Sept 8e – Geboorte van de Al-heilige en altijd Maagd gebleven Moeder God’s [de Theotokos].

Geboorte van de Moeder Gods – Icoon

“     Terwijl zij op reis waren, kwam Christus in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde.
      Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zei: ‘ Heer, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen’. Maar de Heer antwoordde en zei tot haar:
     ‘ Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts een; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen’.
       En het geschiedde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot Hem zei: ‘Zalig de schoot, die U heeft gedragen en de borsten, die Gij hebt gezogen’. . . . . Maar Hij zei:
‘Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren’
“ Luc.10: 38-42; 11: 27-28.

      Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, Die, in de gestalte Gods zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is.
En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het Kruis. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden:
‘Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!’
“ Phil.2: 5-11.

Het wordt hoog tijd om jezelf als mens te verheffen!
Hou er nu eens mee op jezelf op allerlei mogelijke manieren
op ander terrein te begeven dan de weg, die
onze voorvaders al hebben bewandeld . . .!
Begin je vervolgens daadwerkelijk in God’s bedoelingen te verdiepen,
niet alleen als ideaal, maar door Zijn Wil daadwerkelijk te laten geschieden.

Ook de Apostel en Theoloog Johannes roept ons hiertoe op en hij zit als godgeleerde daarmee op dezelfde lijn als Lucas, de geneesheer, die verkondigt:
‘Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren’
    Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, dan is het onze plicht om elkander lief te hebben.
Nog nooit heeft iemand God aanschouwd, maar wanneer wij elkander liefhebben
dan blijft God in ons en dan is Zijn liefde in ons volkomen.
Wij weten immers dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, doordat
Hij ons van Zijn Geest heeft meegedeeld.
En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft als 
Verlosser van de wereld.
Wie dus belijdt dat Jezus de Zoon is van God,
in hem blijft God en hij/zij blijft in God
1John.4: 11-16.

Nederdaling van de Heilige Geest; Descent of the Holy Spirit; نزول الروح القدس

Het zijn de Apostelen, die na Christus Hemelvaart samen met de Al-heilige en altijd Maagd gebleven Moeder God’s [de Theotokos] in de bovenzaal gebleven zijn en gezamenlijk de Nederdaling van de Heilige Geest hebben mogen ervaren, de Geboorte van de Christelijke Kerk.
De Christelijke Gemeenschap werd geboren, waarbij eenieder die gelooft dat Jezus onze Heer en Verlosser, de Christus is, die uit God is geboren; en ieder die Zijn Verwekker liefheeft, ook Degene bemint Die uit Hem geboren is.
Hieraan weten wij dat wij God’s kinderen liefhebben:
            wanneer we God liefhebben en Zijn geboden onderhouden’.
Want de liefde tot God bestaat hierin dat we Zijn geboden onderhouden en
Zijn geboden zijn niet zwaar.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en die
overwinning welke de zegepraal behaalt over de wereld, is ons Geloof.
Wie anders toch is in staat de wereld te overwinnen, dan wie
gelooft dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is, de Zoon van God?

manifest-# oog voor elkaar; manifest-# eye for each other; φανερά- μάτι ο ένας στον άλλο.

Deze week zien we een paginagrote advertentie in de dagbladen verschijnen vanwege het feit dat het Schakelteam #oogvoorelkaar  haar werkzaamheden oktober aanstaande gaat afronden.
Deze actie was opgezet om te voorkomen dat Nederland ‘een niemandsland’ wordt.

H. Willibrord, statue Utrecht

Maar in de Lage Landen is al sinds de komst van de uit Engeland afkomstig Heilige Willibrord, dezelfde levenschenkende actie gaande – welke al decennia lang de rug wordt toegekeerd als ware het misleidende reclame.
De onderliggende beweegreden van #oogvoorelkaar is:
De maatschappij is verhard. De aandacht die we ‘vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels, die precies weten welke standaardoplossing het beste is.  Juist de mensen die ‘niet’ in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes ‘niet’ meer kunnen doppen, hebben die menselijke aandacht nodig.
Indien we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen
”.
Maar Christus, onze Heer en Verlosser, Die al vanaf den beginne de chaos [Tohu wa-bohu (Hebr.
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ)] tracht te corrigeren en de mens terug tracht te leiden naar het Goddelijke en het heilzame wordt massaal als ‘nietszeggend’ afgedaan, sterker nog wordt ‘systematisch’ ontkent.
Christus, Dè op aarde neergedaalde persoon van de Heilige Drieëenheid riep zo’n 2000 jaar geleden al:
            Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is lichtMatth.11: 28-30.
➥ ➥ •➥   Waar hebben we het -in ‘Gods Naam’- al die eeuwen door dan over gehad in deze op de Joods-Christelijke cultuur gebaseerde samenleving???
Ontkennen wij onze roots en laten wij een publiekstrekkend schakelteam van belangrijke theaterpersoonlijkheden een schreeuwende actie ontketenen?

Geboorte van de Moeder Gods, icoon

Aan het begin van het Kerkelijk jaar vieren wij al eeuwen lang in september het feest van de Geboorte van de Moeder God’s *, daar hoor je geen hond over spreken.
Toch is er nog en kleine groep Christenen, die hun principes vasthouden en in stilte datgene doen waar God vanaf den beginne toe heeft opgeroepen.
            Dan zal de Koning [van de wereld] tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomenMatth.25: 34-36; oftewel “ Goed gedaan jochie, meisie”.
In heel het mensenleven dient dit onafgebroken onder de aandacht van de mens te blijven, wil er sprake zijn van een wèrkelijk feest van de Maagd, die God gebaard heeft.
      Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, Die, in de gestalte van God zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is.
En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het Kruis.
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden:
‘Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!
’“ Phil. 2: 5-11.

  Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.
En midden in de nacht klonk [er nog zwak] een geroep:
De Bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.
En de dwazen zeiden tot de wijzen: ‘Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit’. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: ‘Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf’. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten” Matth.25: 5-10.
  Wat blijkt?
De mens is nog steeds verward, verkeerd in chaos en God wordt bewust onbekend/onbegrepen gehouden, systematisch begrip wordt omzeild en nu zou er inzicht komen?.
Streef massaal je oorspronkelijke Joods-Christelijke 
grondbeginselen na!!!
Mensen met doelen slagen omdat ze weten wáár ze naartoe gaanEarl Nightingal

Gebruik de Blijde Boodschap om je hèt uiteindelijke doel voor ogen te stellen, gezamenlijk een fundamenteel plan te trekken en dìt als uw toekomstig doel af te stellen tot aan uw ‘dead’-line.
Gecombineerd met een dagelijkse herinnering aan uw richting, zult u zich als vanzelfsprekend gedwongen voelen om zelf actie te ondernemen in de richting van het uw onafwendbaar einddoel.
Wanneer je ‘deze’ van God gegeven oproep uitbant zul je de basisprincipes van het leven ontkennen. Soms duurt het [ook in onze tijd] even voor je ‘een Licht’ opgaat, maar in Jezus’ tijd hier op aarde was het bezit van olijfolie een teken van voorspoed en [geestelijke] rijkdom, want wilde je licht maken in donkere tijden, dan had je olie nodig. Olijfolie liet de lampen branden. Olie was een dagelijkse behoefte, net zoals brood en water.

We weten dat Jezus in Zijn gelijkenissen en vergelijkingen gebruik maakt van de dagelijkse, gewone dingen van de dag, om uit te leggen wat Hij bedoelt.
‘Bij en in Hèm’ krijgen de meest voor de hand liggende zaken een diepere betekenis. Brood is voedsel voor de ziel, water is de bron van eeuwig leven, honing is de smaak van het Hemels Paradijs, het Koninkrijk van God, en wijn is het teken van ons Verbond [= de bloedband] met Hem.
– De olie in de lampen is, in de woorden van onze Heer, de brandstof voor ons geestelijk leven. Brandstof om ons verlangen, onze verwachting, die wordt gesymboliseerd door de lamp, te voeden en duurzaam te maken.
– Deze brandstof is dus van een heel andere orde, het is het vuur van de geestelijke Liefde.
In tegenstelling tot olijfolie kun je deze brandstof niet delen, ook al zou je dat willen. Je kunt het wel aan een ander gunnen, maar die ander dient ‘zelf’ op zoek te gaan naar datgene wat zijn of haar verlangen brandend houdt.
⁌  Wij dienen allen zelf [weer] te gaan ontdekken wat onze lamp, onze vlam gaande houdt.
•   Zelf ontdekken waar we houvast vinden wanneer we getroffen worden door tegenslag.
•   Zelf ontdekken hoe we weer licht in de duisternis vinden en
wanneer ons lichtje [weer] schijnt zullen we als vanzelfsprekend
anderen te hulp schieten, die in nood zijn.
      Daarom dienen wij te meer aandacht te schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het Woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een Heil, dat allereerst verkondigd 
is door de Heer, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en mysteriën [wonderen] en velerlei Krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wilHebr.2: 1-4.

*  De Geboorte van Maria is het eerste grote feest van het [op de 1e sept beginnend] liturgisch jaar en vindt haar oorsprong in niets anders dan de navolging van het inwijdingsfeest van het kerkgebouw toegewijd aan de H. Anna te Jeruzalem, welke naar verluidt werd gevierd bij de geboorteplaats, waar de Moeder van God heeft gewoond en Joachim en Anna zich een huis hadden gebouwd. 
In de zesde eeuw werd het feest overgenomen door Byzantium en aan het einde van de zevende eeuw in Rome geïntroduceerd.
De liturgische teksten en de iconografie welke in die viering werden opgenomen bevatten diverse toespelingen op prachtige gebeurtenissen bij de Geboorte van de Maagd Maria, die teruggrijpen op de tekst van het Proto-evangelie van Jacobus [een geschrift uit de vijfde eeuw]. 
[De tenaamstelling van de ouders van de Moeder Gods als ‘Joachim en Anna’ hebben eveneens een apocriefe herkomst.]  Ongeacht dergelijke historiserende aanduidingen gaat het bij de viering van de geboorte van Maria niet om een historische herinnering, maar is het een gelovige uiting en een theologische verwijzing naar de ontzettende Grootsheid van het Goddelijke Heilsplan. 
Zo wordt in de liturgische teksten van het feest aan de hand van typologieën en afbeeldingen van het Oude Testament herhaaldelijk geprobeerd duidelijk te maken dat God mensen voorbereidt op Zijn werk van Verlossing, waarin voor eens en altijd bepaald en gekozen is en waarbij de altijd-maagd-gebleven Moeder van God in het bijzonder opvalt. 
Zij is het wonderbaarlijke werktuig in de handen van God om de goddelijke redding van de mens te bewerkstelligen; aansluitend is:
9 sept. De Heiligen Joachim en Anna, het feest van alle waarachtig oprechte dienaren God’s.
De Heiligen Anna en Joachim zouden volgens de kerkelijke Traditie, de ouders van de Maagd Maria en dus ook de grootouders van Jezus Christus geweest zijn. 
Hun levensverhaal is terug te voeren op het Oude Testamentisch model van Hanna en haar zoon Samuel [1Sam.1-2]: 
 overeenkomstig brengt Anna, na twintig jaar van een kinderloos huwelijk,  haar kind Maria ter wereld. 
Aldus werden in vroeg-Christelijke tijden deze H. Anna en Joachim opgenomen in de gedachtenwereld van de gelovigen, sinds de 6e eeuw wordt Anna vereerd als de moeder van de God-dragende Maria.

Vespers, bij Heer ik roep [7 sept] . . .     tn.1.
  Het morgenrood van de Vreugde voor heel de schepping is in de wereld opgestraald, 
en verkondigt aan allen de opgang van de Zon der Heerlijkheid, in uw Geboorte, al-reine Maagd, die de moeder zult worden van Christus onze God, en ons daardoor alle ware vreugde en genade schenkt”.

tn.1.
  De heerlijkheid van uw Voorfeest, al-reine Maagd, verkondigt reeds aan alle volkeren de weldaden van uw zorgende liefde.
Want u bent de bron van onze tegenwoordige blijdschap en veroorzaakt nog veel grotere vreugde in ons toekomstig Leven, wanneer wij genieten mogen van de Volheid van de Goddelijke Drieëenheid”.

tn.1.
“   De Maagd in wie God omvat is, de al-reine God-dragende, de roem van de Profeten en de dochter van David; en haar Geboorte neemt de vloek van ons weg, welke door Adam[’s hoogmoed] over ons gekomen was”.

Metten, Kathisma voorfeest. . .      tn.1.

Theotokos & haar ouders, H Joachim & Anna – zie *

“   Op wonderbare wijze bent u [Moeder God’s] geboren uit de weeën van haar die onvruchtbaar was; en u bent Zelf de wetten der natuur te boven gegaan, door Uw ontvangen in uw schoot die maagdelijk was. U bezong de Profeet als het rijsje dat opschoot uit Jesse, waaraan voor heel de wereld het Leven ontspruit. Daarom roepen de Krachten der Hemelen tot u, o Moeder Gods:
‘ Eer aan uw Geboorte, Geheiligde;
  Eer aan uw maagdelijkheid;
  Eer aan uw baren, die alleen de Al-reine bent’
”.

na de 2e lezing van het voorfeest:     tn.5.
  Nu verheugen zich allen die in de Hemel zijn,
en samen met hen viert het geslacht de mensen feest.
De Profeten zijn vervuld van mystieke blijdschap, want haar die zij zolang tevoren gezien hadden in de voorafbeelding, als de vlammende braambos dat niet verbrandde, en als het kostelijk ‘manna’-vat en als de bloesem-dragende dorre staf van Aäron; als de lichtende wolkkolom en als de door God geheiligde berg, zien zij heden in de wereld geboren”.

Grote Vespers stichieren van het feest [8 sept.] bij ‘Heer, ik roep . . .     tn.6.  
    Heden heeft God, Die verblijft op de geestelijke troon, Zich op aarde een heilige troon bereid. Hij, Die in Zijn Wijsheid de Hemelen bevestigd heeft, heeft in Zijn Liefde tot de mensen een levend mens tot hemel gemaakt:
uit een wortel, die onvruchtbaar was, heeft Hij Zijn Moeder doen ontspruiten als rank van het Leven.
God van de Mysteriën [Wonderen], hoop van de wanhopigen: Heer, eer aan U”.

tn.6.
  Dit is de dag des Heren! Volkeren, jubelt van vreugde.
Want het bruidsvertrek van het Licht, het boek van het Woord des Levens,
komt uit een menselijke schoot in de wereld.
Nu is verschenen de poort, die uitziet op het Oosten,
en die wacht op de intrede van de grote Hogepriester:
Zij alleen zal Christus in de wereld brengen,
Die alleen het Heil van onze zielen is”.

tn.6.

H Joachim & Anna aan de gouden poort van Jeruzalem, de icoon welke vaak als huwelijksicoon aan een bruidspaar wordt gegeven.

  Door God’s Wil hebben onvruchtbare vrouwen beroemde kinderen gebaard, en onder deze straalt Maria het heerlijkst met Goddelijke glans.
Want zelf is zij op wonderbare wijze uit een onvruchtbare moeder geboren; zij draagt in haar vlees de God van het Heelal, en tegen de natuur baart zij zonder man. Zij alleen is de Poort voor de Een-geboren Zoon van God, Die daar doorheen gaat en haar gesloten laat; Zo heeft Hij alles geordend in zijn Wijsheid voor de Verlossing van het geslacht der mensen”.

tn.6.
  Heden openen zich de onvruchtbare poorten en brengen ter wereld de maagdelijke Poort van God.
Heden begint de Genade vrucht te dragen, en toont aan de wereld de Moeder van god, door wie de aarde verbonden wordt met de Hemelen, voor het Heil van onze zielen”.

tn.6.
  Deze dag is het voorspel van de algehele vreugde: Heden waait voor het eerst de wind die ons Heil aanbrengt.
Nu is een einde gemaakt aan de onvruchtbaarheid van onze natuur, want een onvruchtbare vrouw blijkt de moeder te zijn van haar die na het baren van haar Schepper Maagd gebleven is. Want door haar heeft Hij Die van nature God is aangenomen wat Hem vreemd was, en maakt Hij onze natuur tot Zijn eigen natuur; door haar voltrekt Christus de Verlossing aan hen die verloren waren in het vlees; Hij is de vriend van de mensen en bevrijder van onze zielen”.

     Apolytikion, feesthymne van het feest [8 sept.]     tn.4.
  Uw Geboorte ,o Moeder Gods,
verkondigde vreugde aan geheel de wereld,
want uit u is opgegaan de Zon der Gerechtigheid, Christus onze God.
Hij heeft de vloek opgeheven en
zegen gegeven;
Hij heeft de dood teniet gedaan,
en schonk ons het eeuwige Leven”.

Kondakion, , feesthymne van het feest [8 sept.]     tn.4.
  Joachim en Anna werden van de schande
der kinderloosheid bevrijd door uw Geboorte,
waardoor Adam en Eva zijn verlost uit het bederf van de dood.
Daarom is dit ook een feest voor uw volk dat
van de schuld der zonde is vrijgekocht,
en daarom roepen wij tot U:
‘de onvruchtbare baart de Moeder van God,
de Voedster van ons Leven
”.

NB. Vandaag is het voor ons Nederlanders opnieuw ‘een geboorte van nieuw-gewonnen Nederland’:
De Marker Wadden gaan namelijk vandaag open voor publiek.
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn dan niet meer de enige wadden van Nederland. Gloednieuw zijn de Marker Wadden in het Markermeer, die vanaf vandaag te bezoeken zijn.
Lees hier, link naar: hoe een nieuw natuurgebied ontstaat