Orthodoxie & de Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland

Logo GOPA-en

Antiocheens Orthodoxe Kerk [AOKN] in Nederland – Rum Orthodox.

Logo AOKN

De AOKN is 18 Januari 2015 opgericht.

Patriarch John X [Yazigi] of Antioch and All the East

De Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland omvat alle gelovigen die afkomstig zijn uit landen die onder de wettelijke bevoegdheid van de Orthodox Kerk van het Patriarchaat van Antiochië en het [Midden-] Oosten vallen.
De huidige Patriarch is Zijne Zaligheid Johannes de tiende, Yazigi, geb. 1955 in Lattakia, Syrië. Voorafgaand aan zijn verkiezing als Patriarch op 17 december 2012 leidde hij het Antiochieens Orthodoxe Aartsbisdom van Europa, via het hoofdkwartier in Frankrijk [Parijs].

De Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland

Metropolite Isaac Barakat in de Anfridus-kerk Amersfoort, waar de AOKN te gast is.

volgt het Aartsbisdom van Duitsland en Centraal-Europa en is een van de Aartsbisdommen van het Patriarchaat van Antiochië. De huidige aartsbisschop is Zijne Eminentie aartsbisschop Isaac Barakat [Köln], welke 15 October 2013 door het Patriarchaat van Antiochië en het Oosten in Duitsland en Centraal-Europa werd aangesteld. Zijn aartsbisdom Duitsland en Centraal-Europa omvat het Antiocheens Orthodoxe Aartsbisdom met parochies in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Hongarije.
De Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland is toegewijd aan de Al-heilige “ Moeder van God” en omvat ongeveer honderdvijftig gezinnen.

De liturgische, en heilige rituelen zijn openbaar en voor eenieder te bezoeken.
De toegang tot de Mysteriën [RK. Sacramenten] in deze Parochie zijn communautair
[overeenkomstig de besluiten] aan de Orthodoxe Kerk en als zodanig toegankelijk voor eenieder, die de doop via een van de Orthodoxe kerken heeft ontvangen.

Goddelijke Liturgie, Grote intocht – dienst 12-3-2017

Abuna Basilios Khamis is een nog  jonge priester uit Syrië, die door aartsbisschop Isaac Barakat [Köln] is aangesteld als de inmiddels gewijd aartspriester voor de Grieks-orthodoxen uit Syrië en Libanon in ons land.  Het woord Abuna komt vanuit het Arabisch [أَبُونَا (ʾabū-nā, “vader”)] en komt in het Nederlands neer op de gewijd geestelijk mentor.

Abuna Basilios Khamis*

De oprichting van een nieuwe parochie in de “diaspora” ver weg van het Moederland is een apostolische inspanning bij uitstek, ondanks de vele moeite, die dit kost. De Orthodoxe Kerk gelooft echter dat de Genadegaven van de Heer de oprichters van zo’n parochie zal bijstaan. Met name in de teksten van de Goddelijke Liturgie, wordt er gebeden voor de eenheid van de christelijke kerken en voor degenen, die zich inzetten voor het werk aan de heilige Goddelijke Tempels.  In de betekenis, die de Apostel Paulus hieraan geeft is dat de tempel ‘de ziel’ [het hart] vormt van de gelovigen 1Cor.6: 19. Deze nieuwe, bezielde ereplaats aan God wordt ook opgebouwd onder de Antiocheens Orthodoxe gelovigen die in Nederland wonen. Het gaat hierbij om de gelovigen die onder het geestelijk en kerkelijk gezag van het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Antiochië en het gehele [Midden-] oosten staan, voornamelijk mensen uit Syrië en Libanon en hun nakomelingen.
Ook zíj hebben behoefte aan een eigen kerkgebouw, waar zij naast hun sacramentele behoeften, eveneens ruimte kunnen geven aan de geestelijke opbouw. Geestelijke opbouw vindt in de eerste plaats zijn oorsprong in de Genadegaven via de Mysteriën [RK. Sacramenten], maar tevens via Catechese aan zowel kinderen als volwassenen – waarbij de gemeenschap in het gezamenlijk optrekken haar vorm behoudt.
Vanaf binnenkomst in een voor hen vreemd land ondervinden immigranten moeilijkheden bij de integratie in hun omgeving waarmee zij geconfronteerd worden. Dat is het geval bij alle migranten naar Europa en zeker bij het opzetten van een nieuwe parochie. Immigranten hebben het vanaf het begin niet breed en door hun verspreid wonen behoort de komst naar een centraal gesitueerd kerkgebouw – door een minimaal inkomen – tot een van de grotere gezinsproblemen. Daarnaast verschilt het leven van de leden van deze kerk -hier in Nederland- in vele opzichten van de gemeenschap in het Moederland. Gelovigen in het thuisland waren gewoon aan hun vele dagelijkse rituelen, maar in het nieuwe thuisland dienen zij zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Vergeet overigens niet dat vele van de parochianen een zeer traumatisch verleden [de dood kon immers elk moment toeslaan] hebben te verwerken, waarmee zij via het nieuws [en hun familieleden elders] nog dagelijks geconfronteerd worden. Door de nieuwe parochie wordt ervaring opgedaan, de Nederlandse samenleving in hun bestaan te integreren en wordt wederzijds respect bevorderd. Bovenstaande is een reden te meer de Nederlandse samenleving welwillendheid te vragen deze parochie de mogelijkheden te bieden om hun bestaan hier in Nederland op te bouwen.

* Vader Basileos Khamis is te bereiken,
mobiel: 06 55246561
e-mail: 
info.aokn@gmail.com
internet: 
http://rum-orthodox.de/gemeinden/amersfoort
Giro: NL16INGB0007235738,
Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland
o.v.v. gift, [belastingtechnisch aftrekbaar]
Zie ook: Rum-Orthodox.de met haar nieuwsbrief via newsletter@rum-orthodox.de