken aan de stem van mijn smeking.
Zo Gij op ongerechtigheden zoudt achtslaan, Heer; Heer, wie kan dat doorstaan ?Maar bij U is vergeving; omwille van Uw Naam, Heer, heb ik U verbeid.
Mijn ziel verwacht Uw Woord; mijn ziel vertrouwt op de Heer.
Van de ochtendwake tot de nacht vertrouwe Israël [de Kerk] op de Heer.
Want bij de Heer is barmhartigheid;
bij Hem is overvloedige Verlossing.

Ja, Hijzelf zal Israël [de Kerk] verlossen, uit al zijn ongerechtigheden
Psalm 129[130] vert ROK. ‘s-Gravenhage.

Wat betekent: ‘vanuit de diepten’?
Gebed wordt niet alleen voortgebracht door de mond of door onze tong, daar menselijke woorden nu eenmaal een einde kennen. 
Wanneer onze gedachten nog steeds pervers zouden zijn, maar het gebed 
vanuit de diepten van ons hart, met veel zorg en bereidwilligheid,
vanuit deze grondslagen van ons intellect ontsnapt, dan
komt het voort uit een klagen. 

Want dat treft de uiterste roerselen van de ziel van hen die in smart leven, ze geraken het gehele hart, God roepend met veel toewijding, en natuurlijk het kan niet anders of dit gebed wordt gehoord.
Dit gebed vanuit de diepte van het hart heeft grote kracht,
ze worden niet omver geblazen zoals afgelopen weken krachtige bomen het begaven, terwijl zij zich toch met hun  wortels breed en diep in de aarde hadden verspreid en zich in de grond [de aarde] hadden vastgeklonken, bestand zouden dienen te zijn tegen elk krachtmoment van de wind, terwijl de bomen die hun wortels heeft slechts aan het oppervlak van de aarde vastgrijpt door slechts een klein briesje wordt omgeblazen en hevig door elkaar worden geschud, totdat zij het begeven. 

Heilige Ephraïm de Syriër, miniature

Hetzelfde gebeurt met het gebed, dat uit de diepten van de ziel voortkomt en vanuit de diepste diepten oprijst, zal de ontelbare gedachten die opkomen en zelfs indien de hele duivelschare de orde verstoort, dan blijft het gebed vanuit de diepte van het hart  stand houden en is onomkeerbaar, zonder zich terug te trekken.
Het gebed van het hart komt weliswaar uit de mond en over lippen en
door de diepten van het hart zou God toch niet onverschillig zijn ten opzichte van het gebed van Zijn kindconf. Ephraïm de Syriër.

Vereren van God, Die isals een verterend vuur, naijverig * want Hij gunt niemand enige macht over hetgeen slechts Hem toekomt.
          Dat Christus zo snel tot een eigennaam kon worden heeft te maken met de universele opvatting van de joodse Messias [Hebr. = Gr. Χριστός, Lat. Christus, Ndlnds. ‘Gezalfde’]. Deze universele opvatting gaat ervan uit dat de komst van de Messias niet alleen het herstel van de troon van David komt brengen en daarmee het herstel van Israël, maar dat de komst van de Messias voor iedereen [ook niet-joden!] de mogelijkheid biedt van een herstelde relatie met God. Het gaat niet langer meer alleen om een koninkrijk in Palestina maar
om het Koninkrijk der Hemelen, hetgeen van God is.
Heel belangrijk  voor deze opvatting vormt de uitleg van de begin regels van David’s Psalm:
De Heer sprak tot mijn Heer:
‘neem plaats aan mijn rechterhand, tot
ik van je vijanden een bank voor
je voeten heb gemaakt’
Psalm 110[111].
Dit citaat vinden we, al dan niet in gedeelten, door het gehele Nieuwe testament heen. Soms ook gecombineerd met:
Hij heeft alles onder Zijn voeten gelegdPsalm 8: 7b.
Onze Heer en Verlosser Zelf gebruikt deze Psalm om aan te geven dat er meer dan alleen een nazaat uit het geslacht van David wordt verwacht Marc.12: 35 e.v. Petrus sluit er zelfs zijn 1e toespraak met Pinksteren mee af Hand.2: 36. 

”      Ik wil U belijden, Heer, uit heel mijn hart; [zoals Paulus] in de raad der gerechten, op hun bijeenkomst.
Groot zijn de werken des Heren, uitgelezen naar al Zijn welbehagen.
Belijdenis en luister is Zijn werk, Zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen; Hij houdt ze in gedachtenis door Zijn wonderen.
Barmhartig en medelijdend is de Heer, Hij schenkt voedsel aan wie Hem vrezen; 
Zijn Verbond zal hij eeuwig gedenken.
De Kracht van zijn werken verkondigt Hij aan Zijn volk, door hun het erfdeel der heidenen te schenken.
De werken van Zijn handen zijn Waarheid en Recht; getrouw zijn al Zijn geboden. Zij zijn opgericht tot in de eeuwen der eeuwen, om te doen naar Waarheid en Recht.
Hij heeft bevrijding gezonden aan Zijn volk, voor eeuwig Zijn Verbond gehouden: Heilig en ontzagwekkend is Zijn Naam.
Het begin van de wijsheid is de vreze des Heren: goed begrip hebben allen die er naar handelen. Zijn lof moge blijven tot in de eeuwen der eeuwen“.
Psalm 110[111] vert. ROK. ‘s-Gravenhage.

Ja, zelfs met dezelfde eerste regels van Psalm 110 om vervolgens te concluderen: “Laat het gehele volk van Israël er daarom van overtuigd te zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer [kurios in het grieks] en Messias [Christus is aangesteld”.  In één adem wordt hier de Christus gelijk gesteld aan de Heer uit deze Psalm.
Zó kan Paulus er ook over schrijven: ” 
Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heer, verkwik mijn gemoed, in ChristusPhilémon 1: 20.
Waar het dus om gaat is dat de verwachte messias veel méér is dan een zoon van David die komt om Israël van zijn onderdrukkers te bevrijden.
Hij is de Verhevene, de Verhoogde Die zit aan de Rechterhand van God en regeert over de gehele wereld, ja al je haren zijn geteld.
De identificatie van Jezus met deze Christus en Heer met behulp van Psalm 110
gaf aan mensen in Antiochië die toch al geïnteresseerd waren in het joodse geloof, de mogelijkheid om zonder zelf Jood te zijn zich toch deelgenoot te voelen van de beloften voor dit Volk en dezelfde God te aanbidden.
Geen wonder dat de volgelingen van onze Heer en Verlosser in Antiochië [een stad’sgemeente, die pertinent tégen de wereld is] de mond vol hadden van Christus en daardoor blijven opvallen.

Het aanbidden of vereren van afgoden
    Wees dus uiterst behoedzaam om je zielen te behoeden voor kwaad en schade, want je zag niet hoe hij er uit ziet toen de Heer tot je sprak op Horeb op de berg vanuit het midden van het vuur.
Handel niet wetteloos en zorg voor jezelf als een welgevormd beeld met een gelijkenis aan god niet gelijkend op welk beeld dan ook. . . “ conf. Deut.4: 15-16.

Er bestaat in de lezingen van vandaag een opvallende parallel tussen de leer van Mozes en de leer van Sint Paulus in zijn brief aan de Romeinen.
We beginnen het onderzoek naar deze parallel met de volgende samenvatting aan de landgenoten de van het door Rome gestichte rijk:
Sinds de schepping van de wereld zijn [Gods] onzichtbare eigenschappen duidelijk te zien. . . door de dingen die gemaakt zijnRom.1: 20.
Mannen . . . onderdruk de waarheid in ongerechtigheid . . .Rom.1: 18.
Hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem niet als God, noch waren zij dankbaarRom.1: 21.
“ [maar] verruilde de Waarheid van God voor de leugen en aanbad en diende het schepsel in plaats van de SchepperRom.1: 25.
                                Zowel de profeet als de apostel beginnen met de onzichtbare natuur van God en volgen vervolgens de opkomst van afgoderij tot zijn bron:
de aanvaarding van de corrupte leugen dat men schepselen kan dienen en aanbiddenDeut.4:16; Rom.1: 25.
Beide leraren sommen verschillende fysieke entiteiten op [Deut.4: 16-19; Rom.1: 23] die objecten van toewijding kunnen worden in plaats van
de Heer [Die] tot u sprak op HorebDeut.4: 15 en
u brachten” uit. . . Egypte, om Zijn volk te zijn, een erfenis, zoals u deze dag bent” Deut.4: 20, “want de HEER, uw God, is een verterend vuur, een naijverige GodDeut.4: 24.

Eerbied voor materiële dingen is op zich
een gezonde en natuurlijke beweging van hart en geest.
Hoe groot zijn uw werken, o Heer!
In wijsheid hebt Gij ze allemaal gemaakt;
de aarde is vervuld met uw schepping “ Psalm 103 [104]: 26.
Problemen beginnen wanneer we “de waarheid van God ruilen voor de leugenRom.1: 25. Mensen en met name die van onze huidige generaties beginnen te geloven dat de schepping [het Humanisme] de allerhoogste waarde heeft en dat slechts de geschapen dingen onze hoogste eerbied en toewijding verdient. Je ziet dat in de op de eigengereidheid van de mens gerichtte wetsvoorstellen.
Hier vinden we de bron van afgoderij, dat doodlopende punt waarnaar de tegenstrever/ de duivel ons voortdurend uitnodigt.
We zien precies wat er mis is met de seculiere cultuur om ons heen:
een opperste toewijding aan en aanbidding van materiële dingen met
uitsluiting van al het andere.

Tegenwoordig zijn veel secularisten er zelf bovenmatig trots op
vrij‘ van religie te zijn, ze zien echter de dood voor ogen zonder het te beseffen.
Ze werpenzich op natuurlijke wijze elke toewijding tot partijgerichte patronen
in
“de gelijkenis van elk vee op aarde [dierenpartij], of
de gelijkenis van een gevleugelde vogel [natuurfreeks] die onder de hemel vliegt ,
de gelijkenis van alles wat op de grond kruipt, of
de gelijkenis van welke vis dan ook in de wateren eronder de aarde“ Deut.4: 17-18.
Hoe zijn de mensen in hemel’s naam mensen geworden die “hen zijn gaan aanbidden en dienen” – politici worden immers tot goden verheven Deut.4: 19?
Zij hebbne heden ten dage de Macht in handen en spinnen er goed garen bij.
Merk echter op dat de kern van het probleem ligt in de dienst van
het schepsel in plaats van de SchepperRom.1: 25, hetgeen
de centrale fout van het secularisme is.

De apostel Paulus vervolgt zijn leer door de dienst van dingen aan de gevangenneming van de mens te koppelen door “gemene hartstochtenRom.1: 26.
Bijvoorbeeld: “vrouwen ruilden het natuurlijke gebruik voor wat tegen de natuur is. Evenzo brandden ook de mannen, het natuurlijke gebruik van de vrouw achterlatend, in hun lust voor elkaar Rom.1: 26-27.
Er is een voorspelbaar verband tussen het dienen van dingen en het vereren van idolen , in plaats van God, en het leven van morele decadentie.

Mozes waarschuwt zijn Volk tegen dergelijke problemen door voorbeelden te gebruiken van de losbandigheid van de cultus van de Baal Peor Deut.4: 3.
Gods profeet roept ons op om de onzichtbare, onzichtbare en altijd aanwezige Heer en God,
Die in tijd en geschiedenis voor Zijn Volk handelt te aanbidden,
Die ons neemt om de zijne te zijn en ons voortbrengt “uit de ijzeren oven [van onze hartstochten] , uit Egypte [de denkwijze van het aanbidden van dingen], om
Zijn volk te zijn, tot een erfenisDeut.4: 20.
We dienen ons ten diepste af te vragen hoe het komt dat we zijn gekomen om
de rijkdommen van Zijn goedheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid te minachtenRom. 2: 4.
om materiële doelen te dienen als onze eerste liefde,
om zelfs God aan de kant te schuiven?

Ontvang mij, een slaaf van genoegens,
o Bron des Leven’s Die
de zonde van de wereld wegneemt“.
uit het gebed van Basilios de Grote voorafgaand aan de communie.

”            Alle volkeren klapt in de handen, juicht voor God met vreugde kreten.
Want de Heer is verheven, ontzagwekkend; Hij is een Koning, groot over heel de aarde. Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, heidenen onder onze voeten gebracht.
Hij heeft ons als Zijn erfdeel gekozen, de schoonheid van Jacob die Hij liefhad.
God is omhooggestegen onder gejuich, de Heer onder bazuingeschal.
Zingt een Psalm voor onze God, zingt Hem; zingt voor onze Koning: zingt een Psalm. Want de Koning over heel de aarde is God: zingt de Psalm met verstand.
God heerst over de volkeren, God zet zich neder op Zijn heilige troon.
De vorsten der volkeren zijn vergaderd voor de God van Abraham.
Want de sterken der aarde behoren aan God: zeer hoog zijn zij verheven”
Psalm 46[47] vert. ROK. ‘s-Gravenhage.

Apostichen vespers
tn.6.  ”   Verheug u, Adam, tezamen met Eva, want
Hij Die u zo wonderbaar geschapen heeft,
maar u in het Paradijs met bederf bekleden moest, toen
jullie de onbederflijkheid zelff wilden [be]grijpen;
Hij heeft u geheel tot Zich genomen, en
uw bederf in onbederflijkheid veranderd.
Hij heeft u met Zichzelf verheven en 
u tot het uiterste verheerlijkt
door in uw vlees te tronen bij de Vader“.

tn.6.  ”   Hij, Die in Zijn Goddelijke Kracht
de afvallige vijand in de hel had neergeworpen, 
heeft zonder verandering te ondergaan, mijn natuur op Zich genomen,
zonder vermenging en toch onscheidbaar,
wat menselijke kortzichtigheid daarover ook moge denken.
gelovigen, laat ons Hem met toewijding verheerlijken“.

tn.6.  ” Heden aanschouwen de Hemelse machten hoe de menselijke natuur
op wonderbare wijze omhoog stijgt, en
vol verbazing roepen zij tot elkander:
‘   Wie is deze die daar komt?
Maar hun eigen Meester ziend, bevalen zij de Hemelse Poorten te verheffen.
Met hen bezingen ook wij U zonder ophouden, Die in Uw vlees van daar zult weerkeren, als Rechter van het heelal, de Al-Machtige God“.

 

7e Maandag van Pascha – opdat wij waardig mogen worden

”     Uw hart worde niet ontroerd of mag niet de moed verliezen [worden versaagd].
> Indien jullie in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat jullie maar willen, en het zal u gegeven worden [geworden]”.
John.14: 27c-15:7

 

Paulus onderwijst ons als Antiochenen, die als eerste Christenen genoemd werden;
Paul teaches us as Antiochians, who were called first Christians;
بول يعلمنا كأنطيكيين ، الذين كانوا يطلقون على المسيحيين الأوائل.

”     En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea [de keizers’-stad] ; en gekomen in het huis van Philippus [Hebr.= liefhebber van paarden (-kracht, pk’s)], de Evangelist [Hebr.= brenger van de Blijde Boodschap], die behoorde tot de zeven, bleven wij bij hem. Deze had vier ongehuwde dochters, die profetessen waren.
En toen wij daar verscheidene dagen bleven, kwam uit Judea een zeker profeet, genaamd Agabus.
Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus, en zich voeten en handen bindende, zeide hij:
‘     Dit zegt de Heilige Geest: De man, van wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen der heidenen’.
Toen wij dit hoorden, verzochten zowel wij als de broeders daar ter plaatse hem, niet op te gaan naar Jeruzalem.
Toen antwoordde Paulus: ‘     Wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt Want ik voor mij ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de Naam van de Heer Jezus’.
En toen hij niet te overreden was, hielden wij ons stil en zeiden:
De wil des Heren zal geschieden
Hand.21: 8-14

Christus tronend, de Theotokos en Johannes de Doper by Ann Chapin

”     Zie, van de Heer, uw God, is de hemel, ja, de Hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is; alleen aan uw vaderen heeft de Heer Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volkeren uitverkoren, zoals dit heden het geval is.
Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.
Want de Heer, uw God, is de God der goden en de Heer der Heescharen,
de Grote, Sterke en angstwekkende God, Die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; Die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.
Daarom zullen jullie de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte.
De Heer, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij Zijn Naam zweren.
Hij is uw lof en Hij is uw God, Die onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien hebben”
Deuteronomy 10:14-21

Voor het leven gekruisigd, een monniksleven

De vroeg-christelijke Kerk heeft een groot aantal mensen gekend, die
Paulus hebben nagvolgd en bereid waren eveneens te sterven [en daardoor] een

belangrijke rol hebben gespeeld bij voor de Naam van de Heer Jezus; Het is dus niet verwonderlijk dat het altaar van Apostolische Kerken relieken bevatten op basis waarvan wij onze diensten opdragen.
Voorafgaand aan de oud-Testamentische lezing van de Vespers wordt aangegeven:
”            En nu, Israël [Kerk], wàt verlangt de Heer, uw God, van u? 
Hij vereist alleen
⁌   dàt je de Heer, je God, vreest  en leeft op een manier die Hem behaagt, en
⁌   dàt je van Hem houdt en Hem heel je hart en ziel dient. 

⁌   dàt je altijd de Geboden en besluiten van de Heer dient te gehoorzamen,  die
Hij [als God en Vader] ons vandaag voor ons eigen bestwil heeft gegeven“.
Deuteronomy 10:12-13.
Is dat alles, zul je je afvragen maar is het tot je doorgedrongen dat je door je te laten dopen een Verbond met ” de God der goden en de Heer der Heescharen,
de Grote, Sterke en angstwekkende God, Die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt” hebt afgesloten?
Door de Doop ben je gezalfd met de Myronzalving, ben je deelgenoot geworden aan het leven, lijden stervern en Opstanding van onze Heer en Verlosser.
Dat betekend dat er geen compromis meer met iets anders te sluiten is, je bent door het Bloed van Christus gekocht en betaald, lijfeigene van de Heer, king van God de Vader geworden.
Je bent kind van God geworden en met al je broeders en zusters in Christus in
Zijn Lichaam, de Kerk opgenomen; wanneer
je dat tot je door laat dringen en leest wat er dan van je vereeist wordt,
dàn praat je wel anders.
Dàn kun je niet meer zeggen, dat je in de Kerst-, Paas-, de Pinkstervreugde deelt,
wanneer je 1 òf 2 maal per jaar een Christelijke Kerk bezoekt.
Neen, een kind heeft de doop voeding nodig, begint met lammetjes melk en krijgt bij het volgroeien steeds zwaardere kost te verstouwen; dring steeds dieper in het Mysterie met God door.
Door de Kracht van de Heilige Geest, welke ons met Pinksteren voorzegd is,ontvangen wij op Mystieke wijze Goddelijke Kracht en die wordt alleen gevoed wanneer je met de regelmaat van de klok een dienst in de Kerk bezoekt, daat waar je gezegend wordt, zoals al onze voorvaderen zich gezegend wisten.
Dàn  verbindt “de Heer, uw God, Die in de hemel is, ja, de Hemel der hemelen, zich met u op aarde en alles wat daarop is; want alleen aan uw vaderen heeft de Heer Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volkeren uitverkoren, zoals dit tot op heden het geval is“.
Dàn staat er bij de Apostel dat Philippus, die de Blijde Boodschap verspreidde vier dochters had, die ‘profeterend‘ optraden’.

 

Vrouwen verlangen naar volmaaktheid in Christus

De aanvullende taak van de vrouwen wàt verlangt de Heer, uw God van hen:
Dàt is hetzelfde als de zus van Mozes deed, die profeteerde eveneens en volgde daarmee Mozes, die een lied had gecomponeerd over de Rietzee, omdat deze een weg voor Israël [de Kerk] heeft vrijgemaakt, waardoor de vijand [de farao en z’n strijdkrachten] werd uitgeschakeld.
‘     De profetessen [Mirjam en de vier dochters van Philippos] pakten hun tam-boerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend’.
De profetessen zingen het refrein en de vrouwen gaan vóór in zang en dans. En dan durven de emanciperende vrouwen zich in onze tijd nog af te vragen wàt hun taak wel niet zou zijn in de hedendaagse Kerk?
Oók de Moeder God’s werd op haar taak gewezen en zei vervolgens tegen de dienaren aan de bruiloftsmaal te Cana: “Doe maar wat de Heer u zegt en het zal goed komen” – voor al het overige zweeg ze en bewaarde al wat zij mee-maakte in haar hart.
Ook in deze tijde speelt de vrouw een stimulerende rol en houdt echtgenoot en kinderen bij de les.
Ook de Moeder God’s, de Theotokos [de God-‘barende’ (‘dragende’)] is in de bovenzaal bij de Apostelen nadrukkelijk aanwezig en neemt daarmee haar belangrijke positie in haar Mystieke inbreng als Moeder van de Kerk, die van het verwachten van de Heilige Geest nooit heeft opgehouden de moederlijke zorg op zich te nemen van een pelgrimerende Kerk, een Kerk onderweg naar het Hemels Koninkrijk.

In de beginperiode [tot 325] dreef de Kerk op haar Martelaren en werd geïnspireerd door opvolgers van de profeten en Johannes de Doper, uit wiens midden de meest gevorderden uitverkoren werden als toezichthouder/ bisschop te gaan dienen over de ontstane diocees, welke de geestelijke herders begeleiden, die de verschillende [veelal door de Apostelen gestichtte] stadsgemeenten bedienden. De geestelijk herders vormden net als de Levieten in het 1e Verbond een soort barrière om de te voorkomen dat de gelovigen te dicht bij het Heilige der Heilige kwamen, waardoor de toorn van God op het Israëlische kamp zou vallen conf. Num.1: 53.  Alle gelovigen dienden hun huisvesting op een bepaalde afstand van het Verblijf der Samenkomst zien te vinden – vèr genoeg om de heiligheid van de Tabernakel te beschermen en toch dichtbij genoeg om hen naar de samenkomsten te kunnen laten komen.
Ook daarin speelden de vrouwen een kerkelijke hoofdrol in de opvoeding en het tegen de verdrukking in standhouden van het Christelijk Geloof. In moeilijke tijden blijken met name de vrouwen de steunpilaren van de Kerk.

Alle volkeren klapt in de handen, juicht voor God met vreugde kreten.
Want de Heer is verheven, ontzagwekkend; Hij is een Koning, groot over heel de aarde.
Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, heidenen onder onze voeten gebracht.
Hij heeft ons als Zijn erfdeel gekozen,  de schoonheid van Jaäcob die Hij liefhad.
God is omhooggestegen onder gejuich, de Heer onder bazuingeschal.
Zingt een Psalm voor onze God, zingt Hem; zingt voor onze Koning: zingt een Psalm.
Want de Koning over heel de aarde is God: zingt de psalm met verstand.
God heerst over de volkeren, God zet zich neder op Zijn heilige troon.
De vorsten der volkeren zijn vergaderd voor de God van Abraham.
Want de sterken der aarde behoren aan God: zeer hoog zijn zij verheven”.
Psalm 46[47] vert ROK. ‘s-Gravenhage.

H. Theophanos en zijn echtgenote Pansemnas van Antiochië [Hebr.-= ‘pertinent tegen (de wereld)’].
Vroeger besloten jongeren veelal op jonge leeftijd tot een ascetisch leven.
Een mooi vorbeeld is de vita van de heilige Theophanos, van Antiochië welke vandaag de 10e juni wordt herdacht.
Als jongeman was hij op 15 jarige leeftijd gehuwd met een niet-christelijk [heidens] meisje, welke na een gelukkig huwelijk na drie jaar kwam te over-lijden. In deze tijd van uiterste droefheid hoorde hij spreken over Christus en zijn hart ging open naar een hogere liefde. Hij werd gedoopt en leefde vervolgens als kluizenaar in een kleine cel bij de stad.
Na enkele jaren drong de gedachte aan hem op dat er in Antiochië zovelen een zondig leven leidden uit onwetendheid en hij zag het als zijn christelijke plicht om ten minste één van hen te redden. Daarom verliet hij zijn cel, ging naar huis en zei tegen zijn vder dat hij opnieuw wilde trouwen. Deze was daarop zeer verheugd en gaf hem geld ter waarde van tien pond goud [wereldprijs is momenteel zo’n 50 Euro per gram].
Theophanes stak zich nieuw in de kleren en ging naar Pamsemna, een vrouw die bekend stond om haar slechte levenswandel.
Hij knoopte een gesprek met haar aan en vroeg hoe lang ze dit soort leven leidde. Zij antwoordde: “Sinds twaalf jaar”. “Zou je dan niet liever gewoon getrouwd zijn?“Niemand heeft me ooit gevraagd”, zuchtte zij. “En als ik je dan zou vragen om mijn vrouw te worden – Pamsemna, wat zou je dan zeggen?
Zij was intussen zo onderde indruk geraakt van zijn ernstige persoonlijkheid dat zij het hoofd liet hangen en zei: “Als ik maar niet zo onwaardig was”.
Toen namTheophanos haar hand en zei: “Pamsemna”, hier is geld; bereid de bruiloft voor, want als je van me houdt dan zul je van mij zijn”
– Met tranen in haar ogen antwoordde zij: “Niemand heeft ooit zo tot me gesproken. Wat kan ik anders dan van je houden?
Nu ging hij weg.
Een tijd later kwam hij bij haar terug en zei: “Het is tijd, ga met me mee”.
Zij vroeg waar ze dan heen zouden gaan en waar hun huis zou zijn. Toen wees hij naar de hemel: “Daar waar niet gehuwd wordt noch ten huwelijk gegeven, maar waar ze zullen zijn als engelen Gods”.
Zij was kwaad en wilde niet, maar ze hield van hem en luisterde toen hij begon te spreken over God Die rechtvaardig is en het onrecht haat; en over Jezus Christus, Die op aarde gekomen is om zondaars te redden.
Toen brak haar tegenstand en ze begon een diep verlangen te krijgen naar een heilig en ongeschonden leven.
Langzaam aan bracht hij haar ertoe zich geheel af te wenden van haar zondig leven en dit uit te wissen door het heilige water van de Doop.
Theophanos bouwde nu voor Pamsemna een cel in de buurt van de zijne, en leerde haar het ascetische leven van vasten en onophoudelijk gebed, het strijden tegen de opstandige hartstochten, het zich bewust zijn van God’s tegen-woordigheid en het verlangen naar het hemelse verblijf der rechtvaardigen.
Zo leefden zij elk in hun eigen cel gedurende bijna twee jaar en zij stierven toen gezamenlijk, misschien ten gevolge van een besmettelijke ziekte.
Na hun dood, in 369, werden zij in hetzelfde graf gelegd.

De weg van het leven
Het [huwelijk’s] Verbond met God wordt veelal vergeleken met het huwelijk’s Verbond wat de mens met de ander aangaat. In het begin wordt het uitbundig gevierd, maar vervolgens volgt het onbekende, steken er stormen op en wordt het moeilijker om het woord gestand te doen en elkaar vast te houden.
Werkelijke tegenstand vormt op cruciale momenten de mens en bouwt mee aan de vorming van het karakter – door levenserving wordt de mens volwassen.
Er zijn twee wegen: een van het leven en een van de dood, maar re is een groot verschil tussen die twee wegen.
De weg van het leven is de volgende. Houdt in de eerste plaats van God, die jou heeft gemaakt en ten tweede van je [meest] naaste als van jezelf. Alles wat je niet wilt dat het jou overkomt, doe dat ook een ander niet aan.
Wat je hieruit moet leren is het volgende:
Zegen wie jullie vervloeken, bid voor je vijanden en vast voor degenen, die je vervolgen. Want wat voor verdienste is het om te houden van wie jullie houden? Jullie dienente houden van wie haar voor jullie voelen,
eesrt dan zullen jullie geen vijanden ervaren en
zal de Heilige Geest op jullie kunnen neerdalen en
jullie Vrede brengen.
uit: de Didachè [Gr: Διδαχή = ‘onderricht, onderwijzing’) een vroeg-christelijk geschrift, gerekend tot de Apostolische Vaders en werd in de eerste helft van de tweede eeuw na Christus door een onbekende auteur uit Syrië in het Grieks geschreven.

Vespers bij ‘Heer ik roep . . .’
tn.4.  ”   In Uw onzegbare goedheid bent U vleesgeworden en ofschoon U als God niet kunt sterven, hebt U zó vrijwillig het Kruis en de Dood ondergaan.
Maar ten derede dage bent U uit de doden opgestaan, en op de veertigste dag bent u opgevaren naar de Hemel, vanwaar U eerst was neergedaald; om Vrde te schenken aan de aarde, en alles terug te brengen tot Uw Vader“.

 

Zondag van de vaders van het 1e Oecumenisch Concilie van Nicea in 325, Eén God, één Kerk.

Hemelvaart, de Belofte van de H. Geest, Simeon Artschischez, miniatuur [1305]

    Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zei:
    Vader het uur is gekomen; verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U zal verHeerlijken, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
    Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de Enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.
    Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.
    En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de Heerlijkheid, Die Ik bij U had, eer de wereld was.
    Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, Die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw Woord bewaard. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in Waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
    Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, en al het Mijne is het Uwe en het Uwe is het Mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt.
    En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.
    Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.
    Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn Blijdschap in zichzelf mogen hebben John.17: 1-13

    Want Paulus had zich voorgenomen Epheze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
Maar hij zond iemand van Milete naar Epheze en ontbood de oudsten der gemeente; en toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tot hen:
    Gij weet, hoe ik van de eerste dag aan, dat ik in Asia voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb.
>
    Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.
    Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.
    Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.
    En nu, ik draag u op aan de Heer en het Woord van Zijn Genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.
    Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd; zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien.
    Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren, die Zelf gezegd heeft:
           
Het is zaliger te geven dan te ontvangen’.
En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen allen gebeden
”.
Hand.20:16 – 18: 28-36.

Hemelse Koning [in het Arabisch] MP3:

Rechtvaardige Rechtspraak

Mozes & de Wet

“ Zie, Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld; trekt er binnen en neemt bezit van het land, waarvan de Heer aan uw vaderen, Abraham, Isaäc en Jaäcob gezworen heeft, dat Hij het hun en hun nakroost geven zou.
Toentertijd zei ik tot u:
ik alleen zal de zorg voor u niet kunnen dragen.
De Heer, uw God, heeft u vermenigvuldigd en zie, heden zijt gij zo talrijk als de sterren aan de Hemelen.
De Heer, de God van uw vaderen, voege er aan u nog duizendmaal zoveel toe als gij nu telt en zal u zegenen, zoals Hij u beloofd heeft.
>Daarop nam ik de hoofden van uw stammen, wijze en ervaren mannen, en stelde hen als hoofden over u aan, oversten over duizend, oversten over honderd, oversten over vijftig en oversten over tien, en opzieners voor uw stammen.
En ik gebood toentertijd aan uw rechters:
Hoort [de] [geschillen] tussen uw broeders en oordeelt rechtvaardig tussen
de een en de ander, of dit diens broeder is dan wel de vreemdeling die bij hem woont.
Gij zult in de rechtspraak de persoon niet aanzien;
Gij zult de onaanzienlijke evenzeer horen als de aanzienlijke;
Gij zult voor niemand vrezen, want de rechtspraak is van God.
De zaak echter, die voor u te zwaar is, zult gij tot Mij brengen, opdat Ik die zal horen”
Deut. 1: 8-11, 15-17.

“  Hoort [de] [geschillen] tussen uw broeders en oordeelt rechtvaardig
tussen de een en de ander, of dit diens broeder is dan
wel de vreemdeling die bij hem woont”
Deut. 1: 16.

de eed‘, de klassiek Christelijk-Germaanse synthese; ‘the oath’, the classical Christian-Germanic synthesis.

Wanneer we het in onze cultuur hebben over de klassiek, vroeg-Christelijk [Joodse] Traditie, benadrukken we de consistentie van Gods openbaring aan Zijn Volk doorheen de geschiedenis.
Het is dan ook niet verrassend dat Keizer Constantijn, toen deze de basis legde voor het Byzantijnse rijk en de Kerk als voetsteun [kurk voor zijn eigen machtslust] gebruikte het hierboven aangehaalde bevel van de profeet Mozes aanhaalde en daarmee een vergelijking trok met het hof, resp.
de gerechtshoven hoven van het oude Israël.
Ook keizer Constantijn bouwde een kerkelijke vriendenkring om zich heen, hetgeen blijkt uit het afgelopen week aangehaald verslag van de aanstelling van de 1e Patriarch van Constantinopel Metrophanos [325-326] en het op gezag van Keizer Constantijn geïnitieerde 1e Concilie te Nicea in Bithynië [hedendaags İznik in Turkije], waarbij
een 1e poging werd ondernomen om in de Kerk consensus te bereiken door middel van een vergadering van de toezichthouders, bisschoppen van de toenmalige bekende ambtsgebieden [van paus was nog geen sprake !!, de paus was slechts toezichthouder over zijn diocees en de patrirach idem].
In juli 306 werd Constantijn de Grote door zijn troepen uitgeroepen tot imperator en Augustus, vanaf 308 werd hij als zodanig ook door de Senaat van Rome erkend. Door allianties, militaire overwinningen en meevallers ging hij een steeds groter deel van het Romeinse Rijk regeren tot hij vanaf 324 alleenheerser werd. Hij bouwde zich een nieuw teritorium rond zijn stad ‘Constantinopel‘.
            De Heilig verklaarde keizer Constantijn was een ‘machtswellusteling’, die je heden ten dage nog wel tegenkomt, dat blijkt uit geheel zijn levensgeschiedenis. Zijn enige doel met de Kerk was een benodigde kurk, een voetenbankje waarop ‘zijn wereldse Rijk’ zou komen en Hij in staat zou zijn ‘orde en rust’ over zo’n massa inwoners van een groot gebied te verkrijgen.
            Tijdens de 1e vergadering/het concilie van Nicea trachtten de deelnemers zoals ook in onze tijd plaats vindt consensus te bereiken omtrent verschillende vraagstukken:
            Er waren 318 toezichthouders bijeen, op papier werd het voorgezeten
door de keizer ‘himself’, maar aangezien deze niet zoveel op had met theologie,
werd Ossius van Cordoba [Sp] de feitelijke voorzitter, deze was een prominent voorvechter van wat later het katholieke christendom zou worden in de Ariaanse controverse, die de 4e-eeuws vroeg-christelijke kerk verdeelde.
            Athanasius, diaken van Alexander van Alexandrië, voerde het hoogste woord, gesteund door Alexander van Constantinopel, hierbij werd de autoriteit van het oude Rome en die van Alexandrië en Antiochië door het concilie erkend, zodat er al in ‘die’ tijd al sprake was van onenigheid over wie wel niet de eerste was onder/over ongelijken zou hebben.
Het was echter de keizer, die besloot de hoofdstad van Rome naar zijn nieuwgebouwde stad Constantinopel te verplaatsen, waardoor ook de bisschop van die plaats een prominente plaats begon in te nemen.
            Er werd een Geloofsbelijdenis aangenomen waarin staat dat Christus ‘homo-ousios’, van dezelfde substantie is, als de Vader en dus ook waarlijk God is. Slechts twee bisschoppen weigerden dit te aanvaarden, en enkele anderen slechts onder voorbehoud, omdat ze bang waren dat acceptatie van het woord ‘homo-ousios’ modalisme zou behelzen.
  Sabellianisme [of modalisme] is een vroeg-christelijke leer
die evenals het adoptianisme gerekend wordt tot het monarchianisme.
Het is vernoemd naar de mogelijk uit de Pentapolis afkomstige Sabellius, die
sinds 215 leider was van de modalisten in Rome.
– Adoptianisme is de opvatting, dat Jezus in feite een door God uitverkoren profeet was. Jezus christus wordt voorgesteld als een bijzonder mens, terwijl zijn Godheid wordt ontkend. De verbinding tussen God en mens is hier een adoptieve-relatie.
– Monarchianisme is een verzamelnaam voor ketterijen, waarin de eenheid van God benadrukt wordt ten koste van de drieëenheid.
Alle drie bovenstaande -ismen werden als dwaalleer beschouwd/ bestempeld en het feit dat Christus ‘homo-ousios‘, van dezelfde substantie, is als de Vader en dus ook waarlijk God is, werd met grote meerderheid van stemmen aanvaard.

            Op zich is het al vreemd dat er op basis van het teruggrijpen op een wetmatigheid over de rechtvaardige Rechtspraak van Mozes van buitenaf [door de Keizer] in de vroeg-Christelijke Kerk tot een wereldse éénheid wordt getracht te komen.
Met ‘de Wet of de profeten’ bedoelt onze Heer en Verlosser ‘de geboden en de leer‘ van het Oude Testament, zoals blijkt uit al Zijn uitspraken:
  “ Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de Wet en de profetenMatth.7: 12.
  “ Aan deze twee geboden [God liefhebben en je naaste als jezelf] hangt
de gehele Wet en de profeten
Matth.22: 40.
Het is dus duidelijk dat Jezus niet gekomen is om de wetten, die God in het Oude Testament al gegeven heeft te ontkrachten, af te schaffen, of uiteen te doen vallen.
Hij waarschuwt:
      Wie dan één van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zó leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der HemelenMatth.5: 19.
Christus heeft namelijk bepaald dat er slechts één Waarheid is, en één hoofd van de Kerk en dat slechts ‘Hij’ dat in Liefde en verbonden met de Vader is, als de mensgeworden Zoon van God.
Christus is hier nooit en te nimmer onduidelijk over geweest.
Het Lichaam van Christus, indien je het zo wilt noemen de broeder-, zusterschap- sterker nog het Kindschap van God de Vader heeft geen geïnstitutionaliseerde organisatie nodig, het gaat om de onderlinge Liefde, zoals ook de Drieëenheid onderling met elkaar verbonden is tot één God.
            Ik beweer daarbij niet dat de concilies en hun richtlijnen niet van nut zijn gebleken in de historische ontwikkeling van het navolgen van Christus, maar de machtsblokken Oost- en West, en daartussen het aloude europese Rome, welke heden ten dage in de Kerk zijn doorgedrongen laten zien, waar een nadruk op een werelds georiënteerde manier van denken toe kan leiden.
Het is ook absoluut niet de bedoeling in deze ‘een strijdgeest‘ te voeden, het gaat in de kern bij Christus om Zijn Pedagogie, een leer, die strekt tot een levensreddende houding voor iedere mens, die Hij liefheeft. Het gaat in de Kerk,  zoals die nu bestaat helemaal niet om de ‘Waarheid in Christus‘, maar veelal om een eigen clubje, met een eigen [nationaal getint] nestgeurtje.
            Het is niet voor niets dat ondergetekende spreekt van navolgers van Christus, van spelleiders en toezichthouders, opdat niemand het in z’n [bisschoppelijke] hoofd haalt een te grote broek aan te trekken.
De vroeg-christelijke Kerk draaide ondanks de invloed van diverse ismen/ ketterijen zonder al te veel moeilijkheden op basis van de aloude monastieke beweging, die al vanaf de tijd van de profeten het Licht van de onderlinge Liefde had doen zien. Zonder instituut waren zij maar al te best in staat gebleken en zijn nog steeds in staat afstand te nemen van wereldse invloed en tot een uiteindelijk ‘statuut’ te komen.
De eenheid van de Kerk behoort tot het fundamenteel belijden van de Kerk en zolang die geen gestalte krijgt, leven wij ‘de Heer en Zijn Pedagogie loslatend’ in zonde, sterker nog: dan lasteren we Zijn ene Naam onder de Volkeren.
Het gaat dus niet om goede intenties en alleen ‘een voor het wereldtoneel’ [de publieke opinie] elkaar zoeken met het oog op en tòch niet te bereiken eenheid. Wie van hen [‘de Heren‘] wenst immers z’n positie op te geven?
Het gaat om bekering en bekering kun je niet uitstellen, anders is het niet serieus. Dàn heb je na al die tijd nog steeds niet ingezien
wàt je hebt aangericht en
wàt je ‘zelf‘ in stand houdt.

Tijdens het concilie van Nicea werd los van bovenstaande door persoonlijke inbreng ook de datum van Pasen vastgelegd, het werd de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox [wie de tijd, de agenda beheerst, heeft de macht].
Christenen die vasthielden aan de joodse berekeningswijze, gelijk dus aan het begin van Pesach, werden in liefde ‘quarto-decimanen’ genoemd.
Ook werden er een aantal disciplinaire canons/ kerkelijk recht !!! opgesteld en
de autoriteit, de zogenaamde eerste onder gelijken werd aan Rome toegewezen.
Beïnvloeding, handje-klap en werelds bestuur vormde vanaf dàt moment de  boventoon, hetgeen in de daaropvolgende geschiedenis tot vele mistoestanden heeft geleid.
Wanneer dan gesteld wordt dat ons oor geneigd dient te zijn:
“[de] [geschillen] tussen uw broeders en rechtvaardig tussen
de een en de ander te beoordelen en te bezien òf dit
diens broeder dan wel de vreemdeling is die bij hem woont“,
dàn is het helemaal niet zo verwonderlijk dat de Kerk verworden is tot een warboel, waarbij een buitenstaander/toeschouwer er geen touw meer aan vast kan knopen.

Mozes, door de kracht van onze Heer Jezus Christus verheven, leidde het Volk door de Rode Zee.

De aanklacht van Mozes bepaalt wàt God verwacht van elke bevinding die
rechtvaardig wordt genoemd en dat heeft tot gevolg gehad dat zelfs gerechtelijke procedures de concilies van orthodox-christelijke naties gingen overheersen.
Het menselijk-, financieel-, machts- belang stond voorop en de grote tegenstander, de duivel had vrij spel.
Menselijk ingrijpen en menselijke macht en majesteit kunnen van gerechtelijke procedures bespottelijke dingen maken. Ze buigen en verdraaien de oordelen van de rechtbanken om zich aan te passen aan populaire ideologieën door in macht en rijkdom van de situatie te profiteren.
God echter ziet en veroordeelt al dergelijke zondige geestelijke dwalingen.
Vanuit een joods-christelijk perspectief vallen echter helaas alle rechtbanken in
alle landen onder het Mozaïsche bevel, want de grote profeet gaf Gods Volk
slechts een menselijke waarheid die van toepassing is op alle volkeren in alle tijden en plaatsen. Mozes vergat daarbij het ingrijpen van God, Die immers altijd het laatste Woord heeft.
In het ‘onderricht van de twaalf apostelen‘ wordt de gelovige geadviseerd:
‘Zorg niet voor verdeeldheid’, maar maak ‘Vrede tussen disputanten’.
Wanneer er Recht gesproken wordt toon dan als Salomon geen
partijdigheid bij het terechtwijzen van overtredingen.
Hink niet op twee gedachten of iets wèl òf niet waarachtig zou dienen te zijn’
conf. ‘The Apostolic Fathers’, blz. 311.

Terwijl we het Feest van de Heilige Vaders van het 1e Concilie van Nicea vieren, zien we dat hun beraadslagingen eveneens in overeenstemming zijn met
de beschuldiging van de profeet.
Allereerst vergroot Mozes het bevel om  ” -‘rechtvaardig’- te oordelen” door zowel de waarheid in zowel negatieve als positieve bewoordingen te vermelden, alsook door een specifieke toepassing te geven:
“Je zult geen partijdigheid in oordeel tonen; je zult de kleine -‘èn’- de grote oordelen “ Deut. 1: 17.
Het Eerste Oecumenische Concilie volgde deze zelfde regel toen zij de zaak van Arius behandelde. Als spelleider/priester ten dienste van de grote en rijke parochie van Baucalis, in de stad Alexandrië, trok de blik van Arius aanvankelijk veel belangstelling en steun.
Toen hij en de toezichthouder/bisschop van Alexandrië openlijk van mening verschilden, werden plaatselijke conilies bijeen geroepen ter ondersteuning van beide partijen.

H.Nicolaas, toezichthouder van Myra [in het huidige Turkije] slaat Arius tijdens het Concilie van Nicea om de oren.

De kwestie werd uiteindelijk overgenomen door het Eerste Oecumenische [=algemene] Concilie van de Kerk, gesponsord door keizer Constantijn in Nicaea. Arius kreeg ‘zijn‘ dag om zich voor de rechtbank te verantwoorden, maar een meerderheid van de verzamelde ascetisch doorleefde vaders veroordeelden ronduit zijn mening.
Ze streefden ernaar onpartijdig te handelen in het oplossen van wat begon als een zaak tussen ‘n priester en z’n bisschop: ‘klein en groot‘ in de Kerk werden gelijk gehoord. Evenzo, ondanks de sterke steun voor Arius’ opvattingen van velen in de Kerk, inclusief de populaire bisschoppen van drie invloedrijke bisdommen [Nicomedia, Nicea en Chalcedon], keerden de Heilige Vaders van het 1e Concilie niet op hun woorden terug ” voor de aanwezigheid van een mens, want het oordeel is aan God “ Deut. 1: 17.
Ze streefden ernaar getrouw te zijn aan Goddelijke Openbaring zoals ze die hadden ontvangen, want de levenschenkende en reddende Waarheid van God stond op het spel.
Pas nadat er géén geschikte uitdrukking uit de Heilige Schrift gevonden kon worden, gebruikten ze hun toevlucht tot de niet-bijbelse term ‘homo-ousios’ (“van één essentie”) om de relatie tussen God de Vader en God de Zoon tot uitdrukking te brengen. Nicea zelf vormde het laatste hof van beroep, nadat er her en der talloze kleinere concilies waren gehouden in het oosten en het westen, evenals in Alexandrië. Toen de “zaak [te] te hard was”Deut. 1: 17. om een ​​regionaal concilie definitief te bevestigen, spraken zij noodzakelijkerwijs, zoals Mozes gebiedt, vanuit “monastiek doorleefde, verstandige en geïnformeerde mensen” Deut. 1: 15.
Zó werd een beroep gedaan op het hoogste gezag, dat in de Kerk de roeping van een ‘Oecumenisch’ concilie vereist en dat slaat niet alleen op de grote Patriarchaten, maar op de ‘gehele Kerk‘ en omvat niet slechts een aandringen op een compromis in consensus van enkelingen.

” Reconcile yourself first with God and with each other prepare first the way of the Lord make straight His paths”

      De Heer is Koning, met luister getooid: de Heer heeft Zich bekleed met Macht en Zich  omgord. Want ‘Hij’ heeft heel de wereld gegrondvest: zij staat onwankelbaar.
Vanaf het begin staat Uw troon gevestigd: Gij zijt van alle eeuwigheid.
Stromen verhieven, Heer, stromen verhieven hun stem; stromen zweepten hun golven op met geweldig gedonder van water.
Wonderbaar zijn de hoge golven der zee; wonderbaar is de Heer in de hoge.
Uw getuigenissen zijn uiterst geloofwaardig: Uw huis, Heer, past heiliging tot in lengte van dagen
Psalm 92[93] vert. ROK. ’s-Gravenhage.

Apolytikion    
tn.6.
  “  De scharen der Engelen stonden aan Uw graf en
‘de wachters’ lagen als dood.
Bij het graf stond Maria Magdalena zoekend
het alleruiterst Lichaam van haar Heer.
Gij hebt de hel overwonnen, zonder erdoor te worden aangetast.
Gij hebt de Maagd ontmoet, Levenschenkende,
Die uit de dood zijt opgestaan.
Heer, ere zij U
”.

            Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest,’

tn.8.  Boven al zijt Gij verheerlijkt, o Christus onze God,
Die onze
[monastieke] Vaders op aarde als sterren bevestigd hebt.
Door hen hebt Gij ons tot het ware Geloof gebracht:
Barmhartige Heer, eer aan U
”.

            nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen,. AMEN”.

tn.4.    In Heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God, en
hebt Uw Leerlingen verblijd door de Belofte van de Heilige Geest.
Want door Uw Zegen leerden zij, dat
Gij de Zoon God’s zijt, en
de verlosser van de wereld
”.

Hemelvaart, donderdag in de 6e week van Pascha, het Feest van Hemelvaart van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus.

    En terwijl zij hierover spraken, stond Hij Zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zei tot hen:
    Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het Zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.
En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.
En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen:
    Hebt gij hier iets te eten?
Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei  tot hen:
    Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.
Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften [de Blijde Boodschap] begrepen.
En Hij zei tot hen:
    Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen.
     En zie, Ik doe de Belofte van Mijn Vader op u komen.
     Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge’.
En Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië [Hebr.= ‘huis van dadels òf huis van ellende’] en Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
– En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.
En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende GodLuc. 24: 36-47.

En hij [Paulus kwam te Caesarea, ging aan land en groette de gemeente en ging naar Antiochië. En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie om al de discipelen te versterken.
En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Epheze.
Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes [de Doper].
En deze begon vrijmoedig op te treden in de Synagoge.
En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.
En toen hij naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen.
Deze, daar aangekomen, was door (Gods) Genade van veel nut voor hen, die geloofden.
Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar” Hand.18: 22-28a.

lezing uit Vespers op de vooravond van Hemelvaart

Jeruzalem [Hebr.- ‘maak dubbel Vrede’]
    Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het Volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volkeren.
> Ik zal de gunstbewijzen des Heren vermelden, de roemrijke daden des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis van Israël [de Kerk], welke Hij het betoond heeft naar Zijn Barmhartigheid en naar Zijn vele gunstbewijzen.
Hij zei: ‘ Zij zijn toch Mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een 
Verlosser. In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel van Zijn aangezicht heeft hen gered. In Zijn Liefde en in Zijn mededogen heeft Hij Zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds’
Isaiah 62: 10 – 63: 3,7-9.
De Heer gaf al zijn volgelingen de opdracht:
Verlaat Jeruzalem [de stad, waar je dubbel Vrede maakt] niet, maar wacht op het geschenk dat Mijn Vader [jullie] heeft beloofdHand.1: 4.
Het is te hopen dat dit verzoek wordt opgevolgd:
•  Christenen volgen immers de innerlijke Vrede na en doen dat niet als gebod, maar spontaan met grote vreugde.
•  Zij zijn tevens bij voortduring in de Tempel [in de stilte van het hart] en loven God.
Inderdaad in alles wordt het christelijk voorbeeld van de leerlingen en de Moeder God’s nagevolgd, zoals het in de Handelingen van de apostelen staat:
    En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de Tempel, lovende GodHand. 24: 52-53.
Wanneer we deze passages interpreteren, waarin we zowel het gebod van Christus als de gehoorzaamheid van de discipelen kunnen zien, kunnen we enkele interessante punten waarnemen.

Christus,
op de Olijfberg.

1.]. De eerste navolgers verlieten de Olijfberg [waar smart, droefheid en tranen hen de adem ontnam] met grote vreugde. Hoewel Christus hen vanaf dat moment aan de wereld overleverde, waren ze buitengewoon blij, met name omdat zij de verzekering hadden gekregen dat zij de Heilige Geest zouden gaan ontvangen en eerst dàn zouden zij ledematen zijn van Zijn Lichaam [de Kerk].
Het was een zegen om van Christus in het vlees beroofd te zijn, omdat ze in alle vrijheid een nieuwe en zelfstandige keuze tot gemeenschap en eenheid met Hem zouden bereiken [in leven en werken].
Bovendien had Christus hun verzekerd: “En wanneer Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen 
tot Mij trekkenJohn.12: 32.
De vreugde van de eerste navolgers was dus tweeledig: ten eerste de hoop deel te hebben aan de Heilige Geest en ten tweede, het feit dat ze als persoonlijke oog- en oor-getuigen werden toegelaten tot zulk een groot skala aan Mysteriën [wonderbaarlijke gebeurtenissen].
2.]. Tussen Hemelvaart en Pinksteren was er een periode van gebed, smekingen en stilte, hesychia [stilte] van lichaam en ziel.
            * Nepsis [Gr.= ‘νῆψις’ is een toestand van waakzaamheid of soberheid die wordt verkregen na een lange periode van kátharsis [Gr.=‘κάθαρσις’ “emotionele zuivering”]. Misschien wel het meest geassocieerd met het orthodoxe klooster-leven, worden ontelbare verwijzingen naar nepsis  gemaakt in de Philokalia [een verzameling van beschrijvingen van hetgeen de Neptische Vaders beleven].
➙     Niemand kan deelnemen aan de Heilige Geest  tenzij hij in een staat van gebed en innerlijke nepsis* is.  Bovendien bereidt het praktische leven, dat is het houden van de geboden van Christus, de basis voor wat het zuivere gebed wordt genoemd, en  gebed is de basisvoorwaarde voor het verwerven en
deelnemen aan de Genadegave van de Heilige Geest.
3.]. De eerste navolgers van Christus zijn voortdurend bij elkaar, met de Panagia [de allerheiligste moeder van God] volhardend in gebed in hun midden.
Dit toont de waarde van de aanbidding van de Kerk, omdat in het kern, het Lichaam van Christus, het uitgangspunt daarvan is dat het individu aldaar het meest geliefd is voor Christus, de gemeenschap van Heiligen en de Panagia.
De Theotokos, de moeder God’s claimt geen enkele autoriteit of functie in de Kerk, maar zij was en is in het middelpunt van de eredienst, de kostbaarste schat die de kerk had en heeft;
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf
Luc.2: 19.
Je mag je dus [even terzijde] gerust eens afvragen waarom de Moeder God’s voor de kinderen van Fatima [Arab.= Fāţimah ‘
فاطمة ‘ “Zij die speent”] beweert: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, terwijl de Theotokos nimmer zo’n uitspraak heeft gedaan, toen zij nog onder ons was – haar [stief-]zoon, Johannes de Theoloog en Lucas, die haar icoon schilderde zouden daar voorzeker melding van hebben gemaakt.
4.]. We dienen als navolgers altijd de geboden van Christus te gehoorzamen, omdat ze een goed en heilig gevolg voor ons leven in de wereld hebben.
Indien de eerste leerlingen niet naar Jeruzalem waren teruggekeerd, indien zij zich in hun benauwdheid ieder naar hun eigen huis waren vertrokken, zouden zij niet de grote Genadegave hebben verkregen om de Heilige Geest te ontvangen en daarmee ledematen van het Lichaam van Christus zijn geworden.
Zij hielden zich dus niet eenvoudig aan hetgeen hen geboden was, maar ze werden er tevens door beschermd. Wat er in het leven van Christus plaatsvond, zou ook in het leven van de christenen dienen plaats te vinden, volledige overgave aan de wil van God.
Bovendien is de navolging van Christus niet alleen uiterlijk in overeenstemming met sommige voorschriften en externe geboden,  maar is tevens de volledige deelname aan Christus; je bent niet alleen na het ontvangen van het Mysterie van de Eucharistie [het Lichaam en Bloed van Christus] ‘Christophoros, Christusdragend, maar in de algehele aanwezigheid onder de mensen.
Wij dienen Christus ‘passie’, dat wil zeggen Zijn Lijden, Kruis en Opstanding in ons eigen leven te ondervinden …:
        Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;  want Mijn juk is zacht en Mijn last is lichtMatth.11: 28-30.
Wij dienen te proberen onszelf als mens tot God’s niveau te verheffen, daar te gaan waar Christus is en genieten van Zijn Hemelvaart, met behulp van actie en visie van God. De inzet is zuivering van het hart door de bevelen van Zijn Pedagogie van de Blijde Boodschap te onderhouden, het vooruitzicht is ‘verlichting van de nous * ‘ en haar beklimming naar geestelijke visioenen van God.
          * ’ Nous’ [Gr.=νούς of νόος], is de Oudgriekse term voor geest of intellect. Met ‘Nous’ wordt de hoogste vorm van denken, een bijna goddelijk denken bedoeld. Het is de soort intellectuele intuïtie die aan het werk is wanneer je definities, concepten ineens begrijpt, plots ‘ziet‘, als bij een goddelijke ingeving
conf. preek van toezichthouder/aartsbisschop Hierotheos van Nafpaktos en Saint Vlassios

Isaiah profeteert:

Christus in de wijnpers, glas-in-lood

    Ik heb de pers alleen getreden en van de volkeren was niemand bij mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad.
> Ik zal de gunstbewijzen des Heren vermelden, de roemrijke daden des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis van Israël [Zijn Kerk], welke Hij het betoond heeft naar Zijn barmhartigheid en naar Zijn vele gunstbewijzenIsaiah 63: 3 en 7.
       Wat Isaiah de Volkeren in de tijd duidelijk maakt is dat hij bij de verkondiging van het Woord des Heren onder de volkeren zijn kleren bezoedelt door het bloed van zijn toehoorders.
       Hij stelt dat de Heer onze God in Zijn grote Barmhartigheid ons – geen mens uitgezonderd – desondanks telkens weer opnieuw vergoed voor wat ons eigenlijk totaal niet toekomt.
De Heer is een rechtvaardige rechter voor het huis van Israël [de Kerk] en
Hij behandelt ons volgens Zijn overweldigende Genade, ja, overeenkomstig de veelheid van Zijn Gerechtigheid.
Zelfs de hemelse Gewestwn wn al die zich daar bevinden zien met verbazing op
wanneer God de Zoon van Zijn Hemelse troon is neergedaald en Zichzelf ontledigd heeft:
    Christus, Die, in de gestalte God’s zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 
maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden isPhil.2: 6,7.    Wat een wonderbaar Mysterie is onze God!

De heilige Johannes Damascinos drukt de verbijstering van de aartsengel Gabriël uit over de Menswording, de Incarnatie:

– De engel Gabriël wordt vanuit de hemelen met de Blijde Boodschap naar de Moeder Gods gezonden om haar te verkondigen dat zij zwanger zou worden en de Verlosser van de wereld zou baren –

Heden werd de Aartsengel Gabriël gezonden om aan de Maagd de ontvangenis te verkondigen.
Aangekomen in Nazareth dacht hij vol verbazing na over het Mysterie.
‘Hoe Hij, de Onvatbare uit den Hoge uit een Maagd geboren wordt.
Hij, Die de Hemel tot troon en de aarde als voetbank heeft,
treed binnen in de schoot van een vrouw.
Hij tot wie de zes-vleugelogen hun vele ogen niet durven opheffen,
wil door een enkel Woord het vlees aannemen uit haar!
Het Woord God’s Zelf is aanwezig.
Daarom sta ik hier en zeg tot de Maagd:
‘ Verheug u, onschuldige Maagd’.
‘ Verheug u, nooit gehuwde Bruid’.
‘ Verheug u, Moeder des Levens, want
gezegend is de Vrucht van uw schoot’”.
Hymne bij ‘Heer ik roepVespers van de Verkondiging.

Wanneer de Heer nu Zijn triomfantelijke weerkeren in de hoogte maakt,
worden wij geconfronteerd een een ander wonder de engelen:
Christus zet de menselijke natuur
•   voor eeuwig samen met de Vader,
   voor eeuwig verbindt hij de mens met het schepsel tot de Godheid.
Hoewel hij nooit afgescheiden was van Zijn eeuwige troon, keert de Heer nu als een Heilige en Sterke mens naar de Hemelen terug, met een ontzagwekkend rechtschapen uiterlijk.
Zijn kledingstukken zijn nu rood gekleurd van de vertreding van Zijn Passie in de wijnpers. Dit alles draagt ​​Hij als een uitstraling van energie naar de Hemelen als 
teken van Zijn overwinning aan het Kruis, want Hij overwon onze grootste vijanden, de zonde en de Satan, en vernietigde de dood door Zijn dood.

Isaiah brengt al deze beelden voor ons bijeen in
een korte verzen-lezing voor het Feest van de Hemelvaart.
    Hij ontvouwt voor onze ogen een beeld van de terugkerende “Strijdende Verlosser”,
die in een triomfantelijke processie, Zijn plaats weer inneemt op
Zijn rechtmatige Hemelse troon.
Deze verbale Icoon van deze profeet omvat dit bevel van de Heer namens Zijn Kerk:
    Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het Volk,
baant, baant [u] de weg, zuivert hem van stenen, heft
een banier omhoog boven de volkeren

Isaiah 62: 10.

Serbian Patriarchate and Patriarchs of Antioch call for Pan Orthodox Unity,          4-6-’19

Dat dit Woord wordt opgevolgd blijkt uit het heuglijke nieuws van dit moment dat de ‘kleine‘ Patriarchaten bijeen op het Servisch Patriarchaat en de
gezamenlijke Patriarchen van Antiochië oproepen tot Pan-Orthodoxe Eenheid;
en zij verklaren dat zij
      verenigd zijn in de Liefde en Geloof in Onze Heer, Jezus Christus en streven naar wederzijdse eenheid – niet alleen in woorden maar in serieuze daden op weg naar volledige eenheid op alle gebied”.
    De lezingen van vandaag bevatten ook een voortschrijdend antwoord op de overpeinzingen van de engel en wordt afgesloten met een profetische reflectie op de Hemelvaart zelf:
    En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm:
  Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven en
nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd hebt; maar 
zij die het oogsten, zullen het eten en de Heer loven, en zij die Hem inzamelen, zullen Hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdomIsaiah 62: 7-9.
    De profetie van Isaiah onthult eerst dat de aardse bediening van de Heer vanaf het moment van Zijn Incarnatie uit de Maagdelijke schoot, voor de Kerk, bestemd is, ”de dochter van SionIsaiah 62: 11., die de Heer Mijn Volk noemt.
Hij zal niemand toestaan als obstakel om op onze weg naar de hemel te staan:
Gooi de stenen van de weg en verhef een standaard voor de heidenen” conf. Isaiah 62: 10.

Hier is een standaard om alle volkeren van de aarde te verzamelen, niet alleen het oude Israël, hetgeen de reden aangeeft waarom Hij de eerste leerlingen, de Apostelen de opdracht geeft “maakt discipelen van alle natiënMatth.28: 19.
Valt je tevens op dat de Kerk hier betiteld wordt als: “Het heilige Volk, De Verlosten des Heren; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten StadIsaiah 62:12.
Onze Heer en Verlosser  geeft Hoogstpersoonlijk antwoord op de overpeinzingen van de engelen in deze profetie.
Geen andere menselijk persoon zou de mensheid hebben kunnen verlossen, maar Christus zegt:

En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal uw hart en gedachten in – Christus, Jezus – bewaren, Phil.4: 7

    Ik heb de pers alleen getreden en van de volkeren was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde Mijn ganse gewaadIsaiah 63: 3.
Isaiah drukt zijn ontzag uit over God’s Openbaring:
Ik zal de gunstbewijzen des Heren vermelden,
de roemrijke daden des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft gedaan en naar de grote goedheid jegens het huis van Israël, welke Hij
het betoond heeft naar zijn barmhartigheid en naar zijn vele gunstbewijzen

Isaiah 63: 7.
Evenzo omarmen de gelovigen hun Verlosser, want we weten het dat Christus Zelf hun redding is:
  Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten geldenIsaiah 63: 8.
Niet een oudste of een engel, maar de Heer ‘Zelf’ redde ons:
  Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij, Heer, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is Uw Naam”, omdat
Hij van ons mensen houdt en ons spaart Isaiah 63: 9.
Hij verloste ons en nam [ons] mee omhoog en  tilde [ons] op in alle dagen vanoudsIsaiah 63: 9.

  Heer, Toen Uw Apostelen aanschouwden hoe
U op de wolken ten Hemel voer, Levenschenker Christus,
waren zij van droefheid vervuld, en
onder tranen riepen zij wenend uit:
Meester, laat niet ons als wezen achter, die
U als Uw dienaren, Barmhartige,
vol medelijden hebt liefgehad;
maar zend ons, zoals U beloofd hebt,
Uw Alheilige Geest,
de Verlichter van onze zielen
”.
uit: – Vespers voor Hemelvaart -.

Woensdag in de 6e week van Pascha – afscheid van Pascha, voorfeest van Hemelvaart, Herstel van de Menselijke natuur.

 


Theophany, Transfiguration & Opstanding van Lazaros, Sinaï-icon
      ‘Gelooft in het Licht zolang gij het Licht hebt, opdat jullie kinderen van het Licht mogen zijn’. Dit sprak onze Heer en Verlosser en Hij ging heen en verborg Zich voor hen.
En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had,
geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Isaiah
vervuld werd, dat hij sprak:
         ‘Heer, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard?’.
Hierom konden zij niet geloven, omdat Isaiah elders gezegd heeft:

Genezing van de Blindgeboren mens

         ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen zal genezen’.
Dit zei de profeet Isaiah, omdat hij Zijn Heerlijkheid zag en van Hem sprak.
En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God.
Jezus riep en zei:
        ‘ Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft.
        ‘ Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis zal blijven.
        ‘ En indien iemand naar Mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart,
Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch
om de wereld te behouden
John.12: 36-47.

      En hij [Paulus] kwam te Caesarea [naam als eerbetoon aan de Romeinse keizer], ging aan land en groette de gemeente en ging naar Antiochië. En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie om al de discipelen te versterken.
        En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Epheze.
Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.
En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge.
En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg God’s nauwkeuriger uit.
En toen hij naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen.
Deze, daar aangekomen, was door (Gods) genade van veel nut voor hen, die geloofden. Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar“ Hand.18: 22-28a.

    En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als
de hoogste der bergen, en Hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
En alle volkeren zullen daar naar toe gaan en
vele natiën zullen optrekken en zeggen:
    Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jaäcob,
– opdat Hij ons zal leren aangaande Zijn wegen en
– opdat wij Zijn paden bewandelen.
➙ Want de wet des Heren zal gaan uit Sion en
het Woord des Heren zal uitgaan van Jeruzalem
”.
Isaiah 2: 2,3

Omhoog kijken

De diepste betekenis van het feest van Hemelvaart is dezelfde als die van het feest van de Opstanding/de Verrijzenis.
Christus’ Hemelvaart is namelijk absoluut géén afscheid nemen:
het is het feest van Zijn blijvende Aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer en Meester over alle dingen.
Na zijn lijden en dood heeft Christus Zijn navolgers herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk der Hemelen.
          In een eerder stadium sprak Christus met Nikodemus,
een overste der Joden; die ’s-nachts tot Hem kwam en zei:
  Gij zijt de leraar van Israël, en het opnieuw geboren worden verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, Ik, de Zoon van God zeg u:
‘wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en u neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het Hemelse spreek? 
En niemand is opgevaren naar de Hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven zal hebben’
John.3: 10-13.
Er is dus maar één menselijk Persoon Die naar de Hemelen gaat.
De God-mens, Die een tijdje daarvoor voor het eerst als mens naar de aarde afdaalde. De God-mens wiens oorsprong niet in het aardse gegrondvest is, ook niet te beredeneren is, het is een Mysterier, zoals God een Mysterie is, maar
Zelf hoogst-Persoonlijk vanuit de Hemelen is afgedaald.
Dàt is onze Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Die
de enige onder de mensen is, Die tot God’s Almachtige Rijk behoort.

Hij is mens geworden – omwille van ons en – om onze verlossing 
In de volheid van de tijden werd Hij,
de Zoon des mensen in de schoot van Maria geboren. Ná Zijn zondeloze, getrouwe leven en Zijn verzoenende dood, stond Jezus als mens op en ging voor ons naar de Hades om
die voor ons leeg te halen – in hetzelfde menselijk Lichaam waarin Hij door de mens werd gekruisigd!
De Verlosser keerde als God, een van de Heilige Drieëenheid, terug naar Zijn Vader, maar toch bleef Hij een van ons, terwijl Hij onze menselijkheid met Zich meenam.
                Alleen de God-mens kon voor onze Verlossing afdalen en weer ten Hemel varen. Dus ons toekomstig, belichaamd leven, samen met alle heiligen, in de aanwezigheid van God,  hangt om het zo te zeggen af van Zijn pendeldienst, door Zijn Opstanding zullen wij Hem daarin volgen.
               Om het voor ons mogelijk te maken naar de Hemel te gaan,
moest Hij een weg banen.
Hij moest de hemel opnieuw met de aarde verbinden.
En wij dienen daarom als navolgers en als medereizigers
onderweg naar het Hemels Koninkrijk met Christus te zijn.
Wij dienen door de Heilige Geest een Verbond met
de Vader in de Zoon aan te gaan opdat allen één worden.

Als deelnemers aan Zijn Lichaam, de Kerk – in lijden, sterven en Opstanding

Wij dienen als mens met onze Heer en Meester als leden van
Zijn Lichaam [de Kerk] verenigd te worden.
Ik dien in Zijn Lichaam te worden opgenomen om nèt als Hij, Die één is met de Vader en de Geest:
Heilig te worden tot Heerlijkheid van God de Vader”. We zingen dit ieder Goddelijke Liturgie en het lijkt zo gewoon, maar het is de essentie, de geestelijke kern waar het om gaat. Hij heeft door Zijn dood, de dood overwonnen en zetelt aan de rechterhand van de Vader, terwijl Hij onlosmakelijk door de Geest in het Mysterie van God één is met de Vader; dit betreft een zo’n grote liefdesband dat wij in Zijn Koninkrijk mogen functioneren als Zijn dienaren en dienaressen, sterker nog als Zijn kinderen.
In die menselijke gedaante, in dàt Lichaam, in de Kerk, dien ik opgenomen te zijn, wil ik Zijn weg gaan tot Heerlijkheid van God, de Vader.
Christus is ‘de Bron des Levens’ in Wie wij de overtocht, de doorgang van de aarde naar de Hemel kunnen maken.
En dàt betekent ‘niet’ dat wij ná onze doop, waarmee wij de Verbintenis met
God zijn aangegaan, op onze lauweren kunnen gaan rusten, want
⁌ dàn begint het pas
⁌ dàn begint de werkelijke strijd om te overleven ten
opzichte van de aanvallen van de vijand.

Een levendige relatie met onze Heer en Meester.
Wij mensen leven alleen in Hem.
Wanneer wij ons slechts op de wereld richten en daarmee God terzijde stellen dan zijn wij dood, verloren.
We leven alleen door Hem en tot Hem en in Hem.
Onze Heer en Verlosser helpt ons niet alleen de weg te vinden;
Hijzelf ‘is’ de nieuwe en levende weg naar God:
    Waar dan voor onze ongerechtigheden vergeving bestaat, is
er geen zondoffer meer [nodig]. Daar wij dan, broeders en zusters,
volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het Heiligdom
door het bloed van onze Heer Jezus Christus, langs
de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door
het voorhangsel, dat is, Zijn vlees, en wij een grote priester over
het huis van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in
de volle verzekerdheid van het Geloof, met een hart, dat door
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water
Hebr.10: 18-22.
Ik kan als navolger gaan waarheen Hij gegaan is
⁌  in innige gemeenschap door de Zoon met Zijn Vader
⁌  alleen als ik ‘in’ Hem ga door het verenigende werk van de Geest.
En daarom is Zijn Hemelvaart zo belangrijk voor ons.
          Het is het fundament van de gebeurtenis in de geschiedenis van het Heil,
van “Christus is onder ons, Hij is en zal zijn”,
Hij is onder ons vanwege onze voortdurende vereniging met Hem.
          De Hemelvaart van onze Heer en Verlosser, onze Heer Jezus Christus,
de Zoon van God is voor ons persoonlijk van levensbelang.
We hebben allemaal een plaats verkregen – een eeuwige reeds betaalde plaats
in wat er gebeurde toen Jezus terugkeerde naar Zijn Vader.
Hij heeft voor ons, die plaats bereid in de Hemelse gewesten:
    God, de Vader echter, Die rijk is aan erbarmen, heeft, om
Zijn grote Liefde, waarmee Hij ons [mensen] heeft liefgehad, ons, hoewel
wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus,
– door Genade zijn wij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en
ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om
in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Zijn Genade te tonen
naar [Zijn] goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want door Genadegaven zij wij behouden, door het Geloof, en
dat niet uit uzelf: het is een Gave van God; niet uit werken, opdat
niemand [onder ons] zal roemen.
Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om
goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen
Eph. 2: 4-10

Herstel van de menselijke natuur

 

Profeet Isaiah & de cherubijn – Προφήτης Ησαΐας & Χερουβείμ –              إشعياء النبي والملاك

Want de wet des Heren zal gaan uit Sion en
het Woord des Heren zal uitgaan van JeruzalemIsaiah 2: 3
           Toen de Heer met Zijn Opstanding en Hemelvaart naar de hemel opsteeg, heeft Hij Zichzelf niet van zijn menselijkheid ontdaan.
Wèl hief Hij “de gelijkenis aan Adam op:
  Gij hebt op aarde gezocht naar het Verloren Schaap, en dit terug gebracht bij hen die zich ‘niet’ hadden laten verleiden door het bedrog.
En nadat Gij zijt opgegaan naar de Hemel, Woord van God, zetelt Gij in Heerlijkheid aan de rechterhand van Hem, Die U heeft voortgebracht.
Ere zij Uw grote Barmhartigheid
uit 3e ode Canon 6e woensdag.
          De opvoeding welke wij hebben opgepakt uit de Pedagogie van Christus  over de menselijke natuur aan de rechterhand van de Vader verzekert ons dat de weg ‘nu’ open is voor iedereen die ijverig op zoek is naar het herstel van de menselijkheid.
De verheffing van onze natuur geeft iedereen in elke natie op aarde de motivatie
ga de berg op van de Heer, naar het huis van de God van Jaäcob, dat
Hij ons Zijn weg bekend mag maken zodat wij erin mogen wandelenIsaiah 2: 3.
We begrijpen dat wanneer de profeet spreekt van de “berg des Heren” òf
het “huis van de God van Jaäcob“, deze verwijst naar de Kerk, ” hèt ‘Lichaam van Christus’“.
De heilige toezichthouder/bisschop Nikolai Velimirovic zegt:
De berg of de hoogten van het huis van de Heer is inderdaad gevestigd . . .
in de hoogten van de Hemelen  – want de Kerk van Christus is in de eerste plaats niet aards, maar Hemels en een deel van de leden van de Kerk is [en dat nu grotendeels] in de Hemel, terwijl de anderen hier op aarde zijn
uitProloog van Ochrid’, deel 3, blz. 163.
Verder is de Kerk van Christus “verheven boven de heuvels “,
dat wil zeggen,
boven alle aardse of menselijke dimensies verheven.
De grote filosofieën en kunst en al de wereldse culturen, zijn allemaal slechts  aardse hoogten, alleen uitlopers [het gevolg van] onder de verre bergen van de Kerk van Christus, want,  zo gaat deze Heilige Nikolai verder:
de Kerk zou er geen moeite mee hebben om deze ‘aardse hoogten’ te creëren, terwijl er niet één bestaat. . . . die in staat zou zijn om de Kerk te creëren”.
Indien we eenmaal dóór hebben/begrijpen, dat Isaiah in deze passage profetisch
over de Kerk spreekt, wordt het duidelijk dat hij ons uitnodigt
naar de berg des Heren te gaan, naar het huis van de God van JaäcobIsaiah 2: 3..
Zoals de Heilige Athanasios opmerkt is dìt nu juist de stem/het geluid/ de erfenis  van de Heiligen, de heilige vaders en moeders van de Kerk.
De heiligen hebben de waarachtigheid ontdekt van de rijkdom van God’s Waarheid, want de Heer openbaarde hen “de weg waarin [zij] dienen te wandelen”, zoals de profeet David reeds sprak:
Mijn ziel dorst naar U, als een land zonder water:
verhoor mij spoedig, Heer, mijn geest versmacht.
Wend Uw aangezicht niet van mij af, anders word ik gelijk aan wie afdalen in het graf, doe mij in de ochtend Uw Barmhartigheid horen, want op U heb ik mijn vertrouwen gesteld.
Heer, doe mij de weg kennen die ik moet gaan,
want tot U heb ik mijn ziel verheven

Psalm 142[143]: 9-11 vert. ROK. ’s-Gravenhage.
De heilige Athanasios gaat echter verder met uitleggen dat
de weg die door deze heilige mannen en vrouwen wordt onthuld, niet is
Voor de onzuivere. . . noch is het opklimmen [op de maatschappelijke ladder]
naar zondaars toe; maar het is voor de deugdzame en toegewijde mensen, en
voor degenen die liefde volgens het doel van de heiligen nastreven

uitIsaiah through the ages’, blz. 29.
Deze goddelijke taak is alleen mogelijk omdat onze mensheid door de vleesgeworden Heer Zelf naar de Hemelse plaatsen is geleid.

het Mysterie van de Doop

Alleen door de verbintenis [het Verbond van het Mysterie van de Doop] met Christus Jezus, onze Heer, Die zowel God is als de mens, kan de goddelijkheid onze menselijkheid binnendringen.
Onze Weldoener zal de schepping reinigen en herstellen tot “de oorspronkelijke ongerepte schoonheid” welke er voor Adam & Eva was.
Het zuiverende Mysterie dat bij de doop begint, is nu in ons volbracht door de Heilige Geest.

Wat bedoelt de profeet als hij verkondigt dat
de wet van de Heer zal uitgaan van Sion, en het Woord des Heren uit JeruzalemIsaiah 2: 3 ? Volgens Theodoret van Cyrrhus “roept” Isaiah “niet God” het Woord aan, maar de leer van het het Goddelijke Woord. Voor God kwam het Woord niet ‘uit’ Sion, maar het wàs ‘in’ Sion; Hij onderwees de waarheid “ uit Isaiah door de tijdperken, blz. 30.
Het punt is dat de Heer onderwees in Zion, in de Tempel van Jeruzalem, toen hij riep:
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende Indien iemand dorst heeft, hij dient tot Mij te komen en te drinken !
– ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ -.
Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot Geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt wasJohn 7: 37-39, met de nadruk op vers 38.
Verder gaat “het Woord des Heren” uit “vanuit Sion“, d.w.z. vanuit de Kerk.
Veel vernam Onze Heer, Jezus Christus in de Tempel, maar Hij ontving Zijn woorden alleen in termen van de oude Wet, die in gebreke bleef om Hem als ‘het Leven Zelf’ te zien.
Tegenwoordig biedt Hij alle mensen ‘het eeuwige Leven’ door de Kerk.

O Christus, onze God,
Hoezeer gaan Uw Genadegaven elk begrip te boven!
Hoe ontzagwekkend is dit Mysterie!
De Meester van het heelal steeg op van de aarde naar de Hemelen en
Hij zond over Zijn Volgelingen de Heilige Geest, Die hun verstand verlichtte en
hen door Zijn Genade vlammend tot volmaaktheid bracht
”.
conf. Prijslied Hemelvaart

6e dinsdag van Pascha – verkondiging als een donderslag bij heldere Hemel, die stem is er voor ons geweest.

vragen om een teken, ‘wij zouden ‘de Heer’ wel willen zien’.

    De Farizeeën dan zeiden tot elkaar:
‘ Jullie zien toch duidelijk voor uw ogen, dat jullie niets bereiken; zie, de gehele wereld loopt Hem na.
Er waren enige Griekse Jodengenoten onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden, dezen dan gingen tot Philippus, die van Betsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden:
    Heer, wij zouden Jezus wel willen zien’.
Philippus ging en zei het aan Andreas; Andreas en Philippus gingen en zeiden het aan Jezus.
Maar Jezus antwoordde hun en zei:

Graankorrel in de Aarde, glas-in-lood raam parochiekerk H. Willibrord Deurne, Ndlnd.

Het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.
– Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
– Indien 
iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
            Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen?
Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hiertoe ben Ik in dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam!
Toen kwam een stem uit de hemel:
          Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken!

De menigte dan, die daar stond en toehoorde, zei, dat er een donderslag geweest was;  anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
Jezus antwoordde en zei:
          Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u.
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.
En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou.
De schare dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?
Jezus dan zei tot hen:
          Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet zal overvallen; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
           Gelooft in het licht zolang je het licht hebt, opdat jullie kinderen van het Licht mogen zijn.Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor henJohn.12: 19-36.

      En zij [enige van de Epikureische en Stoicijnse wijsgeren] namen Paulus mee en brachten hem naar de Areopagus en zeiden:
    Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil.
Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.
En Paulus, voor de Areopagus staande, zei:
            Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aan-schouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: ‘ Aan een onbekende god’.
Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u.
             De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
            Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,  opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons  Hand.17: 19-28a.

 

Koning Salomon, afb. koninklijk paleis op de dam, Amsterdam

    Hoewel een rechtvaardig mens vóór zijn tijd zal kunnen sterven zal hij rusten.
Want ouderdom wordt niet geëerd door de lengte van zijn bestaansduur, noch gemeten naar het aantal jaren; maar onderscheidingsvermogen valt de grijze mensheid ten deel, en
een leven zonder spot geeft blijk van de groei van de ouderdom.
Er was eens een mens
[de rechtvaardige Henoch] die zich aan God had overgeleverd en van Hem hield, en terwijl hij tussen tal van zondaars woonde, werd hij [uit het leven] opgenomen.
Hij werd [door God] voortijdig opgehaald opdat het kwaad zijn begrip niet zou veranderen of zijn ziel zou misleiden.
Want afgunst welke voortkomend uit gebrek aan  oordeel verduistert datgene wat juist goed is.
En een werveling van verlangen ondermijnt een onschuldig hart.
Hij was volmaakt geschapen, want in korte tijd vervulde hij vele jaren, want
hij gaf zijn ziel over aan de Heer; daarom onttrok God hem vroeg vanuit het midden van het kwaad.
Maar ondanks dat de volkeren dit hebben aanschouwd, hebben zij het niet begrepen, noch een dergelijks handreiking ter harte genomen, dat
de Genadegave en de Barmhartigheid van de Heer toekomt aan Zijn uitverkorenen en  dat God toeziet op Zijn heilige navolgers

Wijsheid van Salomo 4: 7-15.

Bovenstaande gedeelten uit de Blijde Boodschap, zowel van Christus,
de Zoon van de Levende God en Paulus, Zijn dienaar apostel
geeft ons een beetje inzicht in
de onvergelijkbare Grootheid van onze God en Zijn onmetelijke Heiligheid.
Er bestaat een enorm verschil tussen God Zelf en
alles wat Hij heeft geschapen, inclusief de mensheid.
Hij alleen is de enige Bron van leven, van Heerlijkheid en van Schoonheid.
Alle andere vormen van leven, heerlijkheid en
schoonheid bestaan door Hem en bij Zijn gratie.
Alles dat is, bestaat daarom ook tot Zijn eer:
alles is geschapen om Zijn Heerlijkheid te openbaren.
Daarom is het zo tragisch en dwaas wanneer de mens
opgaat in het geschapene en zichzelf maakt tot het hoogste wezen.

Wat is dat een armoede vergeleken bij  het kennen en aanbidden van Hem, Die:
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer Sabaoth;
Hemel en aarde zijn vol van Zijn Heerlijkheid.
Hosanna in de Hoge.
Gezegend hij, Die komt in de Naam des Heren,
Hosanna in de Hoge
”.
God de Vader en Zijn eengeboren Zoon en
Zijn Heilige Geest zijn Al-Heilig;
en hoogverheven is God’s Heerlijkheid

uit: Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos.

De grootste vreugde van de christen is de Heer, God Zelf.
Wij zijn geschapen om:
➙ in Hem gelukkig te zijn,
➙ in Hem onze vreugde te vinden,
➙ in Hem op te gaan en
🌈 om met hart en ziel volkomen tevreden te zijn
om Wie Hij is.

Degene, die zijn vreugde en lust probeert te vinden in
de dingen van dit leven zal grote kans lopen om
teleurgesteld te raken, want in de gebrokenheid van dit bestaan zijn
teleurstellingen en tegenslagen, zonde, onrecht en ziekte vroeg of laat ons deel.
Dan is het logische gevolg dat die mensen hoe langer hoe meer verbitterd raken,
boos worden op het leven of op God en vervallen in zelfmedelijden en neerslachtigheid.
Hoe kan het dan dat sommige andere mensen, die minstens zoveel ellende hebben meegemaakt, toch vitaal, hoopvol, liefdevol en enthousiast in het leven blijven staan?
Zij hebben ontdekt dat niet het leven zelf, maar Degene Die Leven geeft, niet de schepping zelf, maar de Eeuwige Schepper de reden van hun geluk is.

✥ ✥ ✥                      Wij kunnen dit niet vaak genoeg zeggen tegen tieners en jong-volwassenen:
    De grootste Vreugde van het Christelijk Leven de Heer onze God Zelf”;
‘    Er is veel moois te ontdekken in dit leven’.
‘Zoveel dingen zijn leuk en mooi en spannend’.

Dat beleeft een Christen ook op die wijze, de navolgers van Christus kunnen erg
enthousiast worden over veel dingen, ja zelfs  de gewoonste dingen als een zingende merel in onze tuin ons doet opleven.
Wij houden van het leven en zitten vol met plannen en ambities.
Maar niets van dat alles kan het winnen van de kennis van de Heer onze God Zelf.  Wanneer een Christen eenmaal is aangeraakt, be-‘vuurd’ door God’s Geest en de navolger eenmaal iets heeft geproefd van de Goedheid en de Heerlijkheid van God, dan  zegt het hart:
”   Hem wil ik kennen!, wat ik er ook voor opzij moet zetten’.
Omdat Zijn Heerlijkheid duizendmaal groter is dan alle heerlijkheid die
we vinden in deze prachtige schepping
”.

 

Christus Pantocrator, Alexander Nevsky kerk, Belgrado.

Griekse Jodengenoten willen Christus zien en Epikureische en Stoicijnse wijsgeren] namen Paulus apart en brachten hem naar de Areopagus, want zij wilden wel eens weten, Wie, Die voor hen bekende God wel niet was.
God is zo getuigt onze Heer en Verlosser voorafgaand aan Zijn Lijden en sterven,
wordt het meest verHeerlijkt in ons, wanneer wij het meest gelukkig zijn in Hem
”.
                    Dit dient het gebed voor onze naasten te zijn, onze mede-gemeenteleden en eenieder, die we goedschiks of kwaadschiks kennen, dat óók zij volledig gelukkig zullen mogen zijn in Hem. 
Dat de pijn vanwege verlies, onrecht of verval ook in jouw hart zal verbleken in
het Licht van Zijn Glorie en Genade.
                    Richt je ogen op de icoon, de Pantocrator, kijk recht in Zijn lieflijke Aangezicht en zie hoe lief de Heer jou heeft gehad en maak Hem tot jouw grootste Schat voor tijd en eeuwigheid. Hij zal je niet teleurstellen.

Wijsheid, staat recht

Wanneer er sprake is van een deugdzaam leven
Hij was perfect gemaakt en in een korte tijd vervulde hij lange jaren . . . . . “.
Wijsheid van Salomo 4: 13.
In de verzen die aan bovenstaande passage voorafgaan, geeft de wijze Salomo het contrast weer tussen de mensen, die tot God gericht zijn en degenen die zich slechts op de wereld richten en derhalve een goddeloos bestaan leiden.
Wijsheid verklaart dat de goddelozen de straf zullen ervaren, die zij in zichzelf met zich mee dragen.
Met andere woorden, zij die het rechtvaardige terzijde hebben gesteld en
tegen al wat de Heer ons in Zijn Pedagogie heeft geleerd samenspannen
komen zich op een zeker moment zelf tegen Wijsheid van Salomo 3: 10.
Salomon geeft de opvallende tegenstelling weer dat goddelozen, in zichzelf de vruchten [kinderen] dragen zoals voortkomt uit het zaad wat een “een wetteloos bed”:
kinderen van echtbrekers kunnen onmogelijk volwassen worden Wijsheid van Salomo 3: 16 en wordt vergeleken met een kamerling een dienaar van de Koning, die zichzelf ‘niet’ door een wetteloze daad beschadigd heeft Wijsheid van Salomo 3: 16.
Zulke god- toegewijde individuen zullen in de tempel des Heren hun rechtschapen deel op hun bordje krijgen, “ want de vrucht van goed werk is een goed verslag en de wortel van onderscheidingsvermogen is onfeilbaarWijsheid van Salomo 4: 14; 3: 15.

De omringende samenleving dient medelijden te hebben met de vruchteloze omdat ze teven naar wereldse maatstaven geen erfenis zullen verwerven, maar “de Genade en Barmhartigheid des heren komt is recht evenredig met Zijn uitverkorenenWijsheid van Salomo 4: 15.


Juni 4e, feestdag van de H. Metrophanos, 1e Patriarch van Constantinopel [325-326]
In deze kun je aan de familie van Dometios, de broeder van de Romeinse keizer Probus, een voorbeeld nemen, zoals de Heilige Nikolai van Zicha ons voorhoudt.
Deze familie ontvluchtte “Rome, die de christenen tijdens een vervolging het vuur aan de schenen stelde”.
“De goddelijke bekeerling ging naar Byzantium, waar
hij na verloop van tijd tot toezichthouder, bisschop werd aangesteld na Titus.
Twee van zijn zonen, die in zijn vroegere heidense dagen geboren waren bezetten
na zijn dood daar-op-een-volgend de bisschoppentroon.
De tweede zoon, Metrophanes, werd later benoemd door
het concilie van Nicea benoemd om als patriarch van Nieuw Rome te gaan dienen,
deze werd de eerste van vele grote hiërarchen van Constantinopel.
Saint Nikolai zegt dat
“toen keizer Constantijn voor het eerst z’n oog op Metrophanes liet vallen,
hij van hem hield als als een vader” uit. Proloog uit Ochrid, deel 2, blz. 269.

Laten we daarom eens kijken hoe de woorden van Salomon op
deze patriarch die “God behaagde en lief heeft gehad” van toepassing zijn.
  Er was eens een mens [een rechtvaardige] die
zich aan God had overgeleverd en van Hem hield, en
terwijl hij tussen tal van zondaars woonde” Wijsheid van Salomo 4: 10,
zowel als toezichthouder als kamerdienaar naar eigen keuze, conform:
    Er zijn immers gesnedenen, die zó uit de moederschoot geboren zijn, en
er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden zijn, en
er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der Hemelen.
-‘   Die het vatten kan, die vatte het’ 
Matth.19: 12.
1.]. Allereerst zullen wij dan lering trekken uit het feit dat,
    Hoewel een rechtvaardig mens vóór zijn tijd zal kunnen sterven zal hij rusten” Wijsheid van Salomo 4: 7.
2.].  Want ouderdom wordt niet geëerd door de lengte van zijn bestaansduur,
noch gemeten naar het aantal jaren
Wijsheid van Salomo 4: 8,
want “   maar onderscheidingsvermogen valt de grijze mensheid ten deel, en

een leven zonder spot geeft blijk van de groei van de ouderdomWijsheid van Salomo 4: 9.
3.]. Tenslotte “   Hij was volmaakt geschapen, want in korte tijd vervulde hij vele jaren, want
hij gaf zijn ziel over aan de Heer; daarom onttrok God hem vroeg
vanuit het midden van het kwaad.
Wijsheid van Salomo 4: 13,14.
Waaruit blijkt dat de kiem tot het ‘goddelijke’ tot een godvruchtig leven al heel vroeg in het leven wordt gelegd en vaak recht evenredig opgroeit tot de volwassenheid van de ouderdom. Het waarachtig toegewijde leven voor de Heer, wordt door Salomon gezien als een Genadegave en Barmhartigheid des Heren ten opzichte van Zijn uitverkorenen , God waakt over Zijn Heiligen en
kan hoe dit in onze tijd ook regelmatig wordt ontkend “ een heilig leven schenken aan iemand, die totaal verloren lijkt te zijn”.
– Ja, zelfs in een stad als Amsterdam [toonbeeld van een overtrokken wereldgeest], worden er nog dagelijks vele gevallenen geroepen.
    ondanks [het feit] dat de volkeren dit hebben aanschouwd,  hebben zij het niet begrepen, noch een dergelijks handreiking ter harte genomen“ Wijsheid van Salomo 4: 13.

Nadat hij tien jaar als bisschop van Byzantium had gediend, koos Metrophanes
er zorgvuldig voor om niet tegen de grote christelijke keizer in opstand te komen,met
wie hij toch een sterke vriendenband had opgebouwd.
Ergens blijkt hi toch door Constantijn beïnvloed te zijn, want
“om Byzantium tot de belangrijkste stad van het Byzantijnse Rijk te maken,
begeleidde deze toezichthouder de koning [weliswaar op een ezeltje] door de gehele stad
na dat de keizer [rijdend op een groot wit paard]
besloten had om Constantinopel tot de grootste stad ter wereld te maken,
welke de stad van het westerse Rome niet buitensluit

uit Poulos, Orthodox Heiligen, vol. 3, p. 170.

De Heilige Nicolai Velimirovic wijst erop dat Constantijn het concilie van Nicea bijeen riep om het Arische geschil te beslechten,

Metrophanes was al “een heel oude man en. . . bleek niet in staat te zijn om
volledig deel te nemen aan de beraadslagingen van dit concilie”.

In plaats daarvan liet Constantijn deze toezichthouder/bisschop
door het concilie tot de rang van aartsvader verheffen.
Zo zie je maar weer dat ‘de grote boze buitenwereld’ net als in onze dagen een
weerzinwekkende invloed heeft op onze prelaten – door hun ‘molochiaanse’ bezittingen
oefent zij een misselijk makende invloed uit.
Nadat de Heilige Vaders van het concilie “De zieke en bejaarde hiërarch” hadden bezocht

werd zijn nieuwe eer een zegel voor zijn rust en rustte hij in de Heer Wijsheid van Salomo 4: 7.

Het was duidelijk dat Metrophanes ‘onderscheidingsvermogen en smetteloze leven Wijsheid van Salomo 4: 9. dat de keizer, het concilie en de Kerk in haar onschuld en heiligheid heeft gerespecteerd.
Metrophanes ontving de eer, die zijn leven toekwam, en spoedig daarna schonk God hem de rust

welke God voor “Zijn uitverkorenen” heeft gereserveerd Wijsheid van Salomo 4: 15.

Lofpsalmen canon metten 6e dinsdag van Pascha

tn.5.   “ Heer, Gij hebt de ijzeren grendels verbrijzeld, en
de eeuwige boeien verbroken>
Gij zijt opgestaan uit het graf:
slechts de doeken zijn achtergelaten als getuigen van Uw rust in het graf,
waar Gij drie dagen in de grote bewaard werd.
Gij zijt toen voorgegaan naar Galilea:
Groot is Uw Erbarmen, onvatbare Verlosser;
ontferm U over ons en red ons”.

Maandag in de 6e week van Pascha – samenzweringen om Christus te doden en de wijsheid van de Christelijke gemeenschap

Christ Pantocrator enthroned with four Evangelists

  De overpriesters en de Farizeeën dan riepen de Raad samen en zeiden:
‘Wat doen wij, want deze mens doet vele tekenen?
Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en
de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen’.
Maar een van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide tot hen:
‘ Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat’.
Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen God’s bijeen te vergaderen.
Sinds die dag dan beraadslaagden zij om Hem te doden.
Jezus dan bewoog Zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek 
dicht bij de woestijn, naar een stad, Efraim genaamd, en Hij bleef daar met Zijn discipelenJohn.11: 47-54.

  En hun weg nemende over Amfipolis [handelsstad nabij natuurlijke hulpbronnen] en Apollonia [stad vernoemd naar godin van de zon], kwamen zij te Thessalonica [hoofdstad regio Centraal-Macedonië], waar een synagoge van de Joden was.
En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, door aanhalingen uitleggende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik [zo zei hij] u predik.
En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen.
Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer; en zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen.
Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders, en schreeuwden:
Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is.
En zij maakten de bevolking en de stadsbestuurders, die dit hoorden, ongerust.
Doch toen dezen van Jason en de anderen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrijHand.17: 1-9.

Onze Heer en Verlosser predikte het Koninkrijk God’s en had bevestigd dat Hij de te verwachten Messias was, hetgeen Hij nog eens bekrachtigd had door Lazaros uit de doden op te wekken.
Het gehele personeel van de Tempel dreigde z’n baantje te verliezen omdat
zij vreesden dat de Romeinen zouden ingrijpen.
Zij zagen in onze Heer en Verlosser een concurrerende partij, die
onrust veroorzaakte en wanneer de Romeinen zouden ingrijpen
dreigden zij hun lucratieve baantjes te verliezen.
Het is dus niet verwonderlijk dat zij zich gingen beraden over
hetgeen Gods doel voor de wereld is om een volk voor zichzelf te behouden en
de wereld voor dat volk te vernieuwen,
impliceert Zijn koninklijke heerschappij
een reddende en verlossende activiteit
ten behoeve van hen?
Dit is waarom de komst van het Koninkrijk in het Nieuwe Testament
de Blijde Boodschap, het Goede Nieuws wordt genoemd .
In en door onze Heer en Verlosser komt God, als de Heer,
de koning van het heelal, op een nieuwe manier naar de wereld om
Zijn behoudende Heerschappij te vestigen.
1.]. In de harten van Zijn God’s-volk en in de manier waarop Zijn onderdanen en dingen met elkaar samenhangen – waardoor de zonde onder de mensen, de Satan en de dood overwonnen wordt.
2.]. Door de uitoefening van Zijn Macht als Alpha & Omega, begin en eind, verzamelt Hij Zich een God’s-volk als een huwelijk’s Verbond onder de mensen, die leven als burgers van een nieuw Koninkrijk waaraan zij zich blijvend verbonden weten en zich distantiëren van wereldse aangelegenheden
3.]. Christus zal een tweede keer weerkomen en zal alsdan de heerschappij voltooien door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te vestigen. Deze Heerschappij over al wat leeft is nog niet bereikt, maar zal eens gevestigd worden.
Wanneer Christus Zijn Pedagogie in samenhang met het Hemels Koninkrijk uiteenzet laat Hij ons het vooruitzicht zien van datgene dat zowel aanwezig is maar in de menselijke tijd nog niet gerealiseerd is.
Het Koninkrijk der Hemelen is een Mysterie, welke zich reeds onder ons bevindt – het is een aanwezigheid, die geen einde kent.
De toekomstige dimensie van het koninkrijk der Hemelen is overduidelijk in het gebed des Heren,  het Onze Vader te horen: “Uw koninkrijk kome” Matth.6: 10.
We zouden dit elke dag dienen te bidden: “   Heer, breng ons het Koninkrijk”.
Momenteel is het niet zoals wij het zouden willen, maar:
Breng ons Uw Koninkrijk, Heer.
Laat het Koninkrijk over ons neerdalen, neem de overhand in het leven van de mensen.  Vestig uw Overmacht en neem het leven van de mensen volledig in Uw hand. ‘Kom, Heer Jezus, Kom in mijn leven, in de wereld’, want
onze Heer is opgevaren ten Hemel, maar de Heilige Geest lijkt
na een periode van aanwezigheid, uit de Lage Landen verdwenen“.

    Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou wordenLuc.19: 10-11.
De Heerschappij van de gekruisigde en Verrezen Christus zou
vandaag de bovenhand moeten voeren, de nadruk dienen te krijgen.
Maar onze Heer en Verlosser wist dat het niet ‘meteen’ zou komen òf
zoals in onze tijd zonder slag of stoot zou blijven bestaan!!!.
Het koninkrijk van God zal niet onmiddellijk verschijnen, en
tòch zegt onze Heer herhaaldelijk:
    Het Koninkrijk is nabij. Heb berouw, want het Koninkrijk van God is nabij”.
In feite heeft onze Heer het hier duidelijker naar voren gebracht dan in:
    Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u 
gekomenLuc.11: 20.
Nog duidelijker stelt Onze Heer het als antwoord op de vraag van de Farizeeën in:
    Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij uLuc.17: 20,21.

Hoe kan het Koninkrijk van God zowel ‘wel als niet’ aanwezig zijn en toch al aanwezig zijn?
Onze Heer maakt ons eigenlijk duidelijk:
    Bidt erom. Het komt eraan. Het is er nog niet. Het zal niet onmiddellijk zijn, en
toch is het al in jullie midden aanwezig, bij jou, onder handbereik
”.

Hoe kan Christus dat allemaal zeggen?
Het antwoord is:
het Koninkrijk van God is ‘God’s Heerschappij’,
– Zijn Soevereine handelen in de wereld om
een volk te verlossen en te bevrijden en
om deze verlossing/bevrijding op
een later tijdstip af te maken en
Zijn Volk en het universum
volledig te vernieuwen.

de christen draagt Christus’ Kruis

Je Kruis opnemen in plaats van jezelf op een troon plaatsen
    Zo is het een welbehagen geweest voor de Vader.
Alle dingen zijn [aan] Mij [Christus] overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is lichtMatth.11: 26-30.
Waarom komt de term Koninkrijk der Hemelen in de Pedagogie van de Heer Zelf méér vóór dàn klaarblijkelijk in de van Paulus en de anderen het geval is?
Je zou je kunnen voorstellen dat de weg van onze Heer en Zijn openbaring dat Hij de Zoon van God is enerzijds een smalle marge bevat ten opzichte van de anderzijds daadwerkelijke aanwezigheid van Zijn Koningsschap een dilemma vormde aangezien Hij Zich niet tot een wereldgericht koning wilde laten bestempelen [zoals het volk in Johannes 6 voornemens was te gaan doen].

Het volk stond immers klaar om Hem als koning te gaan benoemen.
Je herinnert je hoe Jezus herhaaldelijk tegen mensen zei om
anderen niet te vertellen wat ze hadden gezien Matth.17: 9, Marc. 7: 36.
Dat komt omdat er zo’n wijdverbreid misverstand over de aard van Zijn koningschap zou ontstaan, hetgeen een politieke opstand zou kunnen veroorzaken, indien het volk Hem op de troon probeerde te dwingen, zoals in Johannes 6 .

Neen, Christus is op aarde gekomen om Zijn Kruis op Zich te nemen en
door lijden en sterven onze verlossing te bewerkstelligen, dat
was immers waarom Hij in de wereld gekomen was; dat
is van het begin af aan de Wil van de Vader geweest.

Hij kwam om te sterven en [nog] niet op een troon verheven te worden.
Hij zou het koning’s-schap alleen verwerven door Zijn Kruisiging en de Opstanding.
Dat was [en is] voor zijn navolgelingen nauwelijks te bevatten.

De Opgestane/Verrezene is Heer
Ná Zijn Opstanding zie je nu kristalhelder datgene, wàt de discipelen
tijdens Zijn leven – ‘niet’ – konden doorgronden.
Namelijk, dat het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk God’s eerst
het meest Glorieus onthuld kon worden in een gekruisigde en opgestane Koning.
Daarom doet dàt op geen enkele manier iets af aan de verschuiving
die plaats vindt ten opzichte van Zijn verkondiging over het Koninkrijk
tijdens het leven van Zijn Openbare leven.
De Pedagogie, de werkelijke inhoud blijft dezelfde, er vindt wel een verschuiving in de Openbaring plaats – eerst nú begrijp je de woorden van voorheen..
Het legt nu de overweldigende nadruk op de koning zelf als
‘ de gekruisigde, opgestane Heer’ van het universum.
  God is Heer en Hij is ons verschenen als Licht” is
bijna synoniem in de brieven met “de koning is gekomen”.
Alles heeft een gelijke betekenis gekregen:
“ de koning is gekomen” – ‘ de Heerschappij is ge[be-]vestigd
Het is niet alleen dat Hij gekomen is, Hij zal komen.
Het zou goed zijn òm dit voor ogen te stellen wanneer wij
onze diensten beginnen met:
Gezegend is het Koninkrijk, van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest;
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. AMEN
”.
Waarmee wij beginnen met te verkondigen dat:
onze leer de smaak heeft van de apostolische toepassing van
de Heerschappij van onze Heer en Verlosser in Zijn Kerk en in de wereld;
het is de Heerschappij van de gekruisigde en verrezen Christus,
Die hier en nu en voor altijd de benadrukt zal dienen te worden.

Wat is Wijsheid?
Het boek Wijsheid van Salomon is geschreven tussen 50 v. Chr. en 30 na Chr en is waarschijnlijk geschreven door een tijdgenoot van Philo te Alexandrië; het wordt door de Orthodoxe en Roomse Kerken tot de Canonieke Boeken van de Blijde boodschap gerekend. Dit werk is geschreven in het Grieks en komt dus niet voor in de Joodse heilige geschriften, die immers allen in het Hebreeuws of Aramees zijn opgetekend. In Protestantse kringen wordt dit boek aangeduid als een ‘apocrief‘ geschrift: wel nuttig, maar niet gezag- hebbend [Maarten Luther, 1534]. De vroeg-christelijke Kerk beschouwt het boek Wijsheid van Salomon als gezaghebbend en meer dan dat, lees maar:

               Ik wist anders dat ik niet zelfbeheersing zou krijgen, tenzij God mij wijsheid gaf, en het was een teken van onderscheiding om te weten wiens gave zij was – dus smeekte ik de Heer en smeekte Hem. . . met heel mijn hart: O God van onze vaderen en Genaderijke Heer, Die alle dingen door Uw Woord heeft gemaakt en in Uw Wijsheid mens heeft geformeerd Die door U Heer en Meester is van al wat geschapen is. . . .Wijsheid van Salomon 8: 21:8- 9: 1,2.

Hierotheos Vlachos , Grieks Metropoliet [Aartsbisschop] en theoloog legt uit dat:
Waar de Orthodoxie op de juiste manier en in de Heilige Geest wordt beleefd,
het een gemeenschap van God en mensen is,
van Hemelse en aardse dingen, van de levenden en de doden.
In deze gemeenschap worden alle problemen die
zich in ons leven voordoen echt opgelost
“ .
uit Orthodoxe Psychotherapie, blz. 25.

            In zijn boek Wijsheid wijst Salomo op
de waarachtige “gemeenschap van God en mensen“, want
hij prijst de wijsheid
“wetende dat ze me goede raad en aanmoediging zal geven
in tijden van zorgen, kommer en kwel” Wijsheid van Salomon 8: 9.

            In onze hedendaagse opvoeding, die wij eigen [aan deze tijd] ‘modern’ noemen, biedt daarentegen alleen intellectuele verworvenheden wijsheid en wordt God systematisch uitgezuiverd als de betrouwbare bron van ware wijsheid.
In het beste geval levert het [geloofs- en op de Jood’s-Christelijk cultuur georiënteed] onderwijs een verdienstelijk werk op in het geval van het opdoen van een noodvoorraad aan menselijke kennis,
het wordt slechts beschouwd als bijzaak in het vergroten van het intellect en
het verscherpt de waarneming van de mens binnen een ondergeschikt kader.
In het slechtste geval biedt het alleen toegang tot een professioneel gespecialiseerd gebied en produceert het [gewijd]  toezichthouders en spelleiders leiders die niet veel met wijsheid ophebben om de blijvende problemen van het leven aan te pakken.
Salomo verheerlijkt Wijsheid als “vanuit haar nobele geboorte levend met God” Wijsheid van Salomon 8: 3,
zijnde het “ tot een ingewijde behoren van de kennis van GodWijsheid van Salomon 8: 4.
Ze is niet beschikbaar tenzij God haar geeft Wijsheid van Salomon 8: 21,
maar Salomo openbaart ook dat Wijsheid
gaat over het zoeken van degenen die haar waardig zijnWijsheid van Salomon 6: 16.
Hier is de wijze Salomo een heraut die ons roept om het ware christendom te omhelzen, dat ieder van ons
deelgenoot  van de gemeenschap en daardoor deel heeft aan de dood en de Opstanding van Christus onze Goduit dienst van het Mysterie [Sacrament] van de doop.
Want alleen in Jezus Christus, onze Heilige Wijsheid, leren we
‘zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, gerechtigheid en moed:
      Indien iemand van gerechtigheid houdt, zijn de producten van gerechtigheid de deugden. Want Wijsheid leert zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, gerechtigheid en moed, over welke dingen er niets waardevoller is in het leven van de mensWijsheid van Salomon 8: 7.
    
Je vindt dit eveneens terug in:
      Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen,want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad Matth.6: 33,34 en
      Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet nietGal.5: 22,23.
Toezichthouder, aartsbisschop Hierotheos herinnert ons eraan dat:
Waar het menselijke woord machteloos was, kwam daar het goddelijk-menselijke Woord. . . Christus. . . het levende Woord van God”.

             Eerst nú beginnen we het grote contrast te zien tussen wàt het seculiere onderwijs tegenwoordig wel niet allemaal biedt [lees: ontkent en kapot tracht te maken] en wàt onze christelijke kerken en kloosters bieden:
het leven in Christus’.
                          We willen uiteraard dat onze geliefden een goede opleiding, professionele vaardigheden en intellectuele ontwikkeling opdoen, maar
indien ze niet toegerust zijn/worden voor de “hitte van de dag” en
bewapend worden met de overtuigingen van ons Geloof,
zullen zij in het leven enorme belemmeringen ondervinden.
                        Joseph Stalin, die aan een orthodox seminarie studeerde, wendde
zich niettemin tot de wijsheid van het marxisme en
werd een barbaarse onderdrukker van de Heilige Kerk.
Hij heeft nooit en tenimmer de Wijsheid waargenomen,
Die “op [Zijn] troon zit”:
      Geef mij de Wijsheid die bij Uw troon zit en wijs mij niet af als een van Uw dienaren, want Ik ben [, Die ben, Die is] Uw dienaar en de Zoon van Uw dienstmaagd” Wijsheid van Salomon 9: 4 en regeert met de Vader.

Kijk naar wàt Christus, de wáre Wijsheid van God, ons allemaal biedt.
Wanneer we ernaar streven ons te bekeren door gebed en ascese, geeft
Hemelse Wijsheid ons een waarneming die “stralend en niet-ontvankelijk” is Wijsheid van Salomon 6: 12.
Wijsheid Zelf stelt diegenen die worstelen in staat
de perfectie van het onderscheidingsvermogen” te bereiken en
vrij van zorgen te wezenSalomon 6: 15.

Hoewel de maatschappij om ons heen aan het wegzakken is, als maar slechter wordt,
is “ Christus is onder ons, Hij is en zal zijn” uit de Goddelijke liturgie,
anders gezegd Christus onze God is nog steeds onder ons en
doet ons genadevol kennis toekomen die niet faalt.
Hijzelf is Wijsheid die “het kwaad niet kan overwinnen” Salomon 7: 30.,
inclusief de ondeugd in de media, op de werkplek en bij sociale bijeenkomsten.
Christus geeft genade die “gerechtigheid liefheeft” Salomon 8: 7 en
vindt “goede raad en aanmoediging in zorgen en zorgen” Salomon 8:9.

Terwijl de wereld dronken wordt van zelfgenoegzaamheid en vluchtige prestaties,
verzekert Christus de Wijsheid van God de ziel.
Hij is “aanwezig met mij
“. . . opdat ik zou weten wat Hem welbehaaglijk is “Wijsheid van Salomon 8:10.
Hij raadt ons aan “na te denken over wat de Heer wil” Wijsheid van Salomon 8: 13 en
leidt ons “wijselijk in [onze] handelingen” Wijsheid van Salomon 8: 11.

“ O, God van onze vaders en de Heer van genade. . .
Geef mij de Wijsheid Die bij Uw troon zit en
wijs mij niet af onder Uw dienaren”
Wijsheid van Salomon 9: 1,4.

 

In het Koninkrijk der Hemelen zullen de blinden zien, de kreupelen lopen en de melaatsen rein worden

Uit ‘Heer ik roep – Vespers maandag na de Blindgeborene
tn.5.  ”     Een waar standbeeld van heldenmoed heeft de genezen blinde voor zichzelf opgericht, door de trouw van zijn inzicht, waarmee hij zo hoog de zienden overtrof.
Want hij, die eerst blind was, erkende de Maker Die hem geschapen had, en Die
het heelal tot het zijn heeft gebracht, omdat hij de macht ervoer van het Mysterie [Wonder], dat met speeksel genezing schonk aan zijn lichtloze ogen.
Hij zah Hem als de Zoon van God, en als de Heer van de wereld.
Maar zij die lichamelijk goede ogen bezaten, waren blind door de ziekte van de afgunst, en zagen niets in Hem, ofschoon zij zulke geweldige krachten in Hem konden aanschouwen, Die met een enkel woord zulke wonderen deed