7e dinsdag ná Pinksteren – De ultieme Bron van het Heil & de bron van het menselijk karakter

    In die tijd hoorde koning Herodes [Hebr.= voor de wereld ‘heldhaftig‘, een BoBo, Ndlnd = negatieve benaming voor een bestuurder; Fr.= BOurgeois BOhème], de viervorst, wat van onze Heer en Verlosser Jezus Christus verteld werd, en hij zei tot zijn dienaren:
‘Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden en daarom werken die krachten in hem’. Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangengezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus; want Johannes zei tot hem: ‘ Gij moogt haar niet 
hebben’. En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare, omdat zij hem voor een Profeet hielden. Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes, waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven, wat zij maar vragen zou. En zij, opgestookt door haar moeder, zei: ‘Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper’. En de koning werd bedroefd, maar om zijn eden, en om hen die mee aanlagen, beval hij het haar te geven, en hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden.
En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het aan haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem; en zij gingen heen en berichtten het aan Jezus.
            Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij Hem te voet uit de steden.

in verwarring geraken

>          En zodra de mannen van die plaats Hem herkend hadden, zonden zij bericht in die gehele omgeving, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.
            Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen:
                               Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten.
Onze Heer en Verlosser antwoordde hun en zei:
            “ Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering
[zelfs] het gebod van God?
Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven.
Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt:
            ‘Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren’.
Zó hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering, huichelaars, terecht heeft Isaiah over u geprofeteerd, zeggende:
            ‘ Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
            Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn’.
En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zei Hij tot hen:
‘ Hoort en verstaat! Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt dat maakt de mens onrein
”.  
Matth.14: 1-13; 14: 35 – 15: 11.

Hildegard van Bingen was van 8-88 jarige leeftijd actief om God verheerlijken

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt,
– het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
– De man dient jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na te komen en evenzo de vrouw jegens haar man.
– De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.
– Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te 
wijden aan het gebed, maar om daarna weer samen te komen, opdat niet de satan u zal verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing.
⁌       Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.
⁌       Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf.
⁌      Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die.
⁌       Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik:
Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik.
Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet mag verlaten – is dit toch gebeurd, dan dient zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man dient zijn vrouw niet te verstoten.
Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heer:
heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.
En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.
Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten.
De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?
Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.
Is iemand als besnedene geroepen, hij late het niet verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden.
[Want] besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden aan 
God’s geboden.
Ieder dient bij die roeping te blijven, waarin
hij was, toen hij
[door de doop] geroepen werd.
Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Weest geen slaven van mensen.
Broeders, iedereen dient voor God in die toestand te blijven, waarin hij werd geroepen“ 1Cor.6: 20b – 7: 24.

    Er was in het land Us [Hebr.=’ bebost‘] een man, wiens naam was Job [Hebr.= ‘gehaat‘, ‘vervolgde‘, – van het ‘wee’ roepen -], en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren.
Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.
Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken.
Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht:
‘ Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd’.
Zó deed Job altoos weer.
Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
En de Heer zei tot de satan: Vanwaar komt gij?
En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
Toen zei de Heer tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
En de satan antwoordde de Heer:
            Is het om niet, dat Job God vreest?
            Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut?
            Het werk van zijn handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land.
            Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal
            vaarwel zeggen!
En de Heer zei tot de satan:
            Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van het aangezicht van de Heer heen.
           Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide: De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabeeërs [Hebr.= ‘dronkaards’] een inval deden en ze roofden; en de knechten sloegen zij met de scherpte van het zwaard; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.
           Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: Het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.
           Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: ‘de Chaldeeën [Hebr.= ‘kluitenbrekers’, ‘verwarring zaaiers’] hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze; en de knechten sloegen zij met de scherpte van het zwaard; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.
           Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, en zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan, en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven; ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen.
           Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zei: ‘ Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd’ .
           In dit alles zondigde Job niet en schreef aan God niets toe wat ongerijmd wasJob 1: 1-22.

De Heilige Païsios van de berg Athos zei ooit:
                      Vanaf mijn elfde heb ik de levens van de heiligen bestudeerd, ik heb gevast en ik ben zo ver in mijn vermogen lag waakzaam geweest. Mijn oudere broer ontnam mij echter m’n boeken en verstopte ze, maar dat weerhield me niet ik ging gewoon naar het bos om daar te kunnen lezen
Toen Arsenios, zoals deze heilige van de berg in de wereld genoemd werd – vijftien werd,  zei een vriend van zijn broer ‘Costas’ tegen zijn broer: “Ik zal ervoor zorgen dat hij al dat spul [die onzin] geheel vrijwillig opgeeft”.
                      Deze heilige vader laat ons vervolgens weten dat deze Costas bij hem kwam en hem de evolutietheorie van Darwin voorschotelde.
Ik werd hierdoor geraakt en ontsteld zei ik:
Ik zal gaan bidden en wanneer Christus werkelijk God is, zal
Hij aan mij verschijnen zodat ik zal geloven.
Een beeld wat mij voorgehouden wordt of iets wat mij ingefluisterd wordt – Christus zal me in ieder geval iets laten zien, meer kan ik niet bedenken
”.
                    Dus ging ik heen en begon te bidden en buigingen te maken, hetgeen
ik urenlang deed, maar er gebeurde niets.
Uiteindelijk stopte ik daarmee puur van uitputting.
                    Toen kwam er iets bij mij op hetgeen Costas gezegd had:
Ik aanvaard dat Christus een belangrijk mens was”, had hij me verteld,
“Hij was rechtvaardig en deugdzaam, Die uit afgunst werd gehaat vanwege
Zijn deugdzaam leven en werd veroordeeld door Zijn landgenoten
”.
Ik zei daarop tegen mezelf:
    Vanaf het ogenblik dat Christus aangaf, dat
Hij zelf ook maar een mens was, is Hij al mijn liefde,
gehoorzaamheid en zelfopoffering waard.
Ik wil hier op aarde geen paradijs – ik wil niets.
Het is de moeite waard om elk offer te brengen omwille
van Zijn Heiligheid en Zijn liefde tot de mensen
”.
    God heeft gewoon afgewacht om te zien hoe ik met deze verleiding zou omgaan.  En daarna verscheen Christus Zelf als in een groot licht aan mij. Hij was vanaf in volle omvang zichtbaar. Hij keek me aan met enorme liefde en zei tegen mij, net als tot Martha, de zuster van Lazaros:
Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?’John.11: 25,26.
Hij hield het Evangelie in Zijn linkerhand open, waar dezelfde woorden werden geschreven”.
                    Met deze gebeurtenis werden de onzekerheden die de jonge ziel van Arsenios in verwarring hadden gebracht, overwonnen en werd hem in Genade van God’s-wege gegeven om Christus te kennen als de ware God en Verlosser van de wereld. Hij was overtuigd van de waarheid van de Godmens, niet van mensen of boeken, maar van de Heer Zelf, Die Zich op zijn jonge leeftijd openbaarde.
Arsenios werd daarop stevig bevestigd in het Geloof en dacht bij zichzelf:
Costas, kom nu maar terug als je wilt, en we zullen eens een hartig woordje uitwisselen”.
Ook Arsenios schreef aan God niets toe wat ongerijmd was, hetgeen blijkt uit
datgene wat de Heilige Païsios van de berg Athos ons zelf verteld heeft.

Misschien is het u in het geheel niet opgevallen, maar nadat onze Heer en Verlosser vernam wat er met Zijn achterneef Johannes de Doper gebeurd was trok hij zich vandaar naar een eenzame plaats terug en het volk volgde Hem te voet uit de steden.
Hij trok Zich terug en bad tot de Vader en bleef met ontferming over het volk bewogen en genas hun zieken en gaf hun vervolgens op wonderbaarlijke wijze te eten van de vijf broden en de twee vissen.
Nadat het volk verzadigd was dwong Hij Zijn Leerlingen in een boot en liet Zich vooruit varen naar de overkant, totdat Hij de menigte zou hebben weggezonden. En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij opnieuw de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen.

Vervolgens waren de apostelen op het meer en kwam de Heer hen over het water tegemoet. Op uitnodiging van Christus loopt Petrus over het water, tot hij zich bewust wordt van z’n situatie als mens en wordt hij door Christus gered.
Ook hier zien we dat de Heer ons overlaat aan de elementen, maar voorkomt dat wij ten ondergaan, zoals bij Job: “Toen zei de Heer tegen de duivel:
‘Zie, wat hij ook heeft, geef Ik in uw hand; maar raak hem niet aan’” Job.1: 12.
De heilige Augustinus van Hippo merkt op dat:
      een mens wordt geobserveerd en de dingen die hem toebehoren.
Niemand weet wat voor soort hij is. God ziet wat voor soort hij is.
Soms ontsnapt hij zelfs de duivel zelf . . . [Job] ontsnapte aan zijn ogen
omdat Satan in duisternis verkeerde “. Deze waarheid wordt voor ons geïllustreerd in het boek Job, want dit door God gegeven werk verlicht ons moderne debat over cultuur versus persoonlijkheid en welke daarvan uiteindelijk dominant is in iemands leven.

Het eerste vers van de tekst gaat over Job:

Job was rechtvaardig

“Die man was oprecht, onberispelijk, rechtvaardig en godvrezend, en
hij onthield zich van alle kwaad” en deze samenvatting van Job’s karakter
wordt grotendeels nog eens herhaald Job.1: 8.
De Heilige Hesychius van Jeruzalem herinnert ons eraan dat
      velen zichzelf mens noemen, maar niet waarachtig zijn: want sommigen leven met een mens-onwaardig gedrag, terwijl anderen zich bij wijze van spreken gedragen als sluwe reptielen“.
Job lijkt, naar alle schijn, als vegetariër welig te groeien in een op landbouw gebaseerde economie welke hem in staat stelt een welgesteld leventje te leiden,
het ontbrak hem aan niets Job.1: 2-5.
Maar spoedig zal al wat hij materieel bezit voor zijn welzijn en financieel succes abrupt verliezen Job.1: 13-22.
In vers 5 van dit vroege tafereel met betrekking tot het materiële rijk waarin Job leefde, wordt ons verteld waarom hij een rechtvaardige en godvrezende man wordt genoemd, die zich heel bewust “onthield van alle kwaad”Job.1: 1.
Ondanks zijn materiële succes, omdat hij God georiënteerd is, voert hij spirituele oefeningen uit, zoals het brengen van offers voor zijn zonen en dochters, volgens hun aantal, evenals een kalf voor de zonden van hun zielen. Want Job zei: “Opdat mijn zonen de kwade dingen niet bedenken tegen GodJob.1: 5.
Het verhaal verandert echter al snel onze aandacht van het materiële gericht zijn en opent voor ons het ascetisch spirituele rijk van engelen, gericht op onze  Almachtige Vader, “Schepper van hemel en aarde, en van alle zichtbare en onzichtbare dingenGeloofsbelijdenis.
Hoewel de duivel een gevallen engel is, komt deze op die specifieke dag voor God’s aangezicht in het bijzijn van de gelovige en heilige engelenwezens.
De Heer, die alles in elk rijk ziet, confronteert hem met:
“Waar kom je vandaan?”
Waarop de duivel antwoordt: “Ik kwam hier nadat ik over de aarde ging en rondliep onder de hemelen” Job.1: 7.

als een brullende leeuw

Hier is een herinnering aan ons om “waakzaam te zijn; want [onze tegenstrever]  de duivel waart [loopt overal en nergens rond, je weet niet waar] rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden1Petr.5: 8.
Ooit de uitdager van deugd en de doodsvijand van vrede van hart,
beledigt de duivel God Zelf en vraagt:
Biedt Job zonder reden de Here aanbidden?Job.1: 9.
Hij probeert immers God’s verrukking over Job te verstoren door te insinueren dat God de weg baant voor Job’s morele en fysieke prestaties door hem materieel succes te bieden. Hij beschimpt:
Maar stak uw hand uit en raak alles wat hij heeft aan, en
kijk of hij U in Uw gezicht zal zegenenJob.1: 11.
Zoals de Heilige Johannes Chrysostomos in zijn commentaar opmerkt:
‘   Wat een onbeschaamdheid!
Hij had de brutaliteit om een ​​geschil met God aan te gaan;
toch is/was deze houding niet alleen die van de demon, maar
ook die van kwaadwillende mensen . . .
De duivel raakt de kudde zelfs niet aan indien
hij geen toestemming gekregen heeft . . .
Want hij is ver van God verwijderd, als [diegene] die
de rechtvaardigen wil laten struikelen‘.
Inderdaad, onze vijand streeft ernaar de vrede van de ziel te verstoren en is op vernietiging uit. Dus laten we ons wapenen tegen Satan’s pogingen om onze overtuiging te verminderen dat “al het goede van God komt” en dat we “in niets kunnen slagen zonder de hulp van God’s Genadegave“.
  Mogen wij niet rondrennen op zoek naar menselijke wijsheid en vermogen, maar handelen met de nederige kracht die we dankzij God verkrijgen en datgene wat dient te gebeuren geheel aan God over te laten
Heilige Dorotheos van Gaza.
De Bron van het menselijke karakter is zelf alles in de hand te houden en als het enigszins kan dusdanig te manipuleren dat het onze kant oprolt.
In al deze gebeurtenissen die hem overkwamen, heeft Job [echter] helemaal niet gezondigd voor de Heer en heeft hij geen dwaasheid aan God toegeschrevenJob. 1: 22.

Aan het begin wordt de Profeet Job als gevolg van de gaven van de Heilige Geest reeds beschreven als: “waarachtig, onberispelijk, rechtvaardig en godvrezend,
zich onthoudend van alles wat kwaad is” Job.1: 1.
Indien we nauwkeurig lezen, kunnen we de bron van Job’s karakter, van zijn rechtvaardige ziel waarnemen: naast het natuurlijk gegeven van het menselijk verdriet
– door zijn kleren te scheuren en “de haren van zijn hoofd” te scheren
– viel Job ook “ter aarde en aanbadJob.1: 20.
Het gebed van de profeet onthult een niet-aflatende afhankelijkheid van God:
Gezegend zij de Naam des HerenJob.1: 21.
De onderliggende veronderstelling van Job’s leven is dat:
➥  alle dingen van God zijn,- de Heer die geeft en
➥  de Heer, Die Zich terugtrekt zoals Hij verkiest
en alle dingen [ook in de Kerk] zich slechts via onze God ontwikkelen tot  de zegening van de mens Job.1: 21.

De heilige Johannes Chrysostomus verheft Job’s reactie en beschouwt dit als een spiegel voor ons zelfonderzoek wanneer hij spreekt over:
de dingen die je veel mensen ziet doen. . . denk daarbij aan:
✥     ‘wanneer ze anderen zien genieten van gelukkige dagen, terwijl ze als vanzelf sprekend in de ergste beproevingen worden ondergedompeld.
Hij merkt daarbij op dat Job niets gezegd heeft, noch iets gemeens heeft toebedacht aan andere mensen.
Integendeel“, zoals Johannes Guldenmond aangeeft,
weerhield de Profeet Job zichzelf”:
hij heeft de gebeurtenissen van onrechtvaardigheid niet nog eens overtroffen.
– Hij heeft niet gezegd dat de gebeurtenissen hem zonder motief of bij toeval werden aangedaan;
✥     ‘Hij heeft niet gezegd: ik ben rechtvaardig en ik ben me niet bewust van enige zonde; die mensen zijn allemaal in de bloei van hun leven terwijl ik in ontelbare kwaden doorsta, waarom? – Wat voor onrecht, welke zonde heb ik persoonlijk begaan? Daaruit blijkt dat God nog wel om geeft en mijn zaken behartigt
”.

Job beschuldigt het leven of de mogelijkheid om oneerlijk, manipulerend òf onrechtvaardig te zijn niet.
In tegenstelling tot velen in de westerse wereld, roept de profeet, zijn verdediger niet op  juridische actie tegen ‘de rovers’ te ondernemen Job.1: 15 òf tegen de verwarringzaaiers, de ruiters Job.1: 17.
Hij aanbidt God, en hij “beveelt God niet met dwaasheidJob.1: 22.
Bekijk zorgvuldig zijn veronderstelling:
Job ziet het leven in de handen van God, zodat alles wat er maar gebeurt van God afkomstig is en eerst dàn kan de mens alles accepteren zoals het plaats vindt.
Dus, Job zegent God in de geest dat “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij  Wie geen verandering is of zweem van ommekeer” Jac.1: 17.

☦️      Er is geen spoor van een berusting in het lot of het toeval met Job.
“Aan de Heer behoort de aarde en haar volheid, 
de gehele wereld,
met allen die erop wonen” Psalm 23: 1.
Inderdaad, de woorden van de Profeet David zijn de woorden:
Alle dingen hebt Gij onderworpen onder Uw voetenPsalm 8: 6.
Job’s goddelijke kijk op het leven en de wereld is tegen elke theorie die willekeur als de alleenheerser van het leven beschouwt;
➽     Dáár wordt niet gesproken over de eerst onder gelijken, daar is geen sprake van manipuleren en onderdrukken van de mens, daar heerst geen hiërarchie in wereldse begrippen.
➥     Dáár is slechts één Heilig, één Heer en dat is God Zelf,  tot Heerlijkheid van God, de Pantocrator Zelf.
Alles wat de mens doet, behoort hij slechts te doen tot meerdere eer en glorie van God.

☦️     Verder, blijkt dat Job in alles de Blijde Boodschap volgt, probeert de Profeet niet elke negatieve gebeurtenis te associëren met een specifieke zonde van zijn eigen persoonlijke leven.
Hij accepteert dat dingen slechte ten kwade gebeuren met goede mensen, omdat
hij impliciet in zichzelf de overtuiging heeft hetgeen de Apostel Paulus expliciet zegt:
de gehele schepping zucht en beeft van pijnRom.8: 22.
We leven na de val, niet in het Paradijs, we leven in het Koninkrijk onder de Hemelen.
Dus Job plaagt zichzelf niet door eindeloos naar anderen te wijzen en zich voor in eigen kring heimelijk af te vragen: “Wat voor onrecht, welke zonde heb ik persoonlijk begaan?” Job.1: 22.
De schoonheid van het hart van Job manifesteert zich als ‘van nature’ wanneer
hij uit deemoed ter aarde neervalt Job.1: 20.
Zoals de heilige Metropoliet van Philadelphia zei over uitputting:
het toont ons een beeld van de val van de mens in zonde en
drukt de belijdenis van onze zondigheid uit
Philokalie.

Slapende apostelen, by michel Ciry

Er ligt ongetwijfeld een grote eenzaamheid in pijn en kwelling opgesloten.
Een muur wordt opgetrokken rond degenen die worden vastgehouden in de klauwen van dit lijden. De Heer heeft dit isolement Zelf in de hof van olijven ervaren, toen hij aan Petrus, die Hij lief had vroeg:
Simon, slaapt gij?
Was het jou niet een uurtje mogelijk
met mij te waken?
Marc.14: 37.
En Job wist, net als de Heer, dat wat hem ook zou overkomen, de hand van God op de gebeurtenissen was.
Hij wist dat God om zijn zaken gaf en hem niet terzijde had geschoven.
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft weggenomenJob.1: 21.
Er is geen lijden dat iemand van ons doorstaat van waaruit God een straatje om gaat, want onze God en Verlosser, Jezus Christus Zelf,  heeft als mens van vlees en bloed in Zijn Passie grote pijn en smart ervaren voor onze Redding.

    Ik ben het werk van Uw handen.
Schenk mij Uw Genade volle helpende hand en
geef mij geduld en kracht om alle verdrukkingen
te verduren met onderwerping aan Uw Wil
”.

Dit gebed zuivert ons en de lezing van deze tekst geeft ons onderricht.
Beiden zijn waardevol; wanneer een van beide niet mogelijk is, is bidden te verkiezen boven lezen.
Wie altijd bij God wil zijn, dient veel te bidden en te lezen. Want wanneer wij bidden spreken wij met Go; maar als wij lezen spreekt God tot ons.
De grondslag voor elke vooruitgang is lezen en jezelf overgeven aan de stilte opdat het gesprek met God tot stand kan komen.
Wat wij niet weten, leren wij door te lezen; wat wij geleerd hebben, houden wij vast door het te overwegen.
De lezing van de Heilige Schrift brengt ons dubbel voordeel: want zij vormt het inzicht van ons verstand en haalt de mens weg [onttrekt de mens] aan zijn ijdelheden van de wereld om hem naar de liefde van God te brengen.
Lezing heeft een tweevoudig doel:
1.]. het door bestudering begrijpen van hetgeen er gezegd wordt.
2.]. het nut van hetgeen er verkondigd wordt en de manier waarop dit plaats vindt.
Ieder mens wil immers eerst begrijpen wat hij leest; pas daarna is hij in staat uit te dragen wat hij geleerd heeft.
Een toegewijd lezer en zo ascetisch bent u ‘zeker en vast’, wanneer u deze site regelmatig doorvorst, wil dit vooral door domweg te doen in praktijk te brengen door wàt hij leest en niet alleen om kennis na te streven. Daar heb je dan weer langdurige ascetische oefening voor nodig en dààr hebben de meeste geestelijken geen tijd meer voor.
Want het is minder erg te weten wat je dient te doen, dan het niet te doen als je het weet. Wij lezen immers omdat wij iets willen weten, maar als wij dan het goede dat wij geleerd hebben, kennen, dienen wij dit ook nog in de wreld om ons heen in praktijk te brengen.
Om de zin van de Heilige Schrift te begrijpen dienen wij ons er door veelvuldige lezing mee vertrouwd te geraken. Daarom staat er geschreven:
    Verwijder de goddeloze uit het bijzijn van de Koning, de Heer der Heerscharen, dan zal Zijn Troon steunen op Gerechtigheid . . . . .  Goede en toepasselijke woorden zijn als gouden appelen op zilveren schalen . . . . .  een gezagsdrager laat zich door vriendelijk geduld overtuigen, een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermurwenSpr. 25: 5,11 en 15.
    anders gezegd:
‘  De berispingen van iemand die van u houdt, worden ingegeven door vriendschap; vriendelijkheid van iemand die u haat, komt slechts voort uit bedrog’.

6e Zondag ná Pinksteren – de rechte weg van de heiligen

De alheilige wereldomvattende Kerk, ‘een Mysterie’ – icoon

En in een schip gegaan zijnde, stak Hij over en Hij kwam in zijn eigen stad.
En zie, men bracht een verlamde, op een bed liggende, tot Hem.
En daar Jezus hun Geloof zag, zei Hij tot de verlamde:
‘Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven’.
En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.
En daar Jezus hun overleggingen kende, zei Hij:
‘Waarom overlegt gij kwaad in uw hart?
Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?
Maar, opdat gij weten moogt, dat  de Zoon des mensen Macht heeft op
aarde zonden te vergeven’
– toen zeide Hij tot de verlamde: ‘Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis’.
En hij stond op en ging naar huis.
Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en  zij verheerlijkten God, die  zulk een macht aan de mensen gegeven had. En vandaar trok Hij verder
Matth. 9: 1- 8.

 

gaven van de Heilige Geest, mosaïc

    Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de Genade, Die ons gegeven is:
⁌   profetie, naar gelang van ons Geloof;
⁌   wie dient, in het dienen;
⁌   wie onderwijst, in het onderwijzen;
⁌   wie vermaant, in het vermanen;
⁌   wie mededeelt, in eenvoud;
⁌   wie leiding geeft in ijver;
[oprechte, niet zichzelf zoekend]
⁌   wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.
De liefde zij ongeveinsd.
Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Weest in broederliefde elkander genegen,
in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten,
vurig van geest, dient [slechts] de Heer.
Weest blij in de Hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,
bijdragend in de noden der heiligen,
legt u toe op de gastvrijheid
Rom.12: 6-14.

Paulus gaat nog eventjes door:
  Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar
voegt u in het eenvoudige.
Weest niet eigenwijs.Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.
Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, Vrede met alle mensen.
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want
er staat geschreven:
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden’, spreekt de Heer.
Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien
hij dorst heeft, geef hem te drinken, want
[op die manier] zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goedeRom.12: 14-19.

Je kunt vervolgens niet anders dan onderwerpen aan de overheden, die boven je staan. Want er is geen overheid dan door God gegeven en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling God’s, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.
Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheid’s- personen, maar wèl, als hij verkeerd handelt.
Wil je dus zonder vrees voor de overheid zijn? Doe dan het [slechts de wil van die overheid, want dat is slechts het ➙ ???] goede, en je zult uiteindelijk lof van haar ontvangen. Je mag op z’n minst aannemen, dat zij in dienst staan van God, teneinde jou het goede te doen toekomen. Is dit niet het geval, vlucht dan met de velen, die voortvluchtig zijn en zoek een goed onderkomen.

 

Bijbelse Koning Salomo, koninklijk paleis op de dam, Amsterdam

    Want de Hoop van de goddelozen is als stof, door de wind verstrooid en gelijk een dunne rijm, door een storm verdreven en gelijk een rook door de wind verwaaid en gelijk men iemand vergeet, die slechts voor een dag gast geweest is;
Maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven en bij de Heer is hun loon en de Hoogste zorgt voor hen.
Daarom zullen zij een heerlijk rijk ontvangen en een schone kroon van de hand des Heren; want hij zal hen met Zijn rechterhand beschermen en met Zijn arm verdedigen.

  Hij zal zijn ijver nemen tot een harnassen zal de schepselen toerusten tot wraak over de vijanden.
  Hij zal Gerechtigheid aantrekken tot een borstharnas en zal het strenge oordeel opzetten tot helm.
  Hij zal Heiligheid nemen tot een onoverwinnelijk schild.
  Hij zal de strenge toorn wetten tot een zwaard; en de wereldbol met Hem ten strijde uittrekken tegen de onwijzen.
De bliksemschichten zullen juist treffen en zullen uit de wolken, als een stijf-gespannen boog, schieten naar het doelwit;
en dikke hagel zal uit de toorn van de donderslagen vallen.
Ook zal het water van de zee tegen hen woeden en de rivieren zullen hen onstuimig overstromen;
en er zal ook een sterke wind tegen hen opstaan en zal hen als een wervelwind verstrooien.
     Ongerechtigheid verwoest alle landen en een slecht leven stort de tronen der geweldigen [zogenaamde machtigen] omver.
     Hoort dan koningen en merkt op; leert, gij rechters der aarde.
Neemt ter ore, gij, die over velen heerst; gij die u verheft boven de volkeren; want
u is de oppermacht gegeven van de Heer en het gezag van de Hoogste:
Die zal vragen hoe gij handelt en onderzoeken wat gij instelt. Want gij zijt ambtslieden van Zijn Rijk, maar gij bedient uw ambt niet wèl en houdt geen recht en doet niet naar hetgeen de Heer ingesteld heeft
Wijsheid van Salomo 5: 15-6: 5.

⁌   Heiligen zoeken niet alleen naar een psychologisch evenwicht, maar
• trachten tevens de volheid van het leven te bereiken.
⁌   Heiligen ontwikkelen niet alleen religieuze ervaringen, maar
• trachten de vervulling van het leven te verwerven.
⁌   De mens is immers geschapen naar het beeld van God en
• dient derhalve het bereiken Zijn gelijkenis na te streven.
⁌   Het laatste doel, de doeloorzaak [Gr.= ἐντελέχεια] gaat
aldus Aristoteles
•  de stoffelijke-, de vormgevende- en de werkende oorzaak te boven.
⁌   Zolang dit verlangen niet verzadigd is en
• de mens vèr van God verwijderd is gebleven, lijdt hij des te meer.

De Heiligen van de Kerk
  Maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven en
bij de Heer is hun loon en de Hoogste zorgt voor hen
Wijsheid van Salomo 5: 15
Wanneer Salomo spreekt van de “rechtvaardigen“, doelt hij
op hen wier tegenhangers, in het Nieuwe Testament, heiligen worden genoemd.
In Orthodoxe geschriften worden de goddelijke personages van het Oude Testament
Profeten, zieners, voorvaderen en voormoeders 
•  gewoonlijk beschreven door de bijvoeglijke naamwoorden
rechtvaardig, heilig of gezegend.

Aangezien het lezen van deze passage uit de Wijsheid van Salomo
is voorgeschreven aan de Grote Vespers voor belangrijke feestdag van
heiligen zoals de Heilige Panteleimon, kunt u er zeker van zijn dat
de Kerk de term ‘Rechtvaardig‘ begrijpt om te verwijzen naar
degenen die wij kennen als heiligen.
Wij begrijpen heel goed dat God zijn na-volgers zal zegenen;
Hij doet dat telkenmale onafgebroken, o.a. tijdens de Goddelijke Liturgie,
maar Hij doet dat tevens door het gebed tot Hem, op verzoek van
Zijn heiligen vanwege de drie punten die de Wijze Salomo over hen stelt:
1]. dàt ze voor eeuwig leven;
2]. dàt hun beloning bij God ligt; en
3]. dàt de Allerhoogste voor hen zorgt Wijsheid van Salomo 5: 15.

het Hemels Jeruzalem

    Ten eerste onthult Salomo dat de rechtvaardigen ‘voor eeuwig leven‘.
Henoch, een van de rechtvaardigen, die in Genesis wordt genoemd:
En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomenGen.5: 24.
    We kunnen aan deze verstandhouding het bijbelse verslag betreffende Elia toevoegen:
Toen hij en Elisa voor de laatste keer wandelden en spraken, “En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel 2Kon.2: 11.
      We leren van Melchizedek, een priester “voor altijd”, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament:
⁌     Toen ging de koning van Sodom uit, hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het Koningsdal. En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: ‘ Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiendenGen.14: 17-20.
⁌     Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging [van zijn naam]: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning van de vrede; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van het leven, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor alle tijden  Hebr.7: 1-3.

Laten wij echter deze uitzonderlijke voorbeelden even terzijde schuiven, want Salomo beperkt zijn leringen over de rechtvaardigen niet tot het kleine aantal notabelen, de hoogwaardigheid’s-bekleders.
Integendeel, hij geeft een belangrijke les over het eeuwige leven voor al die heiligen, inclusief de meerderheid die, net als Mozes, kwamen te rustten en begraven werden.
⁌   Waarom zou de Kerk anders deze passage lezen op feesten van Martelaren, zoals Panteleimon, Euphemia en Charalampos, die stierven voor hun getuigenis?
Iedere ná-volger, ja elke ná-jager van Christus is immers een voorbeeld voor anderen, òf niet soms en kan zich als zodanig als martelaar en heilige beschouwen, als heilige onder de heiligen van alle tijden.
⁌   Waarom anders zou de heilige Johannes van Damascus in de begrafenisdienst
een pleidooi houden voor de ziel van elk van God’s dienstknechten, dat
zij gevestigd zijn:
    in het Paradijs, waar de koren der heiligen en de rechtvaardigen
schitteren als de sterren aan de Hemelen
”.

Salomo spreekt tot dit punt wanneer hij zegt dat de beloning van de rechtvaardigen . . . – “bij de Heer is” – . . .  Wijsheid van Salomo 5: 15.
       Hij bevestigt dat het eeuwige leven een geschenk van God is aan zijn heiligen
een van de vele goddelijke geschenken die buiten het vermogen van onze sterf-lijke zondaars ligt.
       Want terwijl we leren en ideeën verzamelen uit de woorden van andere mensen, weten we maar al te goed dat de Heer – ‘een heel ander soort kennis is toegedaan’ -;
    het is een ontmoeting met Christus, onze Heer en Die zal 
ons onzicht geven en ons het een en ander vroeg of laat duidelijk maken.
Er wordt niet voor niets verkondigd:
– ‘ onderzoekt alles en behoudt het goede‘ – ; God drenkt vrijelijk liefde en vele schatten over ons.
Wordt het ons nu nog niet duidelijk? Wij weten dat Christus, onze Heer en Verlosser om ons mensen geeft, Hij heeft de mensen lief, want zoals de heilige Johannes zegt:
    Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Z
ijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven zal hebbenJohn.3: 16.

       Hier vinden we bewijs van de Waarheid dat
inderdaad onze “zorg door de Allerhoogste” geleverd wordt.
Wijsheid van Salomo 5: 15.
We hebben de rand van een grote, uitgestrekte oceaan bereikt.
       Zoals de Heilige Romanos de Melode het uitzingt:
De zee wast de baksteen, de grote diepte baadt de klei, maar
lost haar samenstelling niet op, maar comprimeert haar substantie en
veegt haar vrije wil schoon.
⁌   Zie de houding van de Maker; kijk naar dat van de Schepper in de richting van Zijn schepselen.
⁌   Zij leunen aan tafel en Hij staat;
⁌   Zij worden gevoed en Hij voorziet;
⁌   Ze worden gewassen en hij veegt schoon envoeten van klei
worden niet gesmolten in de handen van het vuur.
Wees genadig, barmhartig, barmhartig voor ons,
U die geduldig bent met alles en wacht op allen

Kontakion uit ‘Over het leven van Christus’: blz. 118.

om de ‘levende’ Christus       
    Geef ons, Meester, nu wij slapen gaan, rust naar lichaam en ziel.
Behoed ons voor een duistere [zondige] slaap, en
voor iedere
[donkere en] nachtelijke begeerte.
Breng tot rust de aandrang van onzuivere neigingen:
doof de vurige pijlen van de boze, die in het geheim op ons afkomen.
Doe bedaren de opstandigheid van ons vlees, en
kalmeer iedere bezorgdheid door aardse en voorbijgaande dingen.
En Geef ons, o God, een waakzame geest, zuivere gedachten en
een nuchter hart, geef ons een lichte slaap, vrij van iedere fantasie.
Doe ons opstaan op de tijd van het gebed, gesterkt door Uw Geboden,
Uw Oordelen steeds gedenkend.
Maak dat wij U de gehele nacht in de geest mogen verheerlijken door
het bezingen, zegenen en loven van Uw heilige en alleenlijke Naam:
van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. AMEN.
Hooggeprezen altijd-maagd en gezegende Moeder van Christus God,
breng ons gebed tot Uw Zoon, onze God, opdat Hij door U onze zielen zal mogen redden.
Mijn vertrouwen is de Vader, mijn toevlucht is de Zoon, mijn bescherming de Heilige Geest,
Alheilige Drieëenheid, ere zij U.
Ere zij U, Christus, onze hoop, ere zij U
”.
Avondgebed uit Horologion ROK ’s-Gravenhage blz. 344

NB. Over [schijn-]heiligheid als mededeling, in eenvoud.
Er wordt onder orthodoxen in onze wereld geen aanduiding
méér gebruikt of anders gezegd ‘misbruikt’ dan de term canoniek.
Men hoort eindeloze discussies over de “canoniciteit” òf de “niet-canoniciteit” van deze of gene bisschop, jurisdictie, priester, gemeenschap.
Is het op zichzelf geen aanwijzing dat er iets faliekant verkeerd is òf, althans,
twijfelachtig vanuit het canonieke oogpunt in onze hedendaagse wereld, dat
er een canoniek probleem bestaat waarvoor
een algehele analyse en oplossing op z’n plaats zou zijn?
Helaas wordt het bestaan van een dergelijk probleem zelden of nooit toegegeven.
Iedereen claimt simpelweg de volheid van canonaliteit voor z’n eigen positieen veroordeelt, ja veroordeelt zelfs in Naam van de Apostlische Kerk
de kerkelijke status van anderen als niet canoniek [It’s the toy of the boys].
En vervolgens verbaast men zich dan over het minderwaardig niveau en
het cynisme van deze ‘canonieke‘ gevechten waarin elke insinuatie, elke
vervorming is toegestaan zolang het de ‘zgn. vijand‘ schaadt.

iedere denominatie vist in een wereld, die onstuimig is; in ‘verschuivende’ rechtsgebieden’, de eenheid van de Kerk is vèr te zoeken

De zorg hier is niet vóór de Waarheid, maar voor het behalen van
wereldse overwinningen, in de vorm van parochies, bisschoppen, priesters
– “verschuivende” rechtsgebieden en toetreden tot de “canonieke”;
het zgn. ‘landjepik’.
Hiertoe worden zelfs doelbewust vazallen opgeleid teneinde op de wereld’s politiek belangrijke plaatsen, het doel van de één boven de ànder dienen te gaan bevorderen.
Het doet er niet toe dat dezelfde bisschop of priester gisteren veroordeelde wat
hij in de tegenwoordige tijd als canoniek prijst, dat de diepe beweegredenen achter al deze overdrachten zelden iets te maken hebben met canonieke overtuigingen; waar het om gaat, is overwinning [op wat? op wie?, op Christus?].
We leven in de vergiftigde atmosfeer van anathema’s en excommunicaties,
juridische geneuzel en rechtszaken, twijfelachtige toewijdingen van dubieuze bisschoppen, haat, laster, leugens!
Maar denken we wel eens na over de onherstelbare morele schade die dit alles
onze ná-volgers, ná-jagers van Christus, de goedgelovige mensen toebrengt?
Hoe kunnen de beminde gelovigen met al dat geharrewar de Hiërarchie en haar beslissingen respecteren? Welke betekenis kan het begrip canoniek voor hen nog hebben? Moedigen we ons met ons gepolitiseerd handelen de rechtvaardige navolgers niet aan om alle normen, alle voorschriften, alle regels als puur familieliair te beschouwen, zo de wind waait, waait m’n vestje?
Soms vraagt men zich af of de hiërarchie van de Kerk zich wel bewust zijn
van het schandaal van deze situatie, of ze ooit denken aan het cynisme dat dit alles in de harten van de gewone orthodoxen veroorzaakt en voedt.
Laat slechts degenen horen die het horen wil.
Als een vrij en verantwoordelijk lid van de kerk van Christus, wordt  twijfelachtige toewijding profetisch bestraft en indien noodzakelijk, in de huidige vorm bekritiseerd ook wanneer het gaat over oppervlakkige hedendaagse vormen van oecumenisme.
Sommige orthodoxen menen dat de orthodoxe kerk niets meer is dan de Russische of Griekse equivalent van de episcopale kerk; vanuit zo’n idee natuurlijk, zal men niet heel hard proberen om iemand tot het orthodoxe geloof te brengen.
Dit is de fout van de oecumenische beweging, die ontmoetingen en conferenties organiseert met niet-orthodoxe kerken, niet met het doel om hen tot het ware geloof van de orthodoxie te brengen, maar op basis van wereldse vriendschap, om te spreken over de secundaire dingen die we gemeen hebben met hen, en om
de verschillen te verdoezelen die ons scheiden en waarvan het bewustzijn hen gretig probeert het orthodoxe geloof te aanvaarden.
Dit wil niet zeggen dat alle ontmoetingen tussen orthodoxe en niet-orthodoxe christenen, ‘getuigenis af leggen’ van de niet-orthodoxe leefwijze, zoals ze zouden moeten zijn.
Met alle respect voor de opvattingen van de niet-orthodoxen, leven we niet op de  juiste manier met ons orthodoxe geloof als we anderen op de een of andere manier niet bewust maken van het grote verschil in Orthodoxie.
Dit hoeft niet te betekenen argumenten en polemieken over aspecten van het Geloof, hoewel deze kunnen ontstaan nadat anderen geïnteresseerd zijn in de Orthodoxie.
De manier waarop iemand zijn orthodoxe leven leidt, als men serieus bezig is met het nakomen van de verplichting om orthodox christen te zijn, is al een getuigenis voor anderen …
Nog een andere fout welke door de hedendaagse orthodoxie gemaakt wordt is
wat men de ‘vesting’s-mentaliteit‘ zou kunnen noemen:
‘wij’ hebben de waarheid in pacht, die van de Orthodoxie en de tijden zijn zo slecht dat onze voornaamste activiteit nu is om dit te verdedigen tegen de vijanden van alle kanten.
Vaak gaat deze mentaliteit overboord in het vinden van “verraders” en “ketters” temidden van de orthodoxe christenen zelf en heel vaak is het aldus bezig met zijn eigen “correctheid” en de “onjuistheid” van anderen dat er nog maar heel weinig kracht over is om de Blijde Boodschap en die van haar Verlossing zelfs aan de orthodoxen te prediken, laat staan aan degenen buiten de Kerk.

Na dit alles vermeld te hebben, neem van mij aan – voor mij persoonlijk – is de vroeg-christelijke orthodoxie inderdaad de juiste lering en de juiste aanbidding van God, maar dat neem niet weg dat wij als na-volgers van Christus als familieleden door hetzelfde bloed allemaal op weg zijn en wij allemaal in de Kerk van Christus zijn geplaatst;
  Daarin zijn wij geboren en zijn wij gedoopt – maar dat neemt niet weg dat wij persoonlijk verantwoording dienen af te leggen van de weg, die we in deze hebben gelopen ‘ook’ wat betreft het samengaan met gelijkgezindten.
  Iedereen die ijverig is voor het woord van God, dient ook onze ziel bevrijden van het voortdurende intellectuele streven om te bewijzen dat ze ongelijk hebben.
  De conclusie van dit alles is dat alleen diegene leeft, die in de Genade van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, wordt geheiligd en werkt in de gerechtigheid die hij verworven heeft door het Geloof, in de hoop en uit liefde tot God en de naaste.
– welke wegen je ook gaat wij zijn mensen en overal is wel iets aan de hand,
maar houdt aan een ding ten allen tijde vast:
één is Heilig, één is Heer, Jezus Christus, tot Heerlijkheid van God, de Vader”,
indien wij dàt als het ‘waarachtige’ Geloof beschouwen,
  Veelal na onze eigen vaak moeilijke zoektocht -,
dan kunnen we niet anders dan anderen vragen het navolgen van Christus ‘daar-ìn’ te delen en dáár kan geen enkel mens tegenop en kunnen we met een gerust hart afwachten wat daar wèl niet van komt.
Neem van mij aan, dan zegt Christus tot ons verlamden:
•   “    Houdt moed, m’n kinderen, jullie zonden worden je vergeven”.

Apocalypse, I.M. Dionysiou, Athos

•   “    Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! 2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachtenJoël 2: 1,2.
•   ”    Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir [Hebr.= ‘in as veranderen‘]” Isaiah 13: 9-12.
•   ”    De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt”   Joël 2: 31; ook Hand.2: 20.
•   “ De grote dag des Heren is nabij – en komt snel nabij ; want de Heer heeft een offermaal bereid; Hij heeft Zijn genodigden geheiligd. Het zal geschieden ten dage van het offermaal des Heren, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragenZefanja 1: 7,8.
•   ” Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid [geen lucht meer krijgen van de warme?] en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis [smog?]. Een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.
Dan zal Ik
[de Heer over Hemel en aarde] de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Heer gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden” Zefanja 1: 14-18.
•   “   Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren [reeds] aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God’s zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat Hem weerhoudt, totdat
Hij Zich openbaart op Zijn tijd” 2Thess.2: 1–6.

Apolytikion
tn.5.
  “    Komt laat ons bezingen en aanbidden
het met de Vader en de Geest mede-eeuwige Woord,
Dat om ons te verlossen uit de Maagd geboren is.
Want Hij heeft het op Zich genomen
Zijn Lichaam aan het Kruis te laten slaan en de dood te verduren,
Om door Zijn Roemrijke Opstanding
de doden op te wekken
”.

Kondakion
tn. 5.  
“   Ter helle zijt Gij neergedaald, mijn Heiland,
en in Uw Almacht hebt Gij de ijzeren poorten gebroken.
Al Schepper hebt Gij de gestorvenen opgewekt;
de prikkel des doods vernietigd,
en Adam van de vloek bevrijd, o Menslievende.
Daarom roepen wij U allen toe: Heer, red ons
”.

Theotokion
tn.5.  
   Gij zijt in Waarheid de Cherubijnentroon,
want in U heeft het Woord woning genomen Alreine
en is in het vlees uit U voortgekomen.
Om ons heeft Hij het Kruis ondergaan en
heeft Hij als God de Opstanding geschonken
Om onze natuur te verheerlijken.
Vraag voor ons om vergeving van zonden
”.

6e Maandag ná Pinksteren – De Heer heeft geroepen – wees horende [niet doof] en ziende [niet blind], ‘Ook ik weet het en zwijg niet meer’.

van de hoed en de rand: – in de vroeg-christelijke kerk werd helemaal geen mitra gedragen – er bestond namelijk geen hiërarchie -, eerst ná 1600 is men een ‘hoed’  gaan dragen.

    En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?
       Hij antwoordde hun en zei:
‘ Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.
Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.
Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
En aan hen wordt de profetie van Isaiah vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.
Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.
Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier.
Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.
De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het Woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.
De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.
De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd -, deels zestig -, deels dertigvoudig Matth.13: 10-23.

    Want het Schriftwoord zegt tot Farao [Hebr.= ‘groot huis, zijn naaktheid’]:
‘ Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u Mijn Kracht zou tonen en Mijn Naam verbreid zou worden over de gehele aarde.
Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.
Gij zult nu tot mij zeggen:
Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat Zijn wil?
Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken?
Zal het geboetseerde soms tot Zijn boetseerder zeggen:
‘ Waarom hebt gij mij zo gemaakt?’.
Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?
       En als God nu, zijn toorn willende tonen en Zijn Kracht bekend maken, de voorwerpen van de toorn, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedig-heid verdragen heeft – juist om de Rijkdom van Zijn Heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid?
En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenenRom.16: 17-24.

    Nadat hij vandaar gegaan was, trof hij Elisa [Hebr.= ‘God is redding, zijn behoud’aan, de zoon van Safat [Hebr.= ‘berecht òf hij heeft geoordeeld’], bezig te ploegen met twaalf span voor zich, terwijl hij zelf bij het twaalfde was. Toen Elia [Hebr.=‘mijn God is Heer’] hem voorbijging, wierp hij hem [Elisaios] zijn mantel toe. Daarop verliet hij de runderen, snelde Elia achterna en zei:
    Laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen.
En hij zei tot hem: ‘Ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan?’.
Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen; het vlees gaf hij aan het volk, en zij aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem1Kon.19: 19-21;
    Het geschiedde, toen de Heer Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging en Elia zei tot Elisa:  ‘ Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Betel gezonden.
Maar Elisaios zei: ‘ Zo waar de Heer leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten’. Daarop begaven zij zich naar Betel’.
Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem:
‘ Weet gij, dat de Heer heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen?’.
En hij antwoordde: ‘Ook ik weet het, zwijgt stil’.
En Elia zei tot hem:
  Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden.
Maar hij zei: Zo waar de Heer leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten.
Zo kwamen zij te Jericho.
Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem:
Weet gij, dat de Heer heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen?
En hij antwoordde: ‘ Ook ik weet het, zwijgt stil’.
En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Here 
heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waar de Here leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder.
Vijftig man van de Profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan, toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden.
Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water; en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken.
En zodra zij overgestoken waren, zei Elia tot Elisa:
‘ Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen?’.
En Elisa zei:  ‘ Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn.
En Elia zeide: ‘ Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl
ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden.
Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.
En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden.
Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
En Elisa zag het en riep uit: ‘ Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël!
En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. 
Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan.
En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en riep:  Waar is de Heer, de God van Elia, ja Hij?
Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat
Elisa kon oversteken.
De Profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden:
‘ De geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde
”.2Kon.2: 1-15.

Het onzichtbare koninkrijk van God is in u, maar dat neemt niet weg dat het wel degelijk een zichtbare werkelijkheid zal zijn.

Christenen verwarren het koninkrijk van God vaak met het koninkrijk der hemelen. Maar indien je het Woord van de Blijde Boodschap ‘goed’ bestudeert,
zie je dat het twee verschillende zaken zijn.
    Het koninkrijk der hemelen is een aards koninkrijk, terwijl
    het Koninkrijk van God juist een Hemels Koninkrijk is.
Over het koninkrijk der hemelen staat in Isaiah dat
– de koe en de berin samen optrekken, tezamen weiden Isaiah 11: 7-16 en
– dat een kind z’n hand kan steken in het hol van een adder.
Dat is iets anders dàn het Koninkrijk van God, dat Hemels is en waar wedergeboren gelovigen naar uit mogen zien.
          Het is toch wel heel belangrijk om het volgende verschil in te zien [te weten]:
Het koninkrijk der hemelen betreft het Messiaanse vrede’s-rijk, waarover
veel Profeten in het Oude Testament hebben geprofeteerd en Israël [de Kerk] in het vooruitzicht hebben gesteld.
Dit vrede’s-rijk zal gaan samen vallen met de [weder-] komst van onze Heer en Verlosser naar de aarde en zal 1000 jaar duren.
Onze Heer zal als Koning plaatsnemen op Zijn Glorierijke Troon en in het gericht over de volkeren de schapen van de bokken scheiden, zoals dat in de Blijde Boodschap staat:
De schapen verkrijgen toegang tot het Vrederijk, de bokken wacht het oordeelMatth.25: 31-46.

Daarnaast lees je in Mattheus 13 dat de oprichting van dat rijk onderbroken wordt. Onze Heer sprak over het Koninkrijk der Hemelen, maar in Mattheus 12
kun je vinden je dat men Jezus beschuldigt dat Hij in de kracht van Beëlzebul wonderen doet. Op dàt punt bereikt de verwerping van onze Heer een climax, welke z’n grenzen niet kent.
Waar géén plaats is voor de Koning, is de tijd nog niet rijp voor het Koninkrijk!
Vanaf dat moment gaat onze Heer en Verlosser Zich tot de wereld wenden.
Omdat hij geen vruchten vond op de akker van Israël, gaat Hij zaaien op de akker van de wereld om dáár andere en nieuwe vruchten te kunnen oogsten.

Onze Heer en Verlosser is ook voor òns in ònze tijd met al het geharrewar in de Kerk heel duidelijk:
    Het Koninkrijk van God komt niet zo, dat het te berekenen is; 
ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u”. Met andere woorden waar maken wij ons druk om de grootschalige verdeling van het gelovige Volk over verschillende Christelijke geloof’s-uittingen – er is immers ‘één Heer’ en slechts ‘één is Heilig’ tot – Heerlijkheid van God, de Vader’ –.
Op de duidelijke uiteenzetting van het Koninkrijk van God vervolgt Christus tot Zijn directe navolgers, die Hem in den lijve hebben ontmoet:
    Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één van de dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen:
    Zie,
dáár is het; zie, hìer is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet ná Luc.17: 20-23.
Maak je niet druk over dit òf dàt Patriarchaat – wie er wel niet in al dat geharrewar gelijk zou hebben, zèlfs de oorspronkelijke opvolging wordt door belangengroeperingen beïnvloed.
En maar blijven strijden over ‘wie de eerste wel niet is onder gelijken’.
Ze bekijken het maar, onze Heer en Verlosser zegt:
Het is niet hier, het is niet daar, het Koninkrijk van God is bij u, in je hart”,
ga dáár op zoek en laat de boel de boel.
Indien ik Vader over zo’n stel broers zou zijn, zou ik zeggen:
ruim eerst de rotzooi op je eigen [binnen-]kamer maar eens op!
eerst dàn praten we wel verder!”.

Opvolging, in het belast zijn met taken:
Elisaios [Hebr.
אֱלִישַׁע (Elisha)= ‘God van de komende, God is zijn behoud’]
nam Elia’s [Hebr. Elia= mijn God is Heer’ òf ‘de Heer is mijn God’] mantel die
op hem was gevallen en hij sloeg deze tegen het water
. . . “.
Toen zei hij: “Waar is de Heer God van Elia Zelf?”.
En hij sloeg opnieuw het water en het verdeelde deze kant en
daarop stak Elisaios over
2Kon.2: 14.
Het dramatische relaas van de overgang van de Profeet Elia
naar God’s “schitterende stad” in de Hemelen bevestigt zijn verheerlijking door God evenals zijn eeuwige plaats als hoofd onder de door God geïnspireerde Profeten.
Dáár kunnen de huidige grote Patriarchen en hun vazallen nog een puntje aan zuigen, aan ’zo’n’ overgang in de opvolging van degenen, die belast zijn met taken. 

Het geeft de reden aan waarom ‘de Kerk, het Lichaam van Christus’ de gelovigen oproept‘ om
Onze stem verheffen in vrede en vreugde,
zeggende, verheug u, o aardse engel en hemelse mens,
Elia van grote naam!

uit de Vespers voor de profeet Eliah.

Bevrijding van mistoestanden
Verder is het verslag van Elia’s Opgang naar de Hemelen
een type van de dienaar’s-schap’s volgorde dat tot
op de dag van vandaag onder het ‘waarachtige God’s volk’ doorgaat.
Het bestaan op zichzelf dient een belichaming te zijn van
Goddelijke Liefde’, van het vermogen God uit te drukken.
Continuïteit in bediening is belichaamd in
de doctrine van Apostolische successie, die verzekert dat
het waarachtig Christelijke Geloof en leven van het Christendom
wordt overgedragen van de oorspronkelijke Kerk naar
de gemeenschappen en uiteindelijk de beminde gelovige bereikt.
Dit is een proces welke van generatie op generatie en van plaats tot plaats
wordt voortgezet, door de opeenvolging van de Heilige Traditie van de Kerk.
          Dááròm dient de scheppingskracht van God niet gepolitiseerd te worden door het zich laten leiden door politieke druk van boven, van links òf rechts, van oost en west, door de USA òf Russia òf welke mogendheid dan ook.
We weten maar al te goed dat dat gepolitiseer al vanaf Constantijn de Grote de ‘dood’s-steek is voor het voortbestaan van Het Lichaam van Christus.
          Daarvoor behoef je niet gestudeerd te hebben, geleerd te hebben hoe te manipuleren, hetgeen ze momenteel effectief leiderschap noemen, teneinde
voor ‘vòl’, deskundig en effectief te worden aangezien.
Een glimlach of het tonen van respect alleen al zou een stukje hemel op aarde kunnen creëren, geen sarcastisch glimlachje – zo een van ik weet wel beter, maar
een oprecht gemeende glimlach van hart tot hart,
d.w.z. geen spelletjes meer.
En juist ‘dìt’ is de droom van God, broeder-, zusterschap, daarin
– word je geboren en gedoopt als ontijdig geborenen.
– word je ook als prelaat bekleed

De Kerk is als een familie. Je kunt mijlen ver van je broeder of zuster af staan, maar je behoort wèl tot hetzelfde gezin.
Zelfs àl maak je ruzie, ben je het niet helemaal met elkaar eens, dan nog blijft je familie een bloedband. Zo is het ook met de Kerk; het Lichaam van Christus.
Onze Heer en Verlosser wil niet dat God’s kinderen elkaar afslachten,
elkaar voorbij trachten te streven om
te claimen wat ‘alleen Hij’ heeft kunnen [waar] maken.
De aarde en àl wat daar op is, bestaat om er te delen en àlles wat de aarde voortbrengt is God’s geschenk aan ons, aan ons allemaal,
niet alleen aan degenen, die zich nogal als ‘haantje de voorste’ gedragen.
Het onderscheid dat de mens maakt is de eigen tekortkoming van de mens;
het geeft aan hoe ‘onvolwassen‘ de mensheid nog is.
Politiek bedrijven, óók in de Kerk, is op angst gebaseerd, op onderdrukking waarbij het de mens verdeelt, niet verenigt.
Straf niet degene die fout doet, maar vergeef hen, omdat zij niet beter weten, zelfs wanneer zij van geen ophouden weten en maar door blijven drammen vanwege eigen gelijk.

          In de wijding van toezichthouders en spelleiders wordt gesproken over
Apostolische opvolging, wanneer deze opvolging gepolitiseerd wordt,
maakt dit de Kerk kapot; het ondergraaft de wijze waarop het oorspronkelijk dienaar’s-schap van Elia op Elisha, waarbij de leringen en gebruiken  van vader op zoon met de grootste aandacht en eerbied werd doorgegeven.
Het bestaan van de Kerk op Zichzelf dient een creatie te zijn van liefde, van het vermogen God uit te drukken. Waar geen plaats is voor Christus, als de enige koning, is de tijd nog niet rijp voor het koninkrijk!
Dàt vermogen om God uit te drukken begint bij jezelf vernederen, hetgeen een ascetische houding betreft; daarom  werd in de vroeg-christelijke kerk de voorkeur gegeven aan de keuze van bisschoppen uit ‘een doorleefd ascetische geslacht’.
Dit is gebaseerd op de ‘Vijftig man van de Profeten waren ook gegaan, maar
op verre afstand bleven staan, toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden
2Kon.2: 7.
Ook ‘dìt’ is een scheppingsdaad van God die niet zonder het Woord geweest had kunnen zijn.
Onze gedachten vormen onze realiteit, ons handelen, degene, die zich laat leiden door slechte gedachten, creëert nog steeds opnieuw omstandigheden die de mensheid doen lijden.
Maar zij die handelen naar Liefde, een gegeven van God, creëert liefde om zichzelf en zijn omgeving [de Kerk] heen. Een glimlach of het tonen van respect kan al een stukje hemel op aarde creëren en juist ‘dìt’ is de droom van God.

Nogmaals en nogmaals onze Heer en Verlosser wil niet dat God’s kinderen elkaar afslachten om te claimen wat ‘alleen Hij’ heeft kunnen waar maken.
Een kind wat leert lopen en valt troost je, waarom troost je niet je naaste in
de wetenschap dat hij aan het leren is.
Ook het bieden van troost is een scheppingskracht van God, het is een schepping van het hart.
Laat je niet verleiden hij die je slaat terug te slaan, toon hem je hart want slechts door een voorbeeld te zijn – hoe het anders kan zal de mens leren.
Voed angst niet met angst, maar transformeer angst met door God gegeven Liefde en Vrede.

Slechts met ‘lege’, on-bevoordeelde handen kun je de handen ineen slaan;
omhels je broeder en zuster, laat ze niet alleen staan.
Maar geef ze ook de vrijheid jouw liefde af te wijzen; ze dienen God’s Liefde te vinden, daarin ligt de werkelijke bevrijding van het hart.

Waarachtige Opvolging
In de verheffing van Elia zijn wij allen getuige van het doorgeven van
waarachtig Geloof en leven aan de goddelijke Elisa – en daarna nog vele generaties.

De huidige lezing laat zien dat de opvolging in God’s bediening verankerd is in de waarneembare, oprechte eenheid onder degenen die Zijn Volk dienen. In het geval van Elia en Elisa, zien we dat Elia Elisa, zijn discipel,
in ‘eigen en besloten’ kring, alle gelegenheid geeft om met God’s hulp
zijn eigen’ weg te vinden zodra de Heer heeft geopenbaard dat
het “tijd is. . . om Elia naar de hemel te brengen2Kon.2: 1.
Niettemin, bedenkt Elisa driemaal:
Als de Heer leeft, en als uw ziel leeft, zal Ik u niet verlaten!2Kon.2: 2, 4, 6.

De eenheid tussen de twee grote Profeten werd wijd gedeeld met
een groep mensen die de “zonen van de profeten2Kon.2: 3, 5 werden genoemd, die leden waren van een ascetisch profetische orde.
Merk op dat de eenheid-in-bediening die ten grondslag ligt aan de opvolging voor het leven is en verder gaat dan dit huidige bestaan.
Elisa gaat met Elia de Jordaan over, wetende dat de Heer op het punt staat zijn meester te nemen, maar hij handhaaft hun eenheid in het aangezicht van de dood.
Na de verheffing van Elia naar de Hemelen roept Elisa “de Heer, de God van Elia” op 2Kon.2: 14, onthullend dat hij hun eenheid als bindend beschouwt, ondanks Elia’s intrede in de eeuwigheid.
Deze zelfde ‘herderlijke eenheid’ ligt van oorsprong ten grondslag aan de Apostolische successie die door de apostelen is voortgezet tot onze huidige bisschoppen.
Zoals bisschop Kallistos Ware uitlegt: “De Kerk is. . . gevormd door de gemeenschap van vele hiërarchen met elkaar, en van elke hiërarch met de leden van zijn kudde
uit: ‘The Orthodox Church’, Kallistos Ware, blz. 246.

De gemeenschap van bisschoppen laat zien dat de oorspronkelijke eenheid die
ten grondslag ligt aan de opvolging in de bediening een ‘geschenk van God’ is.
Na alles wat er bovenstaand bepleit is, zal het duidelijk zijn dat de huidige  wereldwijd ingeburgerde wijze van opvolging, welke van bovenaf geïnitieerd wordt, plaats zal dienen te maken voor de oorspronkelijke wijze van uitverkiezing.
God Zèlf is de bron van eenheid en verzekert via een door de plaatselijke gemeenschap van gelovigen en asceten gedragen voortdurende opvolging van degenen die in Zijn dienst zijn. Opvolging is niet het gevolg van menselijke [van bovenaf aangestuurde] keuzevrijheid, hoewel het uiteindelijk wordt uitgedrukt door menselijk handelen 2Kon.2: 8, 14;
het is eerder Mystiek van aard, door God geschonken.
De zegeningen die het Volk van God tijdens Elia’s leven heeft gekregen, worden zonder onderbreking voortgezet door Elisaios 2Kon.2: 4-9, 13.

Het ‘dubbele deel‘ van Elia’s geest 2Kon.2: 9 verwijst niet naar kwantiteit
– het is een Hebreeuws idioom dat de opeenvolging van Waarheid en actie aangeeft. Zó worden de Charismata van de Apostelen dubbel uitgebreid door
de waarachtig gevormde Apostolische bisschoppen van het Lichaam van Christus tot op de dag van vandaag.

Wij die de Cherubijnen op geheimnisvolle wijze verzinnebeelden en de leven schenkende Drieëenheid het driemaal heilig toezingen, laat ons nu alle aardse zorgen terzijde stellen

Gedenk, o Heer, [Patriarch . . ., Metropoliet . . ., onze Bisschop . . .  van Nederland,]
geef dat zij
[-‘in alle vrijheid, ongebonden’-] voor het welzijn van Uw heilige Kerken,
nog lang in Vrede, gezond en geëerd, ongedeerd mogen leven, en
het Woord van Uw Waarheid 
[-in het koninkrijk der hemelen, hier op aarderecht mogen verkondigen
uit: Gedachtenis na de Epiklese in de
Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilius de Grote

20 juli – de Profeet Elia [-Elias-] en zijn Hemelvaart

De Profeet Elia is een van de grote Profeten van de Christelijke Kerk, vanwege
de diepte van zijn Geloof, hem God’s-wege geschonken en de uitbundigheid waarmee hij dit onder zijn Volk uitgedragen heeft.
In de verkondiging van de Blijde Boodschap wordt hij dan ook dikwijls aangehaald en de kracht, die hij van de Heilige Geest heeft uitgestraald geeft ook in onze tijd nog het gewenste resultaat.
Van de mensen van het Oude Testament is hij misschien de meest geliefde en zijn gedachtenis wordt meer dan welke andere dan ook door de orthodoxe christenen geëerd. Voor alle christenen, in welke staat we ook zijn is de Profeet Elia een voorbeeld.

Hoewel hij geen teksten heeft geschreven, wordt hij altijd geciteerd met woorden van overgave, hij wordt gepresenteerd als een voorbeeld om na te volgen en hij neemt deel aan een van de belangrijkste gebeurtenissen van het Nieuwe Testamen, de Transfiguratie van onze Heer en Verlosser.

Vanaf het eerste boek van het Oude Testament wordt vermeld dat Henoch [Hebr.= ‘toegewijd’] met God wandelde, nadat hij Metuselach [Hebr.=‘man van de pijl’] verwekt had, dat hij niet meer was, want God had hem opgenomen Gen.5: 24.
Elia wist dat wie met de Heer twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemelen. De Heer richt immers de einden der aarde; de Heer geeft sterkte aan die Hem vrezen en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde 1Sam.2: 10.

Henoch en Elia zijn de twee gezichten van het Oude Testament, die de fysieke dood niet hebben ervaren, die levend werden opgenomen in de Hemelen, hetgeen impliceert wat de psalmist David aangeeft: “ . . . God zal mijn ziel verlossen uit de macht van de onderwereld, wanneer Hij mij opneemtPsalm 48: 16, God zal ons immers opnemen in Zijn hand.
Elia was een mens, die God aanschouwde, een wonderdoener en een aanhanger van de éne God.

De heilige Elias was afkomstig uit de stam Aäron, uit de stad Tishba, vandoor hij bekend is als ‘de Tishbiet’.
Toen Elias werd geboren, zag zijn vader Sabah [Hebr.=’zeven of een eed’] engelen van God rondom het kind, derhalve wikkelde het [voedde hij het kind op] in met vuur [van de Heilige Geest] en voedde het kind met al wat z’n God-minnende ziel nodig had [met vuur]. Deze beschrijving is een voorafschaduwing van Elias ‘vurige karakter en zijn door God gegeven vurige krachten‘.
Hij bracht zijn hele jeugd door in gebed en God’s aanschouwing, trok zich regelmatig terug in de woestijn om in alle stilte en vrede na te denken en te bidden.
Op één meest kritieke periode in de geschiedenis van het Israëlische volk stuurde  en stuurt God nog steeds ‘werkelijk geïnspireerde‘ leiders om
Zijn volk terug te roepen tot de aanbidding van de Ene Ware God. Wanneer je goed zoekt zul je ze vinden, wanneer je ze ontmoet – weet je het – , voor dàt ogenblik, zet ze dus niet op een voetstuk, anders vallen zij er ‘uit menselijke hoogmoed‘ van af.
Een van de eerste en belangrijkste onder deze Profeten was zoals reeds werd vermeld Elias de Tishbiet [ook wel Elia genoemd] die de Israëlische geschiedenis met dramatische onverwachte omstandigheden heeft overweldigd lees: 1Kon.17.
Hij waardeerde het Geloof in de Éne waarachtige God en voor hem was er geen afwijking van een totale toewijding mogelijk. De naam, die hij bij z’n geboorte meekreeg ‘Elia’ betekent dan ook: ”de Heer is mijn God“.
Een van de iconen van de profeet toont Elias die gevoed wordt gevoed door de raven,  hetgeen aantoont dat zelfs de natuur door de wil van God wordt bestuurd.
De raaf, een roofvogel, wordt door God gekozen om Zijn instrument te zijn.
Gods’ Woord tot Elia luidt: “Je zult van de beek [de Bron van het leven] drinken, en ik heb de raven geboden om je aldaar te voeden
1Kon.17: 4.

Profeten zijn, net als de kerkvaders, in essentie het geschenk van God aan de mensheid omdat zij ons tot het ware Geloof brengen ons, door hun doen en laten, tot voorbeeld zijn in hetgeen wij zelf doen. 
Door hun doen en laten en met name hun wonderbaarlijke daden tonen zij als bevestiging empirisch de aanwezigheid van God onder ons.
Hij heeft geleefd in de regering periode van koning Achab [Hebr.=‘broeder van vader’] en koningin Izebel [Hebr.= ‘prijst Baäl, heult met deze afgod, anders gezegd is onkuis].
Deze vrouw Izebel verafgoodde haar man, maar was tegelijkertijd degene, die de touwtjes in handen had. Zij regeerde in wezen het Israëlische volk in naam van haar echtgenoot die een zwak karakter had; dit heeft geresulteerd in de heidense opvattingen in geheel het koninkrijk van Israël.
Later lezen we bij de profeet Elisa: “   Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat Ik het bloed van mijn knechten, de profeten, ja, het bloed van alle knechten des Heren aan Izebel zal wreken. En het gehele huis van Achab zal omkomen; Ik zal van Achab al wat mannelijk is uitroeien, allen in Israël van hoog tot laag; dan zal Ik met het huis van Achab evenzo handelen als met dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en dat van Basa, de zoon van Achia; en Izebel zullen de honden verslinden op de akker te Jizreel, en niemand zal haar begraven 2Kon.9: 7-10.
Het is de aanbidding van de valse god Baäl, terwijl er op hetzelfde moment een [pornografisch] beeld wordt opgebouwd van de valse ‘Astartis’ [moedergodin] in een heilig heidens woud. Overal is immoraliteit en wordt de mens door wereldse aantrekkelijkheden afgeleid; het is zoiets als in onze tijdsperiode.
Men zou kunnen zeggen dat in dit geval de locatie waar je jezelf bevindt overeenkomstig de Heilige Simeon de Nieuwe Theoloog die zegt dat:
“als gevolg van de onwetendheid van God en het daarbij behorende goddelijke opdracht door menselijk optreden de Blijde Boodschap wordt ontkent, zodat
de eer, die slechts aan God toekomt niet aan God wordt geschonken wanneer
de mens door menselijke inbeeldingen met deze intimiderende passie wordt overspeld en deze als alleen zaligmakend gaat vereren”.
Het gevolg is een algeheel spirituele duisternis, welke het Verbond [als een huwelijks verbond] met God verkracht.
In deze situatie verschijnt de profeet Elias, die met een ijverig hard en aandachtige inzet een volledige droogstelling [droogte] beveelt die heeft geleid tot hongersnood in het hele land.
Concreet staat er: “Want de Heer, de Heilige en Sterke, de God van Israël [de Kerk], Die vóór hem aanwezig is, deze jaren zijn losbandigheid en verfoeilijk, dat ik niet spreek voor mijn mond“.
Wie het nieuws volgt en de Bijbel kent, is niet verbaasd over de huidige ontwikkelingen, de wereld speelt op alle fronten met vuur. Een vreeswekkend iets [om met de iets’-sisten te spreken] beveelt niet alleen dat er geen druppel regen meer zal vallen, maar stelt dat het alleen op zijn eigen commando zal regenen. In dit geval geeft de profeet Elias ons de dimensie aan van de ontologische en niet alleen morele dimensie van het Heilige.
‘Dè Heilige’ is een god en is alomvattend een levende en actieve God, ook in onze tijd. Het is door deze bril, deze dimensie dat de profeet Elia handelt om de mensen van zijn tijd te verbinden, helaas werden ze in de overgrote meerderheid geleid tot afgoderij en immoraliteit.

De Heilige Chrysostomus benadrukt eveneens dat de goddelijke voorzienigheid duidelijk aanwezig is gedurende Elia’s leven.
In het begin wordt hij gevoed door raven, na een ontmoeting met een weduwe in de strijdwagen van Sidon geplaatst. Op deze manier zegt de heilige Vader: ‘God toont Zijn Goddelijke Liefde voor het aangezicht van de profeet’.
    Allereerst dient het de aard van het paard en eerst dan de rationele natuur.
Hij herhaald:
Om deze reden gaf God hem [en ons] door de kraaien
de aanzet tot deelname aan het ascetisch leven van monniken;
indien je een huwelijksreis aangaat waar je je op voorbereidt,
is het waarschijnlijker dat de rede overtuigd wordt
”.
    Bovendien stelde de aanwezigheid bij de gratie van Sidon, aldus
Chrysostomos het heiligdom, de eer voor die Christus zou ontvangen
van de wereld en zijn verwerping door de Joden.
Hij zegt: ‘Wanneer de wereld onze Heer en Verlosser gezien zou hebben als een gedeporteerde in plaats van zichzelf, en Hem grote der naties van de wereld zou verwelkomen,  in plaats van overspel te plegen uit bewondering over de Waarheid’.
                Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebbenMatth.11: 21.
Dus, in veelvoudige dank aan Sidon, trouwt een weduwe op wonderbaarlijke wijze met haar wezen en trouwt zij zelfs met de doden en een van haar kinderen die zijn gestorven.
    Bovendien wanneer Elia tenslotte op een wonderbaarlijke manier wenst dat het offerhout zal verbranden ter ere van de ware God, drukt hij het trieste besef uit:
Ik ben een profeet van de Allerhoogste”.
Slechts door de tegenstelling aan te geven tot de vierhonderdvijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van Astartis, maar uiteindelijk zal de aanwezigheid van de ware God over het kwaad triomferen en spreekt het Mysterie onder de mensen als een objectief gegeven over de aanwezigheid van de ware God.
    Het einde van het aardse leven van Elia is overweldigend.
Zoals bekend is, stierf profeet Elia niet, maar werd hij naar de Hemelen gevoerd.
Immers alle koninkrijken der aarde heeft de Heer, onze God der hemelen, ons gegeven en Hij heeft ons opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn Volk behoort, de Heer, uw God, zal met u zijn en Hij zal met u optrekken.

Volgens de kerkvaders is de profeet Elia een voorafbeelding [type] van
Christus, als profeet/rechter is hij hetzelfde als Christus.
Heeft Christus ons misleid? Elia nam op zich.
Aan de wereld werd Christus gezonden, veertig dagen lang werd hij op de troon gezet? Dat deed de profeet Elias ook.
Bovendien was Elia volgens de Heilige Gregorius Palamas een model van verdriet en oefening. In een toespraak over het ‘vasten’ zal hij zeggen:
‘Elia heeft het vasten van het vasten lief gehad’.
Tot slot zegt deze vader van onze orthodoxe kerk, in een toespraak bij het feest van  ‘Transfiguratie’ van onze Heer en Verlosser’:
Mozes en Elia verschijnen als de Heer onder alle mensen die
naast ander zaken het vasten en het gebed, niet
uit plichtsbesef hebben uitgeoefend, maar uit onzelfzuchtigheid
”.

We weten niet wanneer en in welke mate onze Heer ons in dit leven de Genade van rust en stilte zal doen toekomen. We dienen hierom te smeken, Hem te vragen in liefde te mogen leven, zowel tot God als tot onze naasten en dat we wanneer wij omkomen, dat wij omkomen uit Liefde tot Hem, want eerst dan kun je er zeker van zijn dat het God, de Vader goed zal doen.
“ Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, is het voor de Heer, en als wij sterven, is het voor de Heer. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des HerenRom.14: 7,8.
Daarom zijn wij immers verenigd/samengekomen met Christus en is ons leven gezegend, is de dood een Opstanding geworden en zijn alle problemen opgelost. Zijn Genadegaven zijn ons genoeg, het is ons een genoegen met Christus te zijn, in de liefde van Christus, levend en stervend.
Onze hulp kan de Profeet Elia hierbij zijn, een goede beschermheilige in onze geestelijke strijd.

Troparion
tn.4. 
“  Gij dwaalde als een engel in het vlees, als
de grondslag der profeten en de tweede Voorloper van Christus’ komst,
roemrijke Elia.
Gij hebt uit de hoge uw geest gezonden op Eliseos,
gij verjaagt ziekte en melaatsen; en
doet zo genezing opwellen voor allen die u vereren
”.

Kondakion
tn.2.
    Profeet en schouwer van God’s Machtige daden,
vermaarde Elia, die
door uw woord regenwolken gevangen hield,
bid voor ons tot de enig Menslievende
”.

5e Zondag na Pinksteren – ‘Heer, leer mij Uw Gerechtigheden’ – de genezing van de twee bezetenen.

slechts de Kelk en de diskos’ zijn ongedeerd uit de brand in Hengelo overgebleven, alles is vernietigd, doch de Heer is bij ons gebleven

    Te dien tijde, toen onze Heer en Verlosser aan de overkant in het land der Gadarenen [Hebr.= ‘beloning aan het einde’] was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat
niemand langs die weg voorbij kon gaan.
En zie, zij schreeuwden, zeggende:
Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?’.
Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed.
De boze geesten smeekten Hem en zeiden: 
‘Indien Gij ons uit-drijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen’.
En Hij zei tot hen: ‘Gaat heen!’.
Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde stormde langs de helling de zee in en zij kwamen òm in het water.
En de hoeders namen de vlucht en kwamen in de stad en berichtten alles, ook van de bezetenen.
En zie, de gehele stad liep uit, Jezus tegemoet, en toen zij Hem zagen, drongen zij er bij Hem op aan hun gebied te verlaten.
En in een schip gegaan zijnde, stak Hij over en Hij kwam in zijn eigen stad
“.

Matth. 8: 28 – 9:1.

opkomende zon – gebed is een zaak van hoofd, hart en handen

    Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed over
hun [en uw] behoud gaan tot God uit.
Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zònder verstand.
Want onbekend
met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen.
Want Christus is het einde van de Wet, tot Gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. Want Mozes schrijft: De mens, die de Gerechtigheid naar de Wet doet, zal daardoor leven.
Maar de
Gerechtigheid uit het Geloof spreekt aldus:
    Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen.
Maar wat zegt zij?
Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het Woord van het Geloof, dat wij prediken.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
want met het hart gelooft men tot Gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis
Rom.10: 1-10.

    Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de Hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten Hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?
En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen:
‘Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?’
Deut. 30: 11-13

Op de vijfde zondag na Pinksteren
kan het niet anders òf
er dient zich iets bijzonders te voltrekken,
immers het getal vijf duidt iets bijzonders aan:
”  Het getal 5 ziet toe op de behoeften en de verantwoordelijkheden van de mens”:
5 vingers en 5 tenen.
Het brandoffer-altaar was 5 maal 5 ellen groot, Ex. 27: 1.
Het gordijn voor de ingang van de tabernakel hing aan 5 pilaren op 5 koperen voetstukken, Ex. 26: 37.
Er waren 5 wijze en 5 dwaze maagden, Matth.25: 2.
Vijf broden, Marc.6: 38.
Vijf woorden, 1Cor.14: 19 etc, in het verlengde ligt het getal 50.

Nabij u is het Woord

De woorden van Paulus: Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het Woord van het Geloof, dat wij prediken; is niet anders dan een aanhaling van de woorden van Mozes uit Deut.30: 14, hetgeen volgt op boven vermeldde tekst.
Het is niet vèr weg’ van de mens ‘in’ de Hemel of ‘achter’ de zee.
Door ‘heel diepzinnig‘ deze kwestie te beschrijven, laat Mozes zien hoe we Gerechtigheid voor God bereiken door Geloof.
We bereiken het slechts door de vragen te stellen:
Wie zal voor ons de Hemel inklimmen en
Wie zal voor ons over de zee gaan“?.
Deze vragen zijn ons eveneens bekend toen die overste der Joden, Nicodemus in de nacht [van het aardse leven] tot onze Heer en Verlosser zei:
hoe kunnen deze dingen zijn“? John.3: 9.
Deze vragen roepen vermeende onmogelijkheden op,
gebaseerd op menselijk redeneren, maar
de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God Luc.18: 27, en
Is er iets onmogelijk’s met God? Gen.18: 14.
Hier en
nu – dus ook in onze dagen- zijn deze vragen slechts gebaseerd op menselijke overwegingen en worden opnieuw verworpen?
Mozes gaf immers al het antwoord:
Het Woord is het Woord betreffende het bereiken van een Rechtschapenheid voor God. Het is het Woord dat elke menselijke redenering buiten sluit en de veronderstelde onmogelijkheden die daardoor worden opgeworpen.
Dit Woord is zo dicht bij iemand dat het in iemand’s mond, hart en handen is.
Je behoeft niet naar de Hemel op te stijgen om het te vinden, noch de zee over te steken. Het is God’s Woord dat gezaaid is in een gelovig hart, dat beleden wordt met de mond, en uitgewerkt wordt met de handen.
Het is de Gerechtigheid door het Geloof.
Het is het Geloof van Abraham, die alle menselijke redeneringen en onmogelijk-heden wegvaagde en ‘alles’ overlaat aan de Macht en de Glorie van God.
    En zonder te verflauwen in het Geloof heeft hij [Abraham] opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de Belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn Geloof en gaf aan God de eer, in de volle zekerheid, dat ‘Hij’ bij machte was hetgeen ‘Hij’ beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot Gerechtigheid Rom.4: 19-22.
Op de apostel-lezing van vandaag volgt:
    Immers het Woord uit de Blijde Boodschap zegt:
‘Al wie op Hem Zijn Geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek.
Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben?
Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?
Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?
Gelijk geschreven staat: ‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen’
Rom.10: 11-15.

Het Geloof komt slechts voort uit:
⁌     hetgeen uit jullie hart ontspruit, waar het gezaaid is,
⁌     hetgeen je via de lippen verkondigt en
⁌     hetgeen je bewerkt door het handen en voeten te geven

De Evangelielezing van Mattheus eindigt met:
    En in een schip gegaan zijnde,
stak Hij over en
Hij kwam in Zijn eigen stad”
Rom.10: 10.
Welke stad of gemeente kan hier aan het eind worden bedoeld?
Zijn eigen gemeente, het Lichaam van Christus want slechts een paar verzen eerder zei Hij zelf dat:
De vossen hebben holen, en de vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen Matth.8: 20.
Dus Hij heeft het over ons, over onszelf !!!

Christus, onze Verlosser komt dus tot ‘ons’ om Zijn eigen stad te bezoeken en
wij worden daarbij herinnerd aan de proloog van het Johannesevangelie waar
zo bondig wordt bevestigd dat
Hij kwam tot het zijne, en
de zijnen hebben Hem niet aangenomen
John.1: 11.
Dus wanneer Hij niet wordt ontvangen
blijken de Gadarenen [[Hebr.= ‘beloning komt aan het einde’]
dit uiteindelijk precies wèl te doen
Hij komt toch aan in wat in zekere zin, Zijn eigen stad is,
immers Hij komt aan bij alles wat ‘door Hem’ gemaakt is en Zijn zaak is.
Maar toch heeft het hier een andere betekenis, het is 
niet Zijn eigen stad,
namelijk, deze plek, onze wereld, die God in Zijn schepping gevormd heeft,
heeft de mens in z’n val misvormd en
Christus is gekomen om deze plek [-in het ‘hier en nu’-] te hervormen.
Wanneer we dus aan het eind van de passage van vandaag lezen dat
Jezus stapte in een boot over, stak over en in Zijn eigen stad kwam wordt ons
te verstaan gegeven dat de plaats waar de ontmoeting van onze Heer met
de twee bezetenen bij gevolg niet
Zijn eigen stad was, maar
die aan deze andere kant, het land van de bezetenen, het glorieueze Europa.

in het land der Gadarenen, Jan luyken, 1712

Mattheus heeft hier het land der  Gadarenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >               Gadara was een stad die ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van het meer van Galilea lag. Gerasa, daarentegen was een grotere stad die ongeveer 30 kilometer landinwaarts lag. Dus veel verder weg.
Misschien werd Gadara gerekend tot het land der Gerasenen, omdat Gerasa een beroemde stad was. Het is onwaarschijnlijk dat de ontmoeting tussen Jezus en
de bezetene plaats vond in Gerasa.  Dat was immers nog altijd 6 uur lopen vanaf het aanleggen van de boot uit Kapernaüm op de oostelijke oever van het meer.
    De Gerasenen hadden hun wooncentrum in Gerasa.
En Gerasa was één van de tien Grieks-Romeinse steden van het oostelijk kustgebied van de zee van Galilea.
Die tien steden hadden een stedenverbond met elkaar gesloten en
daarom werden zij in de volksmond genoemd de Deka [
10] Polis [steden].
De stedenverbond was opgericht tegen Israël; het was dus hoewel vroeger behorend tot Israël [de Kerk] ‘verloren gebied’.
Ook in geestelijk opzicht wilden de bewoners van deze Over-jordaanse streek niets meer te maken hebben met de God van Israël [de Kerk].
    Ik heb het idee dat dit land van de Gerasenen een metafoor is voor onze wereld en voor de toestand in onze huidige maatschappij. Het Europa met haar niets ontziende aandacht voor Macht, handel en geld [en bijbehorend gesjoemel] is hier heel goed mee te vergelijken. We mogen onze Europese stem uitbrengen, maar de leiders doen toch precies wat zij zelf willen.

Voor kennisgeving geef ik mee dat de Evangelist over dit land slechts twee indicaties laat zien, slechts twee beelden waarmee men het kan vergelijken: “graven en varkens”.
De twee mannen die onze Heer in dit land ontmoet
komen van de grafsteden Matth.8: 28; [net zoals je in Caïro nog hele wijken tegenkomt waar graven zijn en de armen zich huisvesten].

chaos in the global marketplace- storm is coming, so read between the lines

We vragen ons af of er nog iets anders te vinden valt dan graven in dit allegorische [zinnebeeldig] land dat slechts wordt geregeerd door de dood.
Brussel was toen nog een bruisende stad” is een liedje van Liesbeth List uit 1970. Het is een nieuwe versie van het befaamde “Bruxelles
van Jacques Brel uit 1962, het geeft je dus te denken bij al datgene wat in Brussel ontwikkeld is.
   Twee andere indicaties getuigen van de bijzondere ligging van het land: dat is gelegen aan de andere kant “εἰς τὸ πέραν” Matth.8: 28, dat is, op het eind van hun kunnen en in die omstandigheden waren die twee bezeten mannen terecht gekomen, men kon er niet meer aan voorbij Matth.8: 29, dat betekent niet alleen dat het land zelf op z’n eindje is, maar zelf op ‘een dood punt’ is gekomen, een impasse waar geen ontsnapping meer mogelijk is, waar er “geen ontkomen meer aan is” [totaal in de ban van de Mammon].
Dit dienen voldoende verwijzingen te zijn naar de ware aard van het land van Gerasenen, een land wat wordt gedefinieerd door de onontkoombaarheid van iemands sterfte.

Het tweede beeld van de kudde van de varkens waar de boze geesten binnenkort naar zullen vluchten, herinnert ons aan dat verre land uit de gelijkenis van de verloren zoon.
    Daar was de verloren zoon ook het enige levende wezen dat was vergeten was tussen de varkens
– de varkens die enkel hun afval hadden, terwijl de zoon die zijn vaderlijk huis verlaten had omkwam van de honger.
De varkens, aan de andere kant, in het land van de Gerasenen hadden niet te eten of konden niet overleven, want zodra ze worden aangehaald worden ze geassocieerd [verbonden] met de dood, want
de gehele kudde stortte van de steile helling af in het meer en stierf in de water Matth.8: 32.
In dat vreemde land afgebakend door graven en varkens, ontmoet Christus de mensheid in haar laagste vorm, zoals het wordt voorgesteld door die twee bezeten mensen
⁌     want de gehele mensheid in de omstandigheid gescheiden levend van God
kan op de een of andere manier als bezeten aangemerkt worden; als
bezeten van de Mammon.
De Evangelist geeft ons de dialoog die tijdens die korte ontmoeting plaatsvond:
   Wat wil je met ons, Zoon van God?
schreeuwden de bezetenen.
Ben je hier gekomen om ons te martelen
vóór onze
 [afgesproken] tijd gekomen is? Matth.8: 29.

Het eerste verrassende element in deze uitspraak
 is de bekentenis van de aanroep van 
de goddelijkheid van Christus door de twee bezetenen:
 “Zoon van God“.  De duivel kent God maar al te goed.
Nog maar kort geleden lazen we op het feest van 
de Heiligen Petrus en Paulus in het Evangelie van Mattheus hoe 
het Petrus was die precies dezelfde aanduiding aan Christus gaf.
Hoe velen zijn er niet, die hier momenteel grote vraagtekens bij zetten !!!

Daarom een uitstapje:
Hoe we onze Heer en Verlosser leren kennen
.
  de opvolging van Elisha & Elia’s Hemelvaart

De profeet Elia legde zich neer om te gaan slapen onder een bremstruik.
Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: 
“ Sta op, eet”.
Dit overkwam hem een tweede keer, waarbij de engel hem zei: 
“ Sta op en eet, want de reis zou te vèr voor je zijn”.
Door de kracht van die spijs [communie] was hij in staat 
veertig dagen en veertig nachten lang 
tot aan het woestijngebergte van God te gerakende Horeb.
Toen hij daar aankwam overnachtte hij in een spelonk en het Woord des Heren kwam tot hem en zei: Wat doe je hier, Elia, wat kom je hier doen?1Kon.19: 9.
Elia had in z’n leven de gewoonte opgebouwd zich in gebed [in de ochtend en avond] tot God te richten en wanneer hij dit deed en tot Hem sprak, hoorde hij Hem ‘luid en duidelijk‘ [je weet in ieder geval wat God bedoeld, al zul je niets horen].   Hoe was deze profeet dan nu in staat te weten dat God sprak?
Hoe komt het dat God Zichzelf openbaar maakt zodat we met zekerheid kunnen weten dat het Woord dat we in ons horen, van de Heer is?
Er zijn immers zoveel andere stemmen en geluiden die we horen!
In het huidige verslag onthult God gedeeltelijk hoe Hij Zichzelf bekendmaakt aan Zijn geliefde.
Elia is namelijk een sleutelfiguur in 
een woedende cultuuroorlog in 
het koninkrijk van Israël [de Kerk]. 
Koningin Jezebel probeert hem namelijk [Hebr.= ‘kuis, fysiek contact vermijdend’], vanuit haar door God gegeven macht, 
schaamteloos om het leven te brengen, 
hem van het leven te beroven.
En wie maakt dit niet mee, in deze wereld, 
ja zelfs door personen waar je het helemaal niet van zou verwachten.
Dus “stond hij op en rende voor zijn leven1Kon.19: 3, 
vèr weg van Israël [de Kerk] en haar toezichthouders. 
Hij trekt door het aangrenzende koninkrijk van Juda [Hebr. =‘waar de Heer geprezen zou dienen te worden’] en 
bereikt de meest zuidelijke grenzen van nederzetting, dichtbij Beersheba.
Beersheba is de bron van Abraham, “ van de eed, de Belofte, waar gezworen is, ook wel zeven ‘putten’ genoemd, daar 
waar onafgebroken het levend water [van de Samaritaanse bij de Bron] vloeit.
Uitgeput door z’n reis door de woestijn [van het leven], 
bidt hij als voorafgaand aan de dood, 
hij gaat liggen, en slaapt.  
Wanneer Elia gereed is [er aan toe is] om te luisteren, 
maakt God Zichzelf duidelijk aan hem bekend.
Eerst voorziet God de Profeet van een [bescherm-]engel die 
hem ondersteunt tijdens zijn tijd in de wildernis 1Kon.19: 4-8.
Zijn hele leven lang heeft Elia, die begeleidende engel als 
van God gegeven als zijn begeleider gekend.
De raven [uit de kraaiachtigen] voedden hem 
toen God hem verstopte in de beek Cherith [Hebr.חרסית = (vruchtbare) klei] 
 in de Over-Jordaanse wildernis 1Kon.19: 4-6. 
 In de confrontatie met de priesters van Baäl voorzag 
God Elia van het door God aangeboden vuur hetgeen verteerde 1Kon.18: 38.
Hier dient met nadruk gewezen te worden op het feit dat:
 God altijd aanwezig is, ons niet uit het oog verliest en ons voorziet, zoals 
koning David zegt:
De uitgangen van de ochtend en de avond maakt God verkwikkend. Hij verzorgt de aarde en drenkt haar, Hij vermenigvuldigt haar rijkdom. De Rivier van God brengt overvloedig water, Hij heeft ons het voedsel bereidt; want zo is Zijn Voorzienigheid
Psalm 64[65]: 9-10 vert ROK, ‘s-Gravnehage.
God voorziet in al onze behoeften en 
bevrijdt ons zelfs van de ontbering die onze zonde schept. Bemerk tevens hoe God met z’n hand zoekt en 
Zichzelf in Elia’s geest en hart manifesteert.
Tweemaal vraagt ​​de Heer: 
”Elia, wat kom je hier doen, wat doe je hier?1Kon.19: 9,13.
Onze Heer en Verlosser ondervraagt ​​eveneens zijn volgelingen. 
Hij vraagt ​​het zelfs aan Zijn discipelen, 
”Wie zeggen mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben?Matth. 16: 13.
Vervolgens drukt Jezus hen opnieuw op het hart: 
”Maar wie zeg ‘jij’ [, persoonlijk] dat Ik ben?Matth.16: 15.
Onze Heer en Verlosser openbaart Zichzelf altijd in ons hart en geest:
Ik sta aan de deur en Ik klopOpenb.3: 20.
Bij al onze dagelijkse beslissingen vraagt ​​Christus: 
”Wat doe je hier?”, onafgebroken houdt Hij 
onze redding voor ogen aan de hand van 
de Waarheid en Zijn Geboden; 
leert Hij ons Zijn Gerechtigheden.
God’s onderzoek naar ons diepste wezen 
waarschuwt ons voor Zijn aanwezigheid en 
verlicht onze geest en ons hart. 
Indien wij waakzaam zijn, 
zullen wij Hem ons onafgebroken horen toespreken 
- en wanneer Hij onze aandacht te pakken heeft/houdt, 
zal Hij het bevel over ons leven voeren.
Hij moedigt ons aan 
daar hebben wij geen spelleider of toezichthouder bij nodig, 
Hij is God, Hij bestuurt de wereld met ‘al’ haar ongerechtigheden.
Toen zei de Tisbiet [ Hebr.= (in) ‘gevangenschap’ (verkerende. hij kon niet anders)] Elia, uit Tisbe in Gilead [Hebr.= ‘rotsachtig gebied’], tot Achab [Hebr.= ‘broeder van vader’]: 
 ‘ Zo waar de Heer de God van Israël [de Kerk], leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord1Kon.17: 1.
Dàn beveelt God Elia om 
naar de beek Cherith [Hebr.חרסית = (vruchtbare) klei] te gaan 1Kon.17: 3.
Wanneer het water dáár opdroogt, beveelt God aan Elia: 
”Sta op, ga naar Sarfath [Hebr. סהרפתח =‘iemand die loutert’ ]” 1Kon.17: 9.
Na drie jaar van droogte, bericht de Heer hem 
uiteindelijk opnieuw te profeteren: 
”Ga heen, vertoon u aan Achab, want 
Ik wil regen op de aardbodem geven1Kon. 18: 1.
Onze Heer en Verlosser maakt Zich regelmatig bekend. 
”Ga en keer terug op de weg naar 
de woestijn van Damascus [Hebr.= ‘de zakkenweger zwijgt’]”
Hij spreekt, en “zalft Hazaël [Hebr.= ‘een, die God ziet’] als koning over Syrië [Hebr.-‘verheven’]”.
“Je zult Jehu [Hebr.=‘de Heer is Hij’], 
de zoon van Nimsi [Hebr.=‘gered’], eveneens 
tot koning over Israël [Hebr.=’God heeft de overhand (het lichaam van Christus, de Kerk)’] zalven; en zal Elisha [Hebr. אלישע = “Mijn God is redding”], 
de zoon van Safat [Hebr.=‘berecht of Hij heeft geoordeeld’], 
zalven. . . als Profeet in jouw plaats “1Kon.19: 15-16.
⁌     Dus God bepaalt altijd het einde van 
de spirituele “cultuuroorlog in Israël [de Kerk], ook in de Lage Landen
⁌     en 
bereidt Zich voor om Zijn Koninkrijk van afgoderij 
te bevrijden
⁌     en van de daarmee gepaard gaande kwaden bevorderd 
door Achab [Hebr.=‘broeder van de vader’] en Izebel [Hebr.= ‘kuis, fysiek contact vermijdend’].

‘Christus, de ware wijnrank’; ‘Christ, the true vine’; ‘Ο Χριστός, το αληθινό αμπέλι’; ‘المسيح ، الكرمة الحقيقية’

Heer en Verlosser, Gij hebt ons voorzien van 
Uw leven-schenkende Mysteriën
ter verlichting van onze ziel en ons lichaam en 
 ter verlichting van de ogen van ons hart: 
‘ Mogen wij door Uw Genadegaven ooit Uw Gerechtigheden leren te vervullen’
”.
– na de ontmoeting tijdens de Goddelijke Liturgie te bidden.

Maak ons waardig, Heer deze dag voor de zonde te worden bewaard.
Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze Vaderen en geloofd en geprezen zij Uw Naam in der eeuwen, Amen.
 Moge Uw Barmhartigheden over ons komen, Heer, want in U stellen wij ons vertrouwen.
 Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij Uw Gerechtigheid.
 Gezegend zijt Gij, o Koning, geef mij inzicht door Uw Gerechtigheid.
 Gezegend zijt Gij, o Heilige verlicht mij door Uw Gerechtigheid.
Heer, Uw Barmhartigheid is eeuwig, zie niet voorbij aan het werk van Uw handen.
 U komt de lof toe, U past de Hymne, aan U de eer:
aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. AMEN
slot van de Grote DOXOLOGIE.

⁌    ” Ik ben ook maar een sterflijk mens, als al de anderen, geboren van het geslacht van de eerstgeschapen mens;
⁌     ” en ik ben ook vlees, gevormd uit de schoot van mijn moeder, tien maanden lang, in het bleod samen geronnen, uit mnnelijk zaad, door lust, in het bijslapen;
⁌     ” en ik heb ook toen ik geboren was, adem gehaald uit de algemene lucht en ben ook gevallen op dit aardrijk, dat ons allen gelijkelijk draagt;
⁌     ” en huilen, [voor de Brusselaren, ‘wenen‘] is ook, gelijk aan de anderen, mijn eerste stem geweest;
⁌     ” en ik ben in de windselen met zorg opgevoed. Want zelfs geen koning heeft een ander begin bij zijn geboorte; maar zij hebben allen hetzelfde [brussel éénerlei] ingang in dit leven en een gelijke uitgang.
☦️       ” Daarom heb ik gebeden en werd mij begrip [op z’n Brussel’s ‘doorzicht‘] gegeven: ik riep en de Geest der Wijsheid kwam over mij, en ik hield ze dierbaarder dan koninkrijken en vorstendommen, en rijkdom hield ik voor niets tegen haar
Het boek der wijsheid van Salomo 7: 1-8.

Apolytikion     tn.4
  Nadat zij de Blijde Boodschap van de Opstanding
en van de Bevrijding van de veroordeling van de Stamhouders
uit de mond van de Engel gehoord hadden,
riepen de Myrondraagsters jubelend tot de Apostelen:
Vernietigd is de dood, Christus de Heer is opgestaan,
en heeft aan de wereld grote Genade geschonken
”.

Kondakion     tn.4
  Mijn Heiland en Verlosser
heeft als barmhartige God de aardgeborenen opgewekt,
uit de ketenen van het graf.
Hij heeft de poorten van de hel verbrijzeld
en is als Gebieder na drie dagen verrezen
”.

Theotokion     tn.4
  Het van eeuwigheid verborgen en aan de Engelen onbekende Mysterie,
is door U aan de aardbewoners openbaar geworden, Moeder Gods:
in onvermengde eenheid is God vlees geworden
en heeft Hij om ons het Kruis op Zich genomen.
Daardoor heeft Hij de Eerst-geschapene weer opgewekt
en onze zielen uit de dood verlost
”.

5e Maandag ná Pinksteren – een onhandig mens wordt toch genezen al wordt de dag ontheiligd

Zeer grote uitslaande brand in Hengelose kerk [vorige week maandag, 1 juli 2019]

    En Hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge.
En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand.
En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de Sabbath te genezen,
teneinde Hem te kunnen aanklagen.
      Maar Hij zei tot hen: ‘ Wie zou er onder u zijn, die een schaap heeft en die, als dit op een Sabbath in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken?
      Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven?
Derhalve is het geoorloofd op de Sabbath wèl [goed] te doen’.
Toen zei Hij tot die mens:  ‘Strek uw hand uit‘.
En hij strekte haar uit en zij werd weer gezond gelijk de andere
Matth.12: 9-13.

    Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zó zijn wij,  hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
> Weest blij met degenen, die blij zijn, weent met de wenenden.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.
Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ‘Vrede met alle mensen’.
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want
er staat geschreven: Mij komt de wraak toe,
Ik zal het vergelden, spreekt de Heer.
Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten;
indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want
zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goedeRom.12: 4-5,15-21.

    Wanneer gij komt in het land, dat de Heer, uw God, u ten erfdeel
geven zal en gij het in bezit neemt en daarin woont, dàn zult gij van
de eerstelingen van alle vruchten van de bodem, die gij zult inzamelen van het land, dàt
de Heer, uw God, u geven zal, nemen, en in een mand doen en naar de plaats gaan, die
de Heer, uw God, verkiezen zal om daar Zijn Naam te doen wonen.
En gekomen bij de priester, die er dan wezen zal, zult gij tot hem zeggen:
       ‘ Ik verklaar heden voor de Heer, uw God, dat ik gekomen ben in het land, waarvan de Heer aan onze vaderen gezworen heeft, dat Hij het ons zou geven.
       Dàn zal de priester de mand van u aannemen en die voor het altaar van de Heer, uw God, zetten.
Daarna zult gij voor het aangezicht van de Heer, uw God, betuigen:
Een zwervende Arameeër
[Hebr.= ‘verhevene’was mijn vader; hij trok met weinige mannen naar 
Egypte en verbleef daar als vreemdeling, maar werd er tot een groot, machtig en talrijk volk.
Toen de Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, riepen wij tot de Heer, de God van onze vaderen, en  de Heer hoorde onze stem en zag onze ellende, moeite en verdrukking.
Toen leidde ons de Here uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking, door tekenen en wonderen; Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land, vloeiende van melk en honing.
En nu, zie, ik breng de eerstelingen van de vrucht van het land, dat
Gij, Heer mij gegeven hebt.
Gij zult ze neerzetten voor het aangezicht van de Heer, uw God;
gij zult u voor het aangezicht van de Heer, uw God, neerbuigen, en
gij zult u verheugen over al het goede dat
de Heer, uw God,  u en uw huis gegeven heeft:
gij, de Leviet
[Hebr.= ‘met wie je je verbonden hebt’] en
de vreemdeling, die in uw midden is
Deut.26: 1-11.

Wat wordt er dus gezegd:
Je mag jouw spelleider, priester en gemeenste ‘zelf’ uitkiezen,
je geeft hem de eerstelingen van de vruchten, die je plukt in het land waar
God je leidt en je zult je verheugen in al datgene wat God jou en je huis schenkt,
jij en je Leviet [met wie je je verbonden hebt] en de inwonende vreemdeling onder jullie.
De geboden welke de profeet Mozes aan het oude God’s-volk meegaf
kunnen ons alleen maar verrijken.
Wij kennen Israël [de Kerk] daarom als een God’s-volk dat
– wàt er ook gebeuren mag – altijd bleef streven naar
de overwinning van het kwaad.
En in dat geval zul je dus elke verzoeking accepteren;
al brandt de gehele kerk waar je gehuisvest bent tot de grond toe af.
Je haalt diep adem, zegt: ‘Heer, ontferm U’ en je begint weer van voor-af-aan met het pionierswerk dat God je opgedragen heeft in dat vreemde Nederland.
Dat is de letterlijke opdracht, want Christus blijkt als Verlosser
een onverbeterlijke middelaar in geval van menselijk onvermogen:
    Jij parochiaan van de AOiN zult de eerstelingen neerzetten
voor het aangezicht van de Heer, jouw God;
jij zult je voor het aangezicht van de Heer, uw God, neerbuigen, en
jij zult je verheugen over al het goede dat  de Heer, uw God, 
jou en jouw huis gegeven heeft: jij, de Leviet en
de vreemdeling, die in uw midden is”.
Het is zoals de heilige Athanasios de Grote aandringt:
de schaduwzijde van het leven heeft zijn vervulling ontvangen
[het is, zoals het is, ga niet bij de pakken neerzitten] een kwestie kan namelijk
in de ogen van God als een voorbeeld zijn gegeven en
hetgeen je van God in je schoot geworpen krijgt dien
je met vreugde te ontvangen, en gaat dus voort en zing een nieuw loflied
conf. de feestelijke oproep in zijn brief [NPNF Second Series, deel 4, blz. 516].
               De Blijde Boodschap spreekt er inderdaad meer dan eens over, dat
God Zijn kinderen kastijdt door hen te beproeven.
We vinden dat bijvoorbeeld in:
⁌  “  Erken dan van harte, dat de Heer, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant, en onderhoud de geboden van de Heer, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen. Deut.8: 5,6.
⁌  “ Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heer bestraft Wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft” Spr. 3:11,12.
⁌  “ Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heer, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.
> Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar
de Heer en Verlosser doet het tot ons nut, opdat
wij deel verkrijgen aan Zijn Heiligheid“ Hebr. 12: 6-8, 10 en
⁌  “ Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan uw  deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met MijOp. 3:19,20.

Het kastijden heeft ‘opvoedkundige’ waarde; het is positief en corrigerend gericht. Een vader die zijn kind niet corrigeert is immers geen goede vader!
En vervolgens zegt Hij, Die ons lief heeft:
Wanneer we dan naar de Goddelijke Liturgie komen om Christus onze God te vieren,  volgen we de richtlijnen van Mozes in zekere zin, want  wij:
⁌  “ nemen een deel van de eerste van alle producten . . . die
de Heer uw God ons heeft gegevenDeut.26: 2.
⁌  “ De priester [de leviet, ‘met wie wij ons verbonden hebben’]
plaatst het neer voor het altaar van de Heer, onze GodDeut.26: 4 en
“roept de Heer aan’ Deut.26: 2 en
verklaart dat “alles wat de Heer heeft gedaan” Deut.26: 3
goed is en wie weet wat er nog op zal volgen.

⁌  “ Wij verheugen ons in al het goede wat de Heer, onze God, ons doet toekomen
aan ons en aan onze huisgezinnen Deut.26: 11.
⁌  “ 
We verheugen ons om deel uit te maken van  “de Kerk van de ‘levende’ God” 1Tim.3: 5, Die
⁌  Zich aanbiedt, hymnes zingt, zegent en God looft, Die
‘onuitsprekelijk, ondenkbaar, onzichtbaar, onbegrijpelijk, altijd  blijft bestaan en voor eeuwig ‘De en Hetzelfde‘ is.
⁌  
Wij danken voor “de datgene wat Hij voor ons deelt” dat Christus
het waarachtige Licht, de Hemelse Geest, vervulde en dat
wij ons verheugen in het ware Geloof dat we hebben gevonden
door “de onverdeelde Drie-eenheid te aanbidden: want Hij heeft ons gered
uit: Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos.

Mozes gaf instructies om “de eerste van alle producten” van onze arbeid
te nemen en “het in een mandje stoppen“, en “naar de plaats te gaan”, welke
door God is gezegend voor aanbiddingDeut.26: 2.
Ga naar iemand die priester is” die “die de mand uit je handen zal aannemen en
deze zal plaatsen vóór het altaar van de Heer, uw GodDeut.26: 3-4).
Deze daden zijn een duidelijke voorbode van het offertorium van de goddelijke liturgie. We brengen broden die onszelf en onze arbeid vertegenwoordigen.
Van een van de broden het neemt de priester een deel dat het Lam genoemd wordt en plaatst het op de diskos “ter nagedachtenis aan onze Heer en God en Verlosser, Jezus Christus
Bij de grote intocht wordt deze offerande naar het altaar gedragen en aan God geofferd.
De liturgie dient als het voornaamste middel waarmee de Kerk op aarde Zich met de hemelse gastheren verbindt en een beroep doen op de naam van de Heer Deut.26: 2.

MP3 : “Hemelse Koning trooster Geest der Waarheid [Arab] – ايها الملك السماوي”.
Ja, de Heer heeft dit kinderlijk eeenvoudige voorrecht zelfs tot ons uitgebreid, zodat we het kunnen wagen om Hem aan te roepen, als “de Hemelse Koning”,
in woorden die het gebed van Mozes te boven gaan, het:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, heilig is Uw Naam . . .”.
De gebeden en hymnes van de liturgie spreken van dat wat
‘de Heer onze vaderen heeft gezworen ons te zullen geven’ Deut.26: 3, hetgeen
het aardse vèr te boven gaat.
God de Vader geeft Zijn eniggeboren Zoon aan alle volkeren,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeftJohn.3: 16.
Door het Kruis, de Wederopstanding, de Hemelvaart, en de tweede en glorieuze wederkomst van Christus: de Levengevende Drie-eenheid tilt ons weer op,
brengt ons terug naar de Hemelen;
begiftigd ons . . . met het [Zijn] Koninkrijk, Wat zal komen”.

Logo AOKiN

In onze aanbidding zijn we gezegend met tal van gelegenheden om
ons als OKiN en met al de navolgers van Christus te verheugen
in alles wat goed is, de Heer, onze God ‘ons’ gaf” Deut.26: 11.
Dus, met goede reden zingen we in vervoering:
⁌  “ Wij prijzen U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U, wij danken U voor Uw grote eer.
O Heer, hemelse Koning, God de Vader Almachtig;
O Heer, de eniggeboren Zoon, Jezus Christus; en de Heilige Geest
Doxology.

⁌  “ Zoon van God, neem mij heden op aan Uw Mystiek Avondmaal;
want Uw vijanden zal ik voorzeker niet over dit Mysterie spreken.
Ik zal U geen kus geven zoals Judas;
maar evenals de Rover belijd ik mijn Geloof in U:
Gedenk mij o Heer, in Uw Koninkrijk.
Moge het deelnemen aan Uw heilige Mysteriën,
mij niet worden tot een oordeel of verderf,
maar tot genezing van mijn ziel en van mijn lichaam
”.
Gebed voorafgaand aan de communie

4e Zondag ná Pinksteren – wijze en doorleefde Kerkvaders bekijken het Hemels Koninkrijk  voordat de navolgers van Christus Zijn weg betreden.

Christus Verlosser

    Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de Hemelen; want alzo hebben zij de Profeten voor u vervolgd.
Jullie zijn het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het [dan] gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.
>     Jullie [navolgers] zijn het licht van de wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.
Laat op die manier uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de Hemelen is, verheerlijken.
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de [oude] Wet òf de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
       Want voorwaar, Ik zeg u:
  Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied.
Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten 
in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der Hemelen’Matth.5: [12]14-19.

    Dit is een getrouw Woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig; maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist, en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos.
       Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terecht gewezen te hebben, afwijzen; gij weet immers, dat zo iemand het spoor geheel bijster is, en dat hij zondigt, terwijl hij zichzelf veroordeelt.
       Doe uw best, zodra ik Artemas [Hebr.=‘gave van volledig licht; bedwongen stroom’] of Tychikus [Hebr.=‘noodlottig’] tot u zend, tot mij te komen te Nikopolis [Hebr.=‘stad van de overwinning’], want ik heb besloten daar de winter door te brengen.
Help Zenas [Hebr.=‘Jupiter, een vader van hulp’], de wetgeleerde, en Apollos [Hebr.=‘gegeven door Appollo, god van muziek, dichtkunst, liefdesavonturen met nimfen’]  met alle ijver voort, opdat hun niets zal ontbreken.
En laten ook de onzen leren voor te gaan in goede werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijnTitus 3:8-15.

 

‘the Meeting of Abraham and Melchizedek’, Sir Peter Paul Rubens – 1626

    Toen Abram [Hebr.=‘verheven vader’] hoorde, dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd, driehonderd achttien man, en achtervolgde hen tot Dan [Hebr.=‘rechter’]toe.
       En zij verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Choba [Hebr.=‘bergplaats’] toe, dat ten noorden van Damascus [Hebr.=‘de zakkenwever zwijgt’] ligt.
       En hij bracht al de have [= bezit] terug, en ook zijn broeder Lot [Hebr.=‘sluier of bedekking’] en diens have bracht hij terug, evenals de vrouwen [is dus geen bezit, have] en het volk.
       Toen ging de koning van Sodom [Hebr.=‘branden(d)’] uit, hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer [Hebr.=‘handvol schoven’] en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe [Hebr.=‘vlakte of effen vlakte’], dat is het Koningsdal.
       En Melchisedek [Hebr.=‘koning der Gerechtigheid’], de koning van Salem [Hebr.=‘Vrede’], bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.
       En hij zegende hem en zeide: ‘  Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van Hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die Uw vijanden in Uw macht heeft overgeleverd.
En hij
[Abram] gaf hem van alles de tiendenGen.14: 14-20.

Wanneer je de kwalificaties van Abram in Genesis onderverdeeld
kom je in grote lijnen uit op:
hfdst.13: ”Abram had veel te verliezen”;
hfdst.14: “Abram had veel te winnen” en
hfdst.15: “Abram had veel te winnen”.
            Wanneer je het hedendaagse nieuws bekijkt en zeker, die door de overheid wordt gedicteerd dan gaat het vooral over de feiten en cijfers, de details en beschrijvingen van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden [een overheid reageert immers altijd achteraf en te laat]. Verduidelijking voor de manier waarop een overheid optreedt zijn bijna altijd humanistisch en economisch van aard.
Oppervlakkig gezien zijn reacties op incidenten slechts omgord met lokale, nationale of internationale machtsstrijd om de economisch oppergezag te verzekeren door de controle over cruciale routes die bewandeld worden te blijven behouden
– wat dat aangaat verschilt de houding van de publieke en geestelijke overheid niet zo veel.
            Het wordt echter een probleem wanneer het publieke en het geestelijke elkaar gaat verdringen/wegdringen; dan ontstaan er religieus en op de lange duur werelds gezien vreemde uitwassen, welke het vertrouwen van God, waarop velen hun hoop gebouwd hebben schade oploopt.
In termen van de Blijde Boodschap noemen wij volgelingen van Christus, dit zonde en niet zo’n klein beetje ook. Het gaat zelfs zovèr dat een begrip als de Joods-Christelijke achtergrond van onze hedendaagse cultuur systematisch weggezuiverd dreigt te worden.
Dàn ontstaat er geestelijke genocide en daar komt een tweestrijd, een burgeroorlog uit voort.
Het gaat in wezen om de menselijke conditie. Ik beschrijf hier niet alleen de gang van zaken in een klein landje, dit gaat om universele problemen, de psychologie achter een wereld-conflict. Want vandaag is het midden-Oosten, de Levant aan de beurt, misschien zij wij het morgen.
God verhoedde het, maar je weet maar nooit, het duivel’s-bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Wanneer je vluchtelingen van her-en-der spreekt, hoe kan het anders in een door migratie omkleedde, met onrust bedekte tijdsperiode, wordt het je duidelijk dat er een genocide aan de gang is, die de rest van de wereld zich zou dienen aan te trekken.
Veel mensen vinden het misschien lastig te begrijpen, maar er worden in de huidige wereld andersdenkenden vanwege hun religie vermoord, op grond van hun christelijke identiteit.
Af en toe slaat bij ons de angst om het hart, wanneer het te dichtbij komt door de een of andere aanslag, maar we zijn hard op weg weer terug te keren naar de vroeg-christelijke tijd waarin navolgers van Christus nog Martelaren, lijdend en doorleefde navolgers, die zich in de holen der aarde terugtrokken, vanwege het naderend einde.

            Dit is geen doemdenken, dit is realiteit – hoeveel aandacht is er onder onze jongeren niet over de aandacht van de Apocalyps, het einde der tijden beschreven in het Boek Openbaringen.
Een van de dingen, die ik zo langzamerhand ga begrijpen is dat wij doelbewust op een escalatie – een eindpunt afstevenen.
            Christenen zijn in het defensief gedreven. Er is dringend behoefte aan actie. De problemen waarmee wij hier te lande mee te maken hebben,
beïnvloeden niet alleen Europa, maar ook de rest van de wereld, die
wij navolgers van Christus in de naam van de Drie-ene God te onderwijzen hebben.
            Waar het om gaat is een manier te vinden om een christelijke tegencultuur op te bouwen in het licht van de wortels van ons Geloof. Het is een uitdaging voor de kerken in onze directe omgeving en voor elk individu.
Het is beslist niet de bedoeling een politiek programma op te gaan zetten, dit
heeft al op diverse fronten een averechtse uitwerking laten zien, ook
gaat het niet alleen om beoefening van spiritualiteit, maar
het gaat om het gezamenlijk optreden in onze directe omgeving,
de manier waarop wij als gelijkgerichte navolgers van Christus op
een creatieve manier samenwerken en daardoor in staat zijn om
ons Geloof in God op een Joods-christelijke vreugdevolle wijze
tegen-cultureel, tegen de bestaande orde in te beleven.
De basis hiervoor is als christenen in de verscheidenheid openlijk samen te werken. Dit is de enige mogelijkheid om het juiste pad te bewandelen
in tijden dat er fundamentele beslissingen genomen dienen te worden.
Het gaat mij hier niet om de maskerade van de Oecumene, waarbij heel vroom met de mond het een en ander wordt beleden – veel wordt vergaderd – in werkelijkheid trekt ieder zich op z’n eigen eilandje terug.

    Abram had veel te verliezen, Abram had veel te winnen, Abram had veel te winnen”; je kunt momenteel een willekeurige veehouder of agrariër spreken – er gaat werkelijk een wereld voor je open.
In processie loopt de overheid [politiek, zowel in de wereld- als geestelijk] achter elkaar aan, politici zijn voor het merendeel baantjesjagers en uit op persoonlijk gewin of gewin voor de eigen bloedgroep.
Zij hebben slechts een korte termijn visie, want morgen zit er weer een ander op het pluche en wie dan ziet, die dan zorgt.

eikenprocessierups, rupsje-nooit- genoeg

Het is net als de hedendaagse invasie van de eiken-processie-rups, rupsje-nooit-genoeg, pas wanneer het getij niet meer te keren valt, gaat  men onderzoeken hoe de ‘duivel en consorten’ zó ernstig heeft kunnen toeslaan.
Wanneer je het euvel nader gaat onderzoeken komen ecologen er achter dat de mens zelf met haar groenbeleid de veroorzaker zijn van de eiken-processie-rups, rupsje-nooit-genoeg, we maaien maar en vernietigen elk evenwicht weg.
De aandacht van hetgeen men concilie noemt is gericht op ‘eigen belang’ – ‘macht op- en uitbouwen’.
In plaats dat de aandacht is gericht op de navolgers van Christus en
dat gaat heel vèr over de kerkelijke belangen en grenzen heen,
blijft men bezig met ‘landje-pik’ en geraakt men in een belangenstrijd.

John. 5: 39 ev.

Dit heeft niets meer te maken met het oorspronkelijk uitgangspunt:
    Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de Hemelen is, verheerlijken’.
Wat werd er vervolgens gesteld?
‘ Zijn zij als toezichthouders het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het [dan] gezouten worden?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de massa, de mensen van de wereld vertreden te worden.
Ja, dàt is wàt er dàn plaatsvindt
het zegt de mensen niets meer, het doet ze niets meer,
door al dat geharrewar, die opgeroepen chaos,
worden de kerken niet langer meer serieus genomen.

 

Christus en de twaalf Apostelen

Het Koninkrijk der Hemelen, het Beloofde Land is overvloedig
Andreas, de eerstgeroepene en broer van Petrus; Jaäcobus, de zoon van Zebedeüs; 
Johannes de Theoloog, Broer van Jaäcobus; Philippos uit Bethsaida; Thomas, de tweeling; Bartholomeüs predikte samen met Philippos’ Mattheüs deTollenaar, Broer von Jaäcobus;
Jäacobus, zoon van  Alpheüs, Broer van Mattheüs; Simon de Zelote, in het Johannes-Evangelie Nathanael genoemd; Judas, niet die van Iskarioth; Matthias, later ter vervanging van Judas Iskarioth aan de Apostelen toegevoegd, Marcus, geestelijk kindvan de Apostel Petrus en  Lucas, leerling en navolger van de Apostel Paulus zijn de eerste navolgelingen van Christus.
Net als Christus, Zijn discipelen, zijn ‘na-volgers’ rond zich verzamelde
heeft dit eveneens in het eerste Verbond plaats gevonden:
Toen zond Mozes hen heen uit de woestijn Paran [Hebr.=‘plaats van spelonken’],
overeenkomstig het bevel des Heren; waren al die mannen hoofden der Israëlieten en
dit zijn hun namen
:
1.].   van de stam Ruben [Hebr.=’zie, een zoon’] Sammua [‘beroemd’], de zoon van Zacchur [‘opmerkzaam’];
2.].   van de stam Simeon [Hebr.=’luisterend’, ‘gehoord’] Safat [‘wachttoren’], de zoon van Chori [‘holbewoner’];
3.]. Van de stam Juda [Hebr.=‘geprezen’] Kaleb [‘hond’, misschien een denigrerende naam, die verwees naar zijn afkomst. Hij hoorde niet bij het volk van God. Hij was één van de ‘trouwe’, ‘onverschrokken’ mensen die aten van de kruimels die van de tafel afvielen, zoals
een heidense vrouw later van zichzelf zou zeggen tegen de Heer Matth.15: 27’],
de zoon van Jefunne [‘omgedraaid’];
4.]. Van de stam Issakar [Hebr.=‘beloning’] Jigal [‘Hij redt’], de zoon van Josef [‘de Heer heeft toegevoegd’];
5.]. Van de stam Efraïm [Hebr.’dubbel vruchtbaar’] Hosea [Hebr.=‘redding’], de zoon van Nun;
6.]. Van de stam Benjamin [Hebr.=‘zoon van Geluk, de rechterhand’] Palti [‘mijn bevrijding’], de zoon van Rafu [‘genezen’];
7.]. Van de stam Zebulon[Hebr.=‘verheven, bewoning’’] Gaddiel [‘de Heer is mijn fortuin’], de zoon van Sodi [bekende’];
8.]. Van de stam Jozef [Hebr.=’de Heer heeft toegevoegd’], van de stam Manasse [‘doen vergeten’] Gaddi [‘mijn fortuin’], de zoon van Susi [‘mijn paard’];
9.]. Van de stam Dan [Hebr.=‘rechter’] Ammiel [‘de Heer is mijn bloedverwant’], de zoon van Gemalli [‘kameeldrijver’];
10.]. Van de stam Aser [Hebr.=‘een stap’] Setur [‘verborgen’], de zoon van Michaël [‘wie is als God?’];
11.]. Van de stam Naftali [Hebr.=‘worstelend’] Nachbi [‘verborgen’], de zoon van Wofsi [‘rijk’];
12.]. Van de stam Gad [Hebr.=‘heer van fortuin, troep’] Geuel [‘majesteit van de Heer’], de zoon van Maki [‘afname’].
            Dit zijn de namen der mannen, die Mozes uitzond om het land te bespieden;  [om zich te (her-)oriënteren] en Mozes noemde  Hosea [Hebr.= ’redding’], de zoon van Nun [Hebr.= ’redding’], Jozua [de Heer brengt redding].
”           Mozes dan zond hen uit om het land Kanaän [Hebr.=‘laagland’] te bespieden en zei tot hen:
‘Trekt hier het Zuiderland in en trekt op naar het bergland en ziet,
– hóe het land is,
– en òf het volk dat erin woont, stèrk is of zwàk, klein of talrijk;
– en òf het land, waarin het woont, goed is of slècht, hoe de steden zijn, waarin
het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen,
– en òf het land vet is of schraal, of er bomen op staan òf niet.
Weest moedig en neemt van de vrucht van het land mee. Het was toen juist de tijd van de eerste druiven
Numeri 13: 3-20

           God gaf Mozes dus opdracht om één stamhoofd uit elk van de 12 stammen van Israël te sturen om het land Kanaän te verkennen; de diversiteit werd tot eenheid gesmeed.  Onder de bespieders was Hosea [Hebr.= ’redding’], de zoon van Nun [Hebr.= ’nageslacht’] uit  de stam van Efraïm [Hebr.’dubbel vruchtbaar’]; een periode later veranderde Mozes de naam van Hosea in Jozua
[‘de Heer brengt redding]..
Toen Mozes de verspieders uitzond, was het het seizoen van de eerste rijpe druiven.
– Ze moesten moedig ingaan en een staal van de vrucht van het land terugbrengen.
– Ze moesten ook de kenmerken van de bewoners, de vesting van de steden en
het bestaan van bomen, kortom hun directe omgeving beoordelen.

Kalebs getuigenis:
            Omdat het Volk het vertrouwen in de Heer opzegt [verdeeld is], eindigt het geduld van onze God en Vader met deze volwassen Israëlieten/kerkgangers en  bepaalt Hij dat iedereen van 20 jaar en ouder  het beloofde land nooit en te nimmer zal bereiken, maar in de woestijn zal sterven.
Om dit alles in vervulling te laten gaan, zal de woestijnreis 38 jaar ‘langer’ gaan duren.
Dat volgt als vanzelfsprekend wanneer er sprake is van verdeeldheid !!! 
Alleen Jozua en Kaleb worden van dit oordeel uitgesloten.
            Kaleb [uit Juda] en Jozua [uit Efraïm] vertegenwoordigen samen
het voortbestaan van het gehele Joodse Volk, hetgeen
wat later vaak wordt samengevat als Juda en Efraïm [bijv. Hos.5: 12-14; 6: 4].
           Er wordt ten minste één generatie ‘ tussenuit geknipt’… die gaat verloren !!!
Dit is zo’n stevige ingreep van de Heer, dat dit een blijvend thema in de Blijde Boodschap wordt [zie o.a.: Ps.94[95]; 1Cor.10; Hebr. 3].
Blijkbaar kent Gods schijnbaar eindeloos geduld met de mens ook een einde.

Lelijk eendje

Op dit moment in Israëls geschiedenis komen we voor het eerst  het vreemde eendje Kaleb tegen, een vreemde-[ vluchte-]ling.
Hij gaat de stam van Juda vertegenwoordigen en wordt een leider genoemd binnen zijn stam Num.13:  1, 6;34: 19.
Kalebs vader wordt een Keneziet genoemd Num.32: 12; Joz.14: 6,14.
Sommigen denken dat hieruit zelfs een verwantschap blijkt met Ezau.
De naam Keneziet Joz.14: 6,14 zou dan terug te voeren zijn op Kenaz,
de kleinzoon van Ezau Gen.36: 11; 1Kron.1: 36.
Anderen verwijzen naar de Kenezieten waarover in Gen.15: 19 gesproken wordt.
Aannemelijk is dat Kaleb of zijn voorouders vanwege hun erkenning van de God van Israël [de kerk] binnen het volk Israël [de kerk] waren opgenomen Joz.6: 25; Matth.1: 5.
Opvallend is in dit verband de betekenis van de naam Jefunne: ‘omgedraaid‘.
Kalebs naam [keleev] betekent ‘hond’ of ‘trouw’ en ‘onverschrokken’.
Kaleb doet in deze geschiedenis zijn naam eer aan, omdat hij blijft vertrouwen op Gods beloften met betrekking tot het beloofde land Num.14: 24; 32: 12 en Deut.1: 36. Hij was hierin ten opzichte van de Heer  zo trouw als een hond‘.

Waarom zo’n uitgebreide oud-Testamentische inleiding tot het door God verzamelde college van bestuur in Israël [de kerk].
Ik ben zo langszamerhand cynisch geworden door al dat gemier van afgelopen concilies, zowel
die van het Rooms-Katholieke Vaticaan als die van het pan-Orthodox concilie op Kreta; het leek allemaal héél wàt – handjes geven, hoogdravende gesprekken,
praten, praten, praten, een hoop papier, boekenkasten vol en  het gevolg is een steeds kleiner wordende groep Christenen, die blijft schreeuwen om waarachtig Christelijk navolgers Geloof en opnieuw teleurgesteld achterblijft.
Wat hebben ze bereikt hoogmoedig als zij waren over hetgeen zij gepresteerd hadden.
William Shakespeare heeft het ons al voorgehouden:
    Trots is eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet,
zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof”.

Een heilige die zichzelf superieur vindt ten opzichte van de z’n broeder, verbeurt zijn heiligheid en wordt als maar slechter.
            Voor mijzelf was het een fase, want cynismen zo heb ik vaak genoeg ontmoet, het spant zich niet graag in, heeft weinig zin de handen uit de mouwen te steken, is niet productief.
Veel eerder zijn er vóórvaderen, die omdat de wereld verder moet, het tot hun taak stelden mensen een stem te geven, wèrkelijk geschiedenis te schrijven, zoekenden op te leiden, de publieke opinie te beïnvloeden, bewustwording te kweken. Die kennen het woord kerkelijke genocide niet, maar grijpen terug op aloude ervaringen, en lopen het gevaar als Profeten in de vergetelheid te geraken.
            Ik heb het over Solovjov’s religieuze metafysica en zijn filosofische onderbouwing die einde negentiende eeuw [reeds] in het [‘oosters’] christendom tegengewicht gaf aan eenzijdigheid in de stromingen van het materialisme, positivisme en de denkwijze waarbij het algemeen nut of welzijn van de mens het uitgangspunt is, kortom het utilitarisme.
Solovjov ging aan de slag met de Platoonse triade van ‘Schoonheid, Waarachtigheid en Rechtvaardigheid’.
Het weer menselijke maken van de samenleving, waarin het principe Schoonheid schuil gaat, wordt in gezuiverde vorm  „integrale creativiteit‟.
Het menselijke kennen, dat verwijst naar het principe Waarheid,
vindt zijn voltooiing in „integrale kennis‟.
• Het menselijke doen en laten, cirkelt rond het principe Rechtvaardigheid, geeft in ultieme vorm de „integrale samenleving‟.
Deze drie integriteiten verenigen elk in zich nog eens drie ondergeschikte entiteiten:
„integrale creativiteit‟ verenigt mystieke ervaring,
artistieke kunst en technische kunst;
„integrale kennis‟ verenigt theologie, filosofie en wetenschap;
„integrale samenleving‟ verenigt kerk, staat en de economie.
De triade „zijn, weten en willen‟ kan men betrekken op respectievelijk de verpersoonlijking van Dimitri, Ivan en Aljosja uit het boek van ‘De gebroeders Karamazov’ van Dostojewski.
Dimitri’ leeft vooral naar wat zijn instincten hem ingeven, en
existeert op het niveau van het brute zijn.
Ivan’ is een ontwikkeld intellectueel die op een rationele manier
tracht tot kennis te komen over onder meer het bestaan van God.
Aljosja’ verlaat op verzoek van zijn leermeester starets Zosima het klooster,
hij trekt de wijde wereld in en stelt zo een ‘wil’s-act’.
De natuurtoestand tussen mensen en de toestand van internationaal ‘recht’ waar, zoals we kunnen constateren helemaal geen recht bestaat zijn gelijksoortige situaties.
Zowel mensen als staten [en religieuze rechtstaten] dienen als vanzelfsprekend een rechtstoestand op te richten. Het is niet alleen zo dat ze beiden een rechtstoestand dienen op te richten, ze dienen dat ook op dezelfde manier te doen [niet alleen woorden, maar ook daden]. 
We dienen als navolgers van Christus, de grote Verlosser van mens en staten,
van staten [en religieuze rechtstaten] juist hetzelfde te eisen als van mensen.
De wereldstaat dient één staat van burgers te zijn die iedere mens zijn/haar basisrechten waarborgt. 
Dat betekent niet dat de staat [en de religieuze rechtstaat] geen enkele rol meer kan spelen, wèl dat mensen evenzeer en misschien zelfs méér burger van de wereldstaat [verenigde kerkstaat] zijn. Aldus wordt vorm gegeven aan de Apostolische grondbeginselen, welke in de vroeg-christelijke  periode al werden gepraktiseerd.

Welke lessen kunnen we uit bovenstaande lezingen trekken?
Wij kunnen wel vaststellen dat wij ondanks al onze menselijke bemoeienissen
zowel individueel als op wereld niveau nog steeds in een chaos leven.
1.]. Wij mensen dienen primair waarachtig gelovige mensen te zijn, niet op basis van een instituut, maar op basis van de ‘oer’-roep tot ‘hulp‘ aan God, wij kunnen het zelf namelijk niet bolwerken.
We dienen onszelf te zien als zonen en dochters van de Koning der Koningen en Heer der Heerscharen – en dat wij niet langer kleine sprinkhanen zijn, die verpletterd worden onder de voet van de wereldse macht, de machtigen der aarde, onze tegenstrever.

IC XC  NI KA [monastieke afbeelding]
We dienen een heilig Geloof te ontwikkelen dat het niet uitmaakt voor welke uitdaging we vandaag staan, maar dat we ‘maar al te goed’ in staat zijn om de wereld ‘met Gods hulp’ te overwinnen.

Dàt is het soort Geloof dat God behaagt.
Zònder dàt is het onmogelijk om Hem te behagen:
    Het Geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit [Geloof] is aan de ouden een getuigenis gegeven.
• Door het Geloof verstaan wij, dat
de wereld door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat
het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
• Door het Geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, dáár God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt Hij nog, nadat hij gestorven is.
• Door het Geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij aan God welgevallig was geweest; maar
zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn.
Want wie tot God komt, dient te geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
• Door het Geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had
over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid
tot redding van zijn huisgezin; en door dat [Geloof] heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der Gerechtigheid, die
aan het Geloof beantwoordtHebr.11: 1-7.

2.]. Als gelovige mensen dienen we het vermogen om te spreken te bewaken en
met Geloof gevulde woorden te spreken.
Waarom stierf de hele gemeenschap van Israël in de wildernis?
Ze plukten de vrucht van hun trouweloze, angstige woorden.
Het volk zei vele malen: “We zullen zeker in deze woesternij sterven”, het noodlot was hen nabij en God stond hen toe op die manier over hun eigen toekomst in het bestaan te spreken.
Zeg tot hen:” terwijl ik leef” zegt de Heer,
  precies  zoals u hebt gesproken in Mijn oren, zo zal ik u doen:
de kadavers van u die tegen Mij hebben geklaagd
zullen in deze wildernis vallen,
u allen die volgens uw gehele getal zijn geteld
vanaf twintig jaar en ouder
Num.14: 28-29.

3.]. We dienen ons te bekeren van ons ongeloof en een begin te maken te vertrouwen op God, op een andere manier zal het ons onmogelijk blijken nog vooruitgang te boeken.
En soms kan ons gebrek aan Geloof [door slechts lippendienst te verrichten]
ons beletten om vooruit te gaan op een bepaald gebied, zelfs
nadat we ons hebben bekeerd.
De Israëlieten hadden plotseling berouw over hun gedrag en verzamelden de moed om het land in te gaan, maar het was al te laat.
Mozes waarschuwde hen:
” Ga niet naar boven, want de Heer is niet bij u, opdat
u niet voor uw vijanden wordt neergeslagen
“,
maar zij rebelleerden opnieuw,
zij gingen in hun overmoed zelfstandig omhoog en
werden daarom verslagen door de Amalekieten [stamvader is Amalek; Amal (Hebr.=‘kwaad’)]
en de Kanaänieten [de bewoners van het oorspronkelijk gebied wat
het zinnebeeld werd van de hogere wereld].

Ook de tien spionnen die het slechte bericht van het oorspronkelijk Land
hadden teruggebracht,  werden door de Heer neergeslagen in een plaag, maar
Joshua en Kaleb, ja, die uit den vreemde, die vluchteling,
werden levend achtergelaten.

God had zijn definitieve beslissing genomen;
ze waren nuniet in staat“, nèt zoals ze over zichzelf hadden gesproken.

4.]. We dienen een nederig volk te zijn; iets wat uitnodigt om nagevolgd te worden, door familieleden en door vreemden, bij ons is arrogantie hetzelfde als
een overvloed aan  zelfvertrouwen bezitten.
Mogen wij daarom allen zijn zoals Mozes, die om Genade smeekte namens zijn Volk.

Ons persoonlijk Geloof is belangrijk voor God!
Het Geloof van de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk rust op de Pedagogie van de Heer, d.w.z. op de Blijde Boodschap, zoals  het dak van de Kerk bescherming biedt door op de pilaren te steunen.
Door het Geloof hebben wij het Woord van God op de lippen, en verkondigen dat leven slechts kan ontstaan door lijden en sterven heen en dat we in zekere zin deze woorden ‘als dagelijks voedsel’ beschouwen Spr.18: 21.
Wij weten dat het door onze woorden is dat we worden vrijgesproken en door onze woorden zullen we worden veroordeeld Matth.12: 37.  Mogen we daarom in de woorden die we over onszelf en anderen spreken,  behoedzaam zijn en ons Geloof weloverwogen doorgeven.
Mag onze Heer en Verlosser behagen hebben in de woorden van mijn mond , de gedachten van mijn hart liggen open voor Zijn ogen Psalm 18[19]:14.
Wij hebben de Heer en onze naasten lief, omdat De Heer ons eerst heeft liefgehad.
In liefde bestaat er geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit want
de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde 1John.4: 18,19.

 • De hand des Heren was op hem – το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί πάνω του – كانت يد الرب عليه – The hand of the Lord was upon him.

  ‘  De hand des Heren begeleidt ons als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Onder luid geween zullen wij komen en onder smeking zal de Heer ons begeleiden;
  Hij zal ons voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop wij niet struikelen.
  Want Hij is ons tot een Vader, en Efraïm, is Zijn eerstgeborene. Hoort daarom het Woord van de Heer, o volkeren, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: ‘Hij, Die Israël [de Kerk] verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een Herder, Zijn kuddeJeremia 31: 9,10.

Apolytikion
Tn.3.    Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en jubelen
want de Heer heeft de Kracht van Zijn arm getoond.
Door Zijn dood heeft Hij de dood vertreden
en werd Hij de Eerstgeborene uit de doden.
Hij heeft ons verlost uit de diepten der hel
en aarde wereld grote Genade geschonken”.

Kondakion
Tn.3.    Heden zijt Gij, Barmhartige, opgestaan uit het graf,
en hebt ons verlost uit de poorten des doods,
Heden jubelt Adam en Eva verheugt zich;
en de Profeten en Patriarchen bezingen zonder einde
de Goddelijke Macht van Uw Heerschappij


Theotokion    
Tn.3.    Gij zijt Middelaarster geweest bij de Verlossing van ons geslacht,
daarom prijzen wij U, o Moeder Gods en Maagd.
Want in het vlees dat Hij aannam uit uw schoot,
heeft uw Zoon, onze God,
het lijden van het Kruis ondergaan.
En heeft Hij ons uit het verderf verlost
als de Menslievende
”.

4e week na Pinksteren – Onbaatzuchtige – ‘menslievende’ gedragingen in de Pedagogie van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.

John the baptist, in prison‘, by ensley, miniature

    Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen:
       Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?

En Jezus antwoordde en zei tot hen:
‘ Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen
[de Blije Boodschap] het Evangelie.
En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.
       Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes:
  Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen?
Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen.
Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien?
      
Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet.
Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
       Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
       Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.
      Wie oren heeft, die hore!Matth.11: 2-15.

John the Baptist, entering the wilderness

    Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.
Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil?
       Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken?
Zal het geboetseerde soms tot zijn Boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?
       En als God nu, Zijn Toorn willende tonen en Zijn Kracht bekend maken, de voorwerpen van de toorn, die ten verderf toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot Heerlijkheid heeft voorbereid?
       En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen,  gelijk Hij ook bij Hosea zegt: ‘   Ik zal niet-mijn-volk noemen: Mijn-volk, en de niet-geliefde: Geliefde’. En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden:
kinderen van de levende God’.
       En Isaiah roept over Israël uit: Al was het getal van de kinderen van Israël als het zand der zee, het overschot zal behouden worden; want
wat Hij gesproken heeft, zal de Heer doen op 
de aarde, volledig en snel.
      En gelijk Isaiah tevoren gezegd had: Indien de Heer Sabaoth ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn.
      Wat zullen wij dan zeggen?
Dit: ‘ heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit Geloof is; doch Israël [de Kerk], hoewel het een Wet ter gerechtigheid 
najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van Geloof, maar van vermeende werken.
Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat:
‘              Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op Hem zijn Geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen

Rom.9: 18-33.

    En God, Die de harten kent, heeft getuigd door
hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder
enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het Geloof hun hart reinigende.
Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?
Maar door de Genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.
       En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.
En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jaäcobus het Woord en zei:
       Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is
één Volk voor Zijn naam uit de heidenen te vergaderen.
       En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat:            ‘ Daarna zal Ik weerkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weer opbouwen, en Ik zal haar weer oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heer zal zoeken, en alle heidenen, over welke Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de Heer, Die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.
       Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.
       Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas [Hebr.=‘zoon van rust’] naar Antiochië te zenden:
Judas
[Hebr.= uit de stam Juda = ‘geprezen’], genaamd Barsabbas [Hebr. zoon van Sabba = ‘licht’,’zuiver’], en Silas [Hebr.= ‘de weg], mannen van aanzien onder de broeders.
       En men schreef door hun bemiddeling: De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië [Hebr.=‘gedreven tegen’], Syrië [Hebr.=‘verheven’ en Cilicië [het land van Celix = Hebr.’cimbaal’].
Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefden, Barnabas en Paulus
[Hebr.=‘klein’], mensen, die hun leven hebben overgehad voor de Naam van onze Heer, Jezus de ChristusHand.15: 8-26.

Het Evangelie, de Blijde Boodschap, de Heilige Schrift.

    Wanneer jullie naar de Stem van de Heer, uw God, luisteren door
Zijn Geboden en Inzettingen te onderhouden, D
ie in dit Wetboek geschreven staan; wanneer jullie je tot de Heer, uw God, bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
       Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor jullie en het is niet ver wegHet is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen:
‘ Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant der zee, zodat jullie zouden moeten zeggen:
Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?
       Maar dit Woord is zeer dicht bij jullie, in jullie mond en in jullie hart, om het te volbrengen.
Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwaad:
Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Heer, uw God, u zegene in het land, dat jullie in bezit gaan nemen.
Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden neerbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen.
Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek;
kies dan het leven, opdat jullie zullen leven, jullie en jullie nageslacht,
⁌  d
oor de Heer, uw God, lief te hebben, naar Zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want
⁌  dat 
is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de Heer uw vaderen, Abraham, Isaäc en Jaäcob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou“ Deut.30: 10-20.

Waaruit ontstaat de behoefte om iemand anders
– ‘hulp aan te bieden’-?
Wanneer we als mens zijnde leed waarnemen, wekt dit
een emotionele reactie bij ons op, oftewel empathie.
Het kan bij deze empathie blijven of de reactie kan
uitgroeien tot de behoefte om deze medemens te helpen,
hem/haar bij te gaan staan.
In zulke gevallen is er sprake van altruïsme, ofwel
onbaatzuchtig gedrag.
Tussen het opkomen van de gedachte en het uitspreken van
de gedachte verstrijkt nogal eens wat tijd waardoor je
je er op een gegeven moment niet langer bewust van bent
wie’ je, ‘wat’ je en ‘waarmee’ je iemand hebt willen bijstaan.

Er zijn twee verschillende vormen van altruïstisch gedrag die in de praktijk met elkaar worden verward.
Dit gebeurt bij het ten onrechte benoemen van ‘positief’ altruïsme tegenover het ‘negatieve’ egoïsme.
Wetenschappers hebben ondervonden dat het een
niet bestaat zonder het ander.
De beste uitkomst is wanneer ‘het totale welbevinden
wederzijds het hoogst is’, dit wordt ook wel het welzijn’s-model genoemd.
Het egoïsme speelt hierbij een duidelijke rol, namelijk dat de gene, die zijn belang zoekt [de egoïst] en de altruïst tevreden zijn bij een beslissing waarbij
de altruïst  betaalt en de egoïst ontvangt. Kortom: beide partijen zijn gelukkig met de beslissing.

    Ja, Vader [, Die in de hemelen zijt], want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.
      Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” Matth.11: 26-30

Wat is de definitie van het -‘in God’s Naam’- verlenen van hulp?
Enige kenmerken:
✥ iemand in Christus aanmoedigen, stimuleren/aansporen op de geestelijke weg;
✥ u in Christus Naam, als God’s bescherming of ondersteuning aanbieden;
✥ u iemand in Christus Naam, als God’s hulp aanbieden;
✥ u bereid bent om daadwerkelijk in Christus Naam, in God’s Naam
naar iemand te luisteren, zodat hij/zij zich gehoord voelt.
           Met name in moeilijke tijden van de ontvanger bij ziekte of tegenslag
is een behoefte aan ondersteuning wellicht groter dan in ‘normale’ tijden.
De Gelovige mag dàn graag uw ervaringen delen met anderen;
– feed back of respons is dàn minder van betekenis, speelt dàn haast geen rol.
           Daar tegenover staat dat gebrek aan het geven van ondersteuning
gevoelens ontstaan van:
⁌  eenzaamheid, ik sta er helemaal alleen voor,
⁌  het rust allemaal op mijn eigen schouders,
⁌  ik kan het niet met anderen delen.
           Steun geeft immers verbondenheid aan en
je kunt er jezelf krachtiger of zelfverzekerder door voelen.

           Er is een verschil in het proces tot behoud van zelfstandigheid in steunen of leunen. Zoekt je hulp? Wat voor ondersteuning zoek je dan?
Wil je gewoon je verhaal even kwijt? Zoek je emotionele steun?
Òf wil je gewoon eventjes gedachten uitwisselen;
Òf is de vraag een klankbord, feedback?
⤽          Wil je soms een periode leunen op de ander?
Dan gebruik je de ander als aanleun-woning maar neem je zelf geen enkele verantwoordelijkheid meer voor het vraagstuk waar je mee bezig bent.
⤽         De valkuil hierbij is dat je ontzettend afhankelijk wordt van de steun van de ander. Zodra jouw behoefte aan steun doorslaat en jij afhankelijk wordt van steun van andere mensen gaat het ten koste van jezelf.
Min of meer dreigt hier een afhankelijkheidsrelatie te ontstaan.
Zodra de ander je maar steunt, voel je jezelf goed en blijf je jezelf goed voelen.
Jouw gevoel of gemoedstoestand wordt dan afhankelijk van wat anderen doen of nalaten.
Leerdoelen die hieruit voortkomen zijn o.a.;
⤽           dat er een feitelijke balans dient te zijn tussen zelfstandigheid enerzijds en de behoefte aan hulpverlening anderzijds.
⤽          Sommige mensen hebben ogenschijnlijk nooit behoefte aan hulp maar
wat er vaak speelt is dat ze geen hulp willen of durven vragen.
Men tracht zich op deze wijze sterk en groot houden en laten zien dat ze het zelf wel kunnen.
⤽          Het gevaar hiervan is vastlopen door -‘de lat’- te hoog te leggen,
teveel hooi op de eigen vork te nemen en hulpvragen die er wel zijn te ontlopen, te verdoezelen.
⤽          Nog een andere invalshoek:
je vraagt niet om hulp maar je wordt gevraagd om de ander te ondersteunen?
Belangrijk is goed te luisteren naar wàt de ander je wel niet vraagt.
           Wàt is zijn/haar werkelijke behoefte?
           Zoekt de ander steun of steunzolen?
Zoekt de andere emotionele ondersteuning of
wil hij/zij jou als aanleunwoning gebruiken?
⤽           In dit laatste geval wordt je geclaimd en ergens mee opgezadeld;
wellicht zit je daar helemaal niet op te wachten [zeg dat dan ook, schep duidelijkheid en laat een claim tot afhankelijkheid niet maar voortduren door evaluaties in te bouwen].

zebrapad, tweerichtingsverkeer

Wanneer je ervan uitgaat dat ‘eigenbelang’ de belangrijkste drijfveer
is van de mens is helpen dan nog wel opportuun?
Je daad wordt er namelijk niet minder goed om
indien er een motief tot wederzijds totaal welbevinden achter zit.
           Bovendien wordt de hulpverlener er mogelijk gelukkig van om te helpen,
ook wel de “verhevenheid van de helper” genoemd.
Het kan worden omschreven als een euforisch gevoel dat wordt opgevolgd door een periode met minder stress en meer energie.
           Er wordt vaak aan grote projecten gedacht wanneer men denkt aan ‘goed’ doen. 
Toch blijkt het regelmatig  te zijn dat hier vaak maar heel weinig van terecht komt.
Onderzoeken wijzen uit dat dit voor een ‘altruïstische dromer’, een luchtkastelen-bouwer weinig of geen verschil uitmaakt, die raast maar door.
Het morele gevoel wordt namelijk reeds bevredigd door alleen maar ‘te praten’ over het aanbieden van hulp en te blijven aanbieden, tot verstikkens toe.
Op het aanbieden volgt immers tevens de realisatie van het beloofde en dàt wordt veelal aan het lot of aan anderen overgelaten; [door middel van renteloze leningen (van buitenstaanders) òf het afschuiven van verantwoordelijkheden].
Hierdoor wordt het daadwerkelijk uitvoeren van de hulp als het ware minder “noodzakelijk”, die ander knapt het wel op, of je schuift de pijn van de gevolgen van de hulp naar de toekomst door [‘wie dan leeft, die dàn zorgt’].
Bovendien blijkt een altruïstisch initiatief vaak aanvankelijk gebaseerd te zijn op een impuls; het vergt namelijk ontzettend veel voorbereiding om een project daadwerkelijk ook uit te voeren, zeker wanneer je dit ‘zelf’ dient te realiseren.

– In de jaren tachtig is er veelvuldig onderzoek gedaan naar de reden dat mensen vrijwilligerswerk deden. Hieruit is gebleken dat dit werd gedaan om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan worden gedaan om meer werkervaring op te doen en deze op het eigen uiterlijk kunnen, de CV te kunnen vermelden.

Vrijwilligerswerk – Slavernij

Recente gegevens tonen nog onvoldoende aan of het tegenwoordige vrijwilliger’s -werk om dezelfde reden wordt gedaan of dat er sprake is van egoïstische motieven, bijvoorbeeld dat de ontvanger en de gebruikmaker van het vrijwilligerswerk, stelselmatig slechts profiteert en de vrijwilliger een armzalig bestaan blijft leiden [lijden].
Zelfs in de tijd van de VOC bleken de Amsterdamse welgestelden hier wel raad mee te kunnen en werd grof aan de mensenhandel verdiend [incl. het huis van Oranje]. In onze tijdsperiode wordt namelijk wat anders als de dienstverlener van die hulp, zich ontpop

wolf & kudde by Steaffan Windstrand

t als een zelfverrijkende bank, vezekering’s-maatschappij, pharmaceutische-industrie of de een of andere soortgelijke zorg-instelling, die zich blijken massaal als cowboys blijken te ontwikkelen als wolven onder de schapen.
               Hoe breng je de spirituele essentie van het wezen van de mens boven water, die enerzijds ‘het hele lichaam doordringt‘, maar tegelijkertijd op een onbegrijpelijke wijzer verborgen is en ‘fysiek ongezien‘ blijft. Zicht hebben op en hechten aan God’s Beeld en gelijkenis is een geestelijk zien.
Deze vraag staat centraal in de theorie en praktijk van de godsdienstige beweging, en de Kerkvaders hebben een reeks technieken ontwikkeld om
mensen bij te staan dit in hun zielen te ervaren. Een dergelijke manier van bestaan spreekt iedere mens aan en treft hen tot in het hart, zo niet dan gaan mensenmassa’s daaraan ten gronde.
Naast het ‘gewone, algemeen aanvaardde‘ regime van Wet en de uitwerking van de geboden omvatten deze methoden een complementaire mengeling van contemplatie, visualisatie, ervaringen van vreugde, droefheid, innerlijk geraakt worden bij de studie van Mystieke teksten.
Zoals we in Deuteronomium lezen is deze vraag niet alleen relevant voor
de innerlijke structuur van de religieuze ervaringen van het individu, maar
tevens van belang voor de algehele verlossing van de mensheid en de geschapen wereld.
De Kerkvaders verwezen – in hun tijd – reeds naar de laatste generatie van ‘het leven in ballingschap [de woestijn en de daarop volgende verlossing] en
de eerste generatie die ‘ de Verlossing en Opstanding’ reeds hebben ontvangen en
verklaarden dat het geheel van inzettingen en verordeningen voor de dienaar God’s in de historische missie van iedere generatie niets minder is dan het inluiden van de Goddelijke realiteit, tot een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, waarin het iedereen gegeven mag zijn te delen in de vreugde van de weelde, hetgeen een Goddelijk Inzetting/Gebod is.

Adonai is het meervoud van Adon, wat betekent: “Heer, Meester, of eigenaar” [het woord Adon is afgeleid van een Ugaritische woord “Heer” of “Vader“].

Een belangrijk onderdeel van het utopische tijdperk is de openbaring van de waarachtige goddelijke aard van de materiële wereld en alles wat daarin bestaat.
Zoals de ziel in de kunst wordt beschreven als ‘een waarachtige Genadegave, een bijdrage van God’s-wege’ vereist het proces van het creëren ‘Verlossing‘ opdat elke persoon ernaar streeft om zijn eigen ziel en de zielen van anderen te onthullen.
Wanneer kunst van deze informatie gebruik maakt,  resoneert het in/met ons
een gevoel van essentiële zelfheid, en we ervaren de esthetische waarde als geluk; als een ‘open brief’ of een getuigenis aan ‘Adonai‘ [‘mijn Heer en mijn God‘, omdat de Naam als aanduiding van God uit respect niet werd uitgesproken].

Onderscheidingsvermogen

Mid-Pentecost [russian, 18th cnt], op twaalfjarige leeftijd spreekt onze Heer al moedig met de leraren in de Tempel
Hoe méér de menselijke ziel wordt ontsloten, hoe méér God en Zijn Goddelijke Genade in de wereld geopenbaard wordt en dan bedoel ik over de gehele wereld waarin de Jood’s-Christelijke cultuur alom aanvaard wordt.
Het is ons bekend, neem als voorbeeld die Heiligen, die zonder enige vooropleiding, “wier begrip in kennis van God beperkt is” en daarom geen liefde en vrees voor God zouden hebben dienen te ontwikkelen als gevolg van een intellectuele gerichtheid, toch blijken “buitengewoon dichtbij” God en Zijn Genadegaven te kunnen naderen.
Dit is vanwege de aard van de gelovige ziel [de nous *] die “in zichzelf” een verlangen meegekregen heeft zich te verenigen met Zijn oorsprong en
de Bron welke uit God [bij de schepping] is voortgekomen.
*    [Met Nous wordt de hoogste vorm van denken, een bijna goddelijk denken bedoeld. Het is de soort intellectuele intuïtie die aan het werk is als je definities, concepten ineens begrijpt, plots ‘geestelijk ziet‘, als bij een goddelijke ingeving].
Dienovereenkomstig is de modus operandi het opgraven van het externe ego dat
uiteindelijk een wortel/grondslag in de menselijke ziel zal onthullen, die
van nature volkomen verenigd is met God.

God kan echter alleen ‘Waarachtig‘ bekend worden door de Genade van de Heilige Geest. Dit komt omdat echte kennis van God niet intellectueel maar ‘ervaring’s-gericht werkt: op Hem gaan lijken en zoveel mogelijk met Hem verenigen. Dat is waarom de mate van ware kennis voortkomt uit de mate van Liefde: hoe volmaakter de Liefde tot God en de naaste, hoe perfecter uw kennis zal zijn.

De ervaring van het Geloof toont het ‘niet als ongewoon ervaren’ voorkomen als
een bewijs aan dat deze aangeboren, ingelegde liefde inderdaad aangeboren is:
Zelfs de … god-belijders van een ver afgelegen en onderontwikkelde bevolkingsgroep offeren in de meeste gevallen hun leven voor de heiligheid van God’s Naam en ondergaan een lijden in hardvochtige martelingen in plaats van de enige God te verloochenen, hoewel ze moedig en ongeletterd zijn en nog onwetend zijn wat betreft God’s Heiligheid, Sterkte en On-sterfelijkheid.
Want welke kleine kennis de mens ook mag bezitten, zij put absoluut ‘niet’ uit kennis en wetenschap, en dus geven ze hun leven niet op vanwege enige kennis of contemplatie ten opzichte van God.
Eerder belijden zij God in [het martelaarschap] zonder enige kennis en reflectie, maar alsof het absoluut onmogelijk zou zijn om de ‘enige‘ God af te zweren; en
zonder enige reden of aarzeling van wat dan ook.
Fanatieke ontkenners van het Geloof en zondaars offeren hun leven niet op vanwege hun intellectuele begrip van God’s Grootheid en de emotionele vorming, welke is afgeleid van dergelijke basale vaardigheden, processen of waarnemingen.
Integendeel, er is iets ‘in-gebed’, het principe -‘gepaard gaand met de dood’- in de ‘toch gelovige psyche’, aangeduid als de gelovige kern, die altijd definitief met God verbonden is.
De irrationele keuze van een zichzelf verklarende atheïst is een openbaring van de diepste schuilhoeken van de gelovige ziel, om zijn leven in het belang van God belangeloos op te geven.

De openbaring van de ziel beschrijft als het ware het resultaat van een extreme mate van externe druk. Het is wanneer een niet-gelovige vijand met een zwaard naar de keel van de gelovige wijst, zodat de verborgen kern van de gelovige daarmee wordt onthuld; de oer-kreet is ‘help’ of hoe de schreeuw om hulp ook geformuleerd wordt.
Wat en van Wie komt de verwachtte hulp in de dood’s-strijd? –
♨︎ van ‘De Ene‘, Die de Heilige, de Sterkere en On-sterfelijke is’, dus van ‘God’.
Los van een dergelijke externe druk, is het voor een mens mogelijk zijn gehele leven toch als gelovige te leven met zijn innerlijke goddelijke kern, die verborgen blijft onder de lagen van zijn/haar kleine en zelfzuchtige ego.
Ons goddelijk kindschap bestaat er niet alleen in dat wij met God omgaan zoals
een zoon met zijn vader. Dat zou immers mysterieus, ontzagwekkend en onwaarschijnlijk groot dienen te zijn.
Het betekent dat de heilige Geest ons werkelijk verenigt met God, Die ons gelovigen via de Zoon is geopenbaard en dat wij door Hem, als ledematen van Zijn Lichaam, werkelijk kinderen van God de enige Vader zijn.
Nooit en te nimmer zullen we immers vèr genoeg in dìt immense Mysterie  kunnen doordringen.
En wij gelovigen zullen we God er nimmer genoeg voor kunnen bedanken dat Hij Zich, via Zijn Zoon -‘ons nietige mensen’ waardig bevonden heeft te doen delen in het goddelijk leven van de Al-Heilige  Drieëenheid, door ons te verheffen tot de conditie als kinderen van God.

H. Cyprianus, toezichthouder van Carthago [3e eeuw]

Reeds nu zijn wij kinderen van God’s kudde:
verenigd met het lichaam van Christus, de Kerk, in de eenheid van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
” Heilige Cyprianus, ‘in aanbidding tot de Heer’ [oratione dominica].
Op die wijze dienen wij altijd naar de Kerk te kijken en intensief samen te werken aan het bevorderen en het verbeteren van de onderlinge verbondenheid met onze broeders en zusters [Raad van Kerken], die ons verenigt met alle leden van het Mystieke Lichaam van Christus.
De Oecumene is wat dat aangaat een voor iedereen aantrekkelijke attractie, die
wanneer je het opgeven van bestuurlijke functies in ogenschouw neemt, eerst bij het einde der tijden door het enige eigenlijke Hoofd van de Kerk, onze weerkerende Heer en Verlosser, gerealiseerd zal kunnen worden. We dienen alles wat op de heilige Kerk betrekking heeft te zien als iets dat ons allen, geen bloedgroep uitgezonderd, ontzettend aangaat.
Laten wij de christelijke oproep tot een vertrouwelijke omgang met God
– dat wil zeggen tot de heiligheid, tot heelheid – meer en meer serieus nemen; niet als iets ‘algemeens‘ maar concreet’,
met alles erop en eraan bij de gemeenschap waar we ons ‘thuis’-zijn ervaren:
als de Wil van God voor ieder van ons, die bij onze naam geroepen zijn.
    Want jullie weten, welke voorschriften wij jullie gegeven hebben door de Heer Jezus Christus. 
Want dit Wil God: jullie heiliging, dat jullie je zult onthouden van de ontucht [je bindt aan een ander (de wereld) dan aan God], dat ieder van jullie in heiliging en eerbaarheid zijn vat [toegevoegde waarde als mens] zal weten te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht zal behandelen of bedriegen in deze zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben.
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die u immers ook Zijn Heilige Geest geeft“ 1Thess.4: 2-8.
De Heer stelt ons de heiligheid niet alleen voor als een doel waarnaar wij moeten streven, maar veeleer als een doel dat God Zichzelf heeft gesteld om als Vader tot bij ons te komen.
Wij dienen daarom niet ontmoedigd te geraken door onze zwakheid, want wij kunnen altijd rekenen op ‘de Sterkte van God’ wanneer wij vaak naar de bronnen van de Genade gaan: ‘de vereniging in het Mysterie van de Goddelijke Liturgie, het belijden van onze ongerechtigheden in het Mysterie van het door onze tranen herdoopt worden ‘de biecht’, en ons niet aflatend [Jezus-]gebed.
Met gebruik te maken van deze aan God ontleende “Sterkte” zijn wij in staat het werk en de rust, het gezinsleven en de onderlinge sociale betrekkingen,
onze gezondheid en ziekte, te heiligen.
Dat wil zeggen, wij kunnen onze beperkingen en ellende overwinnen en
vooruitgang vinden op de Christelijke weg, Die door de werking van de heilige Geest, leidt naar de uiteindelijke vereniging met Jezus Christus:
    Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn Lijden en sterven, is dat om ook te delen in zijn ver-Heer-lijking. Want ik [apostel Paulus] ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de Heerlijkheid, Die over ons geopenbaard zal worden.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God.  Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om [de Wil van] Hem, Die haar daaraan onderworpen heeft, in de Hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd zal worden tot de Vrijheid van de Heer-lijkheid van de kinderen van GodRom 8: 16-21.

Het verkrijgen van onderscheidingsvermogen
Om onderscheidingsvermogen te verkrijgen dienen wij dag in, dag uit te bidden:
        Heer, schenk gehoor aan mijn woorden; geef acht op mijn geroep.
– Luister naar de stem van mijn smeken, mijn Koning en mijn God.
– Tot U, Heer, richt ik mijn bede; in de ochtend hoort Gij mijn stem.
– In de vroege morgen sta ik [reeds] voor U, en Gij ziet op mijn neer.
– Gij zijt geen God die onrecht wilt; geen boosdoener kan bij U wonen.
Wetsovertreders houden geen stand voor Uw ogen, Gij haat allen die onrecht bedrijven.
– Gij vernietigt allen die leugen spreken; de Heer verafschuwt mannen van bloed en bedrog.
Maar door de overvloed van Uw barmhartigheid, mag ik binnentreden in Uw huis.
– Ik zal neervallen voor Uw heilige Tempel, in vreze voor U.
Heer, leid mij in Uw rechtvaardigheid wegens mijn vijanden; maak mijn weg recht voor Uw aanschijn.
Want in hun mond is geen waarheid: hun hart is lichtzinnig.
Een open graf is hun keel. zij plegen bedrog met hun tong.
Oordeel hen, God, doe hen vallen in hun plannen.
Verstoot hen om hun talrijke misdaden, want zij hebben U getergd, o Heer.
Maar schenk vreugde aan allen die op U hopen: zij zullen juichen in eeuwigheid, want Gij woont onder hen.
Op U roemen allen die Uw naam liefhebben, want Gij zegent de gerechten.
Heer, met een schild van welbehagen hebt Gij ons omringd
Psalm 5. vert. ROK. ’s-Gravenhage.

Ouderling Joseph the Hesychast [1898-1959, I.M. Philotheou, van de berg Athos [Gr.], raadt dit eenieder van ons mensen aan:
1.]. ’De Ene te blijven zoeken. . .
Die is in staat om de wateren van de wateren te scheiden . . . en 
Die ons mensen bijbrengt, hoe je waanideeën kunt vermijden “ uit: ‘Monastic Wisdom’, blz. 188.
2.]. Vervolgens is het noodzakelijk dat we ons verwijderen [bekeren] van alle ongerechtigheid, slechte werken en het spreken van leugens, zodat de corrupte dingen in ons, die afstammen “van een bittere wortel” in zoete voeding voor de ziel worden getransformeerd”
conf. Heilige Nikitas Stithatos, Philokalia, deel 4, blz. 81.
3.]. Door de Genade van God, laten we onophoudelijk bidden en aanbidden
totdat “de vrees voor God” volledig in ons ontwaakt is.
Ouderling Joseph vervolgt:
Een mens, die . . . vervuld is van goedgunstigheid, zal ten alle tijde voorzichtig zijn en nooit overmoedig worden of op zichzelf vetrouwen, maar brengt voortaan de rest van zijn leven onophoudelijk de vreze God’s voor ogen . . . .”.
4.]. Smeken we onze Heer en Zaligmaker om ons “op de weg van Zijn Gerechtigheid” te leiden en onze wegen “recht houden voor uw Aanschijn”.
In de H. Diadochos van de toezichthouder Photike [4e eeuw], leidt rechtvaardigheid “naar boven op naar de zon van de Gerechtigheid en ontsteekt het in ons binnenste . . . grenzeloze verlichting uit: Philokalia, deel 1, blz. 254.
5.]. Wij mensen dienen alle ijdele en bedrieglijke woorden, duivels en goddeloosheid te onthullen om ze “te verwerpen” [zoals bij de voorbereiding op het Mysterie van de doop ‘uit te spuwen‘].
Wanneer onze geest gevangen wordt gehouden door . . . de duisternis van de vijand,  . . . laat dan alles achterwege . . . stop onmiddellijk met gedachtenspinsels te ontwikkelen of een betoog te houden, want we kennen immers de Waarheid niet zolang onze geest niet gezuiverd is” uit: kleine Russische Philokalia, deel 4, p.125.
6.]. Smeek de Heer onophoudelijk: ‘Kom en verblijf in ons en reinig ons van alle smet en red onz zielen o, Al-Goede’, teneinde in ons te wonen, opdat
we ons in de Hoop op Hem mogen zijn en “ons ooit in Zijn Koninkrijk zullen verblijden”. 
De Heer trekt ons weg van kwaad, jaloezie, bedrog en “een werveling van verlangen” Wijsheid 4: 11-12, opdat we in ons door de Heilige Geest onderscheidingsvermogen, d.w.z. ‘goddelijk inzicht’ mogen verkrijgen.
Zoals de psalmist zegt:
veel vrede hebben zij die God’s geboden liefhebben, en
voor hen is er geen struikelblok
Psalm 118 [119]: 165.
7.]. Tenslotte, stel je hart open en stem toe aan heerlijkheid in de Heer.
Wees blij dat je de Liefde van Zijn Naam in je hebt, want
Hij belooft dat Hij “de rechtvaardigen zal zegenenPsalm 5: 12 en
“met Zijn welbehagen schild en kroon ‘Zijn’ mensen zal omringen” Psalm 5: 13.

Bij het toepassen van deze stappen dienen we altijd het advies van Abba Serapion de Sindonite op te volgen teneinde “te leren dat we zullen worden toegestaan de gave van echte discriminatie wanneer we vertrouwen, niet langer in de oordelen van onze eigen geest, maar in de lering en heerschappij van onze vaders. De duivel brengt immers de mens [en zeker de ascetische worstelaar] op een effectievere manier naar de rand van vernietiging door hem stelselmatig te trachten te overtuigen om de vermaningen van de vaderen te negeren en zijn eigen oordeel en verlangens na te volgen, dan door bij zichzelf een andere fout zal erkennenPhilokalia, deel 1, blz. 104.

Hier volgen dan nog vijf signalen ter waarschuwing van de Heilige Paisius Velichkovsky van Moldavië & Mount Athos [1794], die ons eveneens steun kunnen bieden bij het onderscheidingsvermogen:
dat wanneer we worden aangevallen door de boze, maar het beste haast kunnen maken ons voor bijstand naar onze biechtvader te rennen.
Onze gedachten zijn immers:
1.]. Voorzeker belemmerd of op z’n minst afgeweken van de goede weg;
2.]. zijn niet langer kalm en rustig, maar zijn door de aanval van de boze zowel in hart als geest met verstoord;
3.]. Dit veroorzaakt diep in ons hart sterven’s smart en pijn;
4.]. Dit verblindt ons, we verliezen al de ingevingen van vrees voor de Heer;
5.]. we zijn niet meer in staat vrijuit onze goddelijke werken te verrichten,
maar ondervinden alleen nog maar last van duisternis en verwarring.

Verlicht onze harten,
O Meester met het zuivere Licht van Uw Goddelijke Kennis en
open onze noetische ogen voor het begrip van uw Pedagogie van het Evangelie.
Want Gij zijt onze verlichting, o Christus onze God, en
aan U brengen wij eer aan Uw Vader en Uw Heilige Geest
”.
Gebed door de priester vóórafgaand aan het lezen van het Evangelie.

3e Zondag ná Pinksteren – De ‘Mystieke’ ervaring van het genezen.

Christus, alleen Heerser, & de Apostelen; Christ Pantokrator & the Apostles; Xristos Pantokrator & Apostoloi

    De lamp van het lichaam is het oog.
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.
Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
       Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.
       Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden.
       Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
       Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?
En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe zij groeien:
       zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.
            Indien nu God het gras het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
            Maakt u dan niet bezorgd, zeggende:
Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?
Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit.
Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.
           Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en
dit alles zal u bovendien geschonken worden
Matth.6: 22-33.

    Wij dan, gerechtvaardigd uit het Geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang hebben verkregen in het Geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de Heerlijkheid van God.
       En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding bedroefdheid, en de bedroefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te Zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
       Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
       Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
       Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft
Rom.5: 1-10.

              Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten;
gij kunt niet God dienen en Mammon
Matth.6: 24; Luc.16: 13.

Zelfgenoegzaamheid is een dodelijke vijand van alle spirituele groei

              Ik meen dat het bij de engelen ‘complacency’ wordt genoemd, maar ik hoor het die toezichthouder nog steeds zeggen:
Het wordt toch wel tijd dat de kerkgangers van mijn gemeenschap mij een nieuw kleed cadeau zullen doen, m’n oude is weliswaar niet versleten, maar tòch – het wordt hoog tijd’. Het spijt me maar op zo’n moment hoor ik het aloude liedje van ‘Sinte Maarten’: “ m’n moeder mag het niet weten, m’n vader heeft geen geld, is dat niet vlot verteld”.
             Het mag wel gemakkelijk in de omgang zijn, maar het bevreemd mij:
hoe gemakkelijk sommige spelleiders en toezichthouders in hun manier van leven de dienst aan God voor die aan de Mammon verwisselen.
De lamp van het oog mag dan misschien verlicht zijn, er komt bij mij in zo’n situatie toch wel het idee van enige ‘overpowering’/‘overwhelming’ opborrelen.
Je kunt weliswaar bepaalde wensen hebben, maar toch je zet jezelf wèl degelijk te kijk.

 • Hoe gemakkelijk onroerend goed als kerkelijk bezit wordt overgedragen van en aan project-ontwikkelaars, terwijl menig armoedzaaier daar toch hemel- en aarde toe heeft dienen te bewegen om tot de financiering tot de bouw van dat god’s-huis te komen. De houding van het ene kerkgenootschap verschilt niet in wezen van de andere, met gevolg dat de uitroep: ‘Heer, de Waarheid wordt zeldzaam onder de mensen’ – mij eveneens telkenmale over de lippen komt.
  Door een dergelijke rechtvaardiging uit het Geloof, hebben velen hun Vrede en hun Hoop op verlossing van kerkelijke zijde reeds enige decennia geleden gedag gezegd.
 • Weet wèl dat de Kerk slechts een bestaansgrond bezit om zielen te redden en heiligen voort te brengen. Indien je ‘het heiligen‘ uit het menselijk leven bant, haar theologie en haar ‘ere’-dienst, houdt de Kerk òp Christus ná te volgen.
  Je zou het kunnen noemen wat je wilt, maar het zou ‘niet langer‘ de Kerk zijn.
  Christus Zelf heeft aangegeven dat de ‘rechtgelovige‘ Kerk, Die van ‘het ware Geloof‘ in Christus, Zijn Kerk is, waarvan ‘Hij’ het hoofd is.
  Deze Kerk bevat de schat van de Genade van de Heilige Geest, Die de Kerk naar
  de gehele Waarheid‘ leidt.
  De Kerk doet dit, in overeenstemming met Zijn onweerlegbare belofte,
  door het verlenen van Genadegaven,
  door Zijn heiligen in deze Kerk te manifesteren en te verheerlijken
  door middel van een groot aantal tekenen en Mysteriën [RK = Sacramenten].
 • Het is een gevolg van deze empirische waarheid dat eenieder
  • òf die zich als toezichthouder of spelleider, d.w.z. ‘geestelijke’ mag noemen
  • òf de gewone leek, de gewone gelovige, die door woord of daad,
  de heiligen kleineert, àchter blijft wat betreft het Geloof.
  En wanneer wij hierbij de Paulinische uitdrukking mogen gebruiken,
  veroordelen ze zichzelf voor God en Zijn heiligen.
  Aan de andere kant laat de empirische Waarheid in het leven van de Kerk zien dat zij die de heiligen liefhebben en hen op verschillende manieren eren,
  met name door de Kerk in eerbied te volgen, hetgeen zij uiten door navolging in
  de goddelijke aanbidding, zéér stèrk in het Geloof staan.
  Indien we strijden tegen onze persoonlijke hartstochten met de versterking van de voorspraak van de Heiligen, mogen we tevens daadwerkelijk hopen op onze redding.
  Hieruit valt af te leiden dat het navolgen of wel het beminnen van de heiligen
  een criterium vormt van een waarachtig Orthodox geestelijk leven.
                 Paulus zegt niet voor niets:
  dat hij niet alleen roemt in de hoop op de Heerlijkheid van God; hij roemt méér in de verdrukkingen, daar hij wèl ‘béter’ wist:
  dàt de verdrukking volharding uitwerkt, en
  dàt de volharding bedroefdheid, en
  dàt de bedroefdheid hoop; en
  dàt de hoop niet beschaamd maakt,
  omdat slechts de Liefde van God in ons hart
  wordt uitgestort door de Heilige Geest.
  Onze Heer een Verlosser vult Zijn navolger Paulus de apostel der heidenen aan:
  Onze Hemelse Vader weet immers”,
  dat wij, en ik bedoel zowel kerkgangers als buitenstaanders:
  aan alle mogelijke zaken behoefte hebben”, maar
  dit alles behoeft nog niet gerealiseerd [min of meer verwacht, opgeeist] te worden.
  We dienen ons echter nog te verheugen op het feit dat er ‘tégen de storm ìn‘ nog gelovigen zijn, die het vertrouwen in de Heer hebben behouden.
  Indien we een van de grootste der Profeten en Heiligen in zijn wijze van leven en dan wordt bedoeld, de Heilige ‘Johannes de Doper‘ navolgen: Laten we dan elke vorm van vermaak en hang naar luxe en verslaafd zijn aan de wereld achter ons laten en overgaan tot een leven van terughoudendheid.
  Want deze tijd van leven is voor zeker een tijd van bezinning en ommekeer, zowel voor niet-ingewijden als voor gedoopten:
  – voor niet-ingewijden, zodat zij na hun berouw deel kunnen hebben aan de heilige Mysteriën;
  – voor de gedoopten, opdat zij, die ná hun doop gestruikeld zijn in de beproeving zich reinigen en de tafel des Heren met een zuiver geweten/kleed kunnen naderen.
  Laten we dan deze aantrekkelijke en liederlijke manier van leven achter ons laten. Het is gewoon onmogelijk – om boetvaardig te leven en tegelijkertijd in luxe te leven.
  Laat de grote Doper jou persoonlijk dìt leren
  door zijn wijze van kleden,
  door zijn manier van eten,
  door zijn manier waarop hij zich huisvest;
  kortom zoals hij door het leven is gegaan [tot z’n kop er af ging].
  Wil je ècht dat we onszelf in toom houden?
  Dit zou je jezelf kunnen afvragen, heb ik dat allemaal wel nodig?
  Nee, je hebt het niet nodig, maar het wordt je wèl aanbevolen,
  in navolging in Christus.
  Maar mòcht het voor jou onmogelijk zijn, probeer dàn in ieder geval berouw te tonen, zelfs wanneer je niet in de woestijn, maar in de stad woont – in een groot paleis en een grote auto onder je . . . .
  Want het oordeel is ons nabij, Christus staat immers ook aan jouw deur en klopt:
  Komt allen, die vermoeid en belast zijn”.
  Maar zelfs wanneer je dáár geen antwoord op weet, dien je daar niet ontmoedigd door te worden. Want het einde van ieders leven is net als het einde van de wereld voor degene voor eenieder – ‘op het moment’ – dat je werkelijk wordt geroepen. Voor de een iets eerder dan voor de ander en dàn staat Christus ons in al Zijn Liefde op te wachten.De roeping tot God, de roep tot dienstbaar zijn
  Wij noemen onze God ‘een Levende God‘, omdat Hij een God is, Die tot ons spreekt, ons aanspreekt en ons roept.
  Al vanaf den beginne wanneer de mens heeft gezondigd en God hem tot Zich roept: ‘Adam, waar ben je?
  God riep Abraham om zijn land te verlaten en te gaan naar het land dat Hij wilde geven.
  Hij riep de Profeten in het eerste Testament en de profeten in het nieuwe Testament.
  In het eerste hebben we gelezen hoe Isaiah, geconfronteerd met Gods Heiligheid, zijn persoonlijke    tekortkomingen inzag en hoe God Zelf voorzag in de oplossing door Zijn Heilige Geest.
  Het was immers pas nadat Isaiah zijn tekortkomingen had erkend, nadat hij God’s Zorg en Genade daarvoor had ontvangen, dat hij de roep tot dienstbaarheid hoorde.
      Toen zei Isaiah: ‘   Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een mens, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de Heer der heerscharen, gezien’.
  Maar een van de Serafijnen vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei:
      Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei:
      Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?
  En ik zei: ‘Hier ben ik, zend mij’Isaiah 6: 5-8.
  We zien hier onder welke omstandigheden Isaiah, de profeet zich geroepen voelt en reageert op de roep van de Heer.
  God maakt absoluut geen ‘gebruik van vrijwilligers;
  [ Dit is de werkelijkheid van hetgeen ik het idee heb dat heel veel christenen zich hierin niet zullen  erkennen ]
  maar wanneer ik sommige trouwe medewerkers gebukt zie gaan onder een veel te zware werkdruk, bij gebrek aan mede-dienaren, heb ik echt met hen te doen.
  Daarmee bedoel ik dat het vrijblijvende, autonome karakter van ‘vrijwillige’ dienstbaarheid naar mijn bescheiden mening helemaal ‘niet past in‘ God’s visie in onze dienst ten opzichte van Hem. De waarheid van deze uitspraak zal ons
  nú wel duidelijk worden:

Waarachtige dienstbaarheid
In ons verlangen om de Heer te dienen, dienen we eerst tot het punt te komen dat wij als ‘navolgers’ beseffen dat we ‘van onszelf uit‘ volstrekt in-effectief en hulpeloos zijn, ja als een zandkorrel aan het strand of een druppel water in de zee.
Zolang je denkt dat jij ‘zelf’ de klus wel kunt klaren en dat God Zich maar dient te verheugen dat ‘jij’ hoogstpersoonlijk voor Hem wilt werken,
is er niet veel dat jij kunt doen wat van enige blijvende waarde voor Hem is.
Maar indien je – ‘net als Isaiah’ – tot het punt gekomen bent dat je beseft dat
jij totaal ongeschikt en onwaardig bent, zelfs niet in staat bent om het werk te doen, dan zal God Zijn hand uitstrekken en je leven door Zijn Heilige Geest be-‘vuren‘.
Dàn is er geen sprake meer van ik moet dit nog of dat nog [doen òf hebben],
neen, dan kùn je niet anders dàn ‘Zijn weg gaan‘ en geef je jezelf vrijwillig over aan Zijn nukken.
Maar denk niet dat het je dàn gemakkelijker af gaat,
neen, dan begint het pas.

De noodzaak van nederigheid
Iedere mens die door God in de Blijde Boodschap voor een speciale taak wordt geroepen, dient zichzelf vanaf den beginne ‘ongeschikt’ voor die taak te achten.
Wanneer je ooit iemand tegenkomt die zegt dat hij geroepen is door God,
een studie volgt en dat deze mens zich dàn volledig in staat acht om
die taak uit te voeren,  zichzelf in doen en laten verheft, dàn kun je er bijna zeker van zijn dat deze ‘niet’ door God geroepen is,
door wie dan wel dat mag ieder voor zichzelf invullen.
Menigeen dient zich nu eens terdege achter z’n oren te krabben.

Hoe dan ook, Isaiah diende derhalve heel eenvoudig gewoon, deemoedig en nederig te zijn. Hij diende zichzelf nederig op te stellen in de aanwezigheid van de Heiligheid van God, voordat hij geschikt was om de taak waarvoor God hem riep, uit te voeren.
Hetzelfde geldt – zo mag nu duidelijk zijn – voor eenieder van ons, mijzelf incluis.

Johannes de Doper riep de mensen op om zich te bekeren:
Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen”.
En Johannes verkondigde dat de Messias zou komen: ‘Jezus, de Christus’.

 Ook Christus kwam door de Vader en de Heilige Geest teneinde mensen tot God te roepen.

Hij riep de twaalf Apostelen om Hem te volgen.

Na Zijn hemelvaart riep Hij de apostel Paulus.

  Ook vandaag klinkt Zijn roepstem, door Zijn Woord en Pedagogische oproep:
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande;
in Naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen!
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden Gerechtigheid van God in Hem
2Cor.5: 20,21.
        Hij roept op tot nederige bekering en volkomen Geloof in Hem; om
tot Hem in het Hemels Gastmaal te komen, te voldoen aan het [huwelijk’s] Verbond met God.

Stap uit je twijfelachtige houding en volg je innerlijke roep, vervolg dapper de weg van God’s plan met jouw leven. 

        Mensen reageren heel verschillend op God’s roepstem.
De een reageert in ongeloof, de ander in halfslachtig Geloof [loopt de kantjes eraf], enkelen in waarachtig Geloof;
immers velen zijn geroepen, maar weinige uitverkoren” o.a. Matth.22: 14.
        Onze Heer vergelijkt dit verschil door de gelijkenis met een boer die zaait.
Het zaad is het Woord: het zaad dat tussen de rotsen zal vallen,
wordt verstikt door onkruid, maar het kan ook in goede aarde vallen.
        Dàn wordt de roeping van God beantwoord met intens Geloof en onvoorwaardelijke bekering.
God roept alle mensen, zonder uitzondering.
        Over geheel de aarde gaat Zijn roepstem:
    Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volkeren ontkomen zijt.
Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en
bidden tot een god die niet verlossen kan.
Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen.
Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd?
Ben Ik het niet, de Heer?
En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige,
verlossende God is er buiten Mij niet.
Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want
Ik ben God en niemand meer.
Want Ik heb gezworen bij Mij Zelf, Waarheid is uit Mijn mond uitgegaan,
een Woord dat niet zal worden herroepen: dat
voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.
Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is Gerechtigheid en Sterkte, tot
Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan
allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn;
in de Heer wordt het gehele nakroost van Israël [waaronder de Kerk]
gerechtvaardigd en zal het zich beroemen
Isaiah 45: 20-25.

        Het woord ‘verzoening’ laat zien hoe de Liefde van God Zich een weg gebaand heeft naar verloren zondaars, mensenkinderen zoals u en ik van nature zijn.
        Liefde, Die gestalte kreeg in onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.
God stelde Zich -‘in Hem’- totaal anders op tegenover de mens[-heid].

Leven is méér dan het voedsel dat wij gebruiken en  ons lichaam en de inzet daarvan is méér dan de kleding, die wij dragen, de manier waarop wij ons huisvesten.
        De Blijde Boodschap zegt immers: “God is Liefde1John.4: 8.
Het heeft betrekking op een onvoorwaardelijke, zoekende liefde van ons mensen.
Het is een Liefde zoals God Die heeft geopenbaard.
Hij heeft zonder enige voorwaarde -u en mij, evenals al de andere mensen- in deze wereld, opgezocht.
Hij heeft Zijn Zoon gegeven zonder eerst te vragen:
‘Vinden jullie dat goed, zijn jullie het er allemaal mee eens?’
    God heeft ons immers in Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij Heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd  als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus,
– naar het welbehagen van Zijn Wil,
– tot lof van de Heerlijkheid van Zijn Genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
En in Hem hebben wij de Verlossing door Zijn Bloed,
– de vergeving van de overtredingen, naar de Rijkdom van Zijn Genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van Zijn Wil te doen kennen,
in overeenstemming met het Welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen,
– om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, Die in alles werkt naar de raad van Zijn Wil,
– opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn Heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze Hoop op Christus hadden gebouwdEph.1: 4-12.

        Wij kunnen de Heer onze God daarin alleen maar gelijk geven, want
stel dat Hij toch eerst toestemming aan ons gevraagd zou hebben.
Hij zou een overvloed aan meningen te horen hebben gekregen; daar
is in de verste verten niet doorheen te komen!

Nee, gelukkig zijn alle dingen
uit Hem en door Hem en tot Hem”.
Het is uit Hem voortgekomen.
Het is Zijn plan.
God nam het initiatief:
    Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft,
Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
      Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is
nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van
God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.
Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft
Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in ZichzelfJohn.5: 23-26.
En het geschiedde, toen Jezus zijn bevelen aan Zijn twaalf discipelen 
ten einde had gebracht, dat Hij vandaar vertrok om 
te leren en te prediken in hun stedenMatth.11: 1.

Apolytikion
tn.2.
    Toen Gij, het onster’flijke Leven nederdaalde tot de dood,
hebt Gij de kracht der onderwereld gedood door de bliksem der Godheid.
En toen Gij de gestorvenen uit de onderwereld opwekte,
riepen alle Machten der Hemelen:
O Christus onze God, Schenker des Levens, ere zij U
“.

Kondakion
tn.2. 
  Gij zijt opgestaan uit het graf, Almachtige Verlosser,
en bij het aanschouwen van dit wonder stond de onderwereld verslagen.
De doden verrezen en heel Uw Schepping verheugt zich samen met U.
Ook Adan jubelt en het Heelal mijn Verlosser,
zingt U de lofzang zonder einde
“.

Theotokos, zij die wijst

Theotokion    
tn.2. 
  Onbegrijpelijk en hoog-Heerlik zijn alle Mysteriën
Die aan u voltrokken zijn, o Moeder God’s.
Verzegeld in reinheid en vast in maagdelijkheid,
zijt gij waarlijk Moeder geworden
en hebt gij de Ware God gebaard.
Smeek tot Hem dat onze zielen worden verlost
”.

3e week ná Pinksteren – je blijft zoeken naar de Waarheid in God, wàt je ook in de wereld mag ontmoeten


Onze Heer en Verlosser sprak tot Pilatus op zijn zetel:
:   ‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat
Ik voor de Waarheid [van God, de Vader] zou getuigen;
een ieder, die uit de Waarheid is, hoort naar Mijn stem’” John.18: 37.
Dit werd eveneens in het eerste Verbond al verkondigt:
“  Dit zijn de Inzettingen en de Verordeningen [Uw ‘Gerechtigheden’], Die jullie naarstig dienen te onderhouden in het land dat de Heer, de God van jullie vaderen, jullie gegeven heeft om het te bezitten, zolang jullie op de aardbodem leeft.
Jullie zullen alle [oorspronkelijke] plaatsen volkomen vernietigen, waar de volkeren, in wiens gebied jullie bezittingen hebben genomen [verkregen], hun [wereldse] goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom.
Jullie zullen hun [wereldse] altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen.
Niet alzo zult gij de Heer, uw God, dienen.
Maar de plaats, die de Heer, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om  aldáár Zijn Naam te vestigen, om dáár te wonen, die zullen jullie zoeken en daarheen zullen jullie  gaan [je aandacht op richten].
Daarheen zullen jullie je brandoffers en slachtoffers, jullie tienden en jullie wijgeschenken, Gelofte-offers en jullie vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee.
Dáár zullen jullie maaltijd houden voor het aangezicht van de Heer, uw God, en jullie verheugen, jullie en jullie huisgezinnen, over alles wat jullie ondernomen hebben, waarin de Heer, jullie God, jullie gezegend heeft
Deut.12: 1-7.

Ja, jullie zullen het geloven of niet maar onder ons Orthodoxen komt het fenomeen net als bij andere bloedgroep van Christenen nog voor, dat er mensen voorkomen die zich volledig op ‘de Goddelijke Waarheid’ richten – die geen ‘half-bakken’ werk, lippendienst afleveren, maar ‘recht toe – recht aan’, datgene doen wat God van hen verwacht.
Ons Christelijk Geloof roept ons, ‘navolgers van Christus’ de strijd om de Waarheid Zelf aan te gaan, dor deze te doorvorsen te omhelzen, zowel in grote eerbied en ontzag voor God als door de wijze waarop zij hun leven inrichten.
Ik weet best dat er zich verdovende elementen in onze samenleving voordoen, die ons regelmatig  tot nalatigheid en geesteloosheid verleiden.
Zeker, wanneer je maar één keer toegeeft aan een verleiding, ga je al nat, vraag het maar aan een anonieme alcoholist; één druppel alcohol en je gaat volledig nat. onwetendheid over de dwaling, zet een deur open naar wanhoop . . .
hetgeen aanleiding geeft tot het verlies van de vreze God’s

uit: Johannes Climacos, monastieke weg ‘de Ladder’.

Met name gelovigen dienen zich te realiseren dat er ons ontzettend ‘veel waarheden’ worden voorgehouden, onophoudelijk worden wij door de wereld verleid toe te geven aan wereldse lusten. We dienen heel oplettend te zijn dat er ons van links tot rechts, ja, ook binnen de Kerk een wirwar van tegenstrijdige ideeën en eisen worden opgelegd welke je heel gemakkelijk de weg doen kwijtraken.
Ook spelleiders en toezichthouders zijn maar mensen, met menselijke onvolkomenheden; we dienen hen niet op een voetstuk te plaatsen – want daarmee lopen zij ‘zelf’ gevaar.
            Ieder mens is voor ‘
zichzelf’ verantwoordelijk en dient alèrt te zijn ten opzichte van onverschilligheid voor de goddelijke waarheid, want onze wereldse cultuur is in feite één steeds verder her-openend heidendom:
Heer, de Waarheid wordt zeldzaam onder de mensen”, maak dus zelf je afwegingen, want jij zult
zelf voor Zijn troon verantwoording dienen  af te leggen. Dan kun je niet zeggen: ‘ja, maar mijn voorganger . . . etc’.; het is niet voor niets dat wij een wirwar van geloofsgemeenschappen in ons land hebben.
Weet wèl dat iedere geestelijke een persoonlijke achtergrond bezit, welke zijn of haar manier van kijken, het inzicht in de Goddelijke Waarheid behoorlijk beïnvloed kan zijn.

Wat dàt aangaat leven wij in de ‘woestijn’ en is het Beloofde land van onze voorvaderen door elkaar gehusseld [gemengd] met Kanaänitische culten, van de buiten kant is het een land ‘overvloeiend van melk en honing’, maar zo ‘rot’ als een mispel. Hoewel het laten rotten [rijpen] van de mispel [net als een banaan] juist positief is voor het [zoet] consumeren ervan, heeft deze uitdrukking een negatieve betekenis.
Toegeeflijkheid en liefdeloos gedrag zijn nu eenmaal in het leven geroepen om oppervlakkig aantrekkelijk te lijken.
            De sleutel tot onze Christelijk georiënteerde kritische geestelijke taak is om Gods Waarheid [door bestudering] te leren kennen en dit in het dagelijks leven toe te passen, hetgeen het licht is dat vernederde ‘priesters‘ en toegewijden van het zachte, eigentijdse neo-paganisme blootlegt.
    Wees dus alèrt!
Laten we een paar van deze seculiere idolen noemen:
1.]. gepropageerde ethiek die een specifieke situatie betreft, die God’s heilige moraal verwerpt [veelal zaken, die door humanisten worden voorgehouden, zogenaamde vrijheden, waarover de mens toch ‘zelf’ dient te beslissen (het is  ‘jouw eigen’ lichaam)];
2.]. de god van het -‘liederlijk’- vermaak en het plezier, die ons uitnodigt om zijn ‘doe, maar, want het voelt wèl zo goed’ ; ‘je gaat er helemaal van -uit je dak-’ bij de vele festivals en seminars, die georganiseerd worden, je bent er eens ‘echt’ helemaal tussen-uit en dat zou je pas ‘
nodig’ hebben;
3.]. de cultuur van nietszeggende wetenschap, die ervan uitgaat dat het wonderbaarlijke onmogelijk is omdat het niet voorspeld, beheerst of gemeten kan worden;
4.]. spiritualiteiten die ‘God’ uitsluiten en slechts op eigen innerlijke beleving is toegespitst; en bovenal,
5.]. tolerantie ten opzichte van allerlei levensstijlen welke
jou als persoon ‘gelijk-waardig’ beschouwen
    – je bent immers van ‘deze’ tijd en wilt toch niet als oubollig, lachwekkend of ouderwets beschouwd te worden .
                         De media, vele universiteiten en bepaalde vooraanstaande groepen spreken zich uit als voorstanders van diegenen die dergelijke leugens en verstoringen bevorderen.
Ze verwerpen het luid ‘
roepen’ van onze ‘waarheid zoekende’ profeten, die hun onbaatzuchtige oproepen in overeenstemming brengen met de oprechte waarheden van God’s Woord.
Hierbij dient het gebruik maken van politieke invloeden, welke vanuit onze Europese en andere hoofdsteden, in de Kerk ingang vinden, wantrouwend vermeden te worden.                          

Mozes ‘ziet‘ Het Beloofde Land van Ver; Moses See The Promised Land of Far

Wees zoals Mozes en spreek slechts de “Goddelijke Waarheid”, God doet niet aan politiek, Die is altijd en eeuwig Dezelfde, Die is de ‘Eenvoud‘ Zelve.
                     Vernietig alle mogelijkheden en plaatsen welke aanleiding geven tot seculiere aanbidding [uitspattingen] – de altaren en de “beelden van hun [af-]goden” – en “verwijder hun namen uit je bestanden” verwijder ze daarmee uit je eigen ziel Deut.12: 2,3.

De Waarheid is zeldzaam
Het moderne heidendom is misschien grenzelozer dan de Kanaänitische culturen, maar het is – niet minder- verraderlijk en schadelijk.
De Heilige Augustinus toezichthouder van Hippo werd in de laatste jaren van het heidense Rome geconfronteerd werd met een cultuur zoals de onze. Hij verzette zich tegen invloed buiten zijn diocees, met name die van Rome !!!
Ze zeggen dat we vijanden zijn van hun afgoden [hun leugens].
Zo zal het zijn; moge God ze allemaal in onze macht geven, zoals Hij ons al heeft gegeven wat we door Zijn Genade reeds hebben afgebroken.
Want ik zeg jullie dit, geliefden, dat je niet mag proberen die te overwinnen die je niet rechtmatig kunt overwinnen . . . ..
Wanneer de macht ons niet gegeven is, doe het dan niet; wanneer het wordt gegeven, verwaarloos het echter niet
” uit: de preken van de H. Augustinus.
    Want op die wijze is het de Wil van God, dat jullie door ‘goed te doen’ de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren God’s.
Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer [al staat die in z’n blootje]. Jullie, huisslaven, weest in alle vreze aan uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde.
Want dit is Genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten, als jullie slagen dienen te verduren, omdat jullie kwaad doen. Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is [pas] Genade bij God1Petr.2: 15-20.
    Indien sommigen ontrouw geworden zijn, zal dàn hun ontrouw de trouw van God teniet doen?
Volstrekt niet! Maar het zal altijd [wel] zo blijven:
‘ God is waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen’.
Maar indien onze onrechtvaardigheid God’s Rechtvaardigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen?  Is God, Die Zijn toorn doet voelen – ik spreek op menselijke wijze – soms onrechtvaardig?
Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?Rom.3: 3-6.
Aarzel echter nimmer om je mond open te doen en te handelen, maar altijd op gerechtvaardigde wijze, zoals het dienovereenkomstig in uw land gebruikelijk is. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.
Laat geen rechtgeaard navolger van Christus ‘andere wapens‘ dan het Woord ter hand nemen; van dit soort extremisten hebben we er al genoeg in deze wereld, hele bevolkingsgroepen worden er door geboeid [gevangen gehouden en vermoord].
Ook Christus sprak Petrus aan, die de dienaar van de tempel het oor afhakte – eveneens dient een navolger van Christus geen aborteurs te vermoorden of anderszins televisietorens en kabels van zenders door te snijden, die pornografie verspreiden.
Onze primaire taak is om de harten, geesten en hartstochten van onszelf, onze kinderen en onze omgeving te zuiveren, om familie en vrienden slechts de ‘Waarheid‘ voor te houden en de waarachtige Heiligheid, Sterkte en onsterfelijkheid van Christus Waarheid in ons leven te bevestigen.
Wij doen dit door ons leven op deze goddelijke levenswijze te handhaven om
haar stralende schoonheid en leven-schenkende kracht te onthullen.

 

Jeremiah lamenting over Jerusalem, by Rembrandt van Rhijn

Profeten?
Waarachtige Profeten, door wie God’s stem via de Heilige Geest te horen is. verheffen met alle kracht die in hen is hun stem.
Heden ten dage is er een wijdverbreide verwerping van het idee dat de mensheid zich aan God dient te onderwerpen en is er een nog grotere weerstand ontstaan
tegen het feit dat de mensheid zou dienen te wandelen naar Zijn wegen.
De aloude oproep wordt systematisch afgewezen en elke oproep wordt terzijde geschoven:
    Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en dit teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden:
    laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want
‘     de Heer, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Heer, uw God, liefhebt met uw gehele hart en met uw ganse ziel.
‘     De Heer, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn Geboden onderhouden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de Heer, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de weg, die de Heer, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij –‘het kwaad’– uit uw midden wegdoen’Deut.13: 1-5.
Pogingen om de uitdrukking “één natie onder God” te verwijderen uit de eed van trouw en om gebed en andere religieuze uitingen in het openbaar te verbieden, zijn alledaags geworden.
We zijn ongetwijfeld in een culturele strijd gewikkeld.
Orthodoxe christenen dienen zich terdege bewust te zijn van deze groeiende weerstand tegen het aloude Geloof, want de militante tegenstanders van het verstaan van religieuze beweegrede en het praktiseren van Christelijk geïnspireerd leven zijn vastbesloten om iedere publieke uiting van het leven onder God de kop in te drukken.
Dat vindt niet openlijk plaats, maar heimelijk, het afschaffen van christelijke feestdagen – het verschuiven van vakantiedagen op de scholen, het verwijderen van elke vorm van uiting van het christelijk Geloof uit de scholen, het omvormen van lesprogramma’s etc.
Hun inspanningen zijn noch onschadelijk, noch handelingen van excentriekelingen die een slechts buitenlandse ideologie promoten.
Dit zijn valse “profeten of dromer[’s] van dromen” Deut.13: 4 met serieuze bedoelingen. Hun doel is dat we “andere goden” gaan dienen Deut.13: 3.
Zij zijn toegewijden van een andere [humanistisch, wereld gerichte] religie en
plaatsen het hoogste vertrouwen in de krachten van deze wereld.
Zij propageren een andere medische ethiek dan die welke eigen zijn aan de Joods- Christelijke cultuur en verklaren dat dit de enige weg is naar ‘het goede leven’. Zij waarderen de rationele technologie en haar mogelijkheden van vooruitgang als de enige heilige autoriteit.

     Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel; mijn God, ik vertrouw op U:
     laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
     Laat mijn vijand niet over mij spotten; allen immers die
     U verwachten zullen niet beschaamd staan.
Dat allen beschaamd worden, die tevergeefs ongerechtigheid doen.
     Heer, doe mij Uw wegen kennen en leer mij Uw paden.
     Leid mij in Uw waarheid, en onderricht mij, want Gij zijt God,
     mijn Verlosser, die ik heel de dag verbeid.
Heer, gedenk Uw ontferming en Uw barmhartigheid,
die immers van eeuwigheid zijn.
     Mijn jeugdzonden en mijn onwetendheid, gedenk die niet meer.
     Maar denk aan mij volgens Uw barmhartigheid, omwille van Uw goedheid, o Heer.
Heilig en gerecht is de Heer, daarom geeft Hij de Wet aan de zondaars op hun weg. Hij leidt zachtmoedigen in het oordeel, zachtmoedigen leert Hij Zijn wegen.
Alle wegen des Heren zijn ontferming en waarheid, voor
wie streven naar Zijn Verbond en Zijn Getuigenissen.
     Omwille van Uw Naam, Heer, vergeef mij mijn zonde, hoe talrijk deze ook is.
Wie is de mens die de Heer vreest?
Hij geeft hen de Wet op de weg die hij gaat.
Zijn ziel zal rusten temidden van het goede: zijn zaad zal de aarde erven.
De Heer is de sterkte van hen die Hem vrezen: Hij zal hun Zijn Verbond openbaren.
     Mijn ogen richt ik steeds op de Heer, want Hij bevrijdt mijn voeten uit de strik.
     Zie neer op mij en ontferm U mijner, want ik sta alleen en ben arm.
     De beproevingen van mijn hart zijn talrijk geworden, bevrijd mij uit de benauwing.
     Zie mijn vernedering en mijn moeiten; vergeef al mijn zonden.
     Zie mijn vijanden, hoe talrijk zij zijn, hoe zij mij haten met onrechtvaardige haat.
     Behoed mijn ziel en bevrijd mij, laat niet beschaamd staan omdat ik op U vertrouw.
Heer, onschuldigen en gerechten hangen mij aan, omdat ik U verwacht.
     O God, bevrijd Israël uit al zijn beproevingen”.
Psalm 24[25] vert. ROK ’s-Gravenhage.

“Bedenk ten alle tijde dat jullie door de gehele wereld gehaat zullen worden, omwille van God’s Naam; maar wie volhardt tot aan het einde, die zal gered worden” Matth.10: 22.

De martelaar Hyacinthos, welke wij 3 juli vieren, afkomstig uit Cæsarea in Cappadocië [† 108]
was de koubikoularius of kamerdienaar van de Romeinse keizer Trajanus.
Toen ontdekt werd dat hij Christen was en niet wilde eten van het vlees dat aan de afgoden geofferd was, werd hij gevangen gezet, terwijl aan de gevangenbewaarder de opdracht werd gegeven hem uitsluitend offergaven [geofferd vlees aan de goden van de Romeinse cultuur] te eten te geven.
Hyacinthos afkomstig uit Cæsarea, een stad in Cappadocië, bleef weigeren deze offergaven aan te raken.
Tenslotte was hij -amper 20 jaar oud-, na dertig dagen
zo verzwakt dat hij niet meer overeind kon blijven.
Trajanus, die bekend staat om het uitgebreid bouwen van openbare gebouwen, die Rome omvormden en die nog steeds te bewonderen zijn, zoals
het Forum, de Markten en de Zuil van Trajanus was toch wel gesteld op zijn kamerdienaar.
Toen deze hoorde van Hyacinthos’ erbarmelijke toestand liet hij hem alledaags voedsel brengen.
Het was al te laat, Hyacynthos was zo verzwakt dat hij het gewone voedsel niet meer naar binnen kon krijgen en stierf van algehele uitputting in het begin van de tweede eeuw.

Apolytikion
tn.4.
    U was als een kostbare edelsteen, heilige martelaar Hyacinthos,
en u straalt als een sieraad in de heerlijke stad, het geestelijk Sion.
om ons allen te verlichten, die uw eerbiedwaardig lijden vereren.
Bid voor ons, die uw gedachtenis vieren”.

Kondakion
tn.6.
    Het Geloof in U, o Christus,
was als de Boom van het Leven geplant
in het midden van de ziel van Uw martelaar Hyacinthos.
daarom werd hij deelgenoot aan het Hemels Paradijs.
Want heldhaftig heeft hij weerstaan aan de verdrukking van de slang
door niet van de verboden spijs te eten.
Daarom is hij nu, Barmhartige God
gekroond met Uw eeuwige Heerlijkheid”.