November 1e – De heiligen Cosmas en Damianos de onbaatzuchtige artsen met hun moeder H. Theodota.

Anargyri Cosmas en Damianos

Dit zijn wel de bekendste, maar zij worden naast anderen gerekend tot de onbaatzuchtige geneesheren/artsen.
Deze artsen waren veelal vrome christenen, die niet alleen lichamen genazen, maar ook de zielen en daarmee brachten zij velen tot Christus en in plaats van het gebruik van zijn medicijnen maakten zij bij hun genezing door gebed gebruik van de Krachten uit den Hoge.
Zij benaderden hun patiënten regelmatig met de woorden: ‘Indien je jouw ziekte  wilt overwinnen, zorg dan dat je niet zondigt, want maar al te vaak is ziekte het gevolg van een zondig bestaan, dat je zelf hebt opgebouwd‘.
Wij kennen dat gegeven in onze tijd maar al te goed, te veel eten, te veel [alcohol of zoet- en kleurstoffen] drinken, kortom alles waar ‘te veel’ gehanteerd wordt is schadelijk voor de gezondheid.

H. Theodota & de Anargyri

De heiligen Cosmas en Damian waren broeders uit Mesopotamië (Azië). Hun vader was een heiden, terwijl hun moeder, Theodota, een christen was.
Zij werd al vroeg weduwnaar en leidde een vroom leven en leerde haar kinderen hetzelfde te doen. Ze instrueerde hen strikt in deugd en kende hen de Heilige Schrift en de kerkelijke leer.
Van kinds af aan toonden Cosmas en Damian gehoorzaamheid, zachtmoedigheid en een goed karakter. Het is opvallend dat het vaak heilige vrouwen zijn, die bekende heiligen aanzetten tot hoogstaande prestaties.
Om anderen tot nut / van dienst te zijn, bestudeerden zij medicijnen en de helende eigenschappen van kruiden en werden expert-artsen. Niet hoogdravend, – zij deden immers eenvoudig hun werk – en daarop zegende de Heer deze vriendelijke artsen en verleende hun de macht om ziekten op wonderbaarlijke wijze te helen en de boze geesten te verdrijven.
Ze gaven niet alleen hulp aan mensen, maar ook aan dieren.
Deze heilige broeders, die zichzelf en hun kennis ten dienste van anderen ter beschikking stelden, zochten bewust geen wereldse roem, noch rijkdom, en namen nooit geld aan voor hun werkzaamheden. Hiervoor gaf de Kerk deze altruïstische broeder/artsen de naam van onbaatzuchtigen.
Onbaatzuchtig wil zeggen niet gericht op eigen belang, niet met de bedoeling er zelf beter van te worden, het behoort tot een van de ascetische eigenschappen van een mens.

H. Theodota -2e Januari

De Heilige moeder Theodota wordt al heel vroeg in het jaar herdacht op 2 Januari.
Na een vreedzaam leven te hebben geleid, stierven deze broeders ook vreedzaam en na hun dood werden zij door de Heer verheerlijkt door vele wonderen.
Zo ging bijvoorbeeld tijdens de oogst een van de bewoners van die streken naar zijn velden. Omdat deze zich zwak voelde door de hitte van de zon en verlangde rust te nemen, ging hij liggen onder een eik en viel in slaap.
Terwijl hij sliep, glipte er bij hem een slang zijn open mond binnen. Bij het ontwaken voelde de boer niet meteen pijn en zette zijn werk voort. Toen hij echter ‘s avonds thuiskwam en op het bed ging liggen na het avondeten, voelde hij een vreselijke pijn omdat de slang zijn darmen begon te verscheuren. De boer, die niet in staat was om zo’n vreselijk lijden te ondergaan, begon te gillen en zijn gezin wakker te maken.
Zijn familieleden kwamen binnenrennen, maar konden hem op geen enkele manier helpen, omdat ze niet eens wisten wat er met hem aan de hand was.
Toen bad de zieke met z’n huisgenoten om hulp tot de heiligen Cosmas en Damian.
De heiligen reageerden onmiddellijk:
de boer viel snel in slaap en terwijl hij sliep, kroop de slang uit zijn mond.
Iedereen die het wonder zag, werd onder de indruk en verheerlijkte de heiligen.
Nadat de slang tevoorschijn kwam, ontwaakte de boer onmiddellijk en dankzij de hulp, die deze onbaatzuchtige heiligen van God afsmeekten kwam alles toch weer volkomen goed.

Een andere man met de naam Malchus woonde in de buurt van een kerk ter ere van de heiligen Cosmas en Damianos.
Hij bereidde zich voor op een lange reis, nam zijn vrouw mee naar de kerk en vertrouwde haar toe aan de heilige onbemiddelden, met de belofte later een vertrouwde persoon voor haar te sturen.
Een paar dagen later nam de duivel de gedaante aan van een van hun kennissen en kwam bij de vrouw, die aanbood haar naar haar man te brengen.
Bovendien zwoer de duivel met de naam van Saints Cosmas en Damian om haar onderweg niet te schaden.
Bij het horen van een dergelijke eed geloofde de vrouw de bedrieglijke duivel en ging met hem mee. Toen nam de duivel haar mee naar een kale en verlaten plek en probeerde haar te verkrachten en vermoorden.
De vrouw, die zichzelf in zo’n wanhopige situatie zag, riep de heilige onbaatzuchtigen aan en smeekte hen om hulp. En de heiligen verschenen onmiddellijk.
Zodra hij ze zag, verliet de duivel de vrouw en koos het hazenpad;
hij bereikte een hoog voorgebergte, van waaruit hij sprong en verdween in een afgrond, terwijl de heiligen de vrouw terugleidden naar haar huis.
Aldus staan deze heiligen door hun gebed tot God allen bij die hen in Geloof aanroepen.

Nu zal het voor nuchtere westerlingen, die wij zijn moeilijk geven om dit soort Mysteriën  te accepteren. Het is een bovennatuurlijk gegeven en een Mysterie lijkt voor velen maar vreemd.
“Hoe kan Christus ons door gebed naar lichaam en ziel genezen, ons geestelijk voeden?”. Dat deden diverse omstanders die deze bovennatuurlijke gebeurtenissen zagen – zij werden bang en verzochten hem de stad te verlaten.
En velen van hen verlieten Hem op dat moment en volgden Hem niet en hadden het idee met een charlatan van doen te hebben.
Onze Heer en Verlosser toonde daarmee aan dat Hij niemand dwingt om tot Hem te komen, dat Hij exclusief op vrijwillige basis – op basis zijn roep of door mensen – dient te worden gevolgd.
En wat zei hij over de ontmoeting met Hem, die Hem nabij kwamen in Zijn heilige communie?
Tenzij gij het Vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn Bloed drinkt, hebt u geen leven in u.
Een ieder die Mijn lichaam eet en Mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven;
en Ik zal hem [persoonlijk] opwekken op de laatste dag
” John.6: 53-54.
Waar maakt een mens zich dàn nog zorgen over;
Christus zegt tevens: “Je Geloof heeft je gered” – doe dat dan!

En laten we daarnaast onze ongerechtigheden onder ogen zien
in overeenstemming met de woorden van diezelfde Heilige Schrift.
Vergeef ons, Heer, ten eerste, 
– dat we onszelf niet dag en nacht in de wet van God onderwijzen, 
– dat we de vermaningen van de Heer niet graag horen of lezen,
– dat vrome gesprekken ons vaak maar saai lijken,
– dat het vaak moeilijk is voor ons om in de kerk te staan, waar
een veelvoud van Gods geboden wordt verkondigd en uitgelegd”.
Heb berouw voor God en moedig je slaperige ziel aan wakker te worden en
wees blij en aandachtig naar elk woord van God te luisteren; sterker nog,
dit in uw hart te bewaren,  net als de Moeder van God of de andere gezegende Maria, die aan de voeten van Jezus zat, om  Zijn Woord te horen.
En wees niet eenvoudigweg koele en confabulerende [iets wat vergeet-achtige]  luisteraars, maar zij die houden van de woorden van de Heer:
      Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in 
waarheid leven1John.3: 18.

Kondakion     tn.2.
”    U hebt de [Genade-] gave van genezingen ontvangen
om gezondheid te schenken aan de zieken,
wonderdadige artsen Cosms en Damianos.
Door uw tussenkomst verslaat u de hoogmoedige vijand
en geneest de wereld door uw wonderen“.