Orthodoxie & de wasdom van de volheid van Christus

Verzoeking van Christus [San Marco, Venetië (It.)]

    Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.
       En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger.
En de verzoeker kwam en zei tot Hem:
‘Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden’.
Maar Hij antwoordde en zei:
‘Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat’.
Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak van de Tempel en zei tot Hem:
‘Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot’.
Jezus zei tot hem:
‘Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer, uw God, niet verzoeken’.
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zei tot Hem:
‘ Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven:
‘De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.
Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem“.
Matth.4: 1-11 [lezingen 12 januari 2019 nieuwe stijl kalender].

“  Voorts, weest krachtig in de Heer en in de Sterkte van Zijn Macht.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de Waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de Vrede; neemt bij dit alles het schild van het Geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God“ Eph.4: 7-13.

Er staat geschreven:
uit de mond van de Heer:
– ‘Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat’;
– ‘Gij zult de Heer, uw God, niet verzoeken’.
– ‘De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.
en bij Paulus:
– ‘Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 
om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het Geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus’.
– De Gemeenschap in Christus met God bepaalt bij de ‘roeping waarmee de leden van het Lichaam geroepen zijn’.
    De Gemeenschap in Christus met God wordt ingeleid in de ‘eerste beginselen’ [de principes], met name waar het betrof de Doop in de heilige Geest en wel vooral bij:
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden
*.
De volgelingen van Christus hadden/ hebben hun Geloof derhalve gericht op de Persoon, de Gedachten en het Werk van onze Heer Jezus Christus, hun Verlosser en waren/zijn gedoopt in water en vervolgens gedoopt in de heilige Geest.
Dit is het begin van Gods grote Plan met ieder mens, met iedere gelovige.
* Tongen: Hiermee worden bedoeld: de door de heilige Geest geïnspireerde manier waarop gelovigen, die in God’s Geest gedoopt zijn, hun gedachten en gevoelens tot uitdrukking brengen.  Er is een ‘verscheidenheid aan tongen’, dat wil zeggen: er zijn meerdere [- inmiddels ontzettend veel -] geestelijke talen mogelijk. We staan hierbij dus voor een keus: 

⁌ ‘ Aanvaard ik deze uitspraken van God als richtinggevend voor mijn leven en mijn Geloof of … reken ik liever met de ‘menselijke’ logica, die ons aangeboden wordt?’.
⁌ ‘ En/òf houd ik mij voor alle zekerheid (..) maar aan de ideeën en leerstellingen die mij door de ‘Vaderen overgeleverd zijn’,
⁌  òf wijk ik daarvan af door één instituut met toezicht-houders [bisschoppen], die ook maar mensen zijn en ons blijken te manipuleren, te blijven volgen?’.
Velen houden geen of nauwelijks rekening met God’s manier van denken, met de Gedachten van Onze Heer en Zaligmaker.  Helaas, ontzettend jammer!
God wil ons juist overtuigen het ‘met Hem te wagen’, ‘vanuit Hem te leven’ en via Genadegaven gebruik te maken van Zijn mogelijkheden.
Eerst dàn zijn en worden alle dingen mogelijk voor wie gelooft!  Alle dingen die nodig zijn om volop te kunnen participeren in het Plan van God.

Metropoliet Job van  Telmessos [Oecumenisch Patriarchaat]

➥➥➥  Nu doet zich het opmerkelijk verschijnsel voor dat er personen en instituten zijn, die de boventoon proberen te voeren – sterker nog in de jaren 90 van de vorige eeuw toezichthouders heeft gerekruteerd om binnen de Kerk politiek te gaan bedrijven en zich – gebruik makend van de eenvoud van beminde gelovigen – een plaats trachten te verwerven tegen de conciliaire eenheid, waar Christus Zelf ons oproept.
Maar wat ‘wàs en is‘ nu het uiteindelijk het doel van het Christelijk Geloof ?
De goddelijke maat van de levensweg, die wij ons hebben voorgenomen en
die we enkele dagen geleden gevoerd hebben als de “Godsverschijning” de Theophanie van Christus.
Dáár wáár God Zich overduidelijk als Heilige Drieëenheid heeft geopenbaard:
”        Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb” als de enige “Zoon” Die is zoals God het behaagt en waarvan God Zelf, door Zijn stem uit de Hemelen oproept: “Luistert naar Hem”!!!
Woorden van gelijke strekking klinken uit de mond van de Zoon,
wanneer Hij zegt:
“     Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht  Matth.1: 28-30.

‘Verzoeking van Christus’, door Rembrandt Harmen’s-zoon van Rijn

Het zal ieder duidelijk zijn dat er een ‘diepe werking’ van God voor nodig is om ons om te vormen naar het Beeld van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Zonder de steeds verder gaande vervulling met de Heilige Geest gaat dit niet!
Als gevolg van de doop [- het ondergedompeld worden en daardoor gevuurd worden -] in de heilige Geest krijgen we kracht en worden we juist toegerust voor onze taak.
Let hierbij op de woorden van de Heer Jezus Zelf:
Zoals U Mij gezonden hebt, heb Ik hen gezonden;
opdat zij één zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn;
en de Heerlijkheid, Die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; 
Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot éénJohn.17: 18-23.

 • schaduw op je levensweg

  Hiervoor ging onze Heer en Verlosser Zijn levensweg, via Golgotha, om
  het fundament van de overwinning te leggen en
  de mogelijkheid van een leven zonder schuld en zonden te bewerken voor de gelovigen, ná Zijn Verheerlijking, zodat
  de heilige Geest Zich kon gaan verbinden met de gelovigen, opdat
  wij zouden zijn zoals Hij is: ”één met de Vader!”.

 • Het is heel duidelijk dat deze volmaaktheid ‘niet’ uit óns is,
  niet een prestatie van ònze kant.
  Het is een daad van Gód, door Jezus Christus.
  Het gaat er bij Geloof dus om òf jij God wil toestaan deze daad aan jou te voltrekken?
  M.a.w. Laat jij je leiden door God en Zijn Blijde Boodschap òf
  laat jij je als een mak schaap leiden door personen, die door een of ander systeem opgeleid zijn om jou voor hun karretje te spannen, die politiek bedrijven met het Geloof, teneinde er hun machtsbelangen mee te dienen?
  Nu zijn er mensen die op de hoogte zijn van de woorden van Jezus; sommigen kennen de begrippen al een hele tijd, vaak al vanaf dat ze kind zijn.
  De schrijver van de brief aan de Hebreeën noemt ze:
  – Ze kennen de woorden.
  – Ze kennen de weg.
  – Ze doen er alleen niet zoveel mee!
  Ze laten God, als het ware, maar praten:
  ze laten zijn Woord voor wat het is . . .
  . . . . . en gaan hun eigen weg.
  Hoe lang is de levensduur van een mens?
  In het spraakgebruik van de Blijde Boodschap spreken we graag van honderd-en-twintig jaar.  Het getal 12 geeft aan de volmaaktheid in het goddelijk bestuur en
  x 10, spreekt de verantwoordelijkheid aan van de mens uit tegenover God:
  de tien woorden van de Wet’, hetgeen door Christus uitgedrukt wordt in de simpele Liefde tot God en de mensen om ons heen.
  Maar hoe zit het met de levensduur van de invloed van één mens, één instituut ?
  Terwijl honderdtwintig jaar véél langer is dan de directe invloed van de meeste mensen, zijn we gewoon, dat er maar ‘weinigen‘ in staat zijn om een werkelijk  gigantische schaduw te werpen op de geschiedenis van het Geloof.
  Het Woord der Waarheid’, ‘het Licht der kennis’, ‘de volheid van de Heerlijkheid van God’ heerst over de eeuwen en zweeft over de wateren – óók in Nederland:
  Uitnodiging Ontmoetingsdag 16.02.2019
  Het bevreemd mij, dat één van de handlangers van het Patriarchaat, dat de lakens binnen de Orthodoxie probeert uit te delen – na een ‘mislukt‘ Pan-Orthodox concilie, tijdens een vriendschappelijke Ontmoetingsdag opnieuw tracht de boventoon te voeren onder het motto: “ Oecumenisch & Orthodox in deze tijd”. Het enige wat ik hierover kan zeggen: ‘Beminde gelovigen weet uit welke hoek deze wind waait’.
 • Het zal u duidelijk zijn dat ik niet van plan ben door mijn aanwezigheid mijn deelname te betuigen aan dergelijke praktijken:
  Hiervoor ging onze Heer en Verlosser Zijn levensweg, via Golgotha, om
  het fundament van de Overwinning te leggen en
  de mogelijkheid van een leven  zonder schuld en zonden te bewerken
  voor de gelovigen, ná Zijn Verheerlijking, zodat
  de Heilige Geest Zich kon gaan verbinden met de gelovigen, opdat
  wij allen zouden zijn zoals Hij is: ”één met de Vader!”.
  Toen wij nog kinderen waren, zagen wij alles letterlijk voor ons:
  Daar zat de maagd en moeder in de erker voor het raam en zij werkte daar aan het bruid’s-kleed en zo nu en dan wierp zij een blik naar buiten om te kijken, wie daar in Nazareth over straat liep – wie weet zou Jozef straks na het werk nog wel op bezoek komen.

  – Jaarkring van opmerkelijke vriendelijkheid –

  En toen was er plotseling iemand, die tegen haar sprak:
  Wees gegroet, Maria, vol van Genade, de Heer is met U,
  gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
  en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
  nu en in het uur van onze dood. Amen”.