33e Zondag na Pinksteren – het land der heidenen heeft een groot Licht gezien

Hoofd van de H. Johannes de Doper

  Toen de Heer vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea.   En Hij verliet Nazareth en ging wonen te Kapernaüm [Hebr.=’dorp van rust’], aan de zee, in het gebied van Zebulon [Hebr.= [‘bewoning’] en Naftali [Hebr.= ‘worsteling’], opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Isaiah gesproken, toen hij zei:
    Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen:
het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.
Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen:
    Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomenMatth.4: 12-17.

 

Verslag van ooggetuigen; Report of eyewitnesses; Αναφορά των αυτόματων μαρτύρων; تقرير شهود العيان.

    Maar aan een ieder van ons afzonderlijk is de Genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, Gaven gaf Hij aan de mensen.
Wat betekent dit:
Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, Die neergedaald is, Hij is het ook, Die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het Geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus“ Eph.4: 7-13.

Weinig symbolen zijn beter bekend dan licht en duisternis.

‘Licht’-schakelaar

Hoewel ons modern vermogen om de duisternis te laten verdwijnen met een klik van een schakelaar de intensiteit van ons bestaand begrip van duisternis veranderd heeft, bestaat het nog steeds.
De meeste misdaden vinden plaats in het verborgene, omsluierd, tijdens duisternis.
We voelen ons vaak niet op ons gemak wanneer zaken zich in het verborgene, onttrokken aan onze opmerkingsvermogen plaatsvinden, in donkere straten.  

Toen Jezus naar de aarde kwam, was de wereld gevangen in geestelijke duisternis. De hoop van Zijn Volk, de mensen, die Hij vanaf den beginne liefhad, lag verbrijzeld in de duisternis van hun eigen falen en het onvermogen om het juk van honderden jaren van ‘dominante‘ verenigde organisaties af te gooien.
Op het gebied van religie was God’s volk verzonken in diepe duisternis.
God’s volk werd geleid door corrupte toezichthouders, voor-gangers:
– de Sadduceeën, die met de tegenstrever samenwerkten; en
– strenge Farizeeën, die te veeleisend waren, vaak hypocriet en
een levensstijl hadden buiten het bereik voor de meeste gewone mensen.  

De Nederlanden, de Lage Landen, België… In het begin van de nieuwe tijd bedoelt men hier drie keer hetzelfde mee. Het is het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde, vruchtbare landbouw-grond waarvan een niet onbelangrijk deel gewonnen werd op de zee.

Levendig persoonlijk Geloof onder de gewone mensen heeft ook in onze tijd een verre herinnering gekregen, het is overstemd door de wereld en een verscheiden-heid aan richtingen, waar geen normaal mens vat op kan krijgen. Geen stem van ‘een ware profeet’ kan gehoord worden.
Toen Johannes gearresteerd werd, ging onze Heer en Verlosser naar een land in duisternis om daar Licht te brengen.
Hij ging naar het meest uiteenlopende raciaal gebied van Israëlitisch invloed, Galilea, om het zaad te zaaien van een Koninkrijk der Hemelen, voor ‘alle‘ naties. Meer dan alleen maar het begin van Jezus’ Hemels Koninkrijk, horen we de hoop van de profeet Isaiah
gerealiseerd in de hedendaagse Blijde Boodschap: 

Het volk [der mensheid] dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
Gij hebt het volk [der mensheid] vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;
het verheugt zich voor Uw Aangezicht als met de vreugde bij de oogst,
zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder,
de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel,
in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur
Isaiah 9: 1-4.
In korte woorden weergegeven:

Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heer der Heerscharen en Hij is mij tot heil geworden Isaiah 12: 2.

  Het Woord is vlees geworden en
Het heeft onder ons gewoond en
wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd

John.1: 14.

Ik zie achter de horizon van ons hedendaags lijden
het begin van elke nieuwe dag een herinnering van God’s glorieuze Genadegave in de persoon van
onze Heer en Verlosser Jezus Christus.
Alleen het Woord, dat wij resterende Christenen nog volgen kan ons door vervolging heen overtuigen.
Door vervolging verwijderd onze Heer en Zaligmaker de duisternis uit ons hart,
in ons land en in onze wereld.
Het enige wat ons overblijft is de ijver om deze Hoop te delen met diegenen die wij ontmoeten; Zij die behoefte hebben aan het schijnen van God’ Licht in hun duisternis.
En in de Naam van van onze heer Jezus Christus,
het Licht van de wereld bid ik:
Heer, Jezus Christus, Zoon van de Levende God,
ontferm u over mij, zondaar
”.

Apolytikion     tn.8.
  Uit den Hoge zijt Gij neergedaald, o Barmhartige,
en zijt drie dagen in het graf gebleven,
om ons van het lijden te bevrijden.
Gij zijt ons Leven en onze Verrijzenis;
Heer, eer aan U
”.

Kondakion     tn.8.
  Nadat Gij zijt opgestaan uit het graf,
hebt Gij de doden opgewekt,
en Adam weer doen opstaan.
De einden der wereld jubelen
over Uw ontwaken uit de doden,
O Albarmhartige

Theotokion     tn.8.
  Om ons zijt Gij uit de Maagd geboren,
en hebt Gij het Kruis ondergaan, o Goede.
Door Uw dood hebt Gij de dood overwonnen
en ons als God de Opstanding getoond.
Veracht het werk van Uw handen niet;
toon ons Uw mensenliefde, o Barmhartige.
Verhoor haar die U gebaard heeft:
de Moeder Gods, die voor ons bidt
en verlos Verlosser het wanhopige Volk
”.

Orthodoxie & de wasdom van de volheid van Christus

Verzoeking van Christus [San Marco, Venetië (It.)]

    Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.
       En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger.
En de verzoeker kwam en zei tot Hem:
‘Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden’.
Maar Hij antwoordde en zei:
‘Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat’.
Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak van de Tempel en zei tot Hem:
‘Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot’.
Jezus zei tot hem:
‘Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer, uw God, niet verzoeken’.
Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zei tot Hem:
‘ Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven:
‘De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.
Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem“.
Matth.4: 1-11 [lezingen 12 januari 2019 nieuwe stijl kalender].

“  Voorts, weest krachtig in de Heer en in de Sterkte van Zijn Macht.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de Waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie van de Vrede; neemt bij dit alles het schild van het Geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God“ Eph.4: 7-13.

Er staat geschreven:
uit de mond van de Heer:
– ‘Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat’;
– ‘Gij zult de Heer, uw God, niet verzoeken’.
– ‘De Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.
en bij Paulus:
– ‘Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 
om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het Geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus’.
– De Gemeenschap in Christus met God bepaalt bij de ‘roeping waarmee de leden van het Lichaam geroepen zijn’.
    De Gemeenschap in Christus met God wordt ingeleid in de ‘eerste beginselen’ [de principes], met name waar het betrof de Doop in de heilige Geest en wel vooral bij:
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden
*.
De volgelingen van Christus hadden/ hebben hun Geloof derhalve gericht op de Persoon, de Gedachten en het Werk van onze Heer Jezus Christus, hun Verlosser en waren/zijn gedoopt in water en vervolgens gedoopt in de heilige Geest.
Dit is het begin van Gods grote Plan met ieder mens, met iedere gelovige.
* Tongen: Hiermee worden bedoeld: de door de heilige Geest geïnspireerde manier waarop gelovigen, die in God’s Geest gedoopt zijn, hun gedachten en gevoelens tot uitdrukking brengen.  Er is een ‘verscheidenheid aan tongen’, dat wil zeggen: er zijn meerdere [- inmiddels ontzettend veel -] geestelijke talen mogelijk. We staan hierbij dus voor een keus: 

⁌ ‘ Aanvaard ik deze uitspraken van God als richtinggevend voor mijn leven en mijn Geloof of … reken ik liever met de ‘menselijke’ logica, die ons aangeboden wordt?’.
⁌ ‘ En/òf houd ik mij voor alle zekerheid (..) maar aan de ideeën en leerstellingen die mij door de ‘Vaderen overgeleverd zijn’,
⁌  òf wijk ik daarvan af door één instituut met toezicht-houders [bisschoppen], die ook maar mensen zijn en ons blijken te manipuleren, te blijven volgen?’.
Velen houden geen of nauwelijks rekening met God’s manier van denken, met de Gedachten van Onze Heer en Zaligmaker.  Helaas, ontzettend jammer!
God wil ons juist overtuigen het ‘met Hem te wagen’, ‘vanuit Hem te leven’ en via Genadegaven gebruik te maken van Zijn mogelijkheden.
Eerst dàn zijn en worden alle dingen mogelijk voor wie gelooft!  Alle dingen die nodig zijn om volop te kunnen participeren in het Plan van God.

Metropoliet Job van  Telmessos [Oecumenisch Patriarchaat]

➥➥➥  Nu doet zich het opmerkelijk verschijnsel voor dat er personen en instituten zijn, die de boventoon proberen te voeren – sterker nog in de jaren 90 van de vorige eeuw toezichthouders heeft gerekruteerd om binnen de Kerk politiek te gaan bedrijven en zich – gebruik makend van de eenvoud van beminde gelovigen – een plaats trachten te verwerven tegen de conciliaire eenheid, waar Christus Zelf ons oproept.
Maar wat ‘wàs en is‘ nu het uiteindelijk het doel van het Christelijk Geloof ?
De goddelijke maat van de levensweg, die wij ons hebben voorgenomen en
die we enkele dagen geleden gevoerd hebben als de “Godsverschijning” de Theophanie van Christus.
Dáár wáár God Zich overduidelijk als Heilige Drieëenheid heeft geopenbaard:
”        Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb” als de enige “Zoon” Die is zoals God het behaagt en waarvan God Zelf, door Zijn stem uit de Hemelen oproept: “Luistert naar Hem”!!!
Woorden van gelijke strekking klinken uit de mond van de Zoon,
wanneer Hij zegt:
“     Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht  Matth.1: 28-30.

‘Verzoeking van Christus’, door Rembrandt Harmen’s-zoon van Rijn

Het zal ieder duidelijk zijn dat er een ‘diepe werking’ van God voor nodig is om ons om te vormen naar het Beeld van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Zonder de steeds verder gaande vervulling met de Heilige Geest gaat dit niet!
Als gevolg van de doop [- het ondergedompeld worden en daardoor gevuurd worden -] in de heilige Geest krijgen we kracht en worden we juist toegerust voor onze taak.
Let hierbij op de woorden van de Heer Jezus Zelf:
Zoals U Mij gezonden hebt, heb Ik hen gezonden;
opdat zij één zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn;
en de Heerlijkheid, Die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; 
Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot éénJohn.17: 18-23.

 • schaduw op je levensweg

  Hiervoor ging onze Heer en Verlosser Zijn levensweg, via Golgotha, om
  het fundament van de overwinning te leggen en
  de mogelijkheid van een leven zonder schuld en zonden te bewerken voor de gelovigen, ná Zijn Verheerlijking, zodat
  de heilige Geest Zich kon gaan verbinden met de gelovigen, opdat
  wij zouden zijn zoals Hij is: ”één met de Vader!”.

 • Het is heel duidelijk dat deze volmaaktheid ‘niet’ uit óns is,
  niet een prestatie van ònze kant.
  Het is een daad van Gód, door Jezus Christus.
  Het gaat er bij Geloof dus om òf jij God wil toestaan deze daad aan jou te voltrekken?
  M.a.w. Laat jij je leiden door God en Zijn Blijde Boodschap òf
  laat jij je als een mak schaap leiden door personen, die door een of ander systeem opgeleid zijn om jou voor hun karretje te spannen, die politiek bedrijven met het Geloof, teneinde er hun machtsbelangen mee te dienen?
  Nu zijn er mensen die op de hoogte zijn van de woorden van Jezus; sommigen kennen de begrippen al een hele tijd, vaak al vanaf dat ze kind zijn.
  De schrijver van de brief aan de Hebreeën noemt ze:
  – Ze kennen de woorden.
  – Ze kennen de weg.
  – Ze doen er alleen niet zoveel mee!
  Ze laten God, als het ware, maar praten:
  ze laten zijn Woord voor wat het is . . .
  . . . . . en gaan hun eigen weg.
  Hoe lang is de levensduur van een mens?
  In het spraakgebruik van de Blijde Boodschap spreken we graag van honderd-en-twintig jaar.  Het getal 12 geeft aan de volmaaktheid in het goddelijk bestuur en
  x 10, spreekt de verantwoordelijkheid aan van de mens uit tegenover God:
  de tien woorden van de Wet’, hetgeen door Christus uitgedrukt wordt in de simpele Liefde tot God en de mensen om ons heen.
  Maar hoe zit het met de levensduur van de invloed van één mens, één instituut ?
  Terwijl honderdtwintig jaar véél langer is dan de directe invloed van de meeste mensen, zijn we gewoon, dat er maar ‘weinigen‘ in staat zijn om een werkelijk  gigantische schaduw te werpen op de geschiedenis van het Geloof.
  Het Woord der Waarheid’, ‘het Licht der kennis’, ‘de volheid van de Heerlijkheid van God’ heerst over de eeuwen en zweeft over de wateren – óók in Nederland:
  Uitnodiging Ontmoetingsdag 16.02.2019
  Het bevreemd mij, dat één van de handlangers van het Patriarchaat, dat de lakens binnen de Orthodoxie probeert uit te delen – na een ‘mislukt‘ Pan-Orthodox concilie, tijdens een vriendschappelijke Ontmoetingsdag opnieuw tracht de boventoon te voeren onder het motto: “ Oecumenisch & Orthodox in deze tijd”. Het enige wat ik hierover kan zeggen: ‘Beminde gelovigen weet uit welke hoek deze wind waait’.
 • Het zal u duidelijk zijn dat ik niet van plan ben door mijn aanwezigheid mijn deelname te betuigen aan dergelijke praktijken:
  Hiervoor ging onze Heer en Verlosser Zijn levensweg, via Golgotha, om
  het fundament van de Overwinning te leggen en
  de mogelijkheid van een leven  zonder schuld en zonden te bewerken
  voor de gelovigen, ná Zijn Verheerlijking, zodat
  de Heilige Geest Zich kon gaan verbinden met de gelovigen, opdat
  wij allen zouden zijn zoals Hij is: ”één met de Vader!”.
  Toen wij nog kinderen waren, zagen wij alles letterlijk voor ons:
  Daar zat de maagd en moeder in de erker voor het raam en zij werkte daar aan het bruid’s-kleed en zo nu en dan wierp zij een blik naar buiten om te kijken, wie daar in Nazareth over straat liep – wie weet zou Jozef straks na het werk nog wel op bezoek komen.

  – Jaarkring van opmerkelijke vriendelijkheid –

  En toen was er plotseling iemand, die tegen haar sprak:
  Wees gegroet, Maria, vol van Genade, de Heer is met U,
  gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
  en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
  nu en in het uur van onze dood. Amen”.