Orthodoxie & Myron, geurende kruiden, zalfolie

Το ελαιόλαδο και το Άγιο Πνεύμα – Olijfolie en de Heilige Geest                        – زيت الزيتون والروح القدس

Het christelijk gebruik van zalfolie is een symbolisch, profetisch, gebruik van olie met een geur, die een diepere geestelijke betekenis heeft. Deze geuren hebben in het Hebreeuws een letterlijke betekenis òf het gebruik er van duidt een symboliek aan.
Olie staat voor de Heilige Geest, de geuren gaan over van het karakter van Jezus.
Geuren komen pas vrij bij kneuzing, het persen, de verhitting of druk en het is een duidelijk symbool van het kostbare wat er in verborgen is, maar pas vrij komt als er druk op wordt uitgeoefend; Getsemané betekent olijfpers.
Het kostbare komt eerst uit onszelf voort, wanneer we door strijd en pressie heen zijn gegaan, ons persoonlijk kruis; welke God ons in Liefde verleent om daardoor te groeien. Het opgelegde kruis is nooit té zwaar, altijd dusdanig dat we in staat zijn te overleven.
Het is in de Orthodoxe kerken dan ook gebruik dat de Myron, waarmee bekeerlingen gedoopt worden op donderdag in de Grote en Heilige Week door de Patriarchen bereid wordt.
Zalfolie met Bijbelse geur is een nuttig gebruik van een zintuig, het drukt ons met de neus op de feiten. De olie heeft op zichzelf geen kracht, maar werkt door ons Geloof, de zalving wordt verleend door de Heilige Geest. Herinneringen liggen samen met geuren in de hersenen opgeslagen in het lymbisch systeem. Door de geur van deze zalfolie bewust te plaatsen op een gebied van pijn, koppelen we onze situatie los van de omstandigheden van het verleden en focussen we ons op de Heer, de Gezalfde Verlosser en Zijn geur. Messias komt van het Hebreeuwse woord mosjiach, dat ‘zalven’ betekent; in het Grieks betekent ‘Christus’ gezalfde.
Zo heet de Heilige Geest de zalfbereider; Hij geeft ons de Genadige zalving. Als symbool wordt hiervoor wordt olijfolie gebruikt; ελέη σον = activiteit uit barmhartigheid, zoals het olijftakje in de bek van de terugkerende duif bij Noach.  
Er zijn veel meer geuren en oliën in de Blijde Boodschap, die een diepere betekenis aan ons geven. bv in het Hooglied: de gelovige als “de bruid van Christus”:
  Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, Die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden liefHoogl.1: 3.
  Maar God zij gedankt, Die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van Zijn Kennis/Wijsheid allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet als zovelen, die winst* maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht2Cor.2: 14-17

In onze waardering over de zintuigen neemt de reuk de minst favoriete plaats in. We hechten meer waarde aan zien en horen dan aan het ruiken. De mens laat zich in zijn zintuiglijke waarneming dan ook het eerst door het oog leiden. Pas als zijn oog het sein op groen zet gaat hij de neus en tong gebruiken. Bij een hond is dat bv net andersom. Onze zintuigen geven via de zenuwen deze informatie door aan de hersenen. Bij de mens vinden we de reuk-zintuigcellen in een gespecialiseerd stukje slijmvlies in de neus. Het heeft een oppervlakte van 3cm2, bij veel dieren is dit aanzienlijk groter, toch is onze menselijke neus nog zeer gevoelig. De reukzin heeft een aantal verschillende functies die grotendeels overeenkomen met de andere zintuigen; in de eerste plaats vervult de reukzin een waarschuwingsfunctie. Daarnaast helpt het mensen giftige stoffen te vermijden, omdat vrijwel alle giftige stoffen al bij lage concentraties geroken kunnen worden [sommige uitzonderingen zoals koolmonoxide daargelaten].

Moeder en kind

Geuren spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar voedsel. Overigens zijn geuren belangrijk in het reguleren van de relaties tussen individuen van eenzelfde soort, de geurstoffen die hiervoor gebruikt worden heten feromonen.
Moeder en kind herkennen elkaar o.a. aan lichaamsgeuren.
Bij veel diersoorten helpen geuren het individu om zijn plaats in de sociale orde van een groep te vinden.
Seksuele relaties zijn bij veel diersoorten strikt gereguleerd door geuren. Zo kunnen bepaalde vrouwtjes vlinders een stof afscheiden die mannetjes van dezelfde soort naar hen toe kan lokken over afstanden van 20 km. Spanningen en geuren hebben toch al veel met elkaar te maken; aan het angstzweet herkennen paarden en honden onze angst. Ook wij kennen in het taalgebruik een soortgelijke communicatiemechanisme: “Ik kan hem niet luchten of zien”.

De Heer zei tot Mozes: Neem u welriekende stoffen: druipende hars, onyx en galbanum, welriekende stoffen en reine wierook, in gelijke delen. Gij zult dit alles maken tot een reukwerk, een mengsel, zoals een zalfbereider bereidt, gezouten, zuiver, heilig. Een gedeelte daarvan zult gij uiterst fijn wrijven, en iets ervan leggen voor de Getuigenis in de tent van de samenkomst, waar Ik met u zal samenkomen; allerheiligst zal dit voor u zijn. En wat het reukwerk betreft, dat gij bereiden zult, volgens deze bereidingswijze zult gij niets voor u zelf maken; het zal u iets heiligs zijn, voor de HeerEx.30: 34-37. Mozes kreeg dus toen hij de de Israëlieten uit Egypte wegleidde, nauwkeurige aanwijzingen van God voor het samenstellen van een reukoffer.
Christus is de sleutel voor al de typen;”  Dit zijn Mijn Woorden, Die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,  de Profeten en de Psalmen vervuld moest wordenLuc.24: 44.
Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: ‘slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar 
Gij hebt Mij een Lichaam [de Kerk] bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zei Ik: ‘zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om Uw Wil, o God, te doen.  In de aanhef zegt Hij: “slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de Wet gebracht worden”. [Doch] daarna heeft Hij gezegd: “Zie, hier ben Ik om Uw Wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. Krachtens die Wil zijn wij eens en  voor altijd geheiligd door het offer van het Lichaam van Jezus ChristusHebr.10: 5-10. 
Christus is de gevolgtrekking, de einduitkomst van al de offeranden, die ter ere van God de Vader plaatsvinden! 
In deze laatste tekst vinden wij een voorafschaduwing van het Eénmalige Offer van het Lichaam van onze Heer Jezus Christus. Als je het meest vertrouwd bent met een persoon [Christus] herken je het eerst Zijn Goddelijke schaduw [zie Col.2: 17, Hebr. 8: 5 10: 1].

Door middel van de offers [ons persoonlijk kruis] brengt God ons binnen het bereik van onze beperkte vermogens, het enig begrip van de hoge staat van Zijn heiligheid en de afschuwelijkheid van de zonde van de mens. Maar die onkreukbare Heiligheid gaat gepaard met een onbeperkte Genade, Die tegemoet komt aan de behoefte van de mens. De geur/reukoffers worden tegelijk gebracht bij het brandoffer, het vredeoffer alsook het spijs en drankoffer. De offers waren er in de eerste plaats voor om de offeraar aannemelijk te maken voor onze ware God. De lieflijke reuk betekent letterlijk ook de reuk van de rust [conf. Gen.8: 21].
Pas als de mens bekleedt is met Christus [conf. 2Cor.5: 3] d.w.z. met het leven van Christus, door het plaatsvervangend lijden sterven en de opwekking van de Heilige Geest in het nieuwe opstanding’s-leven van Christus, pas dan kan hij vrijmoedig voor God komen [conf. Hebr.10: 22]. Daarom wordt in de Orthodoxe kerken in de grote en Heilige week het Lijden en de Opstanding voorafgegaan door de ziekenzalving.

Getsemané, by Mogens Hoff

Laten we toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het Geloof met een hart dat door de besprenkeling gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam gewassen met het zuivere water uit de Goddelijke Bron.
Is de mens door Geloof en uit Genadegave ‘één’ geworden met Christus [conf. John.17: 21], dan staat hij in de geur van Christus en kan zo bij God komen. Frappant is dat een van de belangrijkste bestanddelen van het geuroffer wierook is, dat is de witte en gele hars van de boswelia boomsoorten, een ‘hart‘-versterkend middel is.  Dit tezamen met wijn [beeld van het vergoten bloed van Christus] olijfolie [het lijden van Christus o.a. in Gethsemane = olijvenpers] en een beetje honing [beeld van het Woord van God]. Dit mengsel verbeeldt voortreffelijk de genezing van het nieuwe hart, zodat de mens opnieuw geboren kan worden en voor God kan komen conf. Ex.36: 25-27.
Wanneer wij door het offer van Jezus Christus, onze Heer voor God de Vader mogen komen laten we er dan ook naar handelen door niet alleen vanuit onszelf te leven, maar vanuit het leven van Christus.  ”   Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de Liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer Gods tot een welriekende geur/reukEph.5: 1-2.
”   Maar God zij gedankt, Die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van Zijn Kennis/Wijsheid allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?2Cor.2: 14-16.
Ja, slechts God zijn wij eer, glorie en dank verschuldigd, Die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren. De Kerk [het Lichaam van Christus] is  dè leerschool waar je Christus de eer brengt, die Hem toekomt, een school die geurt naar Christus, is een school die gekenmerkt door Leven, Liefhebben en Lof[-zang].
1.]. Leven. 
Het gaat om een levendige, veelkleurige Goddelijke Pedagogie, waar de Geest van leven en van creativiteit waait. Een Goddelijke Pedagogie waar hartelijke blijdschap heerst, omdat alle kinderen en alle leerkrachten, hoewel ze anders zijn, allemaal uniek door God zijn geschapen.
Leven is in de Blijde Boodschap altijd sprankelend, nooit grijs, nooit een napraterij [achterklap], nooit doods, nooit saai. Een Christelijke Kerk is een bron van ‘stromend‘ en ‘levend‘ water in de Naam van Christus;  want Christus schenkt ons het eeuwige Leven:
    Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien jullie Mij hadden gekend, zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezienJohn.14: 6,7 en
      Indien jullie dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zullen ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheidCol.3: 1-4.

2.]. Liefhebben
Het gaat om een levendige, veelkleurige Goddelijke Pedagogie, Die gestempeld wordt door een liefdevolle atmosfeer. In de Kerk hebben de Leermeesters de leerlingen/kinderen lief omdat ze geliefd zijn door Christus:
      Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik jullie liefgehad; blijft in Mijn LiefdeJohn.15: 9.  
Zo benaderen Leermeesters hun leerlingen/kinderen altijd, ook als er sprake is van gedrag dat niet gewenst is. Op in een Christelijke Pedagogie zijn de leerlingen/kinderen en hun leermeesters ‘niet’ allereerst zondaars [uitzonderingen daargelaten *], maar door God geliefde mensen die in Christus al onze liefde waard zijn. Deze onderlinge Liefde is Vrucht van de Heilige Geest:
      Maar de Vrucht van de Geest is Liefde, Blijdschap, Vrede, Lankmoedigheid, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtmoedigheid, ZelfbeheersingGal.5: 22 en op z’n allermooist zichtbaar in het leven van onze Heer Jezus Christus.

Koor monniken en pelgrims, Mount Athos, Gr.

3.]. Lofzang
Het gaat om een levendige, veelkleurige Goddelijke Pedagogie, waar aanbidding een belangrijke rol speelt. Het kennen van Christus verdiept zich vooral ook in de Wegen van lofprijzing en aanbidding. Het [‘mee‘-]zingen van hymnen in een Christelijke Kerk beperkt zich dan ook niet tot het leren van een Psalm of een of ander lied, maar neemt een onmisbare plek in in het leven van de Kerk, het beklijft en vormt onwillekeurig welk moment van de dag ook een basis tot verdieping. Er wordt [wanneer het goed is] net als de catechese veel tijd aan zangstudie besteed, zodat de Liturgische gezangen de krans van het kerkelijk jaar helder voor ogen stellen. Want de vervulling met de Heilige Geest, Die voortkomt uit de Vader leidt tot het zingen van lofzangen en geestelijke liederen:
      En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heer van harte, dankt te allen tijde in de Naam van onze Heer Jezus Christus God, de Vader, voor alles  en weest elkander onderdanig in de vreze van ChristusEph.5: 18-21. Een levendige, veelkleurige Goddelijke Pedagogie waar veel wordt gezongen tot eer aan God is een Pedagogie waar het Leven en de Liefde van Christus -door dagelijkse memorie- steeds verder zal opbloeien.

N.B.

‘De haan kraaide en Petrus huilde bitter’ by Kees Aalbers

 * Wanneer we op zoek willen gaan naar het geheim dat in de feiten  besloten ligt, wie zijn dan degenen die runderen verkopen? En degenen die de schapen verkopen en de duiven?
Dat zijn zij die hun ‘eigen belang’ zoeken in de Kerk, niet het belang van Jezus Christus” [conf. Phil.2: 21]. Ze beschouwen alles als handelswaar, maar willen niet worden vrijgekocht. Ze willen helemaal niet gekocht worden, maar ze willen wèl verkopen. Het zou goed voor hen zijn als ze met het bloed van Christus werden vrijgekocht zodat ze tot de ‘Vrede van Christus’ kunnen komen. Want wat voor zin heeft het om in deze wereld te verwer­ven wat tijdelijk en vergankelijk is: geld, genot voor lichaam, maag en mond of aanzien ontleend aan menselijk eerbetoon? Dat is toch allemaal rook en wind? Dat gaat toch allemaal voorbij, in een ommezien? En wee je degenen die zich hechten aan wat voorbijgaat, want zij gaan tegelijk voorbij. Is dat alles niet een snelstromende rivier die zich in zee stort? Wee degene die daarin valt, want hij wordt meegesleurd naar zee en  laat het Leven omkomen in de golven.
     Wij christenen dienen dus al onze gevoelens verre houden van zulke begeerten. Mijn broeders,  zusters, wie dat soort dingen zoekt, dát is een verko­per, dat is een handelaar. Jazeker, ook die Simon wilde de Heilige Geest kopen, omdat hij de Heilige Geest wilde dóórverkopen [Hand.8: 18-19] en hij dacht dat de apostelen net zulke handelaren waren als degenen die door de Heer met een zweep uit de tempel werden gejaagd. Hij was namelijk zèlf zo iemand, hij wilde slechts datgene kopen wat hij kon doorverkopen om er eer en aanzien voor terug te verkrijgen. Hij behoorde tot de verkopers van de duiven. De Heilige Geest is immers verschenen in de gedaante van een duif [Marc.1: 10]. En wie verkopen er nu duiven, onder de christenen, wie anders dan degenen die zeggen: “Wij bieden u de Heilige Geest?”. Waarom beweren zij dat toch en welke prijs vragen ze er wel niet voor hun koopwaar? Die prijs is eerbetoon aan henzelf; ze ontvangen vergankelijke ere-titels/zetels als prijs en zo kan iedereen zien dat ze duiven verkopen. Laten ze maar oppassen dat ze niet een pak slaag met Christus’ touwen krijgen!
De Heilige Geest in de gedaante van een duif is niet te koop; “Genadegaven” worden gratis, om niet, gegeven omdat zij van God afkomstig zijn.
conf. Heilige Aurelius Augustinus – “Geef mij te drinken”.

de weg – ‘O que é a terapia artística’ [‘of èn vanwege de kunstzinnige therapie] – anoniem
Gods Glorie, de moeite waard om te herinneren
    ” Laat ons nu de vermaarde Lieden prijzen en onze Voorvaderen na elkaar. Vele dingen heeft de Heer van het begin af aan door Zijn Macht bij hen gedaan. Zìj hebben koninkrijken wèl [goed] geregeerd en eervolle daden gedaan: zij hebben wijze raad gegeven en geprofeteerd. Zij hebben landen en volkeren geregeerd met raad en verstand van de Blijde Boodschap. Zij hebben de muziek bestudeerd en geestelijke liederen gecomponeerd. Zij zijn ook rijk geweest en hebben bezit gehad aan grootse goederen en in vrede geregeerd, terwijl zij toch onder ons verbleven hebben. Op die manier zijn zij het allen in hun leven waard gebleken geëerd te worden en al tijdens hun leven beroemd; en die hebben alom geachte namen nagelaten. Maar de anderen hebben geen roem en zijn omgekomen, alsof zij nooit geweest waren; en toen zij nog leefden, was het net alsof zij niet leefden en hun kinderen [werken] eveneens.
Maar de heiligen onder hen, wiens gerechtigheid niet vergeten wordt, hebben een goed erfdeel gekregen en ook hun kinderen. Hun nakomelingen zijn het Verbond indachtig gebleven en om hunnentwil zijn hun kleinkinderen de hele tijd door gebleven en hun lof zal niet verdwijnen. Zij zijn in vrede begraven, maar hun naam blijft eeuwig. De mensen spreken over hun wijsheid en de [christelijke] gemeenschap verkondigt hun lof“.
cf. Jezus Sirach 44: 1-15 

in alles en in allen‘ is Christus, de weg

Onze Heer en Zaligmaker mag ook jullie verlenen dat jullie allen, gegrepen door het verlangen naar geestelijke schoonheid, dit alles met liefde onderhoudt. Leef zo dat u door uw leven de levenwekkende goede geur van Christus wordt verspreid, want:
  Wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die 
verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?2Cor.2: 15,16.
Ga daarom niet als slaven gebukt onder de Wet, maar leef als ‘vrije‘ mensen onder de door God verleende Genadegaven
     “     Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de Wet, maar onder de Genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de Wet, maar onder de Genade zijn? Volstrekt niet!   Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook dient te gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de Gerechtigheid.
   Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.
   Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de Gerechtigheid.
Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de 
dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige levenRom.6: 14-22.
       Baant allen eensgezind een weg voor Hem, Die optrekt naar het westen; Zijn Naam is Heer. Juicht voor Zijn Aanschijn, want anderen worden in verwarring gebracht door Zijn Aangezicht. Hij is de Vader voor de minderbedeeldenconf. Psalm 67[68]: 7,8 ,  “één van ziel en één van hart” [Hand.4: 32] op weg naar God. Want is dit juist niet de reden waarom God jullie bij elkaar heeft samengebracht?