Zondag van de Zuivel-onthouding – Verdrijving uit het Paradijs – Vergeving’s-zondag

” Alleen de Heer is bij machte ons vast te doen staan”; ” Only the Lord is able to hold us fast”; ” Μόνο ο Κύριος είναι σε θέση να μας κρατήσει γρήγορα”; ” الرب وحده قادر على حملنا بسرعة”.

    Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
       maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
       En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten.
       Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds
Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijnMatth.6: 14-21.

Apostel Paulus in de Romeinse gevangenis, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn ca. 1627

      Want het Heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het Geloof kwamen.
       De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het Licht!
       Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!
       Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.
       Aanvaardt de zwakke in het Geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel.
Wie wel eet, dient hem niet te minachten, die niet eet, en wie niet eet, dient hem niet te beoordelen, die wel eet, want God heeft hem aanvaard.
Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt?
Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan.
Maar hij zal staande blijven, want
de Heer is bij machte hem vast te doen staan
Rom.13: 11b-14: 4.

  Ik [Paulus] ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik alles
geweest, om in elk geval enigen te redden.
Alles doe ik ter wille van het Evangelie, om er ook zèlf deel aan te verkrijgen.
Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de [hoofd-]prijs kan ontvangen?
Loopt dan zo, dat gij
[allen, in ieder geval] die [eindstreep] behaalt!
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden1Cor.9. 22-25.

H. Clement van Rome – 1e eeuw, lid van de raad van oudsten van de Christelijke Gemeenschap in de stad Rome

”   Heer en Meester van mijn leven,
ik verzoek U nederig mij de komende periode bij te staan.
Redt U mij zwakkeling; heb medelijden met mij, als geringste onder de mensen.
Trekt U mij, die gevallen ben weer omhoog; sta mij bij die niet zonder U kan voortbestaan.
Geneest U mij die zich regelmatig goddeloos gedraagt, die ronddoolt als een zwerver onder Uw Volk.
Stilt U mijn honger naar verlossing en bevrijdt U mij van m’n gevangenschap;
Heer genees mijn onvolkomen zijn en
biedt mij troost in m’n eenzaamheid
conf. H.Clement van Rome

anyone can do it, but not everyone wants it; ο καθένας μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το θέλουν όλοι; يمكن لأي شخص القيام بذلك ، ولكن لا يريد الجميع ذلك.

Ben jij wel eens heel vroeg opgestaan en heb je daarbij na kruisteken en ochtendgebed naar buiten gekeken de duisternis in.
Wat zag je bij een heldere Hemel anders dan de maan en de morgenster [Venus].
Naast de sterren aan de Hemel vormt deze planeet, uit het oogpunt van de aardse toeschouwer, de schitterendste onder alle sterren.
De morgenster kondigt de nieuwe dag aan, de opgang van de zon.
Je geest is niet zo helder, slaapt nog een beetje en je begrijpt dan maar al te goed de uitspraak:
Ontwaakt, gij, die slaapt, zo spreekt God vanuit Zijn Gewesten”.
Maar heeft het wel zin om jezelf te vermannen dat jij of zij nu dient op te staan?
Hoe worden geestelijk nog niet zo wakkere mensen wakker en komen zij tot actie?
De verleiding is immers groot om verder te slapen òf om te blijven liggen.
Er is moed en doorzettingsvermogen voor nodig – om wakker te worden, op te staan.

Maar, waar is dit nu voor nodig?

God & wereld – Woord & Schepping; God & World – Word & Creation.

Ja, waar doen we het allemaal voor van de ochtend tot de avond, waarom
proberen we meer aan anderen te geven dan wij zelf ontvangen?
Hoe worden geestelijk dode mensen levend?
We zijn de vorige zondag geconfronteerd met de woorden van Christus:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen levenJohn 5: 25.
En dáár ligt nu precies het antwoord, dáár doe je het allemaal voor.
Geestelijk dode mensen worden levend door de Kracht van het Woord.
Christus spreekt met leven-schenkende kracht.
Het is hetgeen we in de komende vastenperiode naar toe groeien,
naar Lazarus zondag en vervolgens het Pascha, de dag van de Opstanding.
De zus van de Myrondraagster Maria, Martha de minder-biddende, maar hard-werkende, zegt dan:
Heer, indien u hier geweest zou zijn, zou mijn broeder niet gestorven zijn.
Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij hevig van God verlangt

En onze Heer en Verlosser zegt dan tot haar:
     Uw broeder zal opstaan”.
Ook wij verlangen dat Christus aansluitend tot ons roept:
jij mens, die als Lazarus zijt  waarbij Christus tot ons roept:
Lazarus, Lazarus, kom naar buiten!
Met andere woorden kom uit je geestelijk dode toestand.
En we weten maar al te goed dat wij hunkeren naar opleving, naar de “Opstanding”.
Iedere mens is immers ‘geestelijk ziek’, maar zolang de mens blijft zeggen,
dat hij gezond is en de waarachtige Geneesheer niet toelaat,
blijft de ziekte van de zonde in hem/haar.

Zolang de mens blijft zeggen dat hij/zij kan zien,
blijft de blindheid wegens de zonde in hem/haar.

De mens, die door het Mysterie van de Doop aan te nemen, heeft aangegeven Christus na te volgen,
accepteert daarmee dat hij/zij z’n/haar best dient te doen om een deugdzaam mens te worden.
Deugd is de gezondheid van de ziel en ondeugd is haar ziekte.

Wij weten allemaal dat het aan de matigheid toekomt, om de verleidelijke opwellingen van het lichaam en het gemoed te bedwingen en in toom te houden.
De geest wordt immers in de wereld meegelokt en
verkiest de zoetigheid van een schadelijk genot boven de daarmee verwante zoetheid van de Goddelijke Liefde.
Maar kijk uit voordat je in het diepe springt [Kοιτάξτε πριν να πηδήσετε], het volgende:
>>> Wij zijn mensen en in iedere stap, die wij ondernemen beseffen we dat en ook ‘in deze’, dus voordat wij ons op weg begeven, onderkent dat God, Heer en Meester is van ons leven.
Met een zéér waakzame zorg dienen wij onderscheid te gaan maken in wat wèl en wat níet bemind dient te worden, zodat de begeerlijkheid onder de dekmantel van de Liefde het onvoorzichtig hart kan worden omgehangen.
Ook dat de sterkte slechts daarom weerstand dien te bieden aan de tegenkanten van deze wereld, om te voorkomen dat – als de zaken minder naar wens gaan, of zelfs als de moeilijkheden zich ophopen – tòch het bedrukte gemoed in geen geval de wet van de Liefde niet overtreed.
Indien je de regels van de rechtvaardigheid in jezèlf dieper beschouwt, is niemand beter, niemand volmaakter in staat aan ieder te geven wat hem/haar toekomt, dan degene die liefheeft in de mate waarin het voorwerp liefde waard is.
Dat betekent: “ God méér lief te hebben dan jezelf en de naaste als jezelf”;
met ander woorden: “ God alleen om Hemzelf en de naaste uitsluitend vanwege God”.
Blijmoedig, monter, opgeruimd, opgewekt “Opstaan” is niet iedereen gegeven; volmaakt zijn evenmin en als ik me niet vergis hangt Rechtvaardigheid af van de volmaakte Liefde, zodat ook daaruit blijkt dat er slechts Één Rechtvaardig Rechter is.
Wij mensen zijn alleen in staat enige ordening na te streven en de mate waarin iemand hier ‘met de hulp van God’ vordering in maakt, zal deze mens ook rust vinden.

 

De Waarheid van de 12 apostelen overnemend behoort de Orthodoxe Kerk tot de ene Heilige en Apostolische Kerk; Taking over the Truth of the 12 apostles the Orthodox Church belongs to the one Holy and Apostolic Church.

Wat de Apostelen ons leren:
Mede-na-volgers van Christus,
kindekes, zo schrijft de oogappel des Heren,
Vermijd alle kwaad en alles wat de schijn van kwaad heeft.
Wees niet opvliegend, want kwaad worden leidt tot moord.
Wees niet jaloers, niet geneigd tot ruzie en niet vurig/hartstochtelijk, want
uit dit alles komen moord en doodslag voort.
Mijn kinderen, heb geen zinnelijke verlangens, want
zinnelijke begeerten leiden tot ontucht.
Spreek geen vuil taal, wees geen gluurder, want
uit dit alles komt overspel voort.
Mijn kind, bedrijf geen waarzeggerij, want
waarzeggerij voert tot afgodendienst.
Spreek geen toverspreuken uit.
Houd je niet bezig met sterrenwichelarij of reinigingsriten.
Weiger iets van dit alles te horen of te zien, want
uit dit alles komt afgodendienst voort.
Mijn kind, wees geen leugenaar, want
de leugen leidt tot diefstal.
Wees ook niet gierig of verlangend naar roem [eerzucht], want
uit dit alles komen oneerlijke praktijken voort.
Mijn kind, kom niet in opstand tegen uw lot, want
dat leidt tot godslastering.
wees niet aanmatigend, omdat je denkt dat je hier het recht toe hebt,
bedenk geen kwaad.
Want uit alles wat ik je hier voorgehouden heb, komt godslastering voort.
Maar wees zachtmoedig, want zachtmoedigen zullen de aarde beërven.
Wees geduldig, barmhartig, argeloos, vreedzaam en goed.
Heb steeds ontzag voor de woorden waarnaar je geluisterd hebt.
Verhef jezelf niet en laat je ziel zich niet verleiden tot overmoed.
Hecht u niet aan trotsen, maar ga om met rechtvaardigen en nederigen.
Aanvaard wat u overkomt als een weldaad in de wetenschap dat niets buiten God om gebeurt.
Mijn kind, je zult nacht en dag aan degene denken, die jou het Woord van God verkondigd heeft en je dit ook voorgeleefd heeft en blijf hem eren ‘als ware het een heer’; want ‘overal waar God’s Heerschappij wordt verkondigt dat Één is de Heer”.
Wanneer je het goede nastreeft, zul je jezelf niet al te zeer richten op het doen en laten van anderen, maar richt je je op jezelf. Wat dat betreft heb je in feite niets met de ander te maken, of die nu goed wil of kwaad. Daarbij is geen mens hetzelfde en het is onzin om u naar een ander te vormen of een nader te willen zijn. Natuurlijk kun je wel iemand waarvan u overtuigd bent dat hij of zij de deugd bezit tot voorbeeld nemen, en zelfs kunt u meerdere voorbeelden nemen, want bij niemand zullen alle deugden op gelijke wijze schitteren, dan bij onze Heer en Verlosser. Het is dankzij een kwalijk fenomeen wanneer zich binnen het Lichaam van Christus mensen bevinden, die zich een hogere positie toeschrijven dan wie dan ook.
Weet echter wel dat de één een goede werker is [Martha], de ander gebed’s-getrouw [Maria], weer een ander altijd opgewekt en vriendelijk, weer een ander altijd behulpzaam, en er zijn er die goed hun tongriem [of pen] kunnen beheersen en dusdanig innerlijk kunnen leven alsof de wereld aan hen voorbij gaat.
Maar probeer nimmer aan anderen gelijk te worden, anders gaat het ondermaanse er maar saai uit zien.
  Maar wees voor jezelf éénduidig, zonder twijfel, één. Onze Heer is immers het volmaakte voorbeeld en Hij is één.
Zoek daarom dagelijks het gezelschap van heiligen en vermijdt degenen, die zich slechts op wereldse aangelegenheden richten, leiders, die politiek, bedrijven door daar zelf voordeel uit te trekken.

waar zullen we op stemmen; what will we vote for.

                      We gaan deze maand weer naar de stembus, voor de provinciale staten, waaruit getrapt de eerste kamer gekozen wordt en het bestuur van de waterschappen, daarom als uitstapje het volgende:
Waar moeten we de komende verkiezingen als Christenen onze stem op uit brengen? Christenen zijn als het goed is met Christus bekleed, maar onder hen bevinden zich zowel ‘oprechte’ als ‘slechte’ hoogvliegers.
Een Christen laat zich niet door de wereld bespelen en is als zodanig onpartijdig;
eenieder die hij ontmoet behandelt hij zonder uitzondering vanuit de Liefde.
Wat moeten we dan met politiek?, hoe verloopt de politiek?
Over het algemeen werkt het gewoon niet, ook politici zelf doen hun werk niet.
Hun slechte prestaties hebben veelal eerder een geestelijke dan een fysieke achtergrond.
Wanneer een persoon zichzelf niet kan helpen, hoe kan hij dan anderen helpen?
Daarom zijn wij als christenen mede schuldig aan deze situatie.
Indien we waarachtige christenen waren, zouden wij hen geen politiek laten bedrijven, want indien zij het werk ècht vanuit een christelijke houding zouden doen, zouden de zaken in de wereld geheel anders verlopen.
Hierbij wordt nog buiten beschouwing gelaten dat het overgrote deel van de ons vertegenwoordigende politici hun afkeer t.o.v. de Kerk niet onder stoelen of banken steken
” conf. H. Païsios, de Athoniet.

Εὐάγριος ὁ Ποντικός, 345-399 na Chr.

Veel kerkvaders, maar ook kerkmoeders spreken regelmatig veel tot ons over de strijd tegen de ondeugden en een lijst van ondeugden zou voor het eerst samengesteld zijn door Evragius van Pontus [Gr. Εὐάγριος ὁ Ποντικός]; een woestijnvader en een van de grondleggers van de christelijke ascese in de Egyptische woestijn. Hij houdt daarin een zekere volgorde aan om de ondeugden stuk voor stuk te lijf te gaan.
Elke ondeugd heeft een tegenhanger in de deugd, er zit namelijk een bepaalde opgang in:
in ieder gave een mogelijkheid om gericht te gaan oefenen, maar dit dien je ook weer niet te letterlijk te nemen anders draai je geestelijk nogal door.
Je kun de deugden en ondeugden van jezelf tegenover elkaar zetten,
bijvoorbeeld onder leiding van een ascetisch ingesteld iemand, wees echter altijd overtuigt van het feit dat eenieder, die jij navolgt, ook maar een mens is.
Weet wèl dat er geen ‘water’dicht – ‘doop’zuiver, ‘geestelijk’-zuiver systeem bestaat dan in het Mysterie en in deze geldt de spelregel:
♨︎♨︎♨︎ . . . Doe je best, want God doet in Zijn Goddelijk Mysterie de rest”.
Het zou mooi zijn wanneer wij deze eenvoudige stelregel,
in kinderlijke taal zouden durven te accepteren.

    Broeders, zusters, vergeef mij mijn zonden en ontelbare fouten en
bid voor mij, want ook ik ben een zondaar
”.

Christelijk Geloof is die overgave van het hart waardoor
de toevlucht wordt genomen tot Christus.
een mens kan ècht zichzelf niet verlossen, maar
dient het leven te zoeken buiten zichzelf.
Buiten zichzelf ligt het in Christus, de Opgestane.
Hij, Die het gezegd heeft:
Ik leef, en daarop zullen jullie levenconf John.14: 7-19,
dus vetrouw dáár dàn maar op.
Een succesvolle vasten toegewenst.

Apolytikion
tn.4.
    Een bittere spijze was het, die Adam uit het Paradijs verdreven heeft:
hij weigerde om te vasten volgens het gebod van zijn Heer [en Schepper],
en werd toen veroordeeld om de aarde, waaruit hij genomen was,
met veel moeite te bewerken en
zijn brood te eten in het zweet van zijn aanschijn.
Laat ons daarom het vasten beminnen, opdat wij niet als Adam moeten wenen buiten het Paradijs,
maar dat wij daarin mogen binnentreden
”.

Kondakion
tn.6.
    Gids der Wijsheid, Schenker van het verstand,
Opvoeder van de onverstandigen en Beschermer van de armen,
bevestig en onderricht mijn hart, o Meester.
Schenk mij het woord, U, Die het Woord van de Vader bent,
want zie, mijn lippen houden niet op om U te roepen:
Barmhartige, ontferm U over mij, die gevallen ben
”.