Zaterdag van de asceten

 

de ‘Kruis’-dragende Gelovigen;          the “Cross” -bearing Believers;           τους “πιστούς” που φέρουν “Σταυρό”;      و “الصليب” المؤمنين.

      Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren.
       Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want
Ik ben Zachtmoedig en Nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Matth.11: 27-30.

      Maar de Vrucht van de Geest is
Liefde, Blijdschap, Vrede, Lankmoedigheid, Vriendelijkheid, Goedheid, 
Trouw, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing.       Tegen zodanige mensen is de Wet niet.
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben  het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.         Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Wij dienen niet praalziek te zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
        Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt,
helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid,
ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
        Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de Wet van Christus vervullen“ Gal.5: 22- 6: 2.

Voorafgaand aan vergeving’s-zondag, de Zondag waarop wij Orthodoxen stilstaan bij het feit dat wij de geneugten hebben verloren van het Paradijs, wordt onze aandacht door de Kerk opgeroepen tot het beoefenen van de ascese.

Pelgrim hoort de roep van de Kerkklokken; Pilgrim hears the call of the Church bells; يسمع الحاج دعوة أجراس الكنيسة

  Het staat de mens vrij om in de verloren toestand te blijven òf hij/zij kiest ervoor om innerlijk te worstelen teneinde zichzelf te hervormen”.
Philocalia.

Onze Heer en Verlosser Jezus Christus heeft ons duidelijk gemaakt dat: – al het uiterlijke -, al is het op zichzelf nog zo zuiver, – doodt -; alleen de geest heeft het leven en maakt alles levend waar hij in doordringt.
Jullie dienen daarom Zijn Pedagogie, Zijn Leer daarom ook kort en eenvoudig mogelijk samen te vatten, slechts voor zover de mensen deze over het algemeen nodig hebben. En wie deze Leer in praktijk brengt, zal ook in de mate ‘van uitwerking’ werkzaam zijn door de Geest van God in zichzelf levend doen worden en vervolmaken.

Ons grootste doel is het eigen zelf-behoud en dat is te bereiken door zelf-kennis.
Door niet langer naar onszelf te kijken en in die waan te blijven
wanneer we de ander maar blijven beoordelen,
leiden we in werkelijkheid onszelf af door naar anderen te kijken;
dat gebeurt er met degenen die zichzelf ‘
niet’ kritisch bekijken.
Wat ze bij de ander beoordelen is kracht, schoonheid, reputatie ,
[politieke] macht, overvloedige rijkdom, pracht, eigenbelang,
lichamelijke gestalte, een zekere gratie van vorm of het leven en
hebben daarmee het idee dat dit is wat henzelf ontbreekt.
Zulke personen maken een erg slechte behoeder van zichzelf: vanwege hun instelling de ander te beoordelen alsof het henzelf betreft laten ze zichzelf onbewaakt.
Hoe kan een persoon beschermen wat hij niet kent?
De meest veilige bescherming voor onze schat is onszelf te onderzoeken:
ieder dient zichzelf te aanschouwen en te herkennen hoe hij zelf is,
en  zichzelf onderscheiden in al datgene wat hijzelf tekort komt,
opdat hij niet onbewust iets anders beschermt dan zichzelf.
Het is ruim voldoende om jezelf te kennen; hou je bij je eigen opdracht en God zal je spoedig Vrede sturenH.Gregorius van Nyssa.

De mens verdringt de problemen; رجل يقمع المشاكل; Man represses the problems.

Vandaag de dag verdrinkt de mens echter haast in de vele problemen, die hem omringen.  Maar in plaats van een correcte analyse te maken van zijn eigen toestand – rekenschap af te leggen ten opzichte van de aanwijsbare aanwezigheid van zijn Formeerder en berouw toont en de hulp van God inroept, distantieert de mens zich van Degene, Die zijn voorouders als God verheerlijkten.
Zij zoeken daarentegen hun heil in magie of tovenarij, de vermeende vaardigheid de werkelijkheid te manipuleren met behulp van speciale kunstgrepen, door vaste rituelen en spreuken op basis van vermeende verborgen krachten; zij kennen daarmee rechten toe aan de tegenstrever [de duivel] en zijn gelijkgezindten en leven dus een ‘goddeloos’ leven, die tot een zekere ondergang leidt. Ze leven alsof er geen levensritme, geen gebed bestaat en begaan dodelijke zonden, dusdanig dat het normaal is geworden om hun problemen te laten oplopen en hun omgeving en hun familie te ruïneren.

Een ander val; another trap; μια άλλη παγίδα; فخ آخر

Een andere val voor velen is de zoektocht naar charismatisch gezag, welke gebaseerd is op de persoonlijke kwaliteiten van de spelleider [priester] en de erkenning daarvan door z’n volgelingen.
Deze vorm van misleiding is vandaag de dag volop beschikbaar voor slachtoffers, die mensen gezag en overwicht toekennen teneinde de spelleiders hun problemen te laten oplossen, maar ondervinden daarbij de moeilijkheid om zelf te veranderen, hun levensstijl dusdanig om te buigen dat deze zich zal richten op het spirituele.
Charismatische persoonlijkheden kunnen hele volksmassa’s – ten goede of ten kwade – in beweging brengen. Helaas zijn veel van degenen die deze charismatische bewegingen aanzetten veelal nep-charismatici en komen hun volgelingen doordat zij de regie over zichzelf niet opnemen, bedrogen uit, zelfs priesters nemen op deze wijze vele kleingelovigen in hun dwalingen mee.
Nep-charismatici hebben absoluut geen relatie met God, die ook maar enigszins lijkt op overgave en de nederige levenshouding van degenen, die zich in deze wereld bewust [in eenzaamheid] aan godsdienst en boetedoening wijden.
Het verschil in levensstijl en vernedering is enorm en het lijkt erop dat zij de authenticiteit van de levenshouding – de bovennatuurlijke gaven en ijver, die daar bij behoort, trachten te verbergen, terwijl de nep-charismaticus zichzelf wel als zodanig tentoon spreidt, de ander misleidt en hen als  slachtoffers financieel tracht te exploiteren. Veelal bezitten dit soort persoonlijkheden veel narcistische eigenliefde en gebruiken en misbruiken anderen om zichzelf te bevredigen en ‘vooral zelf‘ veel voordeel te behalen. Narcisten hebben vaak de eigenschap geen rekening te houden met anderen, dulden vaak geen tegenspraak en voelen zich boven elke vorm van [kerkelijke] wet verheven.
Na u duidelijk te hebben gemaakt wat ascese ‘niet’ is, opdat u niet, zoals velen ervaren hebben, in verzoeking mocht geraken dergelijke op het eerste gezicht degelijke praktijken na te gaan volgen, wordt nu getracht duidelijk te maken wat ascese wel is.

meer mens worden in Christus;  become more human in Christ; γίνε πιο ανθρώπινος στον Χριστό; تصبح أكثر إنسانية في المسيح.

Wat doet een asceet om zijn bestaan in de moderne wereld te rechtvaardigen?
Het lijkt er dan op alsof de asceet alleen maar gedefinieerd kan worden naar wat hij/zij uiterlijk gezien tot stand brengt, en niet naar wat hij/zij is of naar de aard en de kwaliteit van zijn leven.
Van hem/haar wordt verlangd dat hij/zij zich verantwoordt in een wereld van die slechts hoeveelheid [zelfs statistisch] waardeert, terwijl zijn/haar levenstaak gericht is op echte, waarachtige levenskwaliteit.
De asceet tracht de duidelijkheid en de waarheid van zijn/haar innerlijk bewustzijn te verdiepen om meer mens te worden in Christus, teneinde een mens te worden – ‘verlicht door de Genade en door de Gaven van de Heilige Geest’.
De wereld heeft behoefte aan mensen die vrij zijn van de eisen van de wereld,
mensen die niet vervreemd zijn door de slavernij van de wereld.
De ascetische roeping wordt traditioneel beschouwd als een charisma van vrijheid, waarin de asceet eenvoudig zijn/haar rug naar de wereld toewendt, maar die zich integendeel vrij voelt in de vrijheid van de kinderen Gods uit kracht van het feit: ‘Christus volgend in de woestijn en delend in Zijn verzoekingen en Zijn lijden, Hem kan volgen waar Hij ook mag gaan‘.
Het ascetische leven is in zekere zin aanstootgevend, want de asceet is iemand die eigenlijk geen specifieke taak vervult, althans voor de buitenwereld.
Hij/zij is vrij van de routine en de verplichtingen binnen de georganiseerde menselijke samenleving. Vrij waarvoor? Vrij om te zien, vrij om te loven, vrij om te begrijpen, vrij om te beminnen. Wat de asceten vooral zoeken, is hun eigen ware zelf – ‘in Christus‘.
En om dat te kunnen, moesten ze hun valse, uiterlijke zelf, gevormd onder de maatschappelijke druk in ‘de wereld’, volledig afwerpen.
Zulk een ideaal laat zich gemakkelijk beschrijven, maar is heel wat moeilijker te verwezenlijken. In werkelijkheid zijn er ook in het leven van een ascetische communauteit veel taken en bepaalde voorgeschreven gebruiken zodat de asceet binnen zijn/haar eigen kleine wereldje een sociaal leven leidt zoals iedereen.
Dit sociale leven kan zelfs gecompliceerd worden en een beetje te actief. En de asceet ondergaat daarbij dezelfde verzoekingen om te vluchten in zinledigheid, in ongeloof en rusteloze agitatie.
Toch is het de bedoeling van het ascetische leven een mens in staat te stellen de werkelijkheid onder ogen te zien in al haar naaktheid en ontstellende feitelijkheid, zonder verontschuldigingen, zonder nutteloze verklaringen en zonder uitvluchten. 

Agios Marcos by Fotis Kontoglou

Ascese [Gr.: ἄσκησις, askèsis] is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen. Ascese kan gepaard gaan met meditatie teneinde de geest stil te maken maar ook met het beoefenen van lichamelijke onthouding van aardse geneugten.
Versterving was van oorsprong de training van atleten. Daarna werd het begrip uitgebreid tot de beoefening van wijsheid, deugd en vroomheid [zie o.m. de Stoa].
In religieuze zin is het het streven naar beheersing of onderdrukking van natuurlijke behoeften om tot een vorm van reinheid te komen.
Vasten en [seksuele] onthouding zijn in die zin vormen van ascese; de doelen van een ascetische levenshouding kunnen echter verschillen.
Het kan een vorm van boetedoening zijn, zichzelf dienstbaar op te stellen tot God, een middel tot zelf- discipline voor het geestelijk leven, het op aarde reeds verkrijgen van een hogere geestelijke status of het verwerven van verdienste voor het hiernamaals.

Agios Marcos Monastery, Karyes – Chios [Gr.]

Ook kan het zijn dat men het [eigen] lichaam of dit bestaan zelf slecht of waardeloos acht en de versterving zoekt. In de Blijde Boodschap is ascese geen doel op zich, aangezien de schepping als goed wordt voorgesteld en de mens daarin geen minderwaardig wezen is, wel wordt in het Nieuwe Testament matigheid gepredikt.
Het [vroege] christendom kende via het voorbeeld van de profeten echter wel [soms extreme] vormen van ascese zoals het kluizenaars- en -kloosterbestaan, gebaseerd op geloften van stilte, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.
Elke asceet nam op eigen wijze door de tijd -in volledige vrijheid; op verschillende plaatsen van de wereld en in bepaalde omstandigheden z’n/haar kruis op, teneinde Christus te volgen. Iedere asceet volgde een geheel persoonlijk pad, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: het onderhouden van de geboden van God en het zoeken naar hun vereniging met God.

Meteora monasteries –
Kalambaka in Thessalië, Greece

Ze bewonderen kwaliteiten als stilte, geduld, zelfverloochening, stabiliteit en de kracht die het gebed hun gaf en ze doorstonden alle mogelijke moeilijkheden.
Boven alles bewondert de één de eenvoud waaronder de nederigheid, de gratie en belangstelling voor bovennatuurlijke gebeurtenissen en behielden daarbij een eenvoud zonder prat te gaan op datgene op datgene wat hen in staat zou stellen dat ze over iets bijzonders beschikken. De ander begaf zich echter als ‘niet behorend tot de wereld’ juist onder de mensen en nam op die wijze door er onder gebukt te gaan zijn/haar kruis op.
Uit hun liefde voor God offeren zij zichzelf op voor Zijn beeld en bieden zichzelf aan om datgene wat zij veroverd hadden met anderen te delen. Zij bezitten niets, maar staan velen in hun geestelijke nood bij, in woord, door hun voorbeeld en het bijbehorende gebed.
Hun enige belang en hun verlangen is dat bezoekers door hun toedoen zover komen om God, Christus, de Zoon van God en Zijn Heilige Geest, zijnde de drie-ene-God geëerd zal worden en Christus gevolgd zal in deze wereld worden.

sight-seeing Orthodoxy

Orthodoxie is de volheid van het aloude, apostolische christendom, een ware orthodox christen worden geacht een christen zijn in de meest volledige zin van het woord, en dat is echt niet gemakkelijk.
Het duurt een leven vol constante onzichtbare oorlogvoering, ascetische discipline, zelf-verloochening, zelf-kruisiging en actieve, onzelfzuchtige liefde.
Om echt orthodox te zijn, zul je voor jezelf moeten sterven en “je leven hatenconf. Luc.14: 26
– Dit is het leven vanuit je eigen ego;

sight-seeing Orthodoxy

– Je dient te sterven aan eigenliefde en sensueel genot, die, zoals de Heilige Vaders leren, de voornaamste resultaten zijn van de herfst en de wortel van alle zonden;
– Je dient in jezelf op zoek te gaan en je eigen zonde onder ogen te zien, niet alleen als afzonderlijke handeling, maar als steeds terugkerende conditie.
– Vervolgens dien je alle subtielste passies uit te roeien die je van God afhouden.
– Je dient wrok te overwinnen door je medemens te vergeven, wat alleen kan gebeuren door de genade van Christus.
– Je dient alle verlangens naar populariteit, acceptatie, erkenning, goedkeuring en
‘zelf-liefde‘ af te leggen, zelfs ten opzichte van andere leden van de orthodoxe kerk.

‘ Neem je Kruis op en volg Mij !’

    Christus zei:
  Een ieder die zijn kruis niet draagt en achter mij aan komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, van plan om een toren te bouwen, gaat niet eerst zitten, en telt de kosten, of hij voldoende heeft om het af te maken?” Luc.14: 27-28.
Veel mensen nemen het kruis van Christus niet op omdat ze zien dat
het te veel van hen zal vereisen. Anderen nemen het op, maar laten de kosten dan niet meetellen wanneer het te zwaar wordt. Weer anderen, die orthodox worden, doen het uit wereldse motieven: het verlangen om meer ‘correct‘ en historisch authentiek te zijn en zich vervolgens boven protestanten en rooms-katholieken verheven te voelen; de wens om de mooie esthetiek van orthodoxe liturgie te ervaren, etc.
Ze komen echter nooit tot de essentie van het orthodoxe christendom, omdat
ze niet echt het Kruis van Christus hebben opgenomen, proeven ze  nimmer de onaardse vreugde van Zijn Wederopstanding.
           “Hij die God wenst te dienen“, zegt H. Basilius de Grote [4de eeuw],
           dient zijn hart voor te bereiden op beproevingen”.
Het orthodox-christelijke geloof is een lijdend geloof:
  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden” 2Tim.3: 12, omdat wij door het lijden eindelijk kunnen ontwaken tot onze ware toestand, ons bekeren, door Christus gezuiverd worden en in die zuivering een verblijfplaats van de Heilige Geest worden.
De grote vierde-eeuwse theoloog, H. Gregory Nazianzen, beschreef het ware christendom als ‘lijdend aan de orthodoxie‘.
Om het op te nemen is om het meest radicale, veeleisende,  alles-of-niets-leven mogelijk te maken. Alle valse motieven dienen weg te vallen, in het vuur verbrand te worden
♥︎ het vuur wat het lijden voor Jezus Christus met zich meebrengt;
♥︎ je dient zelf te proeven, waartoe en tot welke mate waarin
je daartoe in staat bent, het lijden, vervolging, en kruisiging die
de orthodoxe heiligen door de eeuwen heen hebben ervaren.
Om hun hemelse gezelschap binnen te gaan, dien je onlosmakelijk de prijs te betalen, die daarvoor staat.
Christus zei:
    Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die
tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 
want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en
weinigen zijn er, die hem vinden
Matth.7: 13,14.

decoratie by Fotis Kontoglou

Die smalle weg wordt gevonden door pijn in het hart en jaren van berouw; het telkens maar weer afscheid nemen van gebaande wegen.
Volgens jouw verlangen en jouw streven, zul je het Koninkrijk der Hemelen binnengaan; je zult zelfs in dit leven de vruchten van het Paradijs proeven en
Christus zal je lijden met Zijn aanwezigheid vervullen.
Vervolgens zal je de vreugde van de Wederopstanding kennen, want
je zult een opstanding in je eigen ziel hebben ervaren.
      Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is;
       ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar!
       Want zie, het Koninkrijk Gods is bij [in] jouLuc.17: 21.

God-dragend; Θεόφορος;
God-bearing; الله الحاملة.

        Door middel van de Mysteriën [RK. Sacramenten], de H. Schrift, de spirituele discipline en de ascetische leringen van de Orthodoxe Kerk, wordt je in staat gesteld de Deur naar het Paradijs vinden. En dan, in je eigen hart, je eigen innerlijke wezen, zul je zelf het Paradijs vinden. Je zult ontdekken wàt en wáár gebed plaatsvindt en je zult God vinden die je gehele leven lang bij je heeft aangeklopt:
Christus, de Bruidegom van je ziel’.

    Op U, Heer, vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij en bevrijd mij in Uw rechtvaardigheid; neig Uw oor tot mij, haast U mij te bevrijden.
Wees voor mij een beschermende God, een toevluchtsoord om mij te redden.
Want Gij zijt mijn sterkte en mijn toevlucht; om Uw Naam zult Gij mij leiden en voeden. Gij bevrijdt mij uit de strik, die zij heimelijk hadden gespannen.
Heer, Gij zijt mijn Beschermer: in Uw handen beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij verlost, Heer God der waarheid; Gij haat allen die aan ijdelheid hechten.

Je bent [op weg tot een] priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek; Είστε [προς το δρόμο] προς έναν ιερέα για πάντα στη διαταγή του Μελχισεδέκ; أنت [في الطريق إلى] كاهن إلى الأبد لأجل ميلشيزدك

Op de Heer stel ik mijn vertrouwen; ik juich en verheug mij over Uw barmhartigheid. Want Gij ziet neer op mijn vernedering, Gij verlost mijn ziel uit de verdrukking. Gij hebt mij niet opgesloten in de hand van de vijand, mijn voeten hebt Gij in de vrije ruimte gesteld.
Heer, wees mij genadig, want ik word gekweld; mijn oog is ontsteld door verdriet, mijn ziel en mijn hart zwak en ziek. Want in smart gaat mijn leven voorbij, mijn jaren vergaan in zuchten. Mijn kracht is door ellende in zwakheid veranderd, mijn beenderen zijn ontsteld. Niet slechts al mijn vijanden versmaden mij, maar mijn buren nog meer: ik ben een schrik voor mijn bekenden. Die mij zien vluchten van mij weg, als een dode ben ik weggewist uit hun hart.
Ik ben als een gebroken vat, ik hoor hoe velen kwaad tegen mij beramen. Toen zij tegen mij bijeenkwamen, besloten zij om mij het leven te ontnemen.
Maar ik vertrouw op U, o Heer, en zeg: Gij zijt mijn God, in Uw handen ligt mijn lot.
Bevrijd mij uit de hand van de vijand, van hen die mij achtervolgen.
Doe Uw aanschijn lichten over Uw dienaar, red mij in Uw barmhartigheid.
Heer, laat mij niet beschaamd staan omdat ik U heb aangeroepen, maar laat de goddeloze te schande worden en afdalen in de hades.
Doe bedrieglijke lippen verstommen, die kwaad spreken tegen de gerechte met trots en hoon.
Heer, hoe groot is de overvloed van Uw Goedheid, Die Gij verborgen hebt voor wie U vrezen. Die Gij bewijst aan hen die op U vertrouwen, voor het oog van de zonen der mensen. Gij verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het oproer der mensen. Gij beschut hen in een tent voor de tegenspraak van hun tong.
Gezegend zij de Heer, want wonderbaar was Zijn barmhartigheid in de versterkte stad. In mijn verbijstering had ik gezegd: ik ben verworpen uit Uw ogen.
Maar daarom hebt Gij de stem van mijn smeking verhoord, toen ik tot U had geroepen. Bemint de Heer, al Zijn ingewijden, want de Heer zoekt de waarheid.
Hij zal allen die hoogmoedig handelen overvloedig vergelden.
Wees een man, sterk uw hart, gij allen die vertrouwt op de Heer
Psalm 30[31] vert. ROK ’s-Gravenhage.

♨︎  Elke verstandelijke natuur is een kennende essentie en onze God is kenbaar.
Op ondeelbare wijze verblijft God in hen in wie Hij verblijft, zoals bij het aardse handwerk [dat de sporen van zijn maker draagt], maar Hij is daaraan superieur, omdat Hij bestaat op substantiële wijze.
Eén is Hij die zonder bemiddeling is en die, als gevolg daarvan, door middelaars in alles is.
♨︎ Zoals het licht, wanneer het ons alles laat zien, geen licht nodig heeft waarmee het gezien zou kunnen worden, zo heeft God, als Hij alles laat zien, geen licht nodig waarmee Hij gekend zou kunnen worden. Want in zijn essentie is Hij licht: “    En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde1John.1: 5-7.
♨︎ God is overal en Hij is niet ergens. Hij is overal, want in al wat gemaakt is, is Hij door zijn veelvoudige wijsheid.
    Mij [Paulus], verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen [wat] de bediening van het geheimenis [inhoudt] dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de christelijke gemeente aan de 
overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige Wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd, in Wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het Geloof in HemEph.3: 8-12.
God is niet ergens, want Hij is niet één van de dingen.
Het einde van de natuurlijke kennis is de heilige Eenheid. Er is echter geen einde aan de onwetendheid, zoals gezegd is: Er is geen grens aan zijn grootsheid, want “bij U is de Bron van het leven; in Uw Licht zien wij het lichtPsalm 35: 3.
Voor echte en waarachtige kennis die houdbaar en goed is, dienen we bij de Heer, de enige God zijn.
Wij kunnen de gelijkenis ontvangen van al wat is samengesteld uit de vier elementen, of het ver verwijderd is of dichtbij. Alleen onze geest is voor ons onbegrijpelijk, evenals God, zijn maker.
Het is voor ons onmogelijk te begrijpen wat een natuur is die ontvankelijk is voor de heilige Drieëenheid, noch om de Eenheid te begrijpen. Dit is substantiële kennis. 
De naakte geest is hij die, door de contemplatie die zijn deel is, verenigd is met de kennis van de Drieëenheid.
♨︎ De ziel is de geest die, door onachtzaamheid, uit de Eenheid is gevallen en die, als gevolg van zijn gebrek aan waakzaamheid, is afgedaald tot de rang van het werkzame leven.  Beeld van God is niet hij die ontvankelijk is voor zijn wijsheid, want dan zou ook de lichamelijke natuur beeld van God zijn. Hij echter is beeld van God, die ontvankelijk is geworden voor de Eenheid.
♨︎ De erfenis van Christus is de kennis van de Eenheid. Wanneer allen mede-erfgenamen worden van Christus, zullen allen de heilige Eenheid kennen. Maar het is niet mogelijk dat zij Zijn mede-erfgenamen worden als zij niet eerst Zijn erfgenamen geworden zijn. De mede-erfgenaam met Christus is hij die de Eenheid bereikt en met Christus genoegen schept in de beschouwing.
Wanneer de geest de essentiële kennis zal ontvangen, zal ook hij God genoemd worden, omdat ook hij dan veelvormige werelden kan grondvesten.
De bovenzinnelijke tempel is de zuivere geest, die nu de veelvormige wijsheid van God  [Eph.3: 10] in zich heeft; de Tempel van God is hij die de heilige Eenheid ziet en het altaar van God is de beschouwing van de heilige Drieëenheid.
De geest die binnengaat in het praktische leven van de dienst aan de geboden van God, maakt voortgang aan de hand van het contact met de dingen van deze wereld.  Wanneer hij binnengaat in de kennis, gaat hij voort in de beschouwing.
Wanneer hij echter binnengaat in het gebed, dringt hij door in het vormeloze licht, dat de plaats van God is.
Evagrius Ponticus ook wel Evagrius de eenzame genoemd [345 – 399].

♨︎ Zoals vele lichten en brandende lampen worden aangestoken vanuit een vlam, schijnt het Goddelijk Licht vanuit één natuur, zo worden christenen aangestoken en schijnen zij vanuit één natuur, het goddelijke vuur, de Zoon van God.
Zij houden hun lampen brandend in hun hart en zij schijnen voor Hem terwijl zij leven op aarde, precies zoals Hij deed.
Want er is gezegd: “God bemint gerechtigheid, maar haat onrecht; daarom heeft God, uw [persoonlijke] God, u gezalfd met olie der Vreugde boven uw gezellenPsalm 44[45]: 7.
♨︎ Daarom werd Hij Christus genoemd, dat wil zeggen Gezalfde, opdat ook wij, gezalfd met dezelfde olie waarmee hij gezalfd was, aan Christus gelijk mogen worden, om zo te zeggen, uit dezelfde substantie en één Lichaam.
Tevens is ons verkondigt: “ Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lof zingen; en opnieuw: Ik zal op Hem vertrouwen, en nogmaals: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeftHebr.2: 11-13.
♨︎ 
Daarom zijn christenen in zekere zin gelijk aan lampen met olie erin, dat zijn al de vruchten van rechtvaardiging. Maar wanneer de lamp niet is aangestoken uit de lamp van de Godheid in hen, zijn zij niets. Pseudo-Macarius [een Syrische monnik uit de 4e eeuw}

Vijftig preken en één brief die onder de naam van Macarius van Egypte zijn overgeleverd, zijn geschreven door een Syrische monnik in de tweede helft van de vierde eeuw.  Die tijd en streek was sterk messalianistisch, wat wil zeggen dat in de geloofsbeleving de nadruk werd gelegd op persoonlijke vroomheid, op innerlijke rust en onafgebroken gebed, met voorbijgaan aan de Mysteriën [RK. Sacramenten] en andere kerkelijke instellingen.
Bij Pseudo-Macarius zijn sporen van een gematigd messalianisme te vinden; daar staat zijn orthodoxe nadruk op de persoon en de werking van de heilige Geest tegenover.  De toeschrijving aan Macarius, een populaire en zeer gerespecteerde monnikenvader, dient om deze vermaningen in een onverdacht licht te plaatsen.
Pseudo-Macarius boog de Platoonse en verstandelijke oriëntatie van Evagrius om naar een affectieve gerichtheid op Christus.
Het voornaamste gebedsorgaan is bij hem niet de geest, maar het hart, waardoor hij het mogelijk maakte het lichaam op positieve wijze te integreren in de traditie van het hesychasme.
De Profeet zag het Mysterie van de menselijke ziel die haar Heer zou ontvangen en de troon van zijn Glorie worden, conf. Ezechiël hfst 1.
Want de ziel die waardig is gekeurd deel te hebben aan het Licht van de heilige Geest door Zijn troon en woning te worden en die bedekt is met de schoonheid van onuitsprekelijke Glorie van de Geest, wordt geheel licht, geheel gezicht, geheel oog.

Jonah, symbolism for Early Christians; Jonah, συμβολισμός για τους πρώτους Χριστιανούς; جونا، رمزية للمسيحيين الأوائل.

Er is geen deel van de ziel dat niet vol is van de geestelijke ogen van licht.
Dat wil zeggen dat er geen deel van de ziel is dat bedekt is met duisternis.
Zij is geheel bedekt met geestelijke ogen van licht, want de ziel heeft geen onvolmaakt deel.
In elk deel kijkt zij aan alle kanten vooruit en is zij bedekt met de schoonheid van de onuitsprekelijke Glorie van het Licht van Christus, Die de ziel bestijgt en haar berijdt.
Dit is gelijk aan de zon, die overal hetzelfde is, zonder een onvolmaakt deel, die geheel licht is, dat helder schijnt. In al zijn delen is hij helemaal licht.
Of het is gelijk aan vuur, dat net als het licht overal hetzelfde is, zonder in zichzelf een deel te hebben dat vóór is of achter, groter of kleiner.
Zo is de ziel geheel verlicht met de onuitsprekelijke schoonheid van de glorie van het licht van het aangezicht van Christus en is zij volkomen gemaakt tot een deelgenoot van de heilige Geest. Zij is begunstigd om de verblijfplaats en de troon van God te zijn, geheel oog, geheel licht, geheel gezicht, geheel glorie en geheel geest, zo gemaakt door Christus, die de ziel berijdt, leidt, draagt en ondersteunt en haar tooit en siert met zijn geestelijke schoonheid. (…)

♨︎ Dat de zielen van de rechtvaardigen Hemels Licht worden, heeft Christus, onze Heer Zelf gezegd tot Zijn Volgelingen [o.a. getoond op de berg Thabor]:
    Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt 
voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijkenMatth.5: 14-16.
Want Hijzelf, Die hen eerst omgevormd heeft in Licht, heeft hen opgedragen en bevolen om licht voor de wereld te zijn.
Dat wil zeggen, verberg de Gave niet die jullie van Christus hebben ontvangen, maar geef haar aan al wie het wenst.
♨︎ 
Daarom, wanneer jullie een troon voor God zijn geworden en als de Hemelse Berijder jullie bestegen heeft en heel jullie ziel een geestelijk oog en helemaal licht is geworden, en als jullie gevoed zijn met dat Hemelse voedsel van de Geest en gedronken hebben van het water uit de Brom des levens en het gewaad van onuitsprekelijk Licht hebben aangetrokken,  wanneer tenslotte jullie innerlijke mens dit alles ervaren heeft en geworteld is in de overvloed van Geloof, zie dan zelf, is jullie leven inderdaad al deelgenoot aan het eeuwige leven, jullie ziel is rustend met de Heer. Pseudo-Macarius

Wanneer iemand God liefheeft, deelt ook God Zijn Liefde met hem.
Zodra iemand in Hem gelooft, schenkt God hem een hemels Geloof, waardoor hij tweevoudig wordt. Wanneer jij God een deel van jezelf aanbiedt, welk deel dan ook, deelt Hij met jouw ziel vergelijkbare aspecten van Zijn Eigen Wezen, zodat je al wat je doet zuiver en oprecht kunt doen en zuiver en oprecht kunt beminnen en bidden. Want zo groot is de waardigheid van de mens.
Zij die waardig gekeurd zijn kinderen van God te worden en  herboren te worden uit de heilige Geest van boven,  die Christus in zich hebben, Die hen verlicht en rust brengt, worden op vele en verscheidene wijzen geleid door de Geest.
In geestelijke rust worden zij door de Genadegaven onzichtbaar gestuurd in hun hart.
Laten we als voorbeelden evidente dingen uit de wereld nemen, van mensen, om aan te geven op welke wijze Genade in de ziel werkt.
Soms worden mensen door Genade geleid op de wijze van hen die zich verheugen bij een koninklijke maaltijd. Zij zijn vervuld van vreugde en onuitsprekelijk geluk.
Op een ander moment zijn zij als de echtgenote die geniet van de huwelijksvereniging met haar bruidegom in een goddelijk rusten.
Op weer een ander moment zijn zij als onlichamelijke engelen, zo licht en doorschijnend zijn zij, zelfs in het lichaam.
Soms zijn zij als waren zij bedwelmd door een sterke drank.
Zij verblijden zich in de Geest, dronken van de bedwelming van de goddelijke en geestelijke geheimen.
Soms zijn zij ondergedompeld in wenen en treuren over het menselijk ras en in het uitstorten van gebeden voor heel het ras van Adam.  Zij vergieten tranen en zijn door verdriet overweldigd omdat zij verteerd zijn door de liefde van de Geest voor de mensheid.
Op een ander moment zijn zij met zo’n vreugde en liefde ontvlamd door de Geest, dat zij, als het mogelijk zou zijn, alle menselijke wezens in hun hart zouden willen bijeenbrengen, zonder onderscheid te maken tussen slecht en goed.
Of zij zijn zo gevuld met nederigheid dat zij, in de nederigheid die zij van de Geest ontvangen, zichzelf als onder alle mensen zien en zichzelf beschouwen als de meest onaanzienlijke en waardeloze van alle mensen.
Soms zijn zij opgetild in een onuitsprekelijke vreugde.
Op een ander moment zijn zij als een sterke, die heel de wapenrusting van de koning heeft aangetrokken en af is gedaald om te strijden tegen zijn vijanden.
Hij strijdt dapper tegen hen en overwint.
Zo neemt de geestelijke mens de hemelse wapenen van de Geest op  en valt de vijanden aan, levert strijd met hen en onderwerpt hen.
Op een ander moment, in de diepste stilte en kalmte, rust men met  geen andere houding dan een geestelijk genoegen en onuitsprekelijke rust en welbevinden.
Op een ander moment wordt men door Genade onderricht in begrip en onuitsprekelijke wijsheid en kennis van de onkenbare Geest in dingen die niet door tong en taal kunnen worden uitgedrukt. Op een ander moment wordt men één met alle mensen.
Zo verscheiden zijn de wijzen waarop Genadegaven zulke mensen aanraakt en
de ziel leidt op zo veel verschillende paden en haar verfrist overeenkomstig de wil van God.
Op diverse wijzen handelt Genade aan de ziel om haar volmaakt, foutloos en zuiver terug te brengen naar de hemelse Vader.
De dingen betreffende de werkingen van de Heilige Geest waarover hier gesproken is, behoren tot het niveau van hen die niet ver van de volmaaktheid zijn. Dergelijke manifestaties van Genade waarover we spraken,  uiten zich op verschillende wijze.  Zij handelen aan mensen die voortgaan, de ene handeling volgend op de andere. Als een persoon uiteindelijk de volmaaktheid van de Geest bereikt, volledig gereinigd is van de hartstochten en in een onuitsprekelijke gemeenschap verenigd met en doordrongen van de Trooster Geest en waardig gevonden is om geest te worden in een wederzijds doordringen met de Geest, dan wordt zij geheel licht,  geheel oog, geheel geest, geheel blijdschap, geheel rust, geheel vreugde, geheel liefde, geheel mededogen, geheel goedheid en vriendelijkheid. Zoals een steen op de bodem van de zee overal omgeven is door water,  zo zijn dergelijke mensen geheel doordrongen van de Geest.
Doordat zij de deugden van de Kracht van de Geest met standvastigheid aantrekken, worden zij gelijk aan Christus. Innerlijk worden zij foutloos en smetteloos en zuiver. 
Pseudo-Macarius

Troparion     tn.4
  God van onze Vaderen,
die altijd met ons handelt volgens Uw Zachtmoedigheid,
neem Uw Barmhartigheid niet van ons weg,
maar bestuur ons leven in Vrede,
omwille van hun gebeden”.

NB. van een hedendaags jonge joodse dichter:
”     En ik wist het niet, 
en ik wist niet dat God in mij spreekt
en ik wist niet dat God stilzwijgend spreekt,
in de vorm van een kleine jonge vrouw,
dacht ik door haar stem, zonder te zien zonder te weten.
We spraken samen proberen op een koude avond in Jeruzalem
om in het donker te kruipen om over te gaan in het verborgene;
en ik wist niet dat Hij op zo’n stilzwijgende manier kon spreken
zelfs zij sprak luider 
zeggend dat Nachlaot [נכלאות = gevangen]
een legende is met verborgen rivieren,

dat het spirituele pad me verder in mijn eenzaamheid zal brengen.
Het legt me bloot en verlaat me uiteindelijk,
dat er een lange weg is die in werkelijkheid kort is,
en ik wist niet dat Hij weet dat Hij stil is
en om te knipogen en te glimlachen
en pijn kan doen en dat hoofden dan weg draaien
en niet meer verder zoeken“.
Elhanan Nir, Journal of Literary Translation

 

Orthodoxie & Mens durf te leven

Mensen hebben mensen nodig om mens te zijn; de ont-Goddelijking van deze wereld leidt altijd tot een ont-menselijking.
Een mens zonder liefde verwordt tot een monster, jaagt anderen angst aan, de meesten verachten dit niet.
Deze mens verwordt tot een gevoelloze nietsontziende ambtenaar, die als ware hij/zij een robot slechts de regeltjes  uitvoert.
De mens is géén naakte aap, noch is het tot een veredeld heiligdom gedoemd,
om slechts volgzaam anderen te volgen.
Ten diepste verlangt elk mens omhelsd te worden door zijn Vader als  de verloren zoon en is aanspreekbaar als de door God geroepene.
De mens die in afzondering leeft, leeft zonder meer als een zonderling, maar zal er beslist z’n eigen bedoelingen mee hebben, hij/zij zoekt de hoogste hoogten.
De Übermensch in de wereld, die zich verheft boven de anderen roept altijd maar weer opnieuw als tegenhanger de onderdrukte op.
De mens is als gevolg doorgaans geneigd tot het goede, maar heeft tevens een donkere kant wanneer hij zich losmaakt uit  z’n relatie met God en z’n naasten.
Onder de mensen zijn meer profiteurs die profiteren dan Profeten die profeteren; zij zijn tot een zwijgende, niet-reagerende meerderheid verworden, die via een afstand tot de naaste en een cultuur slechts toekijkt.
De mens is geen machine waar als vanzelfsprekend vreugde, geluk en vrolijkheid uit voortkomt – je dient je daar voor ìn-te-zetten. Mensen vragen niet meer “wat zijn je beweegredenen?”, maar “ hoe voel je je nu?”; de moderne mens zegt ” -Ik voel, dus ik ben-”. Wie zichzelf onbenullig vindt, geeft zichzelf een te laag cijfer en cijfert zich weg tot voordeel van degene, die zich over z’n rug verheft.
Een mens is geneigd tot een gulzige levenshouding, wanneer hem/haar niet geleerd is te minderen en in z’n lust naar alom heersende hang naar lust en genot, loopt hij tegen de klippen op en zichzelf voorbij.
Medemensen zijn evenmensen en treden niet op de voorgrond; de meeste van ons zijn in het intermenselijke verkeer vaak tegenliggers, die anderen trachtten te verblinden door onszelf te verheffen. Wij zijn verslaafd aan zelfmedelijden, onze ik-zucht, hebzucht, eerzucht en genotzucht en dienen ons anderszins te ontwikkelen door ons in de liefde tot onszelf en elkaar zien te komen.
Op het gebied van de naastenliefde ervaren we een hellend vlak, waar we wat onszelf betreft trachtten we te ontlopen. Wij ervaren dat wij reinigers zijn naar een onbekende bestemming, maar wanneer we een bestemming aangereikt krijgen gedragen wij onszelf alsof we misleid worden en gaan geleidelijke vooruitgang uit de weg. Wij reageren slechts verstandelijk en wanneer wij de Waarheid dienen te ervaren overvalt ons een lelijk-eendje-gevoel; een geestelijk aangetast gevoel van eigen waarde; toch heeft onze Schepper ons boven de engelen gesteld.
Mensen zijn wat dat betreft als ijspegels, die weliswaar warmte bij elkaar zoeken,  maar o wee, wanneer je te dichtbij komt; dàn hebben we veelal lange tenen en meestal ook een scherpe tong.
Wanneer het over het hart gaat, lopen we direct naar een cardioloog in plaats van rust te nemen en je tot de Schepper te wenden
– dat doen we pas wanneer er helemaal geen redden meer aan is en we op het randje van onze mogelijkheden staan, geen uitweg meer weten.
Zelfonderzoek is wat ons mensen vreemd is, we rennen liever de grote mensenmenigte na en vergeten dat wij ook op goddelijke inzichten blind kunnen varen.
Zoals je in de achterafstraatjes van een mensenleven valse geesten tegenkomt,  worden we omgeven door valse bankbiljetten, waar bloed aan kleeft en we maken er [ook als kerk] maar al te graag gebruik van; we verbergen ons heimelijk onder zwart-witte camouflagekleding van een keurig leven.
Wij hebben telkens een bemoediging nodig en om de moed niet te verliezen verbergen onszelf achter onze negatieve motivatie, die kan leiden tot uitputting.
We hebben behoefte aan een geestelijk fundament, maar wanneer we ons op dat gebied succesvol dienen te gedragen zijn we toevallig niet thuis; het komt ons nimmer gelegen.
Veel succesvolle mensen zijn geestelijk zo van zichzelf vervuld en betrokken als hun juist geleegde papier-bak, zijn niet genegen energie buiten hun vriendenkring te besteden; voor hen is het aardig om slechts ‘belangrijk’ te zijn.
In plaats van elkaar tegen te werken is het voor een mens echter véél meer van  belang om aardig te zijn, want door gemeenschap met eenieder wordt de gehele wereld overwonnen.

Hoe ziet de wereld van God er uit? door Giovanni di paolo

1.]. Voorvader Adam werd de rauwe wereld ingestuurd samen met z’n metgezel Eva, nadat zij zich beiden door van de boom te eten bóven God hadden gesteld. Deze hoogmoedige daad werd hen tot zonde aangerekend en zij hebben er tot op de dag van vandaag spijt van.
2.]. De Heer heeft daarop de profeet Noach, met de onbewuste Schepping gevrijwaard van de ondergang en hen als teken de regenboog gesteld, als teken van Zijn Verbond met de mensheid, haar nageslacht en met alle levende wezens. Wanneer wij de boog in de wolken zien verschijnen, dienen wij niet te denken aan een mogelijke pot met goud, waar zij de aarde treft, maar aan het eeuwigdurende Verbond tussen God en al wat op aarde leeft:
Zie Ik richt Mijn Verbond met u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen u en al wat op aarde leeftGen.9: 16. Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant Gods Trouw de wereld, Die trouw heeft God vastgelegd in het Verbond met  Noach.

Belofte aan Abraham

3.]. Onze Voorvader Abraham is door het Geloof uitgegaan uit zijn land en heeft uitgezien naar de vervulling van Gods belofte. In zijn nageslacht  zou de hele wereld gezegend worden. In de geboorte van Isaäk heeft hij daarvan al de voorlopige vervulling gezien.
4.]. De profeet Joseph werd uit de put gehaald, waarin hij door z’n broeders werd verkocht en God liet hem in Egypte volgroeien tot Farao’s hoogte, waarop
5.] De ogen van profeet Jaäcob, later ook Israël genoemd [volgens de Traditie de derde aartsvader na zijn grootvader Abraham en vader Isaäk] konden weer zien, waardoor hij zijn zoon Joseph herkende. God had hem [Israël] gezegd: “Ik ben God, de God van uw vaderen. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte, en ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten”.
De geschiedenis van Joseph  de brug tussen de verhalen van de aartsvaders Abraham, Isaäc en Jaäcob aan de andere kant het latere verhaal over het slavenvolk Isräel in Egypte. Ze horen toch in Kanaän, dat is toch het land van belofte? Hoe zijn ze dan terechtgekomen in Egypte?
6]. De profeet Mozes heeft de Joodse Volk met God verbonden en hen van Egypte, het land van ellende naar het beloofde land geleid, waardoor ze bevrijd werden van onderdrukking en slavernij.
7.]. De Profeet Isaiah draagt in zijn naam [Yeshayahoe, de Hebreeuwse naam], niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Hij was gehuwd en had twee zonen die allebei een symbolische naam droegen: ‘Maher-Salal Chas-Baz‘ [haastige roof, spoedige buit, Isaiah 8: 1-4] en ‘Sear-Jasub‘ [een rest keert weer, Isaiah 7: 3].
Deze twee namen vormen als het ware een samenvatting van wat Isaiah te zeggen had: hij voorspelde de verovering en verwoesting van Jeruzalem, maar zag ook hoop voor de tijd daarna. Een kleine rest van het Volk zal overblijven en een hernieuwd Godsvolk vormen, onder een ideale koning uit het huis van David. Daarnaast protesteerde Isaiah ook tegen allerlei godsdienstige en sociale misstanden in het beloofde land van zijn tijd.

Profeet David, zoon van Jesse, bidt . . . . .

8.]. De Profeet David liet ons naast de lofzangen, de boetepsalm na, waarin hij zijn berouw toonde over z’n begane zonden.
9.]. De Profeet Job werd beproefd en door zijn standvastig Geloof werd hij genezen van zijn ziekte.
10.]. De Profeet Jeremia maakt het volk duidelijk dat de oorzaak van de problemen niet bij God ligt – hij roept het Volk op hun manier van leven te veranderen. Hij laat ook zien dat het onvoldoende is dat de tempel en de eredienst aldaar goed draaien – er is meer nodig om Gods hulp te verkrijgen, zij dienen op een rechtvaardige manier met elkaar om te gaan. Hij heeft de godsdienstige en politieke ontwikkelingen van z’n tijd goed gevolgd; hij gaat in tegen de spelleiders [priesters en koningen van het Volk]. Zelden luisteren ze naar hem, isoleren hem en voeren hem tegen zijn wil in naar Egypte, waar hij vermoedelijk is overleden.

Jonah, de vis’ model voor de diepten, waarin de mens ten onder gaat

11.] de Profeet Jonah [Hebr. ‘duif’] overleefde drie dagen in de buik van een vis. Hij vertegenwoordigt het verhaal van de leer van het vermogen om zich te bekeren en door God te worden vergeven.
Jonah is het hoofdpersonage in het gelijknamige boek, waarin de Heer hem gebiedt naar de stad Ninevé te gaan om daar tegen te profeteren “want hun grote verdorvenheid is voor mij opgekomen”, maar Jonah probeert
in plaats daarvan te ontkomen.
In het tweede Verbond noemt Christus Zich “méér dan Jonah” en houdt de Farizeeën “het teken van Jonah” voor, dat is Zijn Opstanding. Vroeg-  christelijke gelovigen zagen Jonah als een type voor Jezus Christus, onze Verlosser. Bewonderen wij niet de volmaaktheid van onze gezegende Heer?
Met Zijn Liefde, Zijn tederheid, Zijn vermogen om te verdragen wat er ook op Zijn weg kwam, is niets te vergelijken. Toch ervoer Hij het menselijk ongeloof, dat er de oorzaak van was, dat zij niet wisten hoe ze door zich afhankelijk van God op te stellen en door zelfverloochening gebruik konden maken van de Macht, waardoor de tegenstrever uit zijn bouwwerken geworpen kan worden!
Wie echt de behoefte heeft om te vasten, die zal dat ook doen en degenen, die dat niet kunnen opbrengen zullen er niet toe worden gedwongen. Vasten is immers het jezelf open stellen tot God, de Vader, dit heeft onze Heer Jezus Christus ons zo geleerd en niemand heeft Hij daartoe gedwongen.
De Heer der Heerscharen zorgt ervoor dat een plant [Hebr.
קיקיון een kikayon, wonderolieboom een snelgroeiende plant, die na enkele jaren een hoogte tot 13 meter kan bereiken] over Jonah’s schuilplaats groeit om hem wat schaduw van de zon te geven. Later veroorzaakt de Heer dat een worm de wortel van de plant bijt en deze verdort. Jonah, nu blootgesteld aan de volle kracht van de zon, wordt zwak en smeekt Jahweh hem te doden.

Wonderolieboom

      God vroeg Jonah: ‘Ben jij terecht vertoornd over de wonderboom?’.
En hij antwoordde: ‘Terecht ben ik vertoornd, ten dode toe’.
Daarop zei de Heer: Jij wilde de wonderboom sparen, waarvoor jij jezelf geen moeite hebt gegeven en die je niet hebt doen groeien, die in een nacht is ontstaan en in een nacht is vergaan.

vrucht van de kikayon – de wonderolieboom

Zou Ik dan Ninevé niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderd- en-twintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?’Jonah 4: 9-11.

Het heeft velen getroffen wat de beroemde theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer over de wraakpsalmen schreef.
Het gaat niet over Bijbelse plaatsen, of het moest die cel zijn in Flossenburg van waaruit hij in het laatste uur van zijn leven werd weggeroepen door de commandant om opgehangen te worden:
Gefangene Bonhoeffer, mitkommen !”.
Hij nam één van zijn vrienden terzijde en antwoordde: ”Dit is het einde, voor mij het begin van het nieuwe Leven”.
In al de wraakpsalmen wordt het oordeel van God afgesmeekt over de vijanden en belagers van de psalmist. Wat we daar lezen over de vijanden van de psalmist klinkt niet zo vriendelijk:
In hun mond is geen waarheid: hun hart is lichtzinnig. Een open graf is hun keel, zij plegen bedrog met hun tong” Psalm 5: 10. De dichter bidt vervolgens: “Oordeel hen God, doe hen vallen in hun plannen. Verstoot hen om hun talrijke misdaden, want zij hebben U getrek, O Heer”. De psalmdichter – en meestal is dit David – roept het Godsgericht op over Gods vijanden.  Hoe kan dat nou?
Jezus heeft toch gezegd dat we onze vijanden dienen lief te hebben, maar Hij heeft in Zijn Traditie de wraakpsalmen gebeden of Hij die vijanden wilde straffen. Hebben we hier niet  te maken met een heel groot probleem, met een theologische dwaling en nog wel in de Blijde Boodschap?
Christus bidt aan het kruis voor zijn vijanden. Maar kunnen we de wraakpsalmen en het gebed van Jezus dan nog wel serieus nemen? Wordt het niet hoog tijd dat we ook de wraakpsalmen maar dienen te gaan schrappen uit ons psalterion?, die passen toch niet meer in onze tijd? Kunnen wraakpsalmen vandaag de dag nog wel verstaan worden als een gebed van onze Heer Jezus Christus en een oproep tot Gods wraak?
We mogen ons zelf toch niet wreken?
Allereerst dienen wij hier vast te stellen dat het hier niet gaat om persoonlijke wraak. De vijanden waarvan hier immers sprake is, zijn vijanden van God en van de zaak van God, het gaat om het uitbannen van de tegenstrever.
Het gaat de dichter en degene die de Traditie volgt zeker niet om persoonlijke wraakgevoelens; het is niet de wraaklust die Christus in z’n gebed drijft.
Christus toont dat de wraak ten-opzichte van de tegenstrever van de mensen aan God overgelaten dient te worden.
Het gebed om de wraak van God is het gebed om de voltrekking van Gods Gerechtigheid en Zijn uiteindelijke Gericht over de zonde. Wij zijn hierbij echter niet slechts toeschouwers; we kunnen en mogen geen standpunt innemen: Laat het Gericht van Uw heilige toorn maar als een bliksem inslaan bij al die smeerlappen en slechte mensen.
Echter Gods wraak is gekomen; Zijn gericht is voltrokken; Het vuur van Gods toorn is ingeslagen. Waar?
Op Golgotha. Meestal zeggen we: het gaat in de wraakpsalmen om wat er tenslotte, in de toekomst zal plaatsvinden – hetgeen ons in de Blijde Boodschap met zoveel woorden in duidelijke taal is voorzegd. In het eindgericht zullen al Gods vijanden ten onder gaan in het uur en in het vuur van het goddelijk gericht.
Zij wel en wij niet”, want wij [Orthodoxe Christenen] behoren immers niet tot de vijanden van God.
In het geheel niet, want de Blijde Boodschap zegt tevens dat niemand aan dat gericht kan ontkomen; we dienen allemaal voor de rechterstoel van Christus, de Zoon van God te  verschijnen.
Maar met die boodschap dien je niet aan te komen in deze tijd, waarin alles nadrukkelijk en vooral de het ’openbare werk’ de eredienst van het volk – waar voor het oog van de wereld ‘de buitenkant’ wordt vertoond en daarvoor God als Liturg [‘sponsor’]  heeft dient schoon, helder en sprankelend ‘soft’ over te komen. Dat er op de achtergrond zaken spelen, die het daglicht wel eens niet kunnen verdragen en dat er vooraleerst men begint ‘vergeving’ aan allen voor de misdaden gevraagd dient te worden, wordt veelal vergeten – het Kyrië eleïson klinkt immers zó ‘mooi’. De gelovigen zouden immers gillend wegrennen wanneer zij geconfronteerd worden met de werkelijke betekenis van de woorden, die in de Goddelijke Liturgie aan de mens worden voorgehouden – daarom is het maar goed dat we kunnen wegzwijmelen bij de Kerk-slavische, Oud-Griekse, Latijnse teksten, die toch geen hond verstaat.
Toch zijn we allemaal vijanden van God en ontkomt niemand – ook de spelleiders niet aan het Laatste Oordeel, wat ons allen te wachtten staat.
Maar als besluit de uiteindelijke tekst van de Blijde Boodschap: Gods wraak trof niet de zondaar, maar de enige Zondeloze, Die in de plaats van de zondaar is gaan staan: Jezus Christus, de Zoon van God, onze Verlosser.
Hij en Hij alleen droeg de wraak van God om de voltrekking waarvan de psalmist heeft gebeden; Hij alleen stilde Gods toorn over de zonden van de mensen.
Hij alleen bad in het uur waarin dat goddelijk gericht aan Hem werd voltrokken voor zijn vijanden: “Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen”.
God vonnist Zijn vijanden door hun straf aan de enige Rechtvaardige te voltrekken, waardoor wij van vijanden, vrienden van God mogen worden.
Wij mensen zijn per slot van rekening allemaal vijanden van God. Maar zoals alle offers in het Oude Verbond plaatsvervangend waren, zo is ook het grote offer van Jezus Christus plaatsvervangend.
Hij gaat onder het Gods gericht ten onder en Hij alleen bidt voor de vijanden van God om vergeving.

Bewogen woorden

Alleen aan het kruis van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser is de Liefde van God te vinden. “Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen”, Hij richt zich daarbij tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Zij, die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf. Daarom zegt Christus tot de mens, die Hij tot Zich roept: “      Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;  neemt Mijn Juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn Juk is zacht en Mijn Last is lichtMatth. 11: 28-30.
Het zal ons nu duidelijk zijn alle wraakpsalmen leiden naar het Kruis van onze Heer Jezus Christus en naar de vergevende liefde van de vijanden van God; aan iedereen zijn wij mensen liefde verschuldigd.
    Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want
wie de ander liefheeft, heeft de Wet vervuld.
Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan,
gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij,
worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom
is de liefde de vervulling van de Wet

Rom.13: 8-10;
Want de gehele Wet is in één woord vervuld, in dit:
gij zult uw naaste liefhebben als uzelf
” Gal..5: 14.
 doe dit evenzo en je zult leven

Mens, naastenliefde is op billijkheid gebaseerd.
    En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun evenzo
Luc.6: 31;
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hun ook aldus: want
dit is de Wet en de profeten
” Matth.7: 12.
Zij die werkelijk God’s kinderen zijn en die Hem liefhebben, die Hem in zichzelf bezitten als een onschendbare schat van al het goede, ontvangen overeenkomstig de Bergrede de gekwetsten en de vernederden met een onuitsprekelijke vreugde en geluk. Zij verdubbelen de liefde en de oprechte liefde voor hen die vermoeid en belast zijn en zij ondergaan dit alles, alsof Christus hun Weldoener mag zijn . . .
Hoe goed past hierbij de bijna juichende boetezang
de Deur der Boete’ welke ons de komende weken zal begeleiden:
De deur der boete open mij, o Levenschenkende,
want , zie, mijn geest is ontwaakt en verlangt naar Uw heilige Tempel,
daar ik de tempel van mijn lichaam geheel verontreinigd heb.
Maar Gij, Barmhartige, reinig mij door Uw Genade
””;
en het
Gebed van Jonah:
  Ik schreeuwde in mijn nood tot de Heer,
mijn God, verhoor mij.
Uit de ingewanden van de onderwereld klonk
mijn angstkreet en U hebt mijn stem gehoord.
U hebt mij gewroken in de diepte in het hart
van de zee, en de watervloed heeft mij omvangen.
Al Uw draaikolken en golven zijn [als een tsunami] over mij heen gegaan.
Toe zei ik: ‘ verstoten ben ik uit Uw ogen;
zal ik ooit weer Uw Heilige Tempel aanschouwen?
Wateren omringen mij tot in mijn ziel;
de uiterste afgrond is om mij heen.
mijn hoofd komt tot in de grondslag van de bergen,
ik ben neergezonken in de aarde, waar de grendels voor eeuwig gesloten zijn.
Maar U voert mijn leven uit het verderf tot U omhoog, Heer mijn God.
Toen mijn ziel in mij ontsteld was, dacht ik aan de Heer,
en mijn gebed kwam tot U, in Uw Heilige Tempel.
Zij die ijdelheden en leugens vereren,
geven prijs wat hun tot barmhartigheid strekt.
Maar ik zal lof zingen met mijn stem:
met belijdenis zal ik U offeren.
mijn geloften zal ik gestand doen,
want mijn Verlossing komt van de Heer’ 
Jonah 2: 2-7.
En de Heer sprak tot de vis en
deze spuwde Jonah uit op het droge en
daarop klonk de lofzang:

— Theotokos van het teken —

    Zij die nietige afgoden dienen, geven Hem prijs,
Die hun met veel medeleven Genadig is.
Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; 
wat ik beloofd heb, wil ik betalen;
de redding is aan de Heer der Heerscharen.
“Hoe heilig is Gods Naam!
Laat volk bij volk te zaâm Barmhartigheid verwachten;
nu Hij de zaligheid, voor die Hem vreest,
bereidt, door al de nageslachten.
Des Heren arm is sterk; Hij deed een krachtig werk;
die hoog zijn van gevoelen, heeft Hij verstrooid, verward, met alles,
wat het hart, dier trotsen mocht bedoelen.
Die stout zijn op hun macht, heeft Hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen;
maar Hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed, waarin Zijn Geest wil wonen.
Hij heeft, na lang geduld, met goederen vervuld de hongerige monden;
Hij zag geen rijken aan; maar heeft z’, in hunnen waan, gans ledig weggezonden.
Zijn goedheid klom ten top; Hij nam Zijn Gemeenschap op, naar ‘t heil, Zijn knecht beschoren; gelijk Hij, ons ten troost, aan Abram en zijn kroost, voor eeuwig had gezworen
“.
uit: lofzang van de Theotokos, berijming Statenvertaling.

Zondag van de Verloren Zoon, de genezing van het innerlijk Kind van God

de Verloren zoon

      En Christus zei:
Iemand had twee zonen.
De jongste van hen zeide tot zijn vader:
Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt.
En hij verdeelde het bezit onder hen.
En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.
Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok er op uit en drong zich op aan een van de burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden.
En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
‘Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. 
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een van uw dagloners’.
     En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen.
En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem.
En de zoon zei tot hem: ‘ Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten’.
Maar de vader zei tot Zijn slaven: ‘Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden’.
En zij begonnen feest te vieren.
Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg, wat er te doen was. Deze zei tot hem: ‘Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft’.
Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. 
Toen kwam Zijn Vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zei tot Zijn Vader:
‘ Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten’.
Doch Hij zei tot hem: ‘Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden’Luc.15: 11-32.

Apostel Paulus onderwijst
Christus’ Blijde Boodschap

      Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig.
Alles is mij geoorloofd maar ik zal mij door niets laten knechten.
Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de ontucht, doch voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn Kracht. Weten jullie niet, dat jullie lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden van een ontuchtige van te maken? Volstrekt niet!
Of weten jullie niet, dat wie zich aan een ontuchtige hecht, een lichaam [met hem/haar] is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn.
Maar die zich aan de Heer hecht, is één Geest (met Hem).
Ontvlucht de ontucht. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door ontucht bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
Of weten jullie niet, dat jullie lichaam een Tempel is van de Heilige Geest, Die in jullie woont, die jullie van God ontvangen hebben, en dat jullie niet van jezelf bent?Want jullie zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met jullie lichaam1Cor.6: 12-20.

De Blijde Boodschap

Iemand die de Blijde Boodschap omarmt, liefheeft en niet kan ophouden te leren, kan een voorbeeld vormen voor anderen, zowel voor jongeren als ouderen.
De verbeeldingskracht en horizonten worden verruimd en aannames worden uitgedaagd. Zo iemand heeft een relatie opgebouwd met z’n Bron, Die waarachtig en leven-schenkend is.
Bron van Zijn, Die ontmoet in wat je ontroert; een Bron van Zijn, Die je positieve kracht geeft, jou inspireert om liefdevol in het leven te staan. De Bron, Die wordt aangeraakt wanneer jouw hart en ziel geraakt worden door het leven, door de ander.
Er kan op deze wijze openlijk over successen en uitdagingen gesproken worden, terwijl er bovendien een voortdurende nauwere relatie gesmeden wordt met de Schepper van alle dingen.

Antroposofen [van het Griekse: ἄνθρωπος, ánthrōpos “mens” en σοφία sophίa “wijsheid” [een leer van Rudolf Steiner (1861-1925)] gebruiken in deze de tafelspreuk:
Aarde droeg het in haar schoot, Zonlicht bracht het rijp en groot. Zon en aarde die ons dit schenken, dankbaar willen we u gedenken”. Doordat een mens zich echter los tracht te maken van de aloude Goddelijke [God = Licht] orde, door in haar schoot niet langer de suggestie te wekken een weerspiegeling te zijn van een orde uitstijgend boven bepaalde grenzen, verliest de hiërarchische gemeenschapsordening niet alleen haar fundament, want voor God is ieder mens gelijk. Een opvallend gedeelte in de brieven van Paulus vind je gedeelten over het [menselijk] lichaam.
Paulus schrijft dat ons lichaam een Tempel is van de Heilige Geest.
Verheerlijkt dan God met uw lichaam“, schrijft Paulus.
Maar hoe doe je dit als volgeling van Christus dan concreet?
Hoe kun je een relatie opbouwen en met geheel je lichaam God verheerlijken? 

Een Tempel overeenkomstig de
H. Schrift is een gebouw of ruimte waar
religieuze bijeenkomsten plaatsvinden.
Hier kàn een mens -‘in contact treden’- met haar of zijn God en deze vereren door de Hem dienstbaar [ondergeschikt] te zijn.
Sinds de tijd dat Christus als de beloofde Messias op aarde verschenen is
is dienstbaarheid aan God ‘in [‘door’] Hem’ in vervulling gegaan en
kunnen wij die stenen tempels in feite afbreken, want God wil vanaf den beginne, zo heeft Christus ons geleerd, in de mens wonen met Zijn Geest en niet langer in gebouwen.
Vandaar dat Paulus er nu op wijst: ‘God’s Tempel?
Dat zijn jullie zelf !

    Heer, open mijn lippen, opdat mijn mond Uw lof verkondige. Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen, maar in brandoffers schept Gij geen behagen.
Een offer voor God is een berouwvolle geest: God, Gij versmaadt geen vermorzeld en nederig hart

Psalm 50[51]: 17-19.

Om te weten hoe we God’s Tempel concreet dienen te zijn dienen we als voorbeeld in de geschiedenis terug te kijken naar die diensten in de Tempel van Salomo en hoe dat daar aan toeging.
Om een lang verhaal kort te maken, het ging er daar netjes en beheerst aan toe echter met een bijzondere nadruk op de Liefde.
Waar ging het om in die latere tempel daar in Jeruzalem ten tijde van Christus? Letterlijk staat er ‘het heilige’. Het heiligdom, dat is de plaats waar de Heer woont, het ‘heilige der heilige’.
Wanneer de Tempel van Salomo klaar is, bidt hij dáár tot God en eerst dàn daalt de Heer af in de Tempel:
Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de Heerlijkheid des Heren vervulde het huis. De priesters konden het huis des Heren niet binnengaan, want
de Heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Toen alle Israëlieten het Vuur [de Geest] en de Heerlijkheid des Heren op het huis zagen neerdalen, knielden zij met het aangezicht ter aarde op het plaveisel, bogen zich neer en prezen de Heer:
Want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid

2Kron.7: 1-3.
Proeven jullie het respect, het gevoel van bewondering, de eerbied.

Wanneer dit leven in God dan een ‘niet’ te belemmeren aangelegenheid is en
een nauwkeurig omschreven kwestie betreft, wat zijn dan de regels? 
Wanneer de Tempel ‘in‘ je is: de plek waar Licht uit de hemel op aarde valt
[-‘waar Christus met alle eigenschappen, die nodig zijn wordt geboren en opgroeit’-];  waar muziek heerst, blijdschap en liefde voor de armen dan heerst daar niet te vergeten een ervaring van veiligheid en Vrede.
Vele eeuwen na Salomo heeft Christus zojuist de bruiloft van Cana achter de rug
– teken van ons [huwelijks-] Verbond met God – en wat ziet Hij daar op het tempelplein. Op het Paasfeest met Pascha komt Hij op het tempelplein en wat ontmoet Hij daar. Op het tempelplein klinkt overal onrust en geschreeuw van handelaren. Mensen staan daar af te dingen, geldwisselaars schreeuwen de laatste koersen over het tempelplein. Aan de ene kant is die handel wel begrijpelijk; kerken dienen immers ook om hun voortbestaan te denken. En hoe handig lijkt dit niet en met wat voor ophef wordt dat tegenwoordig in tv-reli-shows  waargemaakt.
Maar, hoe zijn -‘mensen’- verworden: het gaat langzamerhand méér om de handel, het vergaren van geld, dan om God. Er worden woekerwinsten gemaakt:
vreemdelingen, die niets bezitten ten opzichte van projectontwikkelaars of
niet beschikken over vriendjes in het land van herkomst, die
zich aldaar verrijkt hebben ten koste van de armen en daarmee onze tempels steunen[, teneinde in de nabije toekomst invloed en macht te kunnen uitoefenen].
Dát treft onze Heer en zaligmaker allemaal aan, ook heden ten dage nog:
een marktplein vol onrust, geschreeuw en concurrentie. Meer loven en bieden, dan loven en bidden. Wat de mooiste plek op aarde zou dienen te zijn, verwordt tot een ordinaire marktplein. In de tijd van Christus stond heel deze handel bekend als: ‘de bazaar van Annas’;  Annas, de hogepriester [6 – 15 na. Chr.].

Christus verdrijft de handelaren

Christus gooit de instrumenten van de geldwisselaars omver en al hun vermogen rolt over de tegels:
Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!”, zo roept Hij, Die toch een menslievend persoon genoemd kan worden.
In een heilige woede veegt hij het tempelplein schoon; als een vuur trekt hij zonde en eredienst uit elkaar.
Je hoort de echo van de woorden:
plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Heer, die jullie zoeken, namelijk de Engel van het Verbond, dat jullie begeren. Zie, Hij komt, zegt de Heer der heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend
Maleachi 3: 1-3.
Dàt gebeurt daar op het tempelplein – als een vuur trekt Jezus zonde en eredienst uit elkaar -.
Je gaat naar een kerkgemeenschap om er te bidden, om dicht bij God te zijn. Je hebt er een lange reis voor gemaakt, je hebt er mogelijk van je minimum inkomsten voor gespaard. Zingend en vol verwachting was je naar de kerkgemeenschap onderweg; je verwacht daar rust, blijdschap, muziek, vrede en eerbied.
Maar wanneer je dáár aankomt is er van alles, alles behalve rust, blijdschap, muziek, vrede en eerbied. Wat zul je je dan onveilig voelen en je denkt: “Is dit God?
Is Hij een hebberige God, Die géén Hemelrijk vertegenwoordigt?
God, de Vader, is goed en liefdevol; een God die veel geeft en ook veel vergeeft – gratis en voor niets! Een God die jou gelukkig wil maken. Die de weduwe veiligheid wil geven; de vreemdeling een thuis.
Zó komt God’s Woord ook op ons over, want in Zijn Blijde Boodschap vertelt Hij ons, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest.

Stel je toch eens voor: God woont in jouw hart, jouw hart is de plaats waar hemel en aarde elkaar raken! Wat een Mysterie, wat een wonder!
Maar dàn vraagt Christus:
Maar is mijn Vader wel echt welkom bij je? Hoe schoon is het in jouw tempel?
Staat je hart voor Hem open?
”.
Want het komt ook bij ons voor, dat je weliswaar in God gelooft, maar
dat je de wereld en haar zondig bestaan ook heel gemakkelijk een plek geeft in je hart. Trots of jaloezie, slechte gedachten over anderen, perverse begeerten [de ontucht].
Let òp waar je je in begeeft: God èn de zonde in hetzelfde hart!, dat kàn toch niet samengaan?
Je ziet het Mysterie, het wonder niet meer, dat de Heilige Geest in je woont.
Hoeveel kwaad laten wij wel niet toe in onze gedachten, ons lichaam?
Wat komt er allemaal onze tempel wel niet binnen door de lamp van ons oog?
Wanneer wij ons ‘vermaken’ met onze elektronische apparatuur en geestverruimende middelen?
Hoe groot is óók voor ons niet het gevaar, dat we daar ontzettend gemakkelijk in worden; en dien ik tot de slotsom te komen dat ik mij van alles veroorloofd heb en mij door de wereld heb laten knechten.

Toren van Babel – Pieter Brueghel de oude

Door die dénaturalisatie, het mijzelf buiten spel zetten, door me te hebben losgemaakt van Gods Beeld en gelijkenis, veroorzaakte transformatie, welke niet eenvoudigweg maar schuilt in de overgang van een orde die vroeger legitiem [natuurlijk] leek.
Je te begeven naar een orde die voortaan nog slechts berust op de macht van  overheersers of op de vrijwillige slavernij van de gedomineerden.
Deze verandering betreft niet alleen de organisatie van het gemeenschapsleven;
deze verandering gaat veel dieper.
Ze raakt inderdaad
⁌ aan de ervaring van de menselijkheid van de mens en
⁌ treft daardoor alle verhoudingen die de mensen met elkaar onderhouden,
⁌ de banden tussen de generaties, het stramien van de tijd dus, en
⁌ raakt zelfs de verhouding die elkeen heeft met zichzelf in zijn dagelijkse leven.
Ze genereert tevens een ‘nieuwe’ ervaring van de natuur, aangezien
ze een natuur laat zien die in de kern geen hiërarchische gemeenschapsordening meer omvat.
⁌ Tegelijkertijd biedt ze ook de mogelijkheid van een nieuwe ervaring van het transcendente, doordat ze de weg bereidt voor de ervaring van een terugtrekking van de tastbare aanwezigheid van het goddelijke uit de samenlevingsorganisatie, en
⁌ brengt ze ‘nieuwe’ verhoudingen tot de wereld met zich mee, precies doordat ze leidt tot een ‘ont-Goddelijking’ van het dagelijkse leven.
Terwijl in een pre-democratische maatschappij:
⁌ in een wereld die gegrondvest is op het principe van een natuurlijke differentiatie tussen de mensen,
⁌ de door de traditie gesteunde orde en de natuurlijke orde één en dezelfde orde,
⁌ één en dezelfde onlosmakelijk natuurlijke, bovennatuurlijke en normatieve wereld vormen,
— behoren het transcendente, het natuurlijke en de traditie in een democratische samenleving,
— in een wereld gebaseerd op het principe van de gelijkheid der condities, daarentegen
— niet langer tot één enkele en zelfde orde.
Het aantreden van de democratie is het aantreden van een wereld waarin
de mensen zich -‘door en door’- elkaars gelijken voelen, hun gemeenschappelijk ‘menszijn’ ervaren en daardoor ertoe gebracht worden een scheiding tussen de dagelijkse wereld en het transcendente te ervaren,
en, in de dagelijkse wereld zelf [een van het transcendente afgesneden,
ont-Goddelijkte dagelijkse wereld] een scheiding te ervaren tussen de Traditie en het normatieve, het natuurlijke en de Traditie, de natuur en het normatieve.
Vanaf dat ogenblik kan de Bron van de normen van het samenleven niet langer in de religie, in de natuur, of in de traditie gezocht worden.
☛Alleen de ‘verGoddelijkte’ mens verschijnt nog als Bron van normen.

De vastentijd is voor ons orthodoxen de periode om de leiding over onszelf opnieuw op te pakken; dit kost tijd en het zich veel inspanning getroosten.

Door het onthouden van bepaalde levensmiddelen, zo onze lichamelijke gesteldheid dat toelaat, de  studie van de geschriften en het geven aalmoezen, laat de Kerk ons zien, hoe we onze christelijke weg dienen te vervolgen.
Weer thuis komen betekent ons weer op onze weg naar redding begeven en
onze talenten op de juiste manier te gebruiken.
Ik denk niet dat we onze oude gewoonten kunnen veranderen zonder
de brieven van Paulus en de apostelen te bestuderen.
We dienen te werken aan onze persoonlijke relatie met God teneinde
God beter te begrijpen; dit zal ons helpen ònszèlf en èlkáár beter te begrijpen.
God heeft ons de Schriften, de Traditie en de Kerk gegeven om
ons te bij te staan onze heilige doelen te bereiken.

En God zei: ‘Laat er Licht schijnen en er was Licht’.

Elk gebed van een mens wordt door God gehoord;
laat je door niemand wijs maken dat God niet naar ons luistert omdat we zondaars zijn.
Honderdduizenden, miljoenen christenen proberen geestelijke oplossingen te vinden in hun leven. Zij bespreken dit aan de biechtstoel of schrijven brieven of mailtjes, maar vaker nog grijpen zij de telefoon, die immers onder handbereik is en vragen hun leidsman, hun spelleider, hun priester hen in z’n gebed op te nemen.
Daarbij worden grote en kleine, eenvoudige en hoogst ingewikkelde problemen aangedragen in velerlei variaties, niet alleen geestelijk maar ook voor familie, zelfs de naaste familie, psychologisch, ziekteverschijnselen, huwelijk, revalidatie en wat al niet meer . . . . .
– en het verzoek is komt altijd hierop neer – God luistert niet naar ons omdat we zondaars zijn.
God, heeft ons toen Hij zei: “Vraag en je zult verkrijgen, zoek en je zult vinden en klop en er zal worden open gedaanMatth.7: 7-8 en Luc.11: 9 geopenbaard dat Hij altijd en eeuwig voor je klaar staat, dat wil zeggen voor iedereen.

”ontferm U over mij, die gevallen ben”

Hij zei dat met name voor zondaars en Hij heeft hen niet van deze aansporing uitgesloten en mensen gevraagd om te bidden:
Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak
Matth.26: 41
Veel meer dienen we natuurlijk waakzaam te zijn en te bidden, op elke plaats en in elke manier, die je maar kunt bedenken en met name wanneer we verleid worden door allerlei verzoekingen.
Zie een verzoeking als een testcase, een mogelijkheid, die God je geeft om hem eer te brengen en je liefde tot hem te tonen en wanneer je uitglijdt ga dan niet bij de pakken neerzitten.
Trouwens, de gelijkenissen van de tollenaar en de Farizeeër, toont ons de tollenaar, die het uit- schreeuwt: “Mijn God, wees mij zondaar, genadig” en slaat zich in z’n onvermogen op de borst.
Net zoals in de gelijkenis de verloren zoon, die op z’n schreden terugkeert het uitschreeuwt: “Ik heb tegen de hemel en tegen u gezondigd en ben niet langer waardig uw dienaar te zijn”; het is het bewijs dat de gebeden van de zondaars worden gehoord. Wanneer je maar volhoud, zul je je doel bereiken.

Het meest levendige voorbeeld van het Orthodox christelijk gebed is het levend gebed, het meest effectief gebed wat een zondaar, een overvaller, een moordenaar, een misdadiger aan het kruis kan maken is: het kruisteken met de woorden: “Gedenk mij, o Heer, wanneer U in Uw Koninkrijk komt”.
Hoeveel woorden zijn dat? acht negen, tien, hoeveel zijn er dat?
En toch werd hij de eerste burger van het Koninkrijk van God.
Dus wanneer christenen jou om gebed zouden verzoeken, of voor anderen buiten ons te bidden verzoeken, is de boodschap, die jij tot God richt er één van. “Gedenk hen, Heer, wanneer U in Uw Koninkrijk komt
Daarom bevelen wij naast het gebed van het hart:
Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar” vele soorten gebeden aan voor onze christenen.

De parabel van de verloren Zoon gaat in velerlei opzicht over de mens, die zich door de wereld gegrepen voelt en méér wil ervaren dan hij in werkelijkheid aankan.
Ondanks het feit dat hij/zij er niet mee om weet te gaan laat de Vader hem/haar een noodlottige toekomst, buiten zijn toezicht tegemoet treden.
Het menselijk bestaan als zodanig wordt bedreigd en gaat in de richting van iets -‘wat komen gaat’- en waar ze -‘niet langer’- grip op heeft.
Om velerlei redenen blijven wij -westerlingen- onze wereldse weg vervolgen en
sleuren de rest van de wereld naar een abrupt einde, wij kunnen de industriële en elektronische ontwikkeling onmogelijk ontlopen.
We zien het aan onze kinderen, die geheel in beslag worden genomen door apparatuur en op latere leeftijd genot’s ervaringen, die hun aandacht volledig opeisen.
De mens verkeert in een soort gevangenschap, groeit op met verspilling
al wat men draagt of gebruikt wordt niets ontziend weggegooid,
zelfs het gemis aan werkelijk inhoud, die beslag legt op de menselijke entiteit wordt niet aangesproken op het ontbreken van datgene wat mis is.
Alles wat je je leven binnenbrengt, komt naar je toe vanwege iets wat jij aan de buitenwereld geeft en daardoor ben jij verantwoordelijk voor wat je overkomt 

Je waant je op een weg, welke door een circus gaat en
kunt slechts met moeite een eigen weg vervolgen
” zei Paulo Freire [1921-1997]
de opvoeder, die  bekend is geworden door zijn boek ‘Pedagogie van de onderdrukten’.
Het draait hier om het verval van de mens, de factoren, die de ontwikkeling van de mens bepalen en de wijze waarop de mens van onze tijd zich manifesteert.
– We zien dit in aristocratische samenlevingen, dat wil zeggen in pre-democratische samenlevingen, men ziet daar zijn/haar gelijken enkel onder de leden van de ‘eigen’ streng afgescheiden en bewaakte sociale klasse.
– In democratische samenlevingen daarentegen, die gebaseerd zijn op het principe van de gelijkheid van de bestaansvoorwaarden, zien de mensen hun gelijken niet alleen bij diegenen die op een zelfde manier leven, denken, handelen en voelen.
Zij zien van meet af aan en spontaan in alle mensen hun gelijken en communiceren ook als zodanig.
Tegelijkertijd ziet elkeen in ‘wie’ hij als gelijke ervaart dadelijk en essentieel een mens.
Zodra het principe van de gelijkheid van bestaansvoorwaarden, het principe van de menselijke autonomie en van de individuele onafhankelijkheid hun intrede doen in de zeden, komen de mensen ertoe elkaar beetje bij beetje te behandelen als gelijken,
te ontdekken dat zij in wezen op elkaar gelijken, en derhalve zichzelf spontaan te zien als ‘door en door’ menselijk.
              Als gevolg van deze verandering in de ervaring van het gelijke, van de andere, van de menselijkheid van de mens, lijkt de hiërarchische gemeenschapsordening niet langer natuurlijk:
ze maakt zich los van de natuurlijke orde en ze wekt niet langer de suggestie de manifestatie te zijn van bovennatuurlijke krachten: ze koppelt zich los van de transcendentie.
De hiërarchische gemeenschapsbanden die de wereldorde structureren lijken niet langer natuurlijk, noch bovennatuurlijk, noch normatief.
Hoe zouden de mensen, zodra zij zich in wezen aan elkaar gelijk beginnen te voelen,
de hiërarchische verhoudingen die hen op natuurlijke wijze van elkaar lijken te onderscheiden en de communautaire banden die hen van nature van elkaar afhankelijk lijken te maken,
nòg langer kunnen ervaren als natuurlijk of als bovennatuurlijk of als normatief?
De in de hiërarchische gemeenschapsordening ingeschreven normen leken natuurlijk en van ‘goddelijke origine’, maar worden voortaan begrepen als normen zonder fundament, die slechts berusten op Macht, zij het die van de wapens of die van de gewoonte, òf
op de misleide wil van wie zich daaraan onderwerpt.

      God echter bewijst Zijn Liefde jegens ons [mensen], doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn Bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want wanneer wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebbenRom.5: 8-11.
Alle mensen zijn, zo heeft Mozes het eeuwen geleden verwoord, net
als Adam en Eva, die een beeld zijn van de komende generaties,
ongehoorzaam geworden aan Gods goede wetten en geboden.
Jacobus, de broeder des Heren, zegt het zo:
We zijn allemaal zondaars geworden en
de dood is het wetmatige gevolg van de zonde
Jac.1: 14-15.

de Verloren Zoon

God heeft in Zijn grote Liefde een uitweg gegeven door zijn Zoon Jezus Christus.
Hij is net als wij mens geworden en heeft hier op aarde
de zonde en de dood overwonnen en
daardoor het eeuwige Leven geschonken.

Door berouw en Geloof in Jezus krijgen we vergeving, maar er is meer!
Toen wij nog zondaren waren” houdt immers in dat we ‘niet langer’ zondaren zullen zijn.
Het bewijs van Gods Liefde kan je dagelijks in je eigen leven ervaren door de Kracht die Hij jou geeft, wanneer je oprecht gelooft en besluit niet langer te zondigen. Dat maakt je echt gelukkig.
                                  Ik wil U belijden, Heer, uit heel mijn hart. Voor het aanschijn van de Engelen zing ik een Psalm voor U, want Gij hebt alle woorden van mijn mond gehoord. Ik wil neervallen voor Uw heilige Tempel en Uw naam belijden, om Uw Barmhartigheid en Uw Waarheid. Want boven alles hebt U Uw naam verheerlijkt.
Op welke dag ik U
[ook] aanriep, hebt U onmiddellijk naar mij gehoord. U hebt mij hooggeschat om mijn ziel in Uw Kracht”.
Psalm 137[138]: 1-5, vert. ROK ’s-Gravenhage.
Elk woord dat we opschrijven wordt krachtiger ingeprent, omdat we onze tijd moeten nemen om zowel te schrijven als te lezenuit ‘De laude scriptorum [‘de schriftelijke lofprijzing’]  Johannes Trithemius [1462-1516] .

Wanneer je God, de Vader [Zijn Zoon en de Heilige Geest] vanuit de hemel ons beziet ten opzichte van de mensheid in nood en wij Zijn Hart zien branden uit Liefde voor de mensen, méér dan wie dan ook zich maar voor zou kunnen stellen en je leest vervolgens de parabel van de Verloren Zoon –
wordt dàn niet duidelijk wat Christus met deze parabel voor ogen heeft.
Christus maakt ons duidelijk dat we wàt wij in onze onnozelheid ook uithalen
God, de Vader ons liefdevol staat op te wachten.

Open voor mij de poort

  Zo iemand zich voelt als de Verloren Zoon, laat hij dan, zoals velen, de moed oppakken en tot Christus gaan; want de poort van het Goddelijk Medelijden is voor allen geopend.
-“Door Uw onzegbare mensenliefde, Christus onze God, ontferm U over ons”-

Troparion     Tn.4.
Spoed U tot mij en open Uw Vaderlijke armen; mijn leven heb ik verkwist.
Doch zie slechts op de onuitputtelijke Rijkdom van Uw Barmhartigheid,
veracht niet mijn hongerend hart.
Vol berouw roep ik tot U:
ik heb gezondigd, Vader,
tegen de hemel en tegen U
”.

Kondakion     tn.3.
Vol onbezonnenheid heb ik Uw Vaderlijke Heerlijkheid weggeworpen,
en met zondaars heb ik de mij door U geschonken ‘Rijkdommen’ verkwist.
Daarom roep ik tot U het woord van de Verloren Zoon:
tegen U heb ik gezondigd, barmhartige Vader,
neem mij aan nu ik boete doe,
en maak mij tot een van Uw loondienaren
”.

Theotokion     tn.2.
Onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, hebt u gebaard.
Schenk redding, o Bruid, aan mij
die tot zulk een die armoede vervallen ben
en die zoveel goederen heb verloren, Al-reine,
opdat ik uw grote daden mag bezingen
”.

de Opdracht van onze Heer en Verlosser Jezus Christus in de Tempel [ontmoeting des Heren], 2 Februari.

      En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer voor te stellen, gelijk geschreven staat in de Wet des Heren: Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Heer en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de Wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
       En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had.
       En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der Wet, nam ook hij Het in zijn armen en hij loofde God en zei:
      ‘Nu laat U, Heer, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw Woord, want mijn ogen hebben Uw Heil aanschouwd, dat U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: Licht tot openbaring voor de heidenen en Heerlijkheid voor Uw Volk Israël.
       En Zijn vader en Zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.
En Simeon zegende hen en zei tot Maria, Zijn moeder:
      ‘Zie, deze is gesteld tot een val en Opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan -, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden.
      Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud en zij diende God onafgebroken in de Tempel, met vasten en bidden, nacht en dag.
En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.
En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de Wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.
Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op HemLuc.2: 22-40.

Christus, de mens geworden Wijsheid Gods, zegent

      Nu is het onweersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand, van Wie wordt getuigd, dat Hij leeft.
Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tiendrecht [van een ander] onderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchizedek deze tegemoet kwam.
Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers, daaronder heeft het Volk de Wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aaron is?
Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van Wet.
Want Hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had: het is immers duidelijk, dat onze Heer uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft.
En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een Wet met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven.
Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek“ Hebr.7: 7-17.

Dit jaar het accent op de Apostel-lezing:
In de Orthodoxe Kerk heet dit feest ‘het feest van de ontmoeting’; daarmee wordt de aandacht op Jezus gericht. De Orthodoxe Kerk wordt wel ‘Christocentrisch’ genoemd. Christenen en de Orthodoxe Kerk in het bijzonder, geloven dat God ervoor gezorgd heeft dat de Blijde Boodschap, de H. Schrift door God – in de loop van de eeuwen – is geopenbaard.
Want God is niet de Onbekende, Die op afstand blijft, maar de God Die verbondenheid zoekt, Die zich laat kennen, Die spreekt van hart tot hart. Vooral dat laatste is typisch voor de God van de Blijde Boodschap: Hij is een sprekende God!  Deze God heeft Zich ten diepste uitgesproken in Zijn Zoon Jezus Christus:
God heeft eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken in de profeten, Hij heeft nu in het laatst van de dagen tot ons gesproken in Zijn Zoon, Die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeftHebr.1: 1-2.
Zoals we met De Geboorte van Christus in het vlees de herders het Kind in de kribbe aantreffen, zo treffen twee andere vertegenwoordigers van het volk, Simeon en Hanna, het Kind aan in de Tempel. Het feest heet tegenwoordig ‘de Opdracht van onze Heer en Verlosser Jezus Christus in de Tempel’, of ‘de ontmoeting des Heren’ en daarmee is onze aandacht gericht op Christus.
De Blijde Boodschap, de H.Schrift geeft z’n Wijsheid pas prijs door het ‘reddende Geloof’ in Christus. Paulus zegt daarom tot zijn geestelijk kind:
  Mijn kind, Blijf jij echter bij wat je geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie je het hebt geleerd en dat je van kindsbeen af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het Geloof in Christus Jezus2Tim.3: 14,15.
Wie de H. Schrift, de Blijde Boodschap leest zonder Christus, leest de Bijbel niet; dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant: ‘Wie Christus wil leren kennen’ – zònder de Bijbel te lezen, zal Hem ‘niet’ leren kennen !!!
Het is waar dat we God ook leren kennen in de schepping. Want alles wat geschapen is vertelt over Zijn Eer:
De hemelen verhalen de Heerlijkheid van God, het uitspansel verkondigt het Werk van Zijn handenPsalm 18[19]: 2.
Maar als we alleen zouden zijn aangewezen op de schepping en Gods Glorie daarin, zouden we Christus en de volkomen Verlossing, Die alleen Hij kan geven, niet leren kennen. Want Hem ontmoeten we in de H. Schrift, de Blijde Boodschap.
Daarom vormt het omgaan met de Bijbel een onmisbare geestelijke oefening voor wie willen groeien in het kennen van de Zoon van God.
Daarbij is het uiterst waardevol om gericht te zijn op het vergroten van je kennis van en inzicht in het geheel van de Bijbel, wanneer de aandacht altijd maar geconcentreerd blijf op het zoeken en zien van de rol van Christus in het geheel der dingen.
In de schepping manifesteert God zich als een Vader, Die de oorsprong is van het leven en Die Zijn almacht toont door te scheppen.
De beelden die de Blijde Boodschap daarvoor gebruikt roepen bepaalde voorstellingen op.  Als een Goede en Machtige Vader zorgt Hij voor wat Hij geschapen heeft met een Liefde en Trouw die – onveranderlijk – niet kleiner worden; dàt is wat de psalmen herhalen;
– “ Ik wil U belijden onder de volkeren, Heer, ik wil de Psalm voor U zingen onder de heidenen
Psalm 56[57]: 11;
– “ Wees verheven boven de hemelen, God, over heel de aarde zal Uw Heerlijkheid zijn”.
Psalm 107[108] : 5;
– “Heer, in de hemel is Uw Barmhartigheid, Uw Waarheid reikt tot boven de wolken.
Uw Rechtvaardigheid is hemelhoog gebergte; Uw oordelen een bodemloze zee

Psalm 35[36] : 6,7

Zo wordt de schepping de plaats waar de Almacht en Goedheid des Heren gekend en erkend worden en wordt zij voor de gelovigen een uitnodiging tot Geloof om God als Schepper te belijden.
Geloof doet ons zien”, zegt Paulus:
      Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembareHebr.11: 3.
Geloof impliceert dus dat men het onzichtbare erkent door het spoor ervan in de zichtbare wereld te herkennen. De gelovige kan het grote boek van de natuur lezen en zijn taal begrijpen; maar het Woord van Gods openbaring dat het Geloof wekt, is noodzakelijk opdat de mens tot het volle besef zou komen van de realiteit van God als Schepper en Vader.
Door het lezen van de H. Schrift, door je te verdiepen in de Blijde Boodschap kan het menselijk verstand met het Licht van het Geloof, de sleutel vinden om de wereld te begrijpen.
    Elke dag openbaart een [Gods] Woord aan de volgende dag; van nacht tot nacht wordt kennis verkondigd. Niet met gesproken woorden, er wordt geen klank vernomen. Toch klinkt over heel de aarde hun boodschap, tot aan de grenzen van de wereld hun woorden.
God heeft een tent gemaakt voor de zon, die als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek treedt. Hij juicht als een reus om zijn baan te doorlopen; hij gaat op aan het einde des hemels. Zijn loop gaat tot het andere einde; niemand kan zich verbergen voor zijn gloedPsalm 18[19]: 2-7.
Dit is een metafoor zoals de dichter David de Heerlijkheid God’s ziet.
Het hoogtepunt is van heel de schepping is de Schepping van man en vrouw, de mens, de enige die bekwaam is Zijn Schepper te kennen en te beminnen.
De Psalmist bevraagt zich af terwijl hij naar de hemelen kijkt:
Als ik opzie naar de hemelen, het werk van Uw vingers: naar maan en sterren die U heeft gemaakt. Wat is dan de mens, dat U hem gedenkt? Wat is een mensenkind, dat U acht op hem slaat?Psalm 8: 4-5.
De mens, door God tot Liefde voor de mens geschapen, is maar klein ten overstaan van de immensiteit van het heelal; wanneer wij gefascineerd naar de enorme afstanden in het firmament kijken, bemerken wij soms ook onze begrensde werkelijkheid.
In de mens leeft de paradox: onze kleinheid en eindigheid wonen samen met de grootsheid van wat Gods eeuwige liefde voor hem gewild heeft.
Het Geloof is alles voor zover als het een werktuig en middel is teneinde Christus aan te grijpen, die ons mensen tot goddelijke volheid, een -‘nieuw mens’- brengt; net zoals iemand door het aangrijpen van een tak [van de wijnrank] behouden wordt.
Van het ‘nieuwe schepsel’ wordt gezegd alles [de goddelijke volheid] te zijn.
Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

En allen, die zich naar die regel zullen richten – Vrede en Barmhartigheid zal over hen komen en ook over het Israël God’sGal. 6: 15,16; en het ‘nieuwe schepsel’ is alles [de goddelijke volheid]; voor zover als het ons tot de hemel bekwaam maakt. “Jaagt naar Vrede met allen en naar de Heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zienHebr.12: 14.

Taal is nooit onschuldig, zij verraadt een manier van denken.

De Goddragende Simeon & de Profetes Anna

Zowel Simeon [betekenis: ‘gehoord, luisteren’], een rechtvaardig en vroom man en hij verwachtte de vertroosting van Israël [= ‘God heeft de overhand’, ‘God zegeviert’] en de Heilige Geest was op hem, dus was hij een Profeet en Anna [Gr. vorm van Hebr. Hanna הינה, hetgeen ‘lieflijke, genadige’ betekent], een profetes, een dochter van Fanuël [‘het gelaat van God’], uit de stam Aser [‘gezegend, gelukkig’] èn Paulus [Lat. ’klein’,’gering’] getuigen vandaag over het kind, wat door z’n ouders in de Tempel overeenkomstig de Joodse Wet aan God wordt opgedragen.
Er wordt van Hem wordt getuigd: “Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek [‘Mijn koning is gerechtigheid’]”; “ Anna sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten“ en loofde met de profeet Simeon dat: “Dit kind is Licht tot openbaring voor de heidenen en Heerlijkheid voor Uw Volk Israël“.
Wie is deze Melchizedek eigenlijk?

Melchizedek, door de H. Geest Profeet, icon ‘aan de Zoon van God gelijkgesteld

Rondom de persoon van Melchizedek, die slechts in drie Bijbelboeken genoemd wordt, zijn de wildste theorieën en geruchten ontstaan.
Zo zou hij een engel zijn? Of, naar de Joodse overleveringen, Sem [
שם = ‘er’, de zoon van Noach [נוח=‘comfortabel’]?
Òf Melchizedek zou Henoch zijn, waarvan we ook niets meer hebben vernomen, na zijn opname in de hemelse gewesten? Dit komt omdat Paulus van Melchizedek zegt: “koning der gerechtigheid, vervolgens ook:
koning van Salem, dat is: koning des Vredes; zonder Vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altijdHebr.7: 2,3.
Als je door Paulus op die wijze benoemd wordt, kan het niet anders of je zal ‘een hoogstaande priester’ geacht worden, zoals je maar weinig tegenkomt.
Melchizedek bracht voort: ‘brood en wijn’. je kunt zeggen: “Gelijk Christus ons heeft meegegeven” en Melchizedek zegende Abram. Iemand zegenen is doorgaans de uitbeelding van het werk van de priester; ook wanneer een vader zijn zoon zegent, blijft het de uitbeelding van het werk van de priester; Abram, een vermogend man, gaf Melchizedek van alles dat hij had, een tiende.
Opmerkelijk is dat Paulus vermeldt dat Melchizedek zelf ook deel uitmaakt van de van diverse oorlogen tegen koningen; daarbij werd Lot, Abrams broer, ook slachtoffer werd deze gevangen genomen:
      Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegendeHebr.7: 1.
Paulus noemt deze Melchizedek, koning van Salem [afgeleid van שלום (Hebr.  Shalom= Vrede)] ongeveer 1000 jaar nadat David 1000 jaar gewacht heeft om Melchizedek te bezingen in:
    De Heer zegt tot mijn Heer: zit neer aan mijn rechterhand. Opdat Ik uw vijanden zal maken  
tot een steun onder uw voeten. Een scepter van Kracht zal de Heer u zenden vanuit Sion: Heer, temidden van Uw vijanden. Bij U is Heerschappij op de dag van Uw Kracht, in de stralende luister van Uw heiligen. Uit de schoot heb ik U voortgebracht vóór de morgenster. De Heer heeft gezworen, onveranderlijk: Gij zijt de priester in eeuwigheid, volgens de orde van Melchizedek.
De Heer is aan uw rechterhand; Hij verbrijzelt koningen op de dag van Zijn toorn. Hij oordeelt de volkeren, maakt talrijk de gevallenen; de hoofden van velen verplettert Hij op de grond. Uit een beek onderweg zal Hij drinken en dan het hoofd verheffen
” Psalm 109[110], vert. ROK ’s-Gravenhage.

En dan komen we Melchizedek uitgebreid tegen bij Paulus in de Hebreeën. Namelijk negen keer bij naam. Eerst in Hebr.5 waar Paulus spreekt over de nieuwe Hogepriester en vervolgens in Hebr.6 dat Christus ons is voorgegaan, het voorhangsel voorbij, omdat Hij Hogepriester is in eeuwigheid;
✦         “      Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden maar Hij, die tot Hem sprak: ‘Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt; zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van MelchizedekHebr.5: 5,6.
✦         “      Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van MelchizedekHebr.5: 7-10.
✦         “      Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die [tot Hem de] toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden in eeuwigheidHebr.6: 17-20.
Paulus legt uit dat Christus de Priester is geworden, maar dit niet uit de stam van Levi, door erfopvolging heeft ontvangen, maar op grond van Zijn Opstanding uit de doden:
✦      “      Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers, daaronder heeft het volk de Wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aäron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van Wet. 
Want Hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had: het is immers duidelijk, dat onze Heer uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft.
En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een Wet met een voorschrift betreffende vleselijke [afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van MelchizedekHebr.7: 11-17.

Apostel Paulus, I.M. Stavronikita Monastery, Athos [16th cnt]
Op de vraag, die daarop volgt: “Hoe kon Paulus dit weten?” is zijn antwoord:
      Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, Hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door Openbaring van Jezus ChristusGal.1: 10-12.
En dat is Paulus’ meest eerlijke antwoord welke wij uit de Blijde Boodschap kunnen halen.
Paulus heeft deze kennis, ja ‘al zijn kennis’, van Christus ontvangen. Daar werd in zijn dagen al aan getwijfeld, maar in onze dagen net zo goed. Hij kan niet volledig aan ons verzoek voldoen en blijft daarom zeggen: 
      Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg nietGal.1: 20. De nieuwe punten die Paulus in Hebr.7 heeft aangehaald, dienden verborgen te blijven, tot het moment dat God Zelf hem en ons het zal openbaren.
Openbaren is immers het tegenovergestelde van verbergen !!!
Deze verborgen punten zijn kennelijk van essentieel belang de periode, dat wij ons volledig overgeven aan het Geloof, die ook wordt aangeduid als de Genadegave van de verborgenheid.
Paulus verwoordt dat door te zeggen dat hij God wil behagen en niet de mensen en dat hij daarom – in tegenstelling tot z’n voorgeschiedenis- dienstknecht van Christus is geworden. De Blijde Boodschap, de H. Schrift geeft z’n Wijsheid immers pas prijs door het ‘reddende Geloof’ in Christus.
Het doel van Christus’ komst naar de wereld is, dat iedere volgeling van Hem, door de Heilige Geest in Hem zou leven, zoals Hij Zelf leeft in relatie met Zijn Vader:

Christus als pedagoog [opvoeder].
      Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in [en] Mijn Vader ben en gij in [en] Mij en Ik in [en] u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbarenJohn.14: 18-21.
Om ‘in’ [en alsChristus [christen] te kunnen zijn, dient iemand eerst ‘in’ [-‘tot’-] Christus te  komen. Degene, die een diepgaande studie maakt over Gods plan, teneinde van zonde verlost te worden en daarmee z’n ziel tracht  te redden, raakt er van overtuigd dat de redding alleen door het Geloof komt.
Het Geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men Hoopt en
het bewijs der dingen, die men ‘niet’ ziet.
Want door dit [Geloof] is aan de ouden een Getuigenis gegeven.
  Door het Geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord van Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
Door het Geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Door het Geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij aan God welgevallig was geweest;
maar zonder Geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn.
Want wie tot God komt, dient te geloven, dat Hij bestaat en
een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken
Hebr.11: 1-6.

Troparion     tn.1.
  Verheug u, Hoog-begenadigde Moeder Gods en Maagd;
want uit U is opgegaan de Zon der Gerechtigheid: Christus onze God,
Om hen te verlichten, die in duisternis gezeten zijn.
Verheug u ook, rechtvaardige Grijsaard,
want in uw armen hebt u gedragen de Bevrijder van onze zielen,
Die ons ook de Opstanding schenkt
”.

Kondakion     tn.1
  Door Uw Geboorte hebt U de maagdelijke schoot geheiligd,
en de armen van de gerechten Simeon gezegend.
Gij zijt gekomen, Christus God, om heden ons te redden.
Schenk vrede aan Uw stad en versterk hen.
die U bemint, o enig menslievende
”.

Theotokion     tn.1 – bij 7e Ode [H. Simeon & Anna 3-2]
Zonder de schoot van de voortbrengende Vader te verlaten,
heeft de Volmaakte God in uw schoot gewoond, Al-reine;
en Hij heeft deze daardoor gemaakt tot Zijn geheiligde Troon
”.


Theotokion     tn.1. – bij 8e Ode [H. Simeon & Anna 3-2]
Het Woord, de God, Die alles te boven gaat,
heeft u voor Zichzelf genomen als een lelie,
als een welriekende roos, met hemelse geur, al-reine Bruid van God.
Hij heeft in uw schoot gewoond en daardoor onze menselijke natuur,
die door de zonde met stank en ontbinding was overgegaan,
weer geurend van leven gemaakt, Maria, de Moeder Gods
”.

Theotokion    tn.1.- bij 9e Ode [H. Simeon & Anna 3-2]
Toen de hoogbejaarde u zag komen als de Moeder Gods,
Heeft hij profetisch gesproken:
Zie uw Zoon zal strekken tot val en Opstanding van velen, Koningin
en zal een teken van tegenspraak zijn
”.

Orthodoxie & een wereld om ons heen zonder God

Christus, de Zaaier

        En Christus trok Zich met zijn volgelingen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging met Hem mee. Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het over-Jordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed . . . . .
. . . . . En Christus zei: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.
       De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.
         En Hij zei: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen?
       Het is als een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen van de hemel kunnen nestelenMarc.3: 7,8; 4: 26-32.

Een kostbare, invloed bezittende beeldspraak over het Koninkrijk van God in bovenstaande perikoop: ‘het is als iemand die zaad verspreidt dat groeit en groeit; werk verborgen in de aarde dat uiteindelijk zal rijpen en een oogst tot gevolg zal hebben’. Of ons werk klein of groot lijkt, God kan het aannemen, zaaien en tot iets moois laten groeien.
Zoals Alphons Ariëns [1860-1928] franciscaner priester het ons vorige eeuw verwoordde:  “ Het gaat er niet om ‘grote’ dingen te doen, maar datgene wat je doet ‘groots’ te doen”.  

Atheïsten zijn van mening dat het ontstaan van het heelal geen werk is van een schepper of een superwezen. Atheïsten geloven niet in God en dit uiten ze vaak door gelovigen aan te vallen.
Maar waarom? Misschien wel in eerste instantie omdat gelovigen God niet kunnen bewijzen.  God is vaak nog de ‘God van de grote gaten’, oftewel God als Almachtige wordt gebruikt door gelovigen ter verklaring van onbegrijpelijke verschijnselen.  Vroeger waren zaken als onweer, ziekten en wind niet te begrijpen. Wanneer een persoon iets niet kon beschrijven of niet wist waarom iets gebeurde, dan kon hij zeggen: “God laat dit toe”.

Tegenwoordig vindt de wetenschap steeds meer antwoorden op vragen.
Verschijnselen in de natuur zijn beter te verklaren dan honderden jaren geleden, waardoor er minder gaten overblijven om te vullen. Hierdoor is de ‘God van de grote gaten’ stervende.
Waar gaat het nu in de nabije toekomst heen met de wereld? Wordt iedereen atheïst? Keren alle mensen dan God, onze Vader, Die in de Hemelen is, de rug toe, innen zij hun erfenis en vetrekken zij de wijde wereld in?
Stel dat er geen geloof naast wetenschap kan voortbestaan, dan blijft er slechts over:
1.]. de oorlog tussen wetenschap en religie breekt uit: één van de twee wint;
2.]. wetenschap en religie staan voor dezelfde zoektocht en kunnen volledig en soepel in één grootse synthese verenigd worden;
3.]. Een derde mogelijkheid is dat beide partijen elkaar niet overlappen en dat Geloof in God, de Vader van Hemel en aarde, en wetenschap naast elkaar blijven bestaan.
In tegenstelling tot wat de atheïsten en agnostici door de eeuwen heen beweerd hebben, kan de mens onmogelijk leven zonder God. De mens kan een moreel bestaan hebben zonder God te erkennen, maar kan niet zonder het feit dat God bestaat. Wanneer God, onze Schepper en het begin van het menselijk leven is, dan kàn de mens niet zonder God leven. Wanneer je zegt dat de mens zonder God kan leven, zeg je tegelijkertijd dat een horloge kan bestaan zonder horlogemaker of een verhaal zonder verteller; ontwaak dus menselijke ziel – niemand is goed genoeg om zichzelf te redden. 

Mozes heeft dit aldus verwoord:
      En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods [even]Beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar’“ Gen.1: 27,28a; met andere woorden wij danken ons bestaan aan de God in Wiens Evenbeeld we gemaakt zijn. Ons bestaan is afhankelijk van God, of we Zijn bestaan nu erkennen of niet, anders zijn wij mensen niet in staat een fatsoenlijk leven te leiden, dan zijn alle beestachtige [duivelse] remmen los.
“ God doet bronnen ontspringen in de dalen: midden tussen de bergen stroomt het water. Om alle dieren van het veld te drenken; de woudezels wachten erop voor hun dorst. Daarboven nestelen de vogelen des hemels; temidden der rotsen doen zij hun stem weerklinken. Vanuit Zijn bovenzalen drenkt Hij de bergen; met de vrucht van uw werken wordt de aarde verzadigd.
God doet gras ontspruiten voor het vee, jong groen, ten dienste der mensen. Om brood voort te brengen uit de aarde, en wijn, die het hart des mensen verheugt. Om met olie het gelaat te doen stralen, en s’mensen hart te sterken met brood. Ook de bomen in de vlakten brengen hem voedsel. Maar in de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft, nestelen vogels: de reiger maakt er zijn nest. De hoge bergen zijn voor de herten en de rots is een toevlucht der hazen.
God heeft de maan geschapen voor de verschillende tijden; de zon weet wanneer hij onder moet gaan. Dan is het duister, en wordt het nacht: dan komen allerlei dieren uit de struiken tevoorschijn. 
Welpen roepen om prooi: zij vragen hun voedsel aan God.
Daarna gaat de zon op, en zij kruipen bijeen, om te rusten in hun holen.
Dan gaat de mens uit naar zijn werk, naar al wat hij doet tot de avond.
Hoe groot zijn Uw werken, o Heer; Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.
Uw scheppingskracht vervult de aarde: daar is ook de zee, groot en uitgestrekt. Daar wemelen ontelbare wezens: kleine dieren, en grote. Daar varen schepen, maar ook zeemonsters, die Gij gemaakt hebt om er te spelen. Allen verwachten van u, dat Gij hun voedsel geeft te rechter tijd. Gij geeft het hun, en zij zamelen in; Gij opent Uw hand, en allen worden met het goede verzadigd.
Maar als Gij Uw aangezicht afwendt, dan worden zij verbijsterd,
Gij neemt hun adem weg, en zij bezwijken: zij keren terug tot hun stof.
Gij zendt Uw Geest uit, en zij worden herschapen: Gij maakt nieuw het aanschijn der aarde.
De heer zij roem in eeuwigheid; dat de Heer zich zal verheugen over Zijn werken. Hij ziet neer op aarde, en doet haar beven; Hij raakt de bergen aan, en zij gaan op in rookPsalm 103[104]: 10-32. vert. ROK ’s-Gravenhage.
Zo bezingt een van de grootste kunstenaars van alle tijden Gods werken en vele schilders, dichters en componisten zijn David daarin sinds mensenheugenis gevolgd.

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand”.

God is leven:
    Christus zei tot hem [en ons]: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien’John.14: 6
De gehele schepping wordt samengehouden door de kracht van Christus:
      Christus is [als mensgeworden Zoon van God] het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Christus is voor alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is“ Col.1: 15-18.
Zelfs degenen, die God afwijzen ontvangen de dingen zie ze nodig hebben van Hem:
Hij laat Zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigenMatth.5: 45.
Te denken dat de mens kan leven ‘zonder God’ is hetzelfde als
denken dat een zonnebloem kan blijven leven zonder licht of een roos zonder water. 

Mozes heeft het aldus omschreven:
God heeft Adam en Eva gewaarschuwd dat ze op de dag dat zij Hem zouden afwijzen, zich als mens boven God zouden verheffen zij “onherroepelijk zullen sterven”:
    Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker stervenGen.2: 17.
Zoals we weten, waren ze inderdaad ongehoorzaam, maar ze stierven die dag nog niet lichamelijk; ze stierven eerder geestelijk. Iets in hen stierf—het geestelijk leven dat ze eerder hadden, de gemeenschap met God, de vrijheid om van Hem te genieten, de onschuld en puurheid van hun ziel—het was allemaal weg.
Adam, die geschapen was om in gemeenschap met God te leven, werd vervloekt met een volledig vleselijk bestaan. Wat God bedoeld had als een transformatie van stof naar glorie was nu voorbestemd tot een reis van stof tot stof.
Net als Adam functioneert de mens zonder God vandaag de dag in een aards bestaan.
Zo’n persoon lijkt misschien gelukkig; er zijn natuurlijk ook genot en plezier te vinden in dit leven. Maar zelfs dat genot en plezier kan niet volledig ontvangen worden ‘zonder’ relatie met God. 

Sommigen die God afwijzen leiden levens van afleiding en vreugde. De vleselijke dingen die ze nastreven lijken een zorgeloos en bevredigend leven te brengen.
De Blijde Boodschap van de H.Schrift zegt dat er een zekere hoeveelheid geluk in zonde te vinden is:
      Door het Geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergeldingHebr.11: 24-26.
Het probleem is dat het tijdelijk is; het leven in deze wereld is kort:
    Keer de mens niet af in vernedering, U hebt immers gezegd: “Bekeer u kinderen
  der mensen”. Want duizend jaar, Heer, zijn in Uw ogen gelijk aan de dag van gisteren, die voorbij is. Als een nachtwake, zo gering worden die jaren geschat.
‘s Morgens verwelkt hij als gras, hij bloeit ‘s morgens en verwelkt; ‘s avonds valt hij af, verdort.
Want wij bezwijken onder Uw toorn, wij zijn geheel ontsteld door Uw gramschap.
Gij hebt U onze boosheid voor ogen gesteld; onze levenswijze staat in het licht van Uw aanschijn. Daarom gaan al onze dagen te gronde; wij bezwijken onder Uw toorn. Onze jaren zijn vluchtig als spinrag: de dagen van ons leven zijn zeventig jaren. Bij de sterken duren zij tachtig jaar, maar het meeste ervan is moeite en leed. Want dan komt de zwakheid over ons; dan worden wij gekweldPsalm 89[90]: 3-12.
Vroeg of laat zal de hedonist [iemand, die het genot boven alles stelt, zoals de verkwistende zoon in de gelijkenis ‘van de Verloren Zoon’], bemerken dat werelds genot niet blijvend is.
De wereld in de tijdsperiode om ons heen is in de loop van maar enkele decennia veranderd, alles is een geheel nieuwe ervaring geworden, die ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week opeist. Daarom is het ‘nog’ noodzakelijker geworden de Pedagogie van onze Heer van Zijn Blijde Boodschap te blijven volgen om onszelf te distantiëren van de druk, die ons omringt.
We dienen ons voortdurend bewust te zijn dat we rust vinden voor onze ziel. Geheel ontkomen aan de wereld om ons heen kunnen wij niet; God kan immers ook niet zonder ons, teneinde Zijn Hemels Koninkrijk te bevorderen. Op dezelfde manier kunnen we niet zonder God.
Je kunt Gods werk herkennen in je basishouding:
              houd je je hand open, stel je voor dat je werk daar in je handpalm zit, alsof het een klein
              mosterdzaadje is. Besteed tijd aan dit verbeelden van je dag met God.
              Bied je werk aan God op, de mensen die je zult ontmoeten en
              overdenk dit ’s-morgens en’s-avonds in je gebedstijden en
              vraag om Gods zegen over jouw dag’.
God zegt je ‘volg Mij’ ‘ – ‘de tijden zijn rijp en het Koninkrijk van God is naderbij gekomen;
bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap, de Pedagogie van de Heer
’.
Niet iedereen die God afwijst is op zoek naar leeg genot.
Er zijn velen die niet-gered zijn, die gedisciplineerde, nuchtere levens leiden—gelukkige en vervullende levens zelfs. De Blijde Boodschap en de Pedagogie van de Heer geeft zekere morele principes welke iedereen ten goede komen — trouw, eerlijkheid, zelfbeheersing, etc.
Maar, nogmaals, zònder God heeft de mens alleen deze wereld.
Gemakkelijk door dit leven gaan is geen garantie dat we klaar zijn voor het hiernamaals. De mens zonder God is geestelijk dood; wanneer zijn fysieke leven voorbij is, staat hem een eeuwige scheiding van God te wachten.
De mens is een unieke creatie. God heeft een gevoel van eeuwigheid in onze harten gezet:
      Alles heeft God voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in het hart van de mens gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekkenPred.3: 11; en dat gevoel van een tijdloze toekomst kan alleen vervulling vinden in God zelf.

De pottenbakker
Heer als ik de klei ben,
dan ben ik buiten gelaten in de zon,
gebarsten en droog, zoals de modder van de stal. Nog steeds vasthouden aan de verloren zoon,
maar ik ben op weg terug naar huis.
Ja, ik ben op weg naar Uw Huis.

In handen, in Uw handen
dat maakt wijn tot levenschenkende wijn uit het water
In de handen, in Uw handen,
de handen van de pottenbakker

Heer als ik dan de klei ben,
laat dan Uw Levende Water stromen.
Verzacht mijn grenzen, Heer,
opdat iedereen het al doende zal weten,
maar ik ben op weg terug naar huis
Ja, ik ben op weg naar Uw Huis

En Heer, wanneer U luistert naar het lied van m’n leven,
Laat het, laat het maar eenvoudig zijn, een lied zo zacht
Laat het, laat het maar eenvoudig zijn, een lied zo zoet
Laat maar gaan weerklinken . . .
Heer, wanner ik de klei ben, leg me dan neer
op Uw draaiende pottenbakker’s wiel
Vorm me in datgene dat U kunt vullen
met iets wat waarachtig is, iets voortgekomen uit onze Verbintenis.

En ik ben op weg naar huis
Ja, ik ben op weg naar Uw Huis“.
onbekende dichter

32e Zaterdag na Pinksteren – Heer, geef ons meer Geloof

Christus sprak

De Heer heeft gezegd:
    ‘Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem en indien hij berouw heeft, vergeef hem’.
En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt ten zevenmaal tot u terugkomt en zegt: ‘Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven’.
En de apostelen zeiden tot de Heer: ‘Geef ons meer Geloof’.
De Heer zei daarop: ‘Indien gij een Geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.
Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen: Kom terstond hier aan tafel?
Zal hij niet veeleer tot hem zeggen:
Maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken?
Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was?
Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen’Luc.17: 3-10.

De ‘schijnbare’ . . . “afwezigheid” van God is altijd een zware test geweest voor alle grote zielen die op Hem hebben vertrouwd.
Vroeg of laat zullen allen de martelende aanvallen ervaren – God lijkt te ‘verdwijnen‘ of impotent te worden op het moment dat Zijn interventie het hardst nodig lijkt.
⁌ De profeet Habakuk heeft het ervaren:
      Hoelang, Heer, roep ik om hulp, en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U; met geweldige overtuigingskracht! en Gij verlost niet?
Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt U ellende? Ja, onderdrukking en 
geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zichHab.1: 2-3;
⁌ dat deed Jeremia ook:
      U hebt mij overreden, Heer, en ik heb mij laten overreden; U bent mij te sterk geweest en hebt overmacht. Ik ben tot een bespotting geworden de gehele dag, allen honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen;
want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de gehele dag.
Maar zo zei ik: ‘Ik wil aan Hem niet denken en in Zijn Naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb gehoord het gemompel van velen [schrik van rondom!]: Brengt iets aan, opdat wij hem aanbrengen. Alle lieden met wie ik bevriend ben, loeren op mijn val: wellicht zal hij zich laten verlokken, zodat wij hem overweldigen, ten onder brengen en wraak op hem kunnen nemen.
         Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben; de dag waarop mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde boodschap bracht: U is een jongen geboren, waarmee hij hem zozeer verblijdde; die man zij als de steden die de Heer onderstboven 
heeft gekeerd, zonder dat het Hem berouwde; hij zal horen ’s-morgens geschreeuw en ’s-middags krijgsrumoer, omdat Hij mij niet deed sterven in de moederschoot, zodat mijn moeder mijn graf zou zijn geworden en haar schoot voor immer zwanger gebleven. Waarom toch ben ik uit de moederschoot voortgekomen om moeite en kommer te aanschouwen en opdat mijn dagen in schande ten einde spoeden?Jer. 20: 7-10.14-18;
en zelfs Jezus Christus, op het hoogtepunt van zijn lijden op Golgotha:
      Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende: ‘Eli, Eli, lama sabachtani?’. Dat is: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’”. Matth.27: 46 en “   Ik ben ver van mijn heil verwijderd door de woorden van mijn zonden. Mijn God, overdag roep ik tot U, maar U verhoort mij nietPsalm 21:  2-3.

Door de eeuwen heen, tot aan onze dagen, is het – ‘niet handelen‘ van God – bitter en afgekeurd gevoeld.

In de kwellingen van de martelingen die zijn toegebracht aan onschuldige mensen [vaak vanwege hun Trouw aan hun Geloof); in de verschrikkingen van concentratiekampen, of de stalinistische ‘goelags‘; of de gruweldaden gepleegd door de Rode Khmer onder leiding van Pol Pot; of in de “etnische zuiveringen” die zelfs in onze dagen in verschillende delen van de wereld plaatsvinden; of in de huilende ellende van de conglomeraat van kraker-slaapplekken, vol vuiligheid, dampen, modder. . . zonder beschutting, elektriciteit en medische zorg; of in veel psychiatrische ziekenhuizen, in de prostitutie holen; in de landen of regio’s waar mensen slechts een “arbeidskracht” zijn die door de staat of de plaatselijke magnaat wordt uitgebuit. . .
Men vraagt daar: “Waar is God hier?
En “Waarom maakt Hij Zijn aanwezigheid en gerechtigheid niet ?!

Geen mens, met zijn beperkte intellectuele en morele middelen, kan dergelijke vragen met zekerheid en overtuigend beantwoorden.
Alleen God Zelf kan het.
De profeet Habakuk verzekert ons dat God een antwoord heeft en het zeker zal geven.  Maar Hij zal dat op Zijn Eigen tijd doen.
    Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het nietHab.2: 3.
Want God heeft Zijn Eigen ritme, Zijn Eigen wegen, Zijn Eigen plannen. En zo vaak zijn ze anders dan de onze.
      Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar door-, bevochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, op dezelfde wijze zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zendIsaiah 55: 8-11.

Alleen degenen die de Genadegave van het Geloof hebben, kunnen blijven geloven in Gods actieve aanwezigheid, zelfs in de donkerste momenten van de menselijke geschiedenis en van hun leven.
Het is het Geloof dat hen/ons de unieke zekerheid geeft dat God aanwezig en actief is, zelfs als hun/onze zwakke geest niet kan bevatten of vaststellen waar en hoe.

“Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”       – يا رب، أنا أصدق الكفر

Vaak beginnen we na jaren te begrijpen waarom God bepaalde vreselijke gebeurtenissen heeft toegestaan.
Het was voor een zuivering, of om een veel groter goed naar voren te brengen. . . .
We kunnen ook beginnen te begrijpen hoe God aanwezig en actief was in het mededogen dat Hij inspireerde,
in de vrijgevigheid en naastenliefde die Hij bij velen aanbracht . . . in ons zelf misschien.
In veel gevallen zullen we deze Mysteries alleen in het hiernamaals kunnen ‘begrijpen‘.
Dan zullen we kunnen begrijpen dat God aanwezig en actief was, zelfs in de meest treurige gebeurtenissen, omdat Hij aanwezig is in het duistere geheim onder de oppervlakte van de velden waar Hij het zaad laat rotten om de spruit te laten barsten en de harde korst van de grond tot de rijkdom van een nieuwe oogst. . . .
                          God is Liefde en heeft de mensen lief en is te allen tijde aanwezig en actief. Overal.
Wij mensen, dienen op Hem te vertrouwen, omdat Hij weet wat Hij doet en wil dat we ons best blijven doen om te leven volgens de morele principes die Hij ons heeft gegeven:
– om zorgzame, genereuze en liefhebbende mensen te zijn.
– Hij behandelt ons als verantwoordelijke volwassenen van wie wordt verwacht dat ze hun best doen om de problemen op te lossen.
– Hij zou alles Zelf kunnen doen, maar meestal geeft Hij ons het voorrecht en de uitdaging om de ‘instrumenten‘ te zijn van Zijn zorg, Zijn zorg, Zijn macht.
Dit is zo vaak gebeurd in de geschiedenis.
– Het gebeurt nu overal, vooral waar Hij mensen vindt die het Geloof hebben dat platanen kan verplanten en bergen kan verzetten, en de nederigheid om dat te herkennen.
– Hij is de kracht achter alles, terwijl zij/wij slechts vervangbare dienaren zijn.
      Bidt en u zal gegeven worden;
zoekt en gij zult vinden;
klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?
Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden“ Luc.7: 7-11.

Januari 6e – de Heilige Theophanie van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

      Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zei: ‘Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?’.
       Jezus echter antwoordde en zei tot hem: ‘Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen’. Toen liet hij Hem geworden.
       Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.       En zie, een stem uit de hemelen zei: ‘Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen hebMatth.3: 13-17.

      Want de Genade van God is verschenen, Heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
       Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland [en] God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad van de Wedergeboorte en van de Vernieuwing door de Heilige Geest, Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn Genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de Hoop op het Eeuwigen Leven
Tit.2: 11-14;3: 4-7.

God, wees ons barmhartig en
zegen ons; doe Uw aangezicht over ons lichten en ontferm u over ons.
Opdat wij Uw weg mogen kennen op aarde, Uw Heil onder de volkeren.
Mogen de volkeren U belijden, God,
mogen alle volkeren U belijden“.
Psalm 66: 1-3 vert. ROK ‘s-Gravenhage

”  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit Mijn ogen weg;
houdt op kwaad te doenIsaiah 1: 16;
”  O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en
gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet;
ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk” Isaiah 55: 1;
”   Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het Heil.
En u zult te dien dage zeggen:
‘Looft de Heer, roept Zijn Naam aan,
maakt onder de volkeren Zijn daden bekend,
vermeldt, dat Zijn Naam verheven is“. Isaiah 12: 3,4.

De Apostel Paulus geeft Titus en ons vandaag een aantal concrete richtlijnen voor een gezond christelijk  gemeenschapsleven, waarbij het principe is dat de oudere de jongere leert. Over twee sporen wordt het normale christelijke gemeenteleven overgedragen. Via de oude vrouwen aan de jonge vrouwen en voor wat betreft de mannen is dit ook weer via de ouderen, naar de jongeren toe.
Daarbij wordt nog een extra beroep gedaan op Titus [als spelleider, zijn naam betekent, ‘eervol’, ‘als een wilde duif‘] om juist voor de mannen een voorbeeld te zijn. Dit niet alleen in doen en laten, maar ook in gezonde prediking.
            Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende“ en vervolgens wordt het leerproces in een algemeen kader geplaatst van de Goddelijke Genadegaven, Die ons mensen het Heil [de heiliging, de heelwording] doen zien.
We zullen in dat verband ook dienen stil te staan bij de reikwijdte van de verzoening. Dit hele hoofdstuk van de brief van Paulus eindigt met een oproep aan Titus om nadrukkelijk over de gezonde en goede dingen van het Christelijke leven te spreken. Het Christelijke Geloof ontleent namelijk haar bestaansrecht niet aan het zich afzetten tegen andere religies, maar vanwege haar exclusieve aanspraak op het Heil in Christus is haar Blijde Boodschap uniek en onvervangbaar.
Thema’s die hier nadrukkelijk aan de orde  komen zijn: de gezonde leer; de coaching door ouderen van jongeren; wat zijn de goede werken; wat is gezonde verkondiging; wat is de reikwijdte van de verzoening voor allen; hoe dient men elkaar te vermanen en aan te sporen om zich beter te gedragen /de onderlinge zelfdiscipline van de gemeenschap.
Tot onze verrassing zullen we in dit ogenschijnlijk korte hoofdstuk weer opnieuw talloze praktische raadgevingen vinden, om als spelleiders en mededienaren in de christelijke gemeenschap goed te kunnen functioneren.

Wat in het Evangelie van Theophanie opvalt is dat onze Heer Zelf tot Johannes de Doper toetrad naar de Jordaan [Hebr.: נהר הירדן, nhar hajarden – Arab.: نهر الأردن, nahr aloerdoen, Jordaan waarschijnlijk afgeleid van Yored mei-ha-Dan, wat betekent “daalt af van Aramees ‘yardeen’ – Dan” = snelstromend water] bij Betsaïda [Hebr. Bet sajjáda “huis van het vissen”- en van de genezing van een ‘blinde’].
Paulus begon ook nogal direct: “Maar gij, loopt allen uit [u spreekt u uit] voor hetgeen met de gezonde [zonder vermenging met andere dingen] leer [doctrine, voorschriften] strookt [wat past, wat betaamt, wat schittert].
Christus stelt zich nederig en bescheiden ten opzichte van de “bode voor Zijn aangezicht  Johannes op, Zijn Voorloper, Die
Zijn weg vóór Hem heeft bereid”.
Hij riep de mensen op “òm te keren en zij belijden als vanzelfsprekend hun zonden”. 
Johannes doopte in de woestijn en doopte met water de doop van de bekering tot vergeving van zonden – maar na hem zou komen Hij, Die sterker is dan hem, wiens schoenriem hij niet waardig is, neer-bukkende, los te maken.
Johannes, de Voorloper van Christus, de Doper heeft het Volk gedoopt met water, maar Christus zal ons [doen] dopen met de Heilige Geest, want Hij is groter, Hij is de Zoon van God.
Dit blijkt uit het feit dat terstond, toen Christus uit het water opsteeg, Hij de hemelen zag openscheuren en de Geest als een duif op Zich zag nederdalen. En een stem [kwam] uit de hemelen: “Gij zijt Mijn Zoon, de Geliefde; in U heb Ik Mijn welbehagen”.
En zo heeft God, de Vader eveneens welbehagen in degenen, die Zich met Christus in de doop, in Zijn dood met Hem laten bekleden.

Bij de doop van Christus

H. Johannes Chrysostomos

Er bestaat ook nog een preek van Johannes Chrysostomos “Bij de doop van Christus” waarin uitdrukkelijk ontkend wordt dat de naam Theophany op Kerstmis van toepassing is .

         De Oratie zelf bevat echter bewijsmateriaal om aan te tonen dat het Feest van de Geboorte van onze Heer op de vroegere datum werd gehouden ; want even later memoreert  de prediker : “een tijdje later zult gij Christus herkennen in de zuivering van het reinigende water van de rivier de Jordaan. En er volgt nog een mondeling bewijs in de Sancta Lumina, bij Zijn Geboorte hebben we ons terdege gehouden aan het “ -festival-”, zowel ik als de [spel-]leider van het “feest” als uzelf en nu zijn wij toegekomen tot een ander verslag uit het leven van ‘Christus’ en een ander “Mysterie” [Geloofswaarheid, waarvan men niet of slechts onvolmaakt de Volheid kan begrijpen].
I.].
Christus is ons geboren, verheerlijk Hem.
Christus uit de Hemelen, ga uit om Hem te ontmoeten.
Christus op aarde; wees verheven;
Zing tot de Heer over de hele aarde;
en dat ik in één woord kan deelnemen,
laat de Hemelen zich verheugen,
en laat de aarde blij zijn voor Degene, Die uit de Hemelen en van de aarde is voortgekomen.
Christus is in het vlees geboren, verheug je met beven en vreugde;
met beven vanwege je zonden, met vreugde vanwege je Hoop.
Christus uit de Maagd geboren; O U maakt ons leven als maagden,
dat we mogelijk dragers van Christus mogen zijn.
Wie aanbidt Hem niet, dat wat is van den beginne?
Wie verheerlijkt Hem niet, dat we volgen tot de laatste mens aan toe?
II.].
Vanaf den beginne is de duisternis [Tohu va vohu (
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ)] verdreven; wordt het Licht weer ontstoken;
opnieuw wordt Egypte gestraft met duisternis; opnieuw is Israël [de Kerk] verlicht door een pijler .
    En het geschiedde tussen het leger der Egyptenaren, en tussen het leger van Israel; en het was een wolk en duisternis voor hen, maar het gaf licht ‘s nachts aan deze: zodat die de hele nacht niet bij de ander kwamExodus 14: 20.
De mensen die in de duisternis van onwetendheid zaten, wordt het Grote Licht van de volle kennis getoond.
    Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de Heerschappij zal op Zijn schouder liggen; en Zijn Naam zal ‘de Wonderbare heten’, “de raadsman’, ‘de sterke God’, ‘de eeuwige Vader’, ‘de Vredevorst’Isaiah 9: 6.
Oude dingen zijn verleden hebben het leven gelaten, zie, alles is ‘nieuw’ geworden.
      Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus1Cor.5: 7.
De schuldbrief is verscheurd, de Genadegaven van de Heilige Geest komen boven. De schaduwen vluchten weg, de Waarheid komt over hen.
De periode van Melchisedec is afgesloten; Hij die zonder moeder was wordt zonder vader [zonder moeder van zijn vroegere staat, zonder vader van zijn tweede]. De wetten van de natuur zijn ontsteld; de wereld van boven dient te worden vervuld. Christus heeft het bevolen, laten we ons niet tegen Hem opstellen; Oh klapt in je handen al de gehele mensheid tezamen:
    Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de Heerschappij zal op Zijn schouder liggen; en Zijn Naam zal ‘de Wonderbare heten’, “de raadsman’, ‘de sterke God’, ‘de eeuwige Vader’, ‘de Vredevorst’ Isaiah 9: 6.
Laat ons als Johannes de mensheid al roepend overtuigen: “Bereidt de weg des Heren!”. “      Hij toch is het, van Wie door de profeet Isaiah gesproken werd, toen hij zei: ‘De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden’Matth.3: 3.
Ik zal ook vanwege de Kracht van deze dag in huilen uitbarsten. Wie niet vleeslijk is, is geïncarneerd; de Zoon van God wordt de Zoon des mensen:
Jezus Christus is aldoor Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid” Hebr.13: 8.
      doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, [prediken wij Christus, de Kracht van God en de Wijsheid van God“ 1Cor.1: 23.
Laat de Joden zich dan maar beledigd en laat de Grieken zich vernederd voelen, maar laat de ketters maar praten tot hun tong pijn doet.
Eerst dàn zullen zij geloven, wanneer zij Hem zullen zien opstijgen naar de Hemelen; en zo niet, dan zullen zij Hem eerst herkennen wanneer ze Hem zien uit de Hemelen zien wederkomen en  als Opperrechter over de mensheid zien zitten aan de rechterhand van de Vader.
III.].
Van deze en bij toekomstige gelegenheden; want het heden is zowel het feest van Theophanie als de Geboortedag van onze Heer en Zaligmaker, want beide titels worden gegeven aan dat enige wat heeft plaats gevonden; want God werd immers door de geboorte in het vlees aan de mens  geboren. Enerzijds heeft God voor altijd en voor eeuwig in Zijn Eeuwig Wezen bestaan, is boven de oorzaak en het woord verheven, want er was géén Woord voorafgaand aan het Woord; en aan de andere kant om ook aan ons gelijk te worden, heeft Hij, Die ons het Leven geeft, ons het Goddelijk Wezen gegeven, omdat Hij ons ook ons welzijn kan geven, of liever door Zijn Incarnatie [Zijn wording in het vlees] ons kan herstellen, toen wij als gevolg van de goddeloosheid het welzijn hadden verloren. De naam Theophany wordt eraan toegekend aan de hand van Zijn manifestatie in de Heilige Geest en die van de verjaardag ten aanzien van zijn geboorte in het Vlees.
IV.].
Dit is ons huidig geestelijk festival; hetgeen we vandaag vieren, de komst van God aan de Mens, opdat we vooruitgang kunnen boeken, of liever [want dit is de meest juiste uitdrukking] dat we weer terug zouden keren naar God – dat we de oude mens afleggen en we misschien de aanzet geven ons met de nieuwe te bekleden; en dat wij zoals wij in Adam zijn afgestorven, in Christus zouden kunnen herleven:
      Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle Heerschappij, alle Macht en Kracht [op aarde] onttroond zal hebben“ 1Cor.15: 22-24.
    In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede-opgewekt door het Geloof aan de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewektCol.2: 11,12.
Want ik dien de prachtige bekering te ondergaan, en als dit pijnlijke volbracht/geslaagd is, het meest gelukzalige, zo moet het meest gelukkige uit het pijnlijke voortkomen.
      Maar de Wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de Genade[gave] meer dan overvloedig geworden, opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de Genade zou heersen door Rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze HeerRom.5: 20,21.
Want waar de zonde overvloedig is, is Gods Genadegaven nog overvloediger en zoals hetgeen ons veroordeelde ons smaakte [nogal beviel, ’t is zo lekker], des te meer zal het Lijden van ons in Christus Zijn Komst rechtvaardigen?
Laat ons daarom dit Goddelijk Feest vieren, niet overeenkomstig de manier waarop een heiden het aanpakt [door brasserijen en drinkgelagen], maar op een Goddelijk toekomende wijze; niet overeenkomstig de weg van de wereld, maar op een manier die de wereld te boven gaat; niet als onze eigen feestje, maar als feest dat aan Hem toebehoort, Die de onze is, of liever als onze Heer en Meester; niet tot menselijke zwakheid, maar tot genezing; niet overeenkomstig onze menselijke, wereldse schepping , maar tot een wederopbouw van onszelf.
V.].
En hoe zal dit dan plaats dienen te vinden?
Laat ons datgene, wat wij ons als portie toe-eigenen niet hoog opstapelen en buitenissig versieren, noch grote danspartijen met harde ons aangename wereldse muziek doen toekomen,  of ons huis en de straten overdadig versieren; laten we niet feesten om op te vallen, het oog te strelen, noch het oor betoveren met muziek, noch de neusgaten met parfum oppeppen, noch de smaak laten misbruiken door exquise gerechten, noch van aanrakingen genieten, die wegen die zo gevoelig zijn en ons aanzetten tot kwaad en een ingangen vormen voor de zonde;  laten we ons niet in zachte kledij steken en als was worden, want schoonheid bestaat enkel in haar nutteloosheid, noch met het glinsterende van edelstenen of de glans van goud.
      Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt 
geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewektRom.13: 13,14.

‘De Intrigue’, door James Ensor [1890]

of de maskerades van kleur, die de schoonheid van de natuur beroven en slechts uitgevonden zijn om ondanks onze oorspronkelijkheid ons doen afwijken van het beeld naar God; niet in rebellie, maar in dronkenschap, waarmee je vertroebeld raakt, niet meer weet wat goed is, onzin uitkramen, omdat dit soort voorbeelden slechte leraren doen ontstaan, slechts schadelijk zijn; of liever gezegd slechts gevaarlijke zaken opleveren want waardeloos gezaaid zaad roept dingen op die niet voeden.  Laten we ons niet ‘hoog‘ voordoen en ons ‘anders‘ opstellen, dan we in ‘werkelijkheid‘ zijn, waardoor de buik tot heiligdom wordt verheven van wat slechts aan de ontbering toebehoort. Laten we het Bouquet van hoogstaande wijnen niet beoordelen, de hoogstandjes van onze kokkerellen, de hoge kosten van de liflafjes.  Laat zowel land en zee ons niet hun kostbaarheden als mest tot geschenk zijn, want aldus heb ik slechts geleerd om de luxe in te schatten; en laten we niet streven om elkaar te overtreffen in ontembare zaken, die elkaar overtreffen [want naar mijn mening levert alle overvloed slechts overmoed op en alles wat boven de absolute basisbehoefte wordt beschouwd], en dit terwijl anderen hongerig achterblijven terwijl zij toch uit dezelfde wil van de mens geboren zijn en van dezelfde klei waarop zij in de handen van God zijn gevormd.
VI.].
Laten we dit alles dan aan de heidense Grieken overlaten en aan de manier waarop zij zich uitlaten en feesten vieren, die in de naam van wereldse goden wezens oproepen die zich verheugen in een reeks aan offers [ten koste van anderen, veelal behoeftigen] en die voortdurend hun eigen buik tegemoet komen; het zijn de bedenkers van het kwaad en aanbidders van kwade demonen.
Maar wij christenen, volgelingen van Christus, stellen ons ten doel de aanbieding van Degene van Wie het ware Woord is en wanneer we op de een of andere manier behoefte hebben aan luxe, laten we het dan in woord en daad in praktijk brengen, en overeenkomstig de Goddelijke Wet en overeenkomstig Zijn Historie Zij Geschiedenis blijven navolgen; laat dit vooral het fundament zijn waarop dit feest gevierd wordt; dat onze luxe er aan verwant is en ons niet ver van Hem verwijderd, Die ons allen tezamen heeft geroepen.
Of zoals u wenst voor vandaag ben ik degene, die u onderhoudt (uw ‘entertainer’)], die u overdondert met mijn goede eigenschappen en u zo overvloedig met de beste bedoelingen, die Ik kan opbrengen, verslag uitbrengt.

U weet wellicht hoe een buitenlander de  bevolkingsgroep van een land kan voeden, en een plattelandsbevolking van de stad, eentje die nu eens niet om luxe maalt, degenen die er plezier in hebben, arm en dakloos te zijn, die rijk zijn door ‘werkelijke’ rijkdom [in Christus] te bezitten?
We zullen vanaf dit punt beginnen; en laat mij vragen van u die zich in dergelijke zaken verheugen  om uw geest en uw oren en uw gedachten te reinigen, vanwege het feit at onze redevoering van  God afkomstig is en derhalve Goddelijk dient te zijn; dat wanneer u van hier vertrekt, u misschien genoegdoening en het genot heeft ontvangen die niet echt verdwijnt, in uw geest verloren gaat. En deze zelfde discussie zal tegelijkertijd zowel volkomen waarachtig als zeer beknopt zijn, dat u ook niet ontevreden mag worden door mogelijke tekortkomingen, noch ongemakkelijk vindt doordat u verzadigt bent.
VII.].
God is, was er altijd en zal altijd en eeuwig bestaan.
Of liever kort uitgedrukt: “God is altijd”.
Want was en zullen zijn fragmenten van onze tijd en van een veranderlijke natuur , maar Hij is een  eeuwig wezen. En dit is de Naam, Die Hij aan Zichzelf geeft wanneer hij deze uitspraak vanuit Zijn Goddelijke Inspiratie aan Mozes op de berg geeft.
Want in zichzelf vat Hij alles samen en bevat alles Zijn Wezen,
Die in het verleden geen begin hebben, noch in het vervolg zijn;
net zoals een zee groot kan zijn, [-voor die tijd-] onbegrensd en onbeperkt,
Die overeenkomstig alle opvatting van tijd en natuur overschrijdt,
waar alleen de menselijke geest afschuw van heeft en dat is zeer zwak en scherp … niet door zijn essentie, maar door zijn immense omvang;
één beeld werd van de ene bron en de andere van de andere gekomen en gecombineerd in een soort presentatie van de Waarheid die ons menselijk vermogen te boven gaat voordat we het hebben opgepakt/beseft/gevangen en vervliegt voordat we het ontvluchten, die bij ons invalt en die ons liefheeft, zelfs wanneer we verontreinigd zijn. Als een bliksemflits die niet zonder ophouden, dit doet Hij voor ons … in een volgorde zoals ik me er slechts een beeld van kan krijgen, door dat deel van hetgeen we kunnen bevatten, trekt Hij ons tot Zichzelf.
[want wat al helemaal onbegrijpelijk is ligt buiten de grenzen van onze hoopvolle verwachtingen en niet binnen het kompas van de richting, die wij mensen zoeken]
Voor dat deel waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken teneinde ons te laten verwonderen en als een onderwerp maakt van iets wat bovennatuurlijke wijze tot stand komt een Mysterie dat meer een onderwerp van verlangen blijkt te zijn geworden, dat we onszelf willen zuiveren en door ons te zuiveren ons als godgelijke willen worden; zodat wij wanneer we aldus zoals Hijzelf mogen zijn geworden, God in staat is, om een gewaagde uitdrukking te gebruiken, met ons als goden er toe brengt met Hem in gesprek te gaan, ons met elkaar verenigd en dat Hij misschien in dezelfde mate waarop Hij alwetend is degenen naar Hem toetrekt – Hem doet leren kennen.
      Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet Mijn Leven in voor de schapenJohn.10: 14,15
De Goddelijke natuur blijft dan onbeperkt en moeilijk te begrijpen; en alles wat we van Hem kunnen begrijpen is Zijn onvoorstelbare grenzeloosheid;
en hoewel wij als mens dat kunnen bedenken, omdat Hij eenvoudig onze natuur heeft aangenomen is Hij is daarom ook naast helemaal onbegrijpelijk ook volkomen begrijpelijk.
Want indien wij verdere nagaan wat hierdoor zonder dat het gezegd wordt ons betrekt in de eenvoudige aard van deze kwestie. ”Want het is vrijwel zeker dat deze eenvoud niet zelf Zijn aard betreft, net zoals de samenstelling niet op zich de essentie van de samengestelde wezens is.

Tot zover onze Heilige Vader Johannes Chrysostomos, want zoals destijds gebruikelijk gaat hij nog 17 hoofdjes met allerlei verwijzingen door.
De essentie van dit feest mag met het voorgaande overduidelijk zijn:
Het feest Theophanie omvat naast het Kerstfeest [gedurende 12 dagen] de Godsverschijning, zowel in het vlees als in de Geest. Op het ogenblik dat Christus door Johannes de doper in de Jordaan eer gedoopt werd de aanbidding van de Heilige Drieëenheid geopenbaard. Sinds het Oude Testament wordt de meester van het heelal als triades [groep van drie bij elkaar behorende personen ‘in een God’] geopenbaard, God in Zijn Almacht verschijnt als de Vader en de mens, wordt hier geconfronteerd met “de glorie van de enige Zoon van de Vader“, ziet de goddelijke natuur om zichzelf onthuld:
De theologie als een weergave van God zelf wordt mogelijk: “Het vlees is geboren”.
Dan begint de economie die passend is voor de Zoon, die de geschiedenis van de wereld binnentreedt. “Farsus” is dus de ultieme grens van incarnatie: niet alleen de ziel maar ook het lichaam is betrokken bij het Woord. Het is de totaliteit van de menselijke natuur die hier wordt bedoeld door het woord “fart“.
En het ‘Woord’ werd ‘vlees’ – werd toegevoegd aan de volheid van het goddelijke wezen, het grote schandaal van de metafysica.
De Zoon blijft God in de kern van de ongewijzigde Drieëenheid.
Maar er wordt iets aan Zijn Goddelijkheid toegevoegd: Hij wordt een mens.
Een onbegrijpelijke paradox: het Woord, zonder enige verandering in Zijn goddelijke natuur, die niet kan worden gereduceerd helemaal niet, volop bezig met onze eigen situatie, voor zover deze en zelfs de dood te accepteren.

Een hoogste uitdrukking van Liefde, kan alleen in termen van de persoonlijke levenssfeer dit Mysterie niet worden benaderd, omdat de Persoon van de Zoon de grenzen overstijgt van de transcendentale en de alomtegenwoordigheid en kan worden betrokken in de menselijke geschiedenis.
Dit ‘is geworden’ gaat verder dan de categorieën van de goddelijke natuur, eeuwig, onveranderlijk, maar in de hypostase blijkt het niet hetzelfde te zijn, het is om die reden dat Christus mens is zonder dat de andere personen van de Drieëenheid te lijden of gekruisigd dienen te worden, en daarom dient men te spreken van de economie die geschikt is voor de Zoon. 
Natuurlijk behoort de economie aan de Goddelijke Wil en dit is één in de Drie-eenheid; natuurlijk is de redding van de wereld de enige Wil van de Drie‘ en Degene, Die het Mysterie van de Opstanding initieert, het is het doel waarvoor God alles in het begin heeft geschapen“.
Heilige Maximos de Belijder.
Maar deze gemeenschappelijke Wil is verschillend voor elke persoon:
de Vader stuurt, de Zoon gehoorzaamt, de Geest begeleidt en helpt,
en door hem komt de Zoon in de wereld.
De Wil van de Zoon is die van de Drieëenheid, maar bestaat vooral uit gehoorzaamheid.
Het is de Drieëenheid Die ons redt, maar het is de Zoon die wordt uitgezonden om het werk tot de Zaligheid in de wereld uit te voeren. 

Troparion     tn.1
Toen Gij, Heer, gedoopt werd in de Jordaan, werd de aanbidding van de Heilige Drieëenheid geopenbaard;
de Vader heeft van U getuigd en noemde U Zijn geliefde Zoon; de Geest, in de gedaante van een duif, bevestigde de Waarheid van dit Woord. Gij verschijnt ons, o Christus God en hebt de wereld verlicht, eer aan U
”.

Kondakion     tn.4
Gij verschijnt heden aan de wereld en Uw Licht, o Heer, is op ons afgetekend.
Wij erkennen en loven U, Die gekomen en verschenen zijt:
Het Ongenaakbaar Licht”.

Januari 2e – Voorfeest van Theophanie, voorfeest der Lichten

Christus sprak het Woord van God

      En Hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats en [daar] was een grote schare van Zijn discipelen en een grote menigte van volk uit het gehele Joodse land en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon aan de zee, die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.
En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er
Kracht van Hem uitging en Hij allen genas.
En Hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zei:
‘Zalig, gij armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.
Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden.
Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en
wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als
slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want,
zie, uw loon is groot in de hemelen’
Luc.6: 17-23a.

      De Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid [toegevend, in staat om veel te vergeven voor men boos wordt], vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Indien wij door de Geest leven,  laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Wij dienen niet praalziek te zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid,  ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
Verdraagt elkanders moeilijkheden;  zo zult gij de Wet van Christus vervullenGal.5: 22-6 :2.

In een wereld die zelfgenoegzaamheid predikt en beweert dat een levenswijze, die het genot boven alles stelt -een mensenrecht is-, dienen we bedacht te zijn dat beoefenen van zelfbeheersing te maken heeft met ons kruis te dragen door hard aan onszelf te werken.
In het Paradijs, de Hof van Eden leerden we dat we alles konden hebben indien we ons maar zouden onderwerpen aan onze liefhebbende en onlosmakelijke Heilzame God. Indien we ons aan God onderwerpen, kunnen we alles hebben wat goed en geweldig is.
Mp3: het [Medieval Carol] lied van de ‘Twee koninkskinderen’ welke afscheid nemen van de wereld en naar de Hemel gaan.

Maar zonder God en door onszelf te aanbidden, zullen we alleen maar illusies en verstoringen hebben.
De wereld noemt de christelijke vorm van wijsheid een waanidee, maar wij christenen weten dat wat de wereld ons voorhoudt slechts ijdelheid en dwaasheid is.
Ben jijzelf wel een vreselijk uit je slof geschoten [verbaal dan] en ben je daarmee over de schreef gegaan? Dat overkomt je, maar achteraf, veelal na een minuut of vijftien, heb je niet het idee dat dat echt heeft geholpen en je voelt je dan inderdaad daarna ook nog heel schuldig. Na een poos merk ik dat de boosheid wat in verdriet begint over te gaan en dan kun je maar beter trachten de ander af gaan leiden door met hem/haar naar iets “interessants” gaan kijken, naar buiten of zo. Tja, ’t blijft ook gewoon een beetje een zoektocht in ons menselijk leven vrees ik, hoe je hier het beste mee om kan gaan.
Zo ook voor Christus Volgelingen en een grote menigte uit het Volk, niet alleen voor die uit het uitverkoren Volk, maar ook die van de wereld, die toch twintig kilometer van Israël en wel twee dagen van elkaar lopen als Tyrus en Sidon aan de zee benoemd wordt.
Christus laat ons allen zien hoe geheel de schare tracht God aan te raken, Hem en Zijn Woord bij je dagelijks leven en zorgen te betrekken.
Wat er dàn naar voren komt is het Woord van God, het verlangen naar je verheven Ziel en Zaligheid – een Woord dat verder reikt dan ònze wereld, het is een gelovig, een Geloof’s-woord.

In deze is de intuïtieve reactie stèrker dàn wetenschappelijk kennis en het idee van maakbaarheid; dàn komt ons Geloof, de Hoop en Liefde, het God’s-vertrouwen om de hoek kijken.
Dat kinderlijk vertrouwen heb je mogelijk bij je moeder of Grootmoeder opgedaan, die je als gelovige vrouw heeft voorgeleefd dat God er is bij alles wat je meemaakt. Je kunt mensen van jongs-af-aan van alles leren en ze zaken in woorden uitleggen. Maar in Geloof’s-opvoeding gaat het verder; wanneer je zèlf leeft vanuit je Geloof, zal elk kind dàt aan jou zien en dieper worden geraakt.
Het kaarsje opsteken is -niet voor niets- een prachtige manier om verbinding te zoeken met God en met de naaste aan wie je denkt.
Door het dansteken van een kaars, een godslampje voor de icoon, ben je verbonden met de persoon voor wie je dat doet, maar deel je ook jouw zorgen met God, je spreekt ze uit en daarmee wordt het draaglijk.

Als ik roep, antwoord mij, God van mijn Gerechtigheid, schenk mij ruimte in de benauwdheid; Ontferm U over mij luister naar mijn gebed.
Kinderen van de mensen, hoelang nog zijn jullie zwaarmoedig, waarom beminnen jullie ijdelheid en zoekt de leugen? [sela]
Weet dan, dat de Heer Zijn gewijde wonderbaar heeft verheven [afgezonderd]; de Heer heeft mij verhoord toen ik tot Hem riep.
Wordt toornig, maar zondigt niet;  wat je zegt in je hart  betreur dat op uw rustbed [leger] en zwijgt. [sela]
Draagt een rechtvaardig offer op en vertrouwt op de Heer; velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Heer, het Licht van Uw Aanschijn is een teken over ons!
Gij schenkt vreugde in mijn hart, om de overvloedige vrucht van tarwe, wijn en olie. Heer, in vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,  want al ben ik eenzaam, Gij doet mij wonen in vertrouwen!” Psalm 4  [Grote Completen, Avondgebed].

Hoe ziet de wereld van God er uit? door Giovanni di paolo

De Heer gaf ons via Mozes de twee stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods, waarop al de [tien] Woorden stonden, die de Heer op de berg tot ons gesproken heeft uit het midden van het vuur, op de dag van de samenkomst.
Na verloop van veertig dagen en veertig nachten gaf de Heer Mozes de twee stenen tafelen, de tafelen van het Verbond.
Toen zei de Heer tot ons via Mozes:
Sta op, daal haastig van hier naar beneden, want uw Volk, dat je uit Egypte geleid hebt, heeft het verdorven; zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg, die Ik hun geboden heb” conf. Deut.9: 9-12.
Ik denk dat de meesten dit wel herkennen. En ik had ook nog wel eens de gedachte: “Wie heeft me hier ingeluisd?“.
Onder de mensen om je heen zie en hoor ik het ook niet veel dat ook volwassen mensen zo driftig kunnen doen; het wordt immers vermeden hier over te spreken, maar het komt toch in de beste kringen voor.
Daarom is het goed dat hier in de Kerk aandacht aan besteed wordt, dat boos worden een wereldse reactie is en dat onze Heer ons Zijn reactie geeft, dat doet een mens al heel veel goed.
Weet dan, dat de Heer Zijn gewijde wonderbaar heeft verheven [afgezonderd]; de Heer heeft jou verhoord toen je tot Hem riep. Wordt toornig, maar zondigt niet;  wat je zegt in je hart  betreur dat op uw rustbed [leger] en zwijgt [sela]”.
➥ Sela is Hebreeuws voor
סלה en dient als markering voor een rustpunt. Misschien is het afgeleid van het gelijkluidende maar in het Hebreeuws anders geschreven woord “Sel’a“, wat steil oprijzend geluid [echo] op de rotsen betekent. Dan zou het woord Sela in feite letterlijk echo of refrein betekenen. Het woord wordt in de Psalmen vaak na belangrijke of veelzeggende verzen geplaatst, die hiermee dan nog eens herhaald [kunnen] worden.
Het geeft een náklank aan, die in ons hart dient door te kinken als een echo.
In het Heilige, het Zalige kunnen we iets van verzoening bereiken mèt en in ons  eigen wezen en met de mensen, een verzoening met ontbering en met het lot, met lukken en mislukken.

Wanneer we vandaag het Voorfeest van Theophanie, het voorfeest der Lichten vieren, kan daarmee de Hoop in ons mensen groeien, dat er zoiets als zin en orde, regel en wet in het leven in de wereld bestaat. En waar zou je feesten kunnen vieren, als dat niet bij [Orthodoxe] Christenen kan? Waar zou men nog kunnen laten zien op welke manier en volgens welke regels het leven kan slagen? Waar zou men de glans van de heilige God nog kunnen beleven, wiens heiligheid in de Blijde Boodschap met ‘Heerlijkheid’ en ‘vuur’, met ‘lichtstraal’ beschreven wordt?

Doop in de Jordaan door Elena Cheraksova

Waar zou de glans van de Opstanding de doodsangst dienen weg te nemen, als dat hier niet kan? Waar zou een feest van gemeenschappelijk denken, spelen, dansen, eten, drinken [en het onthouden van dit alles] samenzijn, een feest van overvloed en vrede gevierd dienen te worden, als dat niet onder christenen kan?
      Wij, orthodoxe christenen dienen in onze diensten de spelleiders, de dansmeesters weer terug te vinden. Zij die de spelen [zoals, die van de vroegchristelijke Kerk, die het geënsceneerd heeft] navolgen, is de geest van de stabiele evenwichtige en harmonische eenheid of de bewogen en uitbundige Kracht van het zout der aarde dan bij ons Orthodoxen verloren gegaan en tussen hemel en aarde aan he werk zijn?
We dienen weer te leren wat er tussen ons en God gebeurd is nog steeds plaatsvindt, feestelijk te vieren zodat het [kruis-]hout snijdt, als er nog iets van de overlegvering van onze christelijke feesten in onze tegenwoordige tijd wil overblijven.
     Ik vind het onvergetelijk; ik stond op Theophanie aan de kade van de zee in Thessaloniki met ongeveer vijf en twintig duizend orthodoxe, meest jonge mensen, om met hen samen het feest van Theophanie, het feest van de doop des Heren te vieren.
Het geheel begint voorafgaand met ellenlange diensten, maar er wordt vooruitgekeken naar het slot; de massale duik in het koude water van de zee, waarbij het groot en Heilig Kruis wordt opgedoken – waar zie je dat nog gebeuren in het westen? Waar worden we nog ondergedompeld in de oorspronkelijke gebruiken van onze Orthodoxe Traditie? Waar wordt degene, die het Kruis opduikt, de komende periode tot aan de vasten nog als een held, als “prins van het Geloof” behandeld? Daar draait de menigte, een grote schare van Zijn discipelen en wordt een grote menigte opgevangen en meegetrokken in een Krachtige extase voorafgegaan door de kerkelijke spelleiders [de voorgangers, de presbyters].
Vervolgens wordt er feest gevierd in kringen van tien of twintig en wordt er naast brood en in plaats van wijn druiven uitgedeeld – niemand wordt overgeslagen. Jonge mensen gaan van kring naar kring en kijken of er voor iedereen gezorgd is – dáár wordt iets ervaren wat wij christenen eigenlijk met het woord feest bedoelen – dáár tracht de gehele schare Hem aan te raken, omdat er
Kracht van Hem uitgaat en Hij allen geneest.

Troparion tn.4
Bereid u voor Zabulon, en maak u gereed Neftali.
Weerhoud vol vreugde uw wateren, Jordaan,
om de Heer te ontvangen,
Die komt om Zich in u te laten dopen.
Adam, verheug u, tezamen met ons alle moeder:
gij behoeft u niet meer te verbergen zoals eens in het Paradijs.
Hij, Die uw naaktheid gezien heeft
verschijnt om u weer
te bekleden met uw oorspronkelijke Schoonheid:
Christus is verschenen om heel de schepping te hernieuwen
”.

Kondakion tn.4
Aangekomen in de golven der Jordaan,
roept de Heer tot Johannes:
vrees niet om Mij te dopen,
want Ik ben gekomen
om Adam de Eerst-geschapene te verlossen
”.

Священный Серафим Саровский

n.b. het is niet voor niets dat de H. Seraphim van Sarov [☦️ 1833 ] vandaag zijn feestdag heeft,
zijn leven is de vorige jaren al op deze site beschreven.

Orthodoxie & de terugkomst vanuit de Hemelen van Onze Heer Jezus Christus

     Christus, ‘de Hogepriester’
      Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want u hebt volharding nodig, om, de Wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.
Want nog een korte, korte tijd, en Hij, Die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten en Mijn rechtvaardige zal uit Geloof leven; maar indien hij nalatig wordt, dan heeft mijn [God toegewijde] Ziel in hem geen welbehagen.

1.]. Doch wij [volgelingen van Christus] hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met het Geloof, Dat de ziel behoudt.
2.]. Het Geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men ‘niet’ ziet.
3.]. Want door dit [Geloof] is aan de ouden een getuigenis gegeven.
4.]. Door het Geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
5.]. Door het Geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
6.]. Door het Geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij aan God welgevallig was geweest;
7.]. maar zonder Geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, dient te geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
8.]. Door het Geloof heeft Noach, nadat hij een Godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de Ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat [Geloof] heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de Gerechtigheid, Die aan het Geloof beantwoordt
Hebr.10: 35-39;11: 1-7 lezing van het Nafeest van de Geboorte van Christus

De onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden in
het verleden en het heden:

‘De kindermoord te Bethlehem’, Rijksmuseum Amsterdam

Met de Geboorte van Christus in het vlees begint tevens Zijn Kruis, want degenen, die Hem volgden kwamen tot Hem, maar tegelijkertijd kwamen de Zijnen om door het zwaard.
Alle kinderen van Bethlehem [ Arabisch:
بيت لحم Bayt Lahm, Hebreeuws בית לחם, Beit Lechem, “broodhuis”] en het omliggende gebied: 14.000 baby’s tot twee jaar werden ter dood veroordeeld en vieren we de gedachtenis van de 20.000 martelaren van Nicodemia [302];
de martelaar-diaken Stephanos en Zotikos, de Heilige van de wezen.
Zowel toen als nu dienen jonge kinderen met hun leven te betalen, de meest onschuldigen onder het mensengeslacht, de kinderen worden als eersten omgebracht en zij zijn steeds het slachtoffer van ons onvermogen het onderling geweld de kop in te drukken.
Ook bij de Geboorte van onze Heer Jezus Christus vallen onze Zijn Volk – veertien duizend [14 = Bevrijding, Loslating, 10 = kwantitatieve volheid 100 = kinderen van de Belofte] d.w.z. onschuldige Martelaren.

‘Massacre of the Innocents’ by Léon Cogniet [Paris, 1794-1880]

Deze misdaad is iedere keer opnieuw uniek in de wereldgeschiedenis en werd reeds ongeveer zes eeuwen daarvoor bij de Profeet Jeremia in de mond gelegd: “‘ Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is’. Zo zegt de Heer: ‘Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heren, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand’. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het Woord des Heren, ‘de kinderen zullen naar hun gebied [het oorspronkelijk vaderland, het Koninkrijk der Hemelen] terugkeren’Jeremia 31: 15-17.

Wanneer de Zoon des mensen terugkomt in Zijn Heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij op de troon van Zijn Heerlijkheid plaatsnemen …
  Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan Zijn rechter hand zijn: ‘Komt, gij gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld . . . . . 
Dan zal Hij tot degenen die aan Zijn linkerhand gesteld zijn zeggen, ‘Gaat weg van Mij, vervloekt, in het eeuwige vuur, voorbereid op de duivel en voor zijn engelen’ . . . . .
  En zij zullen gaan, deze tot de eeuwige marteling en de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven verwerven” conf. Matth.25: 31-46.

Het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van Genade en WaarheidJohn.1: 14.
Søren Kierkegaard heeft ons ooit toevertrouwd dat er twee deuren in het leven bestaan en dat we dienen te kiezen welke deur we zullen binnengaan: ‘de ene deur zegt “God” en de andere zegt: “de weergave van/over God onder de mensen’”.
De Kerk heeft van het begin af aan voorgestaan dat dit ook gezegd kan worden van het feest van “de Geboorte van Christus in het Vlees”.
Eén weergave zegt: “Gods Glorie” en de andere zegt: “De Glorie van God verheerlijken/vieren”.
De Heilige Johannes de Theoloog is duidelijk welke mening hij heeft aangehangen. Hij aanschouwde het Eeuwige, Goddelijke Woord van het Leven zelf. Voor hem was het Vlees geworden, vooraf en persoonlijk.
Wij [Apostelen] hebben het zelf mogen zien, met onze eigen ogen, Zijn Glorieconf. 1John.1: 1,2, zegt Johannes, en mochten anderen de ene na de andere
” – Genadegaven in Waarheid –   conf. John: 1: 16 ontvangen.
Op bepaalde momenten verliezen wij mensen ‘zelf’ uit het oog wat de Kerk ons allemaal te bieden heeft; ‘wat’ God allemaal wel niet onder ons doet [plaatsvinden] aan goede dingen.
De mens weet drommels goed dat een kerkgemeenschap binnenstappen iets belangrijks is; al zou het om alleen maar gaan om een simpel kaarsje op te steken. Zelfs buiten de vier of meerdere muren van een kerkgebouw weten de mensen bèst dat het ertoe doet en dat ze op de een of andere manier God zullen tegenkomen en het kloppen van onze Heer zullen dienen te beantwoorden.
  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht Matth.11: 28-30.
Teneinde de Heerlijkheid van God te aanschouwen, om begrepen te worden door de Énige, Die vol van Genade en Waarheid is, dienen wij mensen ons te ontdoen van onze eigenzinnigheid, onze hoogmoed, de glorie, die wij onszelf toewuiven.
Vele vóór ons en anderen ònder ons hebben getuigd van dit Licht.
Onze voorgeschiedenis is rijk aan ontelbare signalen van het buitenzintuiglijke, datgene wat de grenzen van onze kleinmenselijke wereld overstijgt en wij maar ‘met grote moeite‘ kunnen bevatten. Het verleden is bezaaid met monumenten en graven, met mensen en plaatsen, met perkamenten en boeken, met iconen en miniaturen, fresco’s en wereldse afbeeldingen, die allemaal getuigenis geven over Hem, Die alle dingen heeft geschapen en als Zijn Zoon, het Woord, Dat onder ons heeft gewoond en nog steeds via Zijn Geest van Hem doet spreken.
Maar het is gemakkelijk om de glorie van deze mindere lichten te verwarren – de schrale vaten waarmee we Gods Heerlijkheid kunnen leren kennen – in plaats van Zijn Glorieuze Aanwezigheid Zelf. Hoe schitterend afbeeldingen ook mogen zijn, ze verbleken allemaal in het Licht van Hem, Die “de glans van Gods Heerlijkheid” weergeeft. We mogen de schittering van onze gedachten, de diepte van onze spirituele ervaringen, de toewijding van onze wil en onze wegen niet verwarren, de goedheid van onze daden, met het Mysterie [het Wonder] van Gods Woord in ons midden. Om Gods Heerlijkheid te aanschouwen, om begrepen te worden door Degene Die alleen vol is van ‘Genade en Waarheid’, dienen wij ons te ontdoen van onze persoonlijke glorie, teneinde werkelijk Degene Die zich van Zijn Eigen Goddelijkheid heeft ontdaan, te ontmoeten.

TOEN DE TIJD GEKOMEN WAS . . . . .
Onze voorouders hebben zich regelmatig afgevraagd:
Is het al tijd . . . . . , is het al zover . . . . .?
Bovenstaand wordt [in Matth.25: 31-46] het slotakkoord van de wereldgeschiedenis beschreven met opvallende beelden de aanwezigheid van Christus de weerkerende Heer en Meester, als de Rechter over geheel de Schepping; Zijn oordeel heeft geen betrekking op de buitengewone prestaties welke de mens aan de dag heeft gelegd, maar aan de alledaagse aandacht, de Liefde en Genade, waarmee wij persoonlijk voor hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen zijn opgekomen.
De Blijde Boodschap overeenkomstig Mattheüs leidt ons uiteindelijk naar het einde der tijden, de laatste dag, waarop de Zoon des mensen in al Zijn Majesteit en Heerlijkheid zal terugkomen.
Het is Christus, de Heerser en Koning van het komende universum, Die ons dàn bijeen zal roepen.
Het is de dag waaraan niemand aan de roep kan ontkomen.
Aan de wijze waarop Christus ons waardig acht, waarop Hij ons als Schepper van de Kosmos tegemoet treedt, horen we de Waarheid van ons mens-zijn; de wijze waarop Hij ons als God zal aanschouwen, onthult het goede en het kwaad dat in het hart van elke mens bevindt.
Alleen die blik van de Heer kan in ons de in ons verkilde liefde verbranden, hetgeen tegengesteld is aan de alomvattende Goddelijke Liefde!
Het oordeel van God laat ons zien wat er in Zijn Hart omgaat, het onthult daar wat we wèl en wat we absoluut niet hebben willen zien.
De grote betekenis van de Blijde Boodschap en de Pedagogie van onze Heer met het oog op het Heil van de mensen wordt geopenbaard.
Op de voorgrond zien we de ‘Goede Herder’ de plaats innemen van de ‘Opperrechter van alle Volkeren’ maar in tweede instantie wordt ons onze persoonlijk reactie voorgehouden – de viervoudige wijze waarop wij persoonlijk zijn omgegaan met zes verschijningsvormen van armoede: “de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken en gevangenen“.
In een eerste gedeelte van deze passage doen we een beroep op de grote bijeenroeping van de volkeren vóór de Glorie-troon van de Goddelijke Rechter. De Koning der Glorie verwelkomt de mensen van alle tijden” Matth.25: 31-33.

Goddelijke en Menselijke Wijsheid, by Nicolaes Pietersz. Berchem

Volgens de oosterse en bijbelse opvatting komt de symbolische typologie die links en rechts is toegewezen overeen met goed [rechts] en kwaad [links].
De Koning maakt verkondigt nu gezegend door zijn Vader bekend wie degenen zijn die de zes “werken van Genade” hebben beoefend Matth.25: 34-40.
Het tegenovergestelde is het oordeel van de Koning en richt zich tot degenen die de “werken van Genadeniet’ hebben gedaan tegenover de armen en dus tegenover de Heer Matth.25: 41-45.


        En toen Onze Heer, Jezus Christus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, welke stenen en welke gebouwen!
En Jezus zei tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
         En toen Hij op de helling van de Olijfberg gezeten was, tegenover de tempel vroegen Petrus en Jaäcobus en Johannes en Andreas Hem afzonderlijk:
Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?

Tempelberg

Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u zal verleiden. Velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: ‘ Ik ben het, en zij zullen velen verleiden.
Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin van de weeën.
                     Doch gij, ziet toe op uzelf. Zij zullen u overleveren aan gerechtshoven, en in synagogen zult gij gegeseld worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen. En aan alle volken moet eerst het Evangelie gepredikt worden.
                   En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest, geve er acht op – laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar binnen om iets uit zijn huis mede te nemen, en wie in het veld is, dient  niet terug te keren om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
Bidt, dat het niet in de winter zal vallen. Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.
En indien de Heer die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
                     Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd.
Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
                             En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote Macht en Heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste van de Hemelen.
                             Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
Maar van die dag of van dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.
Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die naar het buitenland ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende zal vinden.
Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!Marc.13: 1-37

Weet u welke gebeurtenis de belangrijkste gebeurtenis is van alle tijden; datgene waar we allemaal naar verlangen, zowel de levenden als de doden — de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde —

Vrouwen wenen vanwege de terroristische aanval, Parijs

Krijg inzicht welke signalen dit zullen aankondigen – waar je op dient te letten op dit chaotische wereldtoneel [de Tohu va vohu (תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ)], welke al in het boek Genesis werd beschreven.
Het draait om de signalen van het ontbreken van ‘het Goede’, van de Goddelijke invloed; het niet langer aanwezig zijn van” Er zij licht; en er was lichtGen.1: 3, zodat wij als christenen niet in verwarring zullen raken of onvoorbereid overvallen zullen worden.

Weet u wat er voor u ligt in de toekomst?
Ons is “een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde” voorspeld, na
de terugkeer van onze Heer en Meester van ons leven.
Maar hoe staat het er met de toekomst van ons land en de wereld voor?
Wij leven absoluut niet in normale standaard tijden.
Wij naderen het einde van een tijdperk – het einde van onze menselijke beschaving.
Onze tijd vervult inderdaad de woorden die Roosevelt [Franklin Delano] sprak
aan het begin van de Grote Depressie: “Deze generatie heeft een rendez-vous met het noodlot”.
Veel méér dan de generatie van de jaren ‘30, die toentertijd de grootste vernietigingsoorlog in de wereldgeschiedenis razendsnel naderbij zag komen,
hebben wij tegenwoordig een rendez-vous met het noodlot!
Een wereldschokkende crisis ontwikkelt zich onverbiddelijk en zal in steeds grotere mate in de nabije toekomst de schijn dat alles normaal is, die [slechts door een bovenlaag] opgehouden wordt en waarvan de westerse samenleving nu nog doordrongen is, doen exploderen.
Op dit ogenblik doen de media willekeurig verslag van tragische gebeurtenissen met uitleg van hun betekenis op een manier, waarop de gewone man of vrouw deze zou dienen te begrijpen. U dient te weten dat de voortgang van verontrustende nieuwsberichten ‘niet’ willekeurig en zonder logische volgorde is. Feitelijk zijn zij de voorbode van opmerkelijke hoofdontwikkelingen en steeds herhalende, maar een grotere vorm aannemende, bepaalde gebeurtenissen die in de komende decennia alles zullen veranderen waar wij zo vertrouwd mee zijn!

Hoe kan iemand zeker weten, wat de toekomst is?

De Blijde Boodschap

Wie begrijpt werkelijk de toekomst en heeft het overzicht op het geheel?
Er is maar één Bron die werkelijk weet wat er gaat gebeuren.
Die Bron is de neergelegd in de Blijde Boodschap, die ons het vooruitzicht geeft op ‘een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde’!
Realiseer u dat ongeveer een vierde deel van de gehele Blijde Boodschap
Profetie is en dat ongeveer 90 procent van alle Profetie betrekking heeft op de eindtijd – de tijd, die zich voor onze neus bevindt, die vlak vóór ons ligt? 
Deze geprofeteerde gebeurtenissen staan vast.
Natuurlijk zijn sommige mensen niet geïnteresseerd in Profetie en de Blijde Boodschap wordt door hen als een ‘door mensen verzonnen’ visioen beschouwd.
Toch zouden zij er wel degelijk aandacht aan dienen te besteden, omdat het hun eigen leven, hun gezin, hun werk en hun toekomst betreft.
Er is één God, één Al-beheerser, Schepper van Hemel en aarde;
een één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader,
En het is de waarachtige God, Die in Zijn Heilige Geest voor Hem spreekt
”.
God inspireerde de woorden van deze Profetieën en zij staan vast.
Wij kunnen beter wakker worden en geloven dat zij zullen gebeuren!
Tegen de tijd dat u deze tekst tot u heeft laten doordringen, zullen uw ogen geopend zijn om de betekenis van het hedendaagse nieuws te begrijpen en waar dit allemaal toe leidt.

Kijk naar wat de apostel Petrus schreef over de profetieën in de Heilige Schrift:
En wij achten het profetische Woord [daarom] des te vaster [waarop niet afgedwongen kan worden] en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Dit moet gij vooral weten, dat geen Profetie van de [H.] Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is Profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken2Petr.1: 19-21.
Waarom bewaarde God deze Profetieën voor ons?
Omdat de Grote Almachtige God hier beneden een wonderbaarlijk doel aan het uitwerken is, zowel internationaal, nationaal als individueel.
Wij dienen Gods geïnspireerde profetieën te bestuderen wanneer wij Gods bedoelingen en Zijn einddoel willen begrijpen!

inleiding:
Het haast onvoorstelbare, zal dàt ons gaan overkomen?

Wederkomst van Christus

Weet u wat het belangrijkste nieuwsartikel van onze generatie zal zijn?
Niet een ‘over de brugkom-dag’, een ’kom uit de kast’-dag of een een ‘overvloed- weggooi’-dag, want ons gras is groener dan in de rest van de wereld.
Wat is de grootste gebeurtenis, die de hele aarde in beroering zal brengen
— misschien wèl
tijdens het leven van de meesten van ons?
De tweede komst van Christus zal de belangrijkste gebeurtenis zijn van deze generatie. Christus zal voorzeker terugkomen!
Vergis u niet. De terugkeer van Jezus zal ‘niet’ in het geheim gebeuren, ergens achteraf in een grot, zonder dat iemand ervan af weet.
Jezus Christus zal letterlijk terugkomen naar de stad Jeruzalem, naar de top van de Olijfberg en beginnen de gehele aarde aan Zich te onderwerpen!
Er zal een Goddelijke wereldregering gevestigd worden; hetgeen een schok zal dat zijn voor de gehele mensheid!
Deze gebeurtenis wordt gedetailleerd doorheen het hele Oude en Nieuwe Testament van de door u genoemde Heilige Schrift voorspeld.
Honderden miljoenen mensen geloven, op z’n minst oppervlakkig, dat de Heilige Schrift het geïnspireerde Woord van God is.
De tweede komst wordt in elk van de vier Evangeliën voorspeld; verder in het boek Handelingen en in de brieven van Paulus, Jaäcobus, Petrus en Johannes.
De terugkeer van Jezus is het leidende element van het gehele boek Openbaring.
Wanneer u gelooft dat de H. Schrift het geïnspireerde Woord van God is, dan kàn het niet anders of u dient in de tweede komst van Christus te geloven.
Als de Koning der koningen spoedig terugkeert om Zich met Gods Koninkrijk op deze aarde te vestigen, dient u zich daarop derhalve vóór te bereiden en zeker wanneer u nog tot de levenden [de gelovigen, de wijze maagden] behoort.
U dient te weten hóe dìt gebeuren uw zaken, uw economische toekomst, uw persoonlijke veiligheid en alles en alles om u heen zal beïnvloeden.
U bent door de Profetieën in staat gesteld de tekenen te kennen die voorafgaan aan de komst van Christus en hier naar uitkijken.
Waarom zou u in onwetendheid blijven over de betekenis van deze gebeurtenissen, die rond om u heen plaatsvinden? Onze Heer en Verlosser gebiedt Zijn oprechte volgelingen om te waken en gereed te zijn:
Het Koninkrijk Gods is nabij.
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
                          Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard zal worden door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u zal komen, als een strik. Want die dag zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak van de gehele aarde.
                        Waakt te allen tijde, biddende, dat jullie in staat mogen wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensenLuc.21: 32-36.

Het leven van de geheel mensheid staat op het punt te veranderen.
Gebeurtenissen zullen zich spoedig ontvouwen om de westerse levenswijze, zoals wij die kennen, te vernietigen.
Elk van de Evangeliën van Mattheüs, Lukas en Marcus hebben een verslag over
Christus, Die Zijn volgelingen leert waar zij op moeten letten, voordat Hij terugkomt.
Lucas schreef dit om die reden:
Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij isLuc.21: 31.
Onze Heer Jezus Christus gaf een reeks tekenen, die absoluut zeker dienen te gebeuren, voordat Hij terugkeert. De vervulling van de Profetie van Christus zou klaarblijkelijk binnen de levensduur van één generatie plaatsvinden – zodra de tekenen betreffende die specifieke Profetie beginnen. Christus komt dus naar deze aarde terug, maar niet meteen.
Niet voordat deze tekenen hebben plaatsgevonden!
Mensen, die rondgaan en hun eigen ideeën en voorspellingen rondbazuinen over dat Christus vanavond terugkomt, zijn valse profeten. Zij slaan geen acht op de woorden van Jezus Christus. De tekenen, die in de woorden van Jezus worden opgesomd, dienen eerst plaats te vinden.
                     De mensheid zal spoedig te lijden krijgen onder de meest verwoestende en bloedige oorlog in de menselijke geschiedenis – in Bijbelse termen de “grote verdrukking” genoemd.
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 
En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden [in leven gehouden]; maar ter wille van de uitverkorenen [ter wille van Gods berouwvolle en gehoorzame volk] zullen die dagen ingekort worden” Matth.24: 21-22.

Wij gaan nú die tijd tegemoet en deze dingen worden – hier en nu – geopenbaard.
Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden [God onderzoekt u en mij, test ons om te zien wie Zijn woord wil gehoorzamen]. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpenDaniël 12: 10.
Begrijpt u dat onze verloederde, corrupte volken hun ondergang tegemoet gaan?
Realiseert u zich ten volle, dat de nationale schulden van de U.S.A. en dat de schuldenlast van Canada in verhouding zelfs groter is? en de gehele westerse wereld loopt daar achteraan en de schulden vrijwel onbeheersbaar zijn!!!
Bent u nog in staat de volledige betekenis bevatten – in Gods ogen – van de geestelijke en morele hellende baan waarlangs de gehele westerse samenleving afglijdt, in het verderf stort?
Indien u zichzelf als een Navolger van Christus beschouwt, behoort u nauwgezet aandacht te schenken aan Zijn instructies voor u:
Waakt dan te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensenLuc.21:36.

1.]. Oorlogen, geweld en wetteloosheid
Let op oorlogen – grote oorlogen, kleine oorlogen, etnische oorlogen, alle soorten oorlogen en escalerend geweld en toenemende wetteloosheid – die in toenemende mate de hele wereld, vooral de Engelssprekende naties, zullen treffen. Engelssprekend zijn wij langzamerhand allemaal, van jongs-af-aan worden onze kinderen dit nu al op scholen [als 2e taal] geleerd
De mensen denken vaak, dat de wereld beter wordt.
De voormalige president van de U.S.A, George H.W. Bush, sprak dikwijls over een nieuwe wereldorde alsof er vrede zou komen. Nationale veiligheidsadviseur onder de voormalige president George W. Bush, Condoleezza Rice, formuleerde haar visie met betrekking tot het buitenlandbeleid van de U.S.A. als “ontwikkelingslanden helpen te bewegen van oorlog naar vrede, van armoede naar voorspoed, van slecht bestuur naar democratie en rechtsorde” [Foreign Affairs, juli/augustus 2008].
Toch beschouwen toenemende aantallen mensen de U.S.A. als een bedreiging voor de wereldvrede.
Uit een in april 2007 door het Forsa Instituut gehouden opiniepeiling bleek dat Duitse burgers de U.S.A. als grootste bedreiging voor wereldvrede beschouwen, waarbij 48 procent de V.S. als de voornaamste aanstichter van oorlog en wetteloosheid in de wereld noemt.
Deze tijd van na de Koude Oorlog is onstabiel en buitengewoon grillig. Zal er vrede uit de chaos tevoorschijn komen? Brian Urquhart, voormalig Ondersecretaris-generaal van de [papieren tijger] Verenigde Naties, herinnert ons eraan dat: “in het tijdperk van humanitaire interventie de menselijke catastrofes van mislukte staten en burgeroorlogen voor de Veiligheidsraad zullen blijven komen” [“A Force Behind the U.N.,” The New York Times, 7 augustus 2003].
De nieuwe wereldorde zal slechts een wankele, afnemende vrede voortbrengen; de gebeurtenissen zullen erger worden en niet beter.
Waardoor is onze beschaving aan het eind van werkbare oplossingen voor wereldwijde, vreedzame samenwerking tussen naties en etnische groepen beland? Norman Lear, televisieproducent en politiek activist, schetste het probleem duidelijk in een toespraak tot de National Press Club. “Nog nooit, gedurende mijn leven”, zei Lear “is onze beschaving zo vervreemd geweest van geestelijke waarden . . . . . Onze problemen liggen buiten het bereik van de politiek alleen”.

Zoals gezegd bevat het Evangelie van Mattheüs de Profetie van Christus aan Zijn Volgelingen over de toestand van de wereld vlak voor Zijn tweede komst:
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk …Matth.24: 6-7.
Hoewel de mensheid door de eeuwen heen met oorlogen geleefd heeft, hebben het gigantische vernietigingspotentieel van de moderne wapens en de enorme schaalgrootte van mogelijke conflicten geleid tot een unieke en gevaarlijke tijd, die ongekend is in de geschiedenis.
Het Profetisch bepalend vers, dat alleen betrekking kan hebben op onze tijd van hoogwaardige technologie en haar afschuwwekkende, briljant boosaardige massavernietigingswapens:
      En indien die dagen niet ingekort werden [de tijdsperiode van de wereldoorlog, waarin deze nieuwe wapens gebruikt worden], zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen [de bekeerde, gehoorzame volgelingen/heiligen van God] zullen die dagen worden ingekortMatth.24: 22.
Onze hedendaagse wereld is vol van wijdverspreide oorlogen en geruchten van oorlogen. Er vinden vele etnische oorlogen plaats – niet alleen het verre en middenoosten, waaronder Syrië en onlangs in het voormalige Joegoslavië, maar ook in de voormalige Sovjet Unie en op vele plaatsen in Afrika en Azië.
Tientallen regionale oorlogen worden momenteel op de wereld uitgevochten!
Verdragsorganisaties, waaronder de NAVO zullen als papieren tijgers ‘niet’ aan deze toename van binnenlandse en internationale strijd kunnen ontsnappen.
De dag zal komen, dat de rellen van Los Angeles van 1992 en de verwoesting van de torens van het World Trade Center op 11 september 2001 op kleine schermutselingen zullen lijken, wanneer Amerika’s oude bondgenoten onstabiel worden en zijn oude verbonden uiteenvallen.
Burgeroorlogen en oorlogen tussen nationale staten zullen toenemen.
Er zullen kleine oorlogen en grote oorlogen komen, die uiteindelijk op een grote oorlog zullen uitlopen die op zijn beurt zijn toppunt zal bereiken in de slag van Armageddon in de Vlakte van Jizrëel in Israël – op welk moment Christus zal terugkeren.

Sommigen denken dat dit ‘paniekzaaierij’ is, ‘pessimistisch denken’, en ‘ongegrond’ vanwege de aangeboren menselijke goedheid.
Dergelijke naïeve mensen tonen een eigenaardig soort optimisme en kunnen heel gemakkelijk verklaren: ‘Och, alles komt wel weer weer goed’.
Welnu, als een dienaar van God ervaar ik mij  gemachtigd u te zeggen, dat alles ‘niet’ meer goed komt tot ná de terugkeer van Christus.
Inderdaad, er komt een wonderbaarlijke Wereld van Morgen, maar realistisch bekeken dient u zich te realiseren dat het leven heel ‘donker en wanhopig’ wordt voordat een nieuwe wereld aanbreekt.
Heeft u de totaal onverklaarbare uitbarstingen van geweld – willekeurige schietpartijen, moorden en massamoorden – opgemerkt?
Jezus Christus heeft deze maatschappelijke ineenstorting vlak voor Zijn terugkomst voorspeld:
En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillenMatth. 24: 12.
In de Europa en de U.S.A. waren we gewend om te denken dat we een christelijke samenleving waren; misschien vinden sommigen dit nog steeds.
Tegenwoordig wedijvert men over ons vrijetijdsamusement – TV, films en Internet – met de begeerte van het oude Rome naar seks, drugs [incl. alcohol] en het daarop volgend geweld en wreedheid; een feest kan geen feest meer zijn zonder dat men elkaar door losgeslagen misbruik van illegale medicijnen [xtc] en alcohol te lijf gaat.
Heel tegenstrijdig zegt een opmerkelijk hoog percentage van de bevolking van de Europa, de U.S.A. en Canada dat zij ‘in God geloven’ en toch regelmatig naar de kerk gaan. Dit hypocriete ‘nationalistische gedrag’ werd al voorzien als kenmerkend voor de menselijke beschaving nèt voor de terugkeer van de Messias.
De apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven:
En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend . . . . .2Tim.3: 1-5.

De mensen ontkennen het Gezag van God en Jezus Christus, als mensgeworden Zoon van God, ja zelfs in onze eigen kerkgemeenschappen ondanks vertoon van religiositeit. Paulus gebiedt, onder inspiratie van God: “… –Keer u ook van hen af– …” 2Tim.3: 5.
Keer u af van mensen, die over religie spreken, maar het gezag van God ontkennen, omdat zij u zullen misleiden. Zij zullen u slechts in verwarring brengen. Deze brutale, sarcastische, zelfzuchtige, genotzuchtige generatie gaat ontzettend grote moeilijkheden tegemoet.
U dient dit te herkennen en er géén enkel deel aan te willen nemen; weest alèrt.
Het teken van oorlogen, toenemend geweld en wetteloosheid is het eerste waar we op dienen te  letten.

2.]. Droogte en hongersnood
Droogte en hongersnood – tekort aan regen en voedsel – zullen op een nooit eerder voorgekomen immense schaal op aarde rondwaren. Deze dingen zullen veel, veel erger worden.
Waar droogte is, ontstaan ook spontaan branden – open veld- en bosbranden [Australië, het Iberische eiland en Californië]. Nadat het vuur het kreupelhout heeft weggebrand, is er altijd het gevaar van overstroming als het opnieuw gaat regenen, omdat er geen begroeiing is in de verbrande gebieden om de neerslag vast te houden. Deze rampen van droogte, hongersnood, brand en overstroming zijn van nature geneigd hand in hand te gaan.
Onze Heer en Verlosser voorspelde: “… en er zullen hongersnoden zijn …” Matth.24: 7. Wereldwijd zullen hongersnoden gewelddadige wedijver en strijd tussen volken over voedsel veroorzaken. Dit zal toenemende politieke en militaire risico’s betekenen, vooral voor de Verenigde Staten, Groot-Britannië en de volken van Britse afkomst, die typisch worden gezien als de graanschuren van de wereld.
In China wordt het beheer van het elite elite-leger en de ME, het elite-politiekorps onder president ‘Xi Jinping’, the topleider van de Communistische Partij; in Rusland worden tegenstanders de komende presidentsverkiezingen uitgeschakeld, opdat president Vladimir Vladimirovitsj Poetin opnieuw [voor de zoveelste maal] de zege kan behalen – dit allemaal om een dreigend massaopstand neer te slaan.
Diegenen van ons, die in de moderne, ontwikkelde wereld leven denken, dat deze dingen alleen in onontwikkelde gebieden als India, Bangladesh of Afrika gebeuren. Hoe zou hongersnood ons kunnen overkomen?
Het is voor ons praktisch ondenkbaar om ons voor te stellen dat op een kwade dag de supermarkten en restaurants zouden moeten sluiten vanwege het voedseltekort!
Maar hongersnood, de pijn van lege magen, zal zich voordoen in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw Zeeland, Australië en elders onder de Engelstalige volken van de wereld. Laten wij begrijpen wat God zegt en waarom.
De meeste mensen begrijpen niet dat het ‘de Almachtige God” is die het klimaat-gevoelige weer beheerst en dat Hij soms deze Macht gebruikt om volken te straffen die Hem mishagen! Koning Salomo was hiervan al op de hoogte.
In al zijn wijsheid erkende hij tijdens de inwijding van Gods tempel in Jeruzalem Gods Macht: “Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij [het volk] tegen U gezondigd hebben … 1Kon. 8: 35.
Straft God naties  collectief voor het bespotten of veronachtzamen van Zijn morele, ethische maatstaven? Nou en of!
Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heer”. En verder: “De Heer zal Zijn Volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” Hebr.10: 30-31.

Het boek Openbaring bevestigt deze komende hongersnood. “En toen het Lam het derde zegel geopend had [kort voor de komst van Christus], hoorde ik het derde dier [een engelachtig wezen] zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toeOpenb.6: 5-6.
Toch is God Genadig en heeft Hij geduld met personen en volkeren wier hart een verandering ondergaan.
Salomo begreep dit punt ook toen hij bad: “Als … zij [het volk] op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert U dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven1Kon.8: 35-36.

Wij zullen dienen te erkennen dat God het weer beheerst!
Hij straft Zijn eigen volk wanneer dat nodig is.
Wanneer onze volkeren in diep berouw tot God zouden terugkeren en zich aan Zijn wetten zouden beginnen te houden en Zijn levenswijze  weer gingen volgen, dan behoefden deze plagen niet te komen.
Maar hoevelen van u geloven dat dit werkelijk zal gebeuren?
Hoevelen van u geloven dat onze volkeren diep berouw zullen krijgen en
zullen terugkeren naar de God van Abraham, Isaäk en Jaäcob [Israël]?
Ik denk dat het merendeel van ons beter weet.
Ik blijf wensen dat zij zich bekeren, maar ik twijfel of zij dit zullen doen.
Helaas dienen onze volkeren enige zeer harde lessen te leren met betrekking tot hun hooghartige, respectloze en opstandige houding in het maken van een lange neus naar God.

3.]. Aardbevingen, overstromingen en andere natuurrampen
God profeteert dat aardbevingen en andere natuurrampen zullen toenemen naarmate we het einde van dit tijdperk naderen.
Los Angeles [stad der Engelen] wordt beschouwd als de mediahoofdstad van de wereld. Nergens anders ter wereld worden meer verfoeilijke, walgelijke films en televisieshows en –series vol moord, geweld, verminking, chaos en ongeoorloofde en perverse seks geproduceerd. Californië wordt reeds lange tijd beschouwd als toonaangevend voor bijna elke vorm van perversie, die de mensheid kent en vlak onze eigen hoofdsteden Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel niet uit.
De grote God, die de aangelegenheden van mensen en volkeren leidt, heeft daarom het volste recht om een dergelijke ontaarding en rebellie tegen Zijn wetten en wegen, door een volk dat Hij zo rijk gezegend heeft, te bestraffen.
En de mensen in Californië – en in het grootste deel van de Engelstalige wereld – hebben in het verleden vele kansen gehad om de waarheid te leren kennen, als zij daarvoor echt interesse hadden getoond.
Waarom kiezen voor Los Angeles vragen sommige locale journalisten?
Een betere vraag zou zijn: Waarom niet?
Misschien zal als het volk goed door elkaar geschud en wordt de aandacht getrokken.
Toch worden in de hele wereld mensen getroffen door een aardbeving – niet alleen in Californië. En de H. Schrift zegt ons dat voordat Christus terugkomt er in toenemende mate
  Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. 
Dat is het begin der weeën.Marc.13: 8; Matth.24: 7.
De laatste jaren, zo zullen de meesten van u zich herinneren, zijn er herhaaldelijk aardbevingen geweest, soms op ongebruikelijke plaatsen. Deze tendens zal zich voortzetten omdat de H. Schrift  dit aangeeft. Jezus Christus heeft ze geprofeteerd. En u zou deze als Christus volgelingen eveneens dienen te verwachten.
Let goed op wanneer de aardbevingen en tsunami’s in aantal en omvang zullen toenemen, want ze zullen extreem verwoestend worden. In vroegere tijden waren er ook aardbevingen, zoals vermeld in de geschriften van Josephus (Antiquities [Oudheden], boek 15, hfdst.5, deel 2).
De H.Schrift doet verslag van specifieke voorbeelden van aardbevingen in het verleden en voorspelt ze voor de toekomst [Zacharia 14: 4-5].

Deze aardschokkende verschijnselen treden op door natuurlijke verschuivingen en veranderingen in de aardkorst, in het bijzonder langs de wereldwijde aardbevingszones of breukvlakken. Volgens journalist William Broad stierven een miljoen mensen in de 20e eeuw door aardbevingen en wetenschappers erkennen dat de 21e “tien keer zoveel doden zou kunnen zien, met een miljoen verliezen per ramp” [“Earthquakes: A Matter of Luck, Most of It Bad”/ Aardbevingen: Een kwestie van geluk, meestal ernstig, New York Times, 28 september 1999].
Geologische onderzoekswetenschappers in de U.S.A. rapporteerden in 2008 dat een aardbeving met een omvang van 7.8 langs de San Andreasbreuk meer dan 50.000 gewonden, duizenden doden en 200 miljard aan schade met zich mee zou brengen. [“The ShakeOut Scenario”/Het ‘uitschud’-scenario, U.S. Geological Survey Open File Report, 2008-1150]. Dat is in een gebied waar reeds decennia lang uitgebreid voor aardbevingen gewaarschuwd is en uitgebreide voorbereidingen daarop hebben plaatsgevonden.
Toch zet de menselijke natuur mensen vaak aan waarschuwingen te negeren.
In de nasleep van de verwoestende aardbeving in de Chinese provincie Sichuan hebben Chinese wetenschappers snel toegegeven dat zij al het risico van een potentieel catastrofale aardbeving kenden langs de geweken breuk.
Maar ze zeggen dat de voorbereidingen op een aardbeving op z’n best oppervlakkig waren geweest en dat de bouwverordeningen behoorlijk achterbleven bij de verordeningen welke standaard waren geworden in andere beruchte aardbevingszones” [“Experts Warned of Quake Risk in China” / Experts waarschuwden voor aardbevingsrisico in China, New York Times, 5 juni 2008].

In de nabije toekomst zullen er meer aardbevingen zijn, zelfs op plaatsen waar je deze normaal niet zou verwachten [door de mens veroorzaakt in Groningen].
Een rapport van het Federal Emergency Management Agency [Federale Noodgevallen Beheer Agentschap] waarschuwde dat, terwijl Californië het grootste risico loopt op ernstige economische schade door aardbevingen, steden verspreid over de VS eveneens risico lopen op zware schade – maar toch niet genoeg doen om zulke schade te voorkomen of zich daarop voor te bereiden.
Aardbevingsexpert John Nance zette de zaak in perspectief: “ De kustlijn in het oosten loopt meer gevaar dan de westelijke, omdat men daar hopeloos onvoorbereid is met veel minder stringente bouwnormen dan in Californië dat in het denken van veel mensen het land van de aardbevingen is. Een aardbeving in het Amerikaanse Middenwesten of ergens in New England bijvoorbeeld zou verwoestend kunnen zijn omdat men er zo weinig klaar voor is en de schok van het onverwachte zo overweldigend” [“Superquake May Lie Ahead Almost Anywhere in U.S” / Superaardbeving ligt bijna overal in de VS in het vooruitzicht, 25 maart 1989).
In de afgelopen jaren zijn wetenschappers tot een beter begrip gekomen
wat betreft de onmetelijke omvang van de enorme breuk-stelsels, die zich onder de hele aardkorst bevinden.
Niet alle aardbevingen in de nabije toekomst zullen echter natuurrampen zijn – de normale kreunende uiting van de spanning van de aardkorst.
Sommige zullen rechtsreeks teweeggebracht worden door God als een teken van Zijn Macht en met de bedoeling om de mensen wakker te schudden. God zal rechtstreeks in de aangelegenheden van de mens ingrijpen.
De aardbevingen die door Jezus Christus specifiek worden genoemd als een voorbode van Zijn terugkomst zullen ongewoon zijn door hun locatie en ongekende omvang.

Waarom?
De meesten van ons volgelingen begrijpen dit.
Maar denk eraan dat Jezus Christus direct voorspelde: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsenMatth.24: 7.
Zijn er niet altijd al aardbevingen geweest? Natuurlijk.
Jezus moet daarom over meer en krachtiger aardbevingen dan gewoonlijk gesproken hebben. En dat is nu precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd!
In Jesaja 29: 6 zegt God over Jeruzalem:
Door de Heer van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.”
God zegt: “… Ik, de Heer, ben niet veranderd …
” Hij strafte het oude Jeruzalem met aardbevingen en noodweer. Nu is Hij begonnen het moderne Israël op dezelfde manier te straffen Maleachi 3: 6.
Dus beste lezer, let op toenemende aardbevingen als een teken van Christus’ spoedige komst.

4. Epidemische ziekten
In de hele wereld beginnen ambtenaren voor de volksgezondheid zich zorgen te maken over de explosieve toename van epidemische ziekten.
Van deze nieuwe ziekten wordt alleen aids het meest besproken – het ebola virus, de gekke koeienziekte en vele andere, die tien jaar geleden nog nauwelijks bekend waren, verontrusten openbare gezondheidsdeskundigen nu wereldwijd. En vele oude plagen van de mensheid [malaria en tuberculose, om er maar twee te noemen] steken weer de kop op als buitengewoon moeilijk te genezen, tegen medicijnen bestendige ziekten die penicilline en andere medicijnen negeren, die vroeger werden toegepast om ze te bestrijden!
Natuurlijk blijven degeneratieziekten zoals kanker en hartkwalen meer mensen treffen, omdat onze voedsel- en watervoorzieningen in toenemende mate besmet raken met verontreinigingen van ons technologisch tijdperk.
De H. Schrift geeft duidelijk aan dat toekomstige epidemische ziekten deels verspreid zullen worden door wilde [overvliegende trek-] dieren [Openb.6: 8].
Enige van de ergste plagen van de mensheid, zoals builenpest, worden door dieren verspreid. Builenpest is een van nature inheems probleem onder wilde dieren in bepaalde streken. Het is alleen dankzij de toewijding van de maatschappij om hygiënische standaarden te bewaren, dat dergelijke problemen aan de rand van de beschaving blijven.
De mensen zijn er zich van bewust dat, wanneer een samenleving door oorlog of natuurrampen verstoord wordt, er altijd de dreiging van ziekte bestaat. De huidige ziekteproblemen zijn echter slechts een voorproefje van de dodelijke besmettelijke pandemieën die volgens Bijbelse profetie de aarde zullen teisteren.
“… hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde

De vierde ruiter, Bamberg’s Apocalyps

Openb.6: 7-8.
Het Griekse woord dat vertaald is met “grauw” is Χλωρος [chloros], wat de bleekgroene of de ziekelijke geelgroene kleur van een ernstige ziekte aanduidt. Onze Heer Jezus Christus voorspelde, dat wijdverbreide “besmettelijke ziekten” [“pestilentiën, pestziekten”] één van de tekenen zou zijn om de mensheid te waarschuwen voor Zijn naderende terugkomst Matth.24: 7.
Zou God de aarde met dodelijke ziekten treffen?
Mozes werd door God geïnspireerd om het volgende te schrijven:
En het zal gebeuren, als u de stem van de Heer, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de Heer, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aardeDeut.28: 1.
God zegt rechtsreeks sprekend door Mozes dat wanneer Zijn volk nu God zou gehoorzamen en ijverig Zijn geboden onderhouden, Hij ons [Zijn volk] boven alle naties van de aarde zou plaatsen. Dat is precies wat God deed in het oude koninkrijk Israël ten tijde van koning David. Toen koning David zich met heel zijn hart naar God keerde, begon Hij Israël op grandioze wijze te zegenen en voorspoed te schenken.
Maar wat gebeurde er toen “De toorn van de Heer ontbrandde … tegen Israël, omdat zij niet gehoorzaamden?2Sam.24: 1.
Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk, van Dan toe tot Berseba, zeventigduizend mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de Heer berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug …2Sam.24: 15-16.
Wij zijn niet beter dan die vroegere Israëlieten, wat ook onze afkomst of ras is.
De oudtestamentische Israëlieten, die een relatie met de almachtige God aangingen, beloofden naar Zijn woord te leven. Zij prezen Zijn Naam met hun monden en beschouwden zichzelf als Gods volk. De grote God van het universum waardeert echter helemaal geen hypocriete houding – alleen maar woorden van loyaliteit en liefde, maar verwacht van ons dat wij onze woorden bevestigen met daden, oprechtheid en eerlijkheid.
Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood”. “Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof, zonder de werken doodJac.2: 14-17, 26.
Als Gods getuigen zijn wij verplicht te laten zien, dat wij volledig trouw en toegewijd zijn aan onze beloften aan God. Wij dienen alles in het werk te stellen – althans serieus proberen te doen – wat God van ons verwacht in ons gezin, onze seksuele relaties, ons zakendoen en op elk gebied in het leven. Waarom?
Luister naar wat God geïnspireerd heeft om voor ons welzijn op te schrijven:
– “Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heer, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen”.
– “De Heer zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt”.
– “De Heer zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. De Heer zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hartDeut.28: 15, 22, 27-28.
Epidemische ziekten vormen duidelijk een middel dat door God gebruikt wordt om ongehoorzame mensen te straffen.
Inderdaad zal God de wereld al deze dingen aandoen, inclusief de moderne afstammelingen van Israël, tenzij wij met diep, hartgrondig berouw naar God terugkeren op een manier zoals maar weinig mensen ooit gedaan hebben.
Wij gaan vreselijke tijden tegemoet. Wij hebben het niet over iets, dat ergens achteraf gebeurt. Wij spreken over de meest omvangrijke ingreep – gebeurtenis na gebeurtenis – door de Schepper in de geschiedenis van deze aarde.
Niets in het verleden kan zelfs in de verste verte hiermee vergeleken worden.
Begrijpt u het gigantische effect dat deze gebeurtenissen op uw leven zullen hebben en op alles wat u kent en ooit gekend heeft?

Luister! God probeert uw aandacht te trekken.
Deze spoedig komende gebeurtenissen zijn werkelijk. Zij zullen gebeuren.
Geloof mij niet, maar geloof wat in uw H.Schrift geschreven staat.
Sla uw Boek -wat niet afgestoft ergens in een vergeten bureaulade ligt- open en bewijs het. Op die wijze zult u God leren kennen.
U dient God te kennen om in deze komende tijd Zijn bescherming te ontvangen.
Nogmaals, deze komende gebeurtenissen zullen niet in eerste instantie plaatsvinden ergens ver weg in Afrika, Azië of zo. Epidemische ziekten zullen Europa, Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Nieuw Zeeland en Australië beginnen te treffen op een ergere manier dan ze ooit in onze hele geschiedenis hebben gedaan.

5.]. De opkomst van agressieve fundamentalistische groeperingen.
De H. Schrift voorspelt tevens dat er in de eindtijd in Noord Afrika of het Midden-Oosten een charismatische persoon zal opstaan, die in staat zal zijn om een machtig blok van volkeren te verenigen, uit te rusten en te leiden, waarbij Egypte een sleutelrol zal spelen.

– “Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken” …
– “Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten [Ethiopiërs] zullen in zijn voetstappen tredenDaniël 11:40, 42-43.
Dit is een goed voorbeeld waarom u dagelijks de kranten dient te lezen.
Het lezen van het nieuws òf het nu via internet is òf op andere wijze zal zeer interessant worden als u Bijbelprofetie begrijpt.
U zult van nu af beginnen te begrijpen wat de betekenis is van de massale wapenaankopen door landen uit het Midden-Oosten bij wapen-producerende landen als Noord-Korea, China, Rusland, Oost-Europa en de Verenigde Staten.
Op dit ogenblik wordt de hele Islamitische wereld in het Midden-Oosten en Noord Afrika omgeven door een golf van opnieuw oplevend Islamitisch fundamentalisme – I.S. en verwante organisaties  zijn niet uitgeroeid [zoals Reuter u doet geloven], het heeft zich verspreid.
Islamitische fundamentalistische rebellen, gefinancierd door schurkenstaten en terroristische organisaties, proberen de gematigde, naar het westen neigende seculiere regeringen, die op dit moment aan de macht zijn, te destabiliseren; ze trachten deze te vervangen door een verenigd, weer tot leven gebracht Islamitisch kalifaat[-rijk – de geprofeteerde “… koning van het zuiden …” Daniël 11:40. De uiteindelijke leider over deze opnieuw versterkte Moslimnaties zal een geweldig machtige religieus-politieke valse messias of Mahdi zijn, die zijn macht zal ontlenen aan een statenbond van die landen. Hij zal de sleutelgebeurtenissen uitlokken, zoals opgeschreven in Daniël 11, die moeten plaatsvinden vóór de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde.
Midden-Oosten analist Michael Slackman constateerde:
Van Caïro tot Rabat, Marokko, tot Ryaad, Saoedi-Arabië, heeft de orde die opkwam na WO II – lang gewend aan het aanmoedigen van binnenlandse woede tegen Israël – haar invloed en grip zien betwist worden in de golf van instabiliteit die het Midden-Oosten overspoelde.
Dat viel ongeveer samen met de opkomst van de oproer in Irak. Deze regio wordt al lang bepaald door conflict, en leiders zijn niet bang macht te gebruiken om oppositie neer te slaan.
Maar het huidige niveau van instabiliteit heeft hen van kracht beroofd. Ze zullen niet spoedig omvergeworpen worden, niet zolang zij stevige controle over hun veiligheidsoperaties houden. Maar ze zien zichzelf genoodzaakt om te strijden voor de handhaving van stabiliteit en geloofwaardigheid, zeiden politieke analisten. ‘De heersende regimes kunnen de invloed die Islamistische bewegingen in hun landen hebben niet negeren of van tafel vegen’, zei Amal Abdel-Gawwad die leiding geeft aan de eenheid Internationale Relaties aan het Ahram Centrum voor Politieke en Strategische Studies in Caïro. Het zelfvertrouwen van de Islamisten heeft een oppepper gekregen door grote en kleine gebeurtenissen – de bezetting van Irak, de oorlog van Israël met Hezbollah, de ondersteuning van Israël door de Verenigde Staten in die oorlog, Deense cartoons waarin de profeet Mohammed op satirische wijze aangevallen werd, en heel recent commentaren met betrekking tot de Islam door paus Benedictus XVI
” [“Islamists’ Rise Imperils Mideast’s Order,” New York Times, 18 september 2006].
Denkt u dat fanatieke moslims geen nucleaire of biologische wapens zullen gebruiken? U kunt beter geloven, dat ze het wel zullen doen.
En de profetie van de H. Schrift laat zien hoe dit zich zal ontwikkelen. Deze grote charismatische Mahdi [messias] zal de krachten van de Islam bundelen in een laatste jihad [heilige oorlog] tegen de moreel corrupte landen van het westen, wier religie, levensstijl en waarden een dodelijke bedreiging betekenen voor de islamitische droom.
Hij zal zich aangemoedigd voelen om de Europese Unie uit te dagen of aan te vallen. Dit zal de wrede “koning van het noorden” tergen en de legers van de “koning van het zuiden” zullen totaal vernietigd worden door deze Europese macht. “… En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen …Daniël 11: 40. en het Midden-Oosten, inclusief het Heilig Land, overnemen Daniël 11: 41-42.
De koning van de noordelijke legers zal beslag leggen op de reusachtige oliereserves in de regio Daniël 11: 43.
Getuige te zijn van deze spoedig komende gebeurtenissen zal vreselijk zijn.
De “koning van het noorden”, een toekomstige machtige dynamische Europese leider, vergelijkbaar met Napoleon of Hitler, zal krachtig reageren met een blitzkrieg-vergelding.
Dit dramatisch militaire antwoord aan de koning van het zuiden zal een reeks van andere gebeurtenissen in gang zetten.
Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen” Daniël 11: 31.
Zoals deze tweeledige profetie laat zien, zal er aan het einde van dit tijdperk in Jeruzalem een tempel of een speciaal altaar zijn. De priesters van de Aäron-familie zullen weer de dagelijkse dieroffers brengen, zoals in het Oude Testament voorgeschreven, totdat er een grote militaire macht arriveert en daar de zogenoemde gruwel der verwoesting plaatst.
De beschrijving gaat verder: “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijdDaniël 12: 1.
Dit gaat over de volken van Amerika, van het Britse Gemenebest en de Joden. De grote moslim-koning van het zuiden zal een oorlog veroorzaken en de Europese koning van het noorden zal een groot deel van het Midden-Oosten veroveren. Deze koning van het noorden zal eveneens naar het westen trekken en heeft het gemunt op Gods volk aan het begin van de grote verdrukking.
Dit is dezelfde tijd die Jezus beschreef : “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zalMatth.  24: 21.
We dienen ons te realiseren waar al deze dingen toe zullen leiden en hoe ze ons leven zullen beïnvloeden – uw leven, uw familie, uw kinderen, uw veilige baan en uw toekomst.

6.]. De Europese Unie streeft naar de eerste plaats in de wereld
Let op Europa [= “zonsondergang”]!
Openbaring 13 beschrijft de opleving van een grote militaire macht.
De symbolische taal die de apostel Johannes gebruikte – over een fantastisch beest dat uit de zee opkomt en zeven hoofden en tien horens heeft – beschrijft een terugkerend, kwaadaardig politiek systeem, dat de volken van de westerse beschaving en via deze, de hele wereld, zwaar heeft onderdrukt en sterk beïnvloed.
De zeven hoofden stellen zeven afzonderlijke oplevingen van dit kwaadaardige rijk over een lange tijdsperiode voor. De tien horens stellen de tien leiders [koningen] voor van de naties, waaruit deze goddeloze federatie, welke allereerst tegen Gods heiligen zal vechten, zal bestaan.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volkOpenb.13: 7.
Deze tien leiders zullen ook vechten tegen Christus Zelf bij Zijn terugkeer!
En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heer der heerscharen is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigenOpenb.  17:12-14.
Deze laatste zevende opleving zal dezelfde vorm hebben als de huidige Europese Unie – tien verschillende landen of groepen van landen zullen door tien verschillende koningen of presidenten vertegenwoordigd worden.
Deze tien staatshoofden zullen “met het beest één uur koninklijke macht … ontvangenOpenb.  17:12. Met andere woorden, zij zullen voor een zeer korte tijd met de laatste gelijksoortige Hitler regeren.
Dat is schokkend!
De H. Schrift bespreekt een heel kwaadaardig rijk, dat nog moet opkomen – niet een of andere politieke macht ergens ver terug in de geschiedenis. Het leven in de toekomst zal niet vriendelijker en rustiger zijn. Dit laatste systeem wordt voor onze ogen ontvouwd, het ligt vlak voor onze neus en de mannen en vrouwen in deze onderdrukkende regering zullen letterlijk tegen Jezus Christus vechten bij Zijn komst!

Op het ogenblik leven wij in een onstabiele overgangstijd in de wereldgeschiedenis. Belangrijke veranderingen zijn in Europa begonnen.
Meer dan 40 jaar geleden merkte president Lyndon B. Johnson van de VS op: “Europa kent sinds 1945 vrede. Maar het is een rusteloze vrede die overschaduwd wordt door de dreiging van geweld
Nu, met de Koude oorlog achter ons en de Berlijnse Muur een vervagende herinnering, maakt Europa voortgang naar een eenwording die voor de meesten onwaarschijnlijk zou hebben geleken op die dag in maart 1957 toen Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux-landen het Verdrag van Rome ondertekenden, waarmee de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. Condoleezza Rice, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur in de regering van president George W. Bush van de VS, verklaarde in de juli/augustus uitgave van het blad Foreign Affairs:
Het doel van een Europa als één geheel, in vrijheid en vrede is heel dichtbij zijn voltooiing. De Verenigde Staten verwelkomt een sterk, verenigd en samenhangend Europa. Er is geen twijfel mogelijk dat de Europese Unie een voortreffelijk anker is geweest voor de democratische evolutie van Oost-Europa na de Koude Oorlog.”
Toch vormt “een sterk, verenigd en samenhangend” Europa een economische bedreiging voor de economie van de VS.
Schrijver Carter Dougherty wees hierop ter gelegenheid van de tienjarige herdenking van de Europese Centrale Bank toen hij zei: “Parijs, Lissabon, Madrid, Rome en Berlijn waren stuk voor stuk op enig moment de politieke en economische hoofdstad van een imperium, even machtig als New York en Washington bij elkaar. En ze hebben slechts een klein deel van hun soevereiniteit afgestaan voor een gemeenschappelijke munt … de Euro is de munteenheid van 15 landen en 320 miljoen mensen, en de meest goudgerande investering die te vinden is in de huidige tumultueuze wereldeconomie” [“An Impossible Dream, the Euro Finds Its Way”/ “Een onmogelijke droom, de Euro vindt zijn weg, New York Times, 3 juni 2008].

Een van de belangrijkste kenmerken van deze Europese federale unie, omschreven in de H.Schrift als “het grote Babylon”, is zijn enorme aantrekkelijke economische voorspoed en rijkdom. Materiële goederen zullen overvloedig aanwezig zijn voor degenen die meewerken en zich onderwerpen aan “Babylon”.
De H.Schrift zegt over deze komende, goddeloze federale unie: “Want van de wijn van de toorn [of: hartstocht] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden zijn door de krachtvan haar losbandig levenOpenb.18: 3.
De mensheid zal verleid worden door één van de oudste valse afgoden – het gouden kalf van materialisme en plezier.
Openbaring 18:12-13 geeft een gedeeltelijke opsomming van de goederen die in “Babylon” verhandeld worden.
Aan het einde van vers 13 staat: “… en lichamen en zielen van mensen”.
De originele Griekse tekst spreekt niet alleen over levende mensen die als slaven worden verkocht [wat zien we in Lybië verhandeld worden, slaven?!!], maar ook over de dode lichamen van mensen [vanwege hun organen].
In het Derde Rijk van Hitler werden menselijke lichamen verkocht. Gouden tandvullingen werden uit de monden van de slachtoffers van de gaskamers gehaald om te worden omgesmolten tot goudstaven. Huid werd gebruikt voor lampenkappen. Haar werd gebruikt als kussenvulling en voor het maken van stof.
Kan dit opnieuw gebeuren?
Dit precies wat er gebeurde in wat beschouwd werd als het meest ontwikkelde en beschaafde land op aarde – Duitsland!
Dat was het land met in verhouding het grootste aantal academisch gevormde personen in vergelijking met andere volken op aarde.
Denk niet, dat deze dingen niet opnieuw kunnen gebeuren!
God zegt dat deze dingen zullen gebeuren. Er zal een opleving van een boosaardig rijk komen met eenzelfde geest als het heidense Romeinse Rijk.
Het zal Gods Volk en Zijn Woord haten.
Midden 2008 waren er 27 naties verbonden met de Europese Unie. Toch heeft de H. Schrift het over “tien” naties of groepen van naties die samen de laatste “beest”-macht vormen.
We kunnen dus verwachten dat oude grenzen verlegd gaan worden of
sommige van de huidige leden de EU zullen verlaten. Aangezien EU wetgeving van alle 27 naties vereist om bepaalde belangrijke beleidsdocumenten te ratificeren welke meer macht zouden verleggen van individuele naties naar het EU hoofdkwartier in Brussel, België, heeft het verzet van verscheidene sleutelstaten tot dusver de meest krachtige pleitbezorgers van Europese eenheid voor een probleem geplaatst.
Frankrijk, Groot-Brittannië [voor de Brexit], Ierland en Nederland hebben allemaal op enig moment verzuimd om voor de EU vitale voorstellen tot eenwording te bekrachtigen. De Brexit begint z’n beslag te krijgen, wie volgt, blijven we inderdaad met 10 naties of groepen naties over?
Dit heeft weer sommige EU pleitbezorgers ertoe geleid om een twee snelheden Europa voor te stellen, waarbij Duitsland en andere belangrijke naties een binnenkern van EU leden vormen met hechtere economische, militaire en politieke samenwerking dan andere EU naties die wantrouwig blijven.
Wij zullen de ernst van de tijden waarin wij leven dienen te begrijpen.
Een nieuwe wereldorde staat op het punt te tevoorschijn te komen.
Zal de huidige Europese Unie zich omvormen tot “het Grote Babylon”?
Wees waakzaam!
De Profetieën zullen vervuld worden voordat Christus terugkeert – dat is waar het om draait.
Een doorslaggevende factor die essentieel is voor de vorming van “het Grote Babylon” ontbreekt nu nog in het geheel. Alle ontzagwekkende wereldrijken uit het verleden werden geleid door charismatische, dynamische leiders, zoals Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, Karel de Grote, Justinianus, Julius Caesar, Alexander de Grote en Nebukadnezar.

Profeet Daniël

De H. Schrift geeft ons enige informatie over deze komende grote leider, die het politieke en militaire bestuur van “het Grote Babylon” op zich zal nemen.
Let op de tijd waarop deze profetie betrekking heef: “Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijdDaniël 11: 35.
De context van deze profetie is de eindtijd.
Het is ook belangrijk er op te wijzen dat veel profetieën tweeledig zijn. Dat wil zeggen dat er één voorlopige vervulling van een profetie in de oudheid is geweest en dat er nog een toekomstige vervulling van dat Schriftgedeelte zal komen.
In dit hoofdstuk van Daniël leren wij dat er nog een krachtige leider op het wereldtoneel zal verschijnen. “Die koning”, die in Europa zal opkomen, “zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken …Daniël 11: 36.
Sommige Theologie-studenten veronderstellen dat dit gaat over de grote valse profeet in de eindtijd die er gelijktijdig met de opkomende politiek-militaire leider zal zijn. Er zullen inderdaad twee verschillende personen bij betrokken zijn. Vers 36 gaat echter over de leider met wereldlijke macht – de komende dictator – die een charmante vleier zal zijn, sluw, egoïstisch en meedogenloos.
Deze leider is bestemd om zich ook boven elke religieuze entiteit te verheffen.
Hij zal vol van zichzelf zijn.
Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeurenDaniël 11: 36.
God gebruikt boosaardige leiders, zoals de komende koning van het noorden om Zijn hypocriete volk te straffen, dat zegt dat het Hem vereert en Zijn naam op zijn geld drukt [Nederlanders en  Amerikanen], maar niet de dingen doet die Hij gebiedt. De toekomstige evenbeeld van Hitler zal Gods wraak uitvoeren, speciaal op de volken van Amerika en de Britse landen, omdat zij als naties Gods waarden hebben verworpen en voor zondig plezier en gemak hebben gekozen.
En u, mensenkind, zo zegt de Heer der Heerscharen over het land van Israël [waarvan de afstammelingen nu leven in de VS en de Britse landen en andere plaatsen]: Het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land. Nu is het einde er voor u, Ik zal Mijn toorn op u afsturen, u oordelen overeenkomstig uw wegen, u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien, Ik zal geen medelijden hebben, want Ik zal u uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten, dat Ik de Heer ben. Zo zegt de Heer der Heerscharen: Onheil op onheil! Zie, het komt eraan. Een einde is gekomen, het einde is gekomen, het ontwaakt tegen u! Zie, het komt eraan. De ondergang is over u gekomen, inwoner van het land, de tijd is gekomen, de dag van verwarring is nabij, en geen vreugdekreet weerklinkt van de bergen. Nu zal Ik binnenkort Mijn grimmigheid over u uitstorten, Mijn toorn tegen u ten uitvoer brengen. Ik zal u oordelen overeenkomstig uw wegen, en al uw gruweldaden vergelden. Ik zal niets ontzien, en geen medelijden hebben, Ik zal u overeenkomstig uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten dat Ik, de Heer, het ben Die slaat” Ezechiël 7: 2-9.
Deze komende koning van het noorden “… zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot makenDaniël 11: 37.
Deze verachtelijke politieke leider zal voor een tijd samenwerken met een vals kerksysteem, maar voelt zich persoonlijk niet aangetrokken tot de religieuze leerstellingen ervan en wil het alleen maar gebruiken om Macht te bereiken. Hij stelt zich erboven. Vanuit zijn enorme Ego tracht hij een god van zichzelf te maken.
En hij zal”, dit komende Hitler/Trump type, “de god van de vestingen”, of ook wel de god van krijgs- en schietvoorraden zoals sommige vertalingen weergeven, “in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarhedenDaniël 11: 38. Deze machtige persoon zal enorme hoeveelheden internationale middelen besteden aan de opbouw van zijn militaire machine. En hij zal zijn eigen macht en die militaire machine vereren. “En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloningDaniël 11: 39.
We zien hier de ontzagwekkende macht van een komend evenbeeld van Hitler en dat, zoals wij hebben uitgelegd, er uiteindelijk in Europa precies tien naties of groepen van naties met tien koningen of regeerders zullen zijn. Zij zullen hun macht en kracht voor een korte tijd aan deze komende dictator geven, vlak vóór de terugkomst van Christus. En, zoals vers 40 laat zien, zal dit Europese machtsblok ook tegen het Islamitische machtsblok van het zuiden optrekken en strijden.

7.]. Een machtig religieus figuur leidt een religieuze Opleving
Een van de duidelijke tekenen van de eindtijd, die het einde van dit huidige goddeloze tijdperk zal aankondigen, is de verschijning op het toneel van een grote valse religieuze leider, in de H.Schrift  de valse profeet” genoemd Openb.19: 19-21.
Deze religieuze leider zal een groot charisma bezitten en zal een krachtige invloed uitoefenen op een politieke macht – het spoedig komende beest 2Kron.16 & Openb.13, 17, 19.
Hij zal het lang voorspelde, invloedrijke hoofd van ‘een grote militante kerk’ in Europa zijn. Deze combinatie van persoonlijk charisma en ontzagwekkende macht om anderen te beïnvloeden zal een geweldig effect hebben op de toekomst van de naties van de westerse wereld.
Deze komende ‘valse religieuze leider’ – een leider, waarvan geprofeteerd is dat hij schrijlings op het beest [de herleving van een regeringsstelsel met gelijke kenmerken als die van het oude Heilige Roomse Rijk, welke een combinatie was van kerk en staat] in de eindtijd zit, wordt in de Profetie van de grootste profeet uit het Oude Testament beschreven.
Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel …” Let op, dit is een dochter van het oude Babylon. Er zal een soort modern Babylon verrijzen! “… zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën, Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoeligIsaiah 47: 1.
Wie dan is deze dame die in Jesaja 47 wordt genoemd?
De H. Schrift geeft ons een duidelijk antwoord. “Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën; want men zal u niet meer noemen: gebiedster van de koninkrijkenIsaiah 47: 5. Deze vrouw wordt “gebiedster [òf: “koningin”] van de koninkrijken” genoemd, omdat zij een overspelige politieke relatie heeft met en in feite heerst over een aanmerkelijk aantal verschillende koninkrijken of regeringen van deze wereld.
Laten wij nu doorlezen in deze belangrijke eindtijd-profetie:
Ik was zeer toornig op Mijn volkIsaiah 47: 6 zegt God.
Wie zijn Gods volk? Er zijn twee manieren waarop dit op een correcte manier begrepen kan worden: de ene is de Kerk van God, de andere is Gods fysieke volk Israël – “Alleen u [Israël] heb Ik gekend uit alle geslachten op de aardeAmos 3: 2.
Deze profetie is onmiskenbaar nationaal bedoeld en spreekt dus niet over Gods ware Kerk. Het is duidelijk dat hier wordt gesproken over de volken in de eindtijd die het moderne Israël vormen.
                           God zegt dus: “… Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw [het Babylonisch systeem] hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude [het oude volk Israël] maakte u uw juk zeer zwaarIsaiah 47: 6.
Let op het woord “juk”; dit is een juk van slavernij dat op ons wordt gelegd door de dochter van het oude Babylon.
U zei: Ik zal voor eeuwig gebiedster [òf “koningin”] zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen en u hebt niet aan het einde ervan gedachtIsaiah 47: 7.
En zo zal deze “gebiedster” of “koningin”, deze moderne vrouw, dit valse religieuze systeem, een juk leggen op Gods volk van het eerstgeboorterecht – degenen die hun ontzagwekkende nationale erfenissen van onze almachtige God hebben ontvangen.
God noemt deze vrouw een “koningin der koninkrijkenIsaiah 47: 5, die een “juk” Isaiah 47: 6. om de nek van Gods uitverkoren volk Israël legt en zegt dat deze Babylonische vrouw niet zal denken dat zij iets verschrikkelijks doet wanneer zij Gods volk kwelt.
Dan zegt Hij: “Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennenIsaiah 47: 8. “Maar”, zegt God, “deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschapIsaiah 47: 9.
Dat is wat God zegt! Maar waar wordt dit in de H. Schrift uitgelegd?
Hoe kunnen wij weten, dat dit een eindtijd-profetie is?

We gaan weer terug naar het boek Openbaring, waar Hij over ditzelfde systeem spreekt. God zegt: “want van de wijn van de toorn [of: hartstocht] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig levenOpenb.18: 3.
Een groot religieus-politiek handelssysteem!
Welnu, wat is dat handelssysteem?         “… Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten …Openb.18: 2.
Inderdaad, dit moderne Babylon, dat momenteel in het proces van wording is in Europa, zal een zeer ontwikkeld, rijk systeem zijn dat spoedig het grootste deel van Europa zal domineren. Maar het zal sterk beïnvloed worden door Satan!

Let op Gods waarschuwing aan Zijn volk:
“… Ga uit haar weg, Mijn volk …” Openb.18: 4.
Sommigen van Gods volk [zowel fysiek als geestelijk] zullen wonen in dit Babylonisch systeem – en krijgen het gebod: “… Ga uit haar weg … opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtighedenOpenb.18: 4,5.
Op deze manier zal het Babylonische systeem en het volk, dat
zich daarin bevindt, gewaarschuwd worden!
Let nu opOvereenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en
losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw.
Want in haar haart zegt zij
[dit moderne Babylon]:
Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zienOpenb.18: 7      Herinnert u zich nog deze woorden?
Dit is een direct citaat uit Jesaja 47. Toch zal modern Babylon deze woorden uitspreken!
Daarom zullen op één dag haar plagen komen [precies zoals God in Jesaja 47:9 zei]: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heer uw God, Die haar oordeeltOpenb.18: 8.
Maar eerst zullen de moderne afstammelingen van het oude Israël vernederd en gestraft worden door God via dit systeem. Deze mensen zullen gestraft worden zoals geen enkel ander volk ooit gestraft werd in de moderne historie, vanwege hun onloochenbare ongehoorzaamheid en gaan voor elke goddeloze gruwel.

7a.]. Een grote valse religieuze leider
De grote valse religieuze leider zal nu spoedig naar voren komen – in onze tijd!
Hij zal niet een paar honderd mensen misleiden – zoals bij David Koresh en zijn Branch Davidians sekte – maar met honderden miljoenen!
Inderdaad, profetie geeft aan, dat honderden miljoenen mensen misleid zullen worden!
Dat zal precies gebeuren vóórafgaand aan de komst van Christus.
De apostel Paulus schreef in een brief aangaande de tweede komst van Christus:
En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem …2Thess.2: 1.
Hij waarschuwt dan Gods volk “dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn2Thess.2: 2.
Sommigen schreven zelfs brieven voorwendend dat ze van Paulus waren. “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is2Thess.2: 3.
Het is duidelijk dat een grote valse religieuze leider naar voren zal komen voordat Christus naar deze aarde terugkeert. Wat zal de houding en werkwijze van deze grote valse profeet zijn?
De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet2Thess.2: 4.
Deze man zal bovennatuurlijke macht hebben om te misleiden!
Hij zal de mogelijkheid hebben om grote wonderen te verrichten, zoals het laten neerdalen van vuur uit de lucht Openb.13:13-14.

Zult u zo’n iemand, zo’n man volgen?
Of gaat u -van nu af aan- uw stoffige Bijbeltje, dat ergens in een hoekje weggestopt was, bestuderen om te begrijpen wàt de wereld allemaal te wachten staat?
En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werdOpenb.13: 14Vergis u niet, deze grote valse religieuze leider zal een enorme invloed hebben op de westerse wereld!
U dient op deze dingen te letten, zodat u niet door hem de spoedig komende grote valse profeet] of door iemand anders misleid of bedrogen zult worden!
… Pas op dat niemand u zal misleiden” Matth.24: 4.
Blijf alert! ………. Houdt uw ogen open!
Kijk uit naar een grote, charismatische valse religieuze leider – de valse profeet!
Hij zal net als de valse profeet uit het begin van het Nieuwe Testament, Simon Magus [“de tovenaar”, Hand.8: 9-11], honderden miljoenen mensen misleiden en laten geloven dat hij een grote dienaar van God is.
Als u Gods Woord kent – en gehoorzaamt – zult u niet één van die vele miljoenen zijn die door de spoedig komende valse profeet misleid zullen worden!

8.]. Het Evangelie van Gods Koninkrijk gepredikt aan alle Volkeren
De belangrijke profetie op de berg van Jezus Christus is van wezenlijk belang voor het begrijpen van toekomstige gebeurtenissen.
De discipelen vroegen aan onze Heer, Jezus Christus:
“… Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?Matth.24: 3.
Zoals wij gezien hebben waarschuwde Jezus hen eerst voor valse profeten, oorlogen en geruchten van oorlogen, die zouden leiden tot een wereldoorlog, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen en Jezus zei:
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeënMatth.24: 8.
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking …” Matth.24: 9.
De komende Grote Verdrukking zal zowel de Kerk van God als nationaal Israël treffen.
en [zij zullen] u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn NaamMatth.24: 9. Dit vers is zeer veelbetekenend, omdat het in feite zegt, dat Gods ware Kerk en Werk bekend zullen zijn bij alle volken.
Mensen kunnen deze niet haten, tenzij zij deze kennen, nietwaar?
Zij zullen het ware Werk van God haten, omdat zij de gebrachte boodschap zullen haten.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig [behouden] wordenMatth.24: 13.
Het einde waarvan?
Wel, ongetwijfeld het einde van onze individuele fysieke levens, maar dit is ook van toepassing op degenen die aan het einde van dit tijdperk leven.
Met deze verklaring wilde Jezus het einde bekendmaken van 6000 jaar menselijke ervaring en zonde onder de invloed van Satan de duivel dat aangekondigd wordt door de tweede komst van Christus als Koning der koningen en Heer der heren.
Onze Heer Jezus Christus noemt nog een ander teken dat moet gebeuren vóór Zijn tweede komst – en dat gebeurt op dit moment. “En dit Evangelie van het Koninkrijk …” – het goede nieuws van het komende koninkrijk of wereldwijde regering van God gebaseerd op Gods wetten – “… zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken …Matth.24: 14.

Dit Evangelie is goed nieuws, maar het bevat een waarschuwing.
Elk volk op aarde, niet slechts een enkel, zal hierover horen als een “getuigenis”, niet om hen te bekeren, maar als een bekendmaking van Gods toekomstige bedoelingen.

Dit is niet de tijd dat God iedereen tracht te bekeren zoals vele dienaren die nu de wereld proberen te redden u willen laten geloven!
God loopt niet rond als een eenzame hond die kwispelstaartend hoopt dat iemand hem aandacht geeft. Door zijn zonden heeft ‘
de mens zich’ van God afgesneden Isaiah 59: 1-2.
Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dagJohn.6: 44.
Dit is de énige manier waarop iemand tot God kan komen.
Gods Kerk verkondigt het Evangelie en legt getuigenis af aan de mensheid, zodat degenen, die willen, Hem kunnen zoeken.
De personen van wie het verstand ‘door God’ geopend wordt ontvangen begrip.
U leest nu een deel van Gods “getuigenis”!

9.]. Geloof wordt weer een kwestie van leven of dood
Let op!
Vervolging van Christenen en de Kerk van God, die de geboden van God onderhoudenOpenb.12: 17;14: 12.

Mattheüs, Frans Hals

Onze Heer en Verlosser zei: “Dan zullen zij u overleveren … en u doden …Matth.24: 9.
Hier spreekt Hij tot Zijn volk, Zijn oprechte volgelingen.
De apostel Johannes gaf de Kerk en iedereen die -z’n stoffige Bijbeltje- leest
een test om te bepalen wie een bonafide Christen is en wie zich slechts als zodanig voordoet.
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt,
is een leugenaar en in hem is de waarheid niet
1John.2: 3-4.

Het zijn deze Christenen die zich aan het Gebod houden, die vervolgd zullen worden.
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn NaamMatth.24: 9.
Jezus voorzag duidelijk dat de wereld gedurende de eindtijd vol religieuze verwarring zou zijn.
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleidenMatth.24: 11.
Slechts enkelen schijnen het te begrijpen; alleen degenen die door God geroepen zijn.
Het resultaat zal te zien zijn aan deze geestelijke blindheid en verwarring: “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillenMatth.24: 12.
Aan het einde zal er dus wijdverspreide chaos en wetteloosheid zijn.
En God zegt dat een groot deel teruggebracht kan worden tot de valse leringen en religieuze verwarring van een Babylon van denominaties en religies.
Gods volk zal op de tijd van het einde vervolgd worden net zoals de vroege Christenen wrede aanvallen moesten ondergaan. “Als de wereld u haat”, zei Christus tegen zijn getrouwe volgelingen – en dit is zeker van toepassing op ons als Zijn volgelingen van vandaag
– “Weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld uJohn.15: 18-19.
Deze huidige samenleving om ons heen zal in toenemende mate vijandig staan ten opzichte van Gods volk en de morele normen waarbij zij leven!
De politieke, zakelijke, media, culturele en religieuze elites zullen zich veroordeeld voelen door de ware Kerk van God, die geen compromis zal sluiten met betrekking tot Gods Woord.
Gods Kerk zal [in Brussel, de hoofdstad van het moderne Babylon] politiek incorrect zijn.
Deze wereld zal zich schuldig voelen.

Hoe staat het met u?
Indien het Woord van God enige Waarheid aan u openbaart, die misschien ongerieflijk, lastig of persoonlijk of financieel kostbaar is – wat zou uw reactie dan zijn?
Zou u boos worden op God, omdat Hij zich met u bemoeit?
God zegt dat Hij het recht heeft om u te zeggen wat goed of verkeerd is op de meest gevoelige terreinen van uw leven.
Sommige mensen zullen zelfs in woede beginnen te spugen bij de gedachte alleen al dat Iemand anders Zijn waarden aan hen probeert op te leggen!
En zij zullen dit niet fijn vinden. Alle dieren en mensen knipperen met hun ogen wanneer zij plotseling blootgesteld worden aan licht als zij in het donker zijn geweest.
Zij houden niet van dat heldere licht. Zo gaat dat ook met ‘het Licht van de Waarheid’.
Onze Heer en Verlosser zei immers:
Herinner u het Woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemenJohn.15: 20.
Hielden de religieuze en politieke autoriteiten in de tijd van Jezus zich aan Zijn Woord? Neen, dat deden zij niet. In plaats daarvan kruisigden zij Hem.
Maar onze Heer ging verder:
Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat
zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft
John.15: 21.

10.]. Een crisis treft Jeruzalem
Let op!
De huidige staat Israël, bewoond door de afstammelingen van de Bijbelse stam Juda [plus een belangrijk gedeelte van de overgeblevenen van Levi en Benjamin], zal ernstige militaire verliezen lijden, waarbij een deel van haar gebied zal worden bezet door vijanden, net vóórafgaand aan de tweede komst van Christus.
Dit is van zeer groot belang!
Vele studenten van Bijbelprofetie verklaren dat in 1948 de grote hereniging van Israël in het Heilig Land en de uiteindelijke oprichting van de natie Israël plaatsvond.
Dat is absoluut verkeerd gedacht! Dat was slechts een voorbode, een kleine voorloper van de gigantische hereniging van het overblijfsel van alle twaalf stammen van Israël die nog moet gebeuren. Intussen zal het zwaar in het nauw gedreven Joodse volk in Israël opnieuw worden aangevallen en verslagen.
Dit is een moeilijk te verteren boodschap, maar de H.Schrift maakt dat opnieuw overduidelijk.
Zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidense volkeren verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stadZach.14: 1-2.

Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidense volkeren bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidense volkeren verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinkenJoël 3: 1-3.
Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij isLuc.21: 20.
Jeruzalem werd in de afgelopen jaren gedeeltelijk omsingeld door legers, maar wij zullen Jeruzalem geheel omsingeld zien door legers.
Let op deze Profetie:
Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen …Luc.21: 21. Degenen die op God vertrouwen, degenen die in Christus geloven, degenen die ware Christenen zijn, zullen begrijpen wat ze moeten doen wanneer deze dingen gebeuren, omdat zij deze verschillende tekenen, die Jezus gaf, hebben bestudeerd.
Zij hebben gewaakt en gebeden. Zij zullen naar de bergen vluchten.
“Laten dan … wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van wraak …” Luc.21: 20,21.
Jeruzalem, de politieke en emotionele hoofdstad van Israël, zal in de toekomst dus onder de voet gelopen worden door haar vijanden, totdat Christus terugkeert en tegen de aanvallende landen strijdt Zach.14: 3.
Opnieuw zal de stad van profeten, koningen en de Messias verslagen worden en vreselijk gestraft. Deze belangrijke gebeurtenis in het profetische eindtijd-scenario zal nog getuige zijn van verdere wandaden.

11.]. De gruwel der verwoesting
Wanneer de stad Jeruzalem is aangevallen en veroverd, zal de vreemde bezettingsmacht beginnen met wat de H.Schrift de gruwel der verwoesting noemt.
Wat is dat?
Jezus Christus beschrijft deze “gruwel van de verwoesting” in Mattheüs 24:15-20.
Beginnend met vers 15: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting [een walgelijke verontreiniging], waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats . . . . . . . . . . laten dan zij die in Judea [tegenwoordig bekend als de moderne staat Israël] zijn, vluchten naar de bergenMattheüs 24:16.
De mensen in Judea wordt opgedragen naar de bergen te vluchten, zodra zij deze verschrikkelijke gruwel der verwoesting zien.
Profetie voorspelt dat Jeruzalem opnieuw omsingeld zal worden door legers Zach.12: 2 en een afgodsbeeld op een heilige plaats opgericht zal worden.
Onze Heer en Verlosser, Jezus Christus waarschuwt diegenen
die trouw zijn om direct te vluchten, wanneer deze heiligschennis plaatsvindt.
Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halenMatth.24:17-18.
Met andere woorden, maak dat je wegkomt, u dient onmiddellijk weg zien te komen wanneer u dit ziet gebeuren, want als u wacht, zal het te laat zijn om veilig te vluchten.
Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat [Gods volk zal de sabbat houden]” Matth.24:19-20.
Er bestaat een historische parallel met deze omverwerping van Jeruzalem in de eindtijd en de oprichting van een afgodisch voorwerp op de Tempelberg in Jeruzalem. In de tijd van Antiochus Epiphanes, ongeveer 160 jaar voor de eerste komst van Christus, offerden heidense Seleucidische Grieken varkens op het altaar van God.
Er was een standbeeld van Zeus, de voornaamste Griekse God, opgericht.
Iets dergelijks zal opnieuw gebeuren. Wij leven in een tijd die lijkt op de stilte voor een dreigende, verwoestende storm.
Wanneer u in 1935 een Jood was geweest in Duitsland, zou u dan alert zijn geweest op de toekomstige bestemming van uw volk?
Zou u dan passende maatregelen genomen hebben om de levens van uw familieleden te redden? U dient aandacht te schenken aan wat er in de wereld gebeurt!
De kosten voor onwetendheid, laksheid of een trage houding zullen extreem hoog zijn.
Het is opmerkelijk dat een belangrijke implicatie van Mattheüs 24:15 is dat er weer dierenoffers op een altaar op de Tempelberg in Jeruzalem gewijd aan de God van Abraham, Isaäc en Jaäcob [Israël] gebracht zullen worden!
Een ander vers, dat dit bevestigt, verklaart: “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn …” Daniël 12: 11.
Omdat er voorspeld is dat er een offerplaats zal zijn, vragen velen zich af of er een grote tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem. Men kan zich ook voorstellen dat er alleen maar een altaar zal worden opgericht, zoals
ook gebeurde toen de Joden van hun ballingschap in Babylon terugkeerden Ezra 3: 2.
Let hierop in het wereldnieuws op uw tv, iPod òf  iPad.
Profetie laat duidelijk zien dat de Joden opnieuw zullen offeren in Jeruzalem.
Het is nog niet duidelijk of het in een tempel of op een eenvoudig altaar zal zijn.
De Joden – denk aan de Zesdaagse Oorlog – handelen snel en onverschrokken  wanneer zij iets dringend noodzakelijk achten.
Vanaf de tijd dat de dagelijkse offers voor God worden gestopt door een vreemde agressor [mogelijk door de komende koning van het noorden] en de gruwel der verwoesting wordt opgericht – “… zijn het duizend tweehonderdnegentig dagenDaniël 12: 11.
Dit vers bespreekt een bepaalde tijdsperiode na de gruwel der verwoesting tot het einde van deze huidige beschaving, wanneer Christus naar deze aarde terugkeert als Koning der koningen om een echte nieuwe wereldorde, het Koninkrijk van God, in te leiden.
Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar u, zei God tegen Daniël “ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagenDaniël 12: 12-13.
Met andere woorden, Daniël zou zelf de vervulling van de profetieën die hij onder Gods inspiratie schreef niet zien. Daniël diende zijn levensdagen te hebben beëindigd en te sterven zonder de geïnspireerde profetie, die hij diende op te schrijven, begrepen te hebben.
Maar vandaag de dag kunnen wij de woorden van Daniël lezen, horen en begrijpen, wanneer wij maar met God beginnen te wandelen en deze dingen grondig gaan bestuderen.
Wij dienen ons te realiseren, dat wij in belangrijke tijden leven, waarin al deze dingen op het punt staan te gebeuren. Laat dat ons motiveren om -‘dat stoffige Bijbeltje’- werkelijk te gaan bestuderen. En het meest belangrijke van alles is, laten we -in Godsnaam- onze God in alle dingen gaan gehoorzamen!
Kinderen, slaat acht op m’n wijsheid, neig uw oor naar mijn verstandigheid, om bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis bewarenSpr.5: 1 ev.

12. De ineenstorting van de engelstalige volkeren – De grote verdrukking.
Let op het verval en de uiteindelijke onderwerping van de Engelssprekende naties door hun vijanden vóór de glorierijke tweede komst van Jezus Christus om Zijn Koninkrijk te vestigen!
De kinderen op de lagere scholen leren al Engels als tweede taal, nog een kleine periode en zij kennen hun moedertaal niet meer, de globalisering neemt hand over hand toe – straks weet je niet meer of je met robotten of mensen te doen hebt. De terminologie van de H. Schrift voor deze gebeurtenis is de grote verdrukking.
Uw stoffige Bijbeltje openbaart dat de ergste, meest onbeschrijflijk verschrikkelijke tijd in de hele geschiedenis van deze planeet spoedig zal aanbreken. Deze verschrikkelijke tijd [de grote verdrukking] wordt ook “een tijd van benauwdheid voor Jaäcob” genoemd.
“ . . . . . Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jaäcob; maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heer der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Heer, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal  Jer.30: 7-9.
Je durft je kind toch geen ‘David’ [‘geliefde, lieveling, vriend’] meer te noemen
Het zal zo’n afschuwelijke tijd zijn dat de vernietiging en de volkerenmoord van de Tweede Wereldoorlog daarbij vergeleken niet veel zullen voorstellen!

Laten we daarom de verzen van de H. Schrift onderzoeken die over deze dramatische wijziging in de machtsstructuur van de wereld gaan – die als een krachtige stalen valklem plotseling over een nietsvermoedende wereld zal vallen! De meesten van ons zullen leven en deze rampzalige tijden meemaken of wij het ons realiseren of niet.
“ . . . . . Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volkLuc.21: 23.
Wanneer u deze profetie werkelijk begrijpt, kunt u inzien dat Jezus Christus, onze Heer hier sprak over de nationale landen van niet alleen de Joden, maar ook van de andere moderne afstammelingen van het vroegere volk Israël – onder wie de Amerikaanse, Britse en andere Noordwest-Europese afstammelingen.

Lees deze zelfde profetie in een parallelle beschrijving in Mattheüs:
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden [d.i. overleven]; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort wordenMatth.24: 21-22.

In het verleden was het niet mogelijk om al het menselijk leven op deze aarde uit te roeien. Bij een verwoestende oorlog in Europa of in het Midden-Oosten bleven er nog steeds miljoenen mensen ergens anders in de wereld zoals in Afrika, Azië, Australië of Noord- en Zuid-Amerika buiten schot.
Maar Onze Heer en Verlosser Jezus Christus profeteerde over een unieke tijd in de geschiedenis van de mensheid. Geen enkel land kan zich veilig wanen voor de totale vernietiging, die nu mogelijk is door thermonucleaire [d.i. door kernfusie] oorlogvoering!
In de jaren 1950 werd het definitief mogelijk om al het menselijk leven van deze planeet af te blazen. Gedurende de laatste helft van deze eeuw hebben wij ons vermogen om de aarde vele malen te vernietigen vermenigvuldigd. Wetenschappers vertellen ons vandaag dat wij nu al het menselijk leven tenminste 20 keer van deze aarde kunnen wegvagen!
Christus beschreef onze tegenwoordige tijd! Geen enkel Romeins leger uit de tijd van Onze Heer zou ooit kunnen opscheppen over zo’n moorddadige kracht.

Dit is wat de profeet Jeremia zei over deze zelfde tijd:
Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël [wiens moderne afstammelingen o.a. zijn Amerika, Groot-Britannië en andere naties van Noordwest Europa] en tot Juda . . . . . . . . . . Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot [Jeremia profeteerde onder inspiratie] er is er geen als hij . . . . . . . . . .” Jer.30: 4-7.
Er is nog nooit een tijd van benauwdheid als deze in de menselijke geschiedenis geweest.
Op wie heeft deze vreselijke verdrukking betrekking? Het is de “tijd van benauwdheid voor JaäcobJer.30: 7.
Het zal een tijd van ongeëvenaarde grote benauwdheid en verdrukking zijn. Er kunnen geen twee perioden als deze zijn. Het gaat om dezelfde tijd zoals deze in Mattheüs 24:21, in Markus 13 en Lukas 21 wordt beschreven als [grote] verdrukking en in Ezechiel 36, Jeremia 30, Daniël 12 en elders als tijd van benauwdheid.
Het is de tijd van Gods tussenkomst om Zijn gekozen volk te kastijden.
Toch zegt God, sprekend over die smartelijke tijd van benauwdheid:
“… maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken …” Jer.30: 11.
Hij zal ons mensengeslacht dus niet volledig vernietigen, maar Hij zal ons streng straffen – om ons tot in het diepste van ons wezen wakker te schudden.
Hij zal Zijn volk corrigeren en nederig maken, om hen wakker te schudden voordat het te laat is!
Deze ongekend moeilijke tijd zal op de eerste plaats direct gericht zijn tegen de Amerikanen en volken van het Britse Gemenebest, maar de andere hedendaagse afstammelingen van Israël zullen ook problemen krijgen.

Maar waarom tegen onze volken?
Omdat de Amerikaanse en Britse volken als de afstammelingen van de patriarch Jozef de ontvangers zijn geweest van Gods enorme eerstgeboorterecht-beloften.
      Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron; zijn takken stijgen boven de muur uit; de boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend,  maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de handen van de Machtige van Jaäcob, daar de Steenrots van Israël zijn herder is; door de God van uw vaderen, die u zal helpen, en de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen uit de Hemelen van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders“ Genesis 49: 22-26.
In Gods ogen brengen zegeningen ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Wij zijn geen favoriete natie of troetelvolk, maar wij zijn door God gekozen voor een zeer speciaal doel.
Helaas hebben wij gefaald om dat doel te vervullen.
Laten we daarom begrijpen wat er zal gebeuren en waarom.
En dan zal aan de hemel het Teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote Kracht en HeerlijkheidMatth.24: 30.
Dat de almachtige God die grote dag zal mogen bespoedigen!

De Amerikanen en afstammelingen van het Britse Gemenebest zijn de afgelopen 200 jaar boven alle volken op aarde materieel gezegend.
Gedurende iets meer dan 200 jaar hebben de Engelstalige volkeren macht uitgeoefend, die de strijdlustige, agressieve naties – de Centrale mogendheden in de Eerste Wereldoorlog en de geallieerde As-mogendheden in de Tweede Wereldoorlog – tegenwerkte. In de afgelopen eeuw hebben de Engelstalige volken tweemaal een strijdende wereld hersteld tot een zekere mate van vrede en veiligheid. Ondanks dat hebben de meeste westerlingen, Amerikanen, Europeanen, waaronder de Britten zich individueel van de ware God afgekeerd.
Op z’n hoogst blijven zij de Heer onoprecht, schijnheilig, slechts met de mond loven.
Maar Hij antwoordde hun: terecht heeft Isaiah over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen, die geboden van mensen zijnMarc.7: 6-7.
Er zijn talrijke einde-van-de-tijd profetieën die aan de Amerikaanse en Britse volken precies datgene openbaren wat de almachtige God zegt dat hen zal overkomen – wanneer zij zich niet afkeren van hun eigenzinnige weg van ongehoorzaamheid aan Hem en Zijn geboden.


De cruciale OudTestamentische Profetie
De sleutelverzen om de profetie van de eindtijd te begrijpen worden gevonden in het Oude Testament, in het 26ste hoofdstuk van Leviticus.
Wanneer wij onze nationale identiteit juist zijn gaan begrijpen, krijgt dit profetische hoofdstuk een nieuwe, actuele betekenis.
Hierin staat elementaire fundamentele informatie voor modern Israël waartoe de Amerikanen, de Europese, de Britse afstammelingen van het Gemenebest gerekend moeten worden. Die volkeren maken deel uit van de afstammelingen van de zogenoemde Tien Verloren Stammen van Israël. Deze profetie spreekt zowel over het vroegere oude Israël als over zijn nakomelingen aan het einde van dit tijdperk.
Wij dienen uit te kijken naar de vervulling van de profetieën, die de val voorspellen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, voor zover het hun nationale prestige en macht betreft.
En dit zelfs voordat hun steden in een toekomstige wereldoorlog totaal vernietigd zullen worden – de Derde Wereldoorlog – de meest dodelijke tijd die de mensheid ooit zal meemaken.
Toen God over de komende grote verdrukking van de eindtijd sprak, zei Hij:
Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgtLev.24: 14-17.
De Almachtige God zegt dat Hij ons diep zal vernederen.
Indien wij Zijn geboden blijven overtreden, zal Hij ons op meer manieren straffen dan wij ons maar enigszins kunnen voorstellen.
Hij gaat verder:
Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken . . . . . . . . . . .” Lev.26: 18-19.
Onze rivalen naar wereldmacht en invloed kijken met toenemende vreugde op ons neer als zij ons stuntelige pogingen zien doen om onze binnenlandse en internationale problemen op te lossen. Deze dingen overkomen onze volken, omdat wij ons van God hebben afgekeerd.
Wij hebben de God van onze voorvaders niet gehoorzaamd.
In Leviticus 26 en Deuteronomium 28 staan krachtige profetische waarschuwingen voor ons vandaag, omdat God niet verandert:
      Voorwaar, Ik, de Heer, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jaäcob, zijt niet verteerd.  
Van de dagen van uw vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Heer der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren?Maleachi 3: 6,7;
      Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart z’n vastheid vindt in Genadegaven  en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevondenHebr.13: 8,9.
God beloofde dat wanneer wij Hem zouden gehoorzamen Hij ons
“… dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aardeDeut. 28: 1.
Als wij echter God niet gehoorzamen en Zijn geboden niet houden:
Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen: ‘Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt op het veld. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog’Deut. 28: 15-17.
Zijn wij in onze steden vervloekt? Denk erover na.
Miljoenen inwoners van Amerika en Europa zijn ‘s avonds bang om uit hun huis te gaan. Oudere mensen en vrouwen en anderen in het hele land zijn bang om zich in de avond buiten te wagen – in dit land van de vrijen en het thuis van de dapperen!
Wij zitten als gevangenen in onze huizen opgesloten!
Neen, wij zijn niet gezegend in onze dorpen en steden.
Verder zou onze ongehoorzaamheid vervloekingen met zich meebrengen voor onze voedselvoorziening, vervloekingen in seksuele relaties en vervloekingen voor wat voor overheidsbeleid of nationale programma’s ook maar die wij proberen uit te voeren ,omdat wij ons hebben afgekeerd van de grote God.
Het toenemende gevolg van onze nationale zonden omvat escalerende misdaad, geweld, ontrouw in het huwelijk, alle soorten seksuele perversiteiten, liegen, bedriegen, stelen en elke denkbare schunnige daad die walgelijk is in de ogen van een rechtvaardige en heilige God.
De zelfzucht en decadentie van onze moderne levensstijl – welke is gebaseerd op egoïstische trots en ijdelheid – knagen als vraatzuchtige termieten aan het structurele raamwerk dat het bouwwerk van onze nationale grootheid op haar plaats houdt.
Hoe lang duurt het nog voordat ons huis ineenstort?
Kijk om u heen en denk erover na.

Ondanks hun grote materiële zegeningen hebben de Amerikaanse en Europese volkeren zich van God afgekeerd. De morele waarden zijn pijlsnel gedaald in deze eens grote naties en het zijn naties van afvalligen, leugenaars, dieven en moordenaars geworden.
En God zal deze naties voor hun eigen bestwil kastijden, zoals Hij iedere mens die Hij liefheeft
“… bestraft … en … geselt …”:
      Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heer, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: ‘God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?’Hebr.12: 3-7.
God zegt, daarom
zult u uw vijanden, die de Heer op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid . . . . .Deut.28: 48.
Met andere woorden, deze Engelstalige landen [inclusief de Joden en anderen die er wonen] zullen in een verschrikkelijke gevangenschap gaan.
God zegt dat wij zullen hebben “. . . . . gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagtDeut.28: 48..
Is dat duidelijk genoeg?
God zal ons in nationale slavernij leiden.
De holocaust van de Tweede Wereldoorlog lijkt in vergelijking hiermee mild.
Niet iedereen van deze Engelstalige landen zal omkomen, maar wij zullen niet langer als naties voortbestaan; niet als de Verenigde Staten van Amerika en als Europa en de Gemenebestlanden van Britse afkomst, na deze afschuwelijke afstraffing van God zelf:
De Heer zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal [van het hart, de medemenselijkheid] niet verstaat, een meedogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig isDeut.28: 49-50.
Deze agressor zal niet Mexico zijn of een ander dichtbij de U.S.A. gelegen land, maar zal “van ver weg” komen. Van het einde van de aarde – van ver weg buiten Europa.
Deze vijand zal snel zijn “zoals een arend aan komt zweven”.
Het is interessant, dat drie grote naties op aarde een adelaar als hun symbool gebruiken.
Eén is de Verenigde Staten, de tweede is Rusland en de derde Duitsland.
Deze vijand zal “… een volk [zijn] waarvan u de taal niet verstaatDeut.28: 49, “een meedogenloos volk …” Deut.28: 50, waarmee een zeer oorlogszuchtig land wordt bedoeld.

God openbaart dat de Amerikaanse en Britse volken in hun eigen steden belegerd zullen worden Deut.28: 52 en onze volken zullen zo’n honger hebben, zo wanhopig zijn dat zij in de komende tijden hun toevlucht zullen nemen tot weerzinwekkende maatregelen – en zelfs overgaan tot afschuwelijk kannibalisme Deut.28: 53.
Tenslotte zullen zij door een komende grootmacht die nu begint op te komen in Europa in slavernij worden gevoerd.

God belooft Zijn Volk te verlossen!
God zegt dat Hij ons nederig zal maken en corrigeren, maar Hij belooft ook dat Hij ons zal verlossen uit al onze verdrukkingen – wanneer wij werkelijk onze les geleerd hebben en ons van onze vele gruwelen afkeren!

“… In die tijd zal uw volk [alle afstammelingen van de aartsvader Israël] ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzenDaniël 12: 1-2.
De tijdsbepaling is onmiskenbaar.
Daniël spreekt over de opstanding tot onsterfelijkheid van Gods heiligen, die zal plaatsvinden bij de zevende of “laatste trompet [of bazuin]”, wanneer Jezus naar deze aarde terugkeert met al Zijn machtige engelen om het Koninkrijk van God te vestigen om 1000 jaar te regeren.
      Ik maak u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn1Cor 15:1,2;
      Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en aan God behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de ontucht [hoererij], dat ieder van u in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten en dat men zijn broeder niet slecht dient te behandelen of te bedriegen in deze zaak, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging1Thess.4: 1-7;
      En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend[en] jaren langOpenb.20: 4.
Daniël schrijft niet over iets dat lang geleden in de middeleeuwen gebeurde.
Deze profetie betreffende de periode van de grote verdrukking leidt rechtstreeks naar de glorieuze tweede komst van Jezus Christus aan het werkelijke einde van deze huidige slechte wereld.
      Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 
geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
          Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 
doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
          Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
         Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
        Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
        En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheidMatth.24: 21-30.

Zoals de voorgaande profetie openbaart, zal de almachtige God Zelf één van Zijn machtige engelen, Michaël, opdracht geven om de volksgenoten van Israël bij te staan, wier kracht op dat moment gebroken is en die als gevangen slaven in vele landen verstrooid zullen zijn.
Gods wonderbaarlijke bevrijding van Zijn volk wordt duidelijk geopenbaard:
–          U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jaäcob, spreekt de Heer, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jaäcob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt. Want Ik ben met u . . . . .  om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidense volkeren waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden” Jer.30: 10-11.
God gaat verder met uit te leggen hoe Hij Zijn volk buitengewoon zal zegenen, wanneer zij hun les werkelijk geleerd hebben: “Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht wordenJer.30: 19.

Wat zal de uiteindelijke toestand van de volken van Israël zijn, nadat God hen uit de slavernij van een wrede onderdrukker heeft bevrijd?
  Hoor het Woord van de Heer, heidense volkeren, verkondig het in de kustlanden van ver weg [inclusief de Britse volken], en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heer heeft Jaäcob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de Heer: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
Dan zullen de jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters [Gods dienaren] verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HeerJer.31: 10-14.

Helaas dient het slechte nieuws dat in H.Schrift, de Blijde Boodschap, geprofeteerd is – van een angstaanjagende tijd van verdrukking en benauwdheid die spoedig een niets vermoedende, onoplettende wereld zal overkomen – eerst te komen.
Wat een tragedie dat onze volken niet willen luisteren en naar hun God terugkeren!
Die tijd zal de ergste tijd van beproeving en verdrukking zijn, die de wereld ooit zal meemaken
⁌ “       Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Matth.24: 21;
⁌ “      Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered wordenJer.30: 7;
        Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevondenDaniël 12: 1!

Maar het uiteindelijke goede nieuws van de Blijde Boodschap is dat Gods Woord ook de op handen zijnde terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde voorspelt.
Hij zal de huidige afstammelingen van Israël [waarvan ook de Noordwest-Europese naties en het Joodse volk deel uitmaken] bevrijden uit een huiveringwekkende tijd van slavernij en verdrukking. God zegt dat Hij alle ‘menselijke’ regeringen omver zal werpen.
⁌ “      En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het

koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning

heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: ‘Wij danken U, Heer God, Almachtige, Die is en Die was, dat Gij uw grote Macht hebt opgenomen en het Koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die Uw Naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verdervenOpenb.11:15-18;
      En ik zag de Hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, Die daarop zat, wordt genoemd 
Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in Gerechtigheid.
          En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven Naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn Naam is genoemd: ‘het Woord Gods’.          En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
         En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn van Gods, van de Almachtige.
        En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de Naam: Koning der koningen en Heer der heren.
        En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels, die in het midden van de Hemelen vlogen: ‘Komt, verzamelt u tot de grote Maaltijd van God, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.
        En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel van het vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, Die op het paard zat; en al de vogelen werden verzadigd van hun vleesOpenb.19:11-21.
Dan zal Christus Satan verbannen, zodat hij niet langer in staat zal zijn om de naties te verleiden:
      En ik zag een engel nederdalen uit de Hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelatenOpenb.20: 1-3, en nadat Satan uit zijn macht over de naties gezet is, zal de grote God het Koninkrijk van God vestigen op deze door zonde vervloekte en door oorlog verscheurde aarde:
      En er zal een Rijsje [= jong takje] voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van Wijsheid en verstand, de Geest van Raad en Sterkte, de Geest van Kennis en de vreze des Heren; Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want Hij zal de geringen in Gerechtigheid richten en over de oot [=dee-] moedigen van het land in billijkheid rechtspreken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen de goddeloze doden.
Gerechtigheid zal de gordel van Zijn lendenen zijn en trouw de gordel van Zijn heupen.
           Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op geheel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekkenIsaiah 11: 1-9;
      En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het Getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren langOpenb.20: 4.
De profeet Daniël schreef ook over het goede nieuws van de vestiging van het glorierijke Koninkrijk van God:
  In die dagen van die koningen zal de God van de Hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhoudenDaniël 2: 44.
Bovendien zegt Daniël: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamenDaniël 7: 27.

Uiteindelijk zullen de landen door de grote verdrukking zijn gegaan en de tijd hebben bereikt, die de profeten voorspelden – de vestiging van het Koninkrijk van God om over alle naties te regeren – een tijd die vrede, voorspoed, gezondheid en geluk zal brengen aan alle naties!

13.]. Hemelse tekenen en de Dag des Heren.
Dan – na de grote verdrukking – zullen er, zichtbaar voor iedereen op aarde, indrukwekkende astronomische tekenen aan de hemel zijn.
  En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen wordenMatth.24: 29.
God zal werkelijk ingrijpen in de menselijke aangelegenheden!
Hij zal zelfs in de natuur ingrijpen en deze generatie laten zien dat er een ware God is.
Zelfs nadat moderne naties van Israël in gevangenschap zijn gegaan, is God er nog niet mee klaar. Hoewel onze naties altijd hebben beleden ‘christelijke’ naties te zijn, zijn ze in feite vol met bedrog, ijdelheid, hebzucht en geweld.
Lees maar:
  En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschudOpenb.6: 12-13.
Dit zijn ongelooflijke onderdelen van een groei naar climax, de terugkomst van Christus. Bijna zoals een groots vuurwerk, dat in de avondlucht wordt afgestoken, zullen wij letterlijk de overgang zien van de grote verdrukking naar geïntensiveerde straffen die rechtstreeks van God komen op degenen die nog steeds zonder berouw hun Schepper opstandig blijven tarten.
Kijk maar:
  Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?Openb.6: 17.

De zes zegels hier in Openbaring 6 geven in grote lijnen dezelfde gebeurtenissen weer waarvan Jezus Zijn discipelen had verteld dat ze aan het eind zouden plaatsvinden.
Als de zegels worden geopend krijgen we
1.]. eerst valse profeten;
2.]. ten tweede oorlogen;
3.]. ten derde hongersnoden;
4.]. ten vierde epidemieën;
5.]. ten vijfde een grote verdrukking [inclusief het martelaarschap van de heiligen];
6.]. Het zesde zegel zijn de hemelse tekenen.
In de profetie van Joël zien wij ook dat de hemelse tekenen plaatsvinden vóór “die grote en vreselijke dag des Heren”.
  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt” Joël 2: 31.
In Mattheüs 24 kwamen wij reeds tegen dat de hemelse tekenen ná de grote verdrukking komen.
Wat rest er nog voordat het Koninkrijk van God volledig gevestigd kan worden?

De zeven laatste plagen
Wat zal er gebeuren nadat de eerste zes zegels van Openbaring 6 zijn geopend?
We lezen:
  Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven” Openb.6: 17.
Openbaring 7 beschrijft dan de bescherming van de 144.000 en de grote menigte en Openbaring 8 beschrijft de opening van het zevende zegel
Gods rechtstreekse bestraffing van een rebelse wereld.
Deze bestaat uit de door zeven trompetten of bazuinen aangekondigde plagen, die in Openbaring hoofdstuk 8 en 9 worden beschreven.
Ten slotte wordt in “      En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de Hemel, zeggend: ‘Het Koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwighedenOpenb.11:15.
De zevende bazuin wordt geblazen – de beroemde laatste trompet.
Christus keert terug in Macht en Majesteit.
Maar zelfs wanneer Hij terugkeert, zullen de misleide volken van de mensheid tegen Hem vechten en Hem lasteren, die nota bene hun eigen Schepper is:
        En grote hagel[stenen], een talent zwaar, vielen uit de Hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer grootOpenb.16:21;
      Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen“ Openb.17: 14!.
Bij Zijn komst zal Christus dus de vreselijke zeven laatste plagen, die in de volgende verven staan beschreven:
      En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigdOpenb.15: 1 en
      En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
1.].     En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
2.].     En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
3.].    En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water) werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: ‘Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Heer God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig’.
4.].  En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
5.].  En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
6.].  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt zal wandelen en zijn schaamte niet gezien zal worden.
En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.
7.].  En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: ‘Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van Zijn toorn te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer grootOpenb.16:1-21

Bestudeer deze passages.
Deze plagen zullen onbeschrijflijk afschuwelijk zijn!
Maar God – die elke zoon, die Hij liefheeft, bestraft en geselt Hebr.12: 5-6 – doet dit zelfs hier om mensen en volken tot bezinning te brengen!
Wanneer u de passages in Openbaring leest, ziet u dat elke berg en elk eiland op aarde zal worden geschud.
Er zal vrijwel niets van hun vroegere wereld overblijven voor stijfkoppige, verdorven, opstandige mensen om zich aan vast te blijven houden.
Alles om hen heen zal verwijderd of vernietigd worden.
Arrogante mensen zullen gaan inzien dat zij niets zijn in vergelijking met de Schepper God van het universum.
Honderden miljoenen mannen en vrouwen zullen net als Job uiteindelijk erkennen:
Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en asJob 42: 5-6.
Op een manier zoals zij nooit eerder gedaan hebben, zullen menselijke wezens werkelijk berouw hebben en bereid zijn om naar de waarheid te luisteren – te luisteren naar Gods ware dienaren en leraren en hun Maker gehoorzamen.
Dan zullen wij werkelijk deze verklaringen van God in Jesaja begrijpen:
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ik gemaakt hebIsaiah 57: 15-16.
Uiteindelijk zal dan de mensheid als geheel nederig en onderwijsbaar zijn gemaakt.
Zij zal zich onderwerpen aan de levende Christus en de opgestane heiligen die samen met Hem deze hele aarde zullen regeren in de wereld van morgen.
Deze wereldregering, gevestigd door Christus zal bekend staan als
het Koninkrijk van God en zal het actieve, praktische, besturend leiderschap
van God op deze aarde zijn!

Wat ligt vlak voor ons?
Dus, wat zal er gebeuren? Tenzij wij, als volken, diep berouw hebben over het overtreden van Gods wetten, ziet de toekomst van Amerika en Europa, met de Gemenebestlanden van Britse afkomst er inderdaad somber uit.
Want elk groot volk en rijk uit de geschiedenis, dat is afgegleden tot verregaande zedeloosheid, zoals wij dat nu ervaren, is tot een eind komen.
Zullen Amerikaanse Europese of Britse predikers wakker worden en gehoorzaamheid aan Gods wetten beginnen te prediken?
Zullen onze politieke leiders zich met ware goddelijke vrees naar hun Schepper toekeren en God en Zijn wegen tot een wezenlijk deel van ons nationale leven maken?
Zullen de opvoeders, de psychologen en sociologen beginnen hun denkbeelden te bouwen op de fundamenten van Gods Woord?

Wat denkt u?
Het antwoord lijkt duidelijk.
Vóór ons, samen met de andere Engelstalige volken in de wereld, ligt een tijd van nationale rampspoed – eigenlijk nationale bestraffing – ongekend in de annalen van de menselijke geschiedenis.
Van maand tot maand, van jaar tot jaar zullen er hoe dan ook meer en meer dingen verkeerd gaan voor ons. Onze nationale schuld zal toenemen.
Onze zedeloosheid zal toenemen en ons misdaadcijfer omhooggaan.
Onze steden zullen nog steeds onveiliger worden, terwijl zij nu reeds geteisterd worden door wetteloze vandalen, bendeoorlogen en rassenrellen – en uiteindelijk voedseloproeren, vanwege de dreigende droogte en hongersnood die onze volken zullen treffen.
Bij de beschrijving van deze toestand in de laatste dagen verklaart God:
De Heer zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heer u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen.
Dan zult u daar de Heer, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem maar ‘met heel uw hart en met heel uw ziel’ zoekt.
Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heer, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.
Want de Heer, uw God, is een barmhartig God;
Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten
Deut.4: 27-31.
Inderdaad, indien wij geen aandacht schenken – als volk of individueel – aan de waarschuwing die nu en in de komende maanden en jaren uitgaat,
zullen wij de volle laag van Gods corrigerende bestraffing dienen te incasseren.
Op hetzelfde moment kunt u er zeker van zijn dat er andere geluiden van misleidende bedriegerij zullen zijn, die zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken en dat alles goed zal komen.
Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen Mij gehandeld, het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de Heer . . . . . . . . . . en zeggen: Hij is het niet Jer.5: 11-12.
Met andere woorden, mensen zullen zeggen dat deze profetieën ‘niet’ waar zijn en God hier ‘niet’ spreekt; dat dit slechts een doemdenkende, zwaarmoedige, overspannen prediker is die onzin spreekt.
De sceptici zullen zeggen: “. . . . . Geen onheil zal over ons komen, zwaard of honger zullen wij niet zien” [v. 12]! Ja, zelfs valse dienaren zullen kwaad spreken over Gods ware dienaren. “Die profeten zullen worden als wind, het Woord is niet bij hen . . . . . ” Jer.5: 13.
In de huidige taal zeggen zij dat Gods dienaren een stel windbuilen zijn aan wie zij geen aandacht zouden moeten schenken, want “het Woord [van God] is niet bij hen . . . . . ” Jer.5: 13.
God maakt ons op voorhand duidelijk dat er cynische en twijfelende mensen zullen zijn die Gods waarschuwing gesproken door Zijn ware dienaren zullen weerspreken en bespotten.
Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu . . . . .  opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn . . . . .  Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping2Petr.3: 1-4.

Wat zou jij zelf dienen te doen?
Je zou zich nu dienen te realiseren dat onze volkeren in levensgevaar zijn.
Alles wat u ooit heeft gekend zal binnen het komende decennium of dat daarna veranderen.
Uw toekomst en de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen staan op het spel.
Een werkelijke God heeft de leiding.
Hij regeert over mensen en over mensennaties, wellicht meer rechtsreeks en meer betrokken en grondiger dan velen van u ooit hebben beseft.
Slaat de H. Schrift open, dat stoffige bijbeltje van u, dat
je nu mogelijk dagelijks aan de hand van de uitleg van de Kerk gaat bestuderen
u op, waar de profeet Daniël [u weet wel, die uit de vuuroven]
sprekend tot koning Nebukadnezar zei:
“ . . . . . en u zult bevochtigd worden door de dauw van de Hemel.
Zeven tijden zullen over u voorbijgaan,
totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over
het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil
Daniël 4: 25.
Nogmaals, nu met andere woorden – God zei sprekend door Zijn profeet Daniël:
“… dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen …”.
God geeft een openbare functie en autoriteit aan diegenen die Hij verkiest.
De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want
van Hem is de wijsheid en de kracht.
Hij verandert de tijden en tijdstippen,
Hij zet koningen af en stelt koningen aan
Daniël 2: 20-21.
God heeft de leiding over regeringen en
Hij bepaalt vaak de uitslag van verkiezingen en de letterlijke tijd
voor koningen, heersers en dictators in de landen op deze aarde om
aan de macht te komen.
Wij dienen Geloof te hebben in Gods Macht. De Eeuwige God is de ware God,
Die over alles heerst en Hij grijpt wel degelijk in, in de verdorven, misleide samenleving van deze wereld om Zijn doel te bereiken.

Let daarom op wat God over deze samenleving en over uw nabije toekomst zegt:
Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard zal worden door roes en dronkenschap en zorgen voor uw levensonderhoud en die dag niet plotseling over u zal komen, als een strik
Luc.21: 34.

Misschien zegt u wel:
Nou, d’r zijn toch nog enige jaren te gaan. Inderdaad zijn er nog enige jaren te gaan – maar misschien toch nog maar heel weinig.
Maar laat uw hart niet bezwaard worden door roes en dronkenschap en door de zorgen van dit leven zodat die dag u onverwachts overkomt.
Want die komt “als een strik” – als een dodelijke val, waarin een dier gevangen wordt, voordat het beseft, wat hem getroffen heeft.
Laat dit u niet overkomen! Christus komt en Zijn komst zal:
als een strik . . . . . [komen] over allen die op het hele aardoppervlak wonenLuc.21: 35, die onvoorbereid of misleid zijn.
Zelfs als onze volken zich als geheel niet willen bekeren, kunt u ‘vast en zeker’ [voor m’n Vlaamse lezers ‘zeker en vast’] wel veranderen
– en kunt u vergeven worden en tijdens de komende grote verdrukking beschermd worden.
Onze Heer en Verlosser Jezus Christus Zelf gaf ons Persoonlijk deze verzekering.
Blijf daarom op de hoogte, houdt uw lampen brandend en ga regelmatig naar uw geloofsgemeenschap en laat u voeden met de Blijde Boodschap, Die Hij ons als erfdeel achtergelaten heeft ten einde in dit aardse bestaan te overleven.
Neem, die Boodschap mee naar huis en laat het uw leven beïnvloeden, opdat u wanneer het zover is het Hemels Koninkrijk mag proeven.
Doe thuis uw gebeden en lees aan de hand van de kerkkalender de lezingen, die voor die dag worden voorgeschreven – het houd je bij de les, bij de Pedagogie van onze Heer.
Laat het ‘stoffige Bijbeltje’ dat u in een of andere uithoek hebt opgediept tot u spreken.
Degenen die op God vertrouwen – degenen die in Christus geloven, die trouwe Christenen zijn – zullen deze dingen, wanneer ze gebeuren, begrijpen, omdat zij de vele tekenen hebben bestudeerd die Jezus noemde.
Wij dienen op deze wijze ‘waakzaam’ te zijn en er acht op geven, wanneer deze gebeurtenissen beginnen en bidden dat God ons zal helpen om onze levens aan Hem en Zijn Zoon Jezus Christus over te geven en dat wij Hem zullen accepteren als onze Verlosser en de ‘Heer en Meester van ons leven‘, onze Hogepriester en onze Hemelse Koning.
Dan dienen wij, door Zijn heilige Geest in ons, Zijn geboden te onderhouden en die dingen te doen die Hem welgevallig zijn1John.3: 22.
Zo kunnen wij beginnen te wandelen met God die ons leven en ademtocht geeft en ons werkelijk voorbereiden op de tweede komst van Jezus Christus.
Zo kunnen wij met onze naasten optrekken, waarop zij op hun beurt aangetrokken kunnen worden  tot een gelijksoortige wijze van leven.

Persoonlijk kunt u uzelf wakker schudden tot een intens bewustzijn van wat er staat te gebeuren. Roep God aan in ernstig en vurig gebed voor uzelf , voor uw partner en voor uw kinderen!
Vraag Hem om leiding en kracht om te doen wat juist is!
Vraag Hem om redding in gevaren nood voor u en uw gezin in de komende turbulente jaren!
Dan kunt u zich met heel uw hart tot Hem wenden en Zijn wetten beginnen te gehoorzamen.
U kunt de ware Verlosser, onze Heer Jezus Christus als uw persoonlijke Bevrijder aannemen en uzelf aan Hem overgeven om Hem Zijn leven in u te laten leven.

wanneer u God oprecht zoekt, Hem om waarachtige Geloof smeekt – hetgeen Jezus Christus Zelf onderwees – dan zult u te weten komen wat God van u verwacht.

Christus is verrezen/opgestaan

Doe dit en Hij zal uw leven verrijken met begrip en doel. Hij zal u de gave van eeuwig leven in Zijn spoedig komende Koninkrijk schenken:
      Want alzo heeft God de [mensen-]wereld Lief gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben. 
Want God ‘hééft Zijn Zoon ‘niet’ in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld wil veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zal wordenJohn.3: 16,17.
      Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de Genadegaven, die God ons schenkt, is het eeuwige Leven in Christus Jezus, onze HeerRom.6: 23.
En Hij zal u blijven zegenen en behoeden voor de komende wereldwijde catastrofe, die Zijn Zoon, onze Heer en Verlosser zo helder heeft geopenbaard.
Jezus Christus Zelf onderwees:
Want Hij zal komen – als Heer en Meester over allen, die gezeten zijn op het oppervlak van de gehele aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat jullie in staat zullen mogen zijn te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen
Luc 21: 35,36.

29e – Zondag voorafgaand aan Christus Geboorte, de Voorvaderen van het 1e Verbond

De Voorvaderen van het 1e Verbond
τους προπάτορες του 1ου Συμφώνου
أجداد العهد الأول

      Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jaäcob, Jaäcob verwekte Juda en zijn broeders,
Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,
Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,
Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai,
Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,
Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa,
Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,
Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,
Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia,
Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.
      Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubbabel,
Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,
Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,
Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,
Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is,
Die Christus genoemd wordt.
Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.
      De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus.
Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.
Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.
Toen die overweging bij hem opkwam, zie,  een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei:
‘Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen,
want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.  Want Hij is het die Zijn Volk zal redden van hun zonden.
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer door de profeet gesproken heeft, toen hij zei:
       Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: ‘God met ons’.
Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals  de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. 
En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had.  En hij gaf Hem de naam JezusMatth.1: 1-25.

Abraham gehoorzaamt aan God.

    Door het Geloof heeft hij vertoefd in het land der Belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaäc en Jaäcob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.
      En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten, die door het Geloof koninkrijken onderworpen, Gerechtigheid geoefend, de vervulling van de Belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben.
Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij Kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.
      Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.
      Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap.  Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden 
gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling – de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.
      Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komenHebr.11:9-10;32-40.

Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren [uitgekozen]’.
Dat zegt Christus ons in de Blijde Boodschap op de dag voorafgaand aan Zijn Geboorte in het vlees, de zondag dat wij Zijn Voorvaderen gedenken.
Wij gedenken daarbij hoe zij in barre tijden de Godskennis niet alleen verkregen maar ook bewaard en doorgegeven hebben; zij hebben daardoor een speciale betekenis gekregen.
Sommigen van hen hebben maar een zwak aftreksel van de ware Goddelijke betekenis voor de mens meegekregen, anderen hebben zich dermate verheft dat onze kinderen nog steeds naar hen vernoemd worden.

In Australië hielden de Aboriginals een vage herinnering aan hoe God de wereld perfect schiep, hetgeen zij benoemen als de ‘Droomtijd‘.
Over de gehele wereld, van het noordste puntje van Azië tot de Zuidelijkste streken van Amerika, hebben zo’n 120 verschillende volkeren en culturen de herinnering aan een grote, universele [in-]vloed bewaard, die we tot in detail in onze herinnering aan de geschiedenis aan de ark van Noach [het schip van de Kerk] herkennen.
Een ‘Trinitaire God‘, de Goddelijke drie-eenheid werd bij de Hindoes lang geleden krachtens hun  intuïtie beleden, maar hun kennis van God raakte onder hen op den duur zo verwrongen dat hun drie-eenheid een drie-eenheid van destructieve goden is geworden.
Andere volken gingen nog verder op hun zoektocht en begonnen stenen en bomen, rivieren en bergen te aanbidden en daardoor de schepping met de Schepper te verwarren.
In onze westerse streken aanbaden duizenden jaren voor Christus, de ‘slimste’ mensen,  bijvoorbeeld niet anders dan sommigen vandaag, de sterren, zoals we kunnen zien aan het grote astronomische monument dat zij bouwden en ‘Stonehenge‘ noemden. Op datzelfde moment bouwden de knapste mensen in Egypte ook ‘enorme piramides‘ om de zon te aanbidden, waardoor ze geloofden dat hun leiders, de farao’s, sterrengoden zouden worden.
Andere volken gaven alles op ooit God te kennen en verklaarden dat de weg vooruit bestond uit het volgen van de meest wijze mannen van hun culturen, Boeddha in India, of Confucius in China.
In het oude Griekenland verklaarden de meest wijze mannen dat mensen God nooit zouden kunnen kennen tenzij God Zichzelf voor het eerst aan de mens zou openbaren en in Athene werd daarom een altaar opgericht voor ‘de onbekende God‘.
Velen werden geroepen, maar weinigen werden uitverkoren [gekozen], want van al deze volken en culturen waren er slechts vertegenwoordigers van één Volk Die de ware geschiedenis van de mensheid bewaarden. Dit uitverkoren Volk werd gevormd door het Joodse Volk, de oude Hebreeën, het uitverkoren Volk, en vandaag herdenken we alle rechtvaardigen onder hen, onze voorouders en voorouders in het Geloof.

♨︎ Vanaf Adam en Eva waren er onder ons mensen rechtvaardige en heilige mannen en vrouwen. In hun leven hebben ze het leven van Christus voor ogen gehad en Christus voorzegd.
♨︎ Abel, die werd vermoord door z’n broeder Kaïn, is een voorafbeelding van Christus, die ook door mensen werd vermoord.
♨︎ Melchizedek de priester is de prefiguratie van Christus, de Hogepriester.
Henoch en Elia, die werd opgenomen in de Hemel, geven de voorkeur aan Christus Die ook met Hemelvaart in de Hemelen werd opgenomen.
♨︎ Noach, wiens familie alleen de zondvloed overleefde, is een voorbode van de doop met de zuivering die Christus ons heeft gegeven, door Zich als Zoon van God met ons als mens te bekleden.
♨︎ Job z’n lankmoedigheid staat voor de lankmoedigheid van Christus.
♨︎ Abraham, die werd gevraagd om zijn zoon Isaäc te offeren, geeft de voorkeur aan het offer dat God de Vader met zijn Zoon heeft gebracht.

Jacob’s Ladder

♨︎ Jaäcob geeft de voorkeur aan Christus, want hij zag de ladder die de aarde met de Hemel verbindt, waardoor de hemel naar de aarde en de aarde zo ver zal kunnen komen om ‘op te staan’ en de Hemel, het Hemels Koninkrijk kan bereiken.
♨︎ Joseph, die verraden werd door zijn twaalf broers, geeft de voorkeur aan Christus die verraden werd door Zijn discipelen.
♨︎ Mozes, de leider van het uitverkoren Volk, aan wie ‘de grote openbaring van de Tien Woorden’ – ‘de Wet’ werd gegeven, was onovertroffen totdat Christus ons de zaligsprekingen gaf, als voorafbeelding van Christus, want Mozes zag de brandende [braam-]struik, die niet verbrandde,  de moederschoot van de Moeder Gods, die niet door het vuur van Christus werd verteerd.
♨︎ Joshua, wiens naam hetzelfde is als die van Christus, dat is Jezus, de Verlosser, geeft de voorkeur aan Jezus de Verlosser van Zijn volk.
♨︎ David, verwant door z’n bloedlijn aan Christus, zag Christus in de Psalmen die hij opschreef.
♨︎ Salomon bracht de Wijsheid van God tot uitdrukking in zijn Boeken van Wijsheid.
♨︎ De profeet Daniël zag de heilige drie-eenheid door de drie heilige jongelingen in de oven van Babylon [de wereld].
♨︎ De profeet Isaiah zag Christus als de lijdende dienaar.
♨︎ De profeet Jonah is de voorbode van de driedaagse begrafenis van Christus door zijn driedaagse verblijf in de buik van de walvis.
Al deze heilige voorvaderen samen met onze heilige voormoeders, Sarah, Rebecca, Ruth, Deborah en nog veel, veel meer, wiens iconen allemaal op de achtermuur van vele kerkgebouwen staat afgebeeld, die toegewijd zijn aan de rechtvaardigen van het Oude Testament, dit alles herdenken we vandaag.
We eren hen allen, die met hun eigen achtergrond en om verschillende redenen, die hun leven geconcentreerd hebben, die hun leven gericht hebben op de komst van de Messias, als hun Heer en Meester:
  Sommigen van hen hebben de Heer trouw gediend.
  Sommigen van hen hebben de Heer onomwonden, eerlijk, zonder slinkse methoden [achterbaksheid, maar rechtdoorzee] gediend.
Sommigen van hen, omdat de Heer hen door de Kracht van God, bovenmenselijke kracht heeft verleend.
Sommigen van hen omdat zij De Heer door hun doen een voorafbeelding hebben afgegeven, door een Beeld van God de Vader te zijn, naar Wiens beeld zij geschapen waren.
Sommigen van hen hebben door hun liefdevolle en medemenselijk leven het Mysterie van de Drie-eenheid voorafgaand al geopenbaard en werd Christus in hun leven al onder de mensen bekend en verwacht.
Sommigen van hen hebben onze Heer Jezus Christus in het vlees ervaren en geprofeteerd.
En sommigen van hen hebben onze Heer geopenbaard doordat zij als mens boven de tijd en ruimte leefden.
En zoals de Heer onze God aan – Abraham, Isaäc en Jaäcob – een Verlosser beloofde Die uit hun eigen hart zou voortkomen, zo heeft Hij hen tevens voor gehouden de Vader te zijn van vreemdelingen, van de herders van Israël.
Want vanaf den beginne was dit het doel van God om alle mensen, Joden en heidenen, bijéén te brengen, tot getuigenis van Zijn Hemels Koninkrijk.
Dit is al door vele getuigen van welke natie dan ook op aarde getuigd, voorgeschreven en voorbereid.
In de woorden van Paulus, ‘dè Apòstel onder de heidenen‘ heeft God alle natiën hun wegen laten doorlopen, maar Hij heeft zichzelf niet verlaten zonder getuigenis achter te laten:
“ . . . de levende God, die de Hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft ten tijde van de geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wèl te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken” Hand.14: 15a-17.
De Christus, onze Verlosser kwam tot ons in een kribbe – in een grot,
Want Hij is onze Vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken, doordat Hij in Zijn vlees de Wet van de Geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, Vrede makende, de twee tot ‘één nieuwe mens’ te scheppenEph. 2: 14-15.
Om deze reden wordt vandaag een signaal afgegeven aan de ontwrichte mensheid: de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen [je te bekleden met Christus]:
      Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel persoonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te winnen; hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de Wet van Christus – om hen, die zonder wet zijn, [noch Griek noch Jood … noch barbaars noch asceet] te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.  Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf 
ook deel aan te verkrijgen1Cor9: 19 -23.

kerkklok‘ in Saleby, Västergötland [Zweden] met rune-inscriptie

Deze voorvaderen en voormoeders zijn allemaal onze geestelijke familie, want zij zagen, reeds lang voordat wij ook maar geboren waren, Degene Die wij heden-ten-dage belijden, Christus, onze waarachtige God, Die is opgestaan uit de dood en ons daarmee voor ons het eeuwig Leven heeft gewonnen.

Laten we in deze laatste dag[en] voor de viering van de Geboorte van de Heiland op aarde één of tenminste een deel van hun geschriften lezen, bijvoorbeeld het boek Genesis, het boek van Exodus, het boek Spreuken, of gewoon de Psalmen, en laten we onze band met onze voorouders in het Orthodoxe Geloof vernieuwen.

‘het Goede’ blijven na te volgen en gehoorzaam te zijn aan het ‘juiste’ de voorkeur te geven!

Heilige voorvaders en voormoeders van Christus, bid God voor ons, om onze zielen te redden?!‘.

O Heer der heerscharen, wees ons genadig …
Hoe zal de Heer onder ons verkeren; onder ons verblijf houden?
Christus vertegenwoordigt Gods Kracht; Hij is het Woord des Heren.
O Heer der heerscharen wees met ons …”.
Zoals Isaiah ons voorgezegd heeft: “Indien de Heer Sabaoth ons geen zaad overgelaten had, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en als Gomorra zouden wij met de grond gelijk gemaakt zijnconf. Rom.9: 29.
Probeer toch eens in te zien, wat er met deze woorden bedoeld wordt; het kan toch niet anders of het heeft wèl dégelijk iets voor ons te betekenen.

Welnu, zoals de Heilige Voorvaderen het ons voorzegd hebben:
Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen Gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit Geloof is; doch het Volk Israël, hoewel het een Wet ter Gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van Geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis, en wie op Hem z’n Geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomenRom.9: 30-33.
Tot eenieder, die zichzelf heer en meester, leider of ‘opvolgend’ prins in deze wereld acht – zal in het toekomende leven geen stand houden.  Het geluid van God, Zijn Woord heeft zo’n grote Kracht dat hetgeen Hij beveelt onmiddellijk uitgevoerd wordt.
Een mens kan onmogelijk op ‘eigen‘ spirituele kracht in het leven voortgaan.
O Heer der heerscharen wees met ons …”.
Wij vragen de hemelen om ons geestelijke kracht te geven.
Christus is weliswaar gewond en aan het Kruis geslagen, doch onze heilige Voorvaderen, hebben deze dagen voorzegd en deze dagen aan ons verklaard – ondanks alles hebben zij ervoor hebben gekozen om deze dagen hem te blijven aanroepen en Hem te vragen om te komen en onder ons te zijn.
Hij, Die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig’. Amen, kom, Heer Jezus!Apocolyps 22: 20.
Hij, Die komt, Die is het Hoofd van alle Krachten en Heer en Meester over alles en Hij komt tot ons.
Met welk doel?
Om voor ons tot een ​​Trooster te worden, Hij, Die komt.
Hij zal voor ons een Middelaar zijn, een Pedagoog [leraar] en een Geneesheer; Hij is Degene Die over alles en iedereen de overhand heeft en met ons zal optrekken; “Hij zal met ons meegaan“.
We vragen Hem ons Zijn Kracht te verlenen.
Maar deze Kracht komt niet op een hoogdravende wijze, maar eenvoudig en overtuigend. Het is geen uniform wat wij aantrekken of een of ander tuniek.
Het is geen fysiek iets dat we tot ons nemen, maar het is een spirituele Kracht.
Het is God Zelf, waarop wij onze Hoop op hebben gesteld.
Het is onze Hoop op Zijn bereidheid tot ons te komen en wij zien er hunkerend naar uit, omdat Hij verklaard heeft dat Hij bereid is ieder ogenblik dat wij daarom verzoeken bij ons te komen.
Wij zijn dankbaar en blij, om Hem bij te staan hier op aarde een schaduw van Zijn Bestaan wéér te geven en dienen dáártoe een plaats voor Hem te bereiden – opdat de wereld voor Hem ontvankelijk zal zijn.

Christus met de heilige Joseph, verloofde van de Theotokos

Wie is deze Kracht, Wie heeft al deze Macht?
Dit is Christus, Die wij navolgen en Die in de wereld kwam en Zijn Goddelijk Bloed vergoot. De Heilige der heiligen is gekomen om ons vrij te kopen en ons Kracht te geven, zodat we op “slangen en schorpioenen” kunnen treden en de kracht van de gehele tegenstrever vertrappen.
Maar dit overkomt ons niet zo maar, allereerst dienen wij datgene wat ons aangenaam is in de wereld de rug toekeren.
En daarom zingen wij met de Voorvaders en hebben wij ons voorbereid op Zijn komst, omdat die voorbereidingstijd ons klaar maakt Hem te ontvangen; eerst dan zijn wij gekleed om naar het feest te trekken.
Wanneer onze aardse gebondenheid niet verdwijnt, wanneer wij die niet hebben afgelegd, zal God niet komen.
Maar hoe kunnen we God ertoe brengen om mèt ons te zijn?
Ik heb het idee dat je dat nu wel weet.
Door ons vóór te bereiden zullen we God zover brengen om mèt ons te zijn en dat is voor de nederigste onder ons hartverscheurend. Onze harten hunkeren naar Liefde, Nederigheid, Geduld en vastberadenheid om Goed te doen, teneinde Gods verblijf mèt ons mogelijk te maken.
Maar het is niet eenvoudig, omdat het niet gemakkelijk is om onze aardse gebondenheid af te leggen en ons met Christus te bekleden.
Wij nodigen God uit in ons persoonlijke hart [grot] en in onze kerkgemeenschap en we treuren en wenen om onze gevallen zielen.
Maar op hetzelfde ogenblik doen we het tegenovergestelde; zodra we zijn heen gegaan, verliezen we alles wat we zojuist hebben gewonnen.
Hoe? Door te haten, door wanpraktijken, door kwaad te doen, anderen te veroordelen en al wat niet meer aan andere passies, die wij elke dag als mens bevechten.
En Christus heeft onder ons gesproken: ‘dat Zijn heer, Zijn troepen ons zullen begeleiden …’, maar indien zij het ook maar eventjes laten afweten, eventjes niet  doen waar zij voor dienen, doen wij Gods werken niet meer.

Heilige Anthonius de Grote met Paulus van Thebe in de woestijn van Egypte

We zijn niet bang voor God en ondanks dàt houden we niet van Hem.
De heilige Anthonius de Grote zei zelfs: “Ik ben niet bang voor God omdat ik hem met geheel mijn ziel liefheb“, maar “vanwege het feit dat Zijn Liefde m’n angst volledig verdrijft”.
Hoe laten we zien dat we niet van Hem houden?
Wanneer wij onszelf verheffen, wanneer we niet tolerant zijn en
– wanneer iemand dat doet worden we toch niet verpletterd en
– wanneer wij dingen doen, die God niet leuk vindt, ontsnappen we gewoon niet aan datgene wat de tegenstrever ons via ons werelds gedrag aanpraat.
Hebben wij het dàn verkeerd aangepakt?
Wij mensen doen onszelf tekort en pijn; wáár je ook gaat, zul je ook gaan, en daar wáár je geest ook is, daar zal deze op de vlucht dienen te zijn voor de tegenstrever.
Maar wat win je daar dan mee?
In plaats van vreugde, rust en troost veroorzaak je jezelf verdriet en angst.
Hoe zo zal God dàn mèt je zijn?
Wanneer wij ergens buiten treden, zien we dat de mens tegengesteld reageert
– er twee helften die op dezelfde stoel verblijven, soms zien we ons verheffen en ander momenten onszelf vernederen.
Waarom zal dat niet op een ander moment kunnen plaatsvinden?
En waarom is dit je niet in de voorgaande jaren overkomen, maar overvalt dit je  niet alleen iedere dag in deze voorbereidingsperiode?
Omdat we niet wisten dat het -hier en nu- niet bestond; de kans dat er -hier en nu- iets vervelends of gevaarlijks plaats vindt en dat onze ziel op ieder moment van de dag kan worden getroffen, ziet alleen onze Heer en Zaligmaker, onze God.
Wij, al zijn we als christenen onder elkaar, zien het gevaar niet dat onze ziel elk moment van de dag kan treffen.
Wij hebben niet dóór hoe gemakkelijk wij een werktuig in handen van de Satan kunnen zijn geworden.
Is onze geestelijke kracht dan verlamd?

open vogelkooitje

Wie doet hier een uitspraak als was je als een vogeltje, dat maar heen en weer fladdert?
Wie zou àl die jaren niet tegen ons gezegd hebben ‘stop‘ daar nu eindelijk eens mee?
Wees eens verstandig en ga daar nu eens niet mee door en verzet je daar eens tegen, verman jezelf?
Niemand en elk mens weet dat er slechts via de goddelijke weg een plaats van rust is te vinden.
Wij zijn nu eenmaal mensen van de rede en dienen toegewijd te zijn aan God.
Waarom vluchten we naar wereldse begrippen, daar waar slechts het gevaar beschikbaar is?
Waarom zwijg je niet?
Waarom handhaven wij onze menselijke gehoorzaamheid niet?
Waarom hebben we geen liefde, geduld en verzoening, datgene waarmee we ons van alle gevaar verwijderen en de goddelijke Kracht in ons brengen?
Wanneer je dit ontdekt hebt zul je je verbazen dat zelfs een piepklein vogeltje het gevaar kent en wij als geen ander worden beïnvloed !!!
God gaf dit vogeltje wijsheid en bewustzijn, dat er op enige moment in Zijn nabijheid gevaar is en angst het om het hart slaat om hem te schaden.
Maar voor ons broeders is de goddelijke Genadegave niet voldoende, om te zeggen dat we de tijd van het Heilig Feest door de voorbereidingsperiode hebben bereikt en er helemaal zeker van zijn dat we ons hebben voorbereid, omdat deze periode alleen maar gericht is geweest op een verandering in de kwaliteit van ons voedsel.

wijd open kerkdeuren

Laten we het anders formuleren; de Heer en Verlosser zegt ons:
Vasten is geen onderbreking van ons eten, maar een actieve opstelling tot verandering”; laten wij ons daarom verheugen om de komst van onze Heer in het vlees: “ Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong.
Hij zal u met Zijn vleugels overschaduwen en
onder Zijn wieken vindt gij een toevlucht,
Zijn Trouw is uw Pantser en Schild”
conf.Psalm 90[91]: 3,4.

Troparion     tn.2.
 
In het Geloof hebt Gij de Voorouders gerechtvaardigd
en in hen hebt Gij reeds tevoren
de Kerk uit de volkeren aan U verloofd,
terwijl zij zich verheugen in heerlijkheid,
omdat uit hun zaad de Vrucht gekomen is
Die U zonder zaad gebaard heeft.
Door hun gebeden, o Christus God,
ontferm U over ons
”.

Kondakion     tn.6.
Het met handen gemaakte beeld
hebt gij niet willen vereren.
Daarom werd gij beschut door de niet-gemaakte Wezenheid,
en in de arena van het vuur zijt gij verheerlijkt.
Overwonnen temidden van de vlammengloed
heeft Uw drietal de Ene God aangeroepen.
Kom ons te hulp, Menslievende,
want Gij kunt alles wat Gij wilt
”.