15e Zondag na Pinksteren – Zondag voorafgaand aan Kruisverheffing – de wereld zal door de Zoon van God behouden worden.

De koperen slang bleef bewaard, maar van een symbool van Geloof werd het een voorwerp van aanbidding;
The brass snake was preserved, but from a symbol of Faith it became an object of worship;
تم الحفاظ على الثعبان النحاسي ، ولكن من رمز الإيمان أصبح موضوعًا للعبادة

      En niemand is opgevaren naar de hemel, dan Die uit de Hemel neergedaald is de Zoon des mensen.
       En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo dient ook de Zoon des mensen verhoogd te worden, opdat een ieder, die Gelooft, in Hem eeuwig Leven zal hebben.
       Want zo Lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
       Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zal veroordelen,  maar opdat de wereld door Hem behouden zal worden
John.3: 13-17.

Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot …
بعد كل شيء ، تم حرمان البغيض من السلطة. الجميع ، الذين يريدون الظهور بشكل جيد في الخارج ، حاولوا إجبارك على …
After all, the obnoxious of the cross has been deprived of power. All, who want to appear good on the outside, try to force you to …

      Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!
       Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus.
       Want zij, die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de Wet, doch zij willen, dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen.
       Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het Kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie de wereld mij gekruisigd is en ik van de wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.
       En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en barmhartigheid zal over hen komen, en ook over het Israël God’s.
Overigens dient niemand mij lastig te vallen, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De Genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders! AmenGal.6: 11-18.

Paulus schrijft indringend aan de inwoners van Galatië:
vandaag schrijft hij
1.]. of je nu besneden bent of niet – of je nu gedoopt bent of niet, je dient te voldoen aan de ‘nieuwe schepping‘.
2.]. De rechtvaardige zal uit het Geloof leven
Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft in alle dingen die geschreven staan in het boek van de wet, om die te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit Geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen gedaan zal hebben, zal daardoor leven. De zegen van Abraham door het Geloof in Christus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het Geloof Galaten 3:10-14.
3.]. Bij de doop is de Heilige Geest [van onderlingen liefde] uitgezonden in jullie harten
  Omdat jullie kinderen van God zijn – is de Heilige Geest uitgezonden in jullie harten Zo waren ook wij, toen wij nog jonge kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.
Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door ChristusGal. 4: 3-7.

Paulus onderwijst ons als Christenen, die aldus het eerste in Antiochië aangeduid werden;
Paul teaches us as Christians, who were thus the first appointed in Antioch;
بول يعلمنا كمسيحيين ، وبالتالي كانوا أول معين في أنطاكية.

Bedenk bij het lezen van de Blijde Boodschap, dat het niet maar een boek betreft door mensen geschreven, maar dat mensen, door de Heilige Geest, door Liefde tot de mens, zijn geïnspireerd en van Godswege hebben gesproken.
In feite spreekt God, onze Heer en Verlosser ‘Zelf’ tot ons, dit is ‘Zijn’ Woord onder ons! Er staat niet voor niets telkenmale: “Zo spreekt de Heer!” of soortgelijke uitdrukkingen: ‘Het Woord van de Heer der heerscharen kwam tot mij!’ en ‘Christus, onze Heer en God, opende Zijn mond en sprak!’.

Wat betekent dit voor mij als ‘kind van de Levende God!
Het antwoord daarop is dat wij gaan begrijpen welke positie wij dienen in te nemen als ‘kind van de Levende God’ als volgeling van onze Heer en Verlosser. Jezus Christus, we dienen dezelfde godgelijke Liefde uit te stralen.
Dat is in feite het antwoord op al onze menselijke problemen, dat wij  door de Heilige Geest door het Woord van God ontdekt worden aan wie wij zijn in de Liefde tot onze Heer Jezus Christus.
Dat is in feite heel kernachtig het antwoord op ons menselijk probleem.
Dáár heeft Paulus óók in andere brieven over gesproken; hij heeft gesproken over alles wat wij in Christus hebben ontvangen.

1.]. of je nu besneden bent of niet – of je nu gedoopt bent of niet,
je dient te voldoen aan de nieuwe schepping.

In Romeinen 5 noemt Paulus dat wij Hoop hebben ontvangen, Liefde hebben ontvangen, zekerheid hebben ontvangen, Leven hebben ontvangen; en een overvloedige Bron van Genadegaven.
Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de Genade[gave] méér dàn overvloedig geworden, òpdát, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de Genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze HeerRom.5: 20-21.
De Wet van Mozes is door God gegeven opdat de overtreding zou toenemen…..
Er wordt hier niet mee bedoeld dat door de wet de overtreding zou toenemen…., maar  dat door de wet de overtredingen die er waren zichtbaar zijn geworden.
De wet heeft als een vergrootglas gewerkt, om datgene wat reeds ‘was‘ zichtbaar te maken!
Want daar waar de zonde is toegenomen, zichtbaar is geworden in al haar gruwelijke karakter….
dáár is de Genade méér dàn overvloedig toegenomen!
M.a.w.: hoe groot je als zondaar ook bent, hoeveel  zonden er ook hebben plaats gevonden in je leven, onze Heer en Verlosser zegt:
daar waar de overtreding toenam, zichtbaar is geworden door een vergrootglas van de wet, daar is de Genade meer dan overvloedig geworden!
Er is altijd méér Genadegave dan zonde. De Genade is altijd overvloedig: altijd toereikend! God’s Genadegave in Liefde tot de mens is altijd groter!

Mogen wij dan bij de zonden blijven opdat de Genade zou toenemen?
Dat was ook de reactie op de uitnodigende prediking van Paulus, er zijn ‘altijd’ mensen die het verkeerd begrijpen omdat jij het zo goed hebt uitgelegd.
En laten we maar eerlijk zijn:
de zonde heeft immers zo zijn spannende en aantrekkelijke kanten.
En we denken dan: ‘ach, God’s Genade is ons toch groot genoeg!
Je doet iets bewust verkeerds en je rekent eigenlijk al op God’s Vergeving, Zijn  Genadegaven.
In feite is dàt het probleem, de menselijke hoogmoed, het alles wel alleen àf kunnen zonder het Goddelijke, God buiten spel zetten – hetgeen Zonde is.
Mogen we in zonde -zonder God- blijven leven, opdat de Genade zal toenemen?

Paulus reageert hierop: “….volstrekt niet!”, Hij had het niet duidelijker kunnen uitdrukken.
Vergeet het maar! je mag niet bij de zonde blijven, volstrekt niet!” en
vervolgens legt hij uit hoe wij de zonde in ons leven door Liefde tot God en de naasten kunnen overwinnen. En dàn heeft hij het over ‘de Genadeleer’.
De verkondiging van de Genade, welke ons door God uit Liefde overvloediger dan wij kunnen voorstellen wordt geschonken – die de menselijke Hoogmoed [in feite kleinzieligheid, kleinmenselijk geneuzel] altijd zal overtreffen.
De Verkondiging waardoor een mens [de mens God’s, de mens die door de Heilige Geest, de doop,  opnieuw is geboren] in staat wordt gesteld de zondemacht in zijn leven terug te dringen en te overwinnen en mag opgroeien in levensheiliging. Door jouw nieuwe positie in de navolging van Christus!

Alles wat op de doop volgt draait om deze ene stelling:
‘Wij Christenen, gedoopten hebben ons met Christus bekleed en zijn gestorven voor de zonde’;  dat is het hart van de oplossing!, dat is het hart van het Leven als Heilige deelnemer in de navolging van Christus [ICXC NIKA]:
het is het hart van de mens God’s, die de Heer wil behagen in zijn/haar leven.
Je bent gestorven, indien we [in Liefde tot God] voor de zonde gestorven zijn behoeven we niet meer op de zonde in te gaan. Gestorven mensen hebben geen enkel probleem met de zonde.
Een dode zondaar heeft geen enkele moeite met de zonde. Daar gaat het hier om!
Je bent dood’, zegt Paulus, ‘voor de zonde’.
De zonde kan komen met bevelen, maar je bent dood!

Voor het leven gekruisigd, een monniksleven

Nou, hoe verhoudt het ene, het gestorven zijn, zich met het andere:
het nog steeds zondigen?
Als je dood bent voor de zonde ben je toch niet in staat om te zondigen?
Er wordt hier gesproken over de doop; het gaat hier niet over de waterdoop;
het gaat hier om de doop in de Heilige Geest  – het gaat hier om een werk van de Heilige Geest.
Onze Heer Jezus, onze Verlosser, Hij is het vleesgeworden Woord!
Op hetzelfde moment dat u onder het overtuigende werk van de Heilige Geest
ontdekt wordt aan uw zonde en verlorenheid en
gaan de ogen van uw hart open voor de Verlosser, onze Heer Jezus Christus….; en
u aanvaardt Hem als uw Zaligmaker, als uw Verlosser van de zonde…..;
op hetzelfde moment als u uit Genade door het Geloof
uw persoonlijk vertrouwen stelt op de Heer ……
op hetzelfde ogenblik voltrekt zich door de doop het werk van de Heilige Geest, eerst dàn komt het woord uit onze tekst: “Dàn doopt de Heilige Geest u in de Heer Jezus Christus!”,
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”.
U bent nu ‘in’ Hem, met God bekleed, bent een huwelijksverbintenis met Hem aangegaan.
En alles wat Hij is, wordt u toegerekend.
Dàt nu is een werk van de Heilige Geest geweest; ‘Hij heeft u in Christus gedoopt’.
En Hij heeft u op datzelfde moment geïdentificeerd, vereenzelvigd, met wat je zou kunnen noemen: de drie belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van onze Heer, Jezus Christus!
U bent met Hem en in Hem! Onze Heer, God de Vader ziet u in Hem!
En het is alleen omdat u in Hem bent, dat u een kind van God bent.
Buiten Christus kun je geen kind van God zijn: alleen kind van God in Christus;
in hem bent u geïdentificeerd, vereenzelvigd met, zoals gezegd,
drie gebeurtenissen uit het leven van Christus:
U bent in Zijn dood opnieuw geboren [gedoopt],
met Hem gekruisigd en gestorven en
zult met Hem opstaan op de derde dag.

2.]. De rechtvaardige zal uit het Geloof leven

Growing older we all do, becoming mature is another story;
Μεγαλώνοντας παλαιότερους όλοι κάνουμε, να γίνουμε ώριμοι είναι μια άλλη ιστορία;
ينمو كبار السن كلنا ، وتصبح ناضجة قصة أخرى

Deze woorden zijn afkomstig uit de profetie van Habakuk; ze vormen eigenlijk de kern van de Blijde Boodschap; niet voor niets wordt deze tekst in het Nieuwe Testament tot driemaal toe aangehaald -er ligt een geweldige boodschap in opgesloten.
Habakuk [Hebr. ‘Omzelzing’] is een man van Geloof, die overweldigd wordt door het onrecht en de goddeloosheid om zich heen. Hij voelt zich onmachtig en vraagt zich af hoelang dit allemaal nog moet duren.
Wat dat betreft staat hij dicht bij ons in deze tijd “ Waarom doet Gij [God] mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht, en nimmer komt het recht te voorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid te voorschijn. Ziet onder de heidenen en let op, en verbaast u, ontzet u, want Ik doe een werk in uw dagen, dat gij niet zoudt geloven, wanneer het verteld wordtHab.1: 3-5.
Maar… God weet het en heeft beloften van herstel gegeven. Dat was ook voor Habakuk belangrijk! Alles wat die goddelozen doen, leidt uiteindelijk tot niets, hooguit tot verderf, maar Gods Woord zal waarheid blijken te zijn: “ Wee hem die de stad met bloed bouwt, en de veste op onrecht grondvest! Ziet, is het niet van de Heer der heerscharen, dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets? Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren Heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekkenHab.2: 12-14.
Je krijgt [nog] niet op alle vragen antwoord, maar dit weet je in ieder geval.

3.]. Bij de doop is de Heilige Geest uitgezonden in jullie harten
Als je over ‘teniet gedaan worden’ leest, dan denk je allemaal bij jezelf:
Dit gaat niet over mij!”.
Want wij mensen ervaren allemaal macht van de zonde in ons leven.
Wat wordt er bedoeld hier met:
teniet gedaan!’?
Of zoals een andere vertaling zegt: verbroken; de zondemacht is verbroken.
Dat wil zeggen, wat er hier bedoeld wordt, is…..: als je zegt ‘teniet gedaan
in de zin van ‘compleet uitgerangeerd’ dan zeg je: ‘dit heeft geen betrekking op mij, want ik ervaar de zondemacht in mijn leven. De zondemacht is niet uitgerangeerd in mijn leven!
Het wordt teniet gedaan, of het wordt verbroken, of: van zijn kracht ontdaan….;
dat is misschien nog mooier gezegd…..: het wordt van zijn kracht ontdaan,
dat wil zeggen, dat de zonde niet meer de allesoverheersende en
dominante macht is in mijn leven.
Koning zonde heeft niet langer de macht in mijn leven, want die Macht heeft onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.
God maakt door Zijn Geest woning in mensen.
Na de zondeval is geen mens uit zichzelf een tempel van de Heilige Geest. Integendeel, er is niets heiligs in een mens. Ons hart lijkt eerder op de vuilste bouwval, die je maar kunt bedenken.
En juist dáár wil de Heilige Geest komen wonen. Waar Hij komt wonen, verandert alles. De Heilige Geest gaat aan het werk.
In Zijn licht ga je zien dat je vuil en zondig bent. Je hebt straf van God verdient.
Maar Hij maakt je ook hongerig naar de gerechtigheid van Christus en
leidt je met Liefde tot de Zaligmaker. Hij doet je bidden om Genade:
Heer, Jezus Christus, Zoon van de Levende God, ontferm u over mij, zondaar”.

kruisje bij het Mysterie van de doop

Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. En wat Zijn sterven betreft is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven;
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God!” 

Christus is dus voor de zonde gestorven, in die zin dat Hij de zondeschuld en
daarom dat ook wij die één zijn ‘mèt Hem ìn Hem’ zijn, en met Hem verenigd zijn en daardoor de zondeschuld gedragen hebben.
Wij hebben met andere woorden in Christus: geboet voor de zonde!
Wij hebben in Christus geboet; dat oordeel is over ons leven geweest!
Je wordt maar een keer voor je zonden gestraft en dat is ruim 2000 jaar geleden op Golgotha gebeurd, in Christus heeft zich dàt voltrokken!
Juridisch gezien ben je een gekruisigde, een geoordeeld mens en
daarom dat de Blijde Boodschap ons meedeelt:
“Er is geen veroordeling voor hen, die in Christus zijn!”
Dat oordeel heeft zich ‘ìn’ Christus al voltrokken;
voor God is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.
En daarom is er ook geen vrees in de relatie met de Heer God voor een kind van God; geen vrees, geen angst, geen vrees meer voor het oordeel.
En waarom niet?
Omdat in Hem het oordeel zich al heeft voltrokken;  er is niets meer tegen je in te brengen:
geen beschuldigingen meer; wij zijn compleet gerechtvaardigd; dus
dat deel van ons leven is afgesloten!
Hoe dwaas zou het zijn daar opnieuw naar terug te keren, om
opnieuw onder de tirannie van de zonde te gaan leven.

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapen van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de dood levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God!Rom.6: 12-13.

M.a.w.: doe niet langer alsof -tegenstrever zonde- jouw koning is; wees dan niet langer een dienaar van die Koning.
Ga niet naar die plaatsen toe waar je jezelf in een situatie manoeuvreert waardoor het uiteindelijk tot zonde komt; waardoor je jezelf blootstelt aan verleidingen.
Stop er mee je gedachten te beïnvloeden met beelden, plaatsen, woorden, filosofieën, redenaties,  die in strijd met het Heilig Wezen van onze driemaal Heilige God.
Maar leef als een slaaf [Gr.- δουλος, doúlos], als een dienaar van de Heer Jezus Christus, dat is de keus, die jij en ik behoren te maken:
Laat de zonde dan niet in jouw sterfelijk lichaam regeren!
M.a.w.: het begint met kennis: ‘je ziet het toch wel? Je weet het toch wel?’ Maar vanaf nú wordt er iets anders van ons gevraagd, namelijk: radicale afscheiding van de zonde! Radicaal breken met ongerechtigheid!
Laat die zonde niet langer op de troon van je leven regeren”.
M.a.w.: als derde stap, geef jezelf geheel en al over aan onze Heer, jouw God!
God roept ons tot volkomen overgave.
Eerst de oproep tot volkomen afscheiding: breken met de ongerechtigheid.
Dat begint met een kennis. Breken met de ongerechtigheid: kap er mee, concreet. Zet stappen wat dàt aangaat in je leven.
En drie: geef jezelf met alles wat in je is óver aan onze Heer, jouw God.
Dàt betekent, er wordt hier over je leden gesproken;
dat betekent je: ogen, je oren, je neus, je handen, je voeten, je denkwereld, je emoties. Al je zintuigen; al je ledematen; ook je seksuele organen.
Misschien dien je ook gewoon concreet te beginnen om dàt in te leveren;
op te offeren om het maar gewoon bij de naam te noemen:
‘ook dat geef ik over aan U, Heer, mijn God!’,
omdat ik van mijn kant het Verbond met U in stand wens te houden.
Neem je menselijk Kruis op en volg Hem:
Stel jezelf ten dienste van God op, als een mens die dood is geweest, maar thans blaakt van Leven.
Stel geen enkel deel van je lichaam ter beschikking van de zonde.
Stel je ten dienste van God en dat is hetgeen wat wij dienen te gaan doen.
Wat God heeft gedaan ‘in Christus‘, Zijn Zoon dat is duidelijk.
Hij heeft ons in Christus gedoopt, geïdentificeerd met Zijn dood, begraven in Zijn Opstanding. Daarvan dien je doordrongen te worden, te groeien, uiteindelijk te zijn. En nu zegt de onze Heer en Verlosser:
Zou jij – hier en nu – willen breken met de zonde?
Dat betekent dat je dingen moet weg doen;
dat je dingen ànders dient te gaan doen.
Indien je je dáár aan onderwerpt zou je
jezelf vervolgens volkomen
willen overgeven aan Mij
?”.
God heeft een plan met deze wereld en daarin past een plan met jouw en mijn leven. Dat plan vindt z’n vervulling in gehoorzaamheid aan God.
En we krijgen daarvoor geen briefjes of eenvoudige richting aanwijzingen.
Het is soms zoeken en dat vraagt nu juist vaak heel veel geduld.
Je Kruis dragen doet soms verschrikkelijk veel pijn.
Aanwijzingen vinden we in hoe God ons gemaakt heeft,
met onze natuurlijke kwaliteiten, met onze gaven en talenten,
op geestelijk, emotioneel en lichamelijk niveau.
Ontdek waar jouw gaven en talenten liggen en geef ze aan God.
Stel ze onder de gehoorzaamheid aan God en dàn
zal Hij je laten zien hoe en waar ze ingezet kunnen worden.
Op de plaats waar je gesteld bent of Hij roept je – heel subtiel – ergens anders.
Soms ligt er nog veel pijn verborgen in ons hart en onze ziel dat
maakt dat we toegeven op een verkeerde manier aan onze verlangens.
Als we niet duidelijk hebben waar we naar op weg zijn.
Als we vast zitten in een slachtofferrol of in ongehoorzaamheid.
Onze Heer en Verlosser wist waartoe Hij naar de aarde gekomen was.
Hij wist dat Hij Zich diende te laten leiden door gehoorzaamheid aan God.
En Hij liet dat zien door Zijn daden, door niet alleen Zijn denken, maar
ook Zijn lichaam en spreken ondergeschikt te maken aan Gods wil.

En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God”.
Laat heel je lichaam bereid zijn om te strijden voor God, om Zijn Wil te doen. En dat begint bij je manier van denken, je manier van spreken, je bidden; dat komt tot uiting in zegenen en danken.
En wanneer je daartoe in staat bent in het gebruik van handen en voeten om te doen wat God van je vraagt: ‘zorgen en dienstbaar zijn voor hen die in nood zijn’; om daarmee de Liefde van God zichtbaar te maken.

Stel je lichaam ten dienste van de Liefde van God en dat houdt in dat we onze eigen begeerten los dienen te laten. En dat kan zegt dezelfde tekst:
Want de zonde zal over u niet heersen.
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de Genade
”.
Omdat Jezus in ons woont, kunnen we kiezen.
Kiezen voor gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid.
Moeilijk? Ja, maar het kàn, neem dat van mij aan en dáár hebben we elkaar als gemeenschap bij nodig.

Apolytikion     tn.6.
“ De scharen der Engelen stonden aan Uw graf en de wachters lagen als dood.
Bij het graf stond Maria Magdalena zoekend het alleruiterst Lichaam van haar Heer.
Gij hebt de hel overwonnen, zonder erdoor te worden aangetast.
Gij hebt de Maagd ontmoet, Levenschenkende, Die uit de dood zijt opgestaan.
Heer, ere zij U
”.

Kondakion     tn.6.
“ Met Uw levenschenkende Hand,
wekt Gij alle doden op uit het duistere dal,
O Levenschenkende, Christus onze God,
Die aan het mensengeslacht de Opstanding gegeven hebt.
Gij zijt waarlijk onze Heiland, onze Verrijzenis,
ons Leven en de God van het heelal
”.

Theotokion      tn.6.
  Gij hebt Uw Moeder de gezegende genoemd
en zijt vrijwillig tot het lijden gekomen.
Gij zijt opgestraald aan het Kruis,

om Adam te zoeken,
terwijl Gij tot de Engelen sprak:
Verheugt u met Mij,
want Ik heb de drachme teruggevonden die verloren was.
Gij, Die alles in Wijsheid hebt ingericht,
Heer, eer aan U
”.

Het Geloof, kinderen van Abraham.

Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen Apostel, afgezonderd tot verkondiging
van het Evangelie van GodRom.1: 1.

”    Ik ontneem aan de Genade van God haar Kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?
Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, [doet Hij dit] ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend.  Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het Geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: ‘In u zullen alle volken gezegend worden’.
Zij, die uit het Geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doenGal.2: 21-3: 10.