Orthodoxie & ‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht !’.

”          En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;  deze kwam ‘s-nachts tot Christus en zei tot Hem:
‘     Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is’. 
Jezus antwoordde en zei tot hem:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodemus zei tot Hem:
‘Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?’.
Jezus antwoordde:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Jullie mensen dienen opnieuw geboren te worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is’.
Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: ‘Hoe kan dit geschieden?’
Jezus antwoordde en zei tot hem:
‘U bent de leraar van Israël [de Kerk], en deze dingen verstaat u niet?  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik jullie mensen van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de Hemel, dan Die uit de Hemel neergedaald is de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven zal hebben”  John.3: 1-15.

In die dagen zei Petros tot het Volk [de Kerk]:
Mannen van Israël [de Kerk], hoort deze woorden:
‘Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals jullie zelf weten, Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebben jullie door de handen van wetteloze mensen aan het Kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden’ . . . . .;
. . . . . Wat moeten wij doen, mannen broeders?
 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn zovelen als de Heer, onze God, ertoe roepen zal. 
En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende ‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht’Hand. 2: 22-24; 38-40.

Profeet Isaiah & de cherubijn – Προφήτης Ησαΐας & Χερουβείμ – إشعياء النبي والملاك

”          Zie, Mijn knecht, Die Ik [God] ondersteun; Mijn uitverkorene, in Wie Ik een welbehagen heb. Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd: Hij zal de volkeren het recht openbaren.
Hij zal niet schreeuwen noch Zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren.
Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot Hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op Zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.
Zo zegt God, onze Heer,
• Die de Hemel schiep en hem uitspande;
• Die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot;
• Die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:
Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een Verbond voor het Volk, tot een Licht van de natiën: 
• Om blinde ogen te openen,
• Om gevangenen uit de kerker te leiden,
• Uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.
Ik ben de Heer, dat is Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beeldenIsaiah 42: 1-7.

Neem je Kruis op en volg Mij !

In plaats van de aan de volgeling van Christus de door de wereld voorgestelde Vreugde dienen wij het Kruis te verdragen en de schande van het lijden niet te  verachten.
”       Ik wil de Heer zegenen, Die mij tot inzicht heeft gebracht: zelfs in de nacht onderricht Hij mijn hart.
Ik heb de Heer voortdurend voor ogen; Hij staat naast mij, opdat ik niet wankel.
Daarover verheugt zich mijn hart en juicht mijn tong: zelfs mijn vlees zal wonen in vertrouwen. 
Want U geeft mijn ziel niet prijs aan de hades; U zult Uw gewijde [Uw gedoopte] het bederf niet doen zien.
U hebt mij de wegen van het leven doen kennen, door Uw aanschijn hebt U mij met vreugde vervuld.
De genietingen aan Uw rechterhand duren tot in eeuwigheid“.
Psalm 15[16]: 7-12 vert. ROK ‘s-Gravenhage.