De Evangelie & Apostellezing van Paaszondag – Johannes 1: 1-17, Handelingen 1: 1-8

Het Evangelie van Paaszondag 8-4-2018; het Evangelie van het hart: het veranderingsproces dat door de Zoon van God in de mens en de gehele wereld op gang is gebracht op aarde:

>>> “ Jezus Christus leeft en regeert” <<<

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen; en het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het Licht te getuigen, opdat allen door Hem geloven zouden.
Hij was het Licht niet, maar was om te getuigen van het Licht. Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.
Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn.
Het Woord is Vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als van de eniggeborene van de  Vader, vol van Genade en Waarheid.
Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggend:
‘Deze was het, van wie ik zei: Die ná mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik.
Immers uit Zijn Volheid hebben wij allen ontvangen zelfs Genade op Genadegave; want de Wet is door Mozes gegeven, de Genade en de Waarheid zijn door Jezus Christus gekomen“.

God is voor ons onbenoembaar vanwege de onbegrensdheid van alle zijn in Hem. Al onze begrippen en namen drukken echter iets uit wat begrensd is. Op die manier kunnen we met ons verstand nooit beredeneren Wie of Wat God is. Maar wat wij vanuit de Heilige Geest, vanuit het hart zeker weten is dat Hij is opgestaan – Hij is waarlijk opgestaan en Hij heeft ons via Zijn Zoon de onvoorwaardelijke Wet van de liefde tot Hem en de liefde tot onze naasten geopenbaard, als principe, als levensvoorwaarde.
God heeft Zich via Zijn Zoon volledig bekend gemaakt en Deze is/was het, Jezus Christus, want Hij was eer dan ik. Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs Genade op Genadegave; want de Wet door Mozes gegeven, was te beperkt, maar de Genade door de Heilige Geest en de Waarheid van God zijn door Jezus Christus geopenbaard.

Christus is opgestaan” – “Hij is waarlijk opgestaan!”.

Dit is de dag des Heren,
die de Heer gemaakt heeft,
laten wij juichen en ons verheugen
Belijd de Heer, want Hij is goed;
in eeuwigheid duurt Zijn Erbarmen

De Apostellezing Handelingen 1: 1-9
Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus * [Gr.: Θεόφιλος = vriend van God], over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest Zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.
En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die jullie [zei Hij] van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israel?  Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar jullie zullen Kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde
“.

Alleluia! Alleluia!Alleluia!
Heer, sta op om U over Sion te ontfermen;
het is tijd om Barmhartig te zijn”.
“De Heer ziet neer uit de Hemelen;
Hij aanschouwt alle kinderen der mensen“.
– ‘Zalig Pasen‘ –

* Theofilus is een naam met een diepere betekenisVan oorsprong is het een koppeling van twee Griekse woorden. Theos wat God betekent, en filos wat vriend betekent. Een Vriend van God dus. Naderhand kwamen er meerdere varianten op deze naam zoals Theo en Thea, of Theofiel en Theodorus.