Februari 1e, feestdag van de Martelaar Tryphon van Campsada bij Apamea in Syrië; 1-3 februari, de Wolvenfeesten

‘Mijn thuishaven is elders’; ‘Η θύρα μου είναι αλλού’; بيتي ميناء في مكان آخر;; ‘My home port is elsewhere’

Deze drie dagen beperken de vrouwen zich in Syrië om 
met wol te werken teneinde de kuddes en hun herder 
tegen de wolven te beschermen. 
Vaak naaiden ze het achterste en voorste deel van hun rok 
aan elkaar om ‘symbolisch‘ zand in de ogen van de wolf te zaaien.
De dagen rond de H. Tryphon worden tevens gebruikt om 
het weer gedurende het jaar te voorspellen. 
Wanneer het de eerste dag sneeuwt, 
dan verwacht de imker en boer dat 
z’n bijen overvloedig zullen uitzwermen en 
de opbrengst van de vruchten der aarde en de honing 
overvloedig zullen zijn.
Wanneer het zonnig is, verwachten ze dat 
de opbrengst aan maïs overvloedig zal zijn. 
En wanneer het op de tweede of de derde dag regent, 
dient de maïs al gezaaid te worden.
Zonder beveiliging hier op aarde 
zijn gelovigen als dronken lammetjes op een wolvenfeest; “ Moge daarom het Licht van Christus Dat in Heerlijkheid oprijst 
de duisternis dwingen uit ons hart en verstand te verdwijnen”.

De H. Tryphon is afkomstig uit Lampsacus in Phrychia en leefde in de 1e helft van de 3e eeuw ten tijde van keizer Gordianus en onderhield zich in zijn levensonderhoud door het hoeden van ganzen. Zijn naam is afgeleid van de Griekse τρυφη [tryphe] hetgeen ‘zachtheid, delicatesse’ betekent. Hij wordt dan ook geprezen vanwege de Kracht van de Heilige Geest, Die van hem uitging en hem al vanaf de 1e jaren van zijn leven het vermogen gaf ziekten te genezen.
Hij genas op deze wijze mensen, die door demonen beheerst werden en verslaafd waren aan allerlei mensonterende aandoeningen.
Onder degenen, die hij genas bevond zich de dochter van keizer Gordianus, die hij identificeerde als een zwarte wolf, welke hij tevens aan de omstanders openbaarde. 
Hierdoor bracht hij vele aanwezigen in aanraking met het Christendom, waarop zij zich in de H.Geest lieten dopen en zalven.
In de periode dat Decius regeerde [249-251,
de keizer, die na Gordianus III, Philip opvolgde, werd hij opgepakt door Acylinus,
de prefect van het midden-oosten, omdat hij voor de keizer een vreemde god aanbad en
hij weigerde de Romeinse goden te aanbidden. 
Zo werd hij naar Nicea opgebracht, de zetel van de eparch, om zichzelf te verdedigen.
Aldaar verdedigde hij op zachtmoedige wijze het Christelijk Geloof tegenover een machthebber, die van geen afwijkende mening wilde weten. De Romeinse cultuur had nog vele jaren voor zich om daar verbetering in aan te brengen.
Volgens de overlevering werd hij op verschillende wijzen gefolterd teneinde hem te dwingen zijn Geloof in Christus te verzaken, voordat hij uiteindelijk in 50 werd onthoofd.

 

Martelaar ‘Tryphon’ kerkje met oud huis, op het terrein van I.M. Chilandar, Athos

De H. Tryphon werd in zijn jongensjaren beschouwd als een herder’s-hond, een dienaar van onze Heer, de Behoeder van het Leven, omdat hij niet alleen mensen genas, maar ook de aan de mens toegewezen dieren, die hen in staat stelde zware landarbeid te verrichten.
De genezing van de dochter van de keizer, die door de duivel bezeten was
gaf hem alom in het rijk bekendheid.
Ook toen hij na zijn marteldood in zijn geboortedorp begraven werd,
vonden zij na gebed tot hem, waarbij zijn bemiddeling tot
de Heer en Verlosser werd afgesmeekt, genezingen plaats.
De Heilige Tryphon van Campsada werd altijd als geneesheer beschouwd en
wordt over het algemeen gezien als beschermheer van de veeteelt, het tuinieren en de wijnbouw.

– Als gevolg van de verlossing van een insecten-plaag wordt hij in het ‘Euchologium’ van het klooster op de berg Sinaï opgehemeld als beschermer van de gewassen op het land en van de graanoogst.
– Zijn bekendheid in Orthodoxe kringen mag blijken uit het feit dat in de vroege middeleeuwen in Constantinopel ten minste zes kerken voor de eredienst aan God werden opgericht, maar onder zijn bescherming werden gesteld. Het Synaxarium van Constantinopel vermeldt deze heilige als een belangrijke feestdag, waarop wijn en olie zijn toegestaan.
– Reeds in de achtste en negende eeuw bestond er al een klooster onder zijn naam op Cape Akritas bij Chalcedon; ook een van de preken van keizer Leo VI [† 912] gaat over zijn verkregen Genadegaven.
Uit de overleveringen van Justinianus blijkt de cultus van Tryphon naar het Westen te zijn overgebracht, waar het vanaf ongeveer 600 opduikt in Sufetula in Byzacena [nu Sbeïtla in Tunesië]
– In de aan hem toegewijde kathedraal van Kotor, in Montenegro, worden zijn lichaam en schedel vereerd, welke de tand des tijds hiertoe hebben doorstaan.
– In Rusland heeft de heilige Martelaar Tryphon al heel lang een speciale liefde genoten. Er bestaat daar een legende over ‘Ivan de Verschrikkelijke’, die er tijdens de jacht van hield te jagen met een jachtvalk.
De koning beval om de vogel op te sporen, die
was weggevlogen en dreigde te sterven.
De valkenier, ‘Tryphon’ genaamd reisde overal rond, maar het mocht niet baten.
Op de derde dag van zijn zoektocht, viel hij ontmoedigd in het bos in slaap en voor het slapen gaan bad hij naar gewoonte vurig tot zijn beschermheilige – de martelaar Tryphon.
In ene droom zag hij daarop een jonge man op een wit paard,
de koninklijke valk in zijn hand houdend.
De jongeman zei tot hem:
   Ga met God, neem de verloren geraakte vogel,
   geeft deze aan de vorst en
   je zult niet langer verdrietig zijn
”.
Wakker geworden, zag de valkenier de bewuste valk nabij in een pijnboom.

Martelaar Tryphon geeft blijk van zijn aanwezigheid en inzet bij allerlei soorten problemen en behoeften: hij geneest zowel fysieke als mentale kwalen, beschermt je tegen boze geesten, helpt je bij het vinden van huisvesting en werk,
kortom hij verlost je van opkomende problemen en verdriet.

Kondakion
tn.8.
  Door de Kracht van de Heilige Drieëenheid
hebt gij de afgoderij uit uw land verdreven;
en in de kracht van Christus, Verlosser,
hebt gij de macht van tirannen overwonnen.
Nu zijt gij gekroond met de krans van het martelaarschap en
ge hebt de Genadegave van genezingen ontvangen,
veelbezongen, onoverwinnelijke Martelaar Tryphon“.