5e Vasten zondag – Zondag van H. Maria van Egypte – de diepere betekenis van Christus’ offer aan het Kruis

The Crucifixion Jesus tried to teach this when James and John came with their motherMaar Christus, opgetreden als hogepriester van
de goederen, die gekomen zijn, is door
de grotere en meer volmaakte tabernakel,
niet met handen gemaakt, dat is,
niet van deze schepping en dat
niet met het bloed van bokken en kalveren, maar
met zijn eigen bloed eens voor altijd
binnengegaan in het heiligdom, waardoor
Hij een eeuwige verlossing verwierf.
Want als [reeds] het bloed van bokken en stieren en
de besprenging met de as der vaars hen, die
verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die
door de eeuwige Geest Zichzelf als
een smetteloos offer aan God gebracht heeft,
ons bewustzijn reinigen van dode werken, om
de levende God te dienen?“.
Hebr.9: 11-14

Saint Mary of Egypt with ScenesDeze zondag herdenkt onze Kerk het
leven van de Heilige Maria van Egypte, welke
voor ons een lichtend baken is door bidden en vasten tot bekering van zonden te komen.
Ze leidde jarenlang een zondig leven, maar
werd net als wij, geroepen tot een christelijk leven.
Ze trok de woestijn in om daar vele jaren
een ​​ascetisch leven te leiden teneinde door
vasten en gebed haar zonde van haar voorbije leven achter zich te laten en daar te sterven.
Het leven van Maria van Egypte is een levend voorbeeld van haar christelijke overtuiging,
die haar aanspoorde door bekering haar zondig leven door heiligheid te overstijgen.
Haar door de H. Geest verkregen inzichten inzake berouw betroffen niet slechts
een bijstellen van enkele kleine dingen in haar leven, maar hadden een extreme verandering in haar hele houding en gedachten tot gevolg.
De Kerk herdenkt de H. Maria van Egypte vanwege haar erkenning van
haar eigen zonden als voorbeeld hoe men zich kan bevrijden van
de slavernij en de last van vroegere wandaden.
Deze erkenning van de zonde is voor de heiligen [gelovigen] tijdens de vasten noodzakelijk als middel tot zelfonderzoek en betreft een voorbereiding op een positievere manier van leven in afwachting van de Kruisiging en de Opstanding van Christus.

Saint Mary of Egypt [detail] , Madonna house, CanadaDe Apostellezing op deze zondag in de vasten
laat ons de onvergelijkbare superioriteit van het Kruisoffer verstaan
en geeft ons enige begrip van de unieke waarde van
het Bloed van Christus.
Om ons de bijzonderheid van Christus ‘offer duidelijk te benadrukken,
vergelijkt  de apostel Paulus de offers van de door de joodse hogepriesters geofferde dieren;
al naar gelang de mogelijkheden van hun opdrachtgevers door een lammetje, een geitenbokje of bij welgestelden een stier, teneinde
de reiniging van zonden bij God af te kopen.
Hier wordt een typologie gebruikt, zoals bekend is uit de theologie, tussen de offers van het eerste Verbond en het offer van Jezus Christus in het Nieuwe Verbond.
Het eerste type is een prefiguratie [voorafbeelding] van het tweede.
Het offer van Jezus Christus is het ware loskoop-offer.
Het aangeboden gebruik van dierlijke offers was slechts een uitwendig gebeuren,
dat wil zeggen in de lichamelijke zuivering werd in het Oude Testament
voorzien door een rituele zuivering.
Het unieke en eenmalige offer van Jezus Christus is daarentegen
reëel en heeft zijn uitwerking voor ‘alle’ mensen.
Dit geldt niet alleen voor wat betreft de lichamelijk zuivering, maar
tevens de zuivering van het bewustzijn,
de zuivering van “de dode werken“, door
het Bloed van het offer van Christus.
Christus ging als Grote Hogepriester het Heilige der heiligen binnen,
eens en voor altijd niet om dieren te offeren, zoals kalveren en stieren,
maar om Zichzelf op te offeren,
waardoor alle mensen het eeuwig Heil [Leven] verkregen.
Dit offer is onberispelijk en zuivert de ziel, het geweten van zonden en daden, welke
ons naar de geestelijke dood hebben geleid en door dit Goddelijke offer zijn wij in staat
de ware God te aanbidden.
Het eeuwige Woord van God is mens geworden teneinde
de belasting van onze zonden op Zijn schouders te nemen;
door dit Kruisoffer hebben de mensen het eeuwige leven verkregen.
Dank zij Zijn heilige Bloed
– de Heilige Gregorius de Theoloog noemt dit
de “catharsis” [loutering, zuivering] van de mensheid –
en Christus heeft hiermee de mogelijkheid tot redding
voor eens en voor altijd vastgesteld.

Saint Mary of Egypt & Saint Zossima, Madonna house CanadaDe heilige Johannes Chrysostomos formuleert:
dit is Christus Bloed, dat voor u en voor velen
wordt vergoten tot vergeving van zonden
“;
Christus offert Zichzelf eens en voor altijd als
het verlossende offer.
De verlossing blijft  letterlijk voor elke persoon
van alle tijden in de Kerk, waar
het bloedeloze offer van Christus
in de H. Eucharistie wordt aangeboden aanwezig.
Christus wordt als een loskoop-offer aangeboden om
de mens te bevrijden van de slavernij van de zonde.
De zondige mens ontvangt vergeving van zonden door het offer van Christus.
Het offer aan het kruis van Christus reinigt ons                                                                                 geweten “van dode werken”, zegt de apostel                                                                                       nadrukkelijk, namelijk de verwijdering van Christus                                                                       karakteriseert de verschillende vormen van de zonde                                                                     welke tot gevolg heeft dat dat deze ons geestelijk doodt                                                                   en verwijdert ons van de bron van ons leven.
En in Hem verkrijgen wij de Verlossing door Zijn Bloed,
de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn Genade
“.
Eph.1: 7
Het Bloed van Christus heeft ons de mogelijkheid gechonken het ware leven te verkrijgen;
het geeft ons de mogelijkheid om gered te worden en zowel hier op aarde als in de Hemel in gemeenschap met Christus in innerlijke omstrengeling te Leven.
Dankzij Zijn heilig Bloed zijn wij deelgenoot aan de Verlossing en
verkrijgen wij de vergeving van onze zonden.
Gij zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel,
die [u] van de vaderen overgeleverd is,
door het kostbaar Bloed van Christus,
als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam
“.
1Petr.1: 19
Christus heeft als Hogepriester het offerlam aangeboden en
offerde Zichzelf als zoenoffer.
Zoals gezegd wordt in het liturgisch gebed:
Hij is gekomen en heeft heel de heilsbeschikking voor ons volbracht. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, of liever, waarin Hij Zichzelf overleverde voor het Leven van de wereld“.
Christus is zowel de Grote Hogepriester als het Slachtoffer;
als Hogepriester biedt hij het offer aan, als volkomen Slachtoffer offert Hij Zichzelf.
Vanwege dit offer worden wij vrijgekocht en verlost van de eeuwige vloek,
welke – na de schending van Gods bevel ontstond.
De veroordeling van de mens vanwege zijn hoogmoed had immers
het vertrek uit het Paradijs tot gevolg.
Hier en nu, worden wij met het offer van Christus veilig gesteld en verkrijgen vergiffenis,
welke Christus verwierf, met goedkeuring van onze God-de Vader en werden wij opnieuw
medeburgers van het Koninkrijk der Hemelen.

Saint John Chrysostom QuoteDe Heilige Johannes Chrysostomus noemt het voorbeeld van de vrouw die de foetus voedt met haar eigen bloed.
Christus herstelt ons met Zijn offer [wij, die genomen zijn uit het Uwe] voortdurend en voedt ons met Zijn bloed.
In het Oude Testament zuiverde het bloed van stieren en geiten de religieus geïnfecteerde en werd de mens extern en fysiek gereinigd  teneinde “de zuiverheid van het vlees” te verkrijgen om aan de eredienst te kunnen deelnemen zonder enige straf voor hun zonden te ondergaan.
Maar Christus biedt Zich als de Grote Hogepriester aan
om ons naar de eeuwige verlossing te leiden in plaats van een tijdelijke en externe zuiverheid.
Dus dat is het eeuwige onlosmakelijk verschil van
het offeren van dieren in het Oude Testament en
het onbevlekte en onberispelijke offer van Jezus Christus,
de grote Hogepriester van het Nieuwe Testament.

Als aanvulling hierop dient te worden opgemerkt dat iedere christen in geestelijke zin zowel degene die offert als het slachtoffer dient te zijn.
Offers welke gebracht worden in de tempel van het bestaan,  waarbij wij alle hartstochten en alle rechtvaardige en wettelijke ambities terzijde stellen.
Wij offeren als christenen net als Christus al onze rechten op;
zoals Christus Zijn eigen leven opofferde voor de prevalentie van de beginselen
van Gerechtigheid en Vrede en daarmee het onrecht omverwierp welke
door tal van wereldse machten werd opgelegd.
Deze persoonlijke opoffering [het persoonlijke priesterschap] is
dat de Liefde tot de medemens onder de mensen
iedere keer opnieuw dat het plaatsvindt, het offer aan het Groot en Heilig Kruis
in de breedste zin van het Woord activeert.
Deze huidige periode van de Grote Vasten en in het bijzonder de periode van de Heilige Week, bereiden wij ons voor om ons uit de wereld terug te trekken en naderen wij
via het Groot en Heilig Kruis onze Heer Jezus Christus.
Holy CommunionHoe dichter wij de Kelk tijdens de Communie naderen en het heilige Bloed en Zijn lichaam nuttigen dienen wij ons bewust te zijn dat wij dat enerzijds niet doen uit gewoonte, maar dat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat wij God naderen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Die wij met een zuiver ziel en bewustzijn naderen, omdat
de apostel Paulus ons erop wijst dat:
Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of
de beker des Heren drinkt, zal zich
bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren
“.
1Cor.11: 27
Aan de andere kant dient men in ogenschouw te nemen, dat
het navolgen van het offer van Christus, Die Zichzelf slechts heeft aangeboden voor
de anderen, een handeling is voor al diegenen die lijden aan verwondingen,
verdrukkingen, vervolgingen en onrechtvaardigheden en
waar deze ontmoeting met de Heer hen een troost zou kunnen bieden.

5e Vasten zondag – Zondag van H. Maria van Egypte – de Doop & de Beker

Christ crucified in extreme humility,with the Theotokos & Saint john TheologianEn opnieuw nam Hij de twaalf terzijde
en 
begon tot hen te spreken over hetgeen
over Hem zou komen:
Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en
de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan 
de overpriesters en de schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen.
En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen
zal Hij opstaan
.
En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot Hem en
zeiden tot Hem:
Meester, wij wilden wel dat Gij ons deed, wat wij U zullen vragen.
Hij zei tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?‘.
Zij zeiden tot Hem:
Geef ons, dat wij de een aan uw rechterzijde en
de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid.
Doch Jezus zei tot hen: Gij weet niet, wat gij vraagt.
De doop des Heren, Ohrid
Kunt gij de beker drinken, die Ik drink,
of 
met de doop gedoopt worden, waarmee
Ik gedoopt word?
‘.
Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het.
Jezus zei tot hen:
De beker, die Ik drink, zult gij drinken en
met de doop, waarmede 
Ik gedoopt word,
zult gij gedoopt worden, maar
het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde,
staat 
niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is.
En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen.
En Jezus riep hen tot Zich en zei tot hen:
Gij weet, dat zij, die regeerders der volken heten,
heerschappij over hen voeren, en
hun rijksgroten oefenen macht over hen.
Annunciation - Andrei Rublev
Zo is het echter onder u niet.
Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en
wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om
Zich te laten dienen, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen“.
Marc. 10: 32b-45

Vind je het ook geen brutale vraag:
mogen wij misschien de eerste plaats in beslag nemen?
De Mensenzoon is echter mild en reageert om ons een lesje te leren met Zijn Woord van dienst te zijn.
Hij spreekt over de beker en de doop, als tekenen van het lijden. De Beker vol toorn van God over de liefdeloze zonde van de mens en
de doop als de teloorgang van die toorn.
Kunnen wij christenen, volgelingen dàt mét Jezus doormaken?
En in menselijke hoogmoed menen twee van deze eerste volgelingen van wel;
bij een andere weergave wordt vermeld dat hun moeder hen ertoe aanzette;
en dat is tegenwoordig echt niet anders – afkomstig uit een bepaalde familie
voel je je heel wat en vergeet je dat je slechts een dienende functie hebt.
De bewuste beker en doop komen ook over hen, dus in zekere zin heeft Christus gelijk.
Net als al de volgelingen van Christus zullen ook
zijn volgelingen het lijden meemaken om Jezus’ wil.
Maar ze vergissen zich als ze denken dat ze daarmee
hun plaats in het Koninkrijk hebben beklonken; want dàt is het Werk van de Vader alleen.
Aankondiging Intronisatie 2-12-13jpgGod in de hemel geeft in ruime zin de heerlijkheid aan wie Hij dat wil schenken.
Zo’n ereplaats ontvangen we uit Genade en die Genade
kun je uiteraard niet verkrijgen door je zelf in allerlei bochten te wringen, maar die krijg je om niet en
wanneer je die positie dan eenmaal bereikt hebt, zul je het door het Vrucht te laten dragen ook nog moeten doen.
Daar kun je niet voor werken, daar zul je dienend
het lijden om Jezus’ wil méé-ondergaan.

Het is een zonde om een eerste positie te ambiëren – de eerste te willen zijn,
ten koste van medebroeders en –zusters.
Jezus zegt: zó werkt het niet. Wie groot wil worden, zal de dienaar van allen zijn;
wie de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.
Dat gaat dwars tegen onze menselijke natuur in, dat betekent in management’s kringen – “Dare to Share” – oftewel dienend leiderschap en het daar-op-volgend bestuur.
Nu zul je zeggen – maar de kerk is geen democratie – maar Christus
antwoordt daarop – doe het dan maar uit Liefde voor Mijn Lichaam,
net zoals de Apostelen dit hebben gedaan.
Wij christenen hebben van Christus  de opdracht meegekregen
Zijn Blijde Boodschap te volgen door ons dienstbaar op te stellen
op welk niveau dan ook.
Het leven van Christus was immers één en al dienstbaarheid.
Hij werd aller slaaf, Hij gaf Zijn leven om ons vrij te kopen
uit de macht van de tegenstrever, de zonde.
πώς ήταν το μυαλό του ΧριστούWil jij je straks eveneens door Hem laten dienen,
dan zul je ook zelf dienen te leren om
in deemoed dienstbaar te zijn.

 •  Die, in de gestalte Gods zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de [mede-]mensen
  gelijk geworden is. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het Kruis
  “.
  Phil.2: 5-8> Als er Eén is
  die niet Zijn eigen belang op het oog heeft gehad, is het Christus wel.
  Hij cijferde Zichzelf helemaal weg, liet anderen volledig in hun waarde.
  Hij was en is Gods eniggeboren Zoon.
  De discipelen hebben Hem als zodanig ook erkend en beleden:
  Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God“.
  Hij was ook werkelijk “God mèt ons” en niet óver ons.
  Maar Hij achtte Zijn-God-zijn niet als een roof.
  Mensen willen een buit die ze binnengehaald [geroofd] hebben
  – ook al is dit om niet, uit Genade verkregen hebben –
  koste wat kost vasthouden, ze buiten het gestolen goed uit.
  Onze Heer en Verlosser Jezus Christus heeft
  Zijn Goddelijkheid niet “uitgebuit” voor Zichzelf;
  Hij keerde Zichzelf binnenste buiten;
  gaf Zichzelf helemaal weg voor ons zondaren.
  Ja, Hij koos vrijwillig de positie van een slaaf:
  een mens in de meest ellendige, deplorabele toestand.
  Hij liet Zich vernederen, slaan en doden;
  Hij werd als een speelbal voor de mensen,
  Hij durfde Zijn Leven met hen te delen [“Dare to Share“].
  Tot aan de vervloekte kruisdood gehoorzaamde Hij aan Zijn Vader.
  De wil van de Vader moest geschieden:
  op die manier werd Jezus’ leven een losprijs voor velen;
  zo zocht Hij het belang van anderen.
  Die gezindheid behoort er nu ook onder ons te zijn.πόδια πλύσιμο των Αποστόλων του Χριστού
  Niet op je strepen staan, maar
  dienstbaar zijn aan
  het belang van anderen.
 • Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en
  weer plaats genomen had,
  zei Hij tot hen:
  Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
  Gij noemt Mij Meester en Heer en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.
  Indien nu Ik, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb,
  behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want
  Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer,
  noch een gezant boven zijn zender.
  Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet
  “.
  John.13: 12-15
  Onze Heer en Verlosser kan het ons soms behoorlijk moeilijk maken en
  stelt soms lastige en indringende vragen.
  Na de voetwassing zegt Hij: “Verstaat u wat Ik u gedaan heb?“.
  Hij boog zich en knielde neer aan hun voeten.
  Zij weigerden in hoogmoed deze broederdienst aan elkaar te bewijzen.
  Een beschamende vraag of niet soms: “Verstaat u wat Ik u gedaan heb?“.
  Jezus vraagt dit aan hen, die Hem hun Heer en Meester noemen;
  en terecht, want Hij is het.
  Maar naast hen ook van al degenen die zich in de Apostolische lijn bevinden
  wordt dit verlangd; ook zij zullen zo Hem te volgen en dienen te handelen in Zijn geest.
  Hij gaf hun in de voetwassing een voorbeeld; Hij Die volmaakt dienstbaar is.
  Hij vraagt, dat zij en wij onder elkaar in
  nederigheid en zelfverloochening elkaar dienen.
  Hoe ver waren zij af van de Paaszaal en hoever
  zijn wij er heden-ten-dage nog vanaf.
  Natuurlijk gaat het maar al te vaak tegen onze natuur in
  – onze voorgangers deden het ook op deze manier,
  dus ga ik op dezelfde wijze verder.
  Maar “elkaar dienen” – “dare to share” is een christenplicht.
  Want dát gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus was.
  In het gezin, in de plaatselijke kerkgemeenschap, in het bisdom,
  in het Patriarchaat en de verre omgeving daar buiten [uw naasten].
  Christus spreekt niet zalig degenen, die het allemaal beredeneert en managet,
  maar zalig zegt Hij, wanneer u het op deze manier doét;
  Πηγαίνετε κάτω στο σπίτι του βασιλιά του Ιούδα και μιλούν αυτή τη λέξηhet is een basisprincipe – een Rijkswet
  vanuit de Hemelen.
 • De Heer zei aldus: Daal af naar het huis van de koning van Juda en spreek daar dit woord en zeg:
  Hoor het woord des Heren, o koning van Juda, die
  op de troon van David gezeten zijt, gij, uw dienaren en uw volk, die door deze poorten binnenkomt;
  Zo zegt de Heer:
  doet recht en gerechtigheid, bevrijdt de beroofde uit de macht van de verdrukker, doet vreemdeling, wees en weduwe schade noch geweld aan en
  vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats.
  Want indien gij dit nauwgezet doet, dan zullen door de poorten van dit huis koningen binnengaan, die gezeten zijn op de troon van David, rijdende in wagens en op paarden,
  hij zelf met zijn dienaren en zijn volk;
  Maar indien gij naar deze woorden niet hoort, heb Ik gezworen bij Mijzelf,
  zo luidt het woord des Heren, dat dan dit huis tot een puinhoop zal worden
  “.
  Jer.22: 1-5
  In die dagen was het de roeping en de eer van Davids koningshuis
  een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk.
  Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht.
  Ze dienden chaos en ellende te beheren, hun recht te doen op hun klacht.
  Maar daar was in Jeremia’s dagen niets meer van te merken.
  Het recht struikelde op de straten; de onderdrukten worden aan hun lot overgelaten. Vreemdelingen, wezen en weduwen hadden het zwaar te verduren;
  zelfs vergoot men onschuldig bloed en dat is nogal wat.
  Als daar geen verandering in komt, maakt God
  dit koningshuis met de grond gelijk.
  Daarom Zijn indringend appel: doet recht en gerechtigheid!
  Oftewel “dare to share” en doe goed aan de mensen om je heen.
  Dat geldt nog precies zo voor onze tijd.
  Zijn wij een weerspiegeling van het beeld van God, van onze Heer Jezus Christus?
  Zijn Geest zal voor ons uitgaan en leert ons te doen wat recht is en gerechtigheid.
 • H. Johannes de kluizenaarWant gij zijt geroepen, broeders, om ‘vrij’ te zijn; [gebruikt] echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees,
  maar dient elkander door de Liefde.
  Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit:
  gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  Indien gij echter elkander bijt en verbijt, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt
  “.
  Galaten 5: 13-15
  Je komt nog wel eens mensen tegen die zeggen:
  ‘De Wet [van Mozes] heeft afgedaan’,
  daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken.
  Vrijheid, blijheid!
  Maar dat is nu een tragisch misverstand.
  Het Geloof in Christus maakt een zondaar vrij ván de vloek van die Wet.
  Maar datzelfde Orthodox christelijk Geloof maakt ook vrij
  tót het uitvoeren van die Wet.
  Echte christelijke vrijheid kan nooit
  een springplank zijn voor een leven ‘naar het vlees’, dus
  uit zelfzucht.

Wee ons, wanneer we met een beroep op Christus
niet anders doen dan alles maar om onszelf te laten draaien.
De vrijheid in Christus is geen lege, maar een ‘gevulde’ vrijheid:
het belang de ander [de naaste] te zoeken.
Wanneer de Heilige Geest de Liefde van God heeft uitgestort in ons hart,
wordt de Liefde het alles beheersende uitgangspunt.
Dan zetten we Gods Wet niet opzij.
Het gebod is immers heilig, rechtvaardig en goed.
In de wet zoals Christus die vervuld heeft voor de Zijnen,
gaat het immers om de Liefde.
Degene, die belijdt:
Doe mijn oordeel uitgaan van Uw Aangezicht,
laat mijn ogen oprechtheid aanschouwen

Psalm 16[17]: 3, leert door de H Geest in Liefde te wandelen
op de weg van Gods geboden.
De liefde is immers niet de vervanging van de Wet, maar de vervúlling ervan.
Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid en
daarbij blijft, niet als een vergeetachtige toehoorder, doch
als een werkelijk dader, die zal Zalig zijn in zijn doen
“.
Jac. 1: 25, vanuit Christus wordt de Wet voor mij de wet van de vrijheid.
Ik wil U belijden in oprechtheid des harten,
door de Oordelen van Uw Gerechtigheid te leren.
Uw Gerechtigheden wil ik onderhouden:
geef mij niet prijs tot aan het einde
“.
Psalm 118[119]: 7,8
De beker, die Ik drink, zult gij drinken en met de doop, waarmee
Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden!

Kondakion    tn3
Gij die eens van ontucht vervult waart,
zijt nu door berouw de bruis van Christus.
Vol verlangen naar de levenswandel der Engelen,
gij hebt demonen overwonnen door het wapen van het Kruis.
Daarom zijt gij, heerlijke Maria,
nu verschenen als de Bruid des Konings“.

En tot slot:
Ik zal de Heer mijn Geloften inlossen
ten aanschouwe van heel Zijn Volk“.
Psalm 115: 9
Wie Gerechtigheid en Liefde najaagt,
vindt Leven, Gerechtigheid en eer.
Een wijze beklimt een stad van helden en
werpt de sterkte waarop anderen vertrouwden terneer“.
Spreuken 21: 21,22
Het loon van de deemoed [de Vreze des Heren]
is Rijkdom, Eer en Leven“.
Spreuken 22: 4

Maart 25e – Hoogfeest “Boodschap aan de Moeder Gods”, de Theotokos en altijd-Maagd Maria.

Na die dagen werd Elisabeth, de vrouw van een priester,
genaamd Zacharias, zwanger en zij verborg zich vijf maanden, want, zei zij:
‘Aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij neerzag om
mijn smaad onder de mensen weg te nemen’.
Boodschap ad Moeder GodsIn de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea,
genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozeph, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij:
‘Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u’.
Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke
de betekenis van die groet mocht zijn.
En de engel zei tot haar: ‘Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt Genade gevonden bij God.
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.
Deze zal groot zijn en Zoon van de des Allerhoogste genoemd worden, en
de Heer onze God zal Hem de troon van zijn vader David geven en
Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en
Zijn koningschap zal geen einde nemen’.
En Maria zei tot de engel:
‘Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? ‘.
En de engel antwoordde en zei tot haar:
‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en
dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen’.
En Maria zei: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’.
En de engel ging van haar heen“.
Luc.1: 24-38

Lucas Iconenschrijver - Poolse iconenschrijver uit NowicyDe Apostel en Evangelist Lucas schrijft bovenstaande
in Zijn verslaglegging van de Blijde Boodschap aan
de hoogedele Theophilus.
Hij schrijft hem dat velen getracht hebben een verhaal op
te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die
van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het Woord geweest zijn. Hij is eveneens tot dit besluit gekomen, na alles van meet af aan nauwkeurig te hebben nagegaan, bovenstaande in geregelde orde voor hem [en ons]
te boek te stellen, opdat hij [en wij] de betrouwbaarheid zou erkennen van de zaken, waarvan hij onderricht heeft                                                                      ontvangen.
De Orthodoxe Kerk erkent de Maagd Maria als de Moeder Gods en predikt waarlijk
de altijd-maagdelijkheid,  niet alleen bij de geboorte van Christus, maar ook erna.
De Maagd Maria is absoluut zeker niet geboren met de goddelijke natuur,
zoals Christus, de God-mens. De Theotokos heeft zich via haar schoot werkelijk als mens verenigd met God, Die over zowel de goddelijke als de menselijke natuur beschikt.
Icoon van de Alheiligste Moeder Gods, onverwachte Vreugde1De Theotokos werd dus als de Maagd Maria het levende werkgebied, waarmee de god-menselijke vereniging kon plaatsvinden. Wij vereren de Moeder God, vragen haar
haar invloed te gebruiken bij de Heer, maar wij aanbidden
de Heilige Drie-ene God.
De Verkondiging aan de Moeder Gods is een historische gebeurtenis van bijzondere schoonheid en verwondering, welke vooral kenmerkend is , omdat het waar gebeurd is en het de rechtschapen mens een plaats biedt in de heilsgeschiedenis.

In de eerste eeuw werd het door de joodse gemeenschap als een schok ervaren dat
de engel Gabriël Judea, het hart van Gods betrekkingen met het uitverkoren volk
door de eeuwen heen vermeden zou hebben en in plaats daarvan naar
de regio van Galilea getrokken zou zijn. Galilea was immers een streek van blijvende minachting vanwege haar religieuze onreinheid.
Sterker nog de engel liet de majestueuze stad Jeruzalem links liggen voor het bescheiden dorpje  Nazareth. Nazareth was “not-done” – zowel in het Oude Testament als in de Joodse geschriften van die dagen werd het niet eens genoemd. Nazareth was een achteloos onderkomen, halverwege de weg tussen de havensteden van Tyrus en Sidon en werd  overstelpt door heidenen en de Romeinse soldaten.
Overigens ook de volgeling van Jezus, Nathaniël , bezigde later de uitspraak:
Kan er iets goeds uit Nazarethkomen?“. John.14: 6
Iedereen wist dus dat Nazareth niet veel te betekenen had.

aggelos protostatisMaar Gabriël heeft Judea en Jeruzalem niet uitverkoren en zelfs niet de Joodse Tempel, de meest heilige plaats van allemaal. Door deze wat vreemde, goddelijke suggestie zou de keuze vallen op het ingetogen huisje van Maria, wat niet veel te betekenen had. En in de ogen van de wereld, was Maria zeker niet ook niet hoog in aanzien.
Ze was te jong om iets bereikt hebben – misschien veertien, waarschijnlijk pas twaalf, indien je de  wetenschappers volgt, die de wijsheid altijd in pacht wenst te hebben.
Een meisje als een vogeltje, in een onnoemlijk klein dorpje; ze zou wel analfabeet geweest kunnen zijn en haar kennis van de H. Schrift zal zich wel beperkt hebben tot wat
ze heeft gehoord in de Synagoge, hetgeen in haar kleine huisje tot
haar doorgedrongen zal zijn.

vlepousa i agia eaftisWe kunnen ons alleen maar een voorstelling maken hoe Maria zich gevoeld moet hebben toen Gabriël
aan haar deur kwam. In de vertrouwdheid van Lucas’ woorden missen we bijna de verrassende realiteit:
In de zesde maand van Elisabeths zwangerschap werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea,  genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozeph,
uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij:
Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u‘”.
Wat zou Maria hebben gedacht – toen de engel Gabriël voor haar stond en
die haar met deze vreemde uitspraak begroette?
Wat zou dit nu te betekenen hebben?

We zijn het er allemaal over eens dat de Maagd Maria de meest gezegende is onder
de vrouwen en dienovereenkomstig is “de heilige Maagd Maria” dan ook een passende benaming.
De titel is natuurlijk voortgekomen uit de eigen woorden van Maria in haar Magnificat:
Van nu af aan alle generaties zullen mij zalig prijzen“.
Luc. 1: 48
Maria was de enige uit alle miljarden vrouwen die ooit op onze aardbol, onze planeet geleefd heeft, die werd uitverkoren om Gods Zoon te baren en te verzorgen; daarom noemen we haar “Gezegend“. De Heiland zou uit Haar voortkomen.
Hij droeg de blik van haar menselijke functies; Jezus’ aangezicht was
af te leiden uit het hare.
Hij had er iets van weg; leek menselijk gezien wel een beetje op haar;
zo moeder, zo zoon is het niet?.
Het antwoord van de Moeder Gods op de begroeting van Gabriel onthult
een van de kwaliteiten van haar gezegende hart:
Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke
de betekenis van die Groet mocht zijn“.
Letterlijk, ze bleef nadenken over de betekenis van de groet en
zocht naar de diepere betekenis.
Dit is echt een opmerkelijk beeld, want jong en onervaren als ze was, was Maria
reflectief en meditatief. Ze was bekend met de theologische Genade van contemplatie.
Ze stond boven op de berg van Genade en
mediteerde wat dit voor haar te betekenen had en
wat het van haar zou verlangen.
In de tegenwoordige hectische, weinig reflecterende tijd,
neemt Maria een bijzondere relevante plaats in.
Enkel voor diegenen die tijd vrijmaken om Gods Woord te overdenken
zal de Geboorte van de Heiland in hun leven een rol spelen.

Was de Moeder Gods al verrast door de eerste begroeting, des te meer was Zij het door
de Blijde Boodschap [de ‘Annunciatie’] zelf!
De woorden van de engel Gabriël hebben een choquerende uitwerking, want:
De engel zei tot haar: ‘Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt Genade gevonden bij  God. En zie, gij zult zwanger worden en
een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven
“.
Op dit punt kon de Moeder Gods alles nauwelijks begrepen hebben,
‘Jezus’ was een veel voorkomende naam hetgeen “redder” betekent.
Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?
Gabriël gaat verder: “Deze zal groot zijn en Zoon van de des Allerhoogste genoemd worden” – en de vaagheid vervliegt onmiddellijk.
De impact moet onthutsend zijn geweest. Het kind zou Gods Hoogst Eigen Zoon zijn:
en de Heer onze God zal Hem de troon van zijn vader David geven en
Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en
Zijn koningschap zal geen einde nemen“.
Gabriël vertelt Maria dat zij de moeder zou worden van de langverwachte Messias.
Maria heeft dit zonder twijfel doorgehad!
Gabriël citeert Maria hier de Messiaanse profetie van het “Verbond met David” –
dezelfde profetische woorden en elke vrome Jood van die dagen had
dit keer op keer in de lezingen van de synagoge gehoord en
verlangde ernaar om dit vervuld te zien worden.

De totale omvang en het onthutsend en verbijsterend belang, was Maria nu zonder twijfel duidelijk: “Zie, gij zult zwanger worden en                                                                                                           een zoon baren en                                                                                                                                     gij zult Hem de naam Jezus geven“.

Willens en wetens en toch deemoedig reflecteert Maria de woorden van de engel Gabriël.
Maar ergens klopt er iets niet. Haar vraag is niet meer dan logisch:
Hoe zal dit zijn, want ik ben een maagd?“.
De Moeder Gods kan het niet geloven – ze kan alleen maar om opheldering vragen.
De vraag, die zij stelt is slechts biologisch:
Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?“;
hoe zal dit mij overkomen?

Maria is het spirituele model voor iedere gelovige – voor iedereen die
met de geboorte, de relatie met de Heiland, wordt geconfronteerd.
Want het antwoord op de vraag van de Moeder Gods – “Mijn God, hoe is in vredesnaam mogelijk?” – dient door iedereen gevonden te worden die in zijn/haar eigen leven de Geboorte van de Heiland gaat ervaren.
Het antwoord wat de Moeder Gods van de engel krijgt is de wonderlijk voorbode van Gods persoonlijke antwoord aan ons: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal het kind dat geboren gaat worden heilig worden genoemd – de Zoon van God“.
De woorden van Gabriël beschrijven niets meer of minder dan
de maagdelijke geboorte van Christus.
Gods antwoord aan Maria loopt hoogstaand parallel met
de ervaring van al die persoonlijke ervaringen van de gelovigen [de Heiligen] die
de Geboorte van Christus herkennen als het wonderbaarlijke,
leven-schenkende Werk, de Genade van de Heilige Geest Die over hen komt, wanneer
zij de Doop ondergaan en de drempel tot het christelijk leven binnengaan.

De Ontmoeting van de Moeder Gods met Gabriël is bijna afgelopen, maar
voordat deze terugkeerde naar de hemel, verlaat Gabriël haar met een overstelpende en onwrikbare belofte: “En zie, Elisabeth, Uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette“.
Dit alles is ongelooflijk en in het menselijk verstand onmogelijk, zou de moderne criticus zeggen. En alsof die vraag  direct beantwoord dient te worden verkondigt Gabriël
de tijdloze waarheid: “Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen“.
Bij God is niets onmogelijk en God zal Zijn Woord ten alle tijde vervullen, zo simpel is dat.

De Moeder Gods wist natuurlijk instinctief dat haar verhaal zou worden ondervraagd; hetgeen blijkt dat zelfs Jozef bij haar verslag bij zichzelf twijfelt.
Ze wist dat voor ‘overspel’ in het oude Israël de doodstraf werd voorgeschreven.
Maar ondanks dit enorm wonderbaarlijk verschijnsel, is de reactie van de Moeder Gods, die weerklinkt: “Zie, Ik ben de dienaar van de Heer,                                                                                                     laat aan mij geschieden naar Uw woord“.
De Moeder Gods, Maria onderwerpt zich geheel en stellig aan God.

Voor Lucas als theoloog is Maria het voorbeeld voor iedereen die
de Geboorte van Christus in zijn/haar leven wil ervaren.
Het antwoord op al onze diepste behoeften komt op één woord uit:
de absolute onderwerping aan Gods wil.
Ik ben de dienaar van de Heer, laat het aan mij geschieden naar Uw woord“.
Dit zijn de woorden die ons Gods zegen, Gods Genade opleveren.
Dit zijn de woorden die ons het eeuwig leven bezorgen.

In de ogen van de wereld, was Maria zeker niet van belang
– een arme plattelandsdochter uit een nietszeggend klein plaatsje, een dorp.
Maar Zij was bereid om Zich volledig te onderwerpen aan de Heer.
Zo onthult Zij de eeuwige waarheid die alleen van God afkomstig kan zijn voor alleen
• degenen die deemoedig zijn, nederig en arm van geest,
• degenen die hun zwakheid en zonde erkennen,                                                                             • degenen die zich realiseren dat ze Hem nodig hebben en
het op eigen kracht echt niet meer redden.
•  Aan allen die in Geloof nederig tot Hem komen, geeft God
de Genadegave van het eeuwig leven.

Apostel Paulus, original iconWant Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in
het midden der gemeente zal ik U lofzingen en wederom:
Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom:

Ziehier ik en de kinderen, die God Mij gegeven heeft.
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.
Daarom moest Hij in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk worden, opdat
Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou worden bij God, om
de zonden van het volk te verzoenen.
Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die
verzocht worden, te hulp komen“.
Hebr.2: 11-18
Bij monde van de Apostel Paulus wordt vandaag door God [de Heilige Geest]
ook voor ons een heel diepzinnige en wonderbare onderrichting meegegeven,
die wij als het goed is geheel gehoord hebben.
Hij maakt overduidelijk dat Christus niet door een man is verwekt, maar door
de Heilige Geest en Hij spreekt Zijn hele leven met grote verering over Zijn Moeder.
Christus noemt haar het reinste, heiligste en uitverkoren vat, naar Wie
de harten van alle vrome mensen eeuwenlang gehunkerd hebben,
Wier komst uit de mond van de Profeten vol verwachting aangekondigd is.
Hij verklaart dat hun de getuigenis die Zijn hemelse Vader bij Zijn doop gegeven heeft;
over het getuigenis op de berg Thabor spreekt Hij niet.

Hij noemde de tijd dat Hij op aarde leefde een gelukkige en heilige tijd omdat
door Hem het Verbond van de verwantschap tussen God en de mensen weer hersteld is.
In dit verband spreekt Hij zeer diepzinnig over de val van de mensen en
hun afscheiding van de hemelse Vader, over de macht van de Satan en
de kwade geesten over de mens en hoe door Zijn Geboorte uit de Reine en langverwachte heilige Maagd het Rijk en de kracht van God onder de mensen als
een levende werkelijkheid is teruggekeerd en hoe zij door Hem en in Hem allen weer tot
kinderen van God aangenomen zijn.
Door Hem is de verbintenis tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke,
de brug tussen God en mens weer hersteld.
Wie via deze overbrugging naar God toe wil, dient er met Hem en in Hem
doorheen te gaan en dient het aardse en de zinnelijke lust van deze wereld
achter zich te laten.
De overmacht, welke de duivel en de boze geesten door het voortdurend leven in zonde en het verval wat de tegenstrever aan de gevallen mens over de gehele aarde en zijn bewoners teweeg heeft gebracht, is door Christus’ Menswording gebroken en
al wie zich in vereniging met Hem wil bevrijden van de slavernij van het kwaad en
het juk van de Satan wil afwerpen om weer een nieuw, vrij mens te worden,
dient herboren te worden door boetedoening en de Heilige Doop, waardoor
de mens zich weer verenigd met Hem en ook met Zijn Vader, Die op Zijn beurt
ook de Vader van alle mensen is.

Tot dan toe waren de mensen nog verdwaalde kinderen en kinderen van de slavernij;
Zijn zending was het hen te verzamelen en weer thuis te brengen.
Voor hen wilde Hij Zijn leven geven en hen voeden met Zijn eigen vlees en bloed opdat
zij eeuwig leven zouden bezitten. In alle eeuwigheid is Maria, de Moeder Gods het uitverkoren onbevlekte vat waarin Hij mens moest worden.
Zijn apostelen wilde Hij van alle middelen voorzien om Zijn Rijk voort en uit te bouwen.
Jammer genoeg zouden er zelfs onder hen zulke bedienaars zijn die
de Satan dienden en voor de tegenstrever een troon in hun hart hebben opgericht.

Apolyticion        tn.4
Heden is de aanvang van onze Verlossing
en de Openbaring van het Mysterie verkondigt.
Want de Zoon van God
is de Zoon van de Maagd geworden en
Gabriel verkondigt de Blijde Boodschap der Genade,
Laat ons daarom met Hem tot de Moeder Gods roepen
Verheug U vol Genade de Heer is met U

► Het Mysterie ligt besloten in het gegeven dat nog
voor het begin der wereld [voor de eeuwen]
het voor- eeuwige Raadsbesluit werd vastgesteld.
Dit detail in de geschiedenis van de Menswording Gods
ontbreekt in de Bijbel.
Schepping van de Mens, MichaëlAngelo, sixtijnse kapel, RomeDit thema echter weerklinkt van oudsher in de christelijke verhalen:
– “Laat Ons de mens scheppen
naar Ons Beeld en Gelijkenis
“.
– zegt de Vader tegen de Zoon
nog voor het begin van de schepping
– “Laat Ons scheppen“. – antwoordt
de Zoon
– “Maar Gij weet dat de mens zal vallen en dat hij gered moet worden?“, vraagt de Vader
– “Ik weet het, Vader“, – antwoordt de Zoon.
– “En ik ben bereid om naar de wereld te gaan om de mens te redden“.
– ” Maar voor U, Zoon, betekent dat dat ook Gij zult delen in                                                            de dood van de mens!“.
– “Ik zal dat volbrengen, Vader! Ik moet de dood overwinnen“.
Dit verhaal staat, in nog onduidelijke vorm, helemaal in het begin van de Bijbel:
En God zei: Laat Ons mensen maken naar Ons Beeld, als Onze Gelijkenis…
En God schiep de mens naar Zijn Beeld,
als Beeld van God schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij hen
”.
Gen.1: 26-27
Een Mysterie betekent hier iets dat niet onderhevig is aan
het gewone verstandelijke menselijke begripsvermogen.
We dienen hier een inspanning te leveren, een stap vooruit te zetten, om
dat vermogen te vinden waarmee we de wereld en
onze plaats daarin op een nieuwe manier kunnen begrijpen.
In het boek Genesis wordt verteld dat de misdaad van Adam
aan het licht was gekomen toen God hem riep: “Adam, waar zijt gij?“.
Hij [Adam] sprak:” ik hoorde Uw stem in het paradijs en
toen werd ik bang, omdat ik naakt ben, daarom heb ik mij verborgen“.
Nu roept God Adam opnieuw, maar nu met vreugde.
De vloek wordt weggenomen door middel van Maria
– de moeder van de nieuwe Adam, de Moeder Gods.
De Zoon van God neemt het mindere op Zich om ons het betere te schenken.
[vertaling: om het slechte ( het lot van de mens) te delen;
(maar dan) wordt met mij het beste gedeeld].
Het mindere deel van de mens dat is zijn sterfelijkheid.
En de Zoon van God deelt die sterfelijkheid; vrijwillig gaat Hij de dood tegemoet.
En daarna deelt Hij met de mens het beste,
– de overwinning over de dood -.

► Adam werd eens bedrogen in zijn wens als God te worden:
maar het enige dat hij kreeg – was angst [en hij werd bevreesd].
– God echter wordt mens om Adam tot god te maken.
Wat wij vandaag op het feest van de Boodschap a/d Moeder Gods vieren is:
soson teixosHet feest en de vreugde over het feit
dat God Adam oproept tot een nieuw leven te komen; nu is God mens geworden om
Adam tot god te maken. Door de overwinning over de dood geneest de Gods-Zoon,
het wezen [de natuur] van de mens
– maakt hem beter.
Dat wat ziek was als gevolg van de zondeval gaat nu genezen worden.
Daarbij ontvangt de door de duivel bedrogen mens het vermogen als god te worden.
► Daarom is het bij ons feest, een dag van vreugde!
Mag de schepping zich verheugen en de natuur juichen!
En wij volgen de aartsengel Gabriel, die de Blijde Boodschap der Goddelijke Genade verkondigt. Met hem roepen ook wij tot de Moeder Gods
Verheug U vol van Genade, de Heer is met U!“.

Theotokos Icoon - met de verschillende gedaantes, waarin zij verschijntPrijslied
Verkondig, o aarde, grote vreugde:
zingt de lofzang, Hemelen,
verheft uw stem, God ter eer.
Geen ongewijde hand
mag raken aan de bezielde ark van God.
Maar de lippen der Gelovigen
mogen zonder ophouden het woord van
de Engel richten tot de Moeder Gods,

en vol vreugde roepen:
Verheug U, Hoog-begenadigde,
de Heer is met U“.

Orthodoxie & de enge poort van het berouw

Zegenende hand van God2Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal uw Vader in de Hemelen
het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.


Mattheüs EvangelistAlles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun ook aldus: want dit is de Wet en de Profeten.
Gaat in door de enge poort, want  wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en
velen zijn er, die daardoor ingaan;
want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of
een slechte boom goede vruchten dragen.
Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heer, Heer,
zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar
wie doet de wil van Mijn Vader, Die in de Hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:
Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en
in Uw Naam boze geesten uitgedreven en
in Uw Naam vele krachten gedaan?
“.
Matth.7: 11-22

BergredeWat verleent de mens voldoening en
waarde aan het menselijk leven?
Trouw? Aanbidding?
Naleving van de Goddelijke geboden?
Dit is natuurlijk absoluut noodzakelijk, maar
dat staat niet op zichzelf!
We dienen tegen de stroom in
Liefde tot de naaste aan de dag te leggen
en daarmee het goede voorbeeld geven.

Gedurende deze aankomende week wordt                                                                                         er niet gevast, dit wil zeggen:
leken kunnen ook op woensdag en vrijdag vlees eten.
En de monniken en monialen mogen
– zo hun hun gestel dit nog toelaat –
iedere dag boter en kaas [zuivel] gebruiken.

BerouwVanaf de zondag van de Tollenaar tot
aan Palmzondag wordt tijdens de vasten
in de Metten – Psalm 50 gevolgd door
Open voor mij de poort van berouw.. ;
deze Hymne is gebaseerd op bovenstaande tekst uit het Evangelie van Mattheüs:
eng is de poort, en smal de weg, die
ten leven leidt, en
weinigen zijn er, die hem vinden
.

Mp3:
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν  [troparia in berouw] by Παναγιώτης Νεοχωρίτης –
in het Nederlands ook wel de deur der boete genoemd

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

tn.8 _ “Open voor mij de poort van berouw, Levenschenker.
Want, vroeg in de morgen verlangt mijn geest naar Uw heilige Tempel,
daar ik de tempel van mijn lichaam geheel verontreinigd heb.
Maar reinig mij, o Medelijdende, door Uw barmhartige Genade
“.

_ “Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen“.

[Theotokion]
t.8 _ “Effen voor mij de paden die tot redding leiden, Moeder Gods.
Want met schandelijke zonden heb ik mijn ziel bevlekt,
terwijl ik heel mijn leven heb verspild in onverschilligheid.
Bevrijd mij door Uw gebeden, van elke onreinheid
“.

en nog het vers:

Ontferm U over mij, o God volgens uw grote ontferming,
en volgens de overvloed van uw barmhartigheid,
wis mijn ongerechtigheid uit
“.

t.6 _ “Terwijl ik de menigte van mijn slechte daden overdenk,
sidder ik, ongelukkige, voor de vreeswekkende dag van het oordeel.
Maar vertrouwend op uw genadige barmhartigheid,
roep ik als David tot U:
Ontferm U over mij, o God, volgens Uw grote ontferming
“.

Februari 2e – Presentatie van de Heer in de Tempel

Opdracht in de TempelDe Presentatie van de Heer in
de Tempel wordt herdacht op
2 februari, 40 dagen na de geboorte van Christus, toen het kind Jezus overeenkomstig de Wet van Mozes in
de Tempel aan God werd opgedragen.
Hij werd daar door de profetes Anna en
de Heilige Simeon hartelijk ontvangen.
Er worden op de icoon vier personen                                                                                                  centraal gesteld:
Christus, de Moeder Gods, de Oude Simeon en de profetes Anna.

Christos P1018923God Die immers
zonder vaste woon- en verblijfplaats‘ is,
laat zich niet opsluiten in één religieuze Traditie.
God is daar immers te breed en te wijd voor.
Is Hij niet de oerbron,
de dieptedimensie van alle leven?
Volgens de oudtestamentische reinheidsvoorschriften [Lev.12: 1-8] was een moeder na de geboorte van een jongen 40 dagen onrein en
na de geboorte van een meisje 80 dagen.
Eenmaal deze periode voorbij, dan
diende de moeder zich voor reiniging naar
de tempel van Jeruzalem te begeven.
Deze reiniging werd voltrokken door een zoenoffer:
een schaap of, als ze arm was, twee duiven.
Ging het daarenboven om een eerstgeborene, dan
behoorde deze de Heer toe [Ex.13: 2] en
dan moest het kind voor de Heer gebracht worden en
weer ‘vrijgekocht’ worden [Ex.13:12 en Num.18:6].
Tevens was dit de gelegenheid voor de joodse moeders om
zich ritueel te reinigen na de geboorte.
Bovenstaande Traditie wordt na de geboorte van een kind
in de Orthodoxe Kerk nog steeds in ere gehouden.

«Φως Χριστού φαίνει πάσι» - Het Licht van Christus schijnt over allenIn de westerse Traditie heeft Paus Sergius tegen het einde van de 8e eeuw ingevoerd om niet alleen een processie te houden, zoals in Jeruzalem ten tijde van Egeria, maar om ook de echte lichtprocessie te houden met gezegende kaarsjes.
«Φως Χριστού φαίνει πάσι» – “Het Licht van Christus schijnt (immers) over allen” -.
Deze Traditie is tot op de dag van vandaag overgeleverd en
is ook de reden dat we de Feest van de Opdracht in de Tempel ook “Lichtmis” noemen.
In het westen wordt het dan ook “Maria Lichtmis” genoemd, omdat
Maria zich toen als Joodse moeder in de Tempel heeft gereinigd na
de geboorte van haar Zoon, Jezus.
Licht en kaarslicht hebben een mooie symboliek.
Christus zegt van zichzelf: “Ik ben het Licht van de Wereld” en
Hij nodigt ons uit om als gedoopte christenen ook ‘licht‘ in
de wereld om ons heen te zijn, een omgeving die
soms erg duister en als een woestijn kan zijn.
Vooral in de Goddelijke Liturgie kunnen we het Licht van Christus’ Liefde ontvangen,
in ons leven meedragen en in onze omgeving voortleven.
Op die manier kunnen we het Licht van Christus meenemen en bewaren totdat
we het opnieuw, maar dan ‘groots mogen uitdragen met Pasen.
Ook in de lezing van vandaag komt het lichtende karakter van
de Opdracht des Heren sterk naar voren in de beroemde “Lofzang van Simeon“,
de oude priester in de Tempel die Jezus ontving en opdroeg aan God:
Nu laat Gij, Heer, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat
Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren:
Licht tot verlichting voor de heidenen en
verheerlijking voor Uw Volk Israël“.
Luc.2: 29-32
En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd
over hetgeen van Hem gezegd werd.

Simeon Profetie, die God bedankte hem te hebben toegestaan om
de Messias levend te ontmoeten, sprak over de rol van Jezus in de Verlossing, welke
voor een deel op Maria’s schouders zou komen te rusten:
Zie, deze is gesteld tot een val en Opstanding van velen in Israël en
tot een teken, dat weersproken wordt en
door Uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat
de overleggingen uit vele harten openbaar worden
“.
Luc.2: 34-35
Theotokos van de Zeven Smarten [Russian]De clausule in de profetie
“- door Uw eigen ziel zal een zwaard gaan –
is altijd begrepen is om te verwijzen naar
het intense verdriet dat de Moeder Gods
zou ervaren bij het zien van haar zoon gekruisigd.
Net zoals Christus zou worden doorboord, zo
ook zou het hart van de Maagd worden doorboord met hartverscheurend verdriet wanneer
Zij aan de voet van het Groot en Heilig Kruis
zou staan.
Dit aspect van de Profetie
ligt ook in de icoon van de Moeder Gods.
De lijn die goed en kwaad scheidt loopt
door het hart van ieder mens.
En wie anders dan de Moeder Gods heeft meegemaakt dat
er een stuk van haar eigen hart werd vernietigend.
De icoon verschijnt dan in Westers Rusland tussen de 18e en 19e eeuw ten tonele.
Vervolgens ontwikkelde in West-Europa zich op dat moment in de rooms-katholieke Kerk
de Moeder Gods van de “Zeven Smarten”, verwijzende
naar zeven treurige gebeurtenissen in haar leven, die
werden afgebeeld in religieuze kunst.
Het is aannemelijk dat de Orthodoxe Kerk dit beeld
heeft overgenomen van de  Katholieke Kerk.
In het christendom en het oude Jodendom betekende het getal zeven
de volheid of volledigheid.
De Orthodoxie zal “de 7 zwaarden” van deze icoon opgepakt hebben als
de presentatie/ afspiegeling van het grenzeloze verdriet welke door de Moeder Gods
werd ervaren bij de profetie van Simeon en zich daarmee
uit laten over de grootsheid van haar smarten.

woorden aan het Groot en Heilig KruisDeze icoon kan zeer ondersteunend zijn bij
het een plaats geven van ons eigen aardse verdriet
in dit perspectief.
Denkend aan het woord van onze Heer aan
het Groot en Heilig Kruis: “Vader, vergeef het hun …
waarbij het vaak moeilijk is om onze innerlijk onrust
te rechtvaardigen.
In vergelijking met de pijn van de Theotokos,
lijkt onze pijn inderdaad piepklein.
Daarom wordt geadviseerd onszelf in
ons onvermogen op dat soort momenten tot
de icoon van de Moeder Gods te richten en
haar steun bij de Heer te vragen om
elke boosheid weg te nemen en ons hart te verzachten.
Op deze manier belijden we niet alleen het kwaad als onze grootste vijand, maar
dat dit in ons eigen gedachten en hart blijft rondwaren en
vragen wij de Theotokos namens ons te bemiddelen.
Weet echter dat je er zeker van kunt zijn, dat
het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de Heerlijkheid, Die over
ons geopenbaard zal worden
“.
Rom.8: 18

Orthodoxie & de enige “geboren” Zoon van God

Bijbelstudie (2)Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen,
Licht uit Licht, ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader;
en door Wie alles geworden is“.
uit de Geloofsbelijdenis

God Almighty 'first' palnted a GardenWant zo heeft God de wereld Lief gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe . . .
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat
hij niet heeft geloofd in
de Naam van de eniggeboren Zoon van God
“.
John.3: 16; 18

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat een ieder, die gelooft,
in Hem eeuwig leven zal hebben
“.                                                                                                        John3: 14,15

Naast voorgenoemde zijn er nog meer plaatsen in de Blijde Boodschap die
spreken van Jezus als de enige “geboren” Zoon van God.
Johannes de Theoloog komt er nog een keer op terug in:
Christus EmmanuelHierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat
wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat
wij God liefgehad hebben, maar
dat Hij ons heeft liefgehad en
Zijn Zoon gezonden heeft
als een verzoening voor onze zonden
“.
1John.4: 9

Het woord “gezonden” en “geboren uit” zou algemeen opgevat het idee
kunnen worden dat de één afkomstig is uit de ander of
door de ander voortgebracht zou zijn.
Ja, Jezus werd als menselijke persoon geboren in een menselijke gezin,
maar voorafgaand aan Zijn menswording was Hij de Zoon van God en
had Hij als een van de drie goddelijke personen geen oorsprong.

De menselijke persoon van de geboren Jezus
Andere plaatsen waar wordt gesteld dat Jezus “verwekt” of “geboren” is van God;
wordt daar uit het Grieks vertaald als γεννάω [genesteld]:
Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt?
En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn“.
Hebr.1: 5;
Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden maar
Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt“.
Hebr.5: 5;
En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is,
aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken,
gelijk in de tweede psalm geschreven staat:
Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt“.
Hand.13: 33 en
zoals in Handelingen gemeld staat het citaat uit:
De Heer toch zei tot Mij:
Gij zijt Mijn Zoon;
heden heb Ik U verwekt.
Vraag Mij, dan geef Ik U volkeren tot erfdeel;
de einden der aarde tot Uw bezit.
Gij zult hen weiden met ijzeren staf,
hen stukslaan als aardewerk“.
Psalm 2: 7, voorzienbaar verwijzend naar
de Geboorte van Christus en komst als de beloofde Messias.

Kerst, Geboorte van Jezus Christus2Hetzelfde woord wordt vertaald als “geboren” met betrekking tot Jezus in:
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea,
in de dagen van koning Herodes,
zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem . . .
En hij liet al de Hogepriesters en Schriftgeleerden van
het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden
“.
Matth.2: 1, 4;
En de engel antwoordde en zei tot de Moeder Gods:
De Heilige Geest zal over u komen en
de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt,                                                                                Zoon Gods genoemd worden
“.                                                                                                              Luc.1: 35;
Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren;
en ieder, die Hem liefheeft, Die geboren deed worden,
heeft [ook] degene lief, die uit Hem geboren is
“.
1John.5: 1
Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is,
niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd,
bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem
“.
1John.5: 1
Waarmee Zijn volgelingen duidelijk wordt gemaakt
dat Zijn Volgelingen, de christenen ook uit God geboren zijn en
waar je ze aan kunt herkennen, want wij volgen Christus, Die
de mensen liefheeft, waarmee wij ons
met de Moeder Gods mogen verheugen.

Christus is geboren uit de Vader vóór alle eeuwen
Christus, de Geneesheer
Jezus Christus is inderdaad God,
Die zonder einde of begin is.
De God, Die in Exodus 3:14,
Zijn eeuwige Natuur aan Mozes bekend maakte
toen Hij zei: “Ik ben Die ik ben” en kom niet dichterbij:
doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.
Een soortgelijke verklaring is door Jezus Zelf afgelegd:
De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?
Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Eer Abraham was, ben ik.
Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar
Jezus verborg Zich en verliet de tempel“.                                                                                           John.8: 57-59
Hier kunt je uit opmaken dat Jezus niet alleen zegt dat Hij bestond
vóór Abraham geboren werd, meer dan 1500 jaar voor Jezus’ aardse conceptie, maar
Hij beschrijft Zichzelf op de dezelfde wijze – “Ik ben”, zoals
God Zichzelf beschreven heeft in Exodus 3:14 – “IK BEN”.
Het blijkt dat Christus verkondigt dat Hij dezelfde eeuwige en
zelf-bestaande-natuur bezit als door God aan Mozes kenbaar heeft gemaakt en
de Joden bevestigen dit door hun gedrag.
Zo spreekt ook Paulus, die een Joods Schriftgeleerde was:
De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want
het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in Genade en niet in spijzen:
wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden“.
Hebr.13: 6-9
Hij: Die Zijn engelen maakt tot winden en Zijn dienaars tot een vuurvlam;
maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en
de scepter van Rechtmatigheid is de scepter van Zijn Koningschap.
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten“.
Hebr.1: 7-9
Nu moogt gij u in benden scharen, gij bendegenoten.
Een belegeringskwal heeft men tegen ons opgeworpen.
Met de roede zal men de Rechter van Israël op het kinnebakken slaan.
En gij, Betlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda,
uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn over Israël en
Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal het overblijfsel van Zijner broeders terugkeren met de Israëlieten.
Dan zal Hij staan en hen weiden in de Kracht van de Heer,
in de Majesteit van de Naam des Heren, van Zijn God; en
zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde en
Hij zal Vrede zijn“.
Ook herinneren we ons dat Isaiah sprak:
Het juk dat het drukte, en de stang op Zijn schouder, de roede van Zijn drijver,
hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld,
zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en
de Heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid“.
Isaiah 9: 3-6

Jesus' High Priestly PrayerEn als Hogepriester zegt Hij tot de Vader:
Ik ben niet meer in de wereld, maar
zij zijn in de wereld en
Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, Welke Gij Mij gegeven hebt,
dat zij één zijn zoals Wij.
Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, Welke Gij Mij gegeven hebt en
Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan
de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd.
Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat
zij ten volle Mijn Blijdschap in zichzelf mogen hebben.
Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen                                                                   gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn,                                                                                           gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar
dat Gij hen bewaart voor de boze.
Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Heilig hen in Uw Waarheid; Uw Woord is de Waarheid.
Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld,
heb ook Ik hen gezonden in de wereld en
Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid
“.
John.17: 11-19

de weg, die je gaatMaar wie is Jezus Christus nu voor ons?
Wat zien wij in Hem?
Wat verwachten wij van Hem?
Wat kan Hij voor ons doen of
wat kan Hij voor ons betekenen?
Kan Hij überhaupt wel wat voor ons doen
of betekenen, of is alles wat wij doen alleen maar een herinnering aan Hem,
een herinnering
die we proberen levend te houden?

Met deze vraag worden we geconfronteerd met het wezen van ons christelijk Geloof.
Ik geloof in één God, zoals we dat in de Geloofsbelijdenis zeggen.
Voor veel mensen is dit al anders, ze geloven wel in “iets”, maar niet in een “Iemand”.
Misschien komt dat wel omdat we in ons dagelijks leven al
zo moeilijk op onze medemens kunnen vertrouwen,
het geloof, het vertrouwen in de ander
heeft regelmatig een [onherstelbare] deuk opgelopen.
Heilige Drie-eenheidMaar wij als christenen
mogen geloven en vertrouwen op God,
één God in drie personen:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Hij zal nooit ons vertrouwen beschamen!
Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om
Zich over hen allen te ontfermen.
O diepte van Rijkdom, van Wijsheid en van Kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn                                                                              Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!                                                                      Want: wie heeft de zin des Heren gekend?                                                                                        Of wie is Hem tot raadsman geweest                                                                                                  Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor                                                                                hij vergoeding ontvangen moet.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen“.
Rom. 11: 32-36
Wie is God en wie is de mens dat dit kan gebeuren?
Hoe is God ‘God’ en hoe is de mens werkelijk ‘mens’?
De enige die ons daar antwoord op kan geven is Christus.
De enige manier om Gods beslissingen te doorgronden en
Zijn wegen na te speuren is te luisteren naar Christus Blijde Boodschap.
Niemand kan tot Mij komen, tenzij
de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem zal aantrekken, en
Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Er is geschreven in de profeten:
En zij zullen allen door God geleerd zijn.
Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt,
Die heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie gelooft, heeft eeuwig leven
“.
John.6: 44-47
Church of Christ, iconAlleen door het geheimnisvol werken van de Vader
komt de mens tot Geloof in de Zoon van God,
Jezus, de Christus.
En de Vader Die altijd werkzaam is, bewerkt in ons het diepe Geloof waardoor wij fundament
kunnen worden en de sleutel tot
het Koninkrijk der Hemelen ontvangen.
Het menselijke gebeuren op aarde
heeft hierdoor directe verbondenheid met
het Goddelijke in de Hemel.
Tot onze ontsteltenis wordt ook aan ons volgelingen van Christus als aardse mens goddelijke macht gegeven, we worden teruggebracht tot de oorspronkelijke icoon.
Dit is voor ons een al te groot geheim omdat
God de mens op deze wijze wel zeer ernstig neemt.
Als iemand anders dan de Goddelijke Zaligmaker dit gezegd zou hebben,
zouden we hem vierkant uitgelachen hebben.
Maar nu het Gods Zoon zelf is, kunnen we ons alleen maar verbazen over
dit mysterievolle samengaan van Hemel en aarde, van God en mens,
van boventijdse realiteit en binnentijdse geschiedenis.
Het goddelijke krijgt gestalte in het menselijke.
Dat is het mysterie van de Kerk;
ja, dat is het mysterie van elke christen.
Ook in ons hart wordt in de H. Geest, de Vader en Zijn Zoon geopenbaard, zodat
wij Hem kunnen belijden en de goddelijke belofte mogen ontvangen,
een belofte van het kind-zijn-van-God, van het eeuwig leven in Hem,
van goddelijk leven.
Dit samengaan van God en mens
is gegrondvest in dat ongehoorde,
alles overtreffende mysterie van de Menswording:
Ziet dus toe, dat niemand u zal meeslepen door zijn wijsbegeerte en
door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met
de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem
woont al de volheid der godheid lichamelijk en
gij hebt de volheid verkregen in Hem, Die
het Hoofd is van alle overheid en macht.
Col.2: 8-10
Deesis, Christ in glory, with Mary and John the Baptist on either side of Him, with many Saints looking towards Him in worship and prayer

God is mens geworden en
in Christus komen de goddelijke en de menselijke natuur samen,
onvermengd en ongescheiden.
Dat binnentreden van God in de menselijke geschiedenis gaat verder, veel verder.
In de Mysteriën, vooral in de deelname aan de Goddelijke Liturgie,
dus het ontvangen van Zijn Lichaam en Bloed duurt
het samengaan van Hemel en aarde voort:
God, Vader, Zoon en Heilige Geest is Brood geworden.
Maar ook in de Kerk, het Mystiek Lichaam van Christus,
is Deze Goddelijke Aanwezigheid voortgezet:
Gaat dan allen heen [in vrede en vreugde],
maakt al de volken tot Mijn volgelingen
en doopt hen in de Naam van
de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Geest en
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan
de voleinding van de wereld

Matth.28: 19,20

Gebed (2)Wanneer je als christen lid bent van
het lichaam van Christus,
Wanneer je iemand vergeeft, is hij of zij vergeven; wanneer je van iemand in liefde blijft houden, wordt hij of zij vanwege
het Lichaam van Christus behouden . . .
Wanneer  een kind of een broer of zus
of een geliefde van jou van de kerk afwijkt
op het gebied van geloof praktijk en moraal, zolang je van die persoon blijft houden en
hem of haar blijft vergeven,
dan raakt hij of zij de zoom van Christus’ kleding aan en
wordt behouden omwille van het Lichaam van Christus en
wordt deze door God vergeven, ongeacht zijn of haar
officiële externe relatie met de Kerk en de christelijke moraal.
Jouw aanraking wordt dan tot Christus’ aanraking.
Als je van iemand houdt, ondanks dat iemand
jouw liefde en vergeving afwijst,
wordt hij of zij opgenomen in de verlossing.
En dit geldt zelfs na de dood. . .
jouw liefde en vergeving zal opstijgen
om die persoon te binden aan het Lichaam van Christus en
zelfs na de dood die persoon blijven vergeven.

Aldus, dienen wij christenen te blijven bidden
voor al onze familieleden en vrienden die
een relatie met God hebben verbroken.
Op deze wijze zal de gehele wereld worden gered en
dat is waar God op uit is.

Januari 6e – het feest van de Heilige Theophanie van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus

Theophany 3Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen.
Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zei:
Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? ‘.
Jezus echter antwoordde en zei tot hem:
Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het Ons alle gerechtigheid te vervullen.
Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.
En zie, de Hemelen openden zich, en  Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.  En zie, een Stem uit de hemelen zei:                                                                                    ‘Deze is Mijn Zoon, de Geliefde,                                                                                                             in Wie Ik Mijn Welbehagen heb“.                                                                                                         Matth.3: 13-17

Na het feest van de Geboorte van Christus en
Zijn besnijdenis op de 1e dag van het jaar,
wordt overeenkomstige de Traditie,
de eeuwenoude periode van de twaalf dagen van Kerst
met het feest van Theophanie afgesloten.
the twelve Holy Days of ChristmasDeze feestdagen zijn immers
de drie hoogtepunten van
de menswording van Christus, daarom pakken de Kerkvaders
deze momenten ook op om
het belang voor de mens, hiermee
te accentueren.
De geboorte in het vlees, het mysterie welke volgde op
de Verkondiging aan de Moeder Gods [25 maart], dat zij,
als Maagd [25 december] was uitverkoren een kind ter wereld te brengen:
De Heilige Geest zou over haar komen en de
kracht van de Allerhoogsten zou haar overschaduwen en
daarom zou ook het heilige, dat verwekt zou worden,
Zoon Gods genoemd worden
“.
Luc.1: 35
Overeenkomstig de Joodse Traditie verkreeg dit Goddelijk kind als Zoon van God
bij Zijn besnijdenis de Naam, Jezus Christus [1 januari] en
met de doop in de Jordaan door Johannes de Doper treed Hij in de Openbaarheid,
opdat wij Zijn weg mogen kennen op aarde, Zijn heil onder alle volkeren.
Theophany4, detailStel je eens voor God verschijnt als Zoon
in de wereld,  Hij Die de wereld geschapen heeft; om ons te verlichten die in de duisternis van
de dood gezeten zijn.
Hij doet dit op Goddelijke wijze, – niet met macht en majesteit – maar als Iemand, Die Zich terwijl er geen kwaad in Hem werd gevonden
voor de mensen diende te verdedigen met de woorden:
Gij zou geen macht tegen Mij hebben, indien
het u niet van boven gegeven zou zijn:
daarom hebben degenen, die Mij aan
de machthebbers hebben overgeleverd,
groter zonde
“.
John.19: 11
Hij onderwerpt Zich aan de mensen,
– stelt Zich kwetsbaar op – en staat daar open en bloot, stil
in het water van de Jordaan, teneinde Zich te laten dopen.
swimming BabyDoor zich te vernederen in de doop
– in de natuur van een dodelijke ondergang,
de dood tot gevolg hebbend, omdat de adem     wordt belemmerd
– wordt de mens verenigd met God en
wordt ook hier de Heilige Drie-eenheid geopenbaard –.
Ieder menselijk kind heeft ingebakken meegekregen,
Theophanie, overwinning van het Kruishet Kruis op zich te nemen en de weg naar het Licht, naar God te gaan.
De Vader noemt Hem Zijn Zoon en
de Geest toont Zich
in de gedaante van een duif.
Toch nog een spectaculaire opkomst, terwijl dit toch niet in de lijn
der verwachtingen lag.
De “negatieve” krachten [zoals wij dat vandaag de dag noemen],
de onzichtbare “grijze” geestenwereld, de onderwereld wordt niet overwonnen door populaire ervaringen als schone schijn en pracht en praal, maar door eenvoud,
door de zegening van de wateren.
God stuurt geen legermacht, houdt geen openbare persconferentie met veel tierlantijnen, maar maakt zich in kleine kring op om Zich te openbaren.
De Kerk maakt hier een feest van
– 40 dagen van voorbereiding en 40 dagen van afscheid –
tot  Christus presentatie in de Tempel op 2 februari.
De wereld heeft tegenwoordig van wat 20 eeuwen een briljante keten van viering was
helaas geleidelijk aan een sluitend consumentenfeest gemaakt.

Johannes de Doper riep de mensen aan de Jordaan op om hun levensstijl te veranderen en zich te bekeren. Degenen die in de leer van de doop [de dood] in de rivier geloofden kwamen tot hem. Als Mens komt Christus God om uit de hand van de Voorloper
de Doop van ondergeschikten te ontvangen.
Johannes verlicht door de Heilige Geest, realiseert zich dat Christus de Messias was en
zegt op dit verzoek dat hij zichzelf niet waardig acht om de God-mens – Hij
Die geen zonde kent – te dopen.
Maar Jezus stond erop en verklaart dat Hij gedoopt dient te worden wilde Hij
als mens Gods Wil doen.
Dan klinkt de stem des Heren over de wateren en
doet de Heer der Heerlijkheid de donder rollen.
En toen Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemelen scheuren en
de Geest als een duif op Zich nederdalen.
En een Stem [kwam] uit de hemelen:
Gij zijt Mijn Zoon, de Geliefde;
in U heb Ik Mijn Welbehagen
“.
Marc.1: 10,11
Degenen die het horen willen
zijn allen van harte welkom
,
neem je Kruis op en volg Hem.

Apolyticion        tn1
Toen Gij, Heer,
gedoopt werd in de Jordaan,
werd de aanbidding der Heilige Drie-eenheid geopenbaard:
de Vader heeft van U getuigd
en noemde U Zijn Geliefde Zoon;
de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij verschijnt ons, o Christus God,
en hebt de wereld verlicht:
Ere zij U‘.
Mp3:

 

 

31e Zondag na Pinksteren – de Zondag voor Theophanie

Ο Ιωάννης ο ΒαπτιστήςBegin van het Evangelie van Jezus Christus,
de Zoon van God.
Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit,
die uw weg bereiden zal;
de stem van een, die roept in de woestijn:
Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht
,
En het geschiedde, dat Johannes doopte in de woestijn
en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.
En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van
hun zonden.
En Johannes was gekleed met kameelhaar en met
een lederen gordel om zijn lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing.
En hij predikte en zei:
Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens
schoenriem ik niet waardig ben,
neer bukkend,
los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar
Hij zal u dopen
met de heilige Geest
“.
Marc.1: 1-8

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής -predikte in de woestijn1.]. Ik heb het idee dat God niet voor niets
de levensverhalen van mensen als Johannes de Doper, de Apostel Paulus en de Profeet Jesaja etc,
in de Blijde Boodschap heeft opgenomen.
De geschiedenis van de Bijbel zet ons ertoe aan
te leren en een voorbeeld te nemen aan de hand van  hun leven.
Velen hebben de neiging te geloven dat deze mensen op een of andere manier over bovenmenselijke krachten beschikten en dat er weinig of geen gelijkenis is met
de mens van onze tijd.
Dit is echter niet waar.
Jacobus karakteriseert Elia met de woorden:
Elia was slechts een mens zoals wij en
hij bad een gebed, dat het niet regenen zou en
het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang en
hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en
de aarde deed haar vrucht ontspruiten
“.
Jac.5: 17,18
De heiligen waren dus mens net zo als jij en ik en hadden net als wij
hun tekortkomingen.

Een ander voorbeeld is Petrus, die tegen Cornelius zei, toen
deze voor hem knielde:
Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.
En terwijl hij zich met hem onderhield, ging hij
bij hem binnen en vond er gelijkgestelden velen bijeen.
Bij Christus is namelijk geen aanzien des persoons en is iedereen gelijk.
Zo keken de mensen ook vol bewondering naar de Apostelen Johannes en Petrus,
nadat zij een lamme man hadden doen opstaan:
Petrus zei:
Wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof
wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?
De God van Abraham en Isaäk en Jacob, de God onzer vaderen, heeft
Zijn knecht Jezus verheerlijkt, Die gij hebt overgeleverd en
verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon
deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.
En op het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam deze, die
gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het Geloof door Hem
heeft hem dit volkomen herstel gegeven
in uw aller tegenwoordigheid

Hand.3: 12-13,16
Het Godsvolk, over wie we in de Blijde Boodschap lezen en
die we bewonderen vanwege de werken die God met hen deed,
werden geen van allen supermensen.
Het waren allemaal mensen net als jij en ik.
Paulus zegt daarover:
Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar
onze bekwaamheid is Gods werk, Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om
dienaren te zijn van een Nieuw Verbond met Hem,
niet naar de letter, maar naar de Geest, want
de letter doodt, maar de H. Geest maakt levend
“.
2Cor.3: 4-6

Al de vermogens waarover wij beschikken komen van God.
En Elia, Johannes de Doper, Petrus en Paulus waren niet tot meer in staat
dan wie dan ook van ons.
God heeft geen behoefte aan Super-helden zoals in
onze westerse wereld wordt voorgehouden.
Om Zijnentwil worden de bevoegdheden verleend en
zouden wij in staat worden gesteld hetzelfde de doen als
het al diegenen overkwam die in het verleden met
God [door de woestijn] wilden optrekken.

2.]. Johannes de Doper
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής2Laten we na deze korte inleiding nu eens kijken
naar Johannes de Doper. De engel Gabriël die zijn geboorte aan zijn vader aankondigde, zei over hem:
En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en
velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Want hij zal groot zijn voor de Heer en
wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden,
reeds van de schoot van zijn moeder af en
velen der kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Heer, hun God.
En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia,
om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en
de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen,
ten einde voor de Heer een wel-toegerust Volk te bereiden
“.
Luc.1: 15-17
en zoals Jezus later over hem zei:
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - doopte in de JordaanMaar waarom zijt jullie dan allemaal uitgelopen? Om een profeet te zien?
Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet.
Deze is het, van wie geschreven staat:
Zie, Ik zend Mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij
“.
Matth.11: 9-11
De kleinste in het Koninkrijk der Hemelen zal groot zijn voor de Heer” –
deze laatste opmerking maakt het belang van Johannes de Doper er niet minder om.
Hij zou “Groot zijn voor de Heer“!
Onder die uit een vrouw geboren zijnOnder die uit een vrouw geboren zijn,
dus wij allemaal
wordt niemand hoger verheven dan
deze geroepene.
Johannes was in het leven geroepen,
had een voorbestemming om mensen
voor te bereiden op de Heer.
Hij had een missie te volbrengen en
was hiertoe bestemd vanaf zijn geboorte.
Dit geldt echter niet alleen voor hem.
Zoals de Blijde Boodschap stelt:
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken
ten goede voor hen, die God liefhebben, die
volgens zijn voornemen geroepenen zijn“.
Rom.8: 28 en
Nu heeft God echter de leden,
elk in het bijzonder,
hun plaats in het Lichaam aangewezen,
zoals Hij heeft gewild“.
1Cor.12: 18
Zoals Johannes’ functie was de voorloper van Christus te zijn,
heeft ieder van ons dus een functie in het lichaam,
een oproep aan ons die God speciaal heeft benoemd.
Zeker zijn we niet per ongeluk op deze aarde gezet.
In plaats daarvan zullen we onder onze medemens gekend zijn en
zo niet aan de mensen, maar toch
voorzeker als kind van onze God, onze Vader.

3.]. In de woestijn
Er is niet zo veel geschreven over de tijd die
Johannes vóór zijn prediking heeft doorgebracht.
Maar de Geschiedenis- en Icoonschrijver Lucas
vat deze periode als volgt samen:
Het kind nu groeide op en
werd gesterkt door de Geest.
En hij vertoefde in de woestijnen tot
op de dag, dat hij zich aan
Israël vertoonde‘.
Luc.1: 80
John verbleef in de woestijnen
tot op de dag, dat hij zich aan Israël vertoonde“.
God heeft Johannes als zijn bijzondere dienaar,
als lid van het Lichaam van Christus,
zijn plaats in het lichaam gewezen,
zoals Hij heeft gewild [1Cor12:18].
Hij heeft ook de tijd bepaald dat Johannes
zich in de openbaarheid kon begeven;
Hij doet dat zoals Hij dat wil;
Hij bepaalt het moment..
Je behoeft dus niet uit te kijken naar
een plaats in het Lichaam van Christus;
een positie na te streven,
want God heeft reeds bepaald
op welk moment jij welke positie in zal nemen.

Born april 2012Hij heeft in de hele grote wereld
een positie voor je bepaald,
maakt uit wanneer daartoe geschikt bent en
zorgt dat je op het moment van openbaring
voldoende bent uitgerust.
Met andere woorden:
 al de menselijke overwegingen doen niets ter zake
Hij zal wel duidelijk maken hoe en wat je doet in Zijn Lichaam,
je behoeft je dus niet druk te maken wat je zult zeggen en
hoe je dient te handelen;
Hij regelt het wel in Zijn grote Wijsheid.
Gaat er iets niet helemaal goed, dan gebeurd dat
omdat wij iets hebben te leren.
De roeping van Johannes was om de weg des Heren te bereiden en
hij was daar vanaf het eerste moment van op de hoogte.
Je zou kunnen zeggen dat Johannes wist dat hij zijn oude leven
achter zich diende te laten en dat hij
Gods Woord diende te gaan verkondigen:
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen
Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en
Herodes viervorst over Galilea,
en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en
het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,
onder de hogepriesters Annas en Kajafas,
kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte
de doop der bekering tot vergeving van zonden, gelijk
geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja:
De stem van een, die roept in de woestijn:
Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden en
de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden en
alle vlees zal het heil Gods zien
“.
Luc.3: 1-6
God had Johannes toegerust voor deze speciale functie.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - Hij predikte in de woestijn de doop der bekeringHij was de voorloper van de Heer Jezus Christus, degene die Zijn weg zou voorbereiden en een doop van bekering
zou prediken.
God heeft ons in het Lichaam van Christus geplaatst met een bepaalde functie, Hij definieert ook hoe en wat we in deze omstandigheden dienen te doen.
God bepaalde dat Johannes de doop van bekering diende te prediken tot vergeving van zonden; dat deed hij als Zijn vertegenwoordiger en
God bepaalde tevens dat Johannes dat diende te doen vanuit de woestijn;
dat was de opleidingsomgeving waar God hem plaatste.
De omstandigheden werden bepaald, wat hij diende te eten en ook zijn outfit;
gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen en
hij at sprinkhanen en wilde honing
“.
God bepaald dus de omstandigheden en
het moment dat onderwijs gegeven wordt en
dan gebeurt het.
Alles is in gereedheid gebracht, wanneer
het vlees en daden van zijn gebroken,
zijn we klaar om het te doen.
Niet dat we het idee hebben
dat we het voor God zouden moeten doen, maar
dat Hij ons vanaf het begin heeft uitgenodigd om
het te doen.
Hij staat aan de deur en Hij klopt” en
jij moet opendoen
Openb.3:20

4.]. En de menigte die kwam

Het evangelie van Lucas gaat verder:
Hij sprak dan tot de menigte, die uitliepen om
zich door hem te laten dopen
Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om
de komende toorn te ontgaan?
Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden.
En gaat niet bij uzelf zeggen:
Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat
God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.
Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen.
Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt,
wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen
“.
Luc.3: 7-9

Adderengebroed2Als Gods diplomaat noemde hij zijn generatie “adderengebroed“;
het doel was dus niet om de mensen te behagen.
In plaats daarvan sprak hij datgene wat God hem ingaf te spreken en
God bepaalde tevens de intensiteit waarmee hij hen aansprak.
Begin je al iets te herkennen?
Geen zalvende woorden, geen aai over je bol, maar
recht toe, recht aan – weet je wel wat je hier komt doen;
waarom je je laat dopen!
Niet omdat je uit een bepaald land komt –
Niet omdat je je familie een genoegen wilt doen –
Niet omdat je gezien wilt worden door je omgeving –
Maar om vrucht te dragen en zo niet
dan wordt je als een boom omgehakt en in het vuur geworpen.
Johannes diende een hoger doel, welke God hem had aangeduid.
“God kent Zijn eigen schapen en leidt hen allen naar buiten,
Hij gaat voor ze uit en de schapen volgen Hem, omdat
zij Zijn stem kennen”.
John.10: 4
Het behoeven ons dus niet te verwonderen dat
een Blijde Boodschap wel eens hard kan aankomen.
Er wordt niet geadverteerd, de Blijde Boodschap wordt niet
met allerlei mooie aantrekkelijke dingen omkleed.
Maar de mensen waren er van doordrongen dat ze
hier met een profeet hadden te maken.
Vandaag zijn er mensen [meestal met financieel gewin] die
verkondigen: “Ik ben een leraar” of “Ik ben een profeet”.
Johannes deed dat niet, hij was zoals God hem gevormd had.
In feite horen we hem nergens zeggen dat hij een profeet was, maar
de mensen wisten het en onze Heer bevestigde dat ook nog eens.
De bediening van Johannes was zo indrukwekkend dat er mensen waren die
het idee kregen dat hij misschien de Christus was,
maar Johannes ontkende het en beleed:

Dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij?
En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.
En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia?
En hij zei: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
Zij zeiden dan tot hem:
Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben;
wat zegt gij van uzelf?
Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn:
Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft
“.
John.1:  19-23
De titel van profeet deed er niet toe; hij was degene die
slechts was aangesteld als een “stem van een roepende in de woestijn
of dat nu in Brussel, Amsterdam of Utrecht gebeurde,
datgene wat God heeft aangesteld,
mocht geen naam hebben,
ongeacht de hoogte van de functie.

5.]. Alle waren gekomen om hem te . . .
Johannes werd populair, lag bij de mensen in de smaak, werd een beroemdheid.
Echter zijn opdracht was ten dienste van Degene Die na hem kwam,
dus toe Jezus in beeld kwam was zijn taak ten einde.
En de gedoodverfde beroemdheid zag de scharen hem verlaten
om de Heer te volgen en zijn reactie was:
Johannes antwoordde hun en zei:
Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet,
Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei:
Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Deze is het, van wie ik zei:
Na mij komt een man, die voor mij geweest is want Hij was eer dan ik.
En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik dopen met water.
En Johannes getuigde en zei:
Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als
een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem.
En ik kende Hem niet, maar Hij, Die mij gezonden had om
te dopen met water, Die had tot mij gezegd:
Op Wie gij de Geest ziet neerdalen en op Hem blijven,
Deze is het, Die met de heilige Geest doopt.
En ik heb gezien en getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
En toen
hij Jezus zag gaan, zei hij:
Zie, het lam Gods!

John.1: 26-36
” En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem:
Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en
van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem.
Johannes antwoordde en zei:
Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.
Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb:
Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.
Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar
de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,
verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom.
Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.
Hij moet groter en ik moet kleiner worden”.
John.3: 26-30

En daarmee was Johannes inbreng voltooid.
Johannes liet zich niet door de menigte leiden en
betreurde het niet dat zijn opdracht voltooid was.
Juist het tegenovergestelde,
toen de tijd gekomen was dat de mensen hem verlieten en
de Heer gingen volgen was hij daarover verheugd;
het resulteerde uiteindelijk in de gevangenis waar hij werd onthoofd;
zoals zo velen voor en na hem, die Christus volgden:
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής - onthoofdingVrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.
Anderen weer hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd,
met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling
– de wereld was hunner niet waardig –
zij hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten,
in spelonken en de holen der aarde
“.
Hebr.11: 35-38
Johannes, de doper was dus een mens, een mens als ieder van ons.
Hij kon de oproep hebben geweigerd en leven zoals iedereen van zijn tijd;
het zou hem zeker veel gemakkelijker zijn afgegaan.
Maar hij gaf er de voorkeur aan God te volgen.
Een christelijke manier van leven kan moeilijke tijden doormaken,
er zijn momenten dat je beseft dat er veel gemakkelijker paden bestaan.
Wij zijn echter alleen in staat het moeilijke paden te bewandelen,
wanneer we doordrongen zijn dat we
dat alleen maar aankunnen met Christus aan onze zijde:
Daarom dan, laten ook wij, nu
wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en
met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.
Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en
voleinder van het Geloof, Die, om de vreugde, welke voor Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende en
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods
“.
Hebr.12: 1-2
Er is ons maar een manier aangegeven om het spirituele pad te bewandelen:
het verlangen om de weg van Christus te gaan
Omdat we niet kijken naar
degenen die gezien worden, maar
naar het niet-zichtbare; want
het zichtbare is tijdelijk, maar
het onzichtbare is eeuwig“.
2Cor.4:18

Apolyticion        tn6
De scharen der Engelen stonden aan Uw graf
en de wachters lagen als dood.
Bij het graf stond Maria Magdalena,
zoekend het allezuiverst Lichaam van de Heer.
Gij hebt de hel overwonnen,
zonder erdoor te worden aangetast.
Gij hebt de Maagd ontmoet, Levenschenker,
Die uit de dood zijt opgestaan,
Heer, ere zij U“.

Alleluia      Ps.90
“Wie onder de schutse verblijft van de Allerhoogste
en onder de bescherming woont van de God des Hemels.
Hij mag zeggen tot de Heer:
Gij zijt mijn Beschermer en mijn Toevlucht;
Gij zijt mijn God op Wie ik vertrouw”.

December 27e – Heilige Stephanos, aartsdiaken en eerste Martelaar [36]

Theotokos of the sign hjDe derde dag na Christus geboorte in
het vlees, waarbij Hij liggend in een doodskist reeds gekleed [ingebakerd omzwachteld] was als een overledene
viert de kerk het feest van de eerste bloedgetuige.
De Heilige Apostel [van de Zeventig], de eerste onder de Martelaren was Stephanos                                                                                         de oudste van de zeven diakenen en hij                                                                                               wordt daarom “aartsdiaken” genoemd;                                                                                             hij werd door de apostelen zelf aangesteld.
Hij was de eerste christelijke Martelaar en
leed om Christus wil op ongeveer 30-jarige leeftijd.
In de Handelingen van de Apostelen [hfdst. 6-8] staat vermeld dat
hij door de Joden werd beschuldigd, omdat hij Mozes en God lasterde.
Stephanos verontschuldigde zich voor de vergadering van Joodse wijsgeren,
door argumenten naar voren te brengen dat Jezus Christus de Messias is/was,
waarop de Joden hem boos buiten de stad Jeruzalem voerden en hem gestenigd hebben.

Saint StephanosWaar en  wanneer de heilige Stephanos geboren werd
is door de Handelingen van de Apostelen niet bekend gemaakt; een eerste aanwijzing
is de verkiezing van diakenen [Hand.6: 1-7].
Volgens de Bijbelse beschrijving was dit het gevolg van
de toename van het aantal volgelingen, waarbij met name de Grieks sprekende gelovigen begonnen te klagen omdat hun weduwen de nodige aandacht niet kregen
in de distributie van etenswaren.
Daarop lieten de Apostelen alle gelovigen van de gemeente in Jeruzalem bijeenkomen om onder hen zeven assistenten te kiezen die de taak kregen de distributie van het voedsel                                                             uit te voeren; een soort daklozenopvang.
Een van hen die verkozen werd was Stephanos, maar
Stephanos werd eveneens de opdracht toevertrouwd tijd vrij te maken om
het Woord Gods te prediken en terwijl hij dit deed vonden er wonderen plaats.
De Joden belasterden daarop Stephanos en leiden hem onder aanvoering van Saulus
naar de Joodse rechtbank omdat hij Mozes en God had gelasterd [Hand.6: 11].
Ieder schrander mens handelt met overleg [Spr.13:16] dus ook Stephanos en deze
viel daarop  zeer beheerst en met harde argumenten onderbouwd de Farizeeën aan.
Hij beschuldigde hen vanwege hun hypocrisie en legde daarbij tevens
een gewaagde geloofsbelijdenis af.
De goddeloze gezanten vielen daarbij van hun stoel [in het ongeluk] en
dreven hem de synagoge uit om hem via een fanatieke menigte
door steniging ter dood brengen [Hand.8: 1].
Stephanos heeft daarop vlak voor zijn levenseinde
God gevraagd zijn vervolgers te vergeven, zij wisten immers niet wat zij deden.
Stephanos werd daarop na zijn dood begraven en
door het christenvolk betreurd [Hand.8: 2],
waarna zijn dood een heftige vervolging door het Joodse volk tot gevolg had .
Volgens de Traditie werden de overblijfselen van de eerste Martelaar Stephanos
door keizer Constantijn naar Constantinopel overgebracht.

Saint Stefanos - Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και ΑρχιδιάκονοςDe Heilige aartsdiaken Stephanos wordt in geen ander boek
van het Nieuwe Testament aangehaald; dit geldt echter niet minder voor de apostolische vaders en de apologeten.
De eerste getuigenis over hem komen we tegen in
de sekte van de Nikolaïeten, die
hem als hun patroonheilige beschouwden.
Eind tweede eeuw wordt al melding gemaakt
van het feest van de heilige Stephanos, maar
nog niet van de Geboorte van Christus.
Ruim honderd jaar later legt de heilige Gregorius van Nyssa een rechtstreeks verband tussen de twee feesten en spreekt daarover in woorden die in het Officie [de diensten] van deze dag worden gebruikt.
Irenaeus van Lyon [ca.140 – 202], de eerste grote theoloog en grondlegger van het latere orthodoxe christendom, zegt dat protodiaken Stephanos door de apostelen werd opgedragen de goddelijke wetgeving te leren en door zijn getuigenis uiteindelijk
de volmaaktheid te bereiken;
Tertullianus plaatst Stephanos op hetzelfde nivo naast profeet Isaiah.
Later beschrijft Ephraim de Syriër in een verklarende werk over de Handelingen
ons eerste inhoudelijke achtergrond wanneer hij vermeldt dat Stephanos
een goede vriend was van Gamaliel.
Uit de 4e eeuw komen we nog een aantal referenties tegen, zoals bij de Tweeling die Blindgeboren was bij Gregorius van Nyssa; waar
ook melding van de eerste Martelaar wordt gemaakt.
In de 5e eeuw lezen we ook bij Hesychius Jeruzalem over hem en
komen we hem bij oa Johannes Chrysostomos weer tegen.
Extra toevoegingen hebben deze getuigenissen echter
bij al deze vaders niet opgeleverd.
Uiteraard hebben de verwoestingen van Jeruzalem in 132 en 135
niet bijgedragen de mondelinge overleveringen aan de vergetelheid te onttrekken.
In de nalatenschap van Augustinus van Hippo worden in enkele van zijn toespraken
vele wonderen van Agios Stephanos aangehaald.

Saint Stephanos, icoon & lifeHeilige Stefanos, de aartsdiaken van de
vroegchristelijke Kerk en Martelaar om Christus wil
had een Joodse afkomst en was een leerling van Gamaliël, de president van het Sanhedrin,  het
Joodse hooggerechtshof dat recht sprak in
godsdienstige en civiele zaken en gold als hoogste [door de Romeinen erkende] autoriteit in Judea.
Deze gezegende werd door de gelovigen inwoners van Jeruzalem als eerste onder zeven diakens uitgekozen.
In die dagen na de Hemelvaart van onze Heer was
het aantal gelovigen, die de dagelijkse prediking en het geheiligd leven van de apostelen volgden, voortdurend toegenomen.
De vroegchristelijke Kerk had de gewoonte zichzelf te                                                                     openbaren als eenheid welke voortkwam uit de                                                                                 Heilige Geest doormiddel van zogenaamde Agapé-                                                                         maaltijden [de niets terugverlangende liefdesmaaltijd].
Dit waren bijeenkomsten bij een van de gelovigen aan huis, waar op eigen kosten
een diner voor de arme/behoeftige Christenen werd opgediend.
Hierbij was niet altijd sprake van de aanwezigheid en de zegen van de geestelijkheid.
Vaak vonden de meesten plaats zonder geestelijkheid – dus buiten de supervisie van de bisschop – en was er tijdens deze maaltijd geen sprake van het Mysterie van de Eucharistie.
De Grieks sprekenden onder hen [de z.g. hellenistische Joden] protesteerden, omdat
hun weduwen bij de dagelijkse bediening of verzorging,
— bedoeld zijn de gemeenschappelijke maaltijden —, verwaarloosd werden.
Vermoedelijk kregen de weduwen te weinig voedsel, werden zij achter gesteld bij de Palestijns-Joodse vrouwen en gingen de rijken zich ook toen al te buiten, door zichzelf boven het gewone volk verheven te voelen en zich allerlei rechten toe te eigenen.
Toen de Apostelen deze klachten vernamen nodigden ze
de menigte van gelovigen en sprak hen hier op aan:
De Heer Jezus beloofde de Heilige Geest te zenden om
Zijn uitverkoren werktuigen, met kracht bij te staan, hen te heiligen.
Het doel van de zending van de Geest is:
de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van het oordeel;
• van zonde, omdat zij niet in Christus geloven;
• van gerechtigheid, omdat Christus heen is gegaan tot de Vader en
wij Hem niet langer zien;
• van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is
“.
John.16: 8-11
Dat gebeurt niet
In overredende woorden van wijsheid, maar
in het betonen van de Geest en van kracht
“.
1Cor.2: 4
De Heilige Geest is [conform John.14: 26] een machtig persoonlijke Getuige en
de Kracht van elk waarachtig getuigenis voor Christus.
Zuivere en onbevlekte Godsdienst voor God, de Vader, is:
omzien naar wezen en weduwen in hun druk en
jezelf onbesmet van de wereld bewaren
“.
Jac.1: 27
Stephanos, die vol van Geloof en kracht van de heilige Geest was
nam deze vrome missie aan; hij zorgde met Liefde voor de mensen van Christus.
De in hem wonende Genade van God stroomde uit zijn mond en
brachten woorden van troost voort in pijnlijke situaties,
dit had en wonderen en een aantrekkingskracht tot gevolg
welke gelovige zielen tot het Geloof in Christus brachten.
En het woord Gods groeide en het getal der discipelen te Jeruzalem
nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters
gaf gehoor aan het geloof.
En Stephanos, vol van Genade en kracht, deed wonderen en
grote tekenen onder het volk
“.
Hand.6: 7,8

Heilige Stephanos, stenigingToen de Joden de door God geïnspireerde verschijning van heilige aanhoorden, kwam de gedachte bij hen op dat zij bedrogen werden en
– dat dit als blasfemie tegen God beschouwd diende te worden en
– zij hielden zich doof voor zijn woorden en
– vervolgens vielen zij hem aan.
Ze grepen hem, brachten hem buiten de stad en begon hem te stenigen.
De gezegende Stephanos werd door de stenen dodelijk verwond en
deed een beroep op de Heer door te zeggen:
Heer Jezus, aanvaard mijn geest“.
Uiteindelijk knielde hij, waarmee de nederigheid van de gekruisigde Christus nadeed en
riep met luide stem: “Heer reken hen deze zonde niet aan?“.
De Heilige Stephanos is gemarteld omdat hij met geheel zijn hart, kracht en verstand,
met zijn gehele wezen van God hield en zijn God en Verlosser niet wilde verlaten.
Hij smeekte zijn Vader en voelde dat de Heilige Geest hem werd verleend.
Hij gaf zich geheel aan God over en op het moment van zijn martelaarschap,
onthullen zijn laatste woorden de grootsheid van zijn liefde; de Liefde voor zijn vijanden.
Onze heilige vaders leren ons dat:
• de Heilige Geest de ziel leert van alle mensen te houden, wat zij jou ook misdaan hebben.
Zij hebben dit onttrokken uit de woorden waarbij Jezus ons beloofde:
de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die
zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft,
geef Ik Hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd
“.
John.14: 26,27
Heilige Stephanos protomartelaar, schedel, klooster I.M. Vatopedie Athos
En met de laatste woorden van vergeving
voor zijn vijanden leverde de heilige
zijn ziel aan God over.
Na zijn marteldood geloofden
de jurist Gamaliël en zijn zoon Avelvoul in
Christus en werden door de Apostelen gedoopt,
ook bij Saulus werd iets los gemaakt, hetgeen
zijn latere roeping en bekering tot gevolg had.
Het stenigen van de heilige Stephanos
vond plaats in het derde jaar na
Christus’ Hemelvaart.

Apolytikion H. Stephanos          tn.4
Gij hebt de goede strijd gestreden,
Protomartelaar en Apostel van Christus.
De goddeloosheid der beulen hebt gij zichtbaar gemaakt,
want juist doordat zij u gestenigd hadden
hebt gij de Hemels Kroon ontvangen uit de handen van Hem,
Die hoog verheven is boven de morgenster.
En gij hebt voor hen gebeden
en tot God geroepen:
Heer, reken hun deze zonde niet toe“.

Kondakion H. Stephanos            tn.3
Gisteren is de Meester tot ons gekomen in het vlees,
en heden heeft de Dienaar het vlees verlaten.
Want de Heer is geboren op aarde
en de diaken is gestenigd in de Hemelen;
de goddelijke Protomartelaar Stephanos“.

Isaiah 58Het Evangelie verbreidde zich in steeds wijdere cirkels, als kringen in een vijver, over de wereld uit. De ene golf stuwde de andere voort zodat
de cirkel wijder en wijder werd;
nog steeds verbreidt de Blijde Boodschap zich zo.
Je behoeft de wereld niet op eigen houtje te veranderen; het is genoeg deel te zijn van de golf en
de mensen om je heen te bereiken.
Op hun beurt zullen zij weer
anderen beïnvloeden totdat
alle mensen de beweging hebben ervaren.
Denk nooit dat jouw aandeel en
inbreng onbeduidend of onbelangrijk is.

Zondag na de geboorte van Christus – 27 december 2015

Christmas VignetToen de wijzen weggetrokken waren,
zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt:
‘Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar,
totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen’.
Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte en
daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer door
de Profeet gesproken heeft, toen hij zei:
‘Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen’.
Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak
hij in hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan
al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen,
in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.
Toen werd vervuld het woord, gesproken door de Profeet Jeremia, toen hij zei:
‘Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag:
Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten,
omdat zij niet meer zijn’.
Toen Herodes gestorven was, zie,
een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte en zegt:
‘Sta op, neem het Kind en Zijn moeder en reis naar het land Israël want
zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven’.
En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël.
Toen hij echter hoorde, dat Archelaus koning over Judea was
in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan.
En van Godswege in de droom gewaarschuwd,
ging hij naar het gebied van Galilea en,
daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazareth, opdat
in vervulling zou gaan hetgeen door de Profeten gesproken is, dat
Hij Nazareeër zou heten“.
Matth.2: 13-23

vlucht naar EgypteOnmiddellijk na Zijn Geboorte
wordt Jezus Christus, onze Verlosser,
geconfronteerd met de vervolging
in deze wereld.
De Magiërs, de sterrenkundigen uit het Oosten, welke naar Judea kwamen om het kind, de Koning van Judea, te aanbidden, zoals de sterren hen hadden verkondigt, brachten koning Herodes op de hoogte van dit fenomeen.
De machtsbeluste koning wist zich door het Koningskind bedreigd en beval alle mannelijke kinderen te doden.
onnozele kinderenHij was inde veronderstelling dat hij
door deze daad de toekomstige koning van de Joden uit de weg geruimd zou hebben;
dat zijn troon niet langer gevaar liep.
Teneinde aan deze vervolging te ontkomen werden Jozef, Maria en het kind door een engel bericht dat zij de vlucht naar Egypte dienden te nemen en
keerden pas terug toen Herodes het leven liet en
er niet langer een risico bestond.
Enige tijd later waren andere leiders van het Joodse Volk wel in staat hem te veroordelen en Hem als bedreiging van hun machtspositie
op kwaadaardige wijze naar het leven te staan;
zij waren wel succesvol in Zijn veroordeling en
Zijn kruisiging.
Dit is een troost in een tijd dat medechristenen in Het Midden Oosten
persoonlijke vervolging ondervinden en bedenken dat zij te maken hebben met
dezelfde vijandigheid, die Christus, als Zoon van God ondervonden heeft in
een wereld die door onrecht overheerst wordt.
In de twintig eeuwen die sindsdien verstreken zijn
hebben we niet een keer gezien dat de vijanden van het Geloof de Kerk heeft verslagen, toch blijft de roep om vernietiging bestaan.
De Kerk, het Lichaam van Christus, wordt van alle kanten bedreigd;
we zien gemeenschappen kleiner worden en verdwijnen.
Christus heeft echter beloofd:
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen“;
Hij heeft Zich voor Zijn gemeente opgeofferd;
Gods Liefde en Trouw voor de mens zal zegevieren.
Er zullen altijd duistere krachten, satanische vijanden van de Kerk blijven bestaan, maar
de Zijnen zullen, voor eeuwig, trouw blijven aan Zijn Woord.
Zij zijn de ruggengraat van Zijn Kerk op aarde en
zij zullen nooit breken.
• Door het Kruis van Christus worden wij gered;
• Door Zijn Kruis op ons te nemen zullen wij het kwaad      bestrijden;
• Door Zijn zegenend Kruis zullen wij beschermd                  worden.
Dit Kruis zal ieder keer andere vormen aannemen en
als bespotting worden gebruikt van
Christus verlossende dood en Opstanding, maar
zal de zondaars uiteindelijk redden, want
Christus heeft het laatste woord.
Zij die de Waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, want hun behoort het Koninkrijk der Hemelen.
Zware beproevingen staan de Kerk te wachten;
de ketterse bevrijdingsleer, die alom wordt beoefend                                                                       breidt zich hand over hand uit;                                                                                                             schandalen binnen Mijn Kerk zullen de christelijke                                                                         wereld in verlegenheid blijven brengen.
Trek tegen deze aantijgingen het boetekleed aan,
vast, bidt en doet boete, want dit is Mijn Lichaam.
De Kerk zal misbruikt en ontheiligd worden, die haar gisteren nog trouw zworen
zullen haar morgen verraden en uitleveren aan Gods tegenstanders.
Het Goddelijk Woord, de Waarheid die jullie heden geopenbaard wordt;
gaf God aan de wereld gedurende Zijn verblijf op aarde en ook toe werd Hij verworpen.
Velen zijn Mij sindsdien weliswaar gevolgd, maar de waarheid die hun toen gegeven werd,
werd door de vijanden van God uitgedaagd en zij vielen ten prooi aan dit bedrog.
De grondvesten van Mijn Kerk zullen beven, maar de Kracht van het gebed van Zijn trouwe kinderen en de Macht van de Heilige Geest zullen hen stevig vasthouden, zodat
de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.
Wanneer de mens Gods Liefde blijft ervaren, zal niets anders er meer toe doen, zo eenvoudig is het.  God weet dat wij zondaars zijn en wanneer wij dit nederig ten opzichte van Hem belijden,
zal dit ons nooit scheiden.
Wanneer je verontrust bent of in vrees verkeert, vertel God dan je zorgen en Hij zal
je pijn verzachten.
Vertrouw op Hem en Hij zal je de ogen openen voor
de Waarheid van een Glorierijke toekomst.