6e dinsdag van Pascha – verkondiging als een donderslag bij heldere Hemel, die stem is er voor ons geweest.

vragen om een teken, ‘wij zouden ‘de Heer’ wel willen zien’.

    De Farizeeën dan zeiden tot elkaar:
‘ Jullie zien toch duidelijk voor uw ogen, dat jullie niets bereiken; zie, de gehele wereld loopt Hem na.
Er waren enige Griekse Jodengenoten onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden, dezen dan gingen tot Philippus, die van Betsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden:
    Heer, wij zouden Jezus wel willen zien’.
Philippus ging en zei het aan Andreas; Andreas en Philippus gingen en zeiden het aan Jezus.
Maar Jezus antwoordde hun en zei:

Graankorrel in de Aarde, glas-in-lood raam parochiekerk H. Willibrord Deurne, Ndlnd.

Het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.
– Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
– Indien 
iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.
            Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen?
Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hiertoe ben Ik in dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam!
Toen kwam een stem uit de hemel:
          Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken!

De menigte dan, die daar stond en toehoorde, zei, dat er een donderslag geweest was;  anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
Jezus antwoordde en zei:
          Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u.
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.
En dit zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou.
De schare dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?
Jezus dan zei tot hen:
          Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet zal overvallen; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
           Gelooft in het licht zolang je het licht hebt, opdat jullie kinderen van het Licht mogen zijn.Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor henJohn.12: 19-36.

      En zij [enige van de Epikureische en Stoicijnse wijsgeren] namen Paulus mee en brachten hem naar de Areopagus en zeiden:
    Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil.
Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.
En Paulus, voor de Areopagus staande, zei:
            Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aan-schouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: ‘ Aan een onbekende god’.
Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u.
             De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
            Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,  opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons  Hand.17: 19-28a.

 

Koning Salomon, afb. koninklijk paleis op de dam, Amsterdam

    Hoewel een rechtvaardig mens vóór zijn tijd zal kunnen sterven zal hij rusten.
Want ouderdom wordt niet geëerd door de lengte van zijn bestaansduur, noch gemeten naar het aantal jaren; maar onderscheidingsvermogen valt de grijze mensheid ten deel, en
een leven zonder spot geeft blijk van de groei van de ouderdom.
Er was eens een mens
[de rechtvaardige Henoch] die zich aan God had overgeleverd en van Hem hield, en terwijl hij tussen tal van zondaars woonde, werd hij [uit het leven] opgenomen.
Hij werd [door God] voortijdig opgehaald opdat het kwaad zijn begrip niet zou veranderen of zijn ziel zou misleiden.
Want afgunst welke voortkomend uit gebrek aan  oordeel verduistert datgene wat juist goed is.
En een werveling van verlangen ondermijnt een onschuldig hart.
Hij was volmaakt geschapen, want in korte tijd vervulde hij vele jaren, want
hij gaf zijn ziel over aan de Heer; daarom onttrok God hem vroeg vanuit het midden van het kwaad.
Maar ondanks dat de volkeren dit hebben aanschouwd, hebben zij het niet begrepen, noch een dergelijks handreiking ter harte genomen, dat
de Genadegave en de Barmhartigheid van de Heer toekomt aan Zijn uitverkorenen en  dat God toeziet op Zijn heilige navolgers

Wijsheid van Salomo 4: 7-15.

Bovenstaande gedeelten uit de Blijde Boodschap, zowel van Christus,
de Zoon van de Levende God en Paulus, Zijn dienaar apostel
geeft ons een beetje inzicht in
de onvergelijkbare Grootheid van onze God en Zijn onmetelijke Heiligheid.
Er bestaat een enorm verschil tussen God Zelf en
alles wat Hij heeft geschapen, inclusief de mensheid.
Hij alleen is de enige Bron van leven, van Heerlijkheid en van Schoonheid.
Alle andere vormen van leven, heerlijkheid en
schoonheid bestaan door Hem en bij Zijn gratie.
Alles dat is, bestaat daarom ook tot Zijn eer:
alles is geschapen om Zijn Heerlijkheid te openbaren.
Daarom is het zo tragisch en dwaas wanneer de mens
opgaat in het geschapene en zichzelf maakt tot het hoogste wezen.

Wat is dat een armoede vergeleken bij  het kennen en aanbidden van Hem, Die:
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer Sabaoth;
Hemel en aarde zijn vol van Zijn Heerlijkheid.
Hosanna in de Hoge.
Gezegend hij, Die komt in de Naam des Heren,
Hosanna in de Hoge
”.
God de Vader en Zijn eengeboren Zoon en
Zijn Heilige Geest zijn Al-Heilig;
en hoogverheven is God’s Heerlijkheid

uit: Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos.

De grootste vreugde van de christen is de Heer, God Zelf.
Wij zijn geschapen om:
➙ in Hem gelukkig te zijn,
➙ in Hem onze vreugde te vinden,
➙ in Hem op te gaan en
🌈 om met hart en ziel volkomen tevreden te zijn
om Wie Hij is.

Degene, die zijn vreugde en lust probeert te vinden in
de dingen van dit leven zal grote kans lopen om
teleurgesteld te raken, want in de gebrokenheid van dit bestaan zijn
teleurstellingen en tegenslagen, zonde, onrecht en ziekte vroeg of laat ons deel.
Dan is het logische gevolg dat die mensen hoe langer hoe meer verbitterd raken,
boos worden op het leven of op God en vervallen in zelfmedelijden en neerslachtigheid.
Hoe kan het dan dat sommige andere mensen, die minstens zoveel ellende hebben meegemaakt, toch vitaal, hoopvol, liefdevol en enthousiast in het leven blijven staan?
Zij hebben ontdekt dat niet het leven zelf, maar Degene Die Leven geeft, niet de schepping zelf, maar de Eeuwige Schepper de reden van hun geluk is.

✥ ✥ ✥                      Wij kunnen dit niet vaak genoeg zeggen tegen tieners en jong-volwassenen:
    De grootste Vreugde van het Christelijk Leven de Heer onze God Zelf”;
‘    Er is veel moois te ontdekken in dit leven’.
‘Zoveel dingen zijn leuk en mooi en spannend’.

Dat beleeft een Christen ook op die wijze, de navolgers van Christus kunnen erg
enthousiast worden over veel dingen, ja zelfs  de gewoonste dingen als een zingende merel in onze tuin ons doet opleven.
Wij houden van het leven en zitten vol met plannen en ambities.
Maar niets van dat alles kan het winnen van de kennis van de Heer onze God Zelf.  Wanneer een Christen eenmaal is aangeraakt, be-‘vuurd’ door God’s Geest en de navolger eenmaal iets heeft geproefd van de Goedheid en de Heerlijkheid van God, dan  zegt het hart:
”   Hem wil ik kennen!, wat ik er ook voor opzij moet zetten’.
Omdat Zijn Heerlijkheid duizendmaal groter is dan alle heerlijkheid die
we vinden in deze prachtige schepping
”.

 

Christus Pantocrator, Alexander Nevsky kerk, Belgrado.

Griekse Jodengenoten willen Christus zien en Epikureische en Stoicijnse wijsgeren] namen Paulus apart en brachten hem naar de Areopagus, want zij wilden wel eens weten, Wie, Die voor hen bekende God wel niet was.
God is zo getuigt onze Heer en Verlosser voorafgaand aan Zijn Lijden en sterven,
wordt het meest verHeerlijkt in ons, wanneer wij het meest gelukkig zijn in Hem
”.
                    Dit dient het gebed voor onze naasten te zijn, onze mede-gemeenteleden en eenieder, die we goedschiks of kwaadschiks kennen, dat óók zij volledig gelukkig zullen mogen zijn in Hem. 
Dat de pijn vanwege verlies, onrecht of verval ook in jouw hart zal verbleken in
het Licht van Zijn Glorie en Genade.
                    Richt je ogen op de icoon, de Pantocrator, kijk recht in Zijn lieflijke Aangezicht en zie hoe lief de Heer jou heeft gehad en maak Hem tot jouw grootste Schat voor tijd en eeuwigheid. Hij zal je niet teleurstellen.

Wijsheid, staat recht

Wanneer er sprake is van een deugdzaam leven
Hij was perfect gemaakt en in een korte tijd vervulde hij lange jaren . . . . . “.
Wijsheid van Salomo 4: 13.
In de verzen die aan bovenstaande passage voorafgaan, geeft de wijze Salomo het contrast weer tussen de mensen, die tot God gericht zijn en degenen die zich slechts op de wereld richten en derhalve een goddeloos bestaan leiden.
Wijsheid verklaart dat de goddelozen de straf zullen ervaren, die zij in zichzelf met zich mee dragen.
Met andere woorden, zij die het rechtvaardige terzijde hebben gesteld en
tegen al wat de Heer ons in Zijn Pedagogie heeft geleerd samenspannen
komen zich op een zeker moment zelf tegen Wijsheid van Salomo 3: 10.
Salomon geeft de opvallende tegenstelling weer dat goddelozen, in zichzelf de vruchten [kinderen] dragen zoals voortkomt uit het zaad wat een “een wetteloos bed”:
kinderen van echtbrekers kunnen onmogelijk volwassen worden Wijsheid van Salomo 3: 16 en wordt vergeleken met een kamerling een dienaar van de Koning, die zichzelf ‘niet’ door een wetteloze daad beschadigd heeft Wijsheid van Salomo 3: 16.
Zulke god- toegewijde individuen zullen in de tempel des Heren hun rechtschapen deel op hun bordje krijgen, “ want de vrucht van goed werk is een goed verslag en de wortel van onderscheidingsvermogen is onfeilbaarWijsheid van Salomo 4: 14; 3: 15.

De omringende samenleving dient medelijden te hebben met de vruchteloze omdat ze teven naar wereldse maatstaven geen erfenis zullen verwerven, maar “de Genade en Barmhartigheid des heren komt is recht evenredig met Zijn uitverkorenenWijsheid van Salomo 4: 15.


Juni 4e, feestdag van de H. Metrophanos, 1e Patriarch van Constantinopel [325-326]
In deze kun je aan de familie van Dometios, de broeder van de Romeinse keizer Probus, een voorbeeld nemen, zoals de Heilige Nikolai van Zicha ons voorhoudt.
Deze familie ontvluchtte “Rome, die de christenen tijdens een vervolging het vuur aan de schenen stelde”.
“De goddelijke bekeerling ging naar Byzantium, waar
hij na verloop van tijd tot toezichthouder, bisschop werd aangesteld na Titus.
Twee van zijn zonen, die in zijn vroegere heidense dagen geboren waren bezetten
na zijn dood daar-op-een-volgend de bisschoppentroon.
De tweede zoon, Metrophanes, werd later benoemd door
het concilie van Nicea benoemd om als patriarch van Nieuw Rome te gaan dienen,
deze werd de eerste van vele grote hiërarchen van Constantinopel.
Saint Nikolai zegt dat
“toen keizer Constantijn voor het eerst z’n oog op Metrophanes liet vallen,
hij van hem hield als als een vader” uit. Proloog uit Ochrid, deel 2, blz. 269.

Laten we daarom eens kijken hoe de woorden van Salomon op
deze patriarch die “God behaagde en lief heeft gehad” van toepassing zijn.
  Er was eens een mens [een rechtvaardige] die
zich aan God had overgeleverd en van Hem hield, en
terwijl hij tussen tal van zondaars woonde” Wijsheid van Salomo 4: 10,
zowel als toezichthouder als kamerdienaar naar eigen keuze, conform:
    Er zijn immers gesnedenen, die zó uit de moederschoot geboren zijn, en
er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden zijn, en
er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der Hemelen.
-‘   Die het vatten kan, die vatte het’ 
Matth.19: 12.
1.]. Allereerst zullen wij dan lering trekken uit het feit dat,
    Hoewel een rechtvaardig mens vóór zijn tijd zal kunnen sterven zal hij rusten” Wijsheid van Salomo 4: 7.
2.].  Want ouderdom wordt niet geëerd door de lengte van zijn bestaansduur,
noch gemeten naar het aantal jaren
Wijsheid van Salomo 4: 8,
want “   maar onderscheidingsvermogen valt de grijze mensheid ten deel, en

een leven zonder spot geeft blijk van de groei van de ouderdomWijsheid van Salomo 4: 9.
3.]. Tenslotte “   Hij was volmaakt geschapen, want in korte tijd vervulde hij vele jaren, want
hij gaf zijn ziel over aan de Heer; daarom onttrok God hem vroeg
vanuit het midden van het kwaad.
Wijsheid van Salomo 4: 13,14.
Waaruit blijkt dat de kiem tot het ‘goddelijke’ tot een godvruchtig leven al heel vroeg in het leven wordt gelegd en vaak recht evenredig opgroeit tot de volwassenheid van de ouderdom. Het waarachtig toegewijde leven voor de Heer, wordt door Salomon gezien als een Genadegave en Barmhartigheid des Heren ten opzichte van Zijn uitverkorenen , God waakt over Zijn Heiligen en
kan hoe dit in onze tijd ook regelmatig wordt ontkend “ een heilig leven schenken aan iemand, die totaal verloren lijkt te zijn”.
– Ja, zelfs in een stad als Amsterdam [toonbeeld van een overtrokken wereldgeest], worden er nog dagelijks vele gevallenen geroepen.
    ondanks [het feit] dat de volkeren dit hebben aanschouwd,  hebben zij het niet begrepen, noch een dergelijks handreiking ter harte genomen“ Wijsheid van Salomo 4: 13.

Nadat hij tien jaar als bisschop van Byzantium had gediend, koos Metrophanes
er zorgvuldig voor om niet tegen de grote christelijke keizer in opstand te komen,met
wie hij toch een sterke vriendenband had opgebouwd.
Ergens blijkt hi toch door Constantijn beïnvloed te zijn, want
“om Byzantium tot de belangrijkste stad van het Byzantijnse Rijk te maken,
begeleidde deze toezichthouder de koning [weliswaar op een ezeltje] door de gehele stad
na dat de keizer [rijdend op een groot wit paard]
besloten had om Constantinopel tot de grootste stad ter wereld te maken,
welke de stad van het westerse Rome niet buitensluit

uit Poulos, Orthodox Heiligen, vol. 3, p. 170.

De Heilige Nicolai Velimirovic wijst erop dat Constantijn het concilie van Nicea bijeen riep om het Arische geschil te beslechten,

Metrophanes was al “een heel oude man en. . . bleek niet in staat te zijn om
volledig deel te nemen aan de beraadslagingen van dit concilie”.

In plaats daarvan liet Constantijn deze toezichthouder/bisschop
door het concilie tot de rang van aartsvader verheffen.
Zo zie je maar weer dat ‘de grote boze buitenwereld’ net als in onze dagen een
weerzinwekkende invloed heeft op onze prelaten – door hun ‘molochiaanse’ bezittingen
oefent zij een misselijk makende invloed uit.
Nadat de Heilige Vaders van het concilie “De zieke en bejaarde hiërarch” hadden bezocht

werd zijn nieuwe eer een zegel voor zijn rust en rustte hij in de Heer Wijsheid van Salomo 4: 7.

Het was duidelijk dat Metrophanes ‘onderscheidingsvermogen en smetteloze leven Wijsheid van Salomo 4: 9. dat de keizer, het concilie en de Kerk in haar onschuld en heiligheid heeft gerespecteerd.
Metrophanes ontving de eer, die zijn leven toekwam, en spoedig daarna schonk God hem de rust

welke God voor “Zijn uitverkorenen” heeft gereserveerd Wijsheid van Salomo 4: 15.

Lofpsalmen canon metten 6e dinsdag van Pascha

tn.5.   “ Heer, Gij hebt de ijzeren grendels verbrijzeld, en
de eeuwige boeien verbroken>
Gij zijt opgestaan uit het graf:
slechts de doeken zijn achtergelaten als getuigen van Uw rust in het graf,
waar Gij drie dagen in de grote bewaard werd.
Gij zijt toen voorgegaan naar Galilea:
Groot is Uw Erbarmen, onvatbare Verlosser;
ontferm U over ons en red ons”.