Orthodoxie & de machtige ten opzichte van de eenvoudige mens

de rentmeester
de rentmeester

Er was een rijk man, die een rentmeester had.
Van deze werd hem aangebracht, dat hij zijn bezit verkwistte.
En hij liet hem roepen en zei tot hem:
Wat hoor ik daar van jou?
Doe verantwoording van je beheer, want je kunt zo niet langer rentmeester blijven
De rentmeester zei bij zichzelf:
Wat moet ik doen?
Want mijn heer ontneemt mij mijn rentmeesterschap.
Spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik mij.
Ik weet, wat ik doen zal, opdat zij mij, wanneer
ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben, in huis zullen nemen.

En daarop hij ontbood de schuldenaars van zijn heer een voor een bij zich.
– Hij zei tot de eerste: Hoeveel 
ben je mijn heer schuldig?
Deze zei: Honderd vaten olie.
Hij zei tot hem:
Hier hebt je je schuldbekentenis, ga vlug zitten en schrijf vijftig.
– Daarna zei hij tot de tweede: En hoeveel ben jij schuldig?
Deze zei: Honderd zakken tarwe.
Hij zei tot hem:
Hier hebt je je schuldbekentenis, schrijf tachtig.

En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat
hij met overleg gehandeld had, want  de kinderen van deze wereld
gaan ten aanzien van hun geslacht met
veel meer overleg te werk dan de kinderen van het licht
”.
Luc 16: 1-8

Al vanaf het begin van de Openbaring van de menswording van Christus,
wanneer de aartsengel Gabriël de Blijde Boodschap aan de Moeder Gods verkondigt;
horen we uit de reactie van de Moeder Gods, de Theotokos, het Magnificat.
In het westen wordt dit zo genoemd naar de latijnse tekst:
magnificatMagnificat anima mea Dominum“,
wat betekent “Mijn ziel verheft de Heer”.
Lucas  beschrijft hoe Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet deze tekst uitspreekt wanneer beide zwangere vrouwen
elkaar ontmoeten.
Joodse mensen zijn op de hoogte van de bijbelse teksten, spreken elkaar in dit soort teksten en psalmen aan
overeenkomstig een Traditie, die uit een vèr verleden stamt:
de tekst is namelijk gebaseerd op datgene wat Hanna de vrouw van Elkana uitroept
wanneer zij na – onvruchtbaar als zij was – moeder van de profeet Samuël gaat worden:
Mijn hart juicht in de Heer, mijn hoorn is verhoogd in de Heer.
Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw hulp.
Er is niemand heilig als de Heer, want niemand is er buiten U en
er is geen rots gelijk onze God.
Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal mag uit uw mond komen.
De Heer immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
De boog van de helden is verbroken, maar zij die wankelden zijn met kracht omgord.
Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood, maar
wie hongerig waren, mogen rusten.
Zelfs een onvruchtbare baart er zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt.
De Heer doodt en doet herleven,
Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.
De Heer maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om
hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven.
Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld.
De voeten van Zijn begunstigden behoedt Hij, maar de goddelozen komen om in
duisternis, want niet door kracht is een man sterk.
Wie met de Heer twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemel.
De Heer richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan
zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde
”.
1Sam.2: 1-10

Zowel in de Metten als de Vespers wordt het Magnificat
gereciteerd of gezongen:
OLYMPUS DIGITAL CAMERAGrieks:
“Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον
καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν
ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ,
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·
καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς,
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα”.
verkondiging-aan-de-moeder-godsNederlands:
Mijn ziel verheft de Heer, en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder.
U, eerbiedwaardiger dan de cherubijnen,
en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafijnen, Die ongerept God
het Woord hebt gebaard, in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.
– Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd, want
zie van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen.
– Want de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is Zijn Naam, en
– Zijn barmhartigheid gaat
van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
– Hij heeft kracht getoond met Zijn arm,  verstrooid de hoogmoedigen van hart.
– Machtigen heeft Hij van hun troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd,
hongerigen heeft Hij met goede gaven vervuld en rijken zond Hij met lege handen weg.
– Hij heeft Israël [de Kerk], Zijn dienaar, bijgestaan zoals
Hij gesproken heeft tot onze vaderen:
Zijn barmhartigheid indachtig voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid
”.

Dit is het lied van Maria over God
Maria’s lied over ònze God, Die de Machtigen van hun troon stoot en
de nederige verheft, Die de hongerenden met goede dingen verzadigt en
de rijken met lege handen het bos in stuurt, 
een God Die maar
weinig respect kan opbrengen voor rijkdom, macht en status, echter
naar het hart van de mens omziet.
Zoals de Theotokos zet ik vandaag mijn gebed voort en kan ik al de aardse zorgen
voor een ogenblik opzij zetten, – 
in alle eenvoud mijn hart aan de Heer aanbieden -.
Het spijt me maar ik kan niet anders dan reageren op bovenstaande gebeurtenis
van oneerlijke hooggeplaatste managers die, wanneer zij met hun eigen slechte beheer
van de aardse goederen worden geconfronteerd en
zaken in hun voordeel doen uitvallen.

de-volwassenheid-van-een-mens-is-te-herkennen-aan-zijn-gedrag
Volwassenheid van een mens                                    is te herkennen aan zijn gedrag

En aan het eind van het geheel prijst
zijn opdrachtgever [God] zijn daden
en prijst Deze de rentmeester
zijn scherpzinnigheid, dat hij datgene wat hij gedaan heeft [verbruit heeft]
ten goede heeft doen keren.
Dat zou ‘ons’ nog eens kunnen verrassen;
als òns dàt nog eens zou overkomen?
Met Zijn laatste opmerkingen lijkt God
het gebeuren een goede wending te geven;
de scherpzinnigheid van “de kinderen van onze tijd’ te vergelijken met
de kinderen van het Licht”.
Zal alles dan allemaal toch nog helemaal ten goede keren met onze Orthodoxe Gemeenschap in Utrecht [Nederland]?

Hoe financiële zaken bij God geregeld worden . . .
Hoe financiële zaken bij God geregeld worden . . .

Wanneer je de tekst van de geneesheer Lucas opnieuw naleest,
opnieuw beluistert, zie je, dat
alles nog op z’n pootjes terecht zal komen.
Wat staat mij persoonlijk voor ogen in
de omgang met de mensen om ons heen;
de waarden van de wereld of
die van Jezus Christus. onze Heer?
Misschien kunnen we God nog – in
eigen woorden vragen om licht te werpen op de manier waarop onze gemeenschap in elkaar steekt en ons in Blijde verwachting onze weg laat vervolgen.

 • Nu leven wij in Nederland en Nederland beschouwt zich als een ‘vrij’ land;
  maar nu schijnt het volgende in de Orthodoxe kerk een heet hangijzer te zijn;
  ‘Mag je we als Nederlands diep gelovige, die zich tevens verantwoordelijk voelt voor
  de ontwikkeling van de Orthodoxe Kerk; na je ruim georiënteerd
 te hebben de tekort- komingen van deze Gemeenschap analyseren en 
aan hogergeplaatste ventileren’?
  Zoals u inmiddels wel duidelijk heeft deze Utrechtse BLOG-schrijver dit
  het afgelopen half jaar onomwonden
 – aan de hand van zijn belevingen,
  uit de doeken gedaan.
 • saint-nicolaosNu leven wij in dit land in een verwachtingsvolle tijd
  en bestaat er hier al sinds mensenheugenis een
  sfeervolle traditie rond de Heilige Sint Nicolaas.
  Nu is er de laatste jaren – mede als gevolg van diverse emancipatorische invloeden – een discussie over: ‘Hoe de assistent van Sinterklaas er wel behoort uit te zien‘.
  Voor de kinderen is dit in het geheel geen probleem.
  Wanneer je kinderen laat tekenen, ontdek je hoe hun leukste Piet eruit ziet. Wie komt er dan tevoorschijn? Een 
Rommel-piet, een Ninja-piet, een Bloemen-piet,
  een Piet met een mijter, deze 
Sint-piet heeft een wit gezicht, een rood-geel pak en een grote bisschopsstaf; heel logisch toch? Net zo logisch is het voor kinderen dat Zwarte Piet zwart is en
  daar komt dan de andere Nederlandse traditie uit de mouw:
  Neemt – heel het land, van opgerichte organisaties van vóór en tegenstanders,
  tot journalisten-teams,  al dan niet allochtoon – de pen pen op en ventileert
  hier het zijne over.
  Zelfs het Internationaal cultureel comité van de Verenigde Naties [New York] doet er
  op de televisie, na uitgebreide debatten haar zegje over; zo gaat dat in Nederland.

  De maaltijd van de Reiger
  De maaltijd van de Reiger

  ➽  Nu is dàt in de Orthodoxe Kerk
  ‘- not-done -‘ dat is een doodzonde tegen de hierarchie; daar waar
  de ene Nederlandse [Utrechtse RK-] bisschop heimelijk de kamer uitloopt, wanneer het in het priesterberaad te moeilijk wordt; ventileert de andere de uit Utrecht naar Groningen verdreven en inmiddels naar Brabant overgeplaatste bisschop ruimhartige zijn visies op de toekomst en
  zijn bevindingen in de door hem bezochte parochies in een landelijk dagblad [ND].

 • Dit komt bij mij ‘boven‘ wanneer
  ik de Blijde Boodschap bestudeer en                                                                                           lees hoe onze Heer                                                                                                                        “de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want                            de kinderen van deze wereld gaan ten aanzien van hun geslacht
  met véél méér overleg te werk dan de kinderen van het Licht”.
  Mijn vraag daarop is op dit moment, zal alles dan toch nog
  op zijn pootjes terecht komen?
  Wie het weet, mag het zeggen.

Orthodoxie & Genade

Het Verbond
Het Verbond

Trots en afgunst zijn
het grootste kwaad welke zelfs engelen
uit de hemel de hel in hebben gestort.
Daarom zijn nederigheid en liefde de middelen die ons van de diepste diepten tot de hoogste hemelen voeren.
Om ons onze persoonlijke Opstanding te laten ervaren, moest God wel mens worden en sterven aan het Groot en Heilig Kruis;
Niemand zou anders geloof hebben geschonken aan het feit, dat het Hemels Koninkrijk
alleen te bereiken is door je kruis op te nemen, die goddelijke pijn te ervaren en
de Zoon van God daarmee te volgen.
Dit is het Goddelijk Licht dat we allemaal nastreven, maar
niemand kan dit in z’n eentje bereiken, daar is Goddelijke Genade bij nodig.
Wanneer je dan, met Genade van Christus, gewend bent geraakt om
je eigen wil teniet te doen, zal dit uiteindelijk natuurlijk en zonder verdriet plaatsvinden,
alsof het je eigen wens zou zijn, die immers altijd wordt vervuld, wanneer
je Hem erom vraagt. 
Dit komt omdat je niet gewoon bent
zaken te laten verlopen zoals een ander dat wil.
Maar wanneer jij laat gebeuren, dat de zaken verlopen zoals Gods Wil is
zul je rust vinden en tevens het hart van een ander tot rust brengen.
conf. Dorotheos van Gaza

Heer, heel de wereld is voor U als de kleinigheid die de weegschaal doet hellen
en als een dauwdruppel die in de morgenschemering op de aarde valt.
Maar Gij ontfermt u over allen, omdat Gij hebt Macht over alles en Gij telt de zonden van de mensen niet, opdat zij zich zullen verbeteren [tot inkeer zullen komen].
Want Gij bemint alles wat er is en haat niets van
hetgeen Gij gemaakt hebt [ja, zag, dat het goed was];
want Gij hebt immers niets bereid zodat Gij het gehaat zou hebben
En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als Gij het niet gewild hadt, of
hoe zou iets behouden zijn, dat door U niet was geroepen?
Gij spaart echter alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft bemint.

Bijbelstudie
Bijbelstudie

Uw onvergankelijke Geest is immers in alles [en allen].
Daarom straft Gij slechts gaandeweg degenen die vallen en
Gij vermaant hen door hun onder ogen te brengen waarin zij zondigen, opdat zij, uit hun boosheid bevrijd, in U, Heer, geloven
”.
Wijsheid 11: 22 -26; 12: 1-2.

Ik wil U verheerlijken, mijn God en Koning;
ik wil Uw Naam zegenen voor eeuwig en in de eeuwen der eeuwen..
     Genadig en barmhartig is de Heer; grootmoedig en eindeloos barmhartig.
Goed is de Heer voor al wat bestaat; Zijn erbarmen gaat over al Zijn werken.
Al Uw werken, Heer, belijden U; al Uw gewijden zegenen U.
Zij zullen de heerlijkheid van Uw Rijk doen horen en spreken over Uw Macht
Om de mensenkinderen Uw macht te doen kennen, en
de Heerlijkheid van de Pracht van Uw Rijk.
Uw Rijk is een Rijk van alle eeuwen;
Uw heerschappij gaat over alle geslacht.
Waarachtig is God in al Zijn Woorden
en Heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op”.
Psalm 144[145],1-2; 8-14, vert. ROK ’s-Gravenhage

     Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat
onze God u de roeping waardig zal achten en
met Kracht alle welgevallen in het goede en
het werk van het Geloof vervolmaken zal, opdat
de Naam van onze Heer Jezus Christus
in u verheerlijkt zal worden, en
gij in Hem, naar de genade van onze God en
van de Heer Jezus Christus.
      Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot
de komst van onze Heer Jezus Christus en
onze vereniging met Hem, dat
gij niet spoedig uw bezinning verliest of
in onrust verkeert,
hetzij door een geestesuiting,
hetzij door een prediking,
hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag des Heren [reeds] aanbrak
”.
2Thess.1: 11-12; 2: 1-2

aartspriester-vader-silouan-osseelGod is menslievend of zoals Aartspriester Silouan Osseel [1936-2015]
dit verwoorde: “want Hij heeft de mensen lief”.
God kan de mens ook alleen maar trouwe liefde, tederheid en
vergeving schenken, want dat zit in Zijn erfelijke eigenschappen.
En de mens, die gemaakt is bezit die eigenschappen eveneens,
het komt er af en toe alleen zo rot uit.
Paulus beschrijft de ellende van de mens:
     Is dan het goede mijn dood geworden?
Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat
zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt,
opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod.
Wij weten immers, dat de Wet geestelijk is; ik echter ben vlees,
verkocht onder de zonde.
Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar
waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.
Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.
Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.
Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken,
kan ik niet.
Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar
wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.
Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan
bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Zo vind ik dan deze regel:
als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want
naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar
in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van
mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van
de wet van de zonde, die in mijn leden is
”.
Rom. 7: 13-23

apostel-paulusEn dan vraagt hij deze Apostel der heidenen zich af:
Ik, ellendig mens!
Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
God zij dank door Jezus Christus, onze Heer!
Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar
aan de Wet van God, maar met mijn vlees aan de wet
der zonde”.
Rom.7: 24-26

En misschien wordt het morgen beter, maar
het wordt toch nooit goed, want er is maar
een Mens goed en Dat is onze Heer en
zaligmaker, Jezus Christus,
aan wie wij allen ondergeschikt zijn,
onophoudelijk bereid Hem een dienst te bereiden.
Hoe ervaar je de wijze waarop God hier beschreven wordt
als Degene, Die houdt van “alles wat bestaat”?
Herkent je deze God?
Je kunt toch niet anders dan dit beminnen, in deze God geloven;
op deze wijze God en Zijn Boodschap ervaren?
Salomons Wisheid zegt:
Uw onsterfelijke Geest is in alle dingen“.
Kun jij bedenken hoe je dat eveneens kunt ervaren?
Gods Geest, de Heilige, de Sterke, de Onsterflijke,
Die actief aanwezig is en werkzaam is
in elke van de vier elementen;
elke van de enkelvoudige, chemisch niet herleidbare stoffen,
waaruit alle samengestelde stoffen zijn opgebouwd,
in ieder ding, in elke plant, in ieder dier,
in ieder mens, en zelfs in jouzelf?
Wanneer je dan opnieuw hoort,
wat hier gezegd wordt ten opzichte van ons, ‘zondaars’ en
hoe God handel met degenen onder ons, die dwalen,
wat Gods verlangen is voor alles en iedereen, dan
wordt je daar stil van en doet er het zwijgen toe.
God, Die zachtmoedigheid en barmhartigheid is
tegenover iedereen, vanwege iemands onbehoorlijk gedrag,
Die van je houdt en wil dat wij in alle vrijheid
van Hem houden.

Monnik bij de ingang van I.M.Docheariou [Athos]
Monnik
bij de ingang van
I.M.Docheariou [Athos]

Wanneer je daarom na dit gehoord te hebben vanmiddag
– of vanavond een maaltijd aanricht,  roep dan niet
je vrienden of je broeders of je verwanten of
je rijke buren bij je uit; die zouden je immers op hun beurt
ook kunnen uitnodigen en je zou terugbetaling ontvangen.
Maar wanneer je een gastvrij maal aanricht, nodig dan
bedelaars, misvormden, lammen en blinden uit.
En jij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om je terug te betalen.
Want het zal jou terugbetaald worden bij de Opstanding der rechtvaardigen.
conf. Luc.14: 12-14

Het is dus maar waar je aandacht aan besteedt, aan de wereld of
aan God, Die bron is van alle leven, de Geest van Liefde;
Degene, in Wie wij leven en ons bestaan aan verbinden.
Wanneer je om je heen kijkt, naar de mensen om je heen,
is het misschien niet gemakkelijk om de ‘Geest van Liefde’ te herkennen,
maar wanneer ik me inspan, zou ik de aanwezigheid van God in hen kunnen ervaren.
Je kunt Gods Heilige Geest ervaren, elke dag opnieuw in de mensen om je heen,
in jezelf en zeker in de armen, de kreupelen, de lammen en de blinden;
of overdrijft de Zoon van God hier maar een beetje.
Neen, Gods Zoon, de Heilige Geest in je, overdrijft hier om een punt te scoren,
teneinde ons duidelijk te maken dat we de dingen, die we doen niet dienen te doen
om ons royaal te gedragen, de gevierde bink uit te hangen, maar
          – dat we best eens een keertje wat guller ten opzichte van degenen kunnen zijn,
die ons niet zo best liggen,
          – dat je jezelf best eens een keer wat royaler kunt gedragen ten opzichte van degenen,
waar je in het geheel niets positiefs van te verwachten hebt.
          – dat je jezelf wat vrijer zult voelen, wanneer je als hooggeplaatste niet glimlachend benaderd laat worden door de kliek om je heen, maar ook door degenen, die
je van repliek dienen en waarvan je niets terug te verwachten hebt.
Je zult terugbetaald worden bij de Opstanding van de rechtvaardigen” en
je kunt Christus er op dat moment, daarbij ‘Zijn rechterstoel’ op aanspreken.
Het is namelijk de Geest van Liefde, Die het leven geeft.
God is de Bron van alle leven,
Degene in Wie wij leven,
in Wie wij ons bewegen en
in ons bestaan afhankelijk zijn;
Hiertoe bidden wij te allen tijde ook voor u, dat
onze God u de roeping waardig zal achten en
met Kracht alle welgevallen in het goede en
het werk van het Geloof vervolmaken zal, opdat
de Naam van onze Heer Jezus Christus
in u verheerlijkt zal worden”.
Pdf: grote Doxologie, traditioneel

Orthodoxie & de Heer heeft neergezien op de geringe

Want het Koninkrijk Gods

Christus tronend in het Hemels Koninkrijk
Christus tronend in het Hemels Koninkrijk

bestaat niet in eten en drinken, maar
in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap,
door de Heilige Geest
”.
Rom.14: 17

Paulus spreekt hier over: de schatten van het koninkrijk Gods.
1.]. Allereerst wat het niet zijn:
     de schatten van het Koninkrijk Gods zijn niet spijs en drank.
2.]. En wat het wél zijn:
      Rechtvaardigheid, Vrede en
      Blijdschap door de Heilige Geest.

Bovenstaand is een grote Genade, die God via de Blijde Boodschap geopenbaard heeft.
Als je daar geen acht op slaat.
En geen acht op slaan betekent niet dat je het – en passant – maar even vergeet,
het is niet altijd een kwestie van intelligentie, van veel verstand, maar
veel meer een zaak van je hart.

''direct uit school komen!''.
”direct uit school komen!”.

Bij kleine kinderen kun je dit al merken.
Wanneer moeder tegen hen zegt:
denk erom, je komt vanmiddag uit school direct naar huis, want ik wil dat je nog een boodschap voor mij doet“;
dan komen ze zonder meer een halfuur of een uur te laat.
En wat zegt zij dan? “Ik heb toch gezegd dat je direct naar huis diende te komen“.
Oh, ik ben het helemaal vergeten!
“Maar wanneer je zegt: “wanneer je vanmiddag uit school komt dan staat er iets lekkers te wachten“, dan staan ze exact vijf minuten na schooltijd voor de deur en dan zeggen ze,
moeder, u hebt het toch gezegd!“.
Hoe komt het, dat een kind het eerste zo vlug vergeet en dat het kind het vergat. Nee, dat kind is het zonder meer vergeten.
Het raakte het hart niet!
Het was niet iets dat het kind veranderde, dat
het kind met blijdschap en verlangen vervulde.
Zo is het ook bij velen van ons die de Blijde Boodschap van Gods Genade vernemen.
Ze horen het, maar ze slaan er geen acht op.
Niet omdat ze niet verstandig genoeg zijn om het te begrijpen, maar het raakt het hart niet.
Het Evangelie biedt hen geen verwachting [meer] in het leven;
het wordt voor kennisgeving aangenomen en terzijde geschoven, om
[opnieuw] over te gaan tot de orde van de dag.
Hoe komt dat toch?

een-verduisterde-wereldWij leven in een verduisterde wereld en krijgen het vanuit de wereld opgedrongen dat eten en drinken, kleding en woning belangrijker zijn dan een plaats in
het eeuwig Koninkrijk.
Wij laten de dingen van onze tijd zwaarder wegen dan de dingen van de eeuwigheid.
Maar dat is dan ook ons ongeluk en schandelijke overtreding van Gods Wetten.
Onze God is een veeleisende God:
Ik ben de Heer uw God en
buiten Mij is er niets anders
”.
We weten allemaal dat er een eeuwigheid op handen is, dat
we maar één ziel hebben en dat het voor de mens vastgesteld is
eenmaal te sterven en dat daarna het oordeel volgt, nochtans
zijn wij dan toch zo dwaas en goddeloos om op
zo’n hoge mate van Geluk geen acht te slaan.
We gaan daaraan voorbij en dan morgen of misschien straks al
gaan we over tot de orde van de dag, tot spijs, drank en spelen.
En de Gerechtigheid van het Koninkrijk der Hemelen zoeken we niet en
we verkrijgen dan ook niet de Blijdschap en Vrede, die 
daaraan verbonden is.
Kunnen wij ons daarin herkennen, wij, die zondigen door
ons op andere dingen dan onze Almachtige Heer en Verlosser te wenden?
Kom vestig dan je aandacht eens op dit Woord van Gods Genade en
luister al biddend of het God mag behagen
– je de ogen te openen en
– je aan de dwaasheid van je geestelijke achteruitgang over te geven en
– je de schuldige onwetendheid te laten ontdekken, opdat
– je in het ondermaanse naar die dingen gaat begeren, die eeuwige waarde hebben:
Gerechtigheid, Blijdschap en Vrede.

Ik wil U belijden, Heer, uit heel mijn hart.
Voor het aanschijn der Engelen zing ik een Psalm voor U, *
want Gij hebt alle woorden van mijn mond gehoord.
Ik wil neervallen voor Uw heilige Tempel, en Uw naam belijden, *
om Uw barmhartigheid en Uw waarheid.
Want boven alles hebt Gij Uw naam verheerlijkt.
Op welke dag ik U ook aanriep, hebt Gij onmiddellijk naar mij gehoord.
in Uw kracht hebt Gij mij hooggeschat om mijn ziel.
Dat alle koningen op aarde U belijden, Heer, want
zij hebben alle woorden van uw mond gehoord.
Dat zij zingen op de wegen des Heren, want
Groot is de Heerlijkheid van de Heer.
Hoogverheven is de Heer:
toch ziet Hij neer op het geringe”.
Psalm 137[138] vert. ROK Den Haag

In Gods huis zijn wij onszelf, daar worden absoluut géén zoete broodjes gebakken,
daar hebben we allen dezelfde afkomst, zijn we kinderen van dezelfde Vader,
daar verblijven we in de nabijheid van God.
God is niet iemand waar we bang voor behoeven te zijn, maar
– Die zich openbaart als Barmhartig en Liefdevol;
– Die met ons meevoelt in lijden en de wens heeft om dit te verminderen;
– in Wiens aanwezigheid ik mij veilig en gerustgesteld mag weten;
– in Wiens aanwezigheid ik mij ten opzicht van wat dan ook ‘niet’ behoef te verdedigen,
– in Wiens aanwezigheid ik kan verblijven tot in lengte van dagen.
Wat zo Heilig, Sterk en onsterfelijk is mag geen ruilmiddel worden;
geen gladde of gemakkelijk hanteerbare vorm in de dagelijkse omgang.

en-hij-trok-van-stad-tot-stad-rio-de-janeiro-brazilieEn het geschiedde, dat Christus
van stad tot stad en van dorp tot dorp trok,
terwijl Hij het Evangelie van
het Koninkrijk Gods verkondigde en
de twaalf Apostelen met Hem en
enige vrouwen, die genezen waren van
boze geesten en van ziekten:
Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren en
Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes en
Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten”.
En toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke
stad mensen tot Hem kwamen, sprak Hij door de gelijkenis van de zaaier
”.
Luc.8: 1-3
Al deze mannen en vrouwen gebruiken datgene
waar zij over kunnen beschikken, pakken de kans, die
zij aangeboden krijgen om Christus’ Wil van nut te zijn.
Welke kans grijpen wij aan om Hem behulpzaam te zijn?
Wat heb jij aan Hem aan te bieden?
Wanneer je goed luistert, zie je deze groep van
dorp naar dorp met Jezus optrekken.
Ieder van hen heeft geen enkel twijfel over zich in de poging
dicht bij Hem te komen, om tijd met Hem door te brengen,
om naar Hem te luisteren.
Wat wil jij tegen Hem zeggen?
En hoe reageert Hij daarop?

‘Alles is terug te voeren
– op het al dan niet ontbreken van Geloof,
– op vertrouwen in Zijn Almacht
– op het ervaren van Zijn aanwezigheid.
– op Zijn Rechtvaardigheid, Vrede en Blijdschap,
  door de Heilige Geest.
Waar je ook woont en wie je ook maar bent;
bij God kun je door en door gelukkig worden.

 • We hebben nu gesproken over wat er werkelijk belangrijk is in ons leven.
 • We hebben overwogen wat onze diepste verlangen zou kunnen zijn.
 • We spraken over ons vertrouwen op God’s Barmhartigheid.
 • We vergeleken degenen het idee hebben God niet nodig te hebben;
  met degenen die niet zonder Hem kunnen leven.

jezus17We vroegen ons af hoe we Christus méér
nabij kunnen zijn, zelfs zo nabij dat
wij Zijn compagnon kunnen zijn.
We zijn de afgelopen week geconfronteerd met Jezus’ noodzaak Zichzelf  vrijwillig aan het kruis aan te bieden om ons te redden, een ontzaglijke daad  van vergeving die ons duidelijke maakte hoe veel Hij van ieder van ons houdt.
We hebben met Zijn Moeder het treurig verlies                                                                                 gedeeld van haar eigen zoon:
het was door Zijn lijden dat we onze vrijheid hebben verkregen God en
de naasten werkelijke Lief zijn gaan hebben; òf toch niet?.
Wees stil! Hoort dit!;
gij die fel zijt op de arme, om de weerlozen 
van dit land te vernietigen,
Denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, opdat
wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, opdat
wij graan te koop kunnen bieden, met
verkleining van de efa [een inhoudsmaat voor droge waren], met
vergroting van de sikkel, met
bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal,
Ten einde hen die gering zijn te kopen voor geld en
de arme om een paar schoenen;
en wij verkopen afval voor graan!
Gezworen heeft de Heer bij Jacobs Heerlijkheid:
Voorwaar, Ik zal in eeuwigheid niet een van hun daden vergeten!”.
Amos 8: 4-7

hebzuchtDe Profeet veroordeelt de hebzuchtige mens. -***- 
wier gevoel van eigenwaarde uitsluitend
van zich doen spreken vanwege hun materiële mogelijkheden en het misbruik van hun Macht.
De manier waarop zij hier gebruik van maken klopt niet; Amos herinnert hen eraan dat God, niet macht, bezittingen en geld, als belangrijkste plaats in
hun leven heeft meegegeven; het middelpunt van
hun leven dient uit te maken.
Wanneer je dit leest, laat dan de tekst in je hart en
jouw voorstellingsvermogen tot leven komen;
hoewel de schrijver vele honderden jaren geleden de toon heeft gezet,
is het vandaag de dag nóg stééds relevant.

Probeer eens te bedenken wie de Profeet hier voor ogen heeft:
ken jij zo iemand? Iemand die zo ambitieus is en er plezier in stelt
zich in zijn functie boven anderen te stellen? Zou deze Profeet
het soms over jou hebben? Zijn wij op ons niveau
vrijgevig ten opzichte anderen, ‘délen’ wij ònze talenten
met die van anderen?
Hebben wij – op ons niveau – zorg voor de armen en onderdrukten:
dit zijn de thema’s die we steeds opnieuw tegenkomen, wanneer
de stem van de profeten zich in opdracht van God in het O.T. verheft;
hun Boodschap lijkt in onze dagen nog nèt zo relevant te zijn als in de oude tijden.
Raakt het ons nog nèt zo diep en doen we er in de ogen van God ons voordeel mee?;
of laten we het langs ons afglijden en was onze belangstelling enkel nieuwsgierigheid,
voor wat er nu weer aan de orde gesteld zou worden?

-***-
De hebzuchtige mens en
wanneer is er  sprake van zelfvertrouwen,
zelfwaarde, zelfrespect of zelfliefde?

Eigen- of zelf- waarde
Van zelfwaarde is sprake wanneer je een hoge eigenwaarde hebt en
ervan overtuigd bent dat je waardevol bent.
Dat wil niet zeggen dat je arrogant of zelfingenomen bent.
Het komt voort uit het besef dat ieder mens iets waard is, dus jij ook.
Dit is een van de twee pijlers van zelfvertrouwen.

Wanneer je zelfrespect hebt, ben je ervan overtuigd dat
jouw eigen meningen en gevoelens waarde hebben.
Veel mensen met weinig zelfvertrouwen gaan er vanuit dat
hun meningen minder belangrijker zijn dan die van anderen.
Een hoog zelfvertrouwen houdt in dat je jouw meningen
belangrijker vindt dan andermans meningen, maar
je respecteert zowel je eigen mening als die van de ander.
Wanneer je zelfverzekerd bent, ga je ervan uit dat je je taken
tot een goed einde zult brengen.
In tegenstelling tot zelfwaarde heeft deze term meer met vaardigheden van doen.
Zelfvertrouwen komt voort uit een combinatie van ervaring en kennis.
Dit is te vergelijken met zelfvertrouwen; dit is ook meer een vaardigheid die
je opdoet als je zelfwaarde goed is.
Een narcist heeft een doorgeslagen gevoel van eigenwaarde.
Ze zijn ervan overtuigd dat ze enorm belangrijk zijn en
zoeken dan ook constant naar bevestiging van dat gevoel.
Het lijkt vaak alsof ze een hoog zelfvertrouwen hebben, maar
vaak is dit zelfvertrouwen bijzonder kwetsbaar.
Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis en
wijst dus op hardnekkig gedrag dat moeilijk te veranderen is.
Over zelfliefde, liefde tot onszelf dienen we eigenlijk allemaal te beschikken,
want je bent pas in staat rustig van anderen te houden
indien je van jezelf houdt.
Houdt je niet van jezelf, dan betrek je dat ook op anderen en
kun je een ander nooit echt toelaten tot jezelf, omdat
je jezelf niet waard vindt om van te houden.

Een optimaal zelfvertrouwen is het beste om te hebben.
Dit is een combinatie van een hoge waardigheid met een hoge vaardigheid.
Dus vooral vertrouwen op je vaardigheid als waardigheid als persoon;
deze combinatie zorgt voor een stabiel hoog zelfvertrouwen.
Een gezonde dosis zelfvertrouwen, houdt dus in dat
je zeker van jezelf bent en jezelf waardevol vindt.
Dit maakt iemand niet egoïstisch.
Egoïsme betekent dat je geen rekening met anderen houdt en
jezelf nogal belangrijk vindt.
Dit komt het meest voor bij egocentrische mensen;
mensen die zelf altijd in het middelpunt moeten staan.
Zij eisen alles voor zichzelf op en
is misschien wel uit een vorm van hebzucht.

Orthodoxie & zelfbeheersing

Komt allen tot Mij!Want indien ik het
Evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen.
Immers ik ben ertoe genoodzaakt.
Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!
Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging,
de taak blijft mij toch opgedragen.
Wat is dan mijn loon?
Dit: door mijn Evangelieprediking het Evangelie
om niet te mogen brengen, 
en zo van mijn bevoegdheid als Evangelieprediker geen gebruik te maken.
Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om                                                             er zelf zoveel mogelijk te winnen . . .
          Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om
de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om
in elk geval enigen te redden.
          Alles doe ik ter wille van het Evangelie, om
er zelf ook deel aan te verkrijgen.
Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen,
allen wel lopen, doch dat slechts één
de prijs kan ontvangen?
Loopt dan zo, dat gij die behaalt!
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles;
          zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen,
          wij om een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet maar in den blinde en
ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang,
om niet, na anderen gepredikt te hebben,
wellicht zelf afgewezen te worden”.
1Cor.9: 16-19,22-27

Zoals jullie de afgelopen maanden gemerkt hebt, is bovenstaande
niet een van mijn sterkste punten; ik zeg nu eenmaal wat ik op het hart heb.
          Ik ben daarmee zwak geworden om de zwakken te winnen en
mijn omgeving duidelijk te maken dat de Waarheid niet gediend wordt met
zwijgen en wegkruipen; ik ben zwak geweest om in ieder geval nog
enigen voor de Waarheid te winnen.
          Ik ben er ook van overtuigd, dat Christus ook de enige is, die de Waarheid bezit en
daarmee – door Zijn Kruis op te nemen, de dood te ondergaan, ons
het Leven heeft geschonken.
Door dienstbaar te zijn kunnen we anderen zovèr brengen dat zij eveneens
de streep bereiken en  het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan
– in elk geval nog enigen te redden.
Zie, het uur komt en is gekomen, dat jullie verstrooid worden,
een ieder naar het zijne en Mij alleen laat.
En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik tot jullie gesproken, opdat jullie in Mij vrede zullen hebben.
In de wereld lijden jullie  verdrukking, maar houdt allen goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen
”.
John 16: 32,33

geloof-in-de-woestijnOprecht Geloof is de enige overwinning die de wereld overwint; oprecht Geloof is
het enige die de tegenstrever kan weerstaan.
Oprecht Geloof zal ook zonde overwinnen, want ons Geloof is de overwinning, die
de zonde heeft overwonnen.
Ons oprecht Geloof is de overwinning van Christus, waarin de Kerk van God
heden ten dage alle interne en externe vijanden zal verslaan.
Pas dan zal er niets meer in dit aardrijk                                                                                               onder de Hemelen overblijven,                                                                                                             niets zal ons verder nog afschrikken.
De angst je leven te verliezen zul je van je afschudden,
de gewelddadigheden van deze wereld zullen je niet langer doen kokhalzen,
alles zal gesmoord worden vanwege je oprechte Geloof in Christus.
In Christus bereiken we immers de grootste overwinning van ons Geloof;
we leren dat de strategie van God anders is dan die van de mens.
Wat voor de mensen een overwinning is, is in de ogen van God
een uiting, een 
demonstratie van vernietiging.
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen
en het zwakke van God is sterker dan de mensen”.
1Cor.1: 25
Wat de mens als een verpletterende nederlaag ziet,
wordt door God als een overwinning ontvangen en
dat wat in de ogen van de mensen als
een overwinning wordt beschouwd,
loop in de Ogen van God
voor de avond valt
uit op een ramp.

Daarom zeggen onze voorvaderen met Christus
– “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de Gerechtigheid; want
aan hun is het Koninkrijk der Hemelen.
Zalig zijt jullie, als de mensen jullie schandelijk beledigen en vervolgen;
liegen en allerlei kwaad tegen jullie spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt [je]; want jullie loon is groot in de Hemelen; want
zo hebben zij eveneens de Profeten vervolgd,
die voor jullie geleefd hebben
”.
Matth.5: 10-12
we-zijn-een-martelaarskerkJuicht en jubelt”,
de vroege christenen vonden het een voorrecht om
in Naam van Christus te lijden.
In zijn eerste brief, herinnert Petrus
de gelovigen er voortdurend aan dat wanneer zij lijden ze dit doen om datgene wat Rechtvaardig is.
De reis van het christendom gaat over de ontwikkeling van jouw karakter in Christus en  het voortzetten van de grote Traditie van Trouw, welke
door de Vaders en de Profeten getoond werd.
Wanneer ze geconfronteerd werden met vervolging
vanwege hetgeen voor een Christen gepast is,
zou dit ons dan óók niet moeten stimuleren?
Sterker nog, de geschiedenis heeft ons
er onophoudelijk aan herinnerd dat degenen die
lijden om anderen een zegen te brengen,
een dusdanige getuigenis hebben
dat zij niet langer kunnen zwijgen. 

image3Zo zegt Joseph van de Berg, een dwaas om Christus wil – een ‘acteur voor Christus’ in onze omgeving:
          Kijk“, ik heb niets wat het mijne is
[op mijn kist na], ik ben gekleed en heb maar een hutje en dat is alles wat ik heb.
En alles wat ik hier op mijn eenzame plek
in Neerijnen bezit, dat is alles wat ik je kan bieden en datgene wat ik je vanuit mijn ervaring vertel heb ik voor jou.
          Kijk“, hier heb ik een krukje, waar ik op zit dit krukje, waarvan de een zegt dat
het een troon is en anderen zeggen dat dit slechts dient om jezelf te verlichten.
           Maar weet je wat?
Het is noch een troon, noch een verlichting, maar het is mijn graf ∙ èn
via dat graf spreekt de dood en vervolgens het Leven [Christus] tot mij.
Hoewel ik je misschien niet kan overtuigen met datgene
wat ik doe, waar dit allemaal op slaat [ik ben slechts een toneelspeler],
heeft dìt in alle eenvoud de gehele wereld om mij heen iets te vertellen,
de hooggeplaatsten, de priesters, de koningen en wie al niet meer,
christenen, atheïsten, toevallige voorbijgangers,
Pompoenendag - Neerijnen
de bezoekers van de pompoenendag [10 september]
in de kasteeltuin van Neerijnen.
Dit toont de aanwezigheid van de mens
vanuit de Orthodoxe Kerk [‘zie hier de mens’].
Waarom is het hier geen gewijd iemand, maar
gewoon een mens, die na geroepen te zijn
zijn weg gaat en via zìjn manier van leven en
de moeilijke keuzes waarvoor hij gestaan heeft
de Kerk van Christus voor Zich laat spreken.
Hij heeft niets nieuws, is voor de wereld misschien
niet slim, maar via zijn manier van doen
doet hij – door zijn aanwezigheid – spreken
van de Grootsheid van de Orthodoxe Traditie.
Ik ben zwak en niet in staat om
jou de voeten te wassen 

en laat op mijn wijze zien dat:
de eigen verkozen dood de gehele wereld iets kan leren”.
Dit is de kracht van ons Orthodox Geloof.
Christus is gewoon Degene die ons christenen tot op het bot kan raken:
Hij is Het Die ons door de rode zee en de woestijn leidt en ons
uit de verleidelijke slavernij van de wereld verlost.
Wanneer je in gebed bent, herken dan  – hier en nu –  Zijn Aanwezigheid,
de Rechtvaardige, de Heilige, de Sterke en Onsterfelijke;
Degene Die ook jou van de slavernij naar de vrijheid voert.

koninkrijk-der-hemelen-de-blinden-zien-de-kreupelen-lopen-en-de-melaatsen-worden-reinVervolgens wordt [door de Apostel Paulus] ook
het beeld van de atleet gebruikt – de discipline en
het aan de hand van bepaalde kenmerken iets vaststellen,
je volledig richtend en overgevend aan die tak van sport, die zoals het winnen van een plak bij de Paralympics.
Zie je jezelf op gelijke of eigengereide wijze; als
de kluizenaar en ga na, wàt de inspanning voor jou inhoudt;
wàt jij zelf hebt aan te bieden om het Koninkrijk van God
te bereiken.
Op dit soort stille momenten tijdens je dagelijkse gebeden,
zal je misschien het gevoel overvallen, de uitnodiging
eveneens enige verandering in je leven aan te brengen.
Praat er in je gebed openlijk en oprecht over, als
met een vriend die met dè Ander in gesprek is.

Fases om rust te vinden:
1.]. de lippen gesloten te houden [het zwijgen] wanneer het hart in rep en roer is.
2.] de geest te kalmeren wanneer de ziel nog steeds ontroerd is.
Het doel is te komen tot de perfect rust
zelfs wanneer de razende storm om je heen woedt.
Want zoals met de verschijning van het licht, de duisternis verdwijnt;
zal met het beoefenen van de nederigheid,
eveneens woede en bitterheid wegkwijnen.
cf. Johannes Climacos
God wordt alleen gekend dankzij de Genade van de Heilige Geest.
Dit komt omdat ware kennis van God niet op intellectuele kennis berust,
maar 
op basis van ervaring.
Via beoefening is het mogelijk zijn Icoon te worden
zoals 
Hij Zich verenigt met diegenen, die
Hem ook werkelijk zoeken.
Daarom komt de mate van ware kennis voort uit de mate van de liefde;
hoe meer we de De ware Gods-kennis via de liefde tot Hem en
de naaste perfectioneren, hoe groter de kennis van God zal zijn.
H. Silouan, de Athonite

Orthodoxie & de Blijde Boodschap

ouders-en-scholenHeb ik jullie in het afgelopen schrijven
benaderd voor wat betreft de verkondiging in de taal van
de omgeving waar u zich bevindt;
met dit schrijven benader ik je met de noodzaak je te richten op uw persoonlijke groei.
Persoonlijke groei in het bekleed zijn met Christus kan alleen plaats vinden wanneer je
zich op méér dan u gewoon bent te richten op de verbondenheid op plaatselijk niveau.
Het Christelijk leven richt op het Verbond – de verbintenis – als integraal onderdeel van
je leven en dit gaat samen met je verbintenis met
een of andere Christelijke Gemeenschap.   

catecheseVoorgangers en priesters ‘trachten’ al jaren ‘blijvende aandacht’ te schenken aan parochiebijeenkomsten, die met de zegen van hun superieuren gericht zijn op
de verdieping van de Blijde Boodschap; zij roepen op ’s-avonds bijeen te komen – in het kerkgebouw of wisselend bij mensen thuis. “Deze activiteit is gericht op een grondige cultuur van loyaliteit en de toename van het leven in Christus”!

Dit heeft drie zeer specifieke redenen en het is waardevol voor jouw verbonden zijn
en blijven met de kern van de Christelijke Boodschap:
Catechese betekent ‘geloofsonderricht’.

wegwijzer1.]. Als deelnemende personen [iconen] aan
de Christelijke Gemeenschap
zijn wij allemaal verbonden met Christus.
Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn,
daar ben Ik
[Christus] in hun midden“.
Matth.18: 20
Daar vindt het hart van de Kerk plaats – in het jezelf verbonden weten – met elkaar;
Daar wordt het Lichaam van Christus gevormd;
Daar wordt de familie gevormd, de vereniging van mensen rond Christus Woord. 

2.]. Door deelname stel je jezelf ter beschikking aan de ontwikkeling van de Christelijke Waarheid en geef je een positieve bijdrage aan de voortzetting van datgene waartoe
je gedoopt en bekleed bent;
je maakt er expliciet deel van uit.

3.]. Het ontwikkeld de onderlinge dialoog en onderstreept de waarde van de dialoog, |de onderlinge communicatie, de waarachtigheid van de persoon, die
van groot psychologisch belang is.

verkondigingDe deelnemers geraken
[door de Heilige Geest ontstoken] verwarmd en zullen vertrouwd geraken hun huis als                                                                                           een tempel te beschouwen als                                                                                                               een vertrouwde omgeving en vinden rust,                                                                                           waar zo naar verlangd wordt.
Dan is de onrust/gejaagdheid verloren en geraakt de jacht naar méér en nog mooier, die
zo eigen is aan onze samenleving, vèr van ons VERWIJDERD.

Tegenwoordig komen we méér en meer het probleem tegen van de formele religiositeit. Verschillende leden van de Kerk beperken hun geestelijk leven tot
de afwikkeling van bepaalde religieuze types en gewoonten [kerkbezoek, sporadische betrokkenheid bij sacramentele leven, het vasten]:
ja, hier put men vandaag de dag zijn religieuze belevenis uit.
Zo vindt ook het intellectuele leven plaats, een leven
van zeer ruim vermeden ‘taken en verplichtingen’ naast, die van brood en spelen.
Zij hebben nauwelijks contact met de hoogwaardige teksten van
de Blijde Boodschap en missen de verbintenis met het Woord van God.

De mens wordt gevormd door datgene wat de mens tot Icoon maakt;
dat is de omgang met het Woord door middel van gebed en reflectie op het leven.
Om deze reden dient de deelname aan datgene wat je – om niet – wordt aangeboden,
voor jullie als Christenen als ‘Gods Volk onderweg’ een onafgebroken ontwikkeling te zijn;
het onderhouden van het geestelijk leven door ‘actieve deelname’ en
het luisteren naar Gods Woord.

Zo dient ook jij, omdat je naar geestelijke gaven streeft,
trachten uit te munten tot stichting van de Gemeenschap.
Derhalve moet hij, die het woord voert, bidden, dat hij het moge uitleggen.
Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar
mijn verstand blijft onvruchtbaar.
Hoe staat het dan?
Ik zal bidden met mijn geest,
maar ook bidden met mijn verstand;
ik zal lof zingen met mijn geest
[hart],
maar ook lof zingen met mijn verstand”.
1Cor.14: 12-15

de-bergredeEn Christus hief Zijn ogen op
naar Zijn volgelingen en zei:
Zalig, jullie armen, want van jullie het Koninkrijk der Hemelen.
Zalig, jullie, die nu hongeren, want jullie zullen verzadigd worden.
Zalig, jullie, die nu wenen, want jullie zullen lachen.
Zalig zijn jullie, wanneer de mensen jullie haten en wanneer zij jullie uitstoten, en                                                                                             smaden en je naam als slecht verwerpen ter                                                                                     wille van de Zoon des mensen.
Verblijdt jullie te dien dage en springt op van vreugde,
want, zie, jullie loon is groot in de Hemelen;
immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met
de Profeten gehandeld.
Maar wee u, jullie rijken, want jullie hebben je vertroosting reeds.
Wee jullie, die nu overvloed hebben, want jullie zullen hongeren.
Wee jullie, die nu lachen, want jullie zullen verdriet hebben en wenen.
Wee jullie, wanneer alle mensen goed van u spreken;
immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen
met de valse Profeten gehandeld”.
Luc.6: 20-26

Voor veel Christenen vormen deze woorden van Christus,
de zaligsprekingen – HET HART – van het Christendom.
ONZE VERLOSSER doet hier een aantal beloften aan de armen,
de hongerigen,  de treurenden en de uitgestotenen.
De beloften zijn het Koninkrijk der Hemelen, eerherstel,
vreugde en een grote beloning in de Hemelen.
Nu zou je als tegenstelling, jezelf eens dienen voor te stellen
wat onze Heer, die andere mensen voorhoudt.
Stel je dat eens voor, dat je overdadig baadt in weelde,
van materiële goederen en bijbehorende status voorzien.
Zouden deze woorden je dàn genoegdoening geven en
jou persoonlijk gerust stellen voor wat betreft
de waarde van je eigen leven?
Lees bovenstaande eens aandachtig door en luister
als welvarend westerling niet zo zeer naar deze woorden, maar
naar Degene, die ze uitsprak, onze Heer en Verlosser.
Vraag, nu eens, vanuit de diepte van je hart –
op een wijze, die je dagelijks gewend bent,
vraag Gods hulp je vandaag de dag bij te staan
overeenkomstig de waarden, die de
woorden van de Bergrede in
jouw eigen leven nog
enige betekenis
kunnen geven.

September 8e – Geboorte van de Moeder Gods – [Gr. το γενεθλιον της υπεραγιας δεσποινης ημων θεοτοκου]

Geboorte van de Moeder GodsHet feest van de geboorte van
de moeder van Christus
wordt jaarlijks gevierd op 8 september.
Op deze datum zou de wijding van de kerk
bij het vermoedelijke geboortehuis van Maria
in Jeruzalem hebben plaatsgevonden.

Volgens de Palestijnse traditie werd Maria in Jeruzalem geboren. De plaatselijke overlevering lokaliseerde haar geboortehuis in het noordoostelijke stadsdeel, vlakbij de Vijver van Bethesda.
De moeder van Christus, onze Verlossers werd vermoedelijk geboren in het jaar 25 vóór                                                                                            de christelijke jaartelling.
In die tijd was de derde stadsmuur van Jeruzalem nog niet gebouwd, wat
betekent dat Maria buiten de stadsmuren geboren zou zijn.
Een andere traditie verhaalt dat Maria in Bethlehem werd geboren.
Weer een andere overlevering noemt de stad Sephoris,
5 kilometer ten noorden van Bethlehem,
als haar geboorteplaats.

De canonieke boeken van het Nieuwe Testament
zeggen niets over de ouders van Maria.
In het apocriefe boek Proto-Evangelie van Jacobus [▪︎ Nb.],
geschreven in het midden van de 2e eeuw,
wordt de geboorte van Maria uitgebreid aangehaald.
Volgens dit boek was zij de dochter van Joachim en Anna.
Ook het apocriefe Evangelie van de Pseudo-Mattheüs
noemt hen als grootouders van Christus.

Digital StillCamera
Digital StillCamera

In genoemde boeken wordt Joachim voorgesteld
als een rijke, vrome man uit de stam Juda.
Zijn echtgenoot Anna kon geen kinderen krijgen en
het paar leed daar hevig onder omdat kinderloosheid in die tijd beleefd werd als een vloek.
Joachim ondervond grote nadelen van deze schande en komt, nadat hij uit de Tempel is verwijderd, in
een sociaal en beschavings- isolement terecht.
Zijn vrouw Anna, smeekt God daarop om een kind.
Haar gebed wordt verhoord.
Een engel brengt haar de blijde boodschap en
zegt haar dat het kind dient te worden opgedragen aan God .
Joachim, die vanwege de schande de woestijn is ingevlucht, wordt aldaar door een engel op de hoogte gesteld van de zwangerschap van Anna.
Hij keert terug naar Jeruzalem en
treft zijn vrouw bij de Gouden Poort, waar
zij elkaar innig omhelzen.

Ontmoeting Joachim & AnnaTot op de dag van vandaag is de icoon
van de ontmoeting van dit echtpaar bij de Gouden Poort
een geliefd huwelijksgeschenk aan een jong echtpaar,
veelal worden de iconen van de beide echtelieden
links en rechts afgebeeld en wordt de bovenzijde voltooid
met de zegenende hand van onze Heer.

Anna baart een dochter, die zij Maria noemt.
Al vanaf haar geboorte wordt het kind
omgeven met grote zorg en gebed.
Op 4-jarige leeftijd staan de ouders haar af aan
de Tempel, waar zij zich tot haar 13de levensjaar
toelegt op de dienst aan God en
de studie van de Thora.

Het oude is voorbij; zie, Ik maak alles nieuw
Christus betekent het einddoel van de Wet, die
ons evenzeer van de Wet afleidt als
ons tot de inspiratie ervan doet naderen.
In Christus ligt immers de voltooiing van de Wet, omdat
Hij heeft als Wetgever zelf volgens zijn plan, na
alles volbracht en beëindigd te hebben,
de letter van de Wet overgebracht naar de inspiratie door de Heilige Geest.
Hij heeft alles in Zichzelf onder één noemer gebracht.
Hij leeft door de Wet en de Genade, waarbij
de Wet een tweede plaats inneemt en
de Genade Gods er harmonisch aangepast aan toegevoegd/verbonden is, terwijl
beiden hun wezenlijke eigenschappen bewaren.
Op goddelijke wijze wordt de Wet in die mate veranderd, dat
al wat zwaar was en slaafs en geketend, licht is en vrij wordt, zodat
wij niet meer slaafs zouden zijn onderworpen aan
de elementen van de wereld, zoals de Apostel Paulus formuleert en
niet langer onderworpen zijn aan het slavenjuk van de letter van de Wet.

Dat is de grootste weldaad van Christus ten aanschouwen van ons.
Dat is de openbaring van het Goddelijk Mysterie, dat
is de afzwakking van de natuur:
“God is mens geworden, opdat
de mens vergoddelijkt mag worden”; anders gezegd :
“God is vlees geworden opdat het vlees, de materie, geest zou worden”;
de mens, die de vergoddelijking in zich zou kunnen opnemen.

Zo werd de komst van God tot de mensen tot werkelijkheid gemaakt,
God is daarmee voor de mens tot de ‘Heer’-lijke en hoogste graad waarneembaar geworden.
In alle opzichten moest er ook een zekere inleiding zijn op die vreugde, waaruit
voor ons de grote Genadegave van het Heil zou voortkomen.
En dat is nu wat vandaag – de 8e September in de Kerk feestelijk gevierd wordt.
Het vormt de inleiding – de preambule, de inleidende muziek:
de geboorte van de Moeder Gods; maar
het besluit en het einde is:
de uiteindelijk bedoelde éénwording van het Woord met het vlees.
Het Verbond dat God individueel met ons overeenkomt;
het huwelijk, waarop je via de doop een eenheid vormt,
een eenwording, als het één vlees worden met God.

Vandaag vieren we dat de Maagd wordt geboren,
wordt gevoed en gevormd teneinde geschikt te worden gemaakt
tot Moeder God’s, de eenwording met de Koning van alle eeuwen.

Dit levert ons  door deze historische gebeurtenis dubbele aanwinst op,
1.]. Datgene wat ons dichter bij de waarheid brengt en
2.]. Datgene wat ons van de wettelijke slavernij en
      de levenswijze volgens de letter bevrijdt.
Hoe vindt dit plaats en op welke grond?
1.]. Omdat namelijk de schaduw van de duisternis is gevlucht voor
      de overmacht van het opkomende Licht, en
2.]  De Goddelijke Genade heeft ons in plaats van de letter van de Wet
      door de Goddelijke Liefde de vrijheid gebracht.
Hiervan vormt dit feest de scheidslijn; door aan
de vooraf-gebeelde Symbolen de Waarheid te verbinden.
De Waarheid is in de plaats gekomen voor die symbolen, die letters van de Wet;
door het Nieuwe [Verbond/Huwelijksband met God] in de plaats te zetten van
de oude Wet, Die aan Mozes ter hand werd gesteld.

Al het geschapene mag daarom juichen en dansen en
iets bijdragen, wat passend is voor deze dag van vreugde.
Het dient een gemeenschappelijk feest te worden van
de Heiligen in de Hemel, samen met de Engelen en
ons stervelingen, die de aarde bewonen.
Al wat op aarde en boven de aarde leeft heeft in Christus
een verbintenis met elkaar en viert daarom op grootse wijze feest.

Want vandaag is de aanvang ontstaan;
’de geschapen Tempel’ is gebouwd voor
de Schepper van Hemel en aarde, van de kosmos en alles wat zich er bevindt.
Het schepsel bereidt zich nederig voor om
op een nieuwe en passende wijze
zijn Schepper een nieuw Verbondsverblijf
te bezorgen.
cf. Andreas van Creta – Oratio 1

Apolytikion     tn.4
Uw Geboorte, o Moeder God,
Heeft de vreugde geopenbaard aan heel de wereld,
want uit u is opgegaan de Zon der Gerechtigheid:
Christus, onze God;
Hij heeft ons van de vloek bevrijd en
schenkt ons Zijn Zegen.
Hij heeft de dood teniet gedaan en
Hij verleent ons het eeuwige Leven“.

Kondakion     tn.4
Joachim en Anna werden van de
schande der kinderloosheid bevrijd door uw Geboorte,
waardoor ook Adam en Eva zijn verlost uit het bederf des doods.
Daarom is dit ook een feest voor Uw Volk
dat van de schuld der zonde is vrijgekocht en
daarom roepen wij tot u:
de onvruchtbare baart de Moeder Gods,
de voedster van ons Leven“.

 • Nb. Canonieke en apocriefe evangeliën
  Tussen 41 en 98 n.Chr. schreven Mattheüs, Markus, De vier EvangelistenLucas en Johannes
  hun weergave op datgene wat zij de Blijde Boodschap noemde;
  „de geschiedenis van Jezus Christus”, zoals Mattheüs het [in 1:1] verwoordt. Deze verslagen worden ook wel Evangeliën genoemd, hetgeen
  „Goed Nieuws” over Jezus Christus betekent. [Marc. 1:1]
 • Er waren misschien wel mondelinge overleveringen en andere geschriften over Jezus, maar deze Vier Evangeliën waren de enige waarvan de Kerk vond dat ze
  door God geïnspireerd waren en tot de Heilige Schrift hoorden.
  Ze gaven „zekerheid der dingen”: ze lieten zien hoe betrouwbaar het was wat
  er over Jezus’ leven en onderwijs werd gezegd.
  [Luc.1: 1-4; Hand.1:.1, 2; 2Tim.3: 16, 17].
  Deze vier evangeliën staan in alle oude catalogi van de christelijke Griekse Geschriften, vaak het Nieuwe Testament genoemd. Er bestaat geen enkele reden om
  1.]. Eraan te twijfelen dat ze canoniek zijn,
  2.]. dat ze een deel zijn van het geïnspireerde Woord van God
 • Maar na een tijd kwamen er andere geschriften die ook de naam evangelie kregen.
  Die werden apocriefe evangeliën genoemd.
  Aan het eind van de tweede eeuw schreef Irenaeus van Lyon dat degenen die
  het christendom afvallig waren geworden „een onzegbaar aantal apocriefe en onechte geschriften” hadden, waaronder evangeliën die „ze zelf verzonnen hebben, om de geest van onverstandigen in de war te brengen”. Het werd dan ook gevaarlijk gevonden om de apocriefe evangeliën te lezen of zelfs te bezitten.

Psalmen op basis van Waarheid samengesteld – Psalm 2

De goede HerderKom, Heer Jezus kom,
wees mijn herder;
het is tijd om
U te verheerlijken.

Waarom woeden de heidenen? *
Waarom zinnen de volken op ijdelheid?
In opstand zijn de koningen der aarde; *
de vorsten zijn samengeschoold.
Zij zijn in opstand tegen de Heer, *
en tegen Zijn gezalfde.
Zij zeggen: Laat ons hun boeien verbreken, *
laat ons hun juk van ons afwerpen.
Maar die in de hemelen woont lacht hen uit: *
de Heer bespot hen.
Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn, *
In Zijn gramschap brengt Hij hen in verwarring.
Doch ik ben door Hem als koning gesteld, *
over Sion, Zijn heilige berg.
Om de bevelen des Heren *
bekend te maken en te verkondigen.
De Heer toch zeide tot mij: Gij zijt Mijn zoon; *
heden heb Ik u verwekt.
Vraag Mij, dan geef Ik u volken tot erfdeel; *
de einden der aarde tot uw bezit.
Gij zult hen weiden met ijzeren staf, *
hen stukslaan als aardewerk.
Nu dan, koningen, wees wijs: *
wordt onderricht, gij allen die de aarde oordeelt.
Dient de Heer in vreze, *
juicht Hem toe met ontzag.
Aanvaardt onderricht, opdat de Heer niet zal toornen,  
en gij niet verloren gaat van de gerechte weg, *
wanneer straks Zijn toorn ontbrandt.
Gelukzalig zijn allen, *
die op Hem hebben vertrouwd”.
Psalm 2 vert. ROK Den Haag

De Orthodoxe Kerk is een oorspronkelijke christelijke geloofsgemeenschap.
Zij stamt onmiddellijk af van de Apostelen, die met Pinksteren bij elkaar kwamen en
de Heilige Geest ontvingen en als zodanig is Pinksteren haar jubileumdag.
De Orthodoxe Kerk is ook een ascetische Kerk, zoals het in de tijd van Johannes de Doper was, hetgeen de Apostelen in opdracht van Christus hebben voortgezet.
Je kunt dat heden ten dage nog tegenkomen in de catacomben [Rome] en
in de woestijnen van Egypte, daar laat
de oorspronkelijke Kerk nog steeds van zich spreken.
De behoeders van het oorspronkelijk christendom vinden wij
namelijk terug in het monnikendom, die zich bewust hebben teruggetrokken van
de Kerk, die zich in de seculiere wereld bevindt.
De criteria voor de eredienst worden daar met uiterste precisie voortgezet en
vormen een voorbeeld voor de gelovigen in de wereld.
Zij bidden ook voor de wereld, die immers door haar milieu aan
een grotere verleiding is blootgesteld dan
zij, die in de stilte leven.
Zij bidden en vasten en leiden een contemplatief leven, hetgeen met bidden,
vasten en onthouding en de verlangde ontmoeting met de Heer wordt doorgebracht.

Voor de mensen in de wereld is dit een bijna onmogelijke opgaaf, omdat
zij door allerlei verleidingen in dit proces worden gestoord.
Daarom wordt het monnikschap ook wel een roeping genoemd, op
de een of andere manier leidt God hen door Zijn aantrekkingskracht in deze richting.
Het binnentreden in een dergelijke gemeenschap is daarom veelal een langdurig proces,
een lange weg en velen besluiten op deze weg de beker maar aan hen voorbij te laten gaan.
Het is duidelijk dat de Orthodoxe Kerk, die nauw verwant is aan deze ascetische levensinvulling totaal anders is dan de christelijke gemeenschappen, die wij kennen.
Voor ons – die in de seculiere wereld leven – is christendom  meestal een verlangen naar de brandende aanwezigheid van Christus in deze wereld en daar is ook niets mis mee,
eenieder gaat zijn eigen weg naar het Hemels Koninkrijk.
Geroepen worden herkennen we eveneens in de ontmoeting van de Moeder Gods met de
Aartsengel Gabriël, toen zij via deze Goddelijke Boodschapper gevraagd werd de Moeder van onze Heer en Verlosser te worden. Uit haar [apocrieve] levensverhaal weten we dat hier een grote voorbereiding aan vooraf is gegaan; zij werd door haar ouders afgestaan, teneinde in het Heilige der Heilige op te groeien tot de geschikte vrouw om onze Heer en de Verlosser van ons allen in haar schoot te ontvangen.

In de hedendaagse wereld ontmoeten we een generatie, die niet gelovig- of atheïstisch opgroeit.  Zij zijn weliswaar heftig zoekende naar de zin van hun leven, maar geraken verdwaald in een wereld, die op fantasie haar grondslag heeft, religieus besef gaat in
de postmoderne cultuur gepaard aan wetenschap.
Aanhangers verenigen zich in theosofie, het hindoeïsme en het soefisme.
Al deze nieuwe stromingen verklaren dat zij ‘de nieuwe kleren van de keizer’ dragen en
maar weinigen bezitten de eerlijkheid hun eigenzinnige boeken, die
vaak onleesbaar zijn, te  bekritiseren.
Daarnaast zijn er groeperingen ontstaan, die berucht zijn om hun corruptie en dat mondt uit op financiële of eveneens op seksuele gedragingen.
Naïeve bekeerlingen worden misbruikt en de minnaressen vormen de basis voor de verspreiding van een misplaatst ‘Geloof’.
Homoseksueel gedrag wordt eveneens bevorderd – op zich worden ‘Vriendschappen’ door de Orthodoxie niet veroordeeld, maar de verleiding tot het lichamelijk gedrag wordt ten strengste afgekeurd, net zoals mensen, die een pedofiele geaardheid bekennen is
het oordeel van de Orthodoxe leer: ‘handjes en lichamelijkheden af!’.

Terug naar ons onderwerp – geroepen worden en de voorbereiding daarop.
Christus roept PetrusWij allen zijn op weg en omdat
wij mensen zijn glijden wij nogal eens uit,
met name in de wereld
– ook in kloosters, maar dan veel doortrapter,
gaat de tegenstrever, de duivel,
rond als een brullende leeuw,
zoekende wie hij zal verslinden
”.
1Petr.5: 8
De duivel zal er alles aan doen om christenen
klein te houden in hun Christelijk Geloof.
Er zijn vijf terreinen
op te noemen waarop
de duivel aanvalt:

1.]. In je persoonlijke leven [o.a. onreinheid op seksueel terrein.
      Tevens besmetting met occulte zaken.
2.]. In je relatie/huwelijk.
      weet je dit zuiver te houden, is er sprake van een blijvende verbintenis, en is                           samenwonen
 als voorbereiding op een blijvende verbintenis zuiver?
3.]. In het gezin. Hoe ben je als vader/moeder voor je kinderen? en als kind
      ten opzichte van je ouders?
4.]. Of je al dan niet ruimdenkend met de Gods Woord omgaat; is dat Woord nog levend             voor jouzelf of stel je vraagtekens bij de betrouwbaarheid van sommige delen?
        En zijn je seksuele opvattingen daardoor misschien ook al besmet terrein geworden?
5.]. Is het je star aan de wetten van je [nationalistische] geloofsgemeenschap houden,
        groter dan de Kracht van Gods Woord voor je hart?
De duivel zal er alles aan doen om een voet te krijgen tussen onze geestelijke kerk-deuren.
Vaak is dat een heel geleidelijk proces; zo geleidelijk, dat je
het misschien zelf nauwelijks in de gaten hebt.
Maar de tegenstander juicht als je onreinheid toelaat in je leven, als
je bepaalde opvattingen begint te relativeren, wanneer je
je meer laat leiden door wat medechristenen [van je] vinden dan
door wat God Zelf in Zijn Woord zegt.
Dit heb ik jou geschreven over hen, die je misleiden.
En wat jou betreft, de zalving, die je van Hem ontvangen hebt,
blijft op je en je hebt het helemaal niet nodig, dat maar iemand jou de les zal lezen; maar, 
zoals Zijn zalving jou leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen,
blijf in Hem, zoals zij het jou geleerd heeft”.
1John.2:26,27
Weest krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn Macht.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen
de verleidingen van de duivel;
bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij
elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met
alle volharding en smeking voor alle heiligen;
ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond
het woord geschonken zal worden, om vrijmoedig het geheimenis van
de Blijde Boodschap bekend te maken, waarvoor
ik een gezant ben in ketenen.
Dan zal ik daartoe
vrijmoedig kunnen optreden, zoals
ik behoor te spreken
”.
Eph.6: 10,18-20

God is met ons– want God is met ons –
Vrijmoedig betekent vrijmoedig,
zonder aarzeling je mening uiten.
Vergeet niet dat de Kerk via haar Boodschap duizenden jaren ervaring heeft in
hoe de tegenstrever christenen van hoog tot laag krachteloos kan maken.
Hij weet dat Gods Geest niet kan wonen in
iemand die onreinheid in zijn leven toelaat.
Hij weet dat je geestelijk leven krachteloos zal worden wanneer je loslaat wat
de Blijde Boodschap ons voorhoudt.
En dit zal zeker ook gebeuren wanneer
hoogmoed je geestelijk leven beheerst, wanneer
je je meer laat leiden door wat mensen van je vinden dan
door datgene wat onze Heer over nederigheid in Zijn Woord verkondigt.
Het Woord is vlees geworden, hetgeen betekent dat
het alleen onder de mensen wordt herkent, doordat
God zich over Zijn kinderen heeft ontfermd en
vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest
uit de maagd Maria, de Moeder Gods.
God werd mens als Vader, Zoon en Heilige Geest onder Zijn kinderen;
luisterde naar hen, stond hen te woord en ging op hen in.
Liefde en Geloof maken het Woord tot een handeling,
dit vormt het juk en de last, die Hij ons heeft voorgehouden.
Christus heeft dit juk en deze last voorgeleefd:
onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en onze smarten gedragen;
wij echter hielden Hem voor een geplaagde,
een door God geslagene en verdrukte
”.
Isaiah 53: 4

Wat is dat voor een vertrouwen, dat jij koestert?
Je meent zeker, dat louter lippentaal voor beleid en kracht tot strijden kan doorgaan.
Op wie vertrouw jij toch, dat je tegen Mij in opstand komt?
Zie, je vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die,
als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en
ze doorboort: zo is Farao, de koning van Egypte, voor
allen die op hem vertrouwen”.
Isaiah 36: 4-6

Hoort toch, gij huis van David!
Is
het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit?
Daarom zal de Heer Zelf jou een teken geven:
Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en
zij zal hem de naam Immanuel geven.
Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en
het goede te verkiezen.
Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal
het land ontvolkt zijn, voor wiens beide koningen jij Bang bent.
De Heer zal over jou, over jouw volk en over jouw vaders huis
dagen doen aanbreken, zoals er niet aangebroken zijn sinds de dag, dat
Ephraïm zich van Juda afscheidde, de koning van Assur!
En het zal te dien dage geschieden, dat de Heer de vliegen aan het einde van
de Egyptische Nijl-armen en de bijen in het land Assur tot Zich fluiten zal;
die zullen komen en met haar allen neerstrijken in de dalen der steile hoogten en
in de spleten der rotsen, in alle doornheggen en op alle drinkplaatsen.
Te dien dage zal de Here met een scheermes, aan de overzijde van
de Rivier gehuurd, met de koning van Assur, het hoofdhaar en
het haar van de benen afscheren, ja, ook de baard zal Hij wegnemen.
En het zal te dien dage geschieden, dat een man een jonge koe en
twee schapen in het leven zal behouden,
En dat hij wegens de overvloed van melk die zij geven, boter eten zal; want
boter en honig zal ieder eten, die in het land is overgebleven.
En het zal te dien dage geschieden, dat elke plek, waar duizend wijnstokken ter
waarde van duizend zilverlingen staan, voor de dorens en de distels wezen zal;
Met pijl en boog zal men daar komen, want het gehele land zal een en al
dorens en distels zijn.
En alle bergen, die met de hak bewerkt worden, daar zal men niet komen uit
vrees voor de dorens en distels, maar zij zullen slechts dienen om
er de runderen in te drijven en ze door de schapen te laten vertreden
”.
Isaiah 7: 13-25

En vervolgens zegt de Heer:
Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop met schrift, dat
voor eenieder leesbaar is:

Haastige buit, spoedige roof”.

Mattheüs EvangelistIn de Blijde Boodschap via de hand van Mattheüs
is bovenstaande Profetie opgenomen en
deze is op onze Heer en Verlosser van toepassing.
Het is niet koning Achaz, die met een dilemma zit,
maar Jozeph, de Verloofde van Maria.
Zijn verloofde is zwanger en niet van hem; hij
kan toch niet met haar trouwen?
De woorden van de engel Gabriël vertellen hem dat
Maria geen overspel heeft gepleegd, maar
zwanger is van de heilige Geest.
Hij krijgt de opdracht toch een relatie met haar
aan te gaan.
In tegenstelling tot Achaz gaat Jozeph niet
tegen de woorden van de engel in;
hij gaat een verbintenis met haar aan.
Doordat Mattheüs Isaiah’s woorden op Jezus heeft toegepast,
worden ze tevens belangrijk voor ons.
In tijden van onderdrukking, van dreiging, komt er een nieuwe Koning.
Een Koning die een nieuwe Heerschappij inluidt.
Het is deze Heilsboodschap Die onze kijk op het leven en
daarmee door het Leven, Christus Zelf, het leven zelf kan veranderen.
Geboorte-van-ChristusHet gaat er niet alleen om dat er [met Kerst] een kindje geboren gaat worden, maar
het gaat erom het leven met alle ellende
die erbij hoort, oorlogen, rampen,
ziekten en uiteindelijk de dood niet het laatste woord hebben.
Het zal niet eeuwig zo zijn, want
er komt een Verlosser.
Dat is door onze Heer en Schepper, onze God, Die onder ons leeft, aangekondigd
en dat geeft Hoop.
De Hoop dat er in Hem, Leven mogelijk is, dat het lijden niet uitzichtloos is.
Mensen die tot het besef komen dat hun situatie niet uitzichtloos is,
kunnen weer in beweging komen;
kunnen weer gaan werken aan verandering;
verbetering van hun [gemeenschappelijke] situatie.
Daarom begint redding met de aankondiging ervan.
Het is de boodschap van redding,
letterlijk de Blijde Boodschap, die de mens vrij maakt.

Moeder Gods-vasten & Gezonde spread voor bij het ontbijt

Ontslapen Moeder Gods [15 Aug] by Theophan Grec [ca. 1340 - ca. 1410]Dat vasten en het gebruik van groente eten gezond is,
behoeft niemand ons nog te vertellen.
Maar hoe zorg je er voor dat je en vast en die
aanbevolen 250 gram groente elke dag binnen krijgt?
Heel eenvoudig; smeer gewoon wat groente op je boterham!

8 gezonde groentespreads
Met deze recepten maak je voldoende beleg
voor vier tot acht boterhammen.
Bewaar wat je over hebt in
een afgesloten bakje in de koelkast.

PaprikaspreadPapikra
1 rode paprika
½ stengel bleekselderij
1 bosuitje
100 gram hüttenkäse
Citroensap
Paprikapoeder
?  : Maak de groente schoon.
Hak de groente met een staafmixer of in de keukenmachine klein.
Meng de groente door de hüttenkäse en maak de spread op smaak met een beetje citroensap en paprikapoeder.
             100 gram paprikaspread bevat:
115 kcal, 6 g eiwit, 15 g koolhydraten, 3 g vet,
1 g verzadigd vet, 3 g vezels, 0,59 g zout.

AubergineAuberginepuree
½ aubergine
1 eetlepel olie
½ gram knoflook
1 eetlepel tomatenpuree
4 takjes koriander    Doperwtjes
Mespunt kaneel
?  : Maak de aubergine schoon en snijd hem in blokjes.
Verwarm de olie in een koekenpan met een anti-aanbakbodem en
bak hierin de aubergine zacht.
Pers het teentje knoflook er boven uit.
Roer er de tomatenpuree door en bak dit even mee.
Laat de aubergine in 5 minuten gaar worden.
Voeg de korianderblaadjes toe.
Pureer de groente in de keukenmachine of met een staafmixer grof.
Laat het afkoelen en maak het op smaak met peper en de kaneel.
              100 gram auberginepuree bevat:
125 kcal, 5 g eiwit, 15 g koolhydraten, 4 g vet,
1 g verzadigd vet, 4 g vezels, 0,44 g zout.

DoperwtjesDoperwtjesspread
100 gram doperwten [diepvries]
1 bosuitje
100 gram hüttenkäse
Citroensap
?  
Kook de doperwtjes in
een bodempje water in 2 minuten gaar.
Laat de doperwtjes in een zeef uitlekken en afkoelen.
Maak het bosuitje schoon.
Hak het bosuitje en de doperwtjes met een staafmixer of in de keukenmachine klein.
Roer er de hüttenkäse door en maak de spread op smaak met wat citroensap en peper.
             100 gram doperwtenpuree bevat:
125 kcal, 7 g eiwit, 15 g koolhydraten, 3 g vet,
1 g verzadigd vet, 3 g vezels, 0,58 g zout.

kikkererwtenHummus met groente
blikje kikkererwten [uitlekgewicht ca 200 gram]
1 gram knoflook
½ theelepel gemalen komijn (djinten)
2 eetlepels halfvolle yoghurt
1 eetlepel olijfolie
½ citroen
½ kleine winterwortel of bosje radijs,
stuk rettich, hand spinazie, veldsla, rucola
?  : Laat de kikkererwten uitlekken.
Pureer de kikkererwten met een staafmixer of in de keukenmachine fijn.
Pers het teentje knoflook er boven uit.
Roer er de gemalen komijn, de yoghurt, de olijfolie, het sap van de halve citroen, wat geraspte citroenschil en wat peper door.
Maak de groente schoon. Rasp het of snijd eventueel in plakken.
Besmeer het brood [evt. met halvarine], de hummus en beleg met groente.
              100 gram hummus bevat:
              155 kcal, 6 g eiwit, 20 g koolhydraten, 5 g vet,
1 g verzadigd vet, 5 g vezels, 0,57 g zout.

Wortelspread
hüttenkäse100 gram hüttenkäse [ook cottage cheese genoemd, is
een frisse kwarkachtige kaassoort met een korrelige structuur.
1 winterwortel
1 theelepel mosterd
Citroensap

?  : Wrijf de hüttenkäse eventueel een beetje glad.
Schrap de winterwortel en rasp hem fijn.
Meng de geraspte wortel door de hüttenkäse en
maak de spread op smaak met wat mosterd en eventueel citroensap.
Besmeer de boterhammen [evt. met halvarine] en verdeel de wortelspread er over.
             100 gram wortelspread bevat:
120 kcal, 6 gram eiwit, 15 g koolhydraten, 3 g vet,
1 g verzadigd vet, 3 g vezels, 0,62 zout.

Groene groentespread
ontdooide diepvriesblokjes boerenkool60 gram diepvries spinazie of diepvries boerenkool [deelblokjes]
1 groene paprika
1 teentje knoflook
1 eetlepel pijnboompitten
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel geraspte oude 30+ kaas
Citroenrasp en citroensap

?  : Laat de diepvriesgroente ontdooien.
Maak de paprika schoon en snijd hem in stukken. Pel het teentje knoflook.
Pureer de groente met de knoflook, de pijnboompitten,
de olie en de geraspte kaas met een staafmixer of in de keukenmachine klein.
Voeg wat water toe om er een smeuïge massa van te maken.
Maak de spread op smaak met wat geraspte citroenschil,
een kneepje citroensap en peper.
             100 gram groente groentespread bevat:
135 kcal, 6 g eiwit, 15 g koolhydraten,
6 g vet, 1 g vet, 3 g vezels, 0,48 g zout.

Tomatentofu
sjalotjes met tomaat1 sjalotje
4 rijpe tomaten
1 eetlepel olie
½ eetlepel tomatenpuree
Gerookt paprikapoeder
100 gram tofu

?  : Pel het sjalotje en snijd het klein.
Was de tomaten en rasp ze grof of hak ze in stukjes.
Fruit de sjalot in de olie glazig. Bak de tomatenpuree even mee.
Voeg de geraspte tomaten toe met wat paprikapoeder en bak kort mee.
Voeg de tofu toe en prak alles tot een geheel. Laat de tofu afkoelen.
Besmeer volkoren boterhammen met [evt. halvarine] en de tomatentofu.
             100 gram tomatentofu bevat:
135 kcal, 6 g eiwit, 15 g koolhydraten,
5 g vet, 1 g verzadigd vet, 3 g vezels, 0,44 g zout.

Sandwichspread
Zonnebloempitten1 eetlepel zonnebloempitten
3 takjes selderij
1 eetlepel gebroken lijnzaad
½ sjalotje
1 geroosterde paprika [uit de pot]

?  : Rooster de zonnebloempitten in
een droge koekenpan goudbruin; w
as de selderij.
Doe alles bij elkaar en pureer het met een staafmixer of in de keukenmachine tot een grove spread. Maak eventueel op smaak met wat peper.
                100 gram sandwichspread bevat:
140 kcal, 5 g eiwit, 15 g koolhydraten, 5 g vet,                                                                                    1 g verzadigd vet, 4 g vezels, 0,62 g zout.

Orthodoxie & de Geloofsgemeenschap in Christus

Garden of Ominous DelightGezegend [hoe Heerlijk] is het Koninkrijk,
waar al de Heiligen zich verheugen in
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest !
”.

Terwijl Christus nog tot de scharen sprak,
zie, Zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem te spreken te krijgen.
En iemand zei tot Hem:
‘Zie, Uw moeder en Uw broeders staan                                                                                             buiten en proberen U te spreken te krijgen’.
Maar Hij antwoordde de boodschapper en zei:
‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders?
En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei:
Ziedaar Mijn moeder en Mijn broeders.
Want al wie de Wil van Mijn Vader doet, Die
in de Hemelen is, die is
Mijn broeder en zuster en moeder’”.
Matth.12: 46-50

Heiligen zijn degenen die na het ontvangen van de Genade van de Doop, de Heilige Geest hebben ontvangen en trachten de Pedagogie van de Blijde Boodschap in hun leven te realiseren. De vrucht van het opnieuw Geboren worden is de Geboorte in het Levend Water, [het lijden en de dood door het kruis] en de ontvangenis van de Genade van
de Heilige Geest, de verlossing van alle zonden en het
beoefenen van publieke, private en persoonlijke rechtvaardigheid.
Daarom zal alleen degene die de Wil van de Vader [God] doet,
het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan.
Een opsomming dan datgene wat als rechtvaardig wordt beschouwd,
staat centraal in de Bergrede.
Om het in de bijbeltekst in de gewone taal te zeggen:
Het echte geluk is voor mensen, die
weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld
”.
Matth.5: 3

Rechtvaardigheid

 • Publieke rechtvaardigheid heeft betrekking op het handelen in de publieke, openbare sfeer [o.a. de staat], maar werd later ook toegepast op andere in groepsverband gemeenschappen, welke rekening houden met anderen en begrip en gevoel hebben voor de maatschappelijke noden .
  Dit is het terrein van de distributieve rechtvaardigheid en van bestuurlijke theorieën.
  Private rechtvaardigheid heeft betrekking op het handelen in de privé-sfeer [van je eigen huishouden, je gezin, je familie, van de gemeenschap waartoe je behoort].
  Dit is het terrein van de vereffenende of ruilrechtvaardigheid en van de ethiek.
  Persoonlijke rechtvaardigheid ten slotte heeft betrekking op het handelen ten opzichte van jezelf.
 • Algemene rechtvaardigheid heeft betrekking op het domein van de ‘algehele voortreffelijkheid’.
  Deze kan gezien worden als het in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de
  deugd van rechtvaardigheid.
 • Specifieke rechtvaardigheid heeft betrekking op concrete situaties, waarbij rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid een rol spelen.
  Hierbij wordt een verder onderscheid gemaakt tussen vereffenende of commutatieve en distributieve rechtvaardigheid.
 • Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op het verdelen van “alles wat er te verdelen valt”
  over de leden van een bepaalde [geloofsgemeenschap] gemeenschap.
  Hierbij dient sprake te zijn van onpartijdigheid en
  dient het gelijke gelijk en het ongelijke ongelijk behandeld te worden;
  voor een ongelijke verdeling dient een specifieke reden te zijn [en niet een bepaalde eigen visie, zoals een stokpaardje].  Er bestaat alleen de proportionele beloning naar verdienste, maar er
  zijn ook meerdere andere redenen mogelijk.
  Vereffenende [of ruil]rechtvaardigheid heeft betrekking op alles wat niet te verdelen valt, maar
  wat individuen die op min of meer gelijke voet staan, onderling ruilen of verhandelen.
 • Bij ruilrechtvaardigheid kan dan weer een onderscheid worden gemaakt
  tussen vrijwillige [commutatieve] en onvrijwillige [retributieve] ruil.
  Van een vrijwillige ruil is sprake wanneer beide partijen iets geven en
  er iets van gelijke waarde voor terugkrijgen, bijvoorbeeld wanneer men iets ruilt of koopt.
  Bij een onvrijwillige ruil ontbreekt deze wederkerigheid, hetgeen
  daarom ook vraagt om een vergelding of een bestraffing.

Christ is the brad of HeavenChristus is het Brood dat
uit de Hemelen is nedergedaald,
niet om Zijn Eigen Wil te doen, maar
de Wil van Hem, Die Hem gezonden heeft.
En dit is de Wil van Hem, die Christus gezonden heeft, dat Hij van alles wat God, de Vader  aan Hem gegeven heeft,
niets verloren zal laten gaan, maar
dit zal  opwekken op de Jongste Dag.

Want dit is de Wil van Christus’ en Onze Vader, dat
een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft,
ook eeuwig Leven zal hebben, en
dat Christus hem zal hem opwekken op de Jongste Dag
”.
cf. John.6: 39-40
God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heeft dus alles in het werk gesteld
om ons zondaars van onze zonden te verlossen; het enige wat wij dienen te doen is,
in Hem te geloven door een Christelijk leven te leiden,
de Pedagogie van de Blijde Boodschap in ons leven te realiseren.
Hoogmoed of ijdelheid wordt daarom beschouwd als de ergste van
de zeven zonden en vormt tevens de bron van de overige zonden.
Hoe verderfelijk de passie van de hebzucht wel niet is
verhaalt de gelijkenis van de rijke dwaas:
☞ – Iemand, die alles in overvloed heeft –
rijke uitgestrekte velden welke een rijke oogst op levert –
is nog steeds niet tevreden; hij wil méér, steeds méér.
In plaats van zich te verheugen en God te danken voor een overvloedige oogst,
wordt hij in beslag genomen door zorgen en reflecties: Wat te doen?
Waar kan deze persoon nog meer rendement halen, nog
meer gemeenschappen onder zijn beheer krijgen?
De vruchten van de overvloed beheersen hem;
verloren is de vrede, zijn rust is vervlogen.
Eindelijk heeft hij een helder idee nog meer voorraadschuren.
De ene gemeenschap zal ik tekort doen – hen in hun groei belemmeren en
ik zal elders een nog grotere en belangrijker voorraadschuur verkrijgen.
En ik zal er nòg meer succes oogsten en eer en goederen vergaren.
En dan zal ik tot mijn ziel zeggen:
Ziel, je hebt veel en voor meerdere jaren lof bereidt, je behoeft je niet langer
druk te maken over de moeite die je je hebt getroost;
het wordt nu tijd je over de toekomst van jouw domein te verheugen;
tijd om een feestje te gaan bouwen.

Spiritual Teaching & Discipleship☞ – Hoogmoed en ijdelheid hebben echter hebzucht tot gevolg en
vormen de basis voor gemotiveerde geestelijke mishandeling …
Hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen,
met name als door het bezit van een van deze men een ander ontwikkeling ontzegt.
De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping en diefstal.
Ze ontstaan door geweld, manipulatie of                                                                                             door de autoriteit van degene, die deze                                                                                               hebzucht bedrijft.
In het Eerste Verbond hebben reeds onderkent dat offers geen volmaaktheid hebben gebracht, want zij, die offeren worden niet bevrijd van hun zondebesef.
Laten we echter wel wezen ook door de Doop en wijdingen, waarvoor een volmaakt Offer is gebracht, wordt het zondebesef niet uit de wereld geholpen.
Sterker nog, juist doordat de christenen zien met hoeveel Liefde Christus Zijn Offer heeft gebracht, dringt het pas goed tot ons door hoe verschrikkelijk onze zonden zijn.
Geen sterker zondebesef dan aan de voet van het Kruis!
Maar – juist aan de voet van het Kruis breekt ook de Vreugde door: daar is
deze schuld is werkelijk verzoend.
Mét dat beseffen wij gedoopte christenen hoe zwaar de last is, welke
wij aan onze Verlosser mogen overdragen.

Voorafgaand aan de Gelijkenis van de zaaier,
waarbij het zaad wat wordt gezaaid door onszelf
in goede banen [in goede grond] dient te worden geleid,
horen we:
En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom spreekt Gij tot hen in Gelijkenissen?
Hij antwoordde hun en zei:
Omdat het u gegeven is de Geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen, maar hen is dat niet gegeven.
Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar
wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.
Dààrom spreek Ik tot hen in Gelijkenissen, omdat
zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
En aan hen wordt de Profetie van Isaiah vervuld, die zegt:
Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en
ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want
het hart van dit volk is vet geworden, en
hun oren zijn hardhorend geworden, en
hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en
met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en
zich bekeren, en Ik hen zou genezen.
Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd
te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en
te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord
”.
Matth.13 : 10-17

Angst voor de meerderheid in de wereldIk ben bang geworden voor elke meerderheid,
met name wanneer deze
het idee heeft de Wijsheid in pacht te hebben.
Bovendien, waar wordt het belang van de meerderheid gediend als degene die tot medezeggenschap aangezocht worden, bestaan uit mensen, die de andere, de uit- verkorene slechts naar de mond spreken.
Elke meerderheid heeft namelijk de onbedwingbare en onhebbelijke neiging om haar wil tot wet voor allen te verklaren. Niet allen Gelovigen uit het oosten maar ook christenen hebben zich op dit punt, toen zij zich een meerderheidspositie verwierven, regelmatig
van hun slechtste kant laten zien.

Niet voor niets is er in de westerse landen sprake van een Kerk-xit, omdat
de meer ontwikkelde beminde gelovigen – mede door toedoen van de Concilies –
een breuk hebben waargenomen met het verleden.
Geloven gebeurt vanuit het hart en niet op basis van opgelegde en gepropageerde regels.
Besluiten worden al sinds mensenheugenis – ook in het geval van Concilies genomen –
en pas na verloop van tijd, wanneer de christengemeenschap datgene wat
in hoogwaardige Synodes is vastgelegd, 
als algemeen aanvaardbaar beschouwd, m.a.w.
wanneer dit  door het gehele [christen]volk gedragen wordt.
Besluiten ten uitvoer brengen is een proces, waar veelal vele eeuwen overheen gaan.
Niet de bisschoppen gaan voorop, maar de kudde.
Begrijp me goed, de christelijke Kerk is geen democratie,
het Geloof en het volgen van de Pedagogiek van Christus is van een geheel andere orde;
de Kerk is een Godsgeschenk en zeker wanneer je ziet waar extremisme in
andere delen van de wereld toe kan leiden. 
Zo is eveneens het beeld van de Goede Herder, de Herder, die als opperste Dienaar
de kudde volgt en waar deze dreigt af te wijken zijn hond [de plaatselijke pastor]
aanwijzingen geeft om een en ander bij te sturen.
Bisschoppen [ook de Patriarch en de Paus is een bisschop] of oversten van religieuze instituten hebben een dienende en toezichthoudende  functie en
nemen
‘nimmer’ het voortouw; op deze wijze hebben de opvolgers van de Apostelen eeuwen lang hun effectiviteit getoond.
Er zal bij de aanstelling van bisschoppen scherper gekeken dienen te worden
naar de originele visie op het bisschopsambt;
volgens het profiel -dienstbaar-, ruikend naar de kudde, bereid voor het heil van
iedere gemeenschap en de verloren schapen risico’s te nemen.
Veelal betekent dit niet nòg méér schuren te bouwen, maar
de aandacht richten op de vervolmaking in het geloof van de bestaande gemeenschappen.

☞ – Het is ons christenen gegeven: 
de Geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen,
maar zij, die overeenkomstig de wereld leven, is dat niet gegeven.
Want wie heeft, hem zal gegeven worden en deze zal overvloedig bezitten;
maar wie niet heeft, ook wat hij heeft,
hem zal ontnomen worden.
“Zalig zijn degenen die niet zozeer iets over God hebben leren kennen,
maar die God in zichzelf en met zichzelf meedragen”.

Heilige Gregorius van Nyssa

Christus, de Vrucht van het LichtOnze God is een God met Wie je dagelijks omgaat, deze relatie is er één van Liefde.
God is Degene, Die het initiatief neemt door ons
onvoorwaardelijk te confronteren met Zijn Liefde voor ons; God houdt van ons zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. 
God is blij om ons deelgenoot te zien worden van Zijn Family.
In de Blijde Boodschap overeenkomstig het evangelie van Mattheüs horen we Jezus zeggen:
“Diegenen zijn Mijn moeder, Mijn zusters en Mijn broeders; Die onafgebroken de Wil van Mijn Vader
in de Hemelen volbrengen, dat zijn mijn broeders,       zusters en mijn moeder”
.
Soms dwalen we echter af en
we proberen onszelf achter allerlei dingen te verschuilen.
God geeft ons echter niet op.
Gods Liefde wil dat wij Hem vergezellen in Zijn Goedheid en Heiligheid.
Een van de manieren waarop we deze Liefdesrelatie met God kunnen volbrengen
is door het Gebed te onderhouden; op deze manier
leerde Jezus ons immers God ‘Vader’ te noemen.
Deze oproep bevestigt de Vader-kind-relatie tussen ons en God.
Je kunt wel of niet een echte relatie met je bloedeigen vader hebben gehad, die
welwillend aandacht voor je had en werkelijk zorg droeg in je leven.
Jezus vertelt ons dat ‘de Hemelse Vader’ nog oneindig meer zorg voor ons draagt;
veel meer dan het aardse vaders die immers niet altijd even perfect zijn.
Kunt jij nu in een periode van stilte ervaren dat God, onze Hemelse Vader:
Zich over ons ontfermt vanuit Zijn oneindige Liefde?
In de Blijde Boodschap overeenkomstig Mattheüs waarschuwt Jezus
Zijn eigen discipelen tegen het imiteren van de “dik-doeners”, de “huichelaars ‘.
Hij waarschuwt tegen de omhaal van woorden, zoals de heidenen [Matth. 6: 5-7];
maak geen gebruik van ellenlange woorden en langdurige diensten.
Gebed is een relatie Hetgeen Zich uit  en ervaren wordt vanuit
de persoonlijkheid en de persoonsgebonden relatie met God.
Net als tegenover anderen dienen we ons ten opzichte van God te
gedragen als wie we werkelijk zijn 
en dat is wat Jezus ons aanbiedt.

Onze Vader
Wanneer gij bidt, zeg dan:
‘Vader, Uw Naam zal worden geheiligd;
Uw Koninkrijk zal komen;
geef ons elke dag ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze onvolkomenheden,
zoals ook wijzelf eenieder vergeven, die
ons iets schuldig is; en
leid ons niet in verzoeking’
.
Luc 11: 2-4
Hoe zou jij graag je relatie met God ervaren en tot uitdrukking brengen?
Hoe zit het met al diegenen uit je omgeving je collega’s [in jouw gemeenschap]?
Jezus zegt: ‘Vraag en het zal je gegeven worden’.
Wees daarom zo open als je maar kunt zijn en
vraag God datgene wat je werkelijk nodig hebt,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

2e Zondag na Pinksteren – Alle Heiligen der Lage Landen

Ο Χριστός καλεί τους μαθητές τουToen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders,
Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder,
een net in zee werpen; want zij waren vissers.
En Hij zei tot hen:
‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken’.
Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.
En vandaar verder gegaan zijnde, zag Hij nog twee broeders,
Jacobus, de zoon van Zebedeus, en                                                                                                     Johannes, zijn broeder, in het schip met                                                                                             hun vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren
hun netten in orde te brengen, en                                                                                                         Hij riep hen.
Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden Hem.
En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun Synagogen en
verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk en
genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk
”.
Matth.4: 18-23

De heiligenEn wat moet ik nog verder aanvoeren?
Immers, de tijd zou mij ontbreken, als
ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de Profeten, 
die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend,
de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd,
de kracht van het vuur gedoofd hebben.
Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij Kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.
Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen
hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat
zij aan een betere Opstanding deel mochten hebben. 
Anderen weer hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap.
Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen,
onder ontbering, verdrukking en mishandeling – de wereld was hunner niet waardig –
zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. 
Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is,
hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat
zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.
Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het Geloof,  die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het Kruis op Zich genomen heeft”.
Hebr.11:32- 12:2a

deur met afbeelding van PaulusDe meest succesvolle kwalificatie die
de apostel Paulus aan zichzelf gaf is:
  – “Degene, die de zorg droeg van al de gemeenten [de kerken]!” -.
2Cor.11: 28
Alsof het universum een huis is [was], zorgde hij voor de redding van allen en zette hij zich in om hun problemen op te lossen.
Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen”.
Hand.20: 31
Hij zette zich niet alleen in voor de christelijke gemeenschap als geheel [als een soort beheerder van een concilie] maar deed dit tevens voor ieder van zijn volgelingen, voor eenieder stuk voor stuk afzonderlijk.
Bij deze inzet heeft hij veel moeilijkheden ondervonden.
Soms leverde dit disputen op met pseudo-gelovigen, soms met zijn landgenoten, de Joden, die als heidenen werden beschouwd, maar
regelmatig waren het tevens zijn eigen geestelijke kinderen, die
het hem lastig konden maken.
Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden
zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van
de Heer Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft:
Het is zaliger te geven dan te ontvangen
”.
Hand.20: 35
Dat wil zeggen.
Hoewel het misschien geen zin had, worstelde hij maar voort.
En hij was niet alleen maar verontwaardigd, voor de problemen, die
hij op zijn weg ontmoette.
Hij uitte onafgebroken zijn dankbaarheid aan Christus en
was voor zijn gemeenten als een beschermengel.

Christen, een gepassioneerd levenMaar wat was Paulus’ wapen?
Zijn grote troost en zijn steun
was het Gebed; hij beschouwde het Gebed niet als nutteloos of klaagde dat
hij het zo druk had met z’n werk, zoals
zo velen van ons dit benaderen, maar
hij beschouwde het Gebed als
zijn belangrijkste spirituele werk.
Het Gebed, het verbonden zijn met Christus was voor de Apostel als
een “Heilige Verbintenis” [een verbond, dat                                                                                       hij was aangegaan] om de diverse                                                                                                         wisselvalligheden van zijn leven en werk                                                                                             aan te kunnen.
Hij, de God van de Vrede, heilige u geheel en al en geheel uw geest, ziel en lichaam
moge bij de komst van onze Heer Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
Broeders, bidt ook voor ons, apostelen”.
1Thess.5: 23-25
Hij vroeg zijn geestelijke kinderen, die hem waren toevertrouwd, voor hem te bidden en
hem op die manier te ondersteunen – de Blijde Boodschap in de wereld te verkondigen.
Hij aarzelt niet om te bekennen dat God hem dient te ondersteunen
aan grote gevaren te ontkomen:
Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die
ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen
hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten;
ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat
wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, Die de doden opwekt.
En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen:
op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder verlossen zal,
terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit velerlei mond
voor de Genade,  ons geschonken, veelvuldig dank gebracht zal worden voor ons
”.
2Cor.1: 8-11
En vervolgens geeft hij nog laatste aandachtspunten mee en
zaken waar zowel gelovigen als de herders van Azië
na zijn heengaan rekening mee dienen te houden.
Hij voorspelt heel droevige gebeurtenissen die
zowel hem als de Kerk zullen overkomen en
zegt hen niet te wanhopen, maar zichzelf
toe te vertrouwen aan de zorg van God.
En nu, ik draag u op aan de Heer en de Belofte van Zijn Genade,
aan Degene, Die bij machte is te bouwen en
het erfdeel onder alle geheiligden te doen toekomen”.
Hand.20: 32
En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en
heeft hij met hen allen gebeden

Ook hij heeft zich door te knielen vernederd en
heeft met hen tot God gebeden om
in hun strijd gesterkt te worden.

Paulus is in het gebed voor ons een rolmodel geworden.
De heilige Johannes Climacos [van de Ladder] schrijft dat in het gebed
God een vrome tiran is”, dat wil zeggen:
God werpt de mens in zijn gebed terug op zichzelf; Hij laat de mens voor wat hij is.
Zoals het menselijk lichaam dat gescheiden is van de ziel dood genoemd wordt,
is ook de ziel van de mens, die zichzelf in gebed niet aanmoedigt,
ellendig, ten dode opgeschreven en begint te stinken.
De meest bittere dood voor de mens is hem het Gebed te ontnemen.
Profeet Daniël
Als 1e voorbeeld kunnen we
de profeet Daniël aanhalen.
Hij gaf de voorkeur in de put
met leeuwen te belanden, maar
“Zodra Daniel vernomen had, dat
het bevelschrift geschreven was,
ging hij naar zijn huis; nu had hij
in zijn bovenvertrek open vensters
aan de kant van Jeruzalem; en
driemaal daags boog hij
zich neer op zijn knieën en
bad en loofde zijn God,
juist zoals hij dat tevoren placht te doen.
Toen snelden die mannen toe en vonden Daniel biddend en smekende tot zijn God.
Dan.6: 11,12
De profeet Daniël knielde en bad,
zoals hij 3x daags gewoon was, in zijn zolderkamer.
Gebed geeft de mens moed en
levert hem een verbeterd leven.
Als 2e voorbeeld komen we toch weer bij de Apostel Paulus.
Heilige Callistos II [22 Nov, Patriarch van Constantinopel in 1397]De Heilige en [maar 3 maanden] verkozen
Oecumenisch Patriarch van Constantinopel
Caillistos II [1397, Xanthopoulos], die
zoch terugtrok als kluizenaar
[in de kluis van de H.Onufrios  van het klooster van Pantocrator op de berg Athos]
vervolgens belangrijke werken over
het Gebed en het monastieke leven schreef schrijft:
Paulus was degene:
  die grote geestelijke steun ondervond;
  die de gehele toenmalige wereld door heeft gereisd en de Blijde Boodschap verspreidde;
  die meer dan de ander Apostelen gevangen heeft gezeten;
  die demonen heeft overwonnen;

 • die in Christus Naam wonderen heeft verricht;
 • die door zich als woordvoerder van Christus te gedragen volkeren aan Hem verbond;
 • die tot en met de derde Hemel is opgeklommen;
 • die de behoeder van de wereld is geworden
  heeft de moed daartoe verkregen door niets anders verkregen dan door Gebed!
  cf.”hoofdstukken over het gebed”.

Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,
naar wie alle geslacht in de Hemelen en op de aarde genoemd wordt,
opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,
opdat Christus door het geloof in uw harten woning zal maken”.
Eph.3:14-17 en
Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben,
niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van
Zijn Wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
om met de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen,
in alle goed werk Vrucht te dragen en op te groeien in de Rechte Kennis van God
”.
Col.1: 9,10

Heilige Johannes Chrysostomos● Ten 3e beschrijft de Heilige Johannes Chrysostomus
de sfeer van Paulus inzake het Gebed als volgt:
Hij verzocht daarom zijn broeders voor hem te blijven bidden, opdat hij in staat zou blijven opbouwend actief te blijven, opdat het Woord des Heren voortgang zou blijven vinden.
Vergelijk:
“Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang zal hebben en verheerlijkt zal worden, evenals bij u en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen.
Maar wel getrouw is de Heer, Die u sterken zal en u zal bewaren voor de boze.
En wij vertrouwen in de Heer van u, dat gij, hetgeen wij (u) bevelen, niet alleen doet, maar ook zult blijven doen.
De Heer zal uw harten neigen tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
Maar wij bevelen u, broeders, in de Naam van de Heer Jezus Christus, dat
gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt,
in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt.
Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden,
daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn

2Thess.3: 1-7
Gebed zorgt voor vele dingen, zolang het wordt gedaan met Liefde en nederigheid.
Vele malen heeft dit Geloof, met de vraag in de gebeden van anderen, zijn uitwerking geschonken aan degenen voor wie gebeden werd.
De vruchten van het gebed zijn talrijk.

☞ – De vruchten van Paulus ‘gebed
God is aanspreekbaar voor allen; 
Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, Die in de Hemelen is; want
Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen
”.
Matth.5: 45
Om bij Hem in de gunst te komen behoef niets anders te doen dan het Hem te vragen en
zal Hij Genade en goederen doen toekomen aan degenen die hun leven doorbrengen
overeenkomstig de wensen en gebeden die jij Hem stelt.
De apostel Paulus bad veel en hij werd overeenkomstig
met veel Vruchten van zijn arbeid vervuld.
Laten we er een aantal opnoemen:

 • Ongetwijfeld heeft de prediking van Paulus velen gered van ongerechtigheden en
     leidde dit hen naar het Ware Licht, want er staat geschreven:
     ” Zo nam het Woord des Heren onder de mensen
  krachtig toe en het werd steeds sterker”.
        Hand. 19: 20
 •    “Door zijn woorden geloofden velen, terwijl door hun gebed
  het geestelijk leven werd vastgesteld, want door zijn gebed maakte hij mensen tot            tempels van de Heilige Geest tot verblijfplaats van Christus in hun hart.
       cf. Eph.3:17
 •    “Vanwege Hun Geloof in de Heer Jezus en hun liefde tot al de gelovigen [heiligen]
  is Paulus onafgebroken de Heer blijven bedanken en
  heeft hij hen bedacht in zijn gebeden.
       cf Eph.1: 16
 •     ” God heeft zijn volgelingen wel gedaan en Paulus beschouwde zichzelf als
  mede-begunstigde; onder andere doordat God vele drenkelingen                                          onderweg van Malta aan de verdrinkingsdood deed ontkomen.
        Hand. 27, 21-25
 •       Voortdurend gebed voor anderen heeft
  zijn grote voorliefde voor hen aan de dag gelegd aan ons laten zien.
 •       Niemand heeft spijt gehad van zijn gebeden, voor                                                                     zowel de naasten als hun tegenslagen en                                                                                       aldus was hij het werktuig van hun keuze.

GebedHet voordeel van het gebed van anderen:
  De vraag of het juist is om anderen aan te moedigen om
voor ons te bidden voor ons wordt door de Kerkvaders bevestigend beantwoord.
Als degene die voor ons zullen bidden, zo liet hij  Theophilos weten, kunnen we daaruit veel voordeel behalen.
Trouwens, de Heer bad Zelf om het Geloof van Petros
veilig te stellen [Luc.22: 32].
  In de Orthodoxe kerk is het gebruikelijk via dyptiekbriefjes gebeden voor de vele menselijke behoeften aan de priester kenbaar te maken, welke hij naast het Lam op de schotel legt, waarna deze gebeden in het Bloed van Christus opgenomen en door de communicerenden mede genuttigd wordt .
  Buiten de traditionele gebeden in de Goddelijke Liturgie vraagt de Kerk ons                            aandacht te schenken aan degenen, die ons gebed om ondersteuning van God,                        zo hard nodig hebben.
Zo kunnen wij op iedere zaterdag onze martelaren en voorouders gedenken
door thuis een kleine panaghida te houden, of onze geestelijke vaders te vragen                     voor ons te bidden.
   Ouders dienen voor hun kinderen te bidden en andersom.
Wanneer de apostel Paulus het gebed van anderen onder de aandacht brengt,
is dat omdat we hier veel meer van nodig hebben, in feite niet zonder kunnen.
wanneer zorgen niet gedeeld worden met God [en de naasten],
stellen wij Hem [en hen] niet in staat onze Hoop aan Hem [en hen] kenbaar te maken
”,
zo schrijft de heilige Gregorius van Nyssa.

Er zijn vele manieren om tot God en zijn toegewijden te bidden,
ieder voor zich is weer verschillend van de andere;
er bestaat namelijk geen enkel gebed dat schadelijk zou kunnen zijn;
zelfs wanneer wij God onze persoonlijke verontwaardiging kenbaar maken
zal God zich in Liefde over Zijn kinderen bekommeren.
Hij die zich in gebed God voor ogen stelt,
hetgeen ook nog eens versterkt kan worden door de gebeden van anderen,
bevestigt dat Gods Heilig Volk zich beschermd weet
door – het beste wapen – wat er bestaat;
de duivel staat hier ‘machteloos’ tegenover.
De kracht van het gebed is groot,
terwijl de Voordelen voor
de biddende mens
alleen maar toenemen.

Wanneer u in deze de spiegel van de Blijde Boodschap
bewust bent geworden van uw eigen situatie,
dan mag u niet tot nadenken en piekeren vervallen,
maar niet u datgene wat in uw ziel opstijgt
voor God bloot te leggen.
Zodra u in het gebed alles hebt uitgesproken,
dient u het Woord Gods weer tot u te laten spreken en
niet al te lange tijd stil te staan bij de richting,
vaart en de beweging van uw eigen gevoelens en stemmingen.
U dient uzelf te dwingen weg te kijken en u onder het
Woord van God te stellen en
Hem antwoord te geven.
We dienen daarom dikwijls maar kort te bidden, opdat niet
bij een lange duur de slimme en boosaardige vijand
in ons hart iets kan uitzaaien.

Help, ik verdrinkWelke activiteit, rumoer en droefenis
er om je heen ook moge zijn,
wat voor opgekropte woede en zorgen
je aandacht ook opeisen,
  je dient dat centrum en de stiltes in je te hervinden,
  je opnieuw te concentreren op dat moment van rust,
  de schreeuw om Vrede:
Heer kom mij te hulp, Heer, haast u mij te redden’,
die alleen God je kan geven.

En toen Christus het schip binnenging,
volgden zijn discipelen Hem.
 En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee,  zodat de golven over het schip sloegen;
maar Hij sliep.
En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden:
‘Heer, help ons, wij vergaan!’.
En Hij zei tot hen:
‘Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?’.
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee en het werd volkomen stil.
En de mensen verwonderden zich en zeiden:
‘Wat voor Iemand is Deze, dat
ook de winden en de zee
Hem gehoorzaam zijn?’
”.
Matth.8: 23-27
Voor ons kleinmenselijk verstand is het maar moeilijk bovenstaande reactie
van God te bevatten. Hij lijkt Zich totaal niet te bekommeren over
de storm die over jouw zee raast.
Maar hij is wel – echt verrast –  door
de schrik en de angst van jou als Zijn vriend.
Hoe komt het dat je niet ziet dat je volkomen veilig bent met Hem in jouw omgeving?
De zee is het symbool van de chaos [Tohu wa bohu (תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ)] waaruit
God de wereld heeft geschapen; de stoornis waar deze wereld zo vaak op terug valt.
Hoe beheers ik al die kleine en grote chaotische momenten in mijn leven?
Wat moet ik – als Christus volgeling – doen met al de pijn, die ik tegenkom?
Hoe verdedig ik me daartegen, hoe vang ik dat op?
Ontwerp ik mezelf aan die aanvallen en ga ik levenloos verder?
Of zet ik al mijn vertrouwen op de Heer?
Jezus is daar met ons al die tijd, onafgebroken.
Deel je zorgen met Hem:
‘Heer, help ons, wij vergaan!’
Luister naar wat Hij zegt, kijk naar wat Hij doet.
Blijf geloven en ervaar dat jezelf gedragen wordt;
stel – in je gebed –  je vertrouwen op de Heer uw God;
Hij zal niet toestaan dat Zijn dienaar zal omkomen.
Ga met Hem in gesprek en deel je zorgen en onzekerheden met Hem.
En spreek vervolgens je dank tot Hem uit
voor alles wat Hij voor jou betekent.