Orthodoxie & de gemeenschap van Heiligen, die de wereld het Licht in de ogen gunt.

Anderen smeken om liefde, waardigheid, succes en vreugde op de geestelijke weg . . . Terwijl je zelf nog steeds blind bent . . .

Het Mysterie van de genezing welke een geheel hoofdstuk in de weergave van de Blijde Boodschap van Johannes de Theoloog in beslag neemt – geeft wel aan welk belang dit Mysterie in ons leven inneemt.
Onze Heer en Verlosser geeft ons mensen van de wereld, die door verleidingen om ons heen, de weg zijn kwijtgeraakt, inzicht.
Genezing komt van oudsher voort uit God, zoals beschreven staat in:
        Maar de Heer zei tot Mozes: ‘ Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de Heer? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat je spreken moetEx.4: 10-12.
        De Heer schenkt het gezicht aan de blinden; de Heer richt de geborenen opPsalm 145[146]: 8.
– Blinden het Licht geven is ook een werk van onze Heer en Verlosser, welke wij een dezer dagen als kind tegemoet treden, zoals geprofeteerd in:
        Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding van God; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
Dàn zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
Dàn zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.
Dáár zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolenIsaiah 35: 4-8.
Het Mysterie van de genezing van de blindgeborene door onze Heer en Verlosser Jezus, de genezing van de blindgeboren mens is dus opnieuw een getuigenis van Zijn Godheid en van het feit dat Hij de verwachtte Messias is.
Ondanks deze gróte getuigenis [missen] misten de meeste omstanders de Blijde Boodschap van dit Mysterie en ‘vervolgen‘ [vervolgden] de religieuze leiders de pas genezen mens. Bovendien veroordelen [veroordeelden] ze de Genezer, Jezus Christus, die Hem een ​​zondaar noemde. Een grotere blindheid bestaat er in hun leven niet dàn in de mens die door Jezus Christus, de Zoon van God genezen werd;
Deze mens was alleen lichamelijk blind, maar ‘hun blindheid’ [is] was spiritueel, van hart en geest.
En het trieste van dit alles is dat het na ruim 2000 jaar Christendom in onze tijd niet anders is, doch wij worden -‘allen‘- als navolgers door Christus als Mozes opgeroepen: “         Heen te gaan, want God zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet”.

1.]. Hoe reageert de blinde man nadat tot Hem gezegd werd:
            Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen [uit het Hebreeuws] vertaald wordt door: ‘uitgezonden, uitzending’.
Hij dan ging heen, waste zich aldaar en kwam ziende terug
John.9: 7. en tot sommigen van zijn buren zei hij op de vraag hem de ogen waren geopend: “     De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij: ‘Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende“ John.9: 11.
Inderdaad God gaf hem de worden in de mond en het had niet beter verwoord kunnen worden – de Barmhartige God schiep uit het slijk der aarde.
    Bovendien omvat de opdracht een onderzoek of de mens wel gehoorzaamd, er wordt een reactie verwacht op het Woord van God. Uiteindelijk moedigde het de man aan, ondanks dat hij het mededogen niet in de ogen van Jezus kon zien. Hij wist op de een of andere manier dat Degene Wiens ‘stem’ hij hoorde hem zou helpen.
Het gebod van Christus testte het Geloof van de man bevestigde het en versterkte het bovendien. Zonder uitstel of aarzeling, gehoorzaamde hij het Goddelijke Gebod:
hij ging heen, waste zich en zag’.
Het lijkt -ook voor ons- maar een kleinigheid, misschien wel zinloos, als het uitspreken van je onvolkomenheden tijdens het Mysterie van de Biecht, maar juist de eenvoud van het genezingsproces en de wijze waarop wij aan God’s geboden gehoorzamen toont God, dat wij Hem gehoorzamen.
In zekere zin gehoorzaamt de blinde mens Christus blindelings en als resultaat ontvangen wij  onmiddellijk het van God gegeven inzicht en beginnen wij [opnieuw, na vallen en opstaan] aan het pad, de geestelijke weg, waarmee wij en de blinde uit deze perikoop uiteindelijk ook de ware geestelijke aanblik verkrijgen.

De Blijde Boodschap is geen hoogdravende Boodschap van de eerste onder gelijken; de Blijde Boodschap toont in al haar eenvoud respect voor de individuele mens.
God verwacht van ons, ‘eist’ van ieder van ons, dat we nederig reageren in Geloof en wanneer we dàt doen – wanneer we dàt tot op het bot begrijpen;
wanneer wij met hart en ziel geloven dat de Christus, de Zoon van God is, Die mens is geworden om de gehele mensheid te redden;
eerst dàn zal onze spirituele blindheid worden verwijderd.
Uw Geboorte Christus God, brengt aan de wereld he licht der kennis. Want de wijzen, die de sterren vereerden, hebben door een ster geleerd, U te aanbidden als de Zon der Gerechtigheid en U te herkennen als de Opgang uit de hoge. Heer, eer aan U”.
Apolytikion, 25e december.

2.]. Waarom geneest Jezus de blinde man op een bijzondere dag?:
    Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.
Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden.
En de genezen blinde zei ook tot hen:
‘ Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien’.
Sommige dan van de Farizeeën zeiden daarop: ‘ Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet’. Anderen zeiden: ‘Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?’“.
⁌   Maar wat is het ware doel van de sabbat?
God’s geboden over de sabbat zijn vervat in algemene beginselen, die we op de juiste manier dienen toe passen. Om dàt te doen, is het noodzakelijk het doel ervan te begrijpen.
Vanaf het begin van Zijn openbare leven, onderricht Jezus ons hoe Hij Zijn Pedagogie, Zijn manier van leven tot wasdom doet komen met behulp van deze principes.
De Sabbat is zo belangrijk dat Zijn bediening formeel op één dag begon en eindigde op een voorbereidingsdag voor een andere. In Zijn inaugurele preek:
    En Jezus kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was en Hij ging volgens Zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen.
      En Hem werd het boek van de profeet Isaiah ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:
De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren
Luc.4: 16-19.
Christus beschrijft hier Zijn levenswerk, Zijn opdracht van de Vader: ‘mensen bevrijden uit gevangenschap’.
Hij vermeldt specifiek dat Hij Zijn Waarheid aan de armen [dat wil zeggen de zwakken], ontroostbaar, gevankelijk, blind en onderdrukt, openbaart.
Isaiah heeft dit voorspeld: “     De Geest van Heer der Heerscharen [God] is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een Blijde Boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der Gerechtigheid, een planting des Heren, tot Zijn verHeerlijking.
Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; maar jullie [ook de leken] zullen priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen van de volkeren genieten en u op hun heerlijkheid beroemen
Isaiah 61: 1-6.

De sabbat – die, zo zegt Christus, “is gemaakt voor de mensMarc.2: 27 – is een sleutel-element in dit werk om mensen te bevrijden van onderdrukking.
God vestigde Zijn sabbatwet, inclusief de wekelijkse en jaarlijkse sabbatten, om Zijn ​Volk voor te bereiden om uit de geestelijke slavernij te komen en er uit te blijven.
Elke sabbat herinnert christenen eraan dat God hun bevrijder is, hun “de Opstanding” heeft gebracht en door zich hieraan te houden, laten ze zien dat ze vrij zijn en vrij willen blijven.
Wij navolgers van Christus dienen te erkennen dat het leven van de blinde man niet in direct gevaar was, maar de bevrijdende genezing van onze Heer en Verlosser werd gedaan aan iemand die chronisch ziek was.
Geestelijk zijn we hetzelfde, overvallen door slepende zonden.
God voorziet de sabbat om ons te bevrijden van de chronische problemen veroorzaakt door de verlangens van onze menselijke natuur, die nu eenmaal in deze wereld getest, beproefd  wordt.

3.]. Ontvangen alle christenen tegenstand en vervolging?
    De buren dan en zij, die de genezen blinde vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: ‘ Is hij dat niet, die zat te bedelen?’. Sommigen zeiden: ‘ Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij gelijkt op hem’.
Hijzelf zei: ‘Ik ben het’. Zij dan zeiden tot hem: ‘Hoe zijn dan uw ogen geopend?’.
Hij antwoordde: ‘  De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende’. En zij zeiden tot hem: ‘
Waar is Hij?’. Hij zei: Ik weet het niet’.
Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën.
Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zei tot hen: ‘Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien’. Sommige dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen.
Zij dan zeiden nog eens tot de blinde. Wat zegt gij van Hem, daar Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet
John.9: 8-17.
Idere waarachtige gelovige e volgeling van Jezus Christus zal op zijn geestelijke weg soms een conflict hebben, en in een of andere vorm zal elke christen tegengesteld zijn omwille van God’s Waarheid.
De apostel Paulus waarschuwt ons:
    Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden“ 2Tim.3: 12 en dat:
    Want aan u is de Genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort“ Phil.1: 29,30.
God zal ons niet in het conflict achterlaten net zo min als hij de eens zo blinde man heeft verlaten. Op de een of andere manier komt Hij ons altijd te hulp.
Toen de genezen blinde mens uitgedaagd werd over zijn mening over Zijn Heer en Verlosser, antwoordde hij dapper: “Hij is een profeetJohn.9: 17.
God heeft Zijn voornemen om vervolging toe te staan, en onder hen zijn er minstens twee in des perikoop te onderscheiden:
1.]. tegenstand en vervolging zal onze getuigenis scherpen en
2.]. tegenstand en vervolging zal ons begrip van God’s bedoelingen en juiste manier van leven verdiepen.
Niet minder dan de blind geboren mens, we zouden wij allen, zowel gelovigen als de spelleiders en toezichthouders nederig dienen te zijn onze getuigenis.
Wanneer de blinde mens, die slechts onze Heer en Verlosser heeft ontmoet,
met respect, eerbied en alle eenvoud werd behandeld, hoewel deze maar weinig van Hem wist, waarom zouden wij christenen dat dan ook niet zijn
in onze verdediging van God’s Pedagogie en
ons in alle eenvoud gewoon als navolgers van Christus in ons leven aan de wereld tonen?;
zonder poespas, zonder ophef,
zonder eerste onder gelijken,
maar als lijdend onder de mensen.