3e week ná Pinksteren – je blijft zoeken naar de Waarheid in God, wàt je ook in de wereld mag ontmoeten


Onze Heer en Verlosser sprak tot Pilatus op zijn zetel:
:   ‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat
Ik voor de Waarheid [van God, de Vader] zou getuigen;
een ieder, die uit de Waarheid is, hoort naar Mijn stem’” John.18: 37.
Dit werd eveneens in het eerste Verbond al verkondigt:
“  Dit zijn de Inzettingen en de Verordeningen [Uw ‘Gerechtigheden’], Die jullie naarstig dienen te onderhouden in het land dat de Heer, de God van jullie vaderen, jullie gegeven heeft om het te bezitten, zolang jullie op de aardbodem leeft.
Jullie zullen alle [oorspronkelijke] plaatsen volkomen vernietigen, waar de volkeren, in wiens gebied jullie bezittingen hebben genomen [verkregen], hun [wereldse] goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom.
Jullie zullen hun [wereldse] altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen.
Niet alzo zult gij de Heer, uw God, dienen.
Maar de plaats, die de Heer, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om  aldáár Zijn Naam te vestigen, om dáár te wonen, die zullen jullie zoeken en daarheen zullen jullie  gaan [je aandacht op richten].
Daarheen zullen jullie je brandoffers en slachtoffers, jullie tienden en jullie wijgeschenken, Gelofte-offers en jullie vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee.
Dáár zullen jullie maaltijd houden voor het aangezicht van de Heer, uw God, en jullie verheugen, jullie en jullie huisgezinnen, over alles wat jullie ondernomen hebben, waarin de Heer, jullie God, jullie gezegend heeft
Deut.12: 1-7.

Ja, jullie zullen het geloven of niet maar onder ons Orthodoxen komt het fenomeen net als bij andere bloedgroep van Christenen nog voor, dat er mensen voorkomen die zich volledig op ‘de Goddelijke Waarheid’ richten – die geen ‘half-bakken’ werk, lippendienst afleveren, maar ‘recht toe – recht aan’, datgene doen wat God van hen verwacht.
Ons Christelijk Geloof roept ons, ‘navolgers van Christus’ de strijd om de Waarheid Zelf aan te gaan, dor deze te doorvorsen te omhelzen, zowel in grote eerbied en ontzag voor God als door de wijze waarop zij hun leven inrichten.
Ik weet best dat er zich verdovende elementen in onze samenleving voordoen, die ons regelmatig  tot nalatigheid en geesteloosheid verleiden.
Zeker, wanneer je maar één keer toegeeft aan een verleiding, ga je al nat, vraag het maar aan een anonieme alcoholist; één druppel alcohol en je gaat volledig nat. onwetendheid over de dwaling, zet een deur open naar wanhoop . . .
hetgeen aanleiding geeft tot het verlies van de vreze God’s

uit: Johannes Climacos, monastieke weg ‘de Ladder’.

Met name gelovigen dienen zich te realiseren dat er ons ontzettend ‘veel waarheden’ worden voorgehouden, onophoudelijk worden wij door de wereld verleid toe te geven aan wereldse lusten. We dienen heel oplettend te zijn dat er ons van links tot rechts, ja, ook binnen de Kerk een wirwar van tegenstrijdige ideeën en eisen worden opgelegd welke je heel gemakkelijk de weg doen kwijtraken.
Ook spelleiders en toezichthouders zijn maar mensen, met menselijke onvolkomenheden; we dienen hen niet op een voetstuk te plaatsen – want daarmee lopen zij ‘zelf’ gevaar.
            Ieder mens is voor ‘
zichzelf’ verantwoordelijk en dient alèrt te zijn ten opzichte van onverschilligheid voor de goddelijke waarheid, want onze wereldse cultuur is in feite één steeds verder her-openend heidendom:
Heer, de Waarheid wordt zeldzaam onder de mensen”, maak dus zelf je afwegingen, want jij zult
zelf voor Zijn troon verantwoording dienen  af te leggen. Dan kun je niet zeggen: ‘ja, maar mijn voorganger . . . etc’.; het is niet voor niets dat wij een wirwar van geloofsgemeenschappen in ons land hebben.
Weet wèl dat iedere geestelijke een persoonlijke achtergrond bezit, welke zijn of haar manier van kijken, het inzicht in de Goddelijke Waarheid behoorlijk beïnvloed kan zijn.

Wat dàt aangaat leven wij in de ‘woestijn’ en is het Beloofde land van onze voorvaderen door elkaar gehusseld [gemengd] met Kanaänitische culten, van de buiten kant is het een land ‘overvloeiend van melk en honing’, maar zo ‘rot’ als een mispel. Hoewel het laten rotten [rijpen] van de mispel [net als een banaan] juist positief is voor het [zoet] consumeren ervan, heeft deze uitdrukking een negatieve betekenis.
Toegeeflijkheid en liefdeloos gedrag zijn nu eenmaal in het leven geroepen om oppervlakkig aantrekkelijk te lijken.
            De sleutel tot onze Christelijk georiënteerde kritische geestelijke taak is om Gods Waarheid [door bestudering] te leren kennen en dit in het dagelijks leven toe te passen, hetgeen het licht is dat vernederde ‘priesters‘ en toegewijden van het zachte, eigentijdse neo-paganisme blootlegt.
    Wees dus alèrt!
Laten we een paar van deze seculiere idolen noemen:
1.]. gepropageerde ethiek die een specifieke situatie betreft, die God’s heilige moraal verwerpt [veelal zaken, die door humanisten worden voorgehouden, zogenaamde vrijheden, waarover de mens toch ‘zelf’ dient te beslissen (het is  ‘jouw eigen’ lichaam)];
2.]. de god van het -‘liederlijk’- vermaak en het plezier, die ons uitnodigt om zijn ‘doe, maar, want het voelt wèl zo goed’ ; ‘je gaat er helemaal van -uit je dak-’ bij de vele festivals en seminars, die georganiseerd worden, je bent er eens ‘echt’ helemaal tussen-uit en dat zou je pas ‘
nodig’ hebben;
3.]. de cultuur van nietszeggende wetenschap, die ervan uitgaat dat het wonderbaarlijke onmogelijk is omdat het niet voorspeld, beheerst of gemeten kan worden;
4.]. spiritualiteiten die ‘God’ uitsluiten en slechts op eigen innerlijke beleving is toegespitst; en bovenal,
5.]. tolerantie ten opzichte van allerlei levensstijlen welke
jou als persoon ‘gelijk-waardig’ beschouwen
    – je bent immers van ‘deze’ tijd en wilt toch niet als oubollig, lachwekkend of ouderwets beschouwd te worden .
                         De media, vele universiteiten en bepaalde vooraanstaande groepen spreken zich uit als voorstanders van diegenen die dergelijke leugens en verstoringen bevorderen.
Ze verwerpen het luid ‘
roepen’ van onze ‘waarheid zoekende’ profeten, die hun onbaatzuchtige oproepen in overeenstemming brengen met de oprechte waarheden van God’s Woord.
Hierbij dient het gebruik maken van politieke invloeden, welke vanuit onze Europese en andere hoofdsteden, in de Kerk ingang vinden, wantrouwend vermeden te worden.                          

Mozes ‘ziet‘ Het Beloofde Land van Ver; Moses See The Promised Land of Far

Wees zoals Mozes en spreek slechts de “Goddelijke Waarheid”, God doet niet aan politiek, Die is altijd en eeuwig Dezelfde, Die is de ‘Eenvoud‘ Zelve.
                     Vernietig alle mogelijkheden en plaatsen welke aanleiding geven tot seculiere aanbidding [uitspattingen] – de altaren en de “beelden van hun [af-]goden” – en “verwijder hun namen uit je bestanden” verwijder ze daarmee uit je eigen ziel Deut.12: 2,3.

De Waarheid is zeldzaam
Het moderne heidendom is misschien grenzelozer dan de Kanaänitische culturen, maar het is – niet minder- verraderlijk en schadelijk.
De Heilige Augustinus toezichthouder van Hippo werd in de laatste jaren van het heidense Rome geconfronteerd werd met een cultuur zoals de onze. Hij verzette zich tegen invloed buiten zijn diocees, met name die van Rome !!!
Ze zeggen dat we vijanden zijn van hun afgoden [hun leugens].
Zo zal het zijn; moge God ze allemaal in onze macht geven, zoals Hij ons al heeft gegeven wat we door Zijn Genade reeds hebben afgebroken.
Want ik zeg jullie dit, geliefden, dat je niet mag proberen die te overwinnen die je niet rechtmatig kunt overwinnen . . . ..
Wanneer de macht ons niet gegeven is, doe het dan niet; wanneer het wordt gegeven, verwaarloos het echter niet
” uit: de preken van de H. Augustinus.
    Want op die wijze is het de Wil van God, dat jullie door ‘goed te doen’ de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren God’s.
Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer [al staat die in z’n blootje]. Jullie, huisslaven, weest in alle vreze aan uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde.
Want dit is Genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten, als jullie slagen dienen te verduren, omdat jullie kwaad doen. Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is [pas] Genade bij God1Petr.2: 15-20.
    Indien sommigen ontrouw geworden zijn, zal dàn hun ontrouw de trouw van God teniet doen?
Volstrekt niet! Maar het zal altijd [wel] zo blijven:
‘ God is waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen’.
Maar indien onze onrechtvaardigheid God’s Rechtvaardigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen?  Is God, Die Zijn toorn doet voelen – ik spreek op menselijke wijze – soms onrechtvaardig?
Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?Rom.3: 3-6.
Aarzel echter nimmer om je mond open te doen en te handelen, maar altijd op gerechtvaardigde wijze, zoals het dienovereenkomstig in uw land gebruikelijk is. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.
Laat geen rechtgeaard navolger van Christus ‘andere wapens‘ dan het Woord ter hand nemen; van dit soort extremisten hebben we er al genoeg in deze wereld, hele bevolkingsgroepen worden er door geboeid [gevangen gehouden en vermoord].
Ook Christus sprak Petrus aan, die de dienaar van de tempel het oor afhakte – eveneens dient een navolger van Christus geen aborteurs te vermoorden of anderszins televisietorens en kabels van zenders door te snijden, die pornografie verspreiden.
Onze primaire taak is om de harten, geesten en hartstochten van onszelf, onze kinderen en onze omgeving te zuiveren, om familie en vrienden slechts de ‘Waarheid‘ voor te houden en de waarachtige Heiligheid, Sterkte en onsterfelijkheid van Christus Waarheid in ons leven te bevestigen.
Wij doen dit door ons leven op deze goddelijke levenswijze te handhaven om
haar stralende schoonheid en leven-schenkende kracht te onthullen.

 

Jeremiah lamenting over Jerusalem, by Rembrandt van Rhijn

Profeten?
Waarachtige Profeten, door wie God’s stem via de Heilige Geest te horen is. verheffen met alle kracht die in hen is hun stem.
Heden ten dage is er een wijdverbreide verwerping van het idee dat de mensheid zich aan God dient te onderwerpen en is er een nog grotere weerstand ontstaan
tegen het feit dat de mensheid zou dienen te wandelen naar Zijn wegen.
De aloude oproep wordt systematisch afgewezen en elke oproep wordt terzijde geschoven:
    Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en dit teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden:
    laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen; dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want
‘     de Heer, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Heer, uw God, liefhebt met uw gehele hart en met uw ganse ziel.
‘     De Heer, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn Geboden onderhouden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de Heer, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de weg, die de Heer, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij –‘het kwaad’– uit uw midden wegdoen’Deut.13: 1-5.
Pogingen om de uitdrukking “één natie onder God” te verwijderen uit de eed van trouw en om gebed en andere religieuze uitingen in het openbaar te verbieden, zijn alledaags geworden.
We zijn ongetwijfeld in een culturele strijd gewikkeld.
Orthodoxe christenen dienen zich terdege bewust te zijn van deze groeiende weerstand tegen het aloude Geloof, want de militante tegenstanders van het verstaan van religieuze beweegrede en het praktiseren van Christelijk geïnspireerd leven zijn vastbesloten om iedere publieke uiting van het leven onder God de kop in te drukken.
Dat vindt niet openlijk plaats, maar heimelijk, het afschaffen van christelijke feestdagen – het verschuiven van vakantiedagen op de scholen, het verwijderen van elke vorm van uiting van het christelijk Geloof uit de scholen, het omvormen van lesprogramma’s etc.
Hun inspanningen zijn noch onschadelijk, noch handelingen van excentriekelingen die een slechts buitenlandse ideologie promoten.
Dit zijn valse “profeten of dromer[’s] van dromen” Deut.13: 4 met serieuze bedoelingen. Hun doel is dat we “andere goden” gaan dienen Deut.13: 3.
Zij zijn toegewijden van een andere [humanistisch, wereld gerichte] religie en
plaatsen het hoogste vertrouwen in de krachten van deze wereld.
Zij propageren een andere medische ethiek dan die welke eigen zijn aan de Joods- Christelijke cultuur en verklaren dat dit de enige weg is naar ‘het goede leven’. Zij waarderen de rationele technologie en haar mogelijkheden van vooruitgang als de enige heilige autoriteit.

     Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel; mijn God, ik vertrouw op U:
     laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
     Laat mijn vijand niet over mij spotten; allen immers die
     U verwachten zullen niet beschaamd staan.
Dat allen beschaamd worden, die tevergeefs ongerechtigheid doen.
     Heer, doe mij Uw wegen kennen en leer mij Uw paden.
     Leid mij in Uw waarheid, en onderricht mij, want Gij zijt God,
     mijn Verlosser, die ik heel de dag verbeid.
Heer, gedenk Uw ontferming en Uw barmhartigheid,
die immers van eeuwigheid zijn.
     Mijn jeugdzonden en mijn onwetendheid, gedenk die niet meer.
     Maar denk aan mij volgens Uw barmhartigheid, omwille van Uw goedheid, o Heer.
Heilig en gerecht is de Heer, daarom geeft Hij de Wet aan de zondaars op hun weg. Hij leidt zachtmoedigen in het oordeel, zachtmoedigen leert Hij Zijn wegen.
Alle wegen des Heren zijn ontferming en waarheid, voor
wie streven naar Zijn Verbond en Zijn Getuigenissen.
     Omwille van Uw Naam, Heer, vergeef mij mijn zonde, hoe talrijk deze ook is.
Wie is de mens die de Heer vreest?
Hij geeft hen de Wet op de weg die hij gaat.
Zijn ziel zal rusten temidden van het goede: zijn zaad zal de aarde erven.
De Heer is de sterkte van hen die Hem vrezen: Hij zal hun Zijn Verbond openbaren.
     Mijn ogen richt ik steeds op de Heer, want Hij bevrijdt mijn voeten uit de strik.
     Zie neer op mij en ontferm U mijner, want ik sta alleen en ben arm.
     De beproevingen van mijn hart zijn talrijk geworden, bevrijd mij uit de benauwing.
     Zie mijn vernedering en mijn moeiten; vergeef al mijn zonden.
     Zie mijn vijanden, hoe talrijk zij zijn, hoe zij mij haten met onrechtvaardige haat.
     Behoed mijn ziel en bevrijd mij, laat niet beschaamd staan omdat ik op U vertrouw.
Heer, onschuldigen en gerechten hangen mij aan, omdat ik U verwacht.
     O God, bevrijd Israël uit al zijn beproevingen”.
Psalm 24[25] vert. ROK ’s-Gravenhage.

“Bedenk ten alle tijde dat jullie door de gehele wereld gehaat zullen worden, omwille van God’s Naam; maar wie volhardt tot aan het einde, die zal gered worden” Matth.10: 22.

De martelaar Hyacinthos, welke wij 3 juli vieren, afkomstig uit Cæsarea in Cappadocië [† 108]
was de koubikoularius of kamerdienaar van de Romeinse keizer Trajanus.
Toen ontdekt werd dat hij Christen was en niet wilde eten van het vlees dat aan de afgoden geofferd was, werd hij gevangen gezet, terwijl aan de gevangenbewaarder de opdracht werd gegeven hem uitsluitend offergaven [geofferd vlees aan de goden van de Romeinse cultuur] te eten te geven.
Hyacinthos afkomstig uit Cæsarea, een stad in Cappadocië, bleef weigeren deze offergaven aan te raken.
Tenslotte was hij -amper 20 jaar oud-, na dertig dagen
zo verzwakt dat hij niet meer overeind kon blijven.
Trajanus, die bekend staat om het uitgebreid bouwen van openbare gebouwen, die Rome omvormden en die nog steeds te bewonderen zijn, zoals
het Forum, de Markten en de Zuil van Trajanus was toch wel gesteld op zijn kamerdienaar.
Toen deze hoorde van Hyacinthos’ erbarmelijke toestand liet hij hem alledaags voedsel brengen.
Het was al te laat, Hyacynthos was zo verzwakt dat hij het gewone voedsel niet meer naar binnen kon krijgen en stierf van algehele uitputting in het begin van de tweede eeuw.

Apolytikion
tn.4.
    U was als een kostbare edelsteen, heilige martelaar Hyacinthos,
en u straalt als een sieraad in de heerlijke stad, het geestelijk Sion.
om ons allen te verlichten, die uw eerbiedwaardig lijden vereren.
Bid voor ons, die uw gedachtenis vieren”.

Kondakion
tn.6.
    Het Geloof in U, o Christus,
was als de Boom van het Leven geplant
in het midden van de ziel van Uw martelaar Hyacinthos.
daarom werd hij deelgenoot aan het Hemels Paradijs.
Want heldhaftig heeft hij weerstaan aan de verdrukking van de slang
door niet van de verboden spijs te eten.
Daarom is hij nu, Barmhartige God
gekroond met Uw eeuwige Heerlijkheid”.