Theophanie & de gedachtenis aan onze eigen doop in Christus

“ – Christus is [nog steeds] in ons midden! Hij is en zal [altijd] zijn! -“

Door de doop worden wij medearbeiders van het werk van God, navolgers van Christus, wij zijn God’s akker, God’s bouwwerk geworden.
Paulus schrijft zowel aan ons als aan de christenen in Corinthe, die hij heeft gewonnen:
  Naar de Genade van God, Die mij verleend is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt.
Maar eenieder 
dient wel toe te zien,
hoe hij daarop bouwt
” conf. 1Cor:3: 10.

de moed om je volledig bij Christus aan te sluiten, Paulus

Ten eerste dienen we deze zin in de context van de brief te plaatsen.

Paulus heeft ons gezegd dat we door de doop “het gebouw van God zijn” en de hele lezing gebruikt dit beeld van het bouwen op een fundament.
Aan het einde van zijn brief gaat Paulus zo ver om te zeggen:
Weet u niet dat u de Tempel van God bent1Cor:3: 16.
We zijn dus gebouwen, gebouwd voor de Heerlijkheid en Glorie van God – sterker nog, we bouwen onszelf op als de Tempel van God. Dit is een onafgebroken proces dat ons het hele Christelijk leven voor ogen zal blijven.
Het eerste wat wij behoren te doen wanneer wij een nieuwe structuur aan ons leven toekennen is het leggen van de fundering.
De woningen en kerken in veel gebieden in Noord en Zuid-Holland, waaronder die van Zaandam lopen ernstig gevaar omdat zij gefundeerd zijn op palen – door allerlei oorzaken is hierbij veelvuldig paalrot vastgesteld hetgeen deze bouwwerken tot ruïnes zal kunnen veranderen.

Paulus, de tenten-bouwer, weet maar al te goed wat dat inhoudt en hij maakt bij het opbouwen van een pril Geloof [ een Geloof’s-Gemeenschap] na de inwijding een vergelijking met het opbouwen van het Christelijk Geloof.

De basis voor ons gebouw is al gelegd, en dat fundament is Christus.
De basis van alles wat we doen en laten als menselijke wezens en als christenen wordt alleen in Christus gevonden, niet op eigen belangen, eigen voorkeuren.
Christus is de hoeksteen, dat ene stuk dat het hele gebouw in evenwicht houdt, ondersteunt, verdedigt.
En zelfs de inhoud van wat we dienen op te bouwen is zelfs helemaal in Christus te vinden. Hij kwam in de wereld als volledig God en volledig volmaakte mens – Hij openbaarde aan ons wat het betekent om echt mens te zijn [mens zoals God ons geschapen heeft om volmaakt mens te zijn], en Hij openbaart ons God.

Dus alle materialen die we nodig hebben, evenals onze eigen godsdienstige verheffing, zijn te vinden in Christus.
En dan, wanneer ons begrip dat deze fundering is gelegd, spreekt de Apostel Paulus die zeer rijke uitdrukking: “Laat een ieder opletten hoe hij daarop bouwt“.
We worden in Christus gedoopt, niet om als paradepaardjes te worden voor het een of ander Patriarchaat, maar 
wij hebben onszelf bekleed met Christus en zijn door de Myronzalving met de Heilige Geest als met een zegel op de Verbond’s-akte verzegeld en vervuld en eerst dàn beginnen we te bouwen. 

Het gebouw waar hierover gesproken wordt is het opbouwen van een volmaakt leven in navolging van Christus.
Dáár dragen wij persoonlijk de verantwoording over, door de keuzes, die wij maken.

De vaders van de Kerk leren ons, dat we ‘niets‘ van dit leven naar het volgende kunnen brengen, behalve de dingen die we doen en laten; de werkelijke inhoud van hoe we ons leven in de gevallen wereld hebben opgebouwd, zal ons zelfs tot in [ – in de eeuwige gedachtenis bij God – ] de dood volgen.
Het zijn de dingen die we doen en nalaten te doen, die ons in navolging van Christus verheffen en wij kunnen de verantwoordelijkheid hieromtrent niet afschuiven op een spelleider of een toezichthouder, de priesters en bisschoppen;
wij blijven ‘zelf verantwoordelijk en zullen bij de wederkomst van Christus verschijnen en persoonlijk verantwoording hebben af te leggen.
Bij het opbouwen van een Christelijk leven dienen wij derhalve heel voorzichtig te zijn in hoe wij ons leven opbouwen – welke persoonlijke keuzes wij maken, waar wij achteraan rennen en wie wij in het proces van volmaaktheid nastreven ons vertrouwen schenken. 

Wat voor soort christen wil je zijn?
Wij dienen ontzettend voorzichtig te zijn in die dingen,
die we onszelf toestaan te doen !!!

Christus zendt Paulus uit – Ο Χριστός του Παύλου μεταδόσεις – البث المسيح بول

Overweeg daarbij wat Paulus zei tegen net gedoopte christenen.
Hij zei: “Neem elkaar zoals eenieder is en vergeef elkaar.
Indien iemand zich over een ander beklaagt en dingen laat gebeuren, die nu eenmaal in de wereld plaatsvinden.
Vergeef die ander onvoorwaardelijk en bidt voor die ander,
zoals ook de Heer voor de mensheid gebeden heeft en ons vergeven heeft,
ook jou vergeven heeft”.
Vergeven wordt dàn als vanzelfsprekend – je behoeft geen vrienden te zijn en
een groot spel te spelen, maar bidt voor elkander.
Ons leven op aarde is weliswaar aandacht besteden aan wereldse bekommernissen, maar tegelijkertijd je blik gericht houden op de Allerhoogste, tot God, en dit onafgebroken volhouden, wetende dat ze niet beperkt blijven tot het plaatselijke aangelegenheden, maar ook aandacht voor Hemelse kwesties en daarbij de Almachtige God voor ogen te blijven houden.

Terwijl we leven, zelfs met Christus als onze basis, zijn er veel verschillende soorten gebouwen die we kunnen bouwen.
We hoorden voorbeelden van de materialen die we zouden kunnen gebruiken bij het lezen van de brief: ‘ – goud, zilver, edelstenen, hout, hooi en stro – ‘.
Maar in die laatste Grote Dag van het Oordeel des Heren zullen niet alle huizen en kerken overeind blijven staan. Degenen die zijn gebouwd op basis van de Blijde Boodschap van Christus, met hoogwaardig geestelijk materiaal zullen het weerstaan en hun bouwers zullen een eeuwige beloning ontvangen.
Zij, die geestelijk ‘goedkoop’ zijn gebouwd, misleid zijn op basis van hout, hooi en stro, zullen verbrand worden op die laatste dag, en de bouwers zullen grote verliezen lijden.

gebouwd met stro

Dit toont ons dat er veel dingen zijn die we in de loop van ons leven kunnen construeren:
1.]. – er zijn geestelijke gebouwen die hun fundering volledig onwaardig zijn, en die gebouwen zullen worden vernietigd en hun bouwers worden veroordeeld;
2.]. – er zijn er die geestelijk ‘zwak‘ zijn, en die gebouwen zullen ook niet overleven, maar [zoals Paulus aangeeft] de bouwers zullen echter nog steeds gered kunnen worden;
3.]. – en tenslotte zijn er die geestelijk ‘goed‘ in elkaar gestoken huizen, die tot in de eeuwigheid zullen voortbestaan en hun bouwers zullen een ‘grote‘ beloning ontvangen.

Deze aanwijzingen van Paulus bieden ons de gelegenheid om eens goed na te gaan denken en onszelf vragen te gaan stellen:
1.]. – wat voor type gebouw heb ik voor mijn Heer en Zaligmaker en mijn God opgebouwd ? en
2.]. – wat voor soort gebouw heb ik tot nog toe in elkaar gestoken in navolging van de Heer en Meester van mijn leven, van Wie ik mijn Redding verwacht ?
Is dat het gebouw van de een of andere wereldse gerichte idool, die mij enkel voor zijn eigen eer en glorie nodig heeft ?

♨︎         Ben ik wel zo serieus bezig in mijn gebedsleven om een relatie met onze Heer en zaligmaker op te bouwen? Òf loop ik enkel maar met de menigte mee en is er helemaal geen sprake van een serieuze relatie – dewelke ik bij mijn doop voor ogen heb gehad?
Heb ik mij  bij Christus aangesloten? Geloof ik in Hem, als mijn Koning en God en leef ik overeenkomstig de daaropvolgend uitgesproken Geloofsbelijdenis?
Dat betekent vervolgens dat ik mij ‘volledig‘ en niet maar’ half‘ òf ‘bij tijd en wijlen‘ aan Christus en Zijn Blijde Boodschap onderwerp. Dàt wordt hard werken en verdient onze volledige aandacht.
Wij Christenen willen onze Heer en Meester van ons leven geen kapot gemaakt, aan de wereld overgegeven leven aanbieden. Wij distantiëren ons in alles wat ons in verzoeking tracht te brengen en wanneer wij door ons gedrag van Hem zijn afgeweken – proberen we dit zo snel als mogelijk weer te herstellen.
Wij wensen helemaal geen onvolmaakt bouwwerk op basis van macht en financieel voordeel, welke aan alle kanten rammelt en stinkt. Wij willen niet dat dit ‘alles is’ wat we kunnen laten zien wanneer we het einde van ons aardse verblijf hebben bereikt.
Kun je jezelf een grotere vernedering voorstellen wanneer alles wat we hebben voor God aan te bieden, Die voor ons mensen en om onze verlossing in het vlees geleden heeft, gestorven is en begraven werd en daarmee ons Heil verwierf. Indien alles wat we hebben aan te bieden een vervallen hut is met een rieten dak – welke op instorten staat – òf – klaar staat om verbrand te worden?

♨︎         Wanneer we de inhoud van ons leven analyseren, zoals we dat altijd doen vóórafgaand aan de ontmoeting in de Goddelijke Liturgie. Telkenmale komen we onveranderlijk als we zijn – zwakheden, onvolmaaktheden en daadwerkelijke miskleunen – tegen, die we mogen opbiechten.
Dus als we zien dat we balen hooi aandragen en slechts proberen dàt materiaal te gebruiken als een offer dat de Heer waardig is
dàn – we weten dat we moeten stoppen,
dàn – weten we dat ons dienen te bekeren en
dàn – weten we dat we van richting dienen te veranderen.
We dienen ons deel van ons leven te heroriënteren in Christus, zodat
we heilige inhoud kunnen trekken en een waardig offer aan de Heer kunnen brengen.
Zo niet
dàn – doen we maar wat en proberen uit hoogmoed voor het oog van de mensen,
voordeel te behalen bij de mensen in plaats van bij God.
Door het materiaal waarmee je bouwt, zullen je goede en kwade werken duidelijk worden.
Die werken die geestelijk als zilver en goud en kostbare stenen zijn,
zullen een eeuwig huis bouwen – zij bieden weerstand aan de woestijnhitte, waarin wij verkeren.

Werken van stro en hooi zullen nooit mogen bestaan. We kunnen helaas momenteel niet in ongelooflijke diepte praten over welke werken bijvoorbeeld goud versus stro zijn.
Maar daarbij kan wel een zeer krachtig in het Nederlands vertaald werk worden aanbevolen [http://www.maranathahouse.info/home.html]:
– een citaat van Vader Zacharias [priestermonnik/ biechtvader] in het klooster van ouderling Sophrony in Engeland, hij zegt:

Het ‘Jezusgebed’ òfwel
het gebed van het hart
genoemd

De meest praktische manier om een [waardige] Tempel van God te worden is het aanroepen van de Heilige Naam van Jezus, omdat het een gebed en aanroep is dat altijd bij ons kan zijn”.
Ons heilig werk dient bij uitstek een werk van gebed te zijn, want
– dit gebed houd je dag en nacht bij de les, dit Jezusgebed, het gebed van het hart; en
– wanneer dit gebed voortdurend in onze gedachten, in ons hart en op onze lippen is, 
ben je scherpzinnig, maar voorzichtig bezig – het leven op te bouwen op het fundament van Christus dat wij vrijelijk verkregen hebben bij onze doop”.

We kunnen hutten bouwen die alleen maar tijdelijk brand-bestendig zijn,
òf prachtige geestelijke tempels van zilver en goud – de keuze is aan ons.
Mogen we altijd die dingen kiezen die
onze lieve Heer en Heiland, Jezus Christus onze God,
welgevallig zijn.

    Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot Licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een Licht.
Gij [God] hebt het Volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
– Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjan’s-dag.
– Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
– Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de Heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de Vrede op de troon van David en over Zijn [Hemels]  Koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met Recht en Gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
– De ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen.
– De Heer heeft een Woord gezonden in Jaäcob [in de richting van de hielenlichter] en het is gevallen in Israël [de Kerk]“ Isaiah 9: 1-7.

Eer aan God in den hoge en Vrede op aarde
[en in de kerken onderling]
voor alle tijden!