22e Zondag na Pinksteren – Het Woord van God is voor alle tijden geschreven, uw Geloof heeft u behouden, ga heen in Vrede.

tot de Dochter van Jaïrus, overste van de synagoge, zei Christus: ‘Meisje, Ik beveel je, sta op!’

      En zie, er kwam een man, genaamd Jaïrus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neer aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, op sterven lag.
Terwijl Hij erheen ging, drongen de scharen op Hem aan.
       En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zei: ‘Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?’.
En terwijl allen het ontkenden, zei Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U.
Maar Jezus zei:
‘Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan’.
Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.
En Hij zei tot haar:
‘Dochter, uw Geloof heeft u behouden, ga heen in Vrede’.
Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: ‘Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig!’.
Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem:
‘ Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden’.
Toen Hij aan het huis gekomen was, stond Hij niemand toe met Hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jakobus en de vader van het kind en de moeder.
Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Doch Christus sprak:
‘Weent niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt’.
En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten, dat zij gestorven was. Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende:
‘Kind, sta op!’.
En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en Hij beval, dat men haar te eten zou geven.
En haar ouders stonden versteld, maar Hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was“ Luc.8: 41-56.

oren, die niet horen en ogen, die niet zien;     αυτιά που δεν ακούν και μάτια που δεν βλέπουν; الآذان التي لا تسمع والعينين التي لا ترى; ears that do not hear and eyes that do not see.

      Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!
Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus.
Want zij, die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet, doch zij willen, dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen.
Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het Kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik aan de wereld. 

De ‘heiligen’ onthullen de echt vrije persoon; The ‘saints’ reveal the truly tree person; Οι «Άγιοι» αποκαλύπτουν τον πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο; يكشف “القديسين” الشخص الحر الحقيقي.

Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.
En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en barmhartigheid zal over hen komen en ook over het Israël van God.
Overigens dient niemand mij lastig te vallen, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De Genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen“ Gal.6: 11-18.

Heer, Gij hebt Uw land gezegend, Gij hebt de gevangenen van Jaäcob teruggevoerd.
Gij hebt de ongerechtigheden van Uw volk vergeven, en al hun zonden bedekt.
Gij hebt heel Uw gramschap volkomen gestild; U afgewend van Uw wrekende toorn.
Bekeer ons, God van ons heil: keer Uw toorn van ons af.
Blijf niet eeuwig op ons vertoornd; wilt Gij Uw gramschap doen duren van geslacht tot geslacht?
God, keer U tot ons, om ons te doen leven; dan zal Uw volk zich verblijden in U.
Toon ons, Heer, Uw barmhartigheid, en schenk ons Uw Heil.
Ik wil horen wat de Heer God in mij spreekt, want Hij spreekt vrede tot Zijn volk.
Evenals tot Zijn gewijden, die hun hart tot Hem hebben bekeerd.
Ja, nabij is Zijn Heil voor wie Hem vrezen: Zijn heerlijkheid woont op onze aarde.
Barmhartigheid en Waarheid hebben elkander ontmoet: gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Waarheid ontspringt aan de aarde, en gerechtigheid ziet neer uit de hemel.
Want de Heer schenkt welwillendheid, opdat de aarde haar vruchten zal geven.
Gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht uitgaan, om op de weg Zijn schreden te richtenPsalm 84 [85] vert. ROK ’s-Gravenhage.

Sociale transactie
Twee keer begint de lezing van vandaag met “ en zie . . . . .”.
Wat is er te zien – een illusionist, die de mens vermaakt met z’n Mysterieuze trucjes, handige trucjes door – het laten lijden van z’n dienaren – en hen vervolgens weer tot leven wekken?
Iemand liet mij weten dat zij naar de kerk kwam omdat zij er zo’n heerlijk gevoel aan overhield – een spiritueel hoogstandje, welke lijkt op een hemelse gewaarwording.
Maar Christus geeft ons ‘geen‘ tijdelijke gewaarwording – een gerichtheid, die boven het dagelijks leven uitgaat – Christus probeert ons een nieuwe werkelijkheid bij te brengen en dat vindt alleen plaats wanneer je met beide benen op de grond staat.
Christus geeft ons geen spirituele confrontatie, noch doet Hij ons een manier toekomen, die ons leven plotsklaps beter/en zonder gebreken zal maken. De persoon in kwestie vertelde me dat  spiritualiteit “lijkt op een hemelvaart, om die reden ging ze naar de kerk”.

 

ΙΣ ΧΣ ζωοδοτισ – Christus, de levende

Christus is weliswaar gelieerd aan spiritualiteit – maar huldigt een ‘nieuwe’ werkelijkheid en die is voor ieder mens verschillend – het zou anders erg eentonig worden.

Indien iedereen deze realiteit oppakt en het als voorhoede gebruikt van zijn ‘eigen’ zaken, is datgene wat hij/zij gelooft een verheffen boven de ander, het is als het opdoen van viezigheid welke in eigen ogen de werkelijkheid omzeilt, die aan allen eenzelfde leven belooft – dat wil zeggen ‘globalisering’ [de activiteit wordt eenduidig over de wereld verspreid, ieder mens gelooft hetzelfde].

uit -fim ‘Scream’ OUES Craven 2011

Het is als de vraag, die de mens aan God  wordt gesteld: “Heb ik u gevraagd, Maker, van mijn leem om mij te vormen tot mens? Heb ik u gevraagd mij vanuit de duisternis te promoten?” [Paradise Lost . 1667. Boek X, 743-45].
Het zijn vragen, die Adam [Eva] aan God stelt na het verlies van het Paradijs in Milton’s Paradise Lost. Opmerkelijk genoeg roepen deze regels ook verschillen op tussen de twee verhalen van Adam over de schepping van Adam:
– in Genesis 2 wordt Adam gevormd uit het stof van de aarde (klei) en verteld om de tuin te dienen;
– in Genesis 1 wordt hem verteld de aarde te domineren. 

In de ‘nieuwe’ werkelijkheid kunnen niet zeggen dat we van Christus zijn en aan de andere kant in ons eigen ‘kennen en kunnen’ geloven.  Christus wordt geopenbaard wanneer Hij ons voorlegt “hé, kinderen van God, Wie zeg jij dat Ik ben”.

Dit is precies zoals Christus/God is, “niet zoals de mens wil, dat Hij dient te zijn”.
Als we Christus willen zien, zoals ‘wij’ willen, dan willen we hetzelfde als de Joden, die een aardse koning in hem zagen. God komt bij ons tot uiting in de Glorie van het Martelaarschap.
Het Kruisbeeld achter het altaar in onze kerk draagt de inscriptie in top, welke duidelijk maakt dat Christus de “Koning der Glorie” is en dat onderstaand openbaart . . .
Maar wat is Glorie, aan Wie komt de lof toe? “Deze is genageld aan het Hout!”.
Zo paradoxaal is God in werkelijkheid, òf niet soms?

De vernedering is Zijn Heerlijkheid en dit is een schandaal voor de wereld en de wereld beschouwt het gewoon als domheid en laat het langs de kant van de weg liggen.
Zonder de Door Christus verkondigde ‘heilige nederigheid’ zullen wij nimmer in niet deze ‘nieuwe realiteit van het Hemels Koninkrijk’ leven. En in die ‘heilige nederigheid’ past onmogelijk “mijn eigen, mijn eigen spiritualiteit”; in eigengereidheid past niets wat ons fris en gezond maakt, een goede christelijke conditie doet toekomen.
Niets van ons mensen is als navolger van Christus in goede christelijk conditie.
Hier past alleen de Waarheid: ‘Onze dwaasheid om Christus wil maakt ons bescheiden en arren-moedig. Hoe kunnen we ons leven dusdanig vereenvoudigen teneinde Hem te ontmoeten? Laten we beginnen luxe te vermijden en vervolgens ons ego aan God aan te bieden.
Zoals in het ‘Axion Estin; wordt aangegeven, dat geeft precies aan zoals het is en niet zoals wij het zouden willen zien òf “onszelf oppept . . .”:
    “Waarlijk, u zalig te prijzen dienen wij, o Moeder van onze God, altijd gebenedijd [= gezegend]; u ongeschonden Moeder van onze Heer en God, u eerbiedwaardiger dan de cherubijnen en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen. Ongerept hebt U het Woord gebaard: u bent waarachtig de Moeder Gods. U vereren wij”.

Vervolg het dochtertje van Jaïrus in pdf: het Dochtertje van Jaïrus, overste van de synagoge

➥  Maar nu gaan we een stap verder in het hier en het nu – in onze tijd, in het jaar des Heren ‘oktober’ 2018:
We hebben allemaal vernomen van de spanningen, die zijn ontstaan tussen het Patriarchaat van Moskou en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en ook dat doet pijn, ontzettend veel pijn; temeer omdat er wordt opgeroepen dat ook hier de inter-communie van de gelovigen, – ‘de persoonlijke ontmoeting met de Heer‘ – te misbruiken als macht’s-wapen.

Christus‘, de enige Hogepriester

Hoe is het mogelijk dat de prelaten van de Kerk zich ‘opnieuw’ hebben laten misleiden diep gelovige navolgers van Christus, te misbruiken in hun Liefdeloos macht’s-spel?
Waarom Heer, onze God, waarom grijpt U niet in‘,  – zo wordt er alom gebeden;
bidden dat deze verdrietige situatie niet te lang mag duren.
Maar gebed blijkt velen ‘niet genoeg‘ – de Kerk dient zich als gevolg van deze verzoeking te gaan bezinnen – te gaan bezinnen waarom het in deze ‘opnieuw’ zo faliekant de verkeerde kant op heeft kunnen gaan en de mens van zich afstoot.

Ga en doet gij evenzo‘, icoon van de barmhartige samaritaan

De wereld, zo weten wij beschouwt dit als een incident, een management’s-probleem; in de wereld wordt het gewoon als domheid beschouwd en laat men het, als de beroofde mens, gewoon langs de kant van de weg liggen, waar zelfs de geestelijke wereld aan voorbij gaat. De geestelijke wereld kijkt naar de hiërarchische structuur en verwacht àldáár een definitieve oplossing.
Maar zo werkt dit bij de Hogepriester niet, Die is een Barmhartige Samaritaan, Die naar het slachtoffer kijkt – niet alleen, die van vandaag, maar die vanaf het groteske begin, waarin de Kerk macht’s-bewustzijn ontwikkelde, oftewel, ‘ik ben beter dan jij‘, want ‘ik heb het voor het zeggen‘, want daar heb ‘ik’ in mijn ego voor gestudeerd en is het “Axios, Axios, Axios” over mij uitgeroepen.
Maar Christus heeft niet gestudeerd, Die is de Wijsheid en Liefde van God toegedaan en begaat andere wegen, de ‘Ascetische‘ zonder comfort en genoegens. Ook de Apostelen waren niet van dàt houtje gesneden, slechts de Apostel Paulus was als voormalig farizeeër, ingevoerd in de leer van de dienst aan God.

Theotokos, zwanger – Onvoorwaardelijke overgave; Theotokos, pregnant – Uncondational surrender; Θεοτόκος, έγκυος – Άδεια άνευ όρων; Богородицы, беременные – Безусловная капитуляция.

Tot de Dochter van Jaïrus [Hebr.= ‘God verlicht hem‘], overste van de synagoge, zei Christus: ‘Meisje, Ik beveel je, sta op!
Maar wie is dat meisje, die dochter van de overste van het Eerste Verbond; wie zouden wij als navolgers van Christus als dat meisje kunnen waarnemen?
Wie anders is de grote dochter van het Eerste Verbond, Die zo’n grote rol heeft  gespeeld en de hoedster is van de Kerk?
Precies, ik ken er maar één Vrouwe, Die daarvoor in aanmerking komt, de Theotokos, de Moeder God’s.
Spreekt Christus en de Evangelisten verhalen ons hetzelfde in Zijn doen en laten niet in parabels; nu een parabel [Gr. παραβολή] betekent “vergelijking” en dit Woord wordt gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren.
De Kerk zit op dit punt gewoon te slapen, en Christus wekt haar door haar te verzoeken gewoon op – doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, stel je niet aan met je hooghartig gedoe.

⁌     En tot de hogere geestelijkheid dit:
”     Van uw ontelbare slechte werken wilt u dit niet openbaar gemaakt hebben“; kortom dat ook maar ‘iemand‘  daarvan op de hoogte wordt gesteld.
⁌     En een beetje liefdevolle raad aan ieder volgeling van Christus overeenkomstig het advies van Christus Zelf:
”     “Wie zonder zonde is dient de eerste steen te werpen”, een gezonde mate van ijdelheid daarentegen kan een simpel mens zeker helpen beter te presteren. Iemand die wat harder zijn best doet om goed voor de dag te komen, onder-scheidt zich nu eenmaal van de massa
Is het niet genoeg dat dit goede werk bekend is en door God wordt verwelkomd? Anderen maken een veelheid aan goede doelen: zij geven hun bezittingen aan de armen, verlichtten de wereld, redden vele zielen. En toch schepten ze niet op over dit alles. En u, die iets niet geweldigs gedaan hebt, schaamt u zich je voor niets? Waarom verlang je van anderen om je te prijzen voor een goede werk? Goed blijft nog steeds goed, zelfs als niemand het prijst.
Het kwaad blijft slecht, zelfs als geen hond iemand de schuld geeft. Indien alle mensen u prijzen, krijgt u niets. Indien niemand u prijst, zult u nergens van worden beroofd.
U doet het goede immers niet voor de mensen, maar voor God. Dus u wordt voldoende geacht om de beloning van God te ontvangen.
Indien u omringd wordt en uzelf verheugt en vereerd voelt door de mensen, wees dan niet enthousiast. En wanhoop niet indien u ongelukkig en veracht wordt. In zowel de eerste als de tweede Pedagogie van de Heer, in Zijn Blijde Boodschap, toonde Christus ons de gematigdheid en voorzichtigheid, omdat in het huidige leven ‘alles‘ variabel is. Vóór alles prijs je God en aanvaard je alles als afkomstig van Hem en Zijn Heilige Wil.
conf. H. Dimitrios Rostov.

Ben ik m’n broeders hoeder?: Είμαι ο φύλακας του αδερφού μου?; Я хранитель моего брата?; هل أنا حارس أخي؟; Am I my brother’s keeper?.

Wilt u desondanks een advies – wacht niet af tot Christus het gehele tempel-, kerk-plein komt schoonvegen; zoek een definitieve oplossing voor de gehele christelijke kerkfamilie.
Zet de politieke agenda met het gebod van de intercommunie in z’n geheel overboord; wij herkennen elkaar immers allen ‘in het breken van het Brood en drinken uit dezelfde beker‘. De eigen Orthodoxe bloedgroep is tot nog toe op uw aanwijzen ‘onveranderd‘ gebleven – door dit incident zijn de ogen echter opengegaan, zij worden als politiek middel gebruikt.
Hoofdtoezichthouders [Patriarchen] toezichthouders [bisschoppen] dienen zich bij hun oorspronkelijke Apostolische opdracht terug te trekken en slechts toezicht te houden op de uitvoering. Zij dienen hiertoe slechts toezicht te houden op hun spelleiders in de verschillende christelijke gemeenschappen, waar

In Jezus Christus proberen we alles te weerstaan – de verleidingen, de stormen en orkanen, het lijden, de zonde, de dood en de tegenstrever; In Jesus Christ we try to resist everything – the temptations, the storms and hurricanes, the suffering, the sin, the death and the adversary.
volgelingen van Christus wekelijks bij elkaar komen en hun spelleiders niet als herdershond behandeld wensen te worden.
De verschillende christelijke gemeenschappen worden door elkaar respecterende bestuursleden bestuurd, onder voorzitterschap van een eerste onder gelijken en de gemeenschap geeft in vergadering bijeen het uiteindelijke akkoord. Op die wijze bestaan er geen specifieke beperkingen en kiest ieder lidmaat de gemeenschap, die het meest bij z’n eigen doelstellingen past.
De doelstelling van de navolger van Christus is niet om anderen te behagen, maar om God te dienen en hier en in het hiernamaals geluk te ondervinden.
De gevolgen van uw conflicten kunt u waarnemen, er zijn diverse lidmaten, die zich ‘niet meer‘ gebonden weten door één specifieke gemeenschap, die zij met de regelmaat van de klok bezoeken. De volgende stap is dat zij elders gaan ‘shoppen’ en het eind van het liedje is dat zij zich ‘in het geheel niet meer‘ met de Kerk gebonden weten.
Ga bedachtzaam te werk maar verspil geen energie aan nog meer regeltjes, breek ze eerder af, de mens is uiteindelijk ‘zelf’ verantwoordelijk en door Christus aanspreekbaar voor doen en laten.
Verspil geen materiaal, tijd en kosten, gebruik elkanders gebedsruimten, dat deed Christus en de Apostelen ook.  Zodra het uiterlijk te gekunsteld wordt of te veel tijd in beslag neemt, zit u op het verkeerde pad en wordt u er uiteindelijk op afgerekend.

Prokimen in de 5e toon.
Lezer: ”   Gij Heer, bewaar ons tegen dit geslacht tot in alle eeuwigheid
Volk herhaalt.
Lezer: “Red mij, Heer, er is geen Heilige meer”, de Waarheid wordt zeldzaam  onder de Volkeren
Volk: ”   Gij Heer, bewaar ons tegen dit geslacht tot in alle eeuwigheid
Lezer: ” Gij Heer, bewaar ons tegen dit geslacht“;
Volk: ”   tot in alle eeuwigheid !!!“.

Apolytikion      tn.5.
Komt laat ons bezingen en aanbidden
het met de Vader en de Geest mede-eeuwige Woord,
Dat om ons te verlossen uit de Maagd geboren is.
Want Hij heeft het op Zich genomen
Zijn Lichaam aan het Kruis te laten slaan en de dood te verduren,
Om door Zijn Roemrijke Opstanding
de doden op te wekken”.

Kondakion      tn. 5.
Ter helle zijt Gij neergedaald, mijn Heiland,
en in Uw Almacht hebt Gij de ijzeren poorten gebroken.
Als Schepper hebt Gij de gestorvenen opgewekt;
de prikkel des doods vernietigd,
en
Adam van de vloek bevrijd, o Menslievende.
Daarom roepen wij U allen toe: Heer, red ons”.

Theotokion      tn.5.
Gij zijt in waarheid de Cherubijnentroon,
want in U heeft het Woord woning genomen Alreine
en is in het vlees uit U voortgekomen.
Om ons heeft Hij het kruis ondergaan en
heeft Hij als God de Opstanding geschonken
Om onze natuur te verheerlijken.
Vraag voor ons om vergeving van zonden”.