5e Zondag van de Vasten – dit jaar het feest van de Annunciatie van Maria, de Theotokos i.p.v. Maria van Egypte.

 

Annunciatie‘ en zij werd de ‘God’-barende; “البشارة” وأنها أصبحت “الله” الحامل; «Ευαγγελισμός» και έγινε ο «Θεός» που φέρει; “Verkündigung” und sie wurde zum “Gott”; ‘Annunciation’ and she became the ‘God’ -bearing.

      Na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger, en zij verborg zich vijf maanden, want, zei zij: ‘Aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij neerzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen’.
       In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Joseph, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria.
      En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: “Wees gegroet, gij vol van Genade, de Heer is met u’. Zij, [de maagdelijke mens] ontroerde bij dat Woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.
      En de engel zei tot haar: ‘Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt Genade gevonden bij God.
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Heer God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jaäcob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen’.
     En Maria zei tot de engel: ‘Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?’.
     En de engel antwoordde en zei tot haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de Kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

    En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen Woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen’.
    En Maria zei: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw Woord’.
En de engel ging van haar heen
Luc.1: 24-38.

      Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en Hij zegt:
        ‘Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik U lof zingen; en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de Macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun gehele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham’.
        Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.
Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komenHebr.2: 11-18.

lezing Metten:

Αγιογραφίες, de begroeting van Elisabeth bij het bezoek van Maria

      Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland naar een stad van Juda. En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
       En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met luider stem en sprak: ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van uw schoot.
       En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?
Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is, zal volbracht worden’.
       En Maria zei: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige’Luc.1: 39-49,56.

Het is dit jaar heel bijzonder, want het feest van de Blijde Boodschap aan de Moeder Gods, de Theotokos valt in de Juliaanse [nieuwe stijl] kalender op de 5e Zondag van de vasten.
Deze zondag, die van oudsher wordt toegewijde aan Maria van Egypte.

Je behoeft je in deze wereld nergens over te verwonderen, dit kan niet anders of dit dient een hoger doel. De Orthodoxe wereld schrikt echter eveneens op naar aanleiding van het feit dat er vanuit Rome een oproep klinkt 2e Pinksterdag aan de Moeder Gods toe te wijden – een dag, die in de Orthodoxe kalender is toegewijd aan de Heilige Geest.
Al met al signalen, welke niet voor niets afgegeven worden en waarbij wij het een en ander te overwegen hebben en dat doen we dan ook.
Neem van mij aan – als voormalig Rooms Katholiek, na de perikelen van het 2e Vaticaans Concilie uit balans geraakt en m’n Christelijke voortgang via de vroeg-Christelijke Orthodoxe Kerk hervonden hebbend, neem ik een uitspraak van één van de voorlieden binnen de Kerk nog steeds serieus.
Paus Franciscus mag voor mij -onder de mensen- de eerste onder gelijken zijn en Metropoliet van het diocees Rome, ik zal me toch dienen af te vragen wat bedoelt Hij daarmee, Hij meent immers het gelijk, ‘de Waarheid’ aan zijn kant te hebben.
De Rooms Katholieke Kerk heeft naar mijn menig de neiging de Moeder Gods op een dermate hoog voetstuk te zetten, dat zij haast aan God gelijk is geworden; derhalve gaan bij mij allerlei alarmbellen af. Ontbreekt het aan aandacht voor  de Moeder Gods, op de feestdagen, welke vanaf oudsher door de Kerkvaders zijn vastgesteld?

Wij Christenen dienen zo vaak als mogelijk aan God toe te geven en Hem in de kleinste dingen te waarderen, wanneer dit door de wereld in beslag wordt genomen en bij dit verloren gaan dienen wij ons af te vragen of we ons gevoel van verwondering tot God niet verliezen. De moderne ontwikkelingen als aanzienlijke verbeteringen in transport, koeling, technologie en materieel comfort brengen ons ertoe dat ten minste sommige vormen naastenliefde i.p.v. een zegen een bedreigd verschijnsel aan het worden is.
De westerse wereld begrijpt bijvoorbeeld niet meer wat het Christelijk concept van broederschap en zusterschap inhoudt; de westerse wereld houdt ons immers voor dat je je vrienden dient te zoeken onder mensen, die nèt zó denken en ongeveer hetzèlfde inkomen hebben en zich bij dezèlfde partijen aansluiten [en bij gemeenteraadsverkiezingen gelijkwaardig stemmen] en zo’n beetje hetzèlfde ‘golflengte’-gebrek of -geneugte hebben als jij. Zulke mensen zijn lekker veilig en zij zullen niet opeens om een hulpverleningsgesprek of financiële ondersteuning vragen. Indien je een gedegen afstand tot hen houdt, zal de relatie niet besmeurd geraken met verwachtingen en verplichtingen.
         Zulke vriendschappen zijn ‘mooi’ zolang de bodem niet onder je leven [je voeten] wegvalt, wanneer je geconfronteerd wordt met een dringend probleem, langdurige werkloosheid, een intens tragisch verlies of een ernstige ziekte. Plotseling realiseer je jezelf eerst dàn pàs, dat er niemand is die zich veel van je aantrekt. Je hebt niet geïnvesteerd in het leven van iemand anders en nu je zelf iets moet opnemen, staat er dus ook geen tegoed op de vriendschapsbank.
Christelijk vriendschappen zijn anders. Je vindt een paar broeders en zusters en besluit van meet af aan dat je jezelf voor hen zult weggeven. Je investeert tijd, energie en vaak ook geld in hen, de monastieke weg is dat je ook die barrière loslaat en jezelf arren moede oplegt – alles loslaat en daarbij geheel op God vertrouwt.

Ascese en haar grootste bewustzijn
Dit is nu precies waar het, met name in de westerse wereld, faliekant verkeerd is gegaan – vanaf zo’n beetje het tweede millennium werden de voorgangers van de spelleiders [de priesters] geworven uit de elite, de welgestelden, de prinsen, graven en aanzienlijken – dit terwijl de bisschoppen van oorsprong [in de vroeg-Christelijke Kerk] uit de ervaren en doorleefde monnikenstand werden geroepen. Dit personeelsaanbod was  namelijk ‘gepokt en gemazzeld’ in de eenvoud, in de ontbering en ascese.
Dit principe is in de westerse kerken losgelaten – er werd/wordt aan carrière-planning gedaan, m.a.w. wat dien ik [voor de buitenwereld] te doen om hogerop te komen. Er wordt niet langer gekeken naar hoe iemand werkelijk is, wanneer er niemand kijkt òf niet alert genoeg is!
     In de oorspronkelijke Kerk wist je van je broeders en zusters op èlk moment dat je zó maar vijf of zes vrienden kon opbellen, die je een vervoermiddel, een plek om te wonen [kerk te houden] en alle benodigde hulp kon verkrijgen – dat is een van de grootste Genadegaven van het christelijk samenleven.
    Een dergelijk onvoorwaardelijke opofferende liefde is het fundament van ware broeder-, zuster-kaste en tevens basis voor een gezond en sterk huwelijk – en het sterkste huwelijk in de wereld is de ascetische wereld, waarbij de mens zich met hart en ziel vergaand aan God en de Goddelijke dienstbaarheid aan de mens heeft overgegeven. Ook in onze leken-woonomgeving in de wereld kan die Liefde zich tot vele mensen uitstrekken en een verrukking van ‘hèt Leven’ betekenen.
     Van huis uit is mij altijd bijgebleven: ‘Zorg dat je de mensen liefhebt, die jouw liefde het meest nodig hebben’.
Er zit echter -‘een addertje onder het gras’- want indien je jezelf opoffert en werkelijk toewijdt aan anderen, zul je al snel merken hoe buitengewoon uitputtend dat is. Wanneer je een periode lang gegeven, gediend èn opgeofferd hebt, kun je het gevoel gaan krijgen als òf je verdoofd, verslaafd bent, alsòf je niets meer te geven óver hebt, je begint opgebrand te geraken, je tank is leeg. 
      Sommige mensen met een sterk gestel en behoorlijke wat zelfdiscipline zeggen: ‘Zelfs al heb ik geen greintje liefde meer, ik blijf geven. Het gaat om de daad en niet om de gevoelens’. Hoewel ze daar volkomen gelijk in hebben komen ze uiteindelijk op het punt dat ze niet alleen leeg zijn maar ook negatieve gevoelens krijgen. Negatieve gevoelens op mensen die belangrijk zijn voor God, misschien zelfs kwaad zijn op God, Die hen maar laat aanmodderen.
      Iedereen, die zich in de frontlinie bevindt, kent dit gevoel: ‘Ik kan het niet aan, nòg meer hartzeer, nòg meer noden, nòg meer pijn, nòg meer mensen. Kon ik maar gewoon weglopen, een muur om me heen bouwen en kluizenaar worden’.
Dat is het ogenblik dat je zwaar op de proef gesteld wordt, in de verleiding komt om maar helemaal te stoppen met liefhebben. Dit door crisis komen voor op pastoraal vlak, dáár hebben de heren voorgangers van de spelleiders nauwelijks weet van – dàt is natuurlijk één manier om om te gaan met overspanning van je herders-honden.
Maar voor de slachtoffers is er een betere manier; het is mogelijk totaal door je liefde heen te geraken, door bijvoorbeeld een sabbatical  te nemen en je tank weer eens helemaal bij te vullen. Het is mogelijk mensen lief te hebben, niet alleen maar opofferend, maar ook volhardend. Dat is hetgeen waartoe God ons roept: ‘liefhebben van mensen is geen honderd meter sprint, maar een marathon‘. Daarvoor dienen we te leren hoe we weer op de been kunnen komen, bij kunnen tanken indien we door onze liefde heen beginnen te geraken.
          En David geraakte zeer in het nauw, omdat het Volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de Heer, zijn God. [m.a.w. hij nam een rustperiode] 
Toen beval David de priester Abjatar, de zoon van Achimelek: Breng mij de ephod. En Abjatar bracht David de ephod.
Daarop vroeg David aan de Heer: Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En de Heer antwoordde hem: Achtervolg, want stellig, gij zult hen inhalen en je volksgenoten bevrijden
1Samuel 30: 6-8.
            De ephod de heilige, hoogpriesterlijke kledij, de kleding, die wijst op het geestelijk schaduwbeeld van de levenswandel; deze heilige kleding duidt dus op de levensheiliging en werd dus door David gebruikt om de Eeuwige te raadplegen. Met andere woorden David liet de mensen met hun onophoudelijke eisen even alleen. Hij nam tijd voor zichzelf, ging er op z’n eentje op uit en had een lang gesprek met God, welke Zich aan hem openbaarde:
    Onze God is toevlucht en Kracht. Hij is een Helper in de beproevingen, die zo hevig over ons zijn gekomen. Daarom vrezen wij niet zelfs niet tijdens een aardbeving” [en wat ons ook overkomt]
Psalm 45[46]: 1,2.
Onze Heer en Verlosser deed hetzelfde na de genezing van de melaatse mens:
      Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele menigten stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekten. Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om daar te biddenLuc.5: 15-16.
Wanneer nu zowel David als de Heer Zelf, Die ons verlost van alle ongerechtigheden van tijd tot tijd hier op aarde z’n menselijk lichaam rust diende te geven om bij te tanken, dan dienen mensen, die geestelijk actief zijn dat zeker. Wij menselijke wezens, òf we nu leken of hiërarchen zijn, dienen om te weten wat Gods Wil is, de bron voor Goddelijke Wijsheid te volgen over de weg die de mens dient te gaan en daar niet van af te wijken.
Daarom was het de normaalste zaak van de wereld, dat leidinggevenden in de Kerk, geronseld werden uit de asceten, die een ascetisch levenswandel achter de rug hadden en zich als David en de Profeten zonder comfort en genoegens van de wereld hadden bekwaamd.
De boom des levens die opstijgt uit de diepte der aarde bevestigt het Geloof in de Opstanding van Christus, Die erop genageld werd. Opgeheven in de hand van de priesters, verkondigt het Zijn Hemelvaart, waardoor het vlees waaruit wij gemaakt zijn, ontheven aan zijn aardse mislukking, reeds leeft in de hemelen
– uit: Kruisverering’s Hymne, 3e Zondag van de vasten.

Onvoorwaardelijke overgave

Theotokos, zwanger – Onvoorwaardelijke overgave; Theotokos, pregnant – Uncondational surrender;           أم الله ، حامل – الاستسلام غير المشروط.

Werkelijk liefhebben is niet gemakkelijk, het zal immer méér energie kosten dan je jezelf ooit hebt kunnen voorstellen.
De engel zei tot een ‘in stilte levend’ meisje in een gehucht Nazareth – wat kon dáár nú voor ‘goeds’ [goddelijks] uit voortkomen:
Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt Genade gevonden bij God.
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Heer God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jaäcob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen”.
Nadat zij tegensputterde met de woorden:
Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?”, verzekerde de engel Gabriël haar dat hij/zij een goede bron was en “kwam de Heilige Geest over haar en werd zij overschaduwd door de Kracht van de Allerhoogste”.
Zij leefde in ascetische maagdelijke omstandigheden en vervolgde ook tijdens de actieve jaren van haar zoon, onze Heer Jezus Christus, haar leven op de achtergrond. Ook vóór en ná Pinksteren was zij het stilzwijgend middelpunt van het christelijk leven in de navolging van Christus, in het op zich nemen van Zijn Kruis, Zijn juk en in het volgen van Hem op de weg van de Blijde Boodschap, die Hij verkondigd heeft.
Eén van de deugden die het meeste past bij de leerlingen van Christus is wel ‘de nederigheid‘, welke gepraktiseerd werd in gemeenschap.
De nederigheid is geen bijkomstig aspect van het geestelijk leven van de christen:
de natuur van de mens is nederig en het is God die haar verheft tot zijn eigen heerlijkheid.
De nederigheid is geen negatieve waarde, zij is :
De wortel van de mens in de aarde geplant;
haar/zijn vruchten klimmen op voor de Heer van de grootheid
’.
Door nederig te blijven, ook in de aardse werkelijkheid waarin
de mens z’n leven indeelt, kan de christen in relatie treden met de Heer:
De nederige is nederig, maar haar/zijn hart verheft zich tot hemelse hoogten.
De ogen in haar/zijn gelaat beschouwen de aarde en
de ogen van haar/zijn geest de hemelse hoogte
’.
In de vroeg-christelijke Kerk beogen de volgelingen van Christus zich in een heldere ascetische en geestelijke dimensie:
Het Geloof is er de basis, de grondslag van;
Het maakt van de mens een tempel waar Christus Zelf woont.
Het Geloof maakt daardoor een oprechte liefde mogelijk, die
zich uitdrukt in de liefde jegens God en jegens de naaste.
Een ander belangrijk aspect van het vroege Christendom is het vasten,
welke door haar/hem in een brede zin wordt verstaan.
Het spreekt vanzelfsprekend over het vasten wat het voedsel aangaat als
van een noodzakelijke praktijk om liefdevol en maagdelijk te kunnen zijn;
over het zich onthouden van ijdele of afschuwelijke woorden,
over het zich weerhouden van de toorn,
over het zich ontzeggen van het eigendom van goederen met het oog op het dienstwerk,
over het zich ontzeggen van de slaap om zich aan het gebed te wijden.
Op deze wijze hebben de apostelen met in hun midden de Theotokos, de Moeder Gods, zich vanaf den beginne als voorbeeld gesteld voor de uit hun voortvloeiende Kerk, het Lichaam van Christus.
Het is derhalve niet vreemd dat onze jongeren -zich ‘dìt’ realiserend- zich verbazen en verontwaardigd toezien op de ontwikkelingen, die de Kerk in de loop der eeuwen heeft voortgebracht. Zij zijn niet zo zeer negatief gestemd op datgene wat de Kerk heeft – naar wat zij allemaal bezit, maar zij herkennen zich ‘niet langer’ in datgene wat de Kerk met de mond belijdt.
Nadat de Kerk alle tijd, al haar energie en al haar onroerend goed dat zij heeft kunnen missen verbruikt heeft, zal zij weer tijd dienen uit te trekken om tot zichzelf te komen, zodat zij weer kan putten uit de onnoembare Schat, Die tot haar beschikking staat.

Apostelen Petrus & Paulus, icoon I.M. Karakallou, Athos.

Deze opofferende Liefde zal een grotere beloning opleveren, dan Die waar zij ooit van gedroomd heeft. Zelfs haar Apostelen Petrus& Paulus, op wie de Kerk gebouwd is, verhalen van een moment in hun leven waarop zij zich begonnen af te vragen of alle op-offeringen, die zij zich getroost had, het wèl waard waren.
Na veel afzondering en gebed kon Petrus het antwoord herinneren: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?Matth.19: 27. Hij herinnert zich daarop dat Onze Heer en Verlosser dit antwoord gaf: “ Voorwaar, Ik zeg u, jullie, die Mij gevolgd zijn, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de Troon van Zijn Heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël [de Kerk] te richten. En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen méér terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar véle éersten zullen de laatsten zijn, en véle láátsten de éerstenMatth.19: 28-30.
Het gaat hier in dit Christelijk antwoord om de gehechtheid aan de wereld, welke de spelleiders [de priesters] en hun hiërarchische structuur dienen ‘lòs’ te laten.
Want het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een Heer van het Huis, die ’s-morgens vroeg arbeiders voor Zijn wijngaard ging huren. Toen Hij het met de arbeiders ééns geworden was voor slechts één schelling per dag [het minimum loon] zond hij hen in Zijn [Goddelijke] wijngaardMatth.20: 1,2.
Wanneer de mens, zowel clerus als leken zichzelf weggeven aan God en aan de anderen, zal God dit offer noteren in de Hemelse kanalen. De beloning die Hij dàn over ons zal uitstorten, zal zó overvloedig zijn, dat wij ons allen – inclusief onze jongeren – zullen verwonderen over de overvloed in ons leven. Wij zullen merken dat de gehele wereld uitbreekt in spontane uitbarstingen  van aanbidding.
In de Blijde Boodschap staat dat het Volk Israël [de Kerk] al snel na de bevrijding uit Egypte de oase Elim bereikte, in het middelpunt van de woestijn was er schaduw en vers water.

Maria van Egypte en de beker van het Heil

Israël [de Kerk] ontvangt dáár verkwikking. Ook Maria van Egypte vond dáár eveneens haar verlossing, nadat zij van de hieromonnik Zosimas de gaven uit de kelk ontvangen had.
Wij zoeken als Kerk verkwikking in de Blijde Boodschap, het Woord van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.  Nu is Hij, vanuit de Vader en de Heilige Geest onze bron alwaar wij allen uit mogen putten.
De slotzegen aan de Kerk is geen ‘zegenbede’ het is niet minder dan een vrome wens; het is een Genadegave van God aan de Christelijke Gemeenschap geschonken:
Dat Christus, [Die opgestaan is uit de doden], onze waarachtige God, Zich over ons ontfermen en ons redden:
– door de Kracht van het kostbare en levendmakende Kruis;
– door de gebeden van Zijn al-onbevlekte Moeder Gods;
– door de bijstand van de roemrijke, Hemelse Krachten van de engelen;
– door de smeekbeden van de eerbiedwaardige, roemrijke Profeet, Voorloper en Doper Johannes;
– van de heilige, roemrijke, alom-geëerde Apostelen;
– van de heilige, roemrijke overwinning-dragende Martelaren;
– van de eerbiedwaardige, Christus-dragende Vaderen;
– van onze Vader onder de Heiligen, [Johannes Chrysostomos, Basilios de grote of
Gregorius de Grote (voorafgewijde gaven) en Jacobus, de broeder des Heren], wiens
Liturgie wij mogen vieren;
– van de Heilige, die wij op die dag herdenken en van alle Heiligen:
want God is goed en heeft de mensen lief
”.

Constantine, the Great, as Leper, assures the mothers asking mercy on their sons, fresco by Petrus Agricola

Elke eredienst is immers ‘in wezen’ Liturgie omdat ze wordt uitgevoerd door
het gelovige Volk dat daarvoor God als Liturg [spelleider van de eredienst] heeft.
Gezegend is het Koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
nu, altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen
”.
Toen het Volk het water doorgegaan waren als over vaste grond en ontkwamen aan de slechtheid van Egypte, riepen de Israëlieten [de gelovigen van de Kerk] in grote vreugde uit: “Laat ons zingen voor onze Bevrijder en onze God.
Onze mond willen wij openen en vervuld van de Geest zingen; vol blijdschap willen wij U verheerlijken en verheugd Uw wonderen verkondigen.
Het gewelf van de Hemelen hebt U geschapen Heer, en de Kerk heeft U gegrondvest; doe ook ons verstaan in Uw Liefde, want ons diepst menselijk verlangen is slechts op U gericht, Sterkte van de gelovigen, alleen op U de  Menslievende gericht“.

Uit Meneon tn.4   –   24 Maart:
Het verborgen Mysterie, dat zelfs door de Engelen niet gekend was,
wordt toevertrouwd aan de aartsengel Gabriël.
Nu komt hij tot u, alleen ongerepte duif, terugroeping van het mensengeslacht.
Hij zal u, alheilige, ‘het verheug u’ toeroepen;
maak u gereed om op dàt woord,
het Woord van God in uw schoot te ontvangen”.

Theotokion tn.4.   –   24 Maart:
“    De Moeder Gods hoorde een stem die zij niet kende,
toen de aartsengel tot haar de woorden van de Blijde Boodschap sprak.
In Geloof heeft zij dit Heil aanvaard en U ontvangen, Die God zijt voor alle eeuwen.
Daarom roepen ook wij vol vreugde tot U:
God, Die in haar vlees geworden zijt, zonder verandering te ondergaan,
schenk de Vrede aan de wereld en aan onze zielen grote Barmhartigheid”.

bij Heer ik roep … tn.6  –  25 Maart:
Wanneer God het wil, dan wordt de orde der natuur overwonnen,
zo sprak de Onlichamelijke,
en dàn wordt volbracht wat bóven de macht der mensen gaat.
Vertrouw op mijn ware woorden, Al-Heilige en Onberispelijke.
Toen riep deze: Mij geschiede nu volgens uw woord;
ik zal Hem baren Die niet in het vlees is,
doch uit mij vlees wil aannemen, als de enige Almachtige,
om de mensen omhoog te voeren tot hun oorspronkelijke waardigheid,
door de god-mensheid
”.

eer… nu en …

tn.6
Heden werd de Aartsengel Gabriël gezonden om aan de ontvangenis te verkondigen.
Aangekomen in Nazareth dacht hij vol verbazing na over het wonder
hoe Hij, de Onvatbare uit den hoge, uit een Maagd geboren wordt.
Hij, Die de Hemel tot troon en de aarde als voetbank heeft,
treedt binnen in de schoot van een vrouw.
Hij tot Wie de zesvleugeligen hun ogen niet durven op te heffen,
wil door een enkel woord het vlees aannemen uit haar !
Het Woord Gods Zelf is aanwezig.
Daarom sta ik hier en zeg tot de Maagd:
Verheug u, Hoog-begenadigde, de Heer is met u !
Verheug u, onschuldige Maagd.
Verheug u, nooit gehuwde bruid.
Verheug u, Moeder van het Leven,
want gezegend is de Vrucht van uw schoot”.

Apolytikion tn.4      –     25 Maart:
Heden  is de aanvang van onze Verlossing,
en van de openbaring van het Mysterie
dat sinds alle eeuwen verborgen was;
want de Zoon van God
is de Zoon van de Maagd geworden
en Gabriël verkondigt de Blijde Boodschap der Genade.
Laat ons daarom met hem tot de Moeder Gods roepen:
‘ Verheug u, Hoog-begenadigde, de Heer is met u !’“.

Kondakion tn.8.
Tot u de Aanvoerster, die voor ons strijd,
en die ons van  rampspoed hebt bevrijd,
zingen wij, dank- en zegen-hymnen, Moeder Gods.
Gij die onoverwinnelijke macht bezit,
bevrijdt ons uit alle gevaren.
En wij roepen u:
‘verheug u, ongehuwde bruid !’”.

Orthodoxie & hoe je als christen kunt overleven

      Te dien tijde, toen Onze Heer vernam dat Johannes [de Doper] gevangene genomen was, vertrok Hij van Galiliea.
Christus verliet Nazareth en ging wonen te Kapharnaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Isaiah gesproken, toen deze zei:
              Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen:  het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.
              Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen:
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers.
              En Hij zei tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten liggen en volgden HemMatth.4: 12-20.

      Aan een ieder onzer afzonderlijk is de Genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: ‘opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mee, gaven gaf Hij aan de mensen.Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?
       Hij, Die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het Geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus  Eph.4: 7-13

In mijn beproeving riep ik om hulp tot de Heer; ik riep luid tot mijn God.
Vanuit Zijn heilige Tempel hoorde Hij mijn stem; mijn geween voor Zijn aanschijn bereikte Zijn  oren.
Toen wankelde bevend de aarde, de grondvesten der bergen werden geschokt.
Zij beefden, omdat God tegen hen toornde; rook steeg op van Zijn gramschap.
Vuur vlamde op van Zijn aanschijn: een brandende vuurgloed ging van Hem uit.
Hij boog de hemelen neer om af te dalen; er was duisternis onder Zijn voeten.
Hij besteeg de Cherubijnen en vloog, Hij vloog op de vleugels van de wind.
Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats; onweerswolken tot een tent om Zich heen.
Maar voor de stralende gloed van Zijn aangezicht barstten de wolken uiteen, met hagel en vlammend vuur. De Heer deed het donderen uit de hemel, de Allerhoogste liet Zijn stem weerklinken. Hij schoot Zijn schichten af en verstrooide hen; talloze bliksems om hen te verwarren. Toen werden zichtbaar de bronnen der wateren, de grondvesten der aarde werden blootgelegdPsalm 17: 6-17, vert. ROK, ’s-Gravenhage.

De Duits monnik-theoloog Karl Rahner [Jezuïet, 1904-1984] heeft eens gezegd:
Der Mensch ist die Frage, auf die es keine Antwort gibt’.
Dat is een uitspraak die het voor ons ‘armen van geest‘ eigenlijk onmogelijk maakt om ook maar iets te zeggen over het wezen en de bestemming van de mens op de aarde.  
Niettemin probeer ik onafgebroken een antwoord te vinden op de vraag naar het menszijn.
We doen dat vanuit het Woord van God; de Blijde Boodschap. Dit is weliswaar geen handboek voor antropologie [de leer van de mens], maar geeft intussen toch wel heel duidelijk antwoord op de vraag naar het wezen en de zin van het mens-zijn. Worden wie je werkelijk bent, beeld naar God’s gelijkenis, zelfontplooiing – het hoogste geluk, wie wil dat niet?
Hoe doe je dat? Je kunt handvatten zoeken in zelfhulpgroepen en
bijbehorende lectuur, maar hoever kom je daarmee?
Indien je in God gelooft onderken je dat je een sociaal, religieus georiënteerd wezen bent. Je onderkent dat je een Vader in de Hemelen hebt en dat je pas echt mens wordt in en door je relaties met anderen, zoals Christus ons heeft geleerd.
Zelf waren we daar nimmer achtergekomen, indien je niet verder kijkt dan alleen jezelf
– met name jezelf opzij zetten, je kruis opnemen, het kan ontzettend bevrijdend werken. Een meer inhoudelijke omschrijving zou kunnen zijn dat het christendom de religie is van mensen die geïnspireerd worden door gedachten uit de Blijde Boodschap, het leven van Jezus Christus en Zijn sociale ethiek, die opkomt voor lijdende mensen.  Maar deze omschrijving wordt -zoals wij om ons heen zien- niet algemeen aanvaard.

kruisje bij het Mysterie van de doop

Je kruis opnemen
Alle geneesheren  stemmen met Hippocrates in, dat de vrolijkheid altijd een krachtig behoedmiddel is voor de gezondheid en niet zelden een geneesmiddel voor de ziekten.

– de echtgenote van Socrates, Xanthippe [Gr. “Blonde Merrie”, ouderen onder ons kennen daar nog een gezellig liedje van], behoort niet bepaald onder de tegenstanders van de emancipatie van de vrouw.
Reeds vóór haar huwelijk stond zij bekend als iemand, die alle eigenschappen bezat, om het haar echtgenoot zo moeilijk mogelijk te maken.
                   Dit schijnt Socrates heel goed geweten te hebben: immers gaf hij eens aan z’n leerling Anthithenes [ca. 445-365 v.Chr], die hem vroeg waarom hij zo’n furie als levensgezel had genomen, ten antwoord: “Ik heb haar als vrouw genomen, om er zeker van te zijn, dat, als ik mèt ‘háár’ goed zou kunnen huishouden, ik ongetwijfeld met allerlei soorten mensen goed zou kunnen omgaan”.
— Op zekere dag, had de wijsgeer enige van zijn vrienden bij zich thuis uitgenodigd, om een paar aangename uurtjes door te brengen. Of het een aangenaam en gelegen tijdstip was weet ik niet; maar zijn vrouw ging die dag zo vreselijk te keer, dat de goede man het raadzaam achtte met zijn gasten een luchtje te gaan scheppen; met het ogenblik dat hij met z’n gezelschap de deur uitgaat, werpt Xanthippe boven uit het raam hem een kunstmatige waterval op het hoofd.
Socrates lachte en sprak tot zijn vrienden: “ Ik had wel gedacht, dat het ná zo’n donderbui wel zou gaan regenen”.

De Hemelen opende Zich en de stem van de Vader sprak

De Heilige Geest, Welke wij met de doop ontvangen hebben, getuigt dat wij kinderen van God zijn; wij zijn zonen en dochters van God, die door de Geest geleid worden. Wij zijn door God niet geaccepteerd om in een geest van slavernij bevreesd door het leven te gaan. ☦️  Wij delen door ons kruis op te nemen in Christus lijden met de Verheerlijking, de Verrijzenis in het vooruitzicht, de Opstanding voor ogen. God wil niet dat wij ons afvragen hoe wij er bij Hem voor staan. De innerlijke getuigenis van de Heilige Geest is een Mysterie [een wonder]; we kunnen dàt niet verklaren of beschrijven, maar er wel degelijk van getuigen dat het waarachtig is.
Wanneer mensen tegen ons zeggen: ‘Ik weet niet of ik wel christen ben, Ik denk dat ik het misschien wel ben, ik hoop het’ – dan stemt mij dat bedroefd, ik begin me dan  ernstig zorgen te maken.
De Blijde Boodschap stelt namelijk heel duidelijk dat de Heer werkelijkheid voor je wordt wanneer je je hart aan Hem geeft en dat je weet dat je aan Hem toebehoort: “  Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, Die ook [door de Heilige Geest] Zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft” en
vervolgens stelt de apostel:
– Wij getuigen, die werken vanuit de Kerk – :
“ Wij voeren ‘geen heerschappij‘ over uw Geloof;
neen, wij zijn medewerkers aan ‘uw blijdschap‘, want
door het Geloof
[in Christus] staat gij vast . . . . .” 2Cor.1: 21-24.
De Heilige Geest woont in je hart en fluistert telkenmale: “ Vertrouw er maar op — je bent ledemaat van God’s gezin, “je bent Zijn kind en mag op Hem vertrouwen, dat alles goed komt”.

Het getuigenis van de Heilige Geest laat zien hoe God de mensen in Christus liefheeft — niet als een statistisch gegeven van het CBS [Centraal bureau Statistiek, die momenteel verklaart dat wij in de Lage Landen tot een van de gelukkigste landen van de wereld behoren], maar als individuele mensen die meetellen in het Hemels Koninkrijk.
God wil niet dat wij beschroomd of angstig zijn, dat wij leven onder de voortdurende dreiging van de verdoemenis. Hij wil dat wij ons bewust zijn van de Genadegaven, Die Hij ons onophoudelijk doet toekomen en dat wij ons veilig weten in Zijn Liefde.

de benodigde eigenschappen
Wat is er nodig om de Wil van God, de Vader te doen?

de moed om je aan te sluiten, Paulus

Allereerst is het nodig de moed op te brengen om je bewust aan te sluiten en je bewust verbonden te weten bij een christelijke gemeenschap, een gezin welke door de wereld verkeerd begrepen wordt, sterker nog verafschuwd wordt.
Er is discipline en uithoudingsvermogen nodig om aan de opdrachten, die God ons voor ogen houdt en voor ons als Zijn kinderen heeft opgesteld, te voldoen.
Er is inzicht nodig en hoe dit zich verder dient te ontwikkelen om bepaalde onvermijdelijke problemen te overwinnen en te zien wàt God hiermee in het leven van Zijn kinderen ontwikkelt, voortdurend laat ontstaan, schept.
Er is een onnoemlijk uithoudingsvermogen en een incasseringsvermogen nodig om je broeders en zusters trouw te blijven, zeker wanneer het zoveel gemakkelijker is om je eigen weg te gaan.
♥︎ En ‘last-but-not-least’ is er Liefde nodig om het zaakje, God’s gezin bij elkaar te houden en anderen te blijven uitnodigen erbij te komen — kwetsbare, gevoelige, maar onverzettelijke, opofferende, heel ver gaande – haast niet op te brengen Liefde. En Mysterie op Mysterie [wonder boven wonder], dat is nu precies datgene wat Christus ons in Zijn Persoonlijkheid aanbiedt – Hij vraagt ons Hem daarin te volgen.
De Apostel zegt:
      Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het 
beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeds [en zusters]; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijktRom.8: 29,30.
God heeft ons voorbestemd van de moederschoot af, ja zelfs al van vóór wij geboren waren; Hij heeft ons innerlijke eigenschappen meegegeven, zoals die van hun oudere broeder, Jezus Christus. God doet dat door de werken van de Heilige Geest, Die Zijn vertegenwoordiger is in onze harten:
      Telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking [wereldse gerichtheid] weggenomen. De Heer nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking [wereldse gerichtheid] meer is, de Heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van Heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, Die Geest is2Cor.3: 16-18.

♨︎           God schrijft via de Heilige Geest de karaktereigenschappen eigen aan onze Heer, Jezus Christus, Zijn Zoon op in ons hart:
          De Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersingGal.5: 22.
            Nadat Christus ons geroepen heeft, de Vader ons als Zijn kind geadopteerd heeft, nodigt God ons via Zijn geest in ons hart uit om onze erfenis op te eisen, dezelfde schitterende Beloning, en Overwinning [op ons mens zijn] die onze Heer en Verlosser heeft opgeëist na Zijn Opstanding.
Ons leven en de manier waarop wij ermee omgaan valt dus linea recta samen met de gelijkenis van de Verloren zoon, die zijn erfenis opeiste, het gevecht met de wereld aanging en bij Zijn Hemels vader terugkeerde.
Onze Heer kijkt ernaar uit de erfenis met ons te delen en verwacht dat wij daartoe de wereld en al haar tekortkomingen de rug toekeren.
— Eet daarom van Zijn Brood, proef [ruik] niet alleen het eten, maar
ook de menselijke onverdraagzaamheid, fijnslijperij en schijnheiligheid van jezelf, etend proef je het geheimenis van de vergeving, dat ‘in het al’, in de Ene, in God is.
— drinken uit de beker of [drink-]kelk [Hebr.’kos’
כוס]: “ De Heer is mijn erfdeel, mijn deel van de kelk: Gij toch hebt mij hersteld in mijn erfdeel. Het meetsnoer viel voor mij in het vruchtbaarste land; als erfdeel kreeg ik het bestePsalm 15[16]: 5,6.
— vervolgens mogen wij ons verheugen, want Christus was bereid de beker van Gods toorn tot de laatste druppel voor ons leeg te drinken:
    Hij knielde neer en bad deze woorden: ‘Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede!’Luc.22: 42.
Zijn bittere beker werd voor ons tot zegenrijke en troostvolle ‘heilsbeker!’, waarop de Opstanding voor ons mogelijk werd gemaakt. Gods beker brengt zegen en heil voor de rechtvaardigen, maar vloek en oordeel voor de goddelozen.
Het Koninkrijk der Hemelen betreft twee elementaire dingen:
1.]. Gods verlangen om ons genezing, vrede, overwinning en verlossing te brengen.
2.]. onze overgave aan de wil van God.
Wij mensen vinden het heel moeilijk te geloven dat de overwinning ligt in overgave, maar dat is het principe van hoe je als christen kunt overleven tot in het Hemels Koninkrijk.

Orthodoxie – sexualiteit & de menselijke veroordeling

        Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de ontucht, doch voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn Kracht.
Weten jullie niet, dat jullie lichamen leden van Christus zijn?
Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden van een ontuchtige [een prostituee, hoer] van te maken? Volstrekt niet!
Of weten jullie niet, dat wie zich aan een ontuchtige hecht, een lichaam [met hem/haar] is?
Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn 
Maar die zich aan de Heer hecht, is een geest [met Hem].
                                    Ontvlucht de hoererij.
Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.
Of weten jullie niet, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont,
Die gij van God ontvangen hebt, en dat je niet van jezelf bent?
Want jullie zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met jullie lichaam1Cor.6: 13-20

heerser over het ontbijt

      Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, Die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand  Gods is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Gelijk geschreven staat:
‘Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehadRom 8: 34-37.

Je kunt als gelovige toch niet voor waar beschouwen, dat God vrouwen/meisjes tot een bepaalde leefwijze aanstelt, waardoor mannen/jongens aan hun trekken zouden kunnen komen.
Zou God het menselijk lichaam daarvoor zo hebben geschapen? Wat is de achtergrond, de reden waarom veel meisjes en vrouwen in de prostitutie terecht komen? Hoeveel zouden er werkelijk vrijwillig prostituee zijn?
Hoe minderwaardig en gebruikt zouden veel van dit soort meisjes zich voelen?!
Zou God een mens een lichaam geven om er zo liefdeloos mee om te gaan?!
Dat er in de Blijde Boodschap over gesproken word, staat er niet om maar op te volgen, maar ter waarschuwing en het wordt ook veroordeeld.
Jezus had maar één doel in Zijn aardse bestaan:
zondaars te bevrijden van hun zonden en uit hun onmenselijke leven’.

H. Maria van Egypte, vlucht na haar diep getroffen bekering bij de Kerkdeur de woestijn in om daar een ascetisch leven te gaan leiden.

       Zo wordt ons ook voorgehouden met de levensgeschiedenis van Maria van Egypte;
       zij dompelde zich onder in berouw nadat zij te Jeruzalem door de Heer geroepen werd
       haar leven geheel om te gooien en zij vertrok naar de woestijn en
       door een leven van vasten en gebed kwam zij weer in het rechte spoor.

      Jezus begaf Zich naar de Olijfberg [om er ’s-nachts te bidden]. En ’s-morgens vroeg was Hij weer aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neer en leerde hen.
En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:
      Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel;
        en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen;
        Gij dan, wat zegt Gij?
En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grondJohn.8: 1-6.  Wat zou Christus daar geschreven hebben?

Paulus reageert vandaag als eerste:
Weet je niet dat jouw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik daarom de leden van Christus nemen en hen tot een prostituee maken?
Nooit! Weet je niet dat hij die zich bij een prostituee voegt, één lichaam met haar wordt? Want, zoals er staat geschreven: “De twee zullen één worden
”.
Ons menselijk lichaam is niet bedoeld voor immoraliteit, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam . . ., daarmee wordt aangeven dat het seksuele karakter van menselijke personen een ‘positieve‘ rol speelt in de menselijke spiritualiteit.
Zoals al de menselijke aangelegenheden dient ongerijmde seksualiteit net als andere mistoestanden door God te worden bestraft maar dient door de Heilige Geest geïnspireerd te worden, d.w.z. gebruikt te worden voor de doeleinden die God hiermee heeft bedoeld.
En nèt zoals alle menselijke aangelegenheden misbruikt worden, kan seksualiteit door misbruik worden verdraaid en gecorrumpeerd en instrument van de zonde worden in plaats van het middel om God te verheerlijken en zichzelf te verheffen, zoals God ons gemaakt heeft naar Zijn Beeld en overeenkomstig gelijkenis aan Hem.
Daarmee wordt duidelijk gemaak dat sexualiteit niet veroordeeld wordt maar het misbruik ter egoïstische bevrediging van de mens zelf.
De leer van de apostel Paulus over seksualiteit is analoog aan zijn leer over eten en drinken en alle lichamelijke behoeften.
Lichamelijke behoeften zijn door God aan de mens gegeven om spirituele redenen, teneinde te worden gebruikt voor Zijn Glorie; op zichzelf zijn ze heilig en puur.
Wanneer ze worden misbruikt of aanbeden als een doel op zichzelf, worden ze het instrument van zonde en dood. Teveel eten is -zoals wij maar al te goed weten- niet goed voor ons; je overgeven aan ongerijmde drankgebruik is vernietigend en sexualiteit kan op dezelfde wijze misbruikt en verdraaid worden. De apostel zegt specifiek dat alle seksuele perversies als hun directe oorzaak de rebellie van de mens tegen God hebben.

Daarom gebied God ons de lust van ons hart, welke hunkert naar onreinheid, naar het onteren van onze lichamen onder elkaar, af te wijzen, omdat dit de waarheid over God inruilt tegen een leugen en het schepsel aanbeden wordt in plaats van de Schepper, Die voor altijd gezegend is. 

God heeft de mens vrij geschapen, de mens maakt zèlf zijn/haar afwegingen en kan zich als zodanig overgeven aan oneerbare passies.
Mannen zijn eveneens in staat de natuurlijke relaties met vrouwen op te geven en te worden verteerd met passie voor elkaar en de vrouwen onder de mensen kunnen hun natuurlijke relaties uitwisselen voor onnatuurlijke relaties, mannen zijn eveneens in staat hun sexualiteit tot in uiterste door te voeren en schaamteloze handelingen aangaan met mannen en daardoor zichzelf in eigen  persoon verheerlijken en zich aan elkaar te buiten te gaan.

Paulus opnieuw:
      Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:
‘vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen [= verwaand, laatdunkend, hoogmoedig, trots zijn], overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.
Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijvenRom.1: 24-32.
En in het 1e Verbond was reeds bekend:
      Een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster.
       Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte van zijn vader heeft hij ontbloot; beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
       Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter; beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen.
       Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, of beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
       Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt [bloedschande is het] met vuur zal men hem en haar verbranden, opdat er geen bloedschande in uw midden zij.
       Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken.
       Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap zal hebben, de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen“ Lev.20: 10-16.
Aangezien deze tekst in de oude tijd werd geschreven en mannen slechts een positie bekleden en op gedrag aangesproken werden, de vrouw nog ondergeschikt werd bevonden, kunnen we in het bovenstaande in onze geëmancipeerde tijd in bovenstaande tekst ook vrouw lezen i.p.v. man.

Door deze leer te volgen, terwijl ze hopen op de Genadegaven van God en de Vergeving van Christus voor alle zondaars, zijn de Schriften in het Nieuwe Testament nog strikter in hun eisen met betrekking tot seksuele reinheid.

“Wat de apostel Johannes heeft gezien en gehoord: het Woord dat leven is, verkondigt hij ook aan ons opdat wij met Hem verbonden zijn in de Vader en zijn Zoon Jezus Christus”

      Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: ‘Wie van u zonder zonde is, dient het eerst een steen naar haar te werpen. En weer bukte Hij neer en schreef op de grond.
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.
En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: ‘Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?’.
       En zij zei: ‘Niemand, Heer.
       En Jezus zei: ‘Ook Ik
[Zoon van God en voorbeeld van Liefde onder de mensen] veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!John.8: 7-11.
En de berouwvolle vrouw waste met haar haren Zijn voeten uit dankbaarheidLuc.7: 36-50.
En vervolgens gaf Christus op de Berg in Zijn rede het volgende mee: “Je hebt gehoord dat er werd gezegd: “Je zult geen overspel plegen.” Maar ik zeg je dat iedereen die wellustig naar een vrouw kijkt al overspel met haar in zijn hart heeft gepleegd. Als je rechteroog je tot zonde maakt, trek het dan weg en gooi het weg; het is beter dat je een van je leden verliest dan dat je hele lichaam in de hel gaatMatth.5: 27-28;
er werd tevens gezegd: “    Degene die van zijn vrouw scheidt, laat hem een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat een ieder die zijn vrouw verlaat, behalve op grond van onkuisheid, haar een overspelige vrouw maakt; en wie met een gescheiden vrouw trouwt pleegt overspelMatth.  19: 3-9.

De Apostel Paulus zegt onomwonden:
Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapen-schenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven
1Cor.6: 9-10; en:
      Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërvenGal 5: 17-21; en     Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat jullie hebben. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: ‘De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Hebr.13: 4-6.

Dus, volgens de Openbaring van God, zijn seksuele relaties heilig en zuiver alleen binnen de gemeenschap van het huwelijk, met de ideale relatie die voor altijd tussen één man en één vrouw is. Degenen die niet getrouwd zijn en zij die kiezen door de wil [van God] om niet te trouwen, dienen zich als zodanig overeenkomstig hun keuze te onthouden van alle seksuele relaties, aangezien zulke relaties onmogelijk de functie kunnen vervullen die God in de schepping heeft gegeven aan de seksuele daad.

Bruiloft te Cana; عرس في قانا; Γάμος στην Κάνα; Wedding at Cana.

Dit betekent niet dat er geen seksueel kenmerk zal zijn voor het spirituele leven van de ongehuwde, want de ongehuwde man en de ongehuwde vrouw zullen nog steeds hun menselijkheid uitdrukken in mannelijke en vrouwelijke spirituele vormen. De deugden en vruchten van de Geest in elk, zoals bij degenen die getrouwd zijn, zijn identiek, maar de manier van hun incarnatie en expressie zal eigen zijn aan de specifieke seksuele vorm van hun gemeenschappelijke menselijkheid, evenals de individuele uniciteit van elke persoon.

In maagdelijke staat leven
De enige persoon die zijn of haar hele leven zonder dat man of vrouw leeft  zal als getuige tot maagdelijkheid wordt geroepen in deze wereld van het Koninkrijk van God waar “zij in de Opstanding niet huwen en zij niet ten huwelijk worden genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelMatth.22: 30.
Het is om deze reden dat degenen die overeenkomstig een monastieke regel het leven doorbrengen, de “engelachtige gewoonte” op zich hebben genomen. Dit betekent niet dat ze ongeslachtelijk worden. Het betekent eerder dat ze God voortdurend dienen en prijzen als Zijn kinderen, die als het ware het universele gezin van God omvatten zonder zelf de leiders van families op deze aarde te zijn. Op deze manier drukken ze zichzelf uit als de vaders en moeders, broers en zussen van de hele mensheid in Christus, overeenkomstig het woord:
Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?”.
En terwijl Christus Zijn handen uitstrekte naar Zijn volgelingen, zei hij:
Hier zijn mijn moeder en mijn broeders! Want wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moederMarc.3: 34-35.
      Word niet heftig [wees niet boos op] tegen een oude man, maar vermaan hem als een vader; doe het jonge mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.
Een waarachtige weduwe dan, die alleen staat, heeft haar Hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht; doch zij, die een los[-bandig] leven leidt, is levend dood1Tim.5: 1-6.
Deze woorden zijn uiteraard bedoeld voor iedereen, getrouwd en ongehuwd, maar ze hebben ook duidelijk een speciale betekenis voor diegenen die, in hemelsnaam, het ongehuwde leven leiden.
Want zoals zij die getrouwd zijn, de taak hebben hun geestelijke leven te leiden met de zorgen van het gezin en binnen de context van haar behoeften en eisen, leeft de christen die alleenstaand is zijn of haar leven in Christus zonder deze voorwaarden. Ik zou willen dat alles was zoals ikzelf ben [d.w.z. ongehuwd] zo verklaart Paulus.
Maar eenieder heeft zijn eigen speciale geschenk van God, de een en de ander en de ander. . . .
– De ongehuwde man is bezorgd over de aangelegenheden van de Heer, hoe hij de Heer dient te  behagen, maar de getrouwde man maakt zich zorgen over wereldse zaken, hoe hij zijn echtgenote       dient te behagen en zijn belangen zijn verdeeld.
– En de ongetrouwde vrouw of het meisje is bezorgd over de aangelegenheden van de Heer, hoe heilig te zijn in lichaam en geest;
– maar de getrouwde vrouw is bezorgd over wereldse zaken, hoe haar man te behagen.
Ik zeg dit voor uw eigen voordeel, niet om u enige terughoudendheid te betrachten, maar om een ​​goede orde te bevorderen en uw onverdeelde toewijding aan de Heer veilig te stellen
1Cor.7:  34-35.
Daaruit volgt dat degene die trouwt. . . het goed doet; en wie zich van het huwelijk onthoudt, zal het beter doen verg.1Cor.7: 7-40.
Het onderwijs van Paulus maakt hier duidelijk:
Mensen kunnen God dienen en een spiritueel leven leiden, zowel in het huwelijk als in het leven als enkeling. En mensen kunnen ook in beide posities zondigen:
Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere Genadegave ontvangen, de een deze, de ander die1Cor.7: 7.
De apostel Paulus geeft als standpunt te kennen, dat van degenen die alles ten opzichte van God zo perfect mogelijk willen doen, overeenkomstig de beslissing nemen -‘bewust of onbewust’- niet te trouwen “het ‘beter’ zullen doen”:
      Wie dus zijn jongedochter uithuwelijkt, doet wel en wie haar niet uithuwelijkt, doet beter. 
Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Heer. Toch is zij naar mijn mening gelukkiger, indien zij blijft,  zoals zij is; en ik meen ook de Geest Gods te hebben1Cor.7: 38-40.
De spirituele Traditie van de Kerk is het duidelijk met de apostel eens.
Dit betekent niet dat het huwelijk op een of andere manier kleineert of wordt geminacht. Het wordt door God gegeven en is een Mysterie [sacrament] van de Kerk en zij die het verafschuwen om “spirituele redenen” dienen te worden geëxcommuniceerd vanuit de Kerk [Canonieke wetten van het Concilie van Gangra]. Het betekent alleen dat je, praktisch gezien, een grotere dienaar van God kunt zijn en perfecter een getuige van zijn oneindig Hemels Koninkrijk indien je alles in deze wereld opgeeft, alles verkoopt wat je hebt en Christus volgt in totale onthechting en armoede; en zowel innerlijk als uiterlijk als zodanig leeft.
Het idee echter dat één enkel persoon zich kan overgeven aan de dingen van deze wereld, inclusief zijn/haar seksualiteit en tòch – een dienaar van God in Christus – kan zijn, wordt totaal verworpen en veroordeeld.
Men kan het huwelijk in het lichaam alleen verlaten voor meer vrijheid van “angst voor wereldlijke zaken” om zich bezig te houden met “de aangelegenheden van de Heer“. . . door zowel heilig te zijn in lichaam en geest.
Alleen de persoon die “heilig is in lichaam zowel als geest” heeft met niemand seksuele relaties.

vasten en gebed, het verhaal van Hanna
Het gebed van Hanna betekende ‘een keerpunt in Israëls geschiedenis’, dè ‘geschiedenis van de Kerk’. Het sluit [sloot] een tijd van vernedering en anarchie af en opende de deur naar een tijd van Israëls grootheid [van de Kerk]. De Kerk wordt afgebroken teneinde te herleven, Hoe?
Door vasten en gebed, want zoals de Heer ons leert is de tegenstrever slechts door vasten en gebed uit te drijven.
En deze verandering voltrekt zich tijdens het leven van een mens, Samuël [mogelijk afgeleid van
שם האלוהים Shem Alohim, “Naam van God” of שמע אלוהים Sh’ma Alohim, “God werd gehoord“], de zoon van Hannah [ חנה channa “Genade van God” of “God heeft mij begenadigd” – Gr. Anna].

. . . . . ’God heeft ons verhoord, begenadigd’. . . . . ,
de profeet Samuël zou goed bij onze tijdsperiode passen, want, toen zijn moeder Hanna geen kinderen kon krijgen, heeft zij hem van God afgesmeekt zie,1Sam.1: 20. Blijf dus bidden en vasten, want de redding is nabij.
Het gebed wat je hebt en Christus, Die je daarbij volgt in totale onthechting en armoede; bezorgt je een zowel innerlijk als uiterlijk opleving en als zodanig zul je herleven. Dit kind Samuël werd na z’n geboorte, drie jaar en was van de moederborst af. Toen heeft Hanna hem naar het heiligdom gebracht, zoals zij God beloofd had. Het jongetje werd knecht en leerling van Eli.
Beroemd is het verhaal, hoe God voor het eerst het woord tot hem richt.

De tijdsperiode, te vergelijken met de onze.
        Zij rekenden niet met de Heer, noch met het recht van de priesters tegenover het volk. Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het vlees ging koken, de knecht van de priester, met een drietandige vork in zijn hand.
En stak die in de pot of in de pan of in de ketel of in de kookpot; al wat de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich.
Zo behandelden zij alle Israëlieten, die daar te Silo kwamen.
Zelfs eer zij het vet in rook deden opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tot de man die het slachtoffer bracht: ‘Geef de priester vlees om te braden, want gekookt vlees wil hij van u niet aannemen, alleen rauw’.
Als de man hem dan antwoordde: ‘Maar men moet het vet toch eerst in rook doen opgaan, neem dan voor u zoveel als uw hart begeert, dan zei hij tot hem:
    Terstond zult gij het geven, anders neem ik het met geweld.
Zo was de zonde van die jonge mannen zeer groot voor het aangezicht van de Heer, want de mensen gingen het offer des Heren gering achten
1Sam.2: 13-17.

Het beroemde vervolg van het verhaal
De jonge Samuël deed dienst in het heiligdom van de Heer onder het toeziend oog van Eli.
In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en een visioen kwam niet vaak voor. Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd op zijn gewone plaats;
zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien.
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer: “Samuël!” Samuël antwoordde: “Hier ben ik”.
Hij liep haastig naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij immers geroepen?”.
Maar Eli antwoordde: “Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen”.
En hij ging weer terug en legde zich te slapen.
Toen riep de Heer opnieuw: “Samuël!”. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik.
U hebt mij immers geroepen?”. Eli antwoordde: “Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen”.

Samuël kende de Heer nog niet; een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
En voor de derde keer riep de Heer Samuël. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij immers geroepen?”.
Toen besefte Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuël: “Ga maar weer slapen.
En mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’”.

Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige keren: “Samuël! Samuël!”.
En Samuël antwoordde: “Spreek, uw dienaar luistert”“.
Eenmaal groot geworden werd Samuël Gerechtsdienaar, Richter van God, hij gaf de juiste richting aan.
Dàt waren nog eens gezagsdragers, die leiding gaven aan een stam van Israël [de Kerk].
Samuël behoort als opvolger van de profeet Eli tot de zogeheten vroege profeten.
In zijn tijd ging het volk over op de monarchie, het koningschap.
De eerste koning heette Saul en deze werd door Samuel gewijd.
Toen Saul bij God in ongenade was gevallen, wees hij de jonge David als zijn opvolger aan.

Persoonlijke ontwikkeling
In welke taal we het ook verkondigen, in het Nederlands, in het Grieks, Russisch, Hebreeuws of Arabisch – het komt allemaal op hetzelfde neer – het gaat om het ontkomen aan de gevangenis van het tijdsbestek waar wij met z’n allen in leven. Onze leermeesters zijn niet degenen met wie wij de school bezochten teneinde een wereldse carrière te maken, ònze leermeesters zijn de armen van geest, zij, die de goddelijke boodschap nog inzien en horen.
Men behoeft ons niet te verklaren dat wij géén Latijn, Grieks, kerk-slavisch òf Arabisch kennen – we hebben genoeg meegekregen om ons te handhaven met de taal, die we van huis uit hebben meegekregen, de taal van de Heilige Geest, die van het hart.
De belangstelling van de spelleiders lijkt zich meer toe te spitsen op de verschillende talen, die in de Kerk gebezigd worden, teneinde de Boodschap dichter bij het volk te brengen. We vergeten daarbij dat de taal van de Heilige Geest, de ‘taal van het hart’ is – de taal, die wij van onze [voor-]moeders overgeleverd hebben gekregen.
De inquisiteurs treden steeds meer in de taal van de wereld en de opvoeding, die de wereldse scholing hebben meegegeven, het zijn rechters en accountants, managers geworden en de taal van het hart, van de Heilige Geest wordt niet meer gesproken.
Wie weet of het pure nieuwsgierigheid is, op grond van een soort antropologische belangstelling, of dat zij de naam in de taal van de een of andere leraar hebben getracht te vernemen of de herkomst ervan hebben trachten te achterhalen. Maar de Goddelijke Boodschap is ons allen zéér nabij, het ligt in ons hart. Het is ons ná aan het hart en dàt zal altijd zo blijven.
Als het goed is leidt de nu opkomende verbijstering tot een nieuwe nieuwgierigheid.
Hoe leven deze armen van geest eigenlijk, dient vanaf dit ogenblik de voornaamste vraag te worden. Immers zowel de profeten en de apostelen hebben de Blijde Boodschap tot op het bot herkent en hebben zich in onderlinge Liefde bij Christus aangesloten. Interesse en in het bijzonder de interesse in inzicht, is de enige succesvolle weg om uit vele angsten te geraken.
Wie dagelijks probeert vol interesse en dankbaar te leven is beschermd tegen het verlies van zijn idealisme, omdat niets de persoonlijkheid meer uit zijn evenwicht kan brengen; deze heeft de vlam van de 10 maagden brandend gehouden.
De persoon in kwestie is tevens beschermd tegen de twee doodlopende wegen van de zelfontwikkeling, namelijk de zelfoverschatting en de zelfonderschatting, die weer verbonden zijn met trots en angst.
Dankbaarheid en interesse worden als middelen ter overwinning in zelfopvoeding van trots en angst aangevoerd.

Maar hoe staat het met ontevredenheid? Ook hiervoor bestaat een tegenmiddel, een remedie. Dit middel is het beoefenen van geduld.
Heer, geef mij geduld en wel onmiddellijk!”.

Ontwikkeling zonder geduld is volslagen onmogelijk.

Menigeen onder ons heeft vast wel eens een avocado-pit in een bloempot gestopt en wekenlang tevergeefs gewacht tot er een avocado-plant zou gaan ontspruiten.
Heb je toen niet telkens voorzichtig gekeken of er nog niets te zien was?
Maar op zekere dag komt het eerste bladpuntje te voorschijn en dan gaat het plotseling -onder invloed van zon, licht, water en vruchtbare grond- zeer  snel.
Elke stap in het aardse leven heeft tijd nodig. Wie zichzelf de tijd niet geven kan en wie het anderen ook niet wil gunnen, kweekt een klimaat van ontevredenheid, dat werkt altijd storend op de ontwikkeling.

Onze tijdsperiode is sterk ontwikkeld op technische vooruitgang; dit heeft echter ook zijn terugslag op mensen. Instinctief eist de mens van zichzelf, dat hij/zij zelf of een sociaal verband net zo foutloos dient te functioneren als een machine.
Dat is een volslagen onmenselijke gedachte en dat verlangt God ook niet van ons. Want een mens is nooit voleindigd, ‘nooit als God’, altijd in wording en daardoor volstrekt ongelijk aan een machine, die altijd slechts voor een doel geconstrueerd is, om te produceren en dan ook perfect en foutloos dient te functioneren.

De mens geeft zijn omgeving voortdurend opnieuw vorm, brengt veranderingen aan en gaat er nooit in op en daardoor is de mens nooit helemaal op z’n plaats in z’n omgeving. De mens streeft altijd naar verheffing, naar iets daar bovenuit, naar een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, naar het Goddelijke.
Het is zaak om dit ontwikkelingsvermogen van de mens in samenhang met de daarmee verbonden onvolmaaktheid en onafheid in z’n betekenis voor het menszijn opnieuw te waarderen. Dan valt het ook weer gemakkelijker om geduld te beoefenen, zodat er een beschermde ruimte voor ontwikkelingsprocessen ontstaat.

Hiermee helpt het, indien je de een of andere kunstzinnige activiteit onderneemt. Het maakt daarbij niet uit of je kunt schrijven, goed kunt zingen of een muziekinstrument kunt bespelen, iconen gaat schilderen of een expressieve podiumkunst gaat beoefenen. Wie kunstzinnig aan de slag gaat, ook al is dit maar een of tweemaal per week, zal beleven hoeveel tijd er nodig is voor kleine vorderingen en hoeveel regelmatige oefening, voordat deze vordering werkelijk te zien is of te horen. De ware kunstenaar – ook de meest vooraanstaande is in ontwikkeling en zal nooit op zijn/haar lauweren gaan rusten.

Zo ook met de vechtsport, waarmee de Apostel de geestelijke ontwikkeling vergelijkt. Op het moment dat de betekenis van de herhaling voor het oefenen erkend wordt en er vreugde aan de herhaling ontwikkeld is, is het niet moeilijk meer om het noodzakelijk geduld op te brengen om het tot het einde aan toe vol te houden.

Dit is ook te merken aan de wijze waarop momenteel met kunst wordt omgegaan – omdat die dikwijls ook alleen nog maar geconsumeerd wordt in plaats dat er geoefend wordt en omdat er naar [onmiddellijke] perfectie gestreefd wordt in plaats van door het beoefenen van de kunst ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken – er ook toe bijdraagt, de vreugde van het beoefenen van kunst en religie wordt ondergraven.

      Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?
God is het, Die rechtvaardigt; wie zal veroordelen?
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die
ter rechterhand
Gods is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus?”.

4e Zondag van de Vasten – Heilige Johannes Climacos – van de Ladder

Roeping van Mattheüs, Catharijne Convent, Utrecht; Κάλεσε τον Ματθαίο; استدعاء ماثيو; Calling Matthew.

      En Hem volgden vele menigten uit Galilea en Decapolis en Jeruzalem en Judea en het Over-Jordaanse.
       Toen Hij nu de menigte zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende Zijn mond en leerde hen, zeggend:
       Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
       Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
       Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
       Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
       Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
       Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
       Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
       Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
       Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
       Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want
zo hebben zij de profeten voor u eveneens vervolgdMatth.4: 25-5;12.

    Want de vrucht van het Licht bestaat in louter Goedheid en Gerechtigheid en Waarheid -, en toetst wat aan de Heer welbehaaglijk is.
       En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar wanneer dat alles door het Licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is Licht.
      Daarom heet het: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten‘.
     Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
     Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de Wil des Heren is.
     En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en  zingt en bejubelt de Heer van harteEph.5: 9-19.

“de oudste zoon was verontwaardigd”; “الابن البكر كان ساخطا”; “ο μεγαλύτερος γιος ήταν αγανακτισμένος”;”the eldest son was indignant”.

Alle dingen zijn mogelijk voor degene, die gelooft.
Broeders, zusters, op deze 4e zondag van de vastentijd, herinneren we ons de heilige Johannes Climacos die bekend staat als de heilige Johannes van de ladder.  De Icoon van ‘De ladder van de goddelijke weg richting de hemel’ in onze Orthodoxe Gemeenschap toont de monniken die omhoog klimmen naar Jezus Christus. Het is een metafoor voor ons leven en voor hoe we voortdurend dienen te streven naar vooruitgang, we dienen onophoudelijk de ene deugd boven de andere aan onze levensstijl toe te voegen.
Maar waar dienen we in hemelsnaam te beginnen, het is zoveel dat ons belast?
De Heer wijst ons de weg en geeft ons een handvat om te beginnen.
Hij zei tegen ons:
Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen”.
Dat zo zegt Hij als begin van de toespraak op de berg en wijst ons daarna meerdere mogelijkheden, maar dit is het fundament.
‘Trots’ vernietigt immers al wat goed is.
Armen van geest zijn, nederig zijn, herkennen wat er ‘in’ jezelf is,
herken vanuit je binnenste binnenste hoe sterk je bent, maar dat je zwak bent zonder Christus. Het is om te erkennen dat je bent zoals een mens die in de spiegel kijkt, maar in tegenstelling tot die in de Schriften, onthoudt hoe hij er even later nog steeds uitziet.
Het dient de persoon te zijn die weet dat hij tienduizend talenten schuldig is en
dat hij dit allemaal door ons Heer en Verlosser kwijtgescholden kreeg.
Dit kàn niet anders dan onderkennen dat je arm van geest bent.
En we weten heus wel dat dit helemaal geen kleine stap is.
Het is het begin, maar het is een zeven-mijl’s-laarzen stap omdat
het in directe tegenspraak is met de wereld om ons heen.
De wereld is vol trots, vol arrogantie, blinde en egocentrische eigenliefde.
En helaas zouden wij Christenen niet van deze wereld dienen te zijn, maar
we zijn in de wereld en deze is er op uit ons de das om te doen,
door ons te verleiden en van God af te wenden.
En op die wijze houden we méér van onszelf dan van anderen.
We denken véél méér aan onszelf dan aan dat wat wij voor goeds kunnen doen aan anderen.
We zetten onszelf voortdurend in vooraanstaande posities;
blazen onszelf als kikkers op om er voordeel mee te behalen.
Wanneer je kritisch naar de rode draad van je leven kijkt,
hoe alles tot nu toe is verlopen, zul je inzien dat
je helemaal niet ‘arm van geest’ bent en dit is slechts de eerste trede.
Maar om op zijn minst bij het begin te beginnen is een goede zaak.

Laten we dus onthouden dat wij de persoon zijn die de tienduizend talenten aan Zijn Heer verschuldigd is.
Wij zijn de persoon die vroeger ver weg in ballingschap was en nu opnieuw door het kloppen van Christus wordt opgewekt en door Zijn Genadegaven – waaronder het Geloof –  zijn we gered en dat dit niet uit onszelf voortkomt:
                                   Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”.

Menigeen verzucht: “Waar blijft de tijd?” We zitten nu al weer halverwege Maart! De winter is zowat voorbij en het de Lente begint te gloren.
Het verschijnsel “tijd” heeft de mensen altijd al bezig gehouden. Je zou zelfs kunnen spreken van een soort “oer-beleven” van de tijd. Het is een ervaring van de mens van alle tijden, dat de tijd vergaat. Iedereen weet, dat het ogenblik, dat wat hij nú beleeft, er stràks niet meer zal zijn, ja nooit meer zal terugkeren. Elk moment is uniek!

‘de enige keer dat je alles kunt veranderen, is nú !’; ‘ο μεγαλύτερος γιος ήταν αγανακτισμένος !’;’الابن البكر كان ساخطا!’

Vroeger gaf men tijd aan met behulp van een zandloper.
Onherroepelijk stromen de korrels door de nauwe opening en wie kan ze tegenhouden? Zo vergaat de tijd. Het glipt als ’t ware tussen onze vingers door!

Dit is dan ook voor alle mensen en alle volkeren altijd als het meest pijnlijke ervaren, dat  je de tijd niet tégen kunt houden. De tijd stroomt als maar door: van het nu tot het straks, tot het nog niet van het niet meer.
Zo beleeft de mens de tijd als een harde werkelijkheid, waar je geen vat op hebt. Ook de mens levend overeenkomstig de Blijde Boodschap van Christus heeft dat gevoel.
Hij worstelde met de tijd, tot hij gaat inzien dat het niet nodig is, omdat onze God  ‘Heer en Meester’ is ook over de tijd.
Meer en meer gaat de gelovige mens inzien, dat  God Zèlf de tijd maakt en vult met Zíjn daden.  En dat God dat altijd zal blijven doen, totdat de tijd niet meer zal zijn. Want dát is het opmerkelijke, dat zij gingen geloven, dat  eens de tijd er niet meer zou zijn! en zij niet meer kunnen bidden:
                                            Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!, Heer haast U om mij te helpen”.

Tijd wordt in de Blijde Boodschap in de eerste plaats “Gods tijd”, door  God bepaalde tijd, dat wordt ook “Genade-tijd” genoemd. Voor de gelovige mens is dit een zéér troostvolle gedachte! We behoeven ons niet meer zo druk te maken over de tijd als iets van ons, want het is iets van God. En dat betekent, dat Hij er wel voor zorgen zal. Dat neemt het onzekere van de tijd weg; want, zo zegt de ascetische psalmdichter:
          Maar ik vertrouw op U, o Heer, en zeg: U bent mijn God, in Uw handen ligt mijn lotPsalm 30[31]: 18.
In al die tijden, die ons gegeven zijn, mogen we ons vasthouden aan God, Die onze tijden in de hand heeft, in Zijn hand. Dat zijn de grote daden van God, die in het verleden geweest zijn, maar tevens Gods grote daden die we nog mogen verwachten. 
Wij mogen ons hieraan vasthouden, koesteren en ons daar aan optrekken.
Zo wordt onze tijd geen lege tijd, maar gevulde” tijd: door God vol gemaakt. Elke dag wordt zo een feestdag, een dag met God. Onze tijden liggen in Zijn Hand! Een hele geruststellende gedachte. Nu kunnen we met een gerust gevoel de tijd door onze vingers laten glippen. Nu is het ook niet meer zo erg, bij het ouder worden, te bedenken dat de tijd steeds korter lijkt te worden. Immers we lopen al vooruit op de ontmoeting, in Zijn Hemels Koninkrijk.

Het enige wat ons te doen staat is de levenschenkende Wet van God te accepteren. Dit houdt in:
1.]. God te accepteren als de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
2.]. Jezus Christus te accepteren als de Zoon van God en als Zijn Vertegenwoordiger, Die met de opdracht naar de wereld is neergedaald om de Blijde Boodschap van God te verkondigen en de
Verlosser van de mensheid te zijn;
3.]. De Heilige Geest te aanvaarden als de geest van God en Jezus Christus;
4.]. De universeel geldige [=katholieke] Kerk te accepteren als Lichaam van Christus in de wereld;
5.]. Om Gods materiële en immateriële wetten te accepteren; en
6.]. door daaraan te gehoorzamen als beloning nu en na dit leven het eeuwig Koninkrijk te verwerven; en
7.]. als vergelding voor ongehoorzaamheid geoordeeld te worden en straf in het vooruitzicht gesteld wordt.

Het teken dat Christus beloofde aan de generatie die Hem niet en Zijn Blijde Boodschap niet zal hebben opgepakt had is ‘het teken van Jonah, de profeet’- d.w.z. ‘het teken van Zijn Eigen Wederopstanding’.
De naam Jonah [Χονάς, knieën] is de Griekse variant van het Hebreeuwse Jonah [
זונח]; de Hebreeuwse betekenis is [vredes-]duif, letterlijk: ‘kermer’, ‘klager’. Hoor maar eens hoe zij kunnen klagen, ‘s-morgens in de tuin.
Het leven van iedere asceet, van iedere geroepene, van iedere gezalfde, van iedere christen is getekend met het teken van Jonah, omdat wij allemaal zullen
leven door de kracht van Christus’ Opstanding.
Maar je ervaart tevens dat je eigen leven heel in het bijzonder van dit grote teken is voorzien, in het doopsel en de daarbij behorende verbintenis en de Myronzalving, welke de Heilige Geest heeft gebrand in de wortels van jouw wezen, want net als Jonah blijk jij te reizen naar je bestemming in de buik van
iets wat een tegenstrijdigheid lijkt te zijn, maar bij nader inzien niet tegenstrijdig blijkt te zijn, een paradox.
Het is als het ware dat je als – ‘een nachtwacht’– met de door de zuinig bewaarde Myron [olie] van de Heilige Geest jouw lamp in het leven brandend hebt weten te houden en telkenmale stil staat bij wat er dààr plaats vindt en ziet wàt er zoal omgaat in zowel je eigen hart als het hart van je naasten.
Het betreft een waarachtig beeld, een gelijkenis welke Christus ons voorhoudt voor het leven van de mens.

Climacos [de ladder]

Daarbij steekt de vergelijking van bestijging van de Ladder van Johannes Climacos, welke de Kerk ons deze 4e zondag van de Vasten voor ogen stelt schitterend af.
Het gehele leven van de mens wordt door de Heilige Geest als een adem van wind voort-gedreven en  bestijgt trede na trede tot de hand van Christus, Die ons vanuit de Hemelen wenkt.
Het vooruitzicht op ons erfdeel, het Koninkrijk der Hemelen  over de uitgestrekte zee van donkerte en gebed.
         Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.
Zal het zo zijn, tot op het moment van mijn dood?
Houdt Christus voor mij de deur open van boete en nederigheid en Hij zal mijn voeten begeleiden als op een ladder onder de maan en mij meevoeren tussen de sterren tot het Hemels Koninkrijk?

In de vroeg-Christelijke Kerk ontmoeten we Christus’ Volgelingen en de Apostelen over wie Petrus als eerste onder gelijken werd aangesteld. Er bestonden geen wetten naast Christus Blijde Boodschap en dit bevestigde de levenschenkende Wet van God, die wij vanaf Mozes al kenden.
Er werd geen regel opgelegd om hen in staat te stellen zich te handhaven door gebouwen op te richten als ontmoetingsplaats voor instructie en aanbidding, zij predikten in bestaande Synagogen.
Zij hielde hun ban van broeder- zusterschap in staand door de Liefdesmaaltijd bij elkaar thuis. Zij verhaalden elkaar van de tijd dat Christus nog onder hen was en deelden het voedsel en de geneugten, waarna zij dankten en baden tot God. 
Het bestond toen niet zoals het in de loop der tijd is ontstaan met huishoudelijk recht om het in staat te stellen zich te handhaven, grootse kathedralen te bouwen, religieuze instituten en diverse andere plaatsen voor het onderwijzen en verspreiden van de Blijde Boodschap.
In de instructies van Christus treffen wij geen enkele opdracht voor de apostelen aan die grootse organisaties of tot stichtingen zouden leiden dergelijke zaken te organiseren.

Vispassage riviertje Berkel [vanuit Duitsland, hier in Zuid-Holland],  zodat vissen weer beter stroomopwaarts kunnen zwemmen; Fish passage river Berkel [from Germany, here in South Holland], so that fish can swim better upstream again.

Christus’ instructies aan Zijn volgelingen, Zijn apostelen waren om de Zijnen te leiden, te begeleiden, de Blijde Boodschap bij te brengen en Zijn Evangelie aan ‘alle’ naties te verkondigen.
Ontkende Christus ook maar iemand het recht om Zijn Blijde Boodschap, Zijn Evangelie te verkondigen? Wij antwoorden met het meest nadrukkelijke, Neen!
Indien iemand dan de Waarheid van Zijn Evangelie met goede bedoelingen verkondigt teneinde bekeerlingen te maken voor het Christelijk Geloof, hoe verschilt zijn positie dan van die van wèlke àndere genomineerde leraar van dezelfde dingen? 
Als leraren staan ​​beiden op precies dezelfde manier en godsdienstige verheffing, beiden onderwijzen ze de essentie van de redding, beiden zijn ledematen van de Heilige Kerk van Christus, beiden volgen hetzelfde gedrag voor de christen die is voorgeschreven door het Evangelie.
      Johannes zei tot Christus: ‘Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde’.
        Doch Jezus zei: ‘Belet het hem niet; want er is niemand, die een Kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons’”. Marc.9:  38-40.
            ‘Niet alleen‘ voor de discipelen als groep was het nodig berispt en gecorrigeerd te worden. Evenals Petrus aan het begin van dit hoofdstuk [9] op de berg van de Verheerlijking [Thabor], verraadt Johannes, eer het hoofdstuk eindigt, de geest van egoïsme juist door de menselijke wijze waarop hij tracht aan Christus een hoge plaats te geven.
       Immers, hierdoor werd en wordt ‘de eigenlijke Heerlijkheid‘ van Christus verhuld. Wat wij hier tegenkomen is niet hetzelfde als in Mattheüs [12], waar Christus verworpen wordt door het ongeloof, waartoe de tegenstrever [de duivel] de mensen had aangezet, een ongeloof dat blind is voor het getuigenis van de Heilige Geest, Gods Geest, en dat die getuigenis haat en lastert.
Dan is èlk compromis onmogelijk, èlk halfslachtigheid gevaarlijk en fataal:
Wie niet met mij is, is tegen mij en wie niet met Mij verzamelt, verstrooitMatth.12: 30.
Gaat het om een keuze tussen Christus òf de macht van de duivel, waardoor het Licht wordt weggenomen en gelasterd, dan is de énig veilige plaats: ‘met Christus zijn’ en het énige wat we voor Hem kunnen doen is: ‘met Hem verzamelen’.
Maar wanneer een dergelijke kwestie ‘niet‘ aan de orde is en iemand naar de mate van zijn kennis trouw is aan de Naam van de Heer — laten wij hem dan met blijdschap erkennen, ook al is hij weinig bekend, heeft hij geen diploma’s en zou hij daardoor maar weinig weten òf heeft de persoon in kwestie geen wijding ondergaan.
De grootste heiligen van de Kerk hadden veelal géén ènkel diploma of opleiding genoten, maar werden onderwezen door de Heilige Geest. Laten —ook wij— dan met vreugde de eer erkennen die de Heer hem zo duidelijk schenkt, ook al volgt hij ‘òns’ niet [altijd]. Hij is immers geen vijand van de Naam des Heren, want zijn naam heeft Christus als de beste erkend.
In een dergelijke situatie zegt de Heer: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”.
Wie de Naam des Heren eert, al is het maar in de kleinste dingen, zal niet vergeten worden; maar het verachten van die Naam en het tot struikelen brengen van zelfs de geringste gelovige, leidt tot verderf van de persoon, die zich daaraan schuldig maakt [41,42].

Onze Heer en Verlosser knoopt hier nog een waarschuwing aan vast, die diep ernstig genomen dient te worden:
“En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust].
En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust” Marc.9: 43-48.
Het drie maal herhaald worden: “ waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust” dient iemand, die geraakt is in z’n geweten in de oren te klinken als het luiden van de doodsklok,  die een misdadiger z’n executie aankondigt.
      Want wij dienen allen voor de rechterstoel van Christus te verschijnen en het zal openbaar worden, opdat een ieder zal wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar datgene wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Daar wij dan weten, hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar” 2Cor.5: 10,11.
Voor de discipelen is er echter ook een directe toepassing.
Want ook al is het waar dat:   een ieder met vuur gezouten zal worden”, het is evenzeer waar dat “elke offerande met zout gezouten zal worden”.
Terwijl de eerste uitspraak zich, naar ik meen, tot elke mens als zodanig uitstrekt, heeft de tweede nadrukkelijk en uitsluitend betrekking op de Gelovigen, de Heiligen, die door God zijn afgezonderd.
” Het zout is goed; indien het zout echter zoutloos wordt, waarmee zult gij het smaak geven?  Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander” Marc.9: 50.
Een eerste vereiste is dat deze Heilige, bederfwerende Kracht in onszelf aanwezig is en blijft; en vervolgens dat wij onder elkaar een geest van Vrede hebben.
De broeder des Heren formuleert dit nog als volgt:
      Wie is wijs en verstandig onder u?
Hij dient uit zijn goede wandel door zijn werken te tonen met wijze zachtmoedigheid.
Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht [hoogmoed] in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de Waarheid.
Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, on-geestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht [hoogmoed] heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
Maar de Wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten
Jac.3: 13-18

Vastengebed:
”   Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van traagheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.
           Maar schenk mij; uw dienaar,
          een geest van ingetogenheid,
          nederigheid, geduld en liefde.
Ja, Heer en Koning,
doe mij mijn eigen fouten zien
en niet mijn broeder veroordelen,
          want Gij zijt gezegend
          in de eeuwen der eeuwen,  Amen”.
Heer, reinig mij van mijn zonden” [10x].

Troparion     tn.8
  De stroom van uw tranen heeft de onvruchtbare woestijn doen bloeien,
en door uw zuchten uit de diepte heeft uw arbeid honderdvoudig vrucht gedragen.
Zo zijt gij, onze heilige vader, een ster gewoonden,
die heel [met behulp van Christus] de wereld verlicht door Uw wonderen.
Bid tot Christus onze God, om onze zielen te redden
”.

Kondakion     tn.4
  Op de bergtop der onthouding heeft de Heer u geplaatst
als de waarachtige ster die niet tot dwaling verleidt,
en die straalt toto aarde einden der aarde,
wegwijzer, baken in de wilde zee, Vader Johannes
”.

“De Heer verheft ons door ons te laten drinken
van Zijn Bloed uit de kelk, deelgenoot te worden aan Zijn Lijden”.

Heilige Johannes Climacos
De Heilige Johannes Climacos wordt door de Kerk geëerd als een grote asceet en
als de auteur van een opmerkelijk werk met de titel “De ladder van goddelijke opgang” en daarom kreeg hij de titel “Climacos” òfwel “van de ladder”.

Er is heel maar heel weinig informatie over zijn afkomst bewaard en zo hoort het ook, een asceet verslindt zijn leven in eenvoud en stilte.
De traditie vertelt ons dat hij rond het jaar 570 werd geboren en de zoon was van de heilige Xenophon en Maria, die op 26 januari/ 28 februari worden herdacht. De Heilige Johannes kwam op 16-jarige leeftijd naar het klooster op de berg Sinaï in Egypte. Hegoumen, vader abt, Aba Martyrius werd zijn geestelijke vader en mentor. Vier jaar na zijn aankomst en verblijf op de berg Sinaï, werd Johannes, pas 20 jaar oud, tot monnik gewijd. Een van de daarbij aanwezige vaders voorspelde dat Johannes een groot licht zou worden van de kerk van Christus. Heilige Johannes werkte negentien jaar lang in ascese aan zichzelf, in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke vader. Na de dood van Abu Martyrius, koos Johannes voor een leven in eenzaamheid en trok zich in een kluizenaarsverblijf terug in de woestijn met de naam ‘Thola’, waar hij veertig jaar in stilte doorbracht in vasten, gebed en tranen van berouw.
Het is niet toevallig dat de Heilige van de ladder zich op deze manier gedroeg, immers:
Zoals vuur brandt en dood hout vernietigt, reinigen zuivere tranen elke vorm van onzuiverheid, zowel innerlijk als uiterlijk”. Zijn gebed was krachtig en had zijn uitwerking – dit is op te maken door het volgende voorbeeld vanuit het leven van de grote asceet.
      Johannes had een discipel, zoals bij vele kluizenaars, de monnik Mozes.
Op een dag stuurde Johannes zijn discipel om de aarde op de tuinbedden om te spitten. Terwijl hij zijn dienst van gehoorzaamheid vervulde, geraakte deze monnik Mozes vermoeid als gevolg van de felle zomerhitte en leunde achterover in de schaduw van een grote bergwand. De Heilige Johannes was op dat moment in zijn cel en nam een beetje rust na zijn gebedsarbeid. Plotseling verscheen een mensengedaante met een eerbiedwaardig voorkomen en die wekte de asceet op en bestrafte hem: “Johannes, waarom rust je hier vredig terwijl je volgeling Mozes in gevaar is?” Johannes, de ‘Syrische kluizenaar‘ stond onmiddellijk op en begon te bidden voor zijn reisgenoot.
     Toen Mozes die avond terugkeerde, vroeg de heilige hem of hem die dag iets bijzonders was overkomend. De monnik antwoordde: “Nee, maar ik was in groot gevaar, een grote rots brak af van een bergwand waaronder ik ‘s middags in slaap was gevallen en me bijna had verpletterd. Gelukkig had ik een droom waarin jij mij riep en ik sprong op en rende weg; op dat moment viel een enorme rots met een botsing op dezelfde plek waar ik was … “.

Hij offerde Zich op voor degenen die hem haatten en gekruisigd, maar liet zijn vader hen vergeven – vader, vergeef hen, ze weten niet wat ze doenLuc. 23: 34.

                Uit het leven van de Heilige Johannes is bekend geworden, dat hij at wat toegestaan was overeenkomstig de vastenregel, maar dat hij dat binnen de maat deed. Hij sliep niet ’s-nachts niet doorlopend, hij sliep nooit meer dan nodig was om door zijn inzet de onophoudelijke waakzaamheid te ondersteunen en zijn geest door lange afwezigheid van z’n gebed niet negatief te beïnvloeden.
           Ik heb niet te snel voortbewogen“, zei hij over zichzelf, “ik heb geen verheffende nachtwake geleid, noch heb ik op de grond geslapen, maar ik heb mezelf vernederd ….. en de Heer heeft mij in m’n vasten gered”.
Het volgende voorbeeld van Johannes’ nederigheid is opmerkelijk.
Getalenteerd met een sterke, scherpe geest, die door een diepe spirituele ervaring tot bloei in wijsheid door de Heer was gevormd, leerde hij iedereen die naar hem toe kwam en leidde hen naar redding. Maar toen bepaalde anderen uit jaloezie hem beschuldigden van spraakzaamheid, waarvan zij zeiden dat dit voortgekomen was uit ijdelheid, besloot Johannes zich aan de ‘gelofte van stilte
[hesychasme] te houden om niemand zich ten opzichte van hem te laten onderwerpen en bleef dus een jaar lang z’n mond dicht te houden, reageerde dus gewoon nergens meer op – géén adviezen, géén woord, alles was hem om het even; gewoon goed.
Degenen, die zijn kwaliteiten, bekritiseerd hadden, gaven hun fout toe en smeekten de asceet om hen niet langer te beroven van zijn opbouwende en slechts verheffende instructies.
      Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren [het verkondigen van het goede, datgene wat de Blijde Boodschap ons mensen leert]. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene [hetgeen ons beperkt, incompleet maakt] afgedaan hebben1Cor.13: 9,10.

Om zijn ascetische arbeid voor de mensen verborgen te houden, trok de Heilige Johannes zich terug in z’n eenzame grot, maar de roem van zijn heiligheid strekte zich ver buiten zijn verblijf uit en mensen uit alle lagen van de bevolking kwamen naar hem toe op zoek naar een woord ter verheffing en redding.
Toen hij na veertig jaar ascetische arbeid in eenzaamheid, vijfenzeventig jaar oud geworden was, werd de heilige gekozen tot abt van het klooster van de Heilige Catharina op de berg de Sinaï.
De Heilige Johannes Climacos had gedurende vier jaar lang de leiding over dit heilig [I.M.] klooster. De Heer schonk hem tegen het einde van zijn leven vele Genadegaven, inclusief helderziendheid en liet hem wonderwerken verrichten.
Tijdens de periode dat hij als abt was aangesteld bezocht de andere bewindvoerder [abt] van het Raithu-klooster [zijn gedenkdag is zaterdag van de week van de melkonthouding] met het vriendelijk verzoek de beroemde ‘Ladder- instructies’, die hij verkondigde voor hem op te schrijven, teneinde eveneens gevoed te worden in de opgang naar spirituele perfectie.
De dertig treden van de ladder beschrijven de weg van de ascetisch ingestelde mens: ” Trouw zijn aan je keuze; vrij zijn; bewust de woestijn ingaan; gehoorzaam zijn aan het Woord; boetvaardig zijn; de dood ten alle tijde indachtig zijn; verdriet kunnen hebben; niet kwaad worden en zachtmoedig zijn; kwaad kunnen vergeven en vergeten; geen kwaad spreken; niet kletsen; oprecht zijn; nooit vertwijfeld raken; niet toegeven aan gulzigheid; kuis zijn; niet gierig zijn; armoede kunnen aanvaarden; bij jezelf trachten te komen; niet te veel toegeven aan slaap; alert zijn; niet bang zijn; niet op eer uit zijn, fouten durven te maken; niet trots zijn; zachtmoedig en eenvoudig zijn, argeloos zijn en het kwaad niet zoeken; bescheiden zijn; onderscheid kunnen maken; innerlijk stil zijn; kunnen bidden; zich door niets in de war laten brengen; vol zijn van Geloof, Hoop en Liefde“. Zijn leer was naast z’n eigen broeders óók bij andere kloosters in de omgeving bekend geworden< 
Namens zijn medebroeders verzocht de andere abt Johannes van Raithu, wetend van de wijsheid en geestelijke gaven van deze heilige, om “ware instructie voor hen die onwrikbaar op zoek zijn, en een soort standvastige ladder voor degenen die ernaar verlangen hen naar de hemelse poorten zal brengen … ”
De Heilige Johannes, Climacos, die een bescheiden mening had over zichzelf, verwierp deze opdracht in eerste instantie, maar ging vervolgens, uit van zijn gehoorzaamheid aan een meerdere, over tot het schrijven van de verhandeling en kwam de monniken van het Taithu-klooster tegemoet en daarmee tevens allen, die in de loop van de tijd van zijn leer kennis hebben genomen.
Hij noemde daarmee het werk wat ‘door de Heilige Geest’ geleid uit zijn handen kwam, ‘de ladder’. Daarmee zijn keuze voor het leven uitleggend: “Ik heb een ladder ter opgang opgebouwd ….. van aarde tot heiligheid ….. Ter ere van de dertig jaar, die de Heer hier op aarde doorbracht heb ik een ladder van dertig treden gebouwd, hetgeen als we deze gebruiken bij de opgang naar het tijdperk van de Heer, we zullen als gerechtvaardigd worden ontvangen en beveiligd worden voor de val in de duivels gewesten”.
Het doel van deze verhandeling was om ons aan te leren dat zelfverloochening en intense ascetische arbeid [het overwinnen van moeilijkheden] vereist, noodzakelijk voor het bereiken van Christus redding.
De ladder geeft aan dat we:
1.]. De reiniging voor van zondige onzuiverheid dienen te ondergaan, ‘het ontwortelen‘ van ondeugden en passies van de ‘oude mens‘;
2.]. Het toont het herstel aan van Gods beeld in de mens.
Hoewel het boek voor monniken is geschreven, zal elke christen die in de wereld leeft een betrouwbare gids vinden om òp te klimmen naar God.
Pijlers van het geestelijk leven zoals de Heilige Theodoros, de Studite,
de Heilige Sergios van Radonezh, de Heilige Joseph van Volokolamsk en
anderen grote asceten wezen voortdurend op deze instructie van ‘de Ladder
als het beste boek voor ziel’s-besparende instructies.

De inhoud van één van de stappen van ‘de Ladder’ [nr. 22]
bespreekt de moeizame inzet tot het ontwortelen van de hoogmoed, de ijdelheid.
H. Johannes Climacos schrijft:
    Net als de zon, die op allen hetzelfde schijnt, woekeren stralen op elke bezigheid. 
Wat ik bedoel is dit: ik vast en breng verandering aan in m’n hoogmoed, m’n ijdel gedrag.
– Ik stop met vasten zodat ik niet langer aandacht heb voor mijzelf op m’n geestelijke weg en ik word hoogmoedig [ijdel] over mijn voorzichtigheid. 
– Ik kleed me goed of slecht en ben in beide gevallen ijdel. 
– Ik praat of ik blijf stil en elke keer wordt ik in mezelf teleurgesteld, ben ik verslagen. 
– Het maakt niet uit hoe ik die stekelige zaken van mij afstoot, er blijft altijd een piek over om me tégen te werken in m’n goede bedoelingen, tégen het feit dat ikzelf tracht op te staan”.

Een hoogmoedig, ijdel mens is een gelovige afgodendienaar.
Het blijkt dat bij de menselijke inspanning om God te eren, de mens er op uit blijkt om God ‘niet‘ te behagen, en daarentegen slechts de mensen, dus zichzelf behaagt.
– Om een opschepper te zijn, om te pronken en pracht en praal te zoeken,
dien je verrukkelijk te zijn en de mensen een opgewonden gevoel te geven, alles dient bij jou voorzien te zijn van aanzien en grote opsmuk, je kunt niet anders dan jezelf op te blazen tot een belachelijke kikker, dat hoort immers zo bij jouw functie.
– Jij bent de belangrijkste en iedereen dient zich naar jouw wensen te richten.
        Echter door jezelf zó te blijven opstellen heeft het vasten geen zin.
– Het vasten van zo iemand blijft ten alle tijde onbeloond en het bijbehorend   gebed zal altijd nutteloos blijken te zijn, omdat deze persoon zowel het vasten als het gebed beoefent om lof te winnen.
– Een gulzige asceet bedriegt zichzelf dubbel, vermoeit z’n lichaam en krijgt geen beloning ….. bouwt geen ontzag op in het Koninkrijk der Hemelen.
– De Heer verbergt ons maar al te vaak zelfs de perfecties die we hebben verkregen. Maar de mens, die ons [de hemel in] prijst, of liever, die ons misleidt, opent onze ogen met zijn woorden en indien en wanneer onze ogen eenmaal zijn geopend, verdwijnen onze schatten als sneeuw voor de zon.
De vleier [en de medestanders, die je om je heen verzameld hebt] is een dienaar van de duivel, een leraar van trots, de vernietiger van berouw, een ruïne van de deugden, een perverse gids.
– De profeet zegt: Degenen die u eren, misleiden u; letterlijk:
Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk van zijn handen zal hem worden vergolden. De tirannen [despoten] van Mijn Volk, zijn kinderen en vrouwen overheersen het.
Mijn Volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg.
De Heer maakt Zich gereed om Zijn Rechtsgeding te voeren en Hij staat klaar om volken te richten.
De Heer zal in het Gericht gaan met de oudsten en de vorsten van Zijn Volk; gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest; wat de ellendige ontroofd is, is in uw huizenIsaiah 3: 11-14.
       Mensen met een hoge geest ondergaan nobel en gewillig aanstoot.
Maar alleen de gewone heiligen en de Heiligen kunnen ongeschonden door lof gaan. 
Niemand kent de gedachten van een mens, behalve de geest in hem/haar.
      Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij [gewone mensen] zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is1Cor.2: 11,12.
Vandaar dat degenen die ons willen prijzen voor ons gezicht, beschaamd zijn en dienen te zwijgen, derhalve ‘stil’ [als een hesychast] dienen te zijn.

Wanneer je hoort dat je buurman of je vriend je achter je rug heeft aangeklaagd of zelfs in je aanwezigheid verraad pleegt, laat hem slechts Liefde zien en probeer hem desondanks een complimentje te geven. Het is een grote prestatie om de lof van mensen van je ziel op te halen, groter is het nog  om de lofprijzing van demonen te verwerpen.

Het is niet de zelfkritiek die haar nederigheid onthult
[want heeft niet iedereen op de een of andere manier slechts met zichzelf te doen?]. Het is eerder de mens die blijft houden van de persoon die hem heeft bekritiseerd …..

Onze naaste is niet zozeer geraakt door een oprechte en nederige manier van praten en de manier waarop het gedrag dit aan het daglicht brengt.
Het is een voorbeeld en een aansporing voor anderen om nooit hoogmoedig te worden, trots en anderen te vernederen. En er is niets hiervan dat hier enig voordeel uit behaalt …..

De Heer vernedert de ijdele mensen vaak door hen te schande te maken.
En inderdaad, de eerste stap in het overwinnen van de hoogmoed, ijdelheid is
om enkel maar te zwijgen en schande maar al te graag te verdragen, te aanvaarden.
– Het middel om elk stadium, elke daad van ijdelheid te bedwingen is het te trachten kwijt te geraken, zodra de gedachten ook maar opkomt.
– De afsluiting en het achter je laten is het moment –  dat er sprake is van een einde komt aan de val; het is de vernedering voor anderen accepteren zonder het nog langer echt te voelen …..

Wanneer degenen die ons prijzen, of liever degenen die ons op een dwaalspoor brengen, ons persoonlijk beginnen te verheffen, dienen we daaraan voorafgaand
de veelheid van onze tekorten, onze zonden te herinneren en op deze manier zullen we ontdekken dat we niet verdienen wat er in onze zonden wordt toegezegd of aangedaan, onze eer.

Deze en andere uitspraken die we in De Ladder kunnen vinden, dienen als een voorbeeld van
  die heilige aandachtige inzet, die  voor onze redding die nodig is
  voor iedereen die een vroom leven wil leiden;
  deze geschreven verhandeling, is de vrucht van overvloedige en subtiele observatie
van de eigen ziel van de mens samen met een zeer diepe spirituele ervaring;
  het vormt iets waarmee je je een groot voordeel kunt doen
en is gids op het pad van Waarheid en Goedheid.

licht in een kerkje, in een ijzige koude wereld; نور في كنيسة ، في عالم بارد كالثلج; το φως σε μια εκκλησία, σε έναν παγωμένο κόσμο; light in a church, in an icy cold world.

     De treden van ‘De Ladder’ zijn de opgang van Genade op Genade, van kracht naar kracht op het menselijke pad naar perfectie, die alleen geleidelijk en niet van de een op de andere dag kan worden bereikt; want, in de woorden van de Heiland, lijdt het Koninkrijk der hemelen aan geweld en de gewelddadigen nemen het met geweld aan:
      Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia [Hebr. ‘Jahweh is (mijn) God’], Die komen zou. Wie oren heeft, die hore!Matth.11: 12-15.
      Kom, Heer Jezus! kom.
En de Genadegaven van de Heer Jezus Christus zij met allen” conf. Apocalyps 22: 20,21.

Orthodoxie & Christelijk samenleven – Alles is rein voor de reinen

de oerknal; the big Bang; الانفجار الكبير; το μεγάλο κτύπημα.

        In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
           In het Woord was Leven en het Leven was het Licht der mensen; en het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het Licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
Hij was het Licht niet, maar was om te getuigen van het Licht. Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
           Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem [het Licht] geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen” John.1: 1-11.

Apostle Titus & Paul holding Crete

Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus, naar het Geloof van  de uitverkorenen van God en de erkentenis van de Waarheid, Die naar de godsvrucht is, in de Hoop op het Eeuwige Leven, Dat God, Die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd Zijn Woord heeft openbaar gemaakt in de Verkondiging, Die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland: aan Titus, mijn waar kind krachtens (ons) gemeenschappelijk Geloof:
Genade zij u en Vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.
                                  ‘ Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen, die onberispelijk zijn, een vrouw hebben, die        gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten.
Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen,  zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.
                                Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en  misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn.
Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren.
Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: ‘ Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken’.
Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het Geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de Waarheid afkeren.
Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk’Titus 1: 1-16.

Door de eeuwen heen heeft de Kerk veel grote wetenschappers voortgebracht. Het was bijvoorbeeld de Belgische priester en fysicus Georges Lemaître, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, titulair kanunnik [1894-1966], die in 1927 de  de grootste ontdekking in de moderne kosmologie – ons universum breidt zich uit. Vier jaar later stelde hij voor dat het universum begon met één “enkele kwantum” – hetgeen we ‘nu‘ de oerknal noemen. Alleen al de hoge kerkelijke onder-scheidingen, die hij ontving laten zien, dat deze theorie het Geloof vanuit de Joods-Christelijk Traditie niet tegenspreekt. Er was in het begin zelfs veel tegenstand van buiten de Kerk tegen de ideeën van Lemaître, lid van de broederschap ‘Amis de Jésus’. Hij werd zelfs gesteund door paus Pius XII, die in 1958 overleed.
Hoewel het geen direct wetenschappelijk bewijs is van de schepping door God, is de theorie van de Oerknal in overeenstemming met de schepping uit het niets, die begon met Licht, met het Woord, want God sprak en het was Gen.1: 3.
Wij kunnen zonder probleem God zien als de aansteker van dat scheppende vuurwerk, zo’n 14 miljard jaar geleden!

Moshe at the Burning Bush, Sarajevo Haggadah

De meeste dagen van ons gewone mensen verlopen eentonig, om niet te zeggen saai; waarschijnlijk, net zoals de dagen van de herder Mozes.
Iedere dag hetzelfde liedje in de poging z’n schapen in beweging te krijgen, even blijven op een plek waar nog gras is en dan eventjes terug en nog verder trekken.
Liep hij alleen, of zou hij de enige zijn geweest, die zich door die vlammen van de Heilige Geest liet verrassen? Misschien was er wel een collega-spelleider die riep: ‘loop toch door! Wij hebben wel wat anders te doen dan naar een brandje [in ons hart] te kijken’.
Zo kan ik mezelf voorstellen dat onze Heer, Jezus Christus de aandacht van Zijn toehoorders richtte op de vogels in de lucht, het gras en de de bloemen [en de Wind, Die er over heen waait] op het veld. Sommigen van hen mopperden:
Wat een onzin! Praat toch over serieuze zaken; de bezetting door de machthebbers, het onrechtvaardige belastingsysteem [die de multinationals, de geldwisselaars en de belastinginners [voor hun oorlogen en eigen baten] ten goede komt’.
Maar Onze Heer maakt een sprong: door middel van de gewone dingen, zichtbaar en voelbaar voor allen [rijk en arm, zakkenvullers en sloebers] te maken, wijst Hij ons de weg naar de gever van alle Goeds, God onze Vader, Die in de Hemelen verblijft en nimmer gezien is. Christus opent ons voor de Verwondering – het Mysterie van het Leven – en de daarbij behorende dankbaarheid aan de Schepper van Hemel en aarde.

Bespiegelende observatie – weergave van de Verrezen Heer:

Christus verschijnt na Zijn Verrijzenis aan Maria Magdalena, Rembrandt; Christ appeared after His Resurrection to Mary Magdalene – by Rembrandt; يظهر المسيح لمريم المجدلية – بواسطة رامبرانت بعد قيامته; Ο Χριστός εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή Του στη Μαρία Μαγδαληνή – του Ρέμπραντ

Het beeldt niet de ‘terugkerende‘ Christus van de eerste Evangeliën uit, maar
de Christus, Die in de gehele Blijde Boodschap van Johannes, de Theoloog ‘een  Lichtfiguur’ weerspiegelt, Die ‘de dood’ heeft overwonnen; Hij ziet de toeschouwer – met half gesloten ogen – aan, die vol begrip en mededogen zijn.
Boven zijn hoofd is een nimbus nauwelijks zichtbaar, Zijn volle baard en Z’n lang, krullend haar suggereren Z’n Wijsheid; de wonden als gevolg van de kruisiging zijn op het ontblote lichaam verdwenen.
Op Z’n schouders ligt een mantel in de witte kleur van onschuld gedrapeerd, die naar links valt en aan de rechterkant gerimpeld is . . .
Het licht valt op de blote borst en op een deel van het gezicht met het doordringend uitziende rechteroog, dat een centrale plaats op de afbeelding lijkt te innemen, zelfs het in schaduw wegvallende linkeroog straalt een bepaalde kracht uit.
Het is precies dit contrast van licht en donker dat zo dicht bij de Johannitisch beschreven  Icoon van de ‘Verrezen Heer‘ komt.
De afbeelding ‘Christus’ van de hand van de Nederlandse Kunstschilder Rembrandt Harmen’s-zoon van Rijn is nog steeds gehuld in het schaduwrijke halfdonker; maar alles wacht op het Licht dat uit de vergrote haard komt om te reflecteren op de persoon van de waarnemer en voor de figuur van de Verrezene om gehuld te worden in pure helderheid . . .

Christelijk samenleven

Christus geneest de zieken, ets Rembrandt – Teylers Museum Haarlem.

Wat een mens waard is, kunnen wij gewoonlijk te weten komen aan datgene, waartoe hij zich in het leven wezenlijk verhoudt. Wij noemen onszelf nog steeds Christenen en zouden daarmee willen uitdrukken, dat er in ons leven niets waardevoller bestaat dan Die wel meest raadselachtige Persoonlijkheid  uit de geschiedenis van de mensheid, Jezus van Nazareth.
Vanuit Hem trachten wij te leven, aan Hem hebben wij te danken, wat wij ‘christenen’ ‘het Leven’ noemen. Wij leven vanuit onze Joods-Christelijke Traditie.
De naam christenen, zo lezen we in het boek Handelingen van Lucas, is al heel vroeg ontstaan, voor het eerst in de gemeenschap te Antiochië, aan de kust van de Middellandse zee, net ten noord-westen van Syrië, in de golf, waar ook het eiland Cyprus is gelegen.
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; Die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijnJohn.1: 12-13
Ondanks Zijn Goddelijke Waardigheid nam ‘God Zelf’ de menselijke natuur aan, Hij sloeg Zijn Tempel –‘in ons’– op, opdat wij – ‘Zijn Heerlijkheid’ – mochten aanschouwen.
Immers Mozes vroeg God: “    Doe mij toch Uw Heerlijkheid zienEx.33: 18 en
Isaiah roept ons op het Verbond met de Heer indachtig te zijn: “  Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en de Heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan 
en zijn heerlijkheid zal over u gezien wordenIsaiah 60: 1,2 en
de Apostel verklaart:“   Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de Kracht en de Komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar 
wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn Majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, Eer en Heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de Hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem kwam: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb2Petr.1: 16,17.
Hij toonde ons Zijn roemrijke Glorie, want een degelijke eer, die een mens vervuld – kan alleen met Genadegaven en Waarheid aan de eniggeboren Zoon door God, de niet-zichtbare Vader, verleend worden.
Aldus is het Woord vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van Genade en WaarheidJohn.1: 14.

Rembrandt, Boerengezin, onderweg [1652 – Teylersmuseum, Haarlem]; Rembrandt, οικογένεια των αγροτών, στο δρόμο [1652 – Teylersmuseum, Χάρλεμ]; رامبرانت ، عائلة المزارعين ، في الشارع.
De Grieks naam ‘Christen’ betekent niet alleen maar ‘mensen’, die de ‘Gezalfde’, de Christus volgen, hij kan ook betekenen: de Chrestoi [Χρήση του] en dat kan neerziend zoveel betekenen als: ‘prettige mensen, lieden, die aangedaan in de omgang zijn’; maar in het Grieks ‘van de straat’ [het plebs] uit de tijd van Jezus [slang, informeel taal gebruik van een bepaalde groep] kan dat woord ook de betekenis krijgen van : ‘nuttige idioten, goedmoedige stommelingen ‘, en precies die dubbele betekenis schijnt zoiets als ‘een eretitel’ te zijn geweest voor degenen, die Christus beleden.

arrenmoede; φτώχεια; فقر; poverty.

Want inderdaad wilde Christus dit op deze wijze en voorspelde Hij dat Zijn Volgelingen zich diende te distantiëren van de wereld, want de mensen van de wereld zullen u allen overleveren aan Gerechtshoven van de wereld en zij zullen u geselen in hun synagogen;  gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor al de volkeren.
Christus zond Zijn volgelingen uit als: “  als schapen midden onder wolven” en riep hen op: voorzichtig als slangen en argeloos als duiven te zijnMatth.10: 16-18.
1.]. Wanneer Christus aan Zijn volgelingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben” weet Hij best dat de mensen ‘zo veel dingen zeggen’ en dat Zijn leerlingen dat weten. Maar er komt een ogenblik in ons persoonlijke leven, waarop uitwijken niet meer helpt en het niet langer mogelijk is met citaten van anderen ‘langs onszelf heen’ te leven.
Ooit zal de vraag, die onze Heer ons stelt anders klinken: “Maar jullie, voor Wie houden jullie Mij?”. In de belangrijke, wezenlijke vragen van ons leven geldt alleen en uitsluitend ‘onze‘eigen’beslissing’.
We kunnen absoluut géén relatie krijgen met Christus, de Zoon van God, indien we een ‘objectieve’, een verhandeling op basis van feiten schrijven en zelfs wanneer wij alleen slechts de antwoorden weergeven, die door anderen zijn gegeven, zullen wij altijd weer opnieuw herinnerd worden aan personen, die van hun tijdgenoten ‘een – ‘onvoorwaardelijke’ – ‘beslissing’ hebben gevraagd.
In de ogen van veel tijdgenoten zet Christus voort, wat Johannes de Doper begon.
Wàt dit ook mag betekenen, het wil zeggen dat men in Hem een grote morele leraar [Pedagoog] ziet, Iemand Die, zoals de Doper aan de Jordaan, Die mensen trachtte te veranderen, door hen te zeggen hoe zij zich dienden te gedragen – louter eisen stellen en die goed ná te leven en die de wereld zouden kunnen verbeteren, indien ze in praktijk werden gebracht.
Is onze Heer wèrkelijk, zoals zo velen denken, een tweede Johannes, een moralist; Hij is beslist niet de Pedagoog, Die het ethische als ‘algemeen geldend‘ beschouwd en aan anderen voorstelt.
Integendeel, Wanneer we goed luisteren naar wat Hij werkelijk te zeggen had, dan wilde Hij niet geloven, dat God identiek zou zijn met het ethische algemene.
Omdat Hij onze zwakheden kende en wist dat wij vatbaar zijn voor verzoekingen en niet in staat tot het goede, hoe graag wij dat ook zouden willen, omdat Hij onze hulpeloosheid besefte, dááròm geloofde Hij dat God, veel meer dan de belichaming van goed en kwaad, de levende grond van de vergeving van alle kwaad is, een Kracht, Die ons de moed zou willen en moeten geven om ons leven aan te pakken, onverschillig in welke verhoudingen en in welke noodlottigheden het gevangen is.
God, zoals Zijn Zoon Hem ziet, is niet van zins ons te ‘oordelen’, maar ons òp te richten in de energie van Hoop.

Christus verschijnt als tuinman, Rijksmuseum Amsterdam

2.]. De tweede opvatting graaft dieper: Onze Heer zou de weer opgestane profeet Elias zijn. Met de persoon van Elias worden wij vooral in verband gebracht met de onverbeterlijke strijd tegen de verering van de Kanaänitische god Baäl en zijn gevecht tegen de politieke en sociale onderdrukking in het zogeheten Noord-Rijk.
Vastberaden zette Elias zich in voor het beëindigen van de heerschappij van mensen óver mensen; nadrukkelijk verlangde – ‘hij’ – de terugkeer van menslievendheid van de gelijkheid van allen in de ogen van de God van Israël [de Kerk].
Om de noodzakelijke Gerechtigheid in de samenleving van Gods Volk weer te herstellen, zag ook – ‘hij’ – geen andere weg dan de sociale en politieke hervormers uit alle tijden van de mensengeschiedenis; het middel van het geweld. 

Toekomst?

‘tiny church’ by Pieter ter Veen, 40 personen; μικρή εκκλησία» από τον Pieter ter Veen, 40 άτομα; “كنيسة صغيرة” للفنان بيتر تير فيين ، 40 شخصًا ؛.

Verwondering, verbazing: daarmee bedoelen wij een hele eigen wijze van kennen. Een kennen, welke ons geopenbaard wordt door de beproevingen van onze tijd heen.
We worden verrast, omdat de werkelijkheid – òf de mensen, die we meenden te kennen, die we meenden helemaal dóór te hebben  – toch ineens –
iets nieuws’ – openbaren.
Die Verwondering, die ons overkomt – is niet van deze wereld – en tegelijk is ze niet mogelijk zonder openheid van onze kant. Wij kunnen niet zonder de Verwachting naar – ‘een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde’ – [dat is Verlang en Vertrouwen tegelijkertijd], dat goede [Goddelijke] dingen onverwachts kunnen gebeuren.
Het ontkiemt’ zegt de Profeet, bijna niet te zien, maar al aanwezig.
      Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en
let niet op wat oudtijds is geschied;
Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Het gedierte van het veld  zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want
Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis
om – ‘Mijn Uitverkoren Volk’ – te drenken.
Het volk dat Ik Mij geformeerd heb,
zal Mijn Lof verkondigen
Isaiah 43: 18-21.
Kerkgebouwen en de kloosters worden in mijn geboorteplaats Utrecht gesloten en verkwanseld aan de project-ontwikkelaars, een enkele gemeenschap tracht nog te overleven.

Het waren voorheen kerkgebouwen, temidden van een wijk-gerichte opbouw,
een plaats waar iemand de mogelijk geboden werd te ‘leven’ en te ‘wonen
temidden van een gelukkige gemeenschap.
Dàt is waar het uiteindelijk om gaat, doch die tijd schijnt voorbij te zijn.
Christelijk samenleven biedt plaats aan een gemeenschap via een systeem van huizen, binnenplaatsen en een labyrint van tussenliggende paden.

Samenleven = samen leven;                            العيش معا = العيش معا;
Living together = real living together.

Het lijkt erop dat christenen – werkelijk  een verbintenis dienen aan te gaan een Verbond met God èn de naasten; een verbintenis dienen af te sluiten en dit voor hun hele leven dienen te onder- en te onthouden:
de verschillende gezinssamenstellingen van de –‘juiste’– Tempel  de ‘goddelijke inborst’ te voorzien.
Een gemeenschap kan uit woningen bestaan in zes categorieën – die elk een reeks huisvestingsopties hebben, van bescheiden één-kamer-eenheden tot ruime huizen, geschikt voor een reeks van inkomens.
Maar voor een ‘leven’ en te ‘wonen’ temidden van een gelukkige gemeenschap, dient een goddelijke beginsel aanwezig te zijn; dient -‘alles rein te zijn voor de reinen’- en hoe dàt er uit gaat zien zal de toekomst ons door ondervinding leren.

Orthodoxie & de schijnwereld, die wij om ons heen opgebouwd hebben en waar wij allen deel van uitmaken; hoe hier van los te komen?

      Hoor dan, Israël [Kerk] en onderhoud naarstig al God’s Inzettingen en Geboden, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honing.
       ‘Hoor, Israël [Kerk]: ‘de Heer is onze God; de Heer is een!’.
Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaatDeut.6: 3-7.

Zo innig heeft onze Heer, Jezus Christus gebeden met de woorden van de Psalmen: “     De Heer is mijn Licht en mijn Heiland, wie zou ik vrezen?; de Heer beschermt mijn Leven, voor wie zou ik nog angst hebben? Al komen boosdoeners op mij af om mijn vlees te verslinden, mijn vijanden, die mij verdrukken worden zwak en komen ten valPsalm 26[27]: 1,2.

Red mij, Heer, er is geen heilige meer: de Waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen  der mensen. Ieder spreekt leugen tegen zijn naaste, hun lippen zijn vals; zij spreken kwaad in hun hart. Laat de Heer alle bedrieglijke lippen verdelgen en de groot sprekende tong. Die zeggen. Wij zullen onze tong verheffen, onze lippen behoren ons toe, wie is Heer over ons ?
Maar nu sta Ik op, zegt de Heer; om de nood van de armen, om het zuchten van de lijdenden. Ik zal hen in veiligheid brengen, Ik zal vrijmoedig met hen spreken.
De woorden des Heren zijn vlekkeloos:  zilver, in vuur gegloeid, in aarde beproefd, zevenvoudig gelouterd.
Gij, o Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht, tot in alle eeuwigheid.
De goddelozen omringen ons, maar in Uw verhevenheid  slaat Gij acht op de kinderen der mensenPsalm 11[12] vert. ROK ’s-Gravenhage

De schijnwereld, die de mens om zich heen opgebouwd heeft en in stand houdt
Misschien heeft niemand zó zéér aan de wereld geleden als Jezus Christus, onze Heer, de Zoon van God, – zó diep stond Hem de Waarheid van ieder mensenhart voor ogen.  Misschien heeft echter ook niemand zo’n vermogen bezeten om gelukkig en blij te zijn, juist omdat Hij de Waarheid zo duidelijk inzag.
In Hem leefde de Kracht mensen zo aan te spreken, dat  hun hart onder Zijn woorden zich kon openen. Wel aanvaarde Hij geen halfslachtigheid, geen ontwijken en vaak roepen Zijn woorden afschrik op in  hun eisende onvoorwaardelijkheid, maar ze gingen in Zijn mond gepaard met zoveel dichterlijkheid  en Hij straalde zo’n vertrouwen in Eigen [Goddelijke] schoonheid en waardigheid, die verhuld in Zijn Eigen hart sluimeren,  ze werden ondersteund door zo’n invoelingsvermogen en gevoeligheid, dat  onder Zijn handen de ogen van blinden open gingen,  de oren van doven zich openden en  de monden van stommen begonnen te spreken.

Men heeft ons in onze opvoeding en onderwijs bijgebracht, wat het betekent ‘realistisch’ te zijn en ‘nuchter en redelijk’ te denken zodat wij, die kinderlijke eenvoud waarmee God Zich manifesteert totaal uit het oog verloren zijn, wij onze oren ervoor gesloten hebben en tot zwijgen zijn gebracht;  ja, we durven onze mond niet meer open te doen voor bepaalde gruwelen uit het dagelijks leven.
Neem een glazen bushokje, we kijken er niet meer van op, wanneer  op maandagmorgen, na afloop van het weekend, diverse duurzaam glazen afscheidingen, in duizenden stukjes uiteengespat zijn; we lopen er gewoon aan voorbij en beschouwen het als normaal gedrag van de uitgaande jeugd.
Maar het meest van al heeft men ons geleerd, God uit het oog te verliezen en in plaats daarvan een afgod tot troon te verheffen; vooral in de gedaante van de angst voor andere mensen – een mens verslindende, bloeddorstige godheid, waaraan alles en iedereen wordt opgeofferd.
Er zijn heel wat manieren om aan die wrede afgod te offeren; bijvoorbeeld de manier, die ons dwingt om met een portemonnee of bankpas-houder met een als met prikkeldraad [ritssluiting] over de aardbol rond te lopen; of de manier, die ons uitnodigt om met schoenen rond te lopen,  die op [puntige] messen lijken elkaar te vertrappen, of de wijze waarop wij tot eeuwig klapperende windmolens worden gemaakt, die alles om ons heen wat zou willen leven, met hun geklets veranderen in ijs en kilte.
En altijd staan wij maar weer klaar en dienen we klaar te staan, als tinnen soldaatjes en zo maken we iedereen om ons heen klaar die nog niet ‘klaar’ genoeg is, we prijzen de wereld de hemel in, maar het is een hel.
In die zin was Christus hier op aarde en behoren wij als Zijn volgelingen – hier en nu – ‘werkelijk niet’ te zijn. Iemand, die Zich houdt bij alles wat praktisch ‘realiseerbaar’ is.
Christus beschouwde de werkelijkheid, die ons zó belangrijk voorkomt, als waanzin en godslastering, als heiligschennis en uitbuiting van mensen.  Hij geloofde niet, dat het ‘geld’ bijvoorbeeld Macht over mensen mocht hebben, dat trouwens geen enkel menselijke Macht het waard was, ernstig genomen te worden, en Hij kon inderdaad niet geloven in alles wat ons zó ontzettend belangrijk toeschijnt, omdat  Hij zag hoe de Machtigen zichzelf kwellen, hoe degenen, die in welstand leven zichzelf te gronde richten en hoe de schijnbaar zo benijdenswaardige mensen in feite een ellendig leven leiden.

De uiting van Christus’ Goddelijke Natuur
Hij ‘wilde’ en ‘kon’ eenvoudig – als God-mens – niet geloven, dat wij serieus aan die schijnwereld van onderlinge leugen en bedrog verknocht zouden blijven, alsof die de eigen waarheid en werkelijkheid was.
Daarom zei Hij bijvoorbeeld tot de rijke jongeling, dat hij zichzelf en anderen de vreugde diende te gunnen armen ‘rijk‘ te maken, iedereen een menswaardig leven te bezorgen.
      De rijke jongeling zei tot Christus: ‘Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af’. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem: ‘Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij’. Maar het gelaat van de jongeling betrok bij dat Goddelijk Woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederenMarc.10: 20-22.
Daarom zei Hij tegen de Farizeeën, dat zij hun verhouding tot God niet als een afgerond neurotisch dwangsysteem dienden op te leggen, maar de nood dienden te leren begrijpen van hen, die zij voor ‘zondig’ hielden.
      En Christus zei in Zijn onderwijs: ‘Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangenMarc.12: 38-40.
in Christus leefde de Kracht van een zo wonderbaarlijk God-Mensen-kind, dat Hij niet kon aanvaarden dat er grenzen konden worden gesteld aan het begrip en de Goedheid, ook niet de grenzen, die de burgerlijke levensstijl stelt, ook niet de grenzen die het sociale klassenverschil met zijn beperkingen en taboes stelt.
      En Christus nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zei tot hen: ‘Wie een van zodanige kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt 
niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeftMarc.9: 36,37.
Er bestonden voor Hem toen niet en bestaan er ‘hier en nu’ geen grenzen aan medemenselijkheid.
Vooral vrouwen begrepen Hem in des houding, zegt de beschrijving van de hand van Lucas:
      Christus verkondigende de Blijde Boodschap van het Koninkrijk van God en de twaalf apostelen met Hem en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria [Hebr. ‘bitter’, waarvan ook het woord Myron is afgeleid], met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren en Johanna [Hebr. ‘de door God begenadigde’], de vrouw van Chusas [Hebr. ‘de ziener’], de rentmeester van Herodes [Hebr. heldhaftig’], en Susanna [ Hebr. ‘Lelie’] en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezatenLuc.8: 1-3.
Deze vrouwen volgden Hem ‘tot op het uur van Goede Vrijdag’, toen ze Hem ter dood martelden, omdat Zijn Goedheid iedereen bang maakte,
of liever, omdat die de steeds meer gestolde, vastgevroren angst van iedereen omsmolt en tot een dreigende stortvloed liet aanzwellen.
Onomstotelijk leefde onze Heer, Jezus Christus de droom van onze eeuwige roeping. Hem was God zo nabij en Zijn Koninkrijk zo tegenwoordig, dat de afstand tussen onszelf  en de Waarheid van God voor Hem zoveel als een niets, een oogwenk was.

Αναζητήστε τον Θεό μέσα σας, μπορείτε να μετακινήσετε τα βουνά;                                  اطلب الله في نفسك ، يمكنك تحريك الجبال;                          Seek God within yourself, you can move mountains.

De moed de wereld om ons heen tegenspraak te geven
Ieder ogenblik, zo formuleerde Hij het ook: God leeft ‘in jullie harten’ – het Rijk der Hemelen is ‘in jullie aanwezig’.
Je dient er niet op te wachten tot het wordt uitgeroepen, liefst onder veel uiterlijk vertoon en lawaai, georganiseerd en in massademonstraties uitgedragen.  Het is ‘in’ jullie, als jullie maar de moed te laten blijken wie je bent, tot ‘dàtgene’ wat jullie gelukkig maakt, omdat ‘God Zelf’ in jullie leeft.
      En op de vraag van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zei: ‘Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk van God is bij u.
En Hij zei tot Zijn discipelen: ‘Er zullen dagen komen, dat jullie zullen begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien en jullie die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: ‘Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na’
Luc.17: 20-23.
Ja, zo dacht en voelde en hoopte onze Heer, Jezus Christus, dat deze droom van God in het hart van de mensen nooit een einde zou hebben. En wie durft het aan Hem tegen te spreken?
Minstens vanaf ons veertigste, ‘de mid-life’, verandert ons leven in een steeds sneller weg-ijlende luchtspiegeling en wat voor hoop hebben wij versleten in een fata morgana. Minstens vanaf die leeftijd kunnen wij ons de resterende, haastig wegstromende levensjaren op de vingers van onze handen tellen, en wat zijn we dàn, wat waren wij dàn, wat hàdden wij moeten zijn?
Geen stuk hout, waarop wij zitten, bestaat echt, vergeleken bij de vraag waarom wij er zijn; geen steen in de muur brengt de angst in ons onderbewuste tot rust en elke spijker die wij in de wand slaan heeft de kans, in fysieke zin ouder te worden dan wij.
Zouden wij er werkelijk voor bestemd zijn, niets anders te zijn dan bladeren aan een boom, kaf op de wind, sneeuwvlokken in de nacht, luchtbellen op het water? Dient het cynisme het laatste woord te hebben en voor eeuwig belemmeren, menselijkheid te leren?

De icoon van Christus

Christus Pantocrator icon,
I.M. Chilandar. berg Athos [Gr.]

Het is en was en blijft de icoon van Christus Zelf, Die ons de stoutste dromen over ons leven heeft geleerd, omdat Hij die in Zichzelf belichaamde.
God, Die van eeuwigheid wilde, dat wij zijn, die Macht van eeuwige Liefde, Die zo’n kunstwerk als het bestaan van iedere afzonderlijke mens in het Leven riep, wilde en wil naar Christus’ mening, dat wij eeuwig zijn en dat nooit vergeten, nooit verloren laten gaan en op een zijspoor geraken.
Want de Liefde is ‘Waarachtig Èchter’ dan alle Macht op aarde.
Zij bindt de mensen onafscheidelijk aan elkaar en brengt hen samen voor alle eeuwigheid.
Ze is in staat, al in dit aardse leven het bestaan van een ander mens als spiegel van de oneindigheid, als icoon van de eeuwige schoonheid, als getuigenis van een eeuwige roeping te ‘ont’-dekken, te ‘ont’-sluieren.
En zo leerde Christus ons:
Wij zullen elkaar weerzien, wij zullen eeuwig bij elkaar blijven,
wij zullen elkaar nooit verliezen: ‘de Macht van de Liefde is God Zelf !’.
Hij heeft de dood al overwonnen, toen Hij de Schepping in het aanzijn riep; op het toneel van het Leven, op het toneel van de eeuwige dramaturgie van de Kosmos, gebruikt God de dood alleen maar als figurant; maar de personen zelf, de acteurs van Zijn drama, vallen nooit uit Zijn hand.
Zij hebben hun eeuwige bestemming, hun eeuwige schoonheid, hun blijvend zijn. Daarom kunnen wij in wezen niet vragen, Wie onze Heer, Jezus Christus als menselijk persoon was, of wij zouden alles voor leugen dienen te verklaren wat in Hem leefde, wat Hij uitrichtte, wat Hij ons wilde leren, als onze eeuwige Pedagoog.
Wie in Hem geloven, kunnen over Hem als het eerste en belangrijkste
alleenmaat nu juist zeggen:
Hij ‘was’ nooit, Hijis’, Die Hij is, want bij Hem als Zoon van God, als één van
de Heilige Drie-eenheid  bestaat geen tijd, waarheen wij eeuwig op weg zullen zijn.
Degene, Die ons de Hoop en het Vertrouwen op de eeuwigheid heeft geschonken,
is blijvend de basis, het fundament van ons leven.
Hij, Die ons leerde, ons als zonen van God, als broeders en zusters onder elkaar te beleven, is Zelf de Zoon van God.
En Zijn Persoon en Zijn woorden zijn in Zichzelf  de Weg en de Waarheid – datgene, waarvan wij werkelijk leven:
    Jezus zei tot hen [en ons]:
Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Indien jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben.
Van nu aan kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien.
Philipos zei tot Hem: Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij jullie, Pilippos en jullie kennen Mij niet?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zeggen jullie dan: Toon ons de Vader?
Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
De woorden, die Ik tot u spreek, zeg  Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, Die in Mij blijft, doet Zijn werken.
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is:
of anders, gelooft om de werken zelf
John.14: 6-11.
Wanneer wij de weg van ons leven meer en steeds meer op de wijze gaan, als Hij ons is voorgegaan, zullen wij ons alleen maar des te mooier, des te sterker, des te gelukkiger en alleen maar des te meer verlangend naar de eeuwigheid ervaren.
De Waarheid van ons hart’s-taal stralen, warmeren helderder dan ooit.
Ieder van ons is een vonk van dit eeuwige, nooit uitdovende Licht van het verlangen, dat wij God noemen.
Maar Jezus van Nazareth is Degene, Die ons leerde op die manier te hopen en te overleven; te blijven leven.

avondgebed [conf. Luc.24: 29]

Maarten Luther en Katharina von Bora –
portret door z’n vriend
Lucas Cranach, de oude 1529

    Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw Genade en Goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen
”.
Maarten Luther – [R.K.-monnik, orde van de Augustijnen, 1483 – 1546].

mp4: ‘Te Deum Laudamus‘- 5e eeuws monastiek Gezang [in het Latijn]
Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
U, eeuwige Vader, eert geheel de aarde.
Tot U roepen alle engelen, tot U de Hemelen en alle Machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen, Die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse Machten.
Vol zijn Hemel en aarde van Uw Heerlijkheid.
U looft het roemvol koor van de Apostelen,
U het lofwaardig getal van de Profeten,
U looft de blanke stoet van de Martelaren.
U prijst de Heilige Kerk over heel de aarde:
U, Vader, onmetelijk in Majesteit;
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven;
U, Heilige Geest, de Vertrooster.
Gij, Christus, Koning der Glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.

Gij, Die om de mens verlossing te brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd.
Gij, Die de prikkel van de dood hebt overwonnen
en voor de Gelovigen [de Heiligen] het Hemels [Konink-]rijk hebt geopend.
Gij zit aan God’s rechterhand in de Glorie van de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
                                   [Hier knielt men in sommige geloofsgemeenschappen]
U dan smeken wij: kom Uw dienaren [slaven] te hulp,
die Gij door Uw Kostbaar Bloed hebt gered;
Laat ons geteld worden onder Uw Heiligen in de eeuwige heerlijkheid.

Red, Heer, red Uw volk en zegen uw erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.
U willen wij prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Laat Uw Barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid“.

 

 

Orthodoxie & de tijd die deze vasten periode in beslag neemt.

‘In het begin was het Woord’;                       “Στην αρχή ήταν ο Λόγος”;                           “في البداية كانت الكلمة”.

      Wij behoren God te allen tijde om jullie te bedanken, broeders [zusters],
zoals gepast is,  omdat jullie Geloof zeer toeneemt en jullie liefde jegens elkander sterker zal worden, 
zodat wij zelf over jullie roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw Volharding en uw Geloof onder al uw Vervolgingen en de Verdrukkingen, die jullie [hebben] doorstaan:
een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat jullie het Koninkrijk Gods waardig geacht worden, voor hetwelk jullie ook lijden, indien het inderdaad recht is bij God, aan jullie verdrukkers verdrukking te vergelden en aan jullie, die verdrukt worden, verkwikking tezamen met ons, bij de Openbaring van de Heer Jezus van de Hemel met de engelen van Zijn Kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die  God niet kennen en het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen2Thess.1: 3-8.

Zonder een woord, openbarend Geloof:
Een mens, die voorheen toch regelmatig naar de kerk ging, maar bleef opeens langdurig thuis.
Na een paar weken besloot de spelleider eens bij hem langs te gaan. Het was een gure avond.
De spelleider trof de mens thuis aan voor een knapperend haardvuur.
De mens, die kon wel raden waarom de spelleider langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte.
De spelleider ging lekker zitten, maar zei niets.
Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die
rond de brandende houtblokken speelden.
Na een paar minuten nam de spelleider de tang,
pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en
legde dit aan de kant van de haard waar geen vuur was.
Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe.
Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen.
Al snel was het helemaal koud.
Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken.
Vlak voordat de spelleider wegging, pakte deze
het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur.
Door het licht en de warmte van de blokken eromheen,
begon het direct weer te gloeien.
Toen de spelleider de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer:
‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige vermaning. Zondag a.s. ben ik weer in de kerk aanwezig’
”.
uit: verhalen om je te raken

Gedurende de veertigdaagse vastenperiode roept de Kerk ons op
alles wat langzamer te doen  en de “stilte te betrachten”.
Een periode voorafgaand aan de viering van een Hoogfeest in dit geval het allerhoogste Kerkfeest van Pascha wordt al van oudsher bestempeld als een onderzoek van ons gedrag en het bijbehorend berouw over onze misstappen;
het behoort tot de Traditie van de Kerk.
De vastentijd begint al met een aanloopje, de vóór-vasten uitlopen in de melk- en vleesonthouding waarna wij elkaar op Vergeving’s-zondag vergiffenis vragen voor de door ons begane fouten ten opzichte van onze naasten.
Het geheel wordt gemarkeerd met een symbool van boetvaardigheid, met als hoogtepunt het slot de viering van de Verrijzenis van onze Heer, Jezus Christus, onze Verlosser.
Op dit Pascha wordt onze Verlossing gevierd, de overwinning op de dood, met de alom klinkende overwinningsleus:
Christus is opgestaan” [Nl.] “Christus is verrezen” [Be].
Tussen deze overwinningskreten is geen enkel verschil, het is maar net hoe je jezelf uitdrukt, hoe het vogeltje gebekt is.

Veertig dagen
Maar heb je je ooit afgevraagd waarom er veertig dagen vasten zijn?
In de allereerste jaren van de Kerk werd een vastenperiode van bekering waargenomen, maar de exacte duur was niet altijd exact veertig dagen.
Naarmate de Traditie en praktijk werden ontwikkeld, waren de vastentijd erg divers.
De Heilige Irenaeus van Lyon schreef in het jaar 190 AD: 
Sommigen vinden dat ze één dag dienen te vasten,
anderen twee dagen en anderen zelfs meerdere,
terwijl anderen er rekening mee houden dat ze
zowel overdag als ‘s nachts veertig uur nodig hebben om te vasten
”.
De eerste officiële verwijzing naar de Vasten als een periode van veertig volle dagen van voorbereiding is te vinden in de leer van het eerste Oecumenisch Concilie van Nicea in het jaar 325 na Christus. De leringen noemen het woord τεσσαρακοστή [tessarakoste, Gr. veertigste], met betrekking tot de vasten.
Het bewijs voor deze naleving is te vinden in het vroegste in het latijn geschreven verslag van een christelijke pelgrimstocht naar het Heilige Land geschreven rond 380 AD,  [Peregrinatio [Lat. buitenland]; dus gewoon een tochtje naar het buitenland, hetgeen in die dagen een behoorlijke onderneming was.
De auteur spreekt over een vastenperiode van acht weken die hij/zij in Jeruzalem heeft  waargenomen. Het gegeven dat zaterdag en zondag van gewone weken waren vrijgesteld, geeft acht weken op vijf dagen een totaal van veertig dagen voor het vasten.
Hierdoor is de Traditie van de vastentijd van veertig dagen gebaseerd
in het vroege begin van de Christelijke Kerk. 
Wanneer bij de eerste Christenen de gelovigen de duur van hun vastentijd nogal wisselend vaststelden, hoe kwam het dan tot de vaststelling van veertig dagen en de algemene aanvaarding?
We zien in de Blijde Boodschap vele vermeldingen van het getal veertig.
Bijvoorbeeld, vanaf het allereerste begin wierp God in het boek Genesis een vloed over de aarde gedurende veertig dagen en veertig nachten.
Mozes en de Israëlieten zwierven 40 jaren ter vorming van één Godsvolk door de woestijn voordat ze het Beloofde Land binnengingen.
Hoewel historici het niet eens zijn over de exacte basis voor de periode van  veertig dagen, is het in de hele vastgelegde Boodschap duidelijk dat er een verband is tussen 40 en berouw.
Naarmate in de vroeg-Christelijke Kerk de Traditie en gebruiken ontwikkeld werden, modelleerde men de duur van berouw in navolging van de voetstappen van Christus, Die 40 dagen en 40 nachten in de woestijn verbleef en zich van alles onthield, voordat Hij aan Zijn door God de Vader gegeven Werkopdracht begon.
Tegen het einde van de vierde eeuw werd de Traditie van de vastentijd van veertig dagen in vasten en gebed vastgesteld, hetgeen haar voornaamste spirituele oefeningen vormden.
Dit werd door alle gelovigen algemeen geaccepteerd, overeenkomstig het voorbeeld van Christus ‘vasten van veertig dagen en veertig nachten in de woestijn van Judea tijdens zijn verzoeking.

Hoewel de Kerk veel leed doormaakt, dienen we ons als gelovigen, geroepen en uitverkoren als wij zijn, los te maken van de wereld.
Wij zijn een verbintenis aangegaan met God door stilte, eenzaamheid en armoede op ons te nemen, op die wijze beoefenen wij het goedaardig in tegenstelling tot het kwaadaardig gedrag.
Eerst dan, en alleen dàn, zullen wij ‘die [kleine] kudde gelovigen’ als iets geheel nieuws kunnen zien: wij zullen tot de ontdekking komen dat
het “een Bron van Hoop en Leven’ is op Zichzelf,
het antwoord waar wij ‘altijd al‘ naar op zoek zijn geweest.
De toekomst van de Kerk van Christus kan en zal uitgaan van degenen, die gefundeerd actief blijven zoeken en die leven vanuit de zuivere volheid van het Christelijk Geloof.Het komt niet van degenen die zich alleen maar aanpassen aan
het voorbijgaande moment of van degenen die alleen maar kritiek op anderen hebben en aannemen dat zij zelf ‘onfeilbare maatstaven’ zijn;
het zal ook niet uitgaan van diegenen die de gemakkelijkere [uit-]weg zoeken, die
de Passie van het Geloof omzeilen.
Die slechts alles vals, obsoleet, tiranniek en wettisch verklaren, al datgene wat eisen stelt aan mensen, dat hen een akelig gevoel geeft en hen dwingt zichzelf op te offeren.
De toekomst van de Kerk zal altijd weer opnieuw worden hervormd door Heiligen en dat zijn diegenen, die werkelijk ervaren Volgeling van Christus te zijn; door mensen, die hun geest verder onderzoeken dan het motto van de dag, die meer zien dan alle anderen zien, omdat zij hun leven omarmen een bredere realiteit.
Onzelfzuchtigheid, die mensen bevrijdt, wordt alleen bereikt door het geduld van kleine dagelijkse daden van zelfverloochening.
Door deze dagelijkse passie, die als enige aan een mens openbaart op hoeveel manieren hij verslaafd is aan zijn eigen ego, ten opzicht van deze dagelijkse passies, worden de ogen van een mens ‘stapje voor stapje‘ geopend.
Hij ziet alleen in de mate waarin hij heeft geleefd en geleden.

Indien we vandaag nauwelijks meer in staat zijn om ons van God bewust te worden, dan komt dat omdat we het zo gemakkelijk vinden om onszelf te ontwijken, door te vluchten uit de diepten van ons wezen door middel van het verdovende middel van enig genot of iets anders.
Op die manier blijven onze eigen innerlijke diepten voor ons gesloten.
Als het waar is dat een mens alleen met zijn verlangens kan zien, hoe blind zijn wij dan!

Christus, ‘de Hogepriester

In deze periode van ‘vasten en gebed’ ontmoeten we God, Die ziet van uit de hoge hemel. Hij ziet de ellende van zijn volk en God hoort, Hij hoort het roepen van Zijn kinderen.
Dat is voor ons onvoorstelbaar, dat er een luisterend oor is in de Hemel en een toeziend oog. En daar blijft het niet bij, indien God de mens gezien en gehoord heeft en ziet wat er in Egypte [onze woestijn] met Zijn kinderen gebeurt dan daalt Hij af.
Heel menselijk wordt hier over God gesproken, opdat het ‘voor ons mensen‘ voorstelbaar wordt. God hoog in de Hemel ziet en luistert en daalt af om Zijn volk te bevrijden. En voor die bevrijding heeft Hij Zijn Zoon gestuurd, Die ons zegt:
Jij dient je weg te gaan op de wijze die Onze Vader van ons verwacht,
want “Zijn Wil geschiede! ‘en “Jouw Geloof heeft je gered! ’.

uit: Kathismazang 4e maandag van de Vasten:
tn8.  Het Woord van de Vader is op aarde neergedaald toen de lichtende Engel riep tot de Moeder Gods: Verheug u, Gezegende, die alleen het bruidsvertrek ongeschonden bewaard hebt, toen u in uw schoot ontvangen mocht onze God en Heer Die is voor alle tijd, om als God het mensengeslacht te redden uit het bedrog en dwaling”.

tn.3.Nu hebben wij de helft bereikt van het ingespannen werk van de Vasten; na verering van Uw Leven-schenkend Kruis vallen wij neer en roepen: Groot bent U, Die de mensen lief heeft en Heerlijk zijn Uw Werken, want U hebt ons Uw kostbaar Kruis getoond: wij vereren het eerbiedig en roepen: Ere zij Uw uiterste Barmhartigheid”.    [herhalen]

nu en altijd . . .

tn.3.  Als aan een wijnstok zonder landbouwer hebt U de aller-schoonste druiventros doen ontspringen, Die voor ons de verlossing-brengende Wijn doet vloeien, welk ons aller ziel en lichaam verheugt. Wij prijzen u zalig, als de bewerkster van al dit goed en roepen steeds met de Engel: Verheug u, Begenadigde

tn.6.  Heden zijn geheiligd de vier hoeken van de aarde,
door de verrichtingen van het Kruis, 
dat verheven is, o Christus onze God,
Groot bent U en Heerlijk zijn Uw Werken: Ere zij U
”.

tn.6.  De stemmen van de Profeten hebben voorspeld het geheiligde Hout, waardoor Adam van de oude vervloeking van de dood is bevrijd.
Heden op de dag van de Verheffing, verheft de schepping haar stem om aan God Zijn Grote Genade te vragen, U, Die alleen zonder mate Medelijdend bent, o Meester, wees de verzoening en red onze zielen
”.

3e Zondag van de Grote Vasten- Verering van het Groot en Heilig Kruis

En Hij riep de menigte [ons], met zijn discipelen tot Zich en zei tot hen:
       Indien iemand achter Mij wil komen, die dient zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen en Mij te volgen. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om de Wil van het Evangelie, die zal het behouden.
⁌ Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
⁌ 
Want wie zich voor Mij en voor Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de Heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.
       En Hij zei tot hen [ons]: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met krachtMarc.8: 34-9: 1.

      Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de Hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.
       Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
       Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon van de Genade, opdat wij Barmhartigheid ontvangen en Genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
       Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en zij, die dwalen, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonden te brengen.
       En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aäron.
       Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwektHebr.4: 14-5: 6.

>> Liefde, bomen vertellen <<

Er is maar één mens zoals jij; net zoals jij en jij bent van God! Want God heeft ons geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis maar ook de tijd waarin wij leven. Wees toch niet bang voor de tijd waarin wij leven, zet desnoods de klokken een tijdje stil.
En wanneer je het tijdloze geproefd hebt, een spatje hebt ervaren van het bovenmenselijke, wanneer je weer in de realiteit bent teruggekeerd en je een ogenblik hebt mogen laven aan de bron van het leven, zul je Hem verder kunnen volgen en dien je jezelf te verloochenen en je kruis weer op te nemen. Zo leeft de mens van genade op genade.
        Vraag: ‘Waartoe zijn we hier [op aarde]?’.
Antwoord: ‘We zijn hier allemaal om Gods weg te volgen …’
in de oude Katholieke catechismus stond: ‘Waartoe zijn we hier op aarde?’
En het antwoord was: ‘Om God [en je naasten] te dienen en hier èn in het hiernamaals gelukkig te worden’.
        Vraag: ‘Maar Wie heeft je dan geroepen en die opdracht gegeven?’.

Christus in alle eenvoud

“Antwoord: ‘Christus, Gods Zoon heeft gevraagd Hem te volgen, jezelf door overgave aan Hem te verliezen en om om Zijnentwil controle over je leven te krijgen en het daardoor te behouden’.
        Vraag: ‘Maar wanneer het Gezag van Zijn onzichtbare drijfveer zo absoluut is, waarom dien je dan grip te verkrijgen op jezelf?’.
Antwoord: ‘uit Liefde voor Hem nemen wij ons [als uitgangspunt] vóór, Hem de ruimte te geven tot de tijd dat hij komt’.
        Vraag: ‘Maar wordt onze praktische uitvoering gecontroleerd door onze behoefte te controleren?’.
Antwoord: ‘Ja’.
⁌  Waarom heeft het Gezag over je leven door Zijn onzichtbare drijfveer dan mensen nodig, zoals jij het benoemt?-.
⁌  ‘Wacht … wacht!  Tijd om de menselijke weg te gaan: de dood, die ons wacht en de opgang naar het leven hierna heeft tijd nodig, zoals een iemand, die verslaafd is ‘spul’ van slechte kwaliteit nodig heeft om in te zien, dat
wij Gods weg dienen te gaan volgen’.
– ‘En waar heeft de dood dan tijd voor nodig?’

 • ‘Het antwoord is zo eenvoudig: de dood heeft gewoon de tijd nodig voor datgene wat het doodt teneinde in je te groeien, tot wasdom te komen.
  ⁌  ‘Ah, nu snap ik het – de dood heeft tijd nodig -voor wat het doodt- om in de toestand tot volmaaktheid te komen.
  ⁌  Voor ’s-mensen zoete hemeldrank, jij dove en blinde, hebzuchtige, tot zonde verleide mens,
  die niet ziet dat je het leven verliest, wanneer je God niet volgt !’. 
  Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade John.1: 16.
  Deze weergave van Johannes de theoloog is zo groot;
  dit heeft zo’n grote impact op hoe wij als Christenen in het leven behoren te staan.
  Wat Johannes hier verkondigt dient ons leven op z’n kop te zetten.
  God geeft immers Genade op Genade, opdat wij door Zijn toedoen gered worden.
  Wanneer de mens al ergens een bewijs van is, dan
  is het wel van zijn eigen onmacht om iets ‘wezenlijks‘ te bereiken
  in het Licht van de naderende dood…..
  Men zegt wel, het leven is een labyrint, in die zin dat het leven zou bestaan uit een zeer moeilijke som, waar je uiteindelijk bij de oplossing moet geraken. Maar in het centrum van dat labyrint, daar is naar mijn mening niks ….. niks ….. de juwelen van zo’n labyrint vindt men onderweg, soms aan de periferie, niet in de kern. Dat is wezenlijk voor het menselijk levenconf. W.F. Hermans.
  Provocerend, uitdagend is degene die
  zich denkt te kunnen onttrekken aan
  de gangbare loop van de dingen en
  de orde van de tijd.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid
Dit laatste zou ook als volgt gezegd kunnen worden: ‘in ware of waarachtige geest’.
“…want de Wet is door Mozes gegeven, de
‘ware Genade’ is door Jezus Christus gekomenJohn.1: 17.
Wij kunnen daar in ieder geval uit opmaken, dat
ten tijde van de Wet ‘niet‘ de ware Genade werd geopenbaard.
Let op, er was weliswaar Genade onder de Wet, maar
dat was niet de ‘ware’ Genade.
Indien we de Goddelijke Genade toepassen op de zonde en de daarop
volgende vergeving, dan
wordt het ons vanzelf duidelijk.
De Wet bestond in feite uit twee delen:
1.]. de morele Wet, d.i. het geheel van inzettingen, geboden en verboden
2.]. de ceremoniële Wet, d.i. het geheel van rituele plichten, offeranden, etc.
De offers die onze God voorgeschreven had, waren nodig om de zonden van de mens(en) te bedekken voor Zijn heilig aangezicht. Voor elke overtreding was er een offer, zodat gemeenschap met God altijd mogelijk was op grond van het vergoten bloed van bokken en stieren.
Hoewel noodzakelijk, was deze gang van zaken niet wat God eigenlijk wilde! God had nog iets beters in gedachten.

Gij verlangt geen slachtoffer;                   أنت لا تريد ضحية;
Δεν θέλεις θύμα;                                        You do not want a victim.

”     Gij verlangt geen slachtoffer noch offergave, maar u hebt mij een lichaam bereidPsalm 39[40] : 7, net als “
Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen, maar in brandoffers schept Gij geen behagenPsalm50[51]: 17
– maar God heeft mij geopende oren en een horend oor gegeven, al ben ik dan ook zo doof als een kwartel. De oren, die God bedoelt, ‘die plant God Zelf wel‘.
Toen zei ik: Zie, ik kom. Zoals in het begin van het Boek geschreven staat over mij, opdat ik Uw Wil zou volbrengen Mijn God, dit is mijn wil: Uw Wet is in het midden van mijn hartPsalm 39[40] : 8,9.
Koning David heeft profetisch gesproken van de Messias.
Zijn woorden worden namelijk toegepast op de Heer Jezus Christus en – door de Geest – van commentaar voorzien.

Oren om te horen;
آذان للاستماع;
Τα αυτιά να ακούσουν;
Ears to hear.

In de Grondtekst staat er eigenlijk:
Gij hebt mij de oren gegraven,
de Heer is het Die het oor heeft geplant,
Die oren geeft om te horen
”.
Ik mag dan wel zo doof zijn, toch heeft God mij laten horen en hoe? – vanuit m’n binnenste.
Gewaardig U Heer, om mij te bevrijden; Heer treed nader om mij te helpen. Laat hen beschaamd worden en te schande, die er op uit zijn mijn ziel te doden.
Dat zij terugdoende en te schande worden, die mij kwaad willen.
– Laat hen eersten hun schande dragen, die tot mij zeggen goed zo, goed zo.
Maar laat luid juichen en zich verheugen in U, allen, die U zoeken, Heer.
⁌  Laat hen altijd zeggen: ‘Hoogverheven is de Heer’, zij die Uw Verlossing liefhebben. Ik ben wel arm en behoeftig, maar de Heer draagt zorg voor mij.
Gij zijt mijn Helper en Beschermer; mijn God, wacht niet langer

Psalm 39[40]: 20-27.
Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
⁌         Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon van de Genade, opdat wij Barmhartigheid ontvangen en Genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
       Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden . . . . .        En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aäron.
       Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden maar Hij [God de vader], Die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt”.

Heer, gedenk Uw Gemeenschap, die Gij van de beginne af hebt vrijgekocht. God is van eeuwigheid onze Koning: Hij bewerkt Verlossing in het midden der aardeAlleluia vers.
Alle koningen der aarde zullen Hem aanbidden;
alle volkeren zullen Hem dienen.
Want Hij heeft armen ontrukt aan een machtige,
de behoeftige, die geen helper had.
Hij zal armen en behoeftigen sparen,
Hij zal de zielen der armen redden.
Van woeker en onrecht zal Hij hun zielen bevrijden;
hun naam zal kostbaar zijn voor Zijn aangezicht.
Hij zal leven; men zal Hem goud van Arabië geven.
Er zal steeds voor hem worden gebeden;
heel de dag zal men hem zegenen.
er zullen nederzettingen zijn in goede aarde,
op de toppen der bergen;
hun tracht komt hoger dan de Libanon.
zij zullen opbloeien uit de stad,
zoals  het gewas uit de aarde.
Zijn naam zij gezegend in eeuwigheid:
langer dan de zon zal zijn naam bestaan.
in hem worden alle stammen der aarde gezeten,
zijn volkeren prijzen hem zalig.
Gezegend zij de Heer, de God van Israël;
hij alleen werkt wonderen.
Gezegend zij de naam van Zijn Heerlijkheid,
in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen.
Moge heel de aarde vervuld worden
van Zijn Heerlijkheid.
Zo zij het.   Amen
  Psalm 71[72]: 11-22.

Uw heilig Kruis vereren wij o Meester;
en Uw heilige Verrijzenis loven wij !
”.
[komt in de plaats van het Trisagion]

Heden ten dage bemerken wij steeds meer dat de waarden van onze gemeenschappen ondermijnd worden door ons met meerdere waarheden te omringen.
We hebben veel meer kennis dan ooit van culturen en waarden die we niet kennen en krijgen het idee dat wij, – het zelf wel – kunnen vinden en daarmee wijzen wij onze eigen verworvenheden af en jagen vreemde dingen dan, die ons het zicht belemmeren.
Als reactie daarop.
Nogmaals – als reactie daarop – blijven er nog maar heel weinig christelijke denkers over die nuchter als zij zijn het postmodernisme verwelkomen en proberen de postmoderne kritiek op te nemen in traditionele waarden.
Het postmodernisme breekt niet noodzakelijk elk element van religie af, dat nog  intact wordt gelaten; het heeft daarentegen ‘iets’ positiefs te bieden.
Het vertegenwoordigt bredere pogingen in de westerse beschaving teneinde òm te gaan met de postmoderne kritiek, die over het hele kleurenbeeld van het ontlede Christelijk Licht bestaat:
het beïnvloedt de studie, die tot de waarachtige vroeg-christelijke menselijkheid getracht werd geacht te leiden, de klassieke christelijke religie, de sociale wetenschappen, de rechten, kunst, architectuur en daarbuiten.
De postmoderne positie kan als volgt worden samengevat: ‘Logische’ of ‘rationele’ manieren van dialoog hebben geen superieure eigenschappen voor andere interpretatieve motieven, maar eerder pretentieuze ‘meta-vertellingen’ die alleen van toepassing zijn op sommige mensen en in bepaalde contexten.
De vermeende objectiviteit van een van deze systemen vertegenwoordigt slechts een druppel in de oceaan van een veelvoud van manieren waarop binnen een bepaalde gemeenschap meningen en verslagen van feiten gevormd worden door menselijke consensus.
De meta-vertellingen presenteren overheersende ideologieën gevormd en gesteund om de waarheidsclaims van anderen in handen te houden, en juist daarom kan geen enkelvoudige theorie als absoluut en objectief ‘waar‘ worden opgevangen.
Op deze gronden worden ideeën die verband houden met bovenzinnelijke zekerheid en hetgeen men niet kan waarnemen [het empirische] teniet gedaan ten gunste van de bijzondere, ontelbare ‘stemmen’ die onze werkelijkheid vormen.
De mens raakt – stapje voor stapje – verstrikt en weet niet meer welke waarheid hij of zij dient te volgen.  Dat komt omdat hen niet wordt verteld waarom het christelijk Geloof op ‘Waarheid’ berust; en dat terwijl onze jeugd schreeuwt te willen weten waarom Christendom dan ‘dè Waarheid’ is.
Een van de belangrijkste redenen waarom jongeren afhaken is omdat ze niet weten op welke waarheden het Christendom gefundeerd is, daarom stromen de kerken leeg en vindt er een algehele afbraak plaats.

Drie op de vier jongeren, die zijn opgegroeid in de Kerk verlaten na de middelbare school hun eigen geloofsgemeenschap.
Waarom?
Niet omdat zij ‘niet in God geloven‘, maar omdat zij teleurgesteld zijn en onvoldoende antwoord vinden op hun vragen – zij zijn niet gek, ‘zij’ laten zich niet aan het lijntje houden.
Maar de hoge uitval geldt niet alleen voor degenen die na hun middelbare school een diploma ontvangen. Het probleem speelt ook onder degenen die ‘niet’ naar school gaan.
➥♥︎➥ Het probleem en de oplossing ligt in de Kerk Zelf.
De kerkgemeenschappen dienen de mensen méér ‘dè Waarheid’ te leren,
niet op een wijze dat zij de waarheid in pacht hebben, maar
hen uitdagen te blijven zoeken en op die manier met de waarheid bezig te blijven.
Maar ze blijven niet betrokken, omdat we hen voeden met zoete lekkernij.
De kerkgemeenschappen dienen het gemakkelijk geloof, bestaande uit hapklare brokken en het entertainment te verwerpen en jongeren te confronteren met de bloedserieuze Waarheid.

Groot & Heilig Kruis, iconostase dienst AOKN, in de Ansfriduskerk, Amersfoort

En de Waarheid begint bij het je Kruis opnemen en Christus te volgen en anders zullen ze het allemaal ‘elders’ gaan zoeken – worden een gemakkelijke prooi voor anti-christelijke hoogleraren, aangevoerd door de anti-Christ.
We zijn teveel bezig met en te krachtig ingesteld om “veel zieltjes te winnen”, de mensen wordt voorgeschoteld dat God je overvloedig wil zegenen met geld, goed en gezondheid wanneer je maar gelooft.
Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet!
Dit kom je tegen in televisiegamma’s, die met veel omhaal Gods lof uitzingen, maar we worden juist aangevallen vanwege het feit dat we een welvaart’s Blijde Boodschap brengen. Een nieuwe Hemel een een nieuwe aarde en wel ‘hier en nu’, en wel onmiddellijk.

Hoe meer je jezelf in de Blijde Boodschap verdiept, hoe meer je balans vindt in je meningen en gedachten. Wanneer je ouder wordt bemerk je:
‘Hé, wacht eens even, weet je, dit strookt helemaal niet met Gods Boodschap en met de realiteit om ons heen. Dus wat is welvaart, nou helemaal?’:
‘dat niemand op deze aardbol gebrek heeft of in kommer en kwel ronddoolt’.

Profeet Eliseus, twee mirakelen, uit Venetiaans Blijde Boodschap [1498];
النبي إليسيوس، معجزتين، من أخبار البندقية الجيدة [1498]; Prophet Eliseus, two miracles, from Venetian Good News [1498].
Neen, Eliseus had nog niet eens een fiets, maar hij had in het geheel geen gebrek.
Beschikte Christus, onze Heer over een vervoermiddel of leefde Hij in een grote villa? Neen, maar ook Hij had als Koning van de koningen geen gebrek, Hij sliep voornamelijk als dakloze onder de blote Hemel . . . . . En wanneer je naar de Apostelen kijkt, Zijn eerste volgelingen? Niemand had gebrek.
In dàt geval behoren onze spelleiders, hun superieuren en zeker hier in de Lage Landen, waar het openbaar vervoer toch aan iedereen een goed vervoermiddel verstrekt, net als de Servische Patriarch Pavle [1914-2009] dit tot op hoge leeftijd deed, van dit soort voorzieningen gebruik dienen te maken.
Vandaag denken wij mensen slechts aan overvloed en luxe, aan Macht, aan vorstelijke onderkomens als paleizen, vakantiehuizen, auto’s en bankrekeningen.
Dàt in één brandpunt samenbrengen, je dááròp concentreren, dàt najagen is niet-christelijk, het is in vele ogen ronduit en faliekant verkeerd.
Wat heeft Christus ons voorgehouden?
En Jezus, de rijke jongeling aanziende, beminde hem, en zei tot hem:
Indien iemand achter Mij wil komen, die dient zichzelf te verloochenen en dagelijks zijn kruis op te nemen en Mij te volgen. Want eenieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behoudenLuc.9: 23,24.
En juist dìt dienen de kerkgemeenschappen, die Christus zeggen te volgen, goed in hun westerse getinte oren te knopen.
Alleen zó kunnen wij tonen dat wij er van ònze kant alles voor over hebben om Hem te volgen. Ook Marcus en Mattheüs vermelden dat, maar pas aan het eind van de alinea over Jezus’ kruisweg naar Golgotha. Bij hen komt het pas ter sprake, wanneer Jezus zelf inderdaad niet meer verder kan.
Maar bij Lucas staat het in deze voorop:
voor hem is ‘dìt’
naar wat Christus òns doet voorkomen
het belangrijkste feit van de kruisgang.

Maar de Evangelist en icoonschilder Lucas vermeldt nog iets met een kruis dat we nergens anders vinden: de belijdenis van die mens aan het kruis naast Hem.
Die mens:
• Belijdt zijn eigen schuld;
• Spreekt duidelijke taal uit, dat hijzelf inderdaad alleen maar de dood verdient;
• Belijdt dat Jezus zonder schuld is, en daar ten onrechte sterft;
• Belijdt zijn Geloof dat Christus nog steeds de komende Koning is;
• Belijdt zijn rotsvaste Geloof dat Jezus deze kruisdood zal overleven, maar
ook dat hijzelf ooit aan de poort van dat Koninkrijk zal staan;
Met andere woorden:
zijn Geloof in de Opstanding, zowel van Christus als van hemzelf !
• Erkent dat Christus beslist over het al dan niet toelaten in dat Hemels Koninkrijk !
Met andere woorden: dat God het ‘gehele oordeel’ aan Zijn Zoon heeft gegeven.
      Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeftJohn.5: 22,23.
Daarmee is deze mens bij uitstek het voorbeeld van de ware volgeling, schuldbewust en ‘medegekruisigd’ met zijn Heer:
      dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn  Rom. 6: 6.
De waarachtige volgeling dient bereid te zijn om zijn leven te geven.
Maar dat betekent niet noodzakelijk: sterven.
‘Je leven geven’ kan ook betekenen: elke dag van je leven in Zijn dienst stellen.
Wie voor het Geloof sterft, behoeft maar één keer de moed op te brengen dat te doen. Wie zijn hele leven in dienst wil stellen, dient elke dag opnieuw die beslissing nemen en deze beslissing ook nog getrouw uit te voeren.

kaarsjes van vergeving

Soms vindt dit heel onbewust plaats. Maar ook wel is men bewust bezig elkaar ‘het Licht in de ogen‘ te misgunnen, alle Licht af te nemen.
”            Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.
Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind
Phil.3: 17-19.
Ook velen onder u zullen ervaringen hebben opgedaan in het leven, ook in het leven van de Kerk; neem van mij aan, het is overal wàt.
Ervaringen, die nooit vergeten worden; ervaringen, die de ziel hebben verduisterd.
Ook voor hen komt Jezus Christus, het Licht van de wereld. Wat geen mens kan, wat zelfs door jou niet gedaan kan worden, vermag Christus te doen.
Christus vermag niet alleen vóór jou het ‘Licht van de Vergeving’ doen opgaan en wie kan daar zonder?
Hij kan ook in jóu het Licht van de ware ‘goedheid’ ontsteken.
Jij en ik, zelfs u en ik, kunnen kaarsen, ‘sterretjes’ van Christus worden in de wereld om ons heen.
Ondanks welke ‘crisis’, die wij – ‘ter lering op onze levensweg’ – meemaken, blijft voor ons gelden: “Jij bent een sterretje in de wereld om je heen“.
Laat het kaarsje van de Vergeving, van de goedheid, van de Liefde, schijnen voor allen, die er niets van willen weten en er niets van begrijpen.
Zelfs wanneer alle lichten uitgaan omdat ‘vreemde handen’ ze doven,
“het Licht van Christus” ‘over‘ ons en ‘in’ ons dooft niemand.
daarom kunnen wij vandaag op deze zondag een nieuw lied zingen, nu wij de vernietiging vieren van de hades, want “Christus is opgestaan uit het Graf“; Hij heeft de dood overwonnen en het heelal gered.

Synaxarion:
Laat heel de aarde het Kruis vereren,
dat ons geleerd heeft te vereren, o Woord.
Door de Kracht ervan, Christus God, behoed ook ons voor de hinderlagen van de boze en maak ons waardig Uw goddelijke Lijden en Uw levenschenkende Opstanding te aanbidden.
En wanneer U toch bezig bent bescherm Uw Gemeenschap door Uw Kruis“.

Troparion     tn.1
”   Heer red Uw volk en zegen Uw erfdeel en bescherm Uw Gemeenschap door Uw Kruis” [3x].
[100 x]: ‘ Heer, ontferm U ‘.
”   Uw heilig Kruis vereren wij, o Meester;
en Uw heilige Verrijzenis loven wij[2x].

Kruisverering
Komt gelovigen, laat ons bezingen  het levenschenkende hout,
waarop Christus, de Koning van de Heerlijkheid,
vrijwillig de handen heeft uitgestrekt,
om ons weer op te heffen tot de vroege zaligheid, waarvan de vijand ons had beroofd, door ons tot ballingen te maken, die ver van God waren afgedwaald

Komt gelovigen, laat ons vereren het Genade-volle hout,
waartegen wij de kop van de onzichtbare vijand mogen verpletteren.
Komt alle geslachte der volkeren, laat ons met onze gezangen eer geven aan het Kruis van onze Heer.
Gegroet, o Kruis, volmaakte Verlossing van de gevallen Adam.
In u zijn verheerlijkt onze gelovige vorsten, want door uw kracht hebben zij het volk van Ismaël overwonnen. Wij kussen u met vreze om eer te geven aan God, Die op u genageld was en wij zeggen:
Heer, Die daarop gekruisigd was, heb medelijden met ons in Uw Goedheid en Liefde voor de mensen“.

Komt volkeren, laat ons aanschouwen dit wonderbaar Mysterie en
de kracht van het kruis vereren.
In het Paradijs heeft het hout de dood doen ontkiemen, maar
de boom die de Verlosser gedragen heeft, Die schuldloos daarop was vastgenageld, heeft het Leven doen opbloeien.
Wij, allen volkeren, eten daarvan de on-bederflijkheid en wij roepen:
U, Die door het Kruis de dood vernietigd hebt en
ons de vrijheid hebt terug geschonken,
eer aan U“.

Maart 6e, Orthodoxie & de ‘boom des levens’, het kruis – ‘God regeert vanaf het hout’.

    Christus zei dan:
‘Waaraan is het Koninkrijk Gods gelijk en waarmede zal Ik het vergelijken?’.
        ‘Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken’Luc.13: 19.

      Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of mag niet de moed verliezenJohn 14: 27.

Ons Geloof, ons Geloof en Vertrouwen is de beste gids en
is de enige gids voor manieren om een cultuur van Vrede op te bouwen in
de vermoeide wereld van vandaag
”.
Antiocheens Metropoliet Isäac [Barakat] 26,27 febr. 2018, KAICIID – Wenen

Kruisreliek
De Heilig Kruisvinding is de terugvinding van het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus gestorven zou zijn door keizerin-moeder Helena.
Het feest van de Heilig Kruisvinding valt in de Orthodoxe Kerk op 6 maart. Na het 2e Vaticaans Concilie is 1969 voor het westen met de liturgische vernieuwing het feest van de Heilig Kruisvinding afgeschaft ten voordele van Kruisverheffing [14 september].
In de Orthodox liturgisch kalender is het vinden van het Groot en Heilig Kruis behouden gebleven.
                  In het begin van de 15e eeuw verwierven kerken in de Lage Landen
                  een klein deeltje van het H. Kruis, dat vereerd werd onder de naam Heilig Hout. De reliek van het H. Hout werd aan de kerk geschonken in het begin van de 15e eeuw door Claes Scoutet of Scoutaten, een Brugse burger van Dordtse afkomst. Hij zou persoonlijk een deel van het H. Kruis hebben meegebracht van een reis naar het Midden Oosten.
Andere fragmenten van deze reliek belandden in Brugge en Middelburg.
In 1431 onderwierp Zweder van Kuilenburg, de in Dordrecht verblijvende tegenbisschop van Utrecht, de Dordtse reliek aan een proef. Het hout werd niet beschadigd door vlammen en zonk in water, waarmee de echtheid bewezen werd geacht. De cultus kreeg een enorme impuls toen de reliek in Dordrecht gespaard bleef tijdens de grote brand van 1457. Er geschiedden wonderen die werden vastgelegd in een mirakel-boek, in 1572 verdween de reliek.
Vorig jaar [2017] kreeg abuna Basilios van deNederland se Moeder Gods Parochie van het Patriarchaat Antiochië eveneens zo’n kruisreliek, die
eveneens afkomstig zou zijn van het oorspronkelijk Heilig Hout.
De processie ter ere van het Heilig Hout wordt ter onderscheiding hiervan 
zondag as. in de Ansfriduskerk, te Amersfoort in de kleine intocht rondgedragen.

Een persoonlijk kruis

Borstkruis van een spelleider; Crux pectus mangone; Σταυρός στήθους ενός ηγέτη παιχνιδιών; الثدي الصليب من زعيم اللعبة

Van jezelf houden, niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je bent. Het lijkt zo eenvoudig en dat maakt het ook weer lastig.
We hebben allemaal wel lijstje in ons hoofd van dingen die we nog aan onszelf zouden willen veranderen, we
zijn niet snel tevreden met wat er is en wat we hebben.
Soms hollen we zelfs blind een bepaald doel achter na omdat we daarvan de verwachting hebben dat dit het grote geluk in ons leven brengt. En daarbij vergeten we vaak dat het er -‘hier en nu’- al is.
Het enige waar we ten hoogste aan kunnen werken is
het verkrijgen van een opmerkzame geest om
dit ook te kunnen zien, we mogen  hier zelfs om bidden teneinde het misschien zelfs ééns te mogen [in-]zien.

Boom des Levens
De Tuin, de gaard beschrijft als een bruiloft, het goddelijk heilsplan en biedt zich aan als een aangrijpende allegorie van Gods Verbond met Zijn uitverkoren Volkeren.
In een tuin in de Lage Landen staat een boom; deze boom groeit maar door; de takken krioelen door elkander – een grote onordelijke, verwarde eenheid, niet meer in de hand te houden.
Het is een Crataegus monogyna [meidoorn], als klein stekje
30 jaar geleden mee genomen uit de IJsselmeerpolders.
Deze boom  is in het voorjaar een blikvanger, draagt in de herfst overvloedig vrucht, maar blijkt niet meer in de hand te houden.
Het kan niet anders of hij dient gesnoeid te worden, teneinde nieuwe scheuten te kunnen vormen. De boom is van origine eigenlijk een struik, maar met mensenhanden is zij opgeleid tot boom op stam – als stevig gegroeide scheut werd zij aangebonden aan een boompaal.
Wanneer enkele scheuten in de top stonden werd de helft van hun lengte ingekort en de harttak telkens aangebonden.
De jaren daarop dienden de zijscheuten van voorgaande jaren bij de stam af weggesnoeid te worden en behield ook nu weer enkele in de top.
Na enkele jaren deze cyclus te hebben uitgevoerd en de stamlengte circa anderhalf tot twee meter bedroeg, werd er niet meer gesnoeid.
Zo is de boom geworden wat hij nu is, maar hij kan niet anders dan gesnoeid worden, want het is maar een klein stadstuintje en bij harde wind dreigt er tak-breuk of afwaaien van de takken, hetgeen verwoesting zou veroorzaken.

In feite is Christus, onze Heer, de Boom des levens. In de diepste zin van het Woord kun je zeggen: ‘de Boom des levens is het Kruis’.
Het Groot en Heilig Kruis is de Boom des Levens.
Venantius, een middeleeuwse troubadour  zingt in een lied: ‘God re­geert vanaf het hout’, dat hout is het kruis.
Ook is daar heel ont­roe­rend door Amy Carmichael over geschreven: “Toen Christus op de aarde kwam, heeft Hij niet gevraagd om goud, zilver of ingezamelde gelden en donaties. Hij heeft maar om één ding gevraagd: ‘hout om een Groot en Heilig Kruis van te maken“.
En wat wij doen ‘dient hout te snijden‘, dat is de symboliek van het Hout.
Het Hebreeuwse woord ’ets [עץ’] betekent zowel ‘hout als boom’.
Het hout van het Groot en Heilig Kruis is ‘de Boom des levens’.
Vanaf het hout heeft Christus uitgeroepen: ‘Het is volbracht’.
Vanaf het hout heeft Hij gezegd:
Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’.
Toen heeft Hij gebeden voor degenen die niet wisten wat ze deden.
       Alleen de Romeinse hoofdman begreep dat de Zoon van God
       niet was zoals ande­ren, want hij zegt: ’Waarlijk, deze Mens was een rechtvaardige’.
       Het is wonderlijk dat een Romein puur Hebreeuwse dingen zegt:
       ‘Waarlijk [ 
אמן, ‘amen], deze Mens [ היה אדם הזה, ha adam hazèh] is een
       rechtvaardige [
צדיקו, tsaddiq]’. Dit zijn oer- Hebreeuwse woorden, uitgesproken door een
       Romeinse Honderdman.
Hij ziet het verschil tussen die Ene en de andere ge­krui­sig­­den.
Die in het midden van de drie hangt is anders, Hij is geen misdadiger.
De honderdman heeft misschien wel heel wat mensen aan het kruis zien hangen.
Maar zo Iemand had hij nog nooit meegemaakt; deze Mens, deze adam, was een tsad­­­diq.
God regeert vanaf het hout en vanaf het hout wordt het de boom des levens om heel de schepping te over­schaduwen.
De vogelen des hemels zijn de volkeren, zij zullen schuilen in de scha­duw van die boom en voeden zich aan z’n vruchten.

Het begint met een wortelstokje [sjòresj Jesjaj, שג׳ורסג ג׳סג׳אז]:
      En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en
een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;
      Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen
zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;
Want hij zal degenen, die  geringschat worden in Gerechtigheid richten en
over de deemoedigen van het land in billijkheid rechtspreken, maar
hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en
met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
Gerechtigheid zal de gordel van Zijn lendenen zijn en trouw de gordel van Zijn heupen
Isaiah 11:1-5.

Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen.
Doch je hebt Mij niet aangeroepen, o Jaäcob, of jullie om Mij moeite gegeven, o Israël [Kerk].
Jullie hebben Mij de schapen van jullie brandoffers niet gebracht en
met jullie slachtoffers hebben jullie Mij niet geëerd;
Ik heb jullie niet lastig gevallen om spijsoffers en Ik heb jullie
geen moeite aangedaan om wierook.
Jullie hebben Mij voor zilver geen kalmoes gekocht en
met het vet van jullie slachtoffers hebben jullie Mij niet gelaafd.
Neen, jullie zijn Mij lastig gevallen met jullie zonden,
hebt Mij moeite aangedaan met jullie ongerechtigheden.
Ik, Ik ben het, God, Die jullie overtredingen uitdelg om Mijnentwil en
Ik gedenk jullie zonden niet
Isaiah 43: 21-25.

De getalswaarde van ‘wortel’ is 800 en dat is ook het getal van de pas verschenen nieuwe wereld, de nieuwe  schepping. De oude schepping gaat tot en met zeven en bij het ge­­­tal acht komt de nieuwe schepping.
Die wortel is het begin van de Nieuwe Schepping en uiteindelijk wordt
het een banier voor de volke­ren; die volkeren weten niet wat hen nog zal overkomen.
‘Alle volkeren zullen komen en voor U neerbuigen in aanbidding’.

      Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden;
Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen.
Want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene.  Hoort het Woord des Heren, o volkeren, verkondigt het in verre kustlanden en zegt:
‘Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. 
Want de Heer maakt Jaäcob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij”. Jeremia 31: 19-11.

Ze komen met geween, omdat het veel mooier is dan ze dachten.
Ze huilen van vreugde, want hiervan hadden ze nooit durven dromen.
Schoner dan de schoonste dromen, breekt de dag der vrijheid aan.
Schoner dan de schoonste dromen, zegt Isaiah, dat is de weder­opstanding.
Het geheim van Jesaja is dat kleine begin, dat leidt tot de tij­den van verademing.

    Deze, de afstraling van Zijn Heerlijkheid en de afdruk van Zijn Wezen, Die
alle dingen draagt door het Woord van Zijn Kracht, heeft, na
de reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan
de rechterhand van de Majesteit in den hoge, zoveel
Machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven
hen als erfdeel ontvangen heeft
Hebr.2: 3,4.
Dus als God gaat creëren, dan schept Hij ruimte; dan komt er ruimte om te leven.
Hij duwt al die dingen die er niet bij horen opzij, zodat er ruimte komt om adem te halen.
God, Die Hemel en aarde tot voltooiing brengt tot een Nieuwe Hemel en een Nieuwe aarde. Is God opgehouden met scheppen? Was Hij alleen maar heel vroeger eenmaal de Schep­per?
Er zijn teksten, onder andere ook in Jesaja, waarin zo prach­tig tot uitdrukking komt, dat God nog altijd de Schepper is, bijvoorbeeld:
    Zo zegt God [eigenlijk staat er ‘dé God’, met nadruk], de Heer,
– Die de Hemel schiep en hem uitspande;
– Die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot;
– Die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en
de geest aan hen die daarop wandelen:
Ik, de Heer, heb jullie geroepen in Gerechtigheid, jullie hand gevat,
jullie behoed en jullie gesteld tot een verbond voor het volk, tot een Licht der Natiën: 
Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.
Ik ben de Heer, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven
noch mijn lof aan de gesneden beelden
Isaiah.42: 5-8.
Wanneer je dat leest in de Hebreeuwse tekst, wordt daar een woord gebruikt dat ook de tegenwoordige tijd omvat. De oude klassieke dogmatiek zei dan ook:
Het gaat om een ‘creatio continua’; God gaat continu door met scheppen.
Hij is niet op een gegeven mo­ment opgehouden met wat
Hij ooit heel lang geleden gedaan heeft; Hij gaat voort met scheppen!
Indien we niet in alles op zouden gaan op alle prikkels, die wij aan de dag tegenkomen.
Indien we niet in alles op zouden ingaan op alle prikkels, dan zou het makkelijker worden, te komen bij ons diepste mens-zijn, bij ons verlangen bij gemeenschap, met God, met onze naasten.
Alleen al dit verlangen is een begin van Geloof.

Mild worden
    Mild worden is de rijpste groei van de mens.
       Het is zacht worden in je woorden,
       in de klank van je stem en in heel je zijn.
       De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen,
       omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent.
Het heeft niets te maken met zwakheid,
het zit veel dieper.
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet leven.
Mensen, die van binnen mild worden,
beseffen wie ze zelf zijn.
       Je oordeelt niet meer over anderen.
       Je ben niet langer hard.
       Je wilt je niet overal laten gelden
       ten koste van je medemensen.
       Je luistert omdat elke andere
       een voortdurend wonder is.
       Je geniet van zon en regen en van heel kleine dingen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen
die veel geleden hebben
[die als een boom gesnoeid zijn].
Zij horen en zien alles anders.
       Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.
       Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op:
       je houdt van de mensen,
       omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.
       Niet zoals je zou willen zijn,
       maar gewoon zoals je bent
”.
Karel Staes.

Een heel eigen wijze van kennen, ‘verwondering, verbazing’.
We worden verrast, omdat de werkelijkheid van de dingen
toch ineens iets nieuws openbaren.
Die ‘Mystieke’ verwondering overkomt ons en
tegelijkertijd is ze niet mogelijk zonder
openheid’ [herboren worden] van onze kant.
Wij kunnen niet zonder de verwachting
[dat is verlangen en vertrouwen tegelijkertijd]
dat goede dingen onverwachts kunnen gebeuren:
      Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Het gedierte van het veld zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want
Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om
Mijn uitverkoren Volk te drenken
Isaiah 43: 19,20.

bij: Heer, ik roep . . . tn.3a; dinsdag 6 maart.
Heer, Gij hebt aan het Kruis de bedrieger gedood:
bevrijd mij van arglist, want door bedrog heb ik gezondigd;
maar reinig mij door vasten, geef mij Uw Wil te doen, opdat
ik met een gereinigd gemoed Uw eerbiedwaardig lijden mag aanschouwen“.

tn.3a – “Ik ben gewond, Heer, door het zwaard van de lust,
en schrikwekkend ben ik geestelijk gedood.
Genees mijn arme ziel en breng haar tot het leven terug,
Meester, Die Zelf zo diep door de lans zijt gewond.
Als Verlosser hebt U allen genezen,
die doorboord waren door de pijl van de vijand:
maak mij deelgenoot van Uw eerbiedwaardig Lijden“.

tn.2. – “Door het Vasten zijn onze zielen verlicht;
Heer, acht ons waardig, om zonder vrees voor een oordeel
met Vreugde Uw Kruis te aanschouwen, en er vol ontzag voor neer te vallen.
Want het Kruis, dat nu verheven wordt, doet opstralen Uw vrijwillig Lijden:
geef ons om waardig die tijd te bezingen“.

Transfiguratie, een Mysterie; التجلي، سر; Μεταμόρφωση, ένα μυστήριο; Transfiguration, a Mystery.

”     Groot is de Heer en alle lof waardig, in de stad van onze God,
op Zijn heilige berg.
Onder toejuiching van heel de wereld vestigt Hij de berg Sion, met aan de noordzijde de stad van de grote Koning.

God doet Zich kennen in haar bouwwerken,  wanneer Hij deze beschermt.
Want zie, de koningen zijn samengeschoold; zij zijn bijeengekomen. Dit ziende stonden zij verbaasd, zij ontstelden en beefden; zij werden door schrik bevangen, door barensweeën gegrepen.
Door een geweldige storm verbrijzelt Gij de schepen van Tarsis.
Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het ook gezien in de stad van de Heer der krachten.
In de stad van onze God: God heeft haar gegrondvest voor eeuwig. God, wij verwachten Uw barmhartigheid in het midden van Uw Volk.

Zoals Uw naam, o God, zo is ook de lof over de einden der aarde: vol van gerechtigheid is Uw rechterhand.
Dat de berg Sion zich verblijde, dat de dochters van Juda juichen over Uw oordelen, Heer. Omgeeft Sion, gaat er omheen; spreekt over haar torens.
Richt uw hart op haar kracht, bestudeert haar bouwwerken, om het te verhalen aan het volgend geslacht. Dat hier onze God is, voor eeuwig en in de eeuwen der eeuwen:
Hij moge ons weiden in eeuwigheid
“.
Psalm 47[48] vert. ROK ‘s-Gravenhage.

Orthodoxie & je kruis opnemen – het bestrijden van de harte- en liefdeloosheid

– ≫ De dienaar en zijn Heer ≪-

    Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn:
Komt, gij gezegenden van Mijn Vader! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heer! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
En wanneer hebben wij U ziek gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
          En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
‘Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan’
Matth.25: 34-40.

Vooroordelen zijn aangeleerd en kunnen dus ook weer afgeleerd worden.
Kennis is hierbij een hulpmiddel.
Wanneer je een persoon of een groep mensen beter leert kennen, dan
merk je dat er van het vooroordeel vaak niets overblijft.
Ga eens een mediterrane winkel binnen en laat je eens
informeren over wat er allemaal te koop is,
je zult versteld staan van de verscheidenheid aan smaakvolle producten.
Wij zijn heden-ten-dage- op de hoogte dat kinderen
al vroeg in hun leven vooroordelen aanleren en
dat deze ‘dus’ ook weer kunnen worden afgeleerd.
Een preekwoord –wat de boer niet kent dat eet hij niet gaat dus niet langer op. Kennis is hierbij een hulpmiddel.
Wanneer je een persoon of een groep mensen beter leert kennen, dan
merk je dat er vaak van het voorbarig, meestal afwijzend vooroordeel niets overblijft.

Atheïsten
Wat ons Christelijk Geloof aangaat is ons als kind altijd voorgehouden
dat atheïsten slechte mensen zijn.
Het bleek erg kortzichtig – niet voldoende doordacht,
met respect voor ‘anders’ gezindten.
Naarmate de leeftijd vorderde hebben wij in onze Lage landen
dienen te ervaren dat er eigenlijk in ieder mens wel een atheïst schuilt;
steeds opnieuw komt je mensen tegen die twijfelen of God nog wel wel bestaat.
Wanneer je er dieper op in gaat ontdek je dat: hoe deze twijfel ook vaak veroorzaakt wordt door de spelleiders [de priesters] wier woorden niet overeenstemmen met hun leven.
Wanneer je iemand ontmoet die beweert dat hij niet in God gelooft, dan
dien je jezelf aan te leren de vraag te stellen:

“Wat voor God het is, Die voor die persoon niet bestaat en
waarin zij of hij dan niet gelooft?” 

Atheïsme is in die zin absoluut geen ‘goddeloosheid’ als in een afwijzing van God, maar veeleer een afwijzing van een bepaalde voorstelling van God,
een afwijzing van een specifieke vorm van theïsme.
Geloof is tevens geen ideologie maar een weg die nooit eindigt,
er worden ons door God geen zekerheden aangeboden, alleen geheimenissen.
Geloven betekent niet dat je alles zeker weet, maar  juist dat
je de uitdaging aanneemt en de discussie aangaat.
Daarom zullen de twijfelaar en ‘zinzoeker’ elkaar vinden
door een gesprek aan te gaan.
            “Je dient eens wat vaker te luisteren naar je hart, want je hart is heilig!”.
Deze hartenkreet komt me niet onbekend voor.
Ik verklaar namelijk ook weleens dat mensen vaker naar hun hart moeten luisteren. Maar ja, wat is dat dan? Hoe gaat zoiets?
Ik zie mezelf al liggen in bed, mijn dag overpeinzend,
starend naar het plafond, wachtend tot mijn hart iets roept.
Klop, klop, wie is daar?’.
Het luisteren naar mijn hartkloppen levert waarschijnlijk vooral frustratie op.
Want het is verdraaid lastig om op commando in gesprek te gaan met je hart.
Zo werkt het dus niet.
Het hart is vooral waakzaam, het laat pas iets van zich horen wanneer
jij zelf iets ontdekt, ziet of doet dat je geweten aan het werk zet.
Een vreemd iemand vraagt je om hulp – wat doe je?
Een collega wordt gepest op kantoor – wat zeg je?
‘Klop, klop, zegt het hart dan’, òf niet?.
Is hartentaal dan vooral de taal van het geweten? Of is het meer dan dat?
Misschien zegt hartentaal wel iets over de kwaliteit van onze ziel?
Voor de een is de ziel slechts een ander woord voor verhoogd bewustzijn, maar
voor de ander [voor mij!] is het een heilig geschenk van de Ene God.
Weer dat woord: heilig. Het hart is ‘heilig’. De ziel is ‘heilig’.
Het is een ongrijpbaar woord, maar wat mij betreft van levensbelang.

Omgaan met de zieken

Genezing van de zieken

De volgende Joods- Christelijke dienst tot de naasten hebben eeuwigheidswaarde
en zijn in de Blijde Boodschap verankerd:
eerbied voor je ouders; het verlenen van diensten voor de naasten;
het verlenen van gastvrijheid en ziekenbezoek.
De zorg voor de zieke bestaat uit zowel de geestelijke als de lichamelijke zorg.
          De plicht om zieken te bezoeken bestaat uit twee onderdelen:
het voorzien in de behoeften van de zieke persoon en het gebed voor de zieke.
Zorg voor zieken bestaat immers uit:
Het gebed om Gods barmhartigheid; het schoonhouden van de ziekenkamer en het verzorgen van de zieke; alle overige behoeften van de zieke regelen [was, boodschappen] en de persoonlijke aandacht en zorg.
          Wanneer je op bezoek gaat bij een zieke
vraag je jezelf misschien af
wat je moet zeggen en zie je tegen het bezoek op.
Dien je te doen alsof er niets aan de hand is, of
dien je juist veel medelijden hebben?
Dit zijn een van de vele vragen die je misschien wel hebt.
Hoe kun je het beste omgaan met een zieke dierbare?
Je wilt misschien wel van alles weten over de ziekte en
hoe de patiënt zich voelt.
De juiste manier van vragen stellen is bijvoorbeeld:
“Hoe gaat het nu met je?” of “Hoe voel je je vandaag?”
Dan laat je de keuze bij zieke zelf om er uitvoerig op in te gaan of juist niet.
Probeer gesloten vragen waarop alleen het antwoord
“ja” of “nee” gegeven kan worden zoveel mogelijk te vermijden.
Hiermee kun je de indruk geven dat je geen uitgebreid antwoord wilt horen.
Je kunt ook vragen stellen zoals:
“Kan ik wat voor je doen?” of “Waarmee kan ik je helpen?”
Doe dit alleen als je het echt meent en een ander echt wilt helpen.

Misschien vind je het moeilijk om contact te zoeken en
heb je al wel tien keer op het punt gestaan om te bellen, maar durf je niet zo goed.
Je weet namelijk niet wat je moet zeggen.
Wees eerlijk, bel op en zeg: “Ik weet niet precies wat ik moet zeggen.”
Dat is altijd nog beter dan helemaal niets van je laten horen. Je kent de zieke waarschijnlijk al lange tijd, dus het hoeft niet eng te zijn.
Wanneer je de zieke aanspreekt,
behoef jij niet alleen maar degene te zijn die praat.
Sommige zieken zijn blij dat ze het even van zich af kunnen praten,
anderen willen alleen stilte en zijn blij dat je bij hen bent.
De kans is tevens aanwezig dat jij alleen maar behoeft te luisteren.
Het sturen van een kaartje bijvoorbeeld et een lieve tekst, een mailtje of een sms-je. Sommige mensen die de hele dag op bed liggen vinden het fijn om
een geschreven briefkaart te ontvangen.
Het is persoonlijk en de die zieke kan er steeds naar kijken of nogmaals lezen.
Het geeft een gevoel dat er aan hem/haar wordt gedacht en
dat hij/zij er niet alleen voor staat.

Omgaan met weduwen en wezen
Het is heel moeilijk als de patiënt zo ziek is dat hij/zij zal overlijden. Je ergste vermoedens zijn misschien wel uitgekomen.  Wanneer je de kans krijgt om afscheid te nemen, geef dan aan wat je gevoelens zijn. Het behoeven niet altijd veel woorden te zijn.
Wanneer de patiënt is overleden, kun je er met de andere dierbaren over praten.
Zo kun je aangeven dat je de persoon nooit zult vergeten, dat
je hem/haar zult missen en hoe erg het is.
Geef bijvoorbeeld aan dat je wilt helpen, wilt praten en
probeer het verlies voor jezelf een plek te geven.
Het is niet erg als je moet huilen en
het is goed om toe te geven aan je verdriet
Het verwerken van een verlies van een dierbare
is heel persoonlijk en is erg moeilijk.
De een heeft behoefte door er veel over te praten, terwijl
een ander het er liever niet vaak over heeft.
Geef toe aan je verdriet, erken dat het je is overkomen en
probeer er een positieve gedachte aan te geven.
Denk bijvoorbeeld aan de mooie herinneringen die je hebt,
wat voor een mooie tijd jullie hebben gehad,
hoe jullie samen gelachen hebben of dat jullie tijdens de ziekte
nog zulke fijne gesprekken hebben gehad.
Probeer een uitlaatklep te hebben voor je frustraties en verdriet.
Sommigen moeten daarvoor flink huilen, terwijl
anderen zich storten op hun werk of hobby.

aandacht voor de gevangenen
Als er iets is waarbij vooroordelen een rol spelen en aangeleerd zijn, maar ook weer kunnen worden afgeleerd, dan is dat bij de aandacht voor mensen, die op de een of andere manier de mist in zijn gegaan en gevangen zijn gezet.
Daarbij komt in de eerste plaats ‘zelfkennis’ van pas als hulpmiddel.
Weten we ècht wèl wie we zijn? Of spelen we verstoppertje voor anderen,
misschien voor onszelf en met God, dan blijkt pas ècht wie we zijn.
” Wie ben jij als er ff niemand kijkt?”.
De vraag komt onmiddellijk op wat doe ik wanneer
Onze Heer ons het voorbeeld heeft gegeven:
als volgeling van Mij dien je te verwijzen naar God, Bron van het goede !”.
Dit is Gods kapstok om Zijn visie op de samenleving uiteen te zetten.
Eigen verantwoordelijkheid neemt daar een belangrijke plaats in, dat is
de verantwoordelijkheid van anderen die professioneel met gevangenen te maken hebben, zoals de gevangenbewaarders en politieagenten.
Advocaten, rechters en managers dienen de eigen verantwoordelijkheid van de gevangene zelf onder ogen te zien, de verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de verantwoordelijkheid om zijn/haar leven voortaan vorm te gaan geven.
Het is in onze tijd een gewoonte geworden, om over je leven, en dan vooral over misstappen, te spreken als ‘iets dat je overkomt’.
Alsof de misdaad iets is dat je gebeurt waar je weinig aan kunt doen.
Aan deze gedachte wordt wel de titel ontleend: ‘Het mes ging erin, alsof het mes een eigen willetje heeft en op eigen initiatief in de ander terecht gekomen is’.
Psychologen gebrabbel en zulk verhullend taalgebruik is misprijzend, ‘bekentenistaal’ waarin niets wordt bekend, een manier om over jezelf te praten zonder iets prijs te geven. Praten over je misdaden alsof je er zelf niet voor verantwoordelijk bent.
Ook dien je inzicht te hebben in instituties en ‘het systeem’. Wij zien individuen die hard werken en hun best doen, vaak degenen die op de werkvloer staan, zoals de agenten en bewaarders. Daar tegenover staat ‘het systeem’, dat individueel initiatief frustreert en bureaucratische verantwoording boven het welbevinden en eigen verantwoordelijkheid zet.

aandacht voor de Vluchtelingen
In de tijd voor Pasen waken kerken uit Amsterdam en omgeving regelmatig bij het Justitieel Complex Schiphol om de gevangenen die daar onschuldig onder artikelen 6 en 59 van de vreemdelingenwet vastzitten een hart onder de riem te steken.
Ook willen de kerken middels zo’n herhalend straatgetuigenis de gedachtevorming op gang brengen rond vrijere migratie waarbij de muur
misschien eerder staat rond de sociale voorzieningen [de trapsgewijze toegang middels ‘inverdienen‘] en de controle meer plaats vindt op de werkvloer op zwartwerk en op werken onder het minimumloon of de CAO norm, dan
het huidige beleid met enorme visum restricties en een hek rond Europa en
het illegaliseren of segregeren in opvangkampen van wie er toch weet binnen te komen.
Hoe zou onze wereld eruitzien wanneer migranten en vluchtelingen ‘zelf’ iets van hun leven kunnen maken, met hulp van vrienden, familie en sympathisanten en makkelijk verder kunnen reizen of terugkeren indien
de omstandigheden hier tegen blijken te zitten of juist thuis verbeteren?
En hoe zou onze wereld eruit zien indien wij
pogen ons aandeel in de oorzaken van migratie aan te pakken?

geweldloos weerbaar maken van gezonde persoonlijkheden
Geweldloze weerbaarheid is een methode, die is ontwikkeld om de mens te bevrijden van de demonen van angst, oordeel, obsessie, spijt, twijfel, verslaving, ziekte, hoogmoed en onwetendheid.
Een boze geest, een demon behoort tot een niet-zichtbare wereld die je niet moet bestrijden, maar moet koesteren met een liefhebbende geest, zodat
ze zelfs tot een bondgenoot kunnen worden.
De methode van bestrijden bestaat eruit om het kwaad onder ogen te zien en te bevragen wat er nodig is om het gegeven ook met alle liefde te omgeven waar het om vraagt door het eigen lichaam te slachtofferen, als offerande aan te bieden.
De theorie en de methode van beoefening is in wezen een techniek die
in de psychotherapie bekend staat als ‘voice dialogue’.
Hierbij gaat een cliënt een discussie aan met een of twee van
zijn/haar deelpersoonlijkheden die alleen of in combinatie met elkaar
problemen opleveren in zijn/haar leven.
Iedere deelpersoonlijkheid krijgt een stoel toegewezen.
Teneinde het probleem uit te diepen
verplaatst de cliënt zich in de deelpersoonlijkheid
door op diens stoeltje te gaan zitten en in die hoedanigheid
de vragen van de begeleider te beantwoorden.
Vervolgens neemt de cliënt weer plaats in zijn eigen stoel,
overweegt de antwoorden van zijn/haar deelpersoonlijkheid en
formuleert een stel nieuwe vragen.
Daarna verplaatst hij/zij zich weer in de energie van zijn/haar deelpersoonlijkheid.
Dit gaat net zolang door tot er een compromis wordt bereikt en
alle partijen zijn tevredengesteld, al of niet door tussenkomst van
een zogenaamd wijs deel van de cliënt.
In deze procedure wordt de cliënt zich bewust van zijn/haar  eigen schaduwzijde,
hetgeen  het doel is van elke psychotherapie.
De beoefenaar stelt zich van beide zijden telkens de vragen en de eventuele begeleider heeft part noch deel aan het onderling wederzijds deel-persoonlijkheid’s-gesprek.

Deze manier van aanpak leidt vaak tot een onnatuurlijk verloop en daar om zal de begeleider overeenkomstig de ‘voice dialogue’ methode instructies geven en vragen stellen aan de ene of de andere partij, zonder zelf een standpint in te nemen.            Deze bijeenkomst is er een van een indrukwekkende schoonheid en diepgang, die zeer tot nadenken stemt. Het draait aan de ene kant om troost en vertrouwen tegenover duivelse vuiligheid, uitwerpselen, zwart en afschuwelijk. Het is het symbool van Christus die alle aan de aardse gehecht zijnde verbintenissen heeft opgeofferd en  zo van aangezicht tot aangezicht
is komen te staan met God. In navolging van Christus is dit het eindpunt van
het individuatieproces van ieder mens. 

De algemene ervaring is dat alle beelden en ingevingen
zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de beoefenaar.
Ze worden gestuurd door wijsheid en intelligentie.
Niet iedereen zal daarom de vuiligheid en uitwerpselen van
de satan voor zijn kiezen krijgen.
Voor mensen met een psychische stoornis is
deze beoefening echter niet geschikt.
Voor hen staan wel mildere therapieën ter beschikking om
de traumata uit het verleden te genezen.