Augustus, de 21e Heilige Apostel Judas Taddeüs & martelaar [† ca 70]

Judas Thaddeüs, apostel – Αγίου Θαδδαίου του Αποστόλου

    Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei:
‘ Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard [de Kerk]. En hij antwoordde en zei: Ja, heer, maar hij ging niet.
Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zei:
    Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch’.
Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?
Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen:

Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.
Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd.
De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd” Matth.21: 28-32.

    Mocht het echter van belang zijn, dat ik ook de reis maak, dan zullen zij met mij reizen. En ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik zal de reis door Macedonië doen,  maar dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden, misschien wel de winter doorbrengen, zodat gij mij kunt voorthelpen, wanneer ik verder reis.
     Want ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien de Heer het toestaat.
Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efese [Hebr.= ‘toegestaan’] blijven; want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn [ontzettend] vele tegenstanders.
Wanneer Timotheüs* [Hebr.= ‘God vererend’] komt, zorgt er dan voor, dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren evenals ik; laat niemand hem dan geringschatten. Maar helpt hem voort in Vrede, opdat hij tot mij komen kan, want ik wacht op hem met de broeders.
En wat broeder Apollos [vernoemd naar een van de belangrijkste oud-Griekse, Romeinse mythologische godheden] aangaat, hem heb ik herhaaldelijk verzocht met de broeders tot u te gaan, doch hij wenste [‘ eigenwijs ‘] bepaald niet nu te gaan, maar hij zal gaan, zodra het hem gelegen komt1Cor.16: 4-12.
*     Timotheüs is de zoon van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader uit Lystra. Hij was een leerling en medewerker van Paulus die hem waarachtig kind in het geloof noemt.
Hij kreeg verschillende belangrijke opdrachten. Zo bleef hij in Efese achter om te voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer zouden onderwijzen en zich zouden verdiepen in [hoogmoedige] verzinsels.

What would Jesus do?

Apostolische navolging
”     Indien je God wilt dienen, bereid je hart dan niet voor op lekker eten en drinken,
verwacht geen rust of een gemakkelijk leventje, maar wees je bewust dat je zult lijden, zodat je alle verleidingen, problemen en verdriet kunt verdragen.
Bereid je dan voor op zware lasten, op vasten, spirituele worstelingen en veel ellende, want ‘door vele ellende te ondergaan‘ wordt ons geboden ‘het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan‘.
We dienen niet te vergeten dat het hemelse koninkrijk met geweld wordt ingenomen, en zij die hierbij geweld gebruiken, grijpen het met beide handen aan, omdat het waarachtige geluk van de ware overwinning alleen door pijn wordt verkregen.
Zelfs wanneer je je soms alleen en eenzaam voelt in al je beproevingen,
indien je dicht bij God’s wil probeert door te gaan en dat ook te blijven,
zal God jou altijd wel iemand namens Hem sturen, die klaar staat om je te helpen. Hij zal je echter altijd bij voorkeur liever alleen laten vechten, opdat
jij persoonlijk de volheid van de overwinning in ontvangst kunt nemen.
Wereldse genoegens, als pracht en praal, rijkdom, aanzien en macht, zijn
slechts wereldse illusies, zoals wolken zonder regen die door allerlei winden worden voortbewogen.
Laten wij echter in alles wat wij doen, in de beslissingen, die wij nemen,
slechts – ‘in Christus’ – de eeuwige vervulling zoeken, en de waarachtige zaken nastreven welke alleen door de pijn heen, door ons kruis op te nemen, kan ontstaan”.
conf. Sergius van Radonezh

Christus en de twaalf Apostelen

Apostelen van Christus.
Apostelen van Christus komen tot de wereld om verlossing te brengen voor al de mensen.
Judas Taddeüs is één van de twaalf apostelen van onze Heer en Verlosser.
De naam ‘Taddeüs‘ betekent zachtaardig en dient dus niet te worden verward met
de apostel waarover de Heer Zelf het oordeel toekomt, die andere Judas, net zoals degene die zijn werk zegt te gaan doen, zijn plicht verzaakt.
Wanneer we het Evangelie van vandaag lezen deed de laatste uiteindelijk, hoewel
het helemaal niet aantrekkelijk was, wat hem werd opgedragen.
De twaalf apostelen en het apostolische ambt is hen door de Heer aangereikt.
Hij benadrukte daarmee dat zij hier geen Glorie, rijkdom en eer mee zouden bereiken, maar dat je  het kruis van ‘de wereld’ op je dient te nemen, je eigen leven dient te verachten teneinde het toekomstige leven te bereiken.
De heilige apostelen verkondigden hun Geloof in Jezus Christus in onze gehele omliggende ruimte [Kosmos] tot aan de sterren en de planeten in het heelal aan toe.
Zij zijn ooggetuigen, die Zijn Pedagogie hebben onderstreept en zijn als zodanig veelal gekroond met de krans van het martelaarschap, want profeten worden nu eenmaal gedood of op z’n minst buitengesloten.

Apostles Judas Thaddeüs and James the Less, German school 15th cnt

Judas Taddeüs wordt geïdentificeerd met Judas, de broeder van Jaäcobus,
de Mindere en is als zodanig een mogelijke broer van onze Heer. Dit maakt op zich niet uit, want overeenkomstig de leer van onze Heer nemen wij allen – als kind van God – een gelijkwaardige positie in:
onze Heer doet niet aan persoon’s verheerlijking, de enige die wij verheerlijken is God, in de heilige Drieëenheid.
De zachtmoedige, Taddeüs, was waarschijnlijk eveneens een visser, hoewel er ook stemmen opgaan dat hij, net als zijn vader Jozef timmerman was. Ná de Hemelvaart des Heren zou hij samen met Simon met Simon de Zeloot
de Blijde Boodschap hebben verkondigd in Syrië, Mesopotamië en Perzië.  

Levant & Crusader states 1135

  Hij preekte in zijn geboortestad Edessa; Edessa werd later het meest nabije van de Kruisvaarder’s-staten. Het strekte zich uit aan weerszijden van de bovenloop van de Eufraat, op de huidige grens tussen Turkije en Syrië, en werd door de koninkrijkjes Antiochië en Cilicisch Armenië van de Middellandse Zee gescheiden.
Hoofdstad was Edessa [tegenwoordig het Turkse stadje Urfa]. Edessa ontwikkelde zich reeds vroeg tot een centrum van Christelijke godgeleerdheid.
Zoals gezegd preekte Judas Taddeüs in zijn geboortestad Edessa waarvan bekend is dat een Hebreeër, die goed opgeleid was in de door God gegeven geschriften, hem opzocht.
Deze hoorde de verkondiging over Christus’ leven alsmede van Zijn Kruisdood en Zijn Opstanding uit de doden en ontwaarde dit ‘engel’-gelijke leven in de menier waarop deze Apostel z’n leven inrichtte. 
Deze tijd en landgenoot was zo onder de indruk van de Pedagogie des Heren, dat
hij zich liet dopen en Christus en Zijn reddende passie navolgde.
Eveneens is bekend dat Judas Taddeüs in Edessa de melaatse Avgar reinigde van zijn melaatsheid en hem vervolgens als doopte. Na aldaar velen te hebben onderwezen en verlicht met het Woord van de Waarheid en vele navolgende Christelijke gemeenschappen te hebben gesticht in de Syrische steden, arriveerde hij in Beiroet.
 Beiroet, God’s genade is ons nabij, want ook dáár verkondigde hij het Evangelie en doopte er velen. Hij bracht ook daar Zijn vreedzame Geest over, nadat hij het bevel van de Heer tot een geheel had gemaakt met zijn levensdoel, welke Christus aan zijn discipelen had op-ge-dragen:
“  Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:
in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen wordenMarc.16: 15-18.

Twelve Apostles by Nowitzki Tramonto,
Judas & Simon in the middle

Vanuit Beiroet vertrok hij naar ‘A’mis in Mesopotamië om daar vijf jaar te blijven. Samen met zijn broeder en reisgenoot Simon de Zeloot trok hij jarenlang door alle provincies van het Perzisch Rijk, hij voorzag aldaar in zijn eigen levensonderhoud  door zijn beroep van timmerman uit te oefenen.
Uiteindelijk deed hij Berytos in Fenicië aan, de stad waar hij zou sterven.
Over de manier waarop hij aan zijn einde kwam
– was het een natuurlijke dood of onderging hij de marteldood? –
zijn de bronnen niet eensluidend.
Meerdere bronnen spreken van een marteldood onder  een overvloed aan stokslagen, anderen menen dat hij onthoofd werd.

Apolytikion
tn.3.
    Heilige Apostel en Martelaar
Judas de zachtmoedige,
bidt tot de Barmhartige God,
dat Hij de vergeving van zonden
zal mogen schenken aan onze zielen
”.

Prijslied uit Officie 9 [Apostelen]:
Wij prijzen, wij prijzen u, heilige Apostelen, want door uw prediking hebben jullie heel de wereld verlicht, en Christus gebracht tot aan de einden der aarde” [=refr.]

     In het begin van het Boek staat geschreven over mij,
     dat ik Uw Wil zou volbrengen
  -refr.

     Mijn God, dit is mijn wil”
     Uw Wet
[Thora, liefdesgeboden] is in het midden van mijn hart    -refr.

     Ik heb het Evangelie van Uw Gerechtigheid verkondigd
     in de grote bijeenkomst
    -refr.

     Zie, ik weerhoud mijn lippen niet; Heer, U weet het.
     Uw Gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart,
     over Uw Verlossing heb ik gesproken
”.     -refr.

     Evenmin heb ik Uw Barmhartigheid en
     Uw Waarheid bedekt in de volle Kerk
”.     -refr.-

     Gewaardig U Heer, om mij te bevrijden;
     Heer, treed nader om mij te helpen
”.     -refr.

     Laat juichen en zich verheugen in U,
     allen die U zoeken, Heer
”.     -refr.

     Laat hen altijd zeggen:
     ‘Hoogverheven is de Heer’,
     zij, die Uw Verlossing liefhebben
”.     -refr.

     Ik ben wel behoeftig en arm,
     maar de Heer draagt zorg voor mij
”.     -refr.

     Gij zijt mijn Helper en mijn Beschermer;
     mijn God, wacht toch niet langer
”.     -refr.