Orthodoxie & harmoniëren, het eensgezind met elkaar optrekken

Christus leert ons in onze Tempel

Christus leert ons
in onze Tempel

De orthodoxe leer van Synergie,
wijst ons op het thema van het dorsten.
God heeft voor ons het water voor
het eeuwige leven, maar we dienen er
zelf naar te verlangen; Hij zal ons
hiertoe nooit dwingen.

Jehudāh, de naam van God
En Lea werd wederom zwanger, baarde een zoon en zei:
Nu zal ik de Heer loven; daarom gaf zij hem de naam Juda.
Toen hield zij op met baren
”. Gen.29: 35

Lea was de eerste en dus enige waardige echtgenote van Jacob.
Ze was niet geliefd door haar echtgenoot, maar dit was al de vierde zoon die
zij ter wereld mocht brengen en haar rivale had er nog niet één!
Ze was dan ook erg blij met deze vier­de zoon; ze prees God en
dankte vanwege zijn komst in het gezin.
Het He­breeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt is: יָדָה – jādāh, danken, prijzen,
[de Naam van God] belijden, noe­men; dat woord voor danken, prijzen of noemen
trok ze samen met de heerlijke Naam van God en
zo ontstond de mooie naam Jehudāh – יְהוּדָה

Opvallend aan deze naam is verder dat deze bestaat uit
de glorierijke Godsnaam JaHUaH met een extra dalet ingevoegd.
In zekere zin was Jehudāh geroepen, niet alleen tot JaHUaH
– God bij Zijn heerlijke Naam te noemen, te danken en te prijzen, maar
ook om – daardoor – een deur of toegang te zijn voor anderen naar JaHUaH.
Jehudāh zelf of het latere jodendom waren in de praktijk niet of nauwe­lijks
zo’n toegangsdeur naar JaHUaH, maar uit de Joden werd geboren Jeshu‘āh [Jezus],
Die dat ten volle wél was.
Het kennen van Gods Naam is dus een beweging en een groei.

God laat vaak – als was het een patroon – ook de mindere
voorgaan boven degene die in onze ogen de meerdere is.
David was evenals Juda een voorvader van Jezus, Christus en zij waren
beiden een jongste zoon. Deze twee voorvaders hebben één ding gemeen:
al waren ze niet de oudste, zij namen beiden wel de verant­woordelijkheid
van een oudste broer tegenover hun andere broers.
Ze kwamen op voor hun broers om hen te beschermen.
David looft God, Zijn Heer en Meester JaHUaH, onder
de volken en wil in Zijn Naam psalmzingen.
Zijn Heer en Meester schenkt zijn koning grote uitreddingen en
betoont trouw aan Zijn Gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd”.
cf. 2Sam.22: 50,51

Het land Juda [“de prijzende“] zal voor Egypte [de wereld] een schrik zijn;
zo dikwijls  iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor
het besluit dat de Heer der heerscharen ertegen neemt.
✦ Te dien dage zullen er vijf steden in het land Egypte zijn, die
de taal van Canäan spreken en die bij de Heer der heerscharen zweren;
een zal genoemd worden: stad der verwoesting.
✦ Te dien dage zal er een altaar voor de Heer zijn midden in
het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Heer.
En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor
de Heer der heerscharen in het land Egypte.
Wanneer zij tot de Heer roepen vanwege verdrukkers, dan
zal Hij hun een Verlosser en een Strijder zenden, Die hen zal redden.
En de Heer zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal
✦ te dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen
met slachtoffer en spijsoffer en aan de Heer geloften doen en betalen.
Zo zal de Heer Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot
de Heer bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.
✦ Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en
Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en
Egypte zal met Assur [de] [Heer] dienen.
✦ Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur,
een zegen in het midden der aarde, omdat de Heer der heerscharen
het gezegend heeft met de woorden:
Gezegend zij Mijn volk Egypte en het werk van Mijn handen, Assur,
en mijn erfdeel Israël
”.
Isaiah 19: 17-24
God’s Naam heeft inderdaad met liefhebben en het onderling verbonden-zijn te maken.
In de oude schrijfwijzen,
dalt: deur, ingang; open- / binnengaan, bewegen
wawu: tentharing, pin en verbinden
dalt: deur, ingang is begrijpelijk: het gaat hier over ingaan in verbondenheid of
over het verbinden van twee tenten, ingang-aan-ingang.
Vanuit die achtergrond is het werkwoord j/wādāh
[met de toegevoegde ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën: verwonderen, aanbidden, vreugde], zoals hier gebruikt, is te zien als het eren of je verheugen in iemand,
vanuit het je verbonden voelen met die persoon.
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over; een verliefd persoon
noemt immers vaak de Naam van zijn of haar geliefde.
In Lea’s geval voelde ze zich blijkbaar zó geze­gend en verbonden met God dat
ze Hem en Zijn Naam wilde eren door haar zoon deze naam te geven.

Nu is de Blijde Boodschap, Die in het christelijke Geloof wordt verkondigd,
opener dan de meeste mensen denken;
je kunt God namelijk ‘persoonlijk’ leren kennen
Christus zegt ons niet voor niets
Er is maar “Éen Heilig, er is maar Éen Sterk en maar Éen Onsterflijk” en
daarom dienen wij onze kinderen weliswaar ontzag voor hun meerdere bij te brengen,
maar tevens duidelijk te maken, dat dit dient te worden afgewogen ten opzichte van
het Goddelijke slechts wat daaruit val op te maken, wie hierin te vertrouwen is.
In de Goddelijke Liturgie is dit overgenomen:
Één is Heilig, één is Heer, tot Heerlijkheid van de Vader” en
iedereen, die van Zijn Heilige Boodschap afwijkt dien je te wantrouwen;
er is maar één goed en dat is God alleen.

een-kandelaar-steunt-als-basis-de-houders-van-het-licht

Een kandelaar ondersteunt als basis de [sc]houders van het Licht

God persoonlijk leren kennen en
de naaste in Zijn verlengde
1.]. Gebrek aan medeleven, oftewel
Emotioneel analfabetisme
– Leer je kinderen daarom te huilen en nee              te zeggen;
– Laat je kinderen ervaren dat huilen en nee          zeggen gerespecteerd wordt;
– Leer je kinderen dat ze bij het huilen en nee        te zeggen ook ‘zichzelf’ dienen te respecteren;
– Leer hen welke signalen (kunnen) wijzen op        machtsmisbruik;
– Informeer hen en jezelf over de lange termijn      effecten van machtsmisbruik;
– Gebruik deze informatie om mensen te leren waarom machtsmisbruik niet ‘oké’ is;
– Bestudeer de excuses die plegers naar voren                                                                                      brengen en leg hun denkfouten bloot;
– Breng veelgehoorde denkfouten onder de aandacht;
– Leer kinderen [én volwassenen] dat niets zeggen géén ja is;
– Laat het tot je doordringen dat iedereen een potentiële zondaar is.

Het is niet moeilijk om te zien wat elk van deze regels zouden kunnen opleveren,
wanneer we ons, als maatschappij in zijn geheel, hiervoor zouden inspannen.
We zouden ongetwijfeld machtsmisbruik op allerlei gebied een heel stuk kunnen terugdringen. En deze lijst is nog lang niet compleet, er is vast veel meer wat
ieder van ons zou kunnen doen om machtsmisbruik terug te dringen.
Laten we vooral zelf wakker worden, de ogen open houden en
de nieuwe generatie op voeden met de schoonheid van het gevoel en
zelfstandig denkende mensen.
“We can easily forgive a child who is afraid of the dark;
the real tragedy of life is when men are afraid of the light”.
Plato uit: “Great Dialogues of Plato”.

2.]. Modern analfabetisme
Het probleem van informatie wel wíllen, maar niet kunnen opnemen.
Raak jij wel eens afgeleid? Ik weet natuurlijk niet wat je antwoord is, maar
de kans is groot dat je ‘ja’ zegt. Ja, ik vergeet wel eens informatie die
net gelezen of te horen was; ook bij catechese is de kans groot dat dit het geval is.
Om het nog erger te maken; de meeste mensen lezen te langzaam om
alles te kunnen lezen, met als gevolg dat men grote delen van teksten overslaat of
alleen maar ge-‘scannend’ heeft. Per definitie mis je dan essentiële informatie en
de vraag is wat dit voor een effect heeft op jouw functioneren.
We hebben – als het goed is – allemaal leren lezen en schrijven.
We missen echter de vaardigheid om de grote hoeveelheid informatie die
dagelijks op ons af komt, ook ècht allemaal toe te passen.
Het gevolg is dat we de helft negeren of de informatie die
we wel opnemen, binnen een dag weer zijn vergeten.
Dit is echt een maatschappelijk probleem.

Nu zeg je misschien ‘we moeten gewoon minder informatie produceren’.
Daar ben ik het helemaal mee eens! Zet bijvoorbeeld niet iedereen in je cc, schrijf
kortere [e-mail]berichten en hou kortere meetings. Maar, daar kan je ook in doorslaan.
Aan journalisten wordt gevraagd om steeds kortere artikelen te schrijven om
de simpele reden dat ze anders niet meer gelezen worden,
echter dit heeft een groot effect op de nuances.
De echte oplossing zit hem in het aanleren van  vaardigheden die
je helpen om informatie makkelijker op te nemen en te onthouden.
De belangrijkste voorwaarde om dit te doen is het verhogen van je concentratie.
Hier volgt een aantal tips die je direct kan inzetten om minder afgeleid te raken:

Minder afgeleid worden
– Stop met multitasken: het werkt echt niet; multitasken verlaagt je IQ met zo’n 20%.
  Wanneer je intelligente mensen domme dingen ziet doen blijkt regelmatig dat
  ze meerdere dingen tegelijkertijd proberen.
– Haal al je kennisgevingen van je telefoon en computer [zeker die automatische
  van je e-mail]
– Werk in blokken van 25 minuten en neem vervolgens een korte pauze;
– Ruim je bureau op [dit verhoogt je concentratie met 12%];
– Concentreer je en begrijp je iets niet, lees terug en herhaal de tekst;
– Leer om informatie te bundelen [bijvoorbeeld door een tekeningetje]
– Train je in het opnemen van informatie – het vult de leegte in je hersenen,
  die anders wordt opgevuld met wat je allemaal nog zou moeten doen.
Laat emoties je niet beïnvloeden
Meningsverschillen hebben we allemaal;
er is alleen een verschil in hoe we er mee omgaan;
dat bepaalt of het bij jou tot een conflict komt en je energie daarin wegvloeit
In een gemeenschap of een bestuur ontstaan conflicten praktisch altijd door
het niet (goed) omgaan met meningsverschillen.
En het kost onnoemlijk veel nodeloos verloren energie om dit op te lossen.

3.]. Hoe ontstaat een conflict?
Vooropgesteld – een verschil van mening is niet erg.
Het gaat pas mis als iemand per se zijn gelijk wil halen en de ander daarmee overheerst.
Iemands mening staat als ‘waarheid’ vast, wordt zonder meer doorgevoerd en de persoon in kwestie is niet bereid naar de mening van de ander te luisteren.
Zodra er partijvorming ontstaat en het verschil van mening wordt weggewoven of ontweken, ontstaat er een conflict.

Een meningsverschil behoeft geen conflict te worden
De kunst bij een meningsverschil is om altijd in gesprek te blijven en
de ander te respecteren. Soms is het nodig om toe te geven:
blijkbaar zijn we het niet met elkaar eens’.
In een gemeenschap en op bestuurlijk niveau is er altijd  een hoger doel dan
het individuele doel: ‘We doen dit voor onze beminde gelovigen’.
Het is goed om dat te benoemen en het kan ook een eye-opener zijn:
daar zijn we het dus wél over eens, dan gaan we daarmee verder’.
Samen verder willen, de relatie willen behouden, dat zijn belangrijke voorwaarden
voor het voorkomen van conflicten. Bij het ontkennen van conflicten of het ontlopen
ontstaat wantrouwen, ongeloof en wordt de leidinggevende/priester
niet meer serieus genomen.
Werken aan succesvol samenwerken
Een succesvol team kan omgaan met meningsverschillen,
het voorkomt het ontstaan van conflicten, omdat
de leden de pijnpunten durven benoemen.
Dat is spannend, maar noodzakelijk.
Bekijk welke wegen wél naar het gezamenlijk doel leiden.
Soms met meningsverschillen, maar altijd zonder conflict.
Accepteer derhalve dat er een verschil van mening bestaat.
– Je behoeft het er niet altijd mee eens te zijn; neem echter als vertrekpunt waar
je het wel over eens bent.
– Wanneer je weet wat het gezamenlijke doel is, spreek dan samen af hoe je
omgaat met meningsverschillen. De meeste stemmen bevatten niet altijd de waarheid,
zeker niet wanneer de leiding verafgood wordt. Zoek eventueel andere mogelijkheden;
kijk naar wat wèl mogelijk is. Zo ontstaat er ruimte voor een gesprek, blijft
de relatie in stand en kom je verder.
Conflict hanteren
Iedereen raakt wel eens in een conflict verzeild, ook in de Kerk [- juist in de kerk -].
Dat is op zich geen probleem, maar je moet er wel mee kunnen omgaan, anders
zou je van elkaar vervreemden. Voordat je het weet maak je elkaar uit voor alles wat
mooi en lelijk is en is het oorspronkelijke verschil van mening of inzicht
een echte krachtmeting geworden.
Òf je bewaart de zoete lieve vrede, reageert niet op de ander, maar kan hem/haar daarna
nooit meer recht in de ogen kijken. Wat is Wijsheid in zo´n geval?
Wat is een conflict?
Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Je hebt dus in ieder geval een meningsverschil.
Bij een conflict speelt er echter meer dan alleen de inhoud of de kwestie op zich.
Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil
niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen.
Dat komt omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen.
Het wordt dan erg lastig vriendelijk te blijven en naar de ander te blijven luisteren.
Toch is dat vaak wel de weg naar de oplossing.

Geliefde worden

‘Geliefd worden’

Waar zijn conflicten
eigenlijk goed voor?
Hoewel conflicten niet prettig zijn,
zijn ze wèl ergens goed voor:
Je leert je eigen grenzen beter kennen, want een conflict is een signaal dat er een grens overschreden is. Beide partijen laten het achterste van hun tong zien en komen ècht voor hun mening en ongenoegens uit.
Het uitspreken [nadrukkelijk uiten] van wat je dwars zit kan ontzettend opluchten, zeker als het conflict al een tijd in de lucht hing.
Een conflict kan een vernieuwing in
een relatie teweegbrengen. Je bezint je weer op je eigen belang en je uitgangspunten en de ander doet dat ook.
Vernieuwing kan in dit geval ook betekenen dat je afscheid van elkaar neemt, als de tegenstellingen of conflictpunten onoplosbaar zijn.      
Bij samenwerking in de Kerk ontstaan natuurlijk ook wel eens conflicten;   de kerkgemeenschap blijkt een uitstekende leergroep – je hebt van jongs-af-aan dan de mogelijkheid daarmee te oefenen.
Vanaf jongerengroepen tot adolescent-groepen leer je er christelijker mee omgaan.

4.]. Hoe je met een conflict kunt omgaan.
Er zijn vijf manieren waarop je met een conflict kunt omgaan;
het wil niet zeggen dat ze allemaal even effectief of geschikt zijn:
aanpassen [slikken], vermijden [ontwijken], het gevecht aangaan,
samenwerken en onderhandelen.
Het verschil tussen deze stijlen zit hem erin hoe je omgaat met
de twee elementen van een conflict: de inhoud of kwestie waarover
het conflict ontstaan is en de relatie met de ander.
4,1]. Aanpassen
Aanpassen doe je als je de relatie belangrijker vindt dan de kwestie.
Wanneer je je aanpast, zet je je eigen belangen opzij.
Aanpassen is een verstandige strategie wanneer je beseft dat
je ongelijk hebt of bij iemand die je nog niet zo goed kent.
Bijvoorbeeld wanneer er net een nieuw opperhoofd is aangesteld
✦ Je zou er mogelijk sociaal krediet mee op kunnen bouwen en
✦ bewaart er de vrede mee.
Het nadeel is echter dat het aanpassen soms behoorlijk minder handig kan zijn:
je laat jezelf immers iets in de maag splitsen waar je niet achter staat; Mensen
die subassertief [onderdanig ingesteld] zijn, kiezen vaak voor de aanpassing als strategie.
– Je hebt bijvoorbeeld net een nieuwe baas. Je vertelt je baas jouw goede ideeën, waarmee
hij volgens jou veel nieuwe mogelijkheden schept.
Hij zegt zonder goed naar je te luisteren: “Zo werkt het niet, maar daar kom je later wel achter”. Omdat je hem nog niet zo dóór hebt, besluit je maar met hem mee op te trekken. “Je zult wel gelijk hebben, je hebt misschien nog veel te leren, maar
daar kom je later pas achter”.
4,2]. Vermijden
Je kunt ervoor kiezen een conflict te vermijden, wanneer je zowel
de kwestie als de relatie niet belangrijk vindt.
Je reageert niet en gaat de ander uit de weg, je steekt er gewoon geen energie in.
Het nadeel is echter, dat vermijden geen verstandige strategie is als je privé of zakelijk
ook na het conflict met de ander te maken krijgt. Het conflict blijft gewoon liggen en
kan op ieder ander moment weer opspelen.
4,3]. Vechten
Vechten doe je wanneer je de kwestie erg belangrijk vindt en de relatie juist onbelangrijk, dan stel je jouw of belangen van mede-gelovigen voorop; je zet alles op alles om te winnen.
Alles wat je maar enigszins een machtspositie kan geven in het conflict pak je aan, zodat
je jouw zin kunt doordrukken: argumenten, je hiërarchische positie, [financiële] sancties, de zwakke punten van de ander . . . . .  Vechten kun je doen in noodsituaties of
om op te komen voor je rechten en voor de rechten van anderen, bij onderwerpen die
van groot belang zijn [alleen als je zeker weet dat je gelijk hebt] en
om jezelf te beschermen tegen personen die anders misbruik van je maken.
Je kunt dit uiteraard doen met de kans gelijk te krijgen,
je houdt volledig vast aan je eigen belang.
Het nadeel is echter dat een gevecht aangaan geen handige strategie is wanneer
je later nog wilt samenwerken. Bovendien kun je het alleen doen wanneer jij degene bent met de meeste machtsmiddelen tot je beschikking.
Vechten is vaak een strategie voor mensen die subassertief [onderdanig] zijn,
maar – ondanks de riante positie van de ander met veel overredingskracht en bewijsmateriaal trachten te overreden.
Je houdt voet bij stuk, staat open voor elke vorm van gesprek en neemt het risico dat
je aan het kortste eind trekt; je neemt daarbij voor lief dat de relatie beschadig wordt.
4.4]. Samenwerken
Samenwerken doe je als je zowel de kwestie als de relatie hoogst belangrijk vindt.
Je zoekt door samenwerking een oplossing die beide partijen dient; beide partijen laten
de eigen belangen los en gaan op zoek naar het gezamenlijk belang. Door goed naar elkaar te luisteren, elkaars opvattingen en de onderliggende belangen te onderzoeken,
gaan men samen op zoek naar een oplossing.
Samenwerken is een goede strategie als je leren tot doel hebt of een band wilt kweken.
Dit kan echter alleen wanneer ook de andere partij hier voor ópen staat:
is de andere partij bezig met vechten, vermijden of aanpassen, dan zal deze strategie niet blijken te werken. Een manier om dan weer tot samenwerking te komen, is het voeren
van een conflicthanteringsgesprek of direct tot de conclusie te komen, dat je niet langer door dezelfde deur wenst te gaan en is het verstandig ieder je eigen weg te gaan.
Een gesprek waarbij je het conflict hanteert schept een band en
je leert er allebei veel van, het nadeel is echter dat het veel tijd kost.
Wanneer er telkenmale steeds misverstanden en irritaties optreden tussen hogergeplaatsten en ondergeschikten is het vaak zo dat
dit ligt “aan de stijl van” leidinggeven.
De leidinggevende geeft jou [en anderen] veel te weinig ruimte, doet je op vele fronten tekort. Je vindt daardoor de laatste tijd het werk wat je tot nog toe met hart en ziel gedaan hebt niet leuk meer.
Er zijn nu twee mogelijkheden:
4.4.1.]. Tijdens een gesprek merkt je superieur op dat je de laatste tijd wel erg kortaangebonden bent. Eerst ga je hierover met hem in discussie; vervolgens meld je schoorvoetend de grote problemen, die jou en anderen beheersen. Tot jouw verbazing blijkt hij hier niet erg open voor te staan er wordt ook niet om positieve of negatieve feedback gevraagd; er is ‘geen‘ vooruitzicht op enige verandering.
4.4.2.]. Tijdens een gesprek merkt je superieur op dat je de laatste tijd wel erg kortaangebonden bent. Eerst ga je hierover met hem in discussie; vervolgens meld je schoorvoetend de grote problemen, die jou en anderen beheersen.
Hij luistert goed naar je verhaal en vertelt op zijn beurt waarom hij overal zo dicht op zit.
Aan het eind van het gesprek vraagt hij je om hem af en toe in
een tweegesprek van feedback te voorzien, maar dan wil hij wel afspreken dat
jij je weer open opstelt. Jij zegt dat toe en geeft hem de maanden die volgen
steeds positieve en negatieve feedback op zijn manier van leidinggeven.

4.5]. Onderhandelen
Bij onderhandelen richt je je zowel op de inhoud van het conflict als op de relatie.
Onderhandelen betekent het verschil samen delen, beide partijen doen concessies om
tot een geschikte, wederzijds acceptabele oplossing te komen.
Het verschil met samenwerken is dus dat je wel vasthoudt aan je eigen belang en doelstellingen, maar van daar uit wel stappen naar elkaar toe zet.
Onderhandelen is een goede strategie als beide partijen even machtig zijn en de doelstellingen elkaar uitsluiten. Ook bij complexe problemen of als er tijdsdruk is, kan onderhandeling een oplossing bieden.
Op onderhandelen val je bovendien terug als samenwerken of vechten gefaald heeft.
Je kunt je eventueel bij laten staan door het inschakelen van een ‘onafhankelijke’ derde partij in een conflicthanteringsgesprek.
Het voordeel hiervan is dat er sneller werken dan er samen een debat over te voeren; een nadeel is dat je niet altijd tot een optimale oplossing komt, het is slechts een compromis.
Jij beschouwd jezelf als hoofd-inkoper en vindt het bedrag wat je voor een pand betaald hebt voortreffelijk, er behoeven alleen maar enige esthetische verbeteringen te worden aangebracht, welke echter behoorlijk in de papieren zijn gaan lopen; je hebt je danig vergist in deze aankoop.
Je hebt hemel en aarde bewogen om deze aankoop van de grond te krijgen en
beseft dat je veel te snel hebt gehandeld en ook nog op eigen titel.
Bovendien heb je anderen te kort gedaan bij deze aankoop, waaraan – in feite – zwaar verlies is geleden. Na veel heen en weer gepraat, waarin de spanning regelmatig hoog oploopt, besluiten jullie allebei wat [warm] water bij de wijn te doen.
De ander neemt genoegen dat datgene wat je de anderen tekort hebt gedaan, zult herstellen en zegt toe er persoonlijk op toe te zien dat het bedrag geretourneerd wordt.
Je hebt jezelf beschouwd als meester-onderhandelaar, doch dient voor lief te nemen dat een van je beste medewerkers naar het buitenland vertrekt.

5.]. Stappenplan positie kiezen in een conflict
Hoe kom je nu, wanneer je in een conflict zit, tot een verantwoorde keuze voor een stijl?
Volg de stappen van het plan en aan het eind weet jij precies welke
stijl je dient te kiezen en waarom.
5.1]. Analyseer de inhoud van het conflict
Wat is de essentie van het conflict, formuleer dit heel scherp voor jezelf. Vervolgens is het belangrijk te weten hoe belangrijk deze kwestie voor jou en voor de ander is.
Is de kwestie erg belangrijk voor allebei, dan kun je kiezen voor
samenwerking of onderhandelen of een gevecht uitlokken [afhankelijk van de beoogde relatie na het conflict]; is het voor de ander minder belangrijk, dan kun je hem vragen of hij zich wil aanpassen.
Gaat hij er niet mee akkoord, dan kun je het hem door de strot drukken,
maar dan zijn de consequenties voor jou.
5.2]. Hoe belangrijk is de relatie met die persoon voor jou?
Is het iemand die je eigenlijk graag mag of met wie je later nog dient samen te werken en
is het onderwerp wel zo belangrijk? Dan kun je beter niet kiezen voor een aanvaring uitlokken / een gevecht uitlokken of vermijden.
Je aanpassen, samenwerken of onderhandelen is een betere optie, mogelijk
passen die anderen zich overigens wel aan jou aan.
Is zowel het onderwerp als de relatie niet zo belangrijk: waarom zou je er dan
energie aan verspillen, het conflict gewoon vermijden is de beste optie.
5.3]. Wat zijn de omstandigheden?
Zit er tijdsdruk op de beslissing of de oplossing van het conflict; dan kun je kiezen om
het gevecht niets of niemand ontziend/ meedogenloos [
dat kan alleen als je zeker weet dat je volkomen gelijk hebt], je aan te passen [als het gaat om gelijkwaardige opties, en/of een conflict met je meerdere uit de weg gaan] of onderhandelen [als het probleem zich daarvoor leent].
Is het een ingewikkeld probleem? Dan kun je kiezen voor samenwerken [als je tijd hebt] of onderhandelen, door bijvoorbeeld jouw visie duidelijk te maken.
5.4]. het hanteren van het conflict door middel van een gesprek
Als je kiest voor samenwerken of onderhandelen als ideale strategie, zul
je een gesprek dienen aan te gaan met degenen, die het aangaat.
Ga een gesprek aan door beide partijen zonder onderbrekingen hun verhaal te laten doen; haal er eventueel een ‘onafhankelijk’ derde persoon bij.

6.1]. Het aangaan van een conflict
– Even tot tien tellen als je de emoties op voelt komen of neem een fysieke time-out en schep eventje een luchtje; loop niet definitief weg en verschijn niet meer, want
daarmee bewijs je dat je niet in staat bent leiding aan het geheel te geven.
– Houd het bij jezelf: geef feedback in de vorm van een ik-boodschap.
Blijf open staan voor de feedback van de ander.
Luister naar de ander en stel vragen over zijn motieven en gevoelens.
Wanneer je weet waarom de ander de kwestie zo hoog opneemt, kun
je beter positie kiezen en leg je de basis voor de oplossing.
Vertel de ander wat je belang is en wat voor jou acceptabel is.
– Bij zakelijke conflicten is het soms verstandig wat ´wisselgeld´ achter de hand te houden.
Dat betekent dat je niet te snel de voor jou minimaal aanvaardbare oplossing aanbiedt en
ook de ander kansen biedt om stappen jouw kant op te zetten.
Zorg dat er verder géén misverstanden ontstaan door
af en toe een samenvatting te geven van het verloop van het conflict,
jouw positie en de positie van de ander.
– De ander stoom af laten blazen. Is iemand heel boos, laat hem dat even uiten.
Dat is soms even je kiezen op elkaar zetten. Maar het voordeel is dat de ander, als
hij het kwijt is, weer meer openstaat voor jouw kant van de zaak.
6.2]. tijdens een conflict dien je het volgende te vermijden

 • Er andere dingen bijhalen: blijf bij het onderwerp waar het conflict over gaat.
  Dus niet: “En wat ik ook nog vind is dat …”.
 • Per se gelijk willen krijgen, ongeacht of het onderwerp belangrijk voor je is.
 • Anderen erbij halen: “Ik sprak laatst met Jim en die vond ook dat jij….”
 • Medestanders zoeken: dit zorgt voor kampen en maakt het probleem alleen maar moeilijker oplosbaar omdat het conflict zich verder uitbreidt.
 • De redelijkheid van de andere partij in twijfel trekken: “Ja zeg, met jou valt gewoon echt niet te praten.”
 • Inhaken: als de ander boos wordt, ga daar niet automatisch in mee. Dat noemen we inhaken. Blijf liever rustig (als dat lukt), laat de ander even stoom afblazen en neem een time-out.
  6.3]. Ondersteunende bekwaamheden in het hanteren van conflicten.
 • Analytisch vermogen: als je hoofd- en bijzaken onderscheidt is een conflict makkelijker oplosbaar.
 • Assertiviteit: om te voorkomen dat je in een conflict terechtkomt en om er, als je er toch in verzeild raakt, weer uit te komen, is het handig als je assertief bent. Dan kun je zowel je eigen belangen als die van een ander in het oog houden.
 • Inlevingsvermogen/empathie: je kunnen verdiepen in de gedachtegang van een ander maakt dat je meer begrip kunt opbrengen.
 • Verantwoordelijkheid nemen: als je partij bent in een conflict dat de samenwerking in je organisatie in de weg zit, zul je zelf ook energie moeten steken in de oplossing. ‘Waar er twee kijven, hebben er twee schuld’, is een gezegde dat helaas meestal waar is.
 • Omgaan met diversiteit: veel conflicten ontstaan doordat de andere partij zijn eigen waarden en normen hanteert die jou vreemd zijn. Vreemd is niet per definitie verkeerd
 • Aanpassingsvermogen: ook als je wat hebt moeten inleveren in de oplossing van het conflict zul je verder moeten met degene met wie je het conflict had. Je moet je dus wat aanpassen.
 • Tact: als je in een conflict bent beland, werkt alles wat je zegt als een rode lap op een stier. Met tact voorkom je dat het verder uit de hand loopt.

Veel voorkomende conflicten

 • Verschillen tussen mensen: mensen verschillen en soms ´bijten´ verschillende karakters elkaar. Neem bijvoorbeeld het enneagram dat negen persoonlijkheidstypes beschrijft.
  Het is niet verwonderlijk dat verschillende types met ieder hun eigen drijfveren en behoeftes soms met elkaar in de clinch komen. Ook de ‘Myers-Briggs Type Indicator’ kan helpen om conflicten te verklaren.
 • De mensen die een J op het eind van hun afkorting hebben, houden van strak plannen, terwijl de mensen met een P meer uitstellers zijn, maar wel op tijd klaar kunnen zijn.
 • Mensen in ontwikkeling: als je jezelf ontwikkelt – bijvoorbeeld door assertiever te worden – kun je nog wel eens in conflict komen met je omgeving.
  Immers: als mensen van jou gewend zijn dat je je altijd aanpast, dien je nog wel een strijd te leveren als je dat ineens niet meer doet. Dan leer je ook meteen conflicten aangaan, als ultieme test voor je assertiviteit.

– Een klacht/ontevredenheid over dienstverlening: als een klant
[of een interne klant: een collega van een andere afdeling] een klacht heeft
en bij jou verhaal haalt, zijn mensen vaak al geïrriteerd aan het begin van het gesprek.
Als je dan met zo iemand in discussie gaat, barst de bom en heb je zo een conflict te pakken.

7. na afloop van een conflict:
– inzicht in je eigen communicatie- en conflicthanteringsstijlen;
– inzicht in het effect van je verbale en non-verbale communicatie op anderen.
– de oorzaken van conflicten en meningsverschillen;
– verschillende conflictstijlen en strategieën;
– principes van onderhandelen.

Je kunt na afloop:
– de inhoud van een conflictsituatie scheiden van de persoon;
– standpunten van belangen onderscheiden;
– professioneel handelen in een conflictsituatie;
– verschillende stijlen van een conflict gaan toepassen;
– feedback geven;

 • omgaan met jouw bevoorrechte positie, je bent nu ècht in staat leiding te geven.

Gods standvastig Koninkrijk
Een ogenblik nog, een korte wijle, dan
zal Ik hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.
  Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van
    alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen,
zegt de Heer der heerscharen.
  Van Mij is het zilver en van Mij is het goud,
luidt het Woord van de Heer van de Heerscharen.
De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige,
zegt de Heer van de Heerscharen;
op deze plaats zal Ik heil geven,
luidt het woord van de Heer der Heerscharen
”.
Haggaï 2: 6-9

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst.
Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die
Zijn Godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als
wij ons afwenden van Hem, die uit de Hemelen [spreekt].
Toen heeft Zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans
heeft Hij een belofte gegeven, zeggende:
Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar
ook de Hemel doen beven.
Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering van de wankele dingen als
van iets, dat slechts geschapen is, opdat zal blijven, wat niet wankel is
”.
Hebr.12: 25-27

“Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het
uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
– Hoor, iemand roept:
Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis
een baan voor onze God.
Elk dal zal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en
datgene wat oneffen is zal tot een vlakte worden en
de rotsbodem tot een vallei.
En de Heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en al
het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.
– Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen?
Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem van het veld.
Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait.
Voorwaar, het volk is gras.
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand.
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
➥ Zie, hier is uw God! Zie, de Heer zal komen met Kracht en Zijn arm zal Heerschappij oefenen; zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn vergelding gaat voor Hem uit.
➥ Híj zal als een herder Zijn kudde weiden, in Zijn arm de lammeren vergaderen en
ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden”.
Isaiah 40: 1-11

samenwerken

– ‘Samenwerken’ –

Eer aan God
in den Hoge en
Vrede op aarde
in de mensen
Zijn Welbehagen!“.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 7. The Vintage of Beauty | Comments Off on Orthodoxie & harmoniëren, het eensgezind met elkaar optrekken

24e Zondag na Pinksteren – de gebochelde zwakke vrouw

de-gebochelde-zwakke-vrouwHij was bezig te leren in
een van de Synagogen op Sabbat.
En zie, er was een vrouw, die reeds
achttien jaren een geest van zwakheid had
en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.

Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zei tot haar:
‘Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid’; en Hij legde haar de handen op,
en 
terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.

Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende,
dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tot de schare:
Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt
dan om u te laten genezen en niet op de sabbatdag.
Maar de Heer antwoordde hem en zei:
Huichelaars‘, maakt ieder van u niet op de sabbat
zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem
weg om hem te laten drinken?
Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke
de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van
deze band op de sabbatdag?

En toen Hij dit zei, schaamden zich al zijn tegenstanders, en
de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die
door Hem geschiedden
”.
Luc.13: 10-17

Want Hij is onze Vrede, die de twee een heeft gemaakt en
de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap,
weggebroken heeft, doordat Hij in Zijn vlees de wet van de geboden,
in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om
in Zichzelf, Vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen,
en de twee, tot een lichaam verbonden, weer
met God te verzoenen door het kruis, waaraan
Hij de vijandschap gedood heeft.
En bij zijn komst heeft Hij Vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en

Vrede aan hen, die dichtbij waren; want
door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar
medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een Tempel,
heilig in de Heer, in Wie ook gij mede gebouwd wordt tot
een woonstede Gods in de Geest”.
Eph.2: 14-22

Christus is onze Vreugde en de tussenmuur, die scheiding maakt heeft afgebroken.
In onze jeugd hebben we allemaal wel eens te maken gehad met schaamte, verdriet en
samengebalde woede – angst misschien voor de gevolgen, maar over het algemeen hadden we te maken met mildere vormen en wisten we er sociaal mee om te gaan.
Zo lang er maar geen sprake was van ernstige of langdurige ervaringen was
de persoonlijke ervaring nog wel te overzien.
Vandaag ontmoeten we onze Heer, Die op de Sabbath les aan het geven was
– uiteraard over de Blijde Boodschap – en komt er een vrouw naar Hem toe, die
al achttien jaar gebukt voortging, achttien jaar is in bijbelse zin ‘Chai’
betekent ‘levend’ en slaat op God zelf: ‘de Levende’;
hoe moet zij zich gevoeld hebben en onder haar positie gebukt ging blijkt wel uit:
Een degelijke vrouw is de Kroon van haar man,
maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan”.
Spr.12: 4

De boze wereld om ons heen
cast-cool
Schaamte bedreigt namelijk onze primaire behoefte aan geborgenheid:
het absolute verlangen om bij een groep te behoren, er door beschermd en gewaardeerd
te worden.     We gruwen van elke vorm van schaamte en die bedreiging vereist dus handelen, want gebeurt dit niet dan kan agressie op jezelf of van enigerlei vorm
de beste verdediging (b)lijken, een laatste                                                                                         
noodgreep, een uiterste toevlucht.
Met manifestaties van agressie zetten we schaamte op een afstand;
geweld wil namelijk schaamte doen afvloeien.
Vele onderzoekers van dit verschijnsel onderschrijven dit immers:
  if you can’t join them, beat them”.
Voor die ernstige en langdurige vernederingen wijst menige activist in
het midden oosten naar de westerse samenlevingen als de wereld van al het kwaad.
De Amerikanen – met in hun kielzog de Europese bondgenoten – zijn hùn landen
binnengevallen, hebben tienduizenden burgers gedood en gevangenen gemarteld.
Arbeidsmigranten werden in het Westen uitgebuit en hardvochtig gediscrimineerd;
hun godsdienst besmeurd in cartoons.  Hèt symbool van vernedering vormt
Israëls optreden tegen de Palestijnen.
Vanuit mijn eigen geschiedenis kan ik nog diverse van dit soort voorbeelden opnoemen, waaronder Vietnam en Korea. Deze kritiek op de westerse wereld gaat voorbij aan de bittere schaamte-ervaringen die deze bevolkingsgroepen kunnen hebben opgelopen, maar
ook de uitbuitingen door de bevolkingsgroepen zelf, we zijn er allemaal getuigen van.
Noem maar op het midden-Oosten, ‘Afrika’, Zuid Amerika, Azië en dan durven wij alleen nog maar terug te kijken op onze eigen oude herinnering aan de tweede wereld-oorlog;
er is inmiddels al lang een derde en een vierde aan ons voorbij gegaan; het is maar net
wat het journaille ons voorgeschoteld heeft.

kind-soldatenDe uitwerking van de beschaming
die Afrikanen momenteel wordt aangedaan door hun eigen landgenoten, die zich verrijken, zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan
de vernederingen van buitenaf. De eigen groep dient een veilige uitvalsbasis te zijn voor de opgroeiende en volwassen mens om
mee te draaien in de huidige samenleving.
Deze geborgenheid kunnen ook de olieproducerende landen lang niet altijd
voor elk van de eigen mensen verzekeren.
Integendeel, menig godsdienstige groep in dat soort landen is
juist ‘níet’ opgewassen
tegen onder meer de vereisten of krachtige invloeden van de westerse samenleving.
De eigen groep blijkt meer dan eens een uiterst wankele uitvalsbasis; geen veilige thuishaven.
Het is kenmerkend voor mensen met een opeenstapeling van schaamte-ervaringen om
dergelijk falen exclusief toe te schrijven aan de boze buitenwereld.
Voor iedere sociale groep is het een flinke inspanning om
het eigen aandeel in het beschamende handelen onder de loep te nemen.
Dit geldt zowel voor de christenen als voor de oosterse godsdiensten.
Meerdere malen is er al op gewezen dat het opdoen van schaamte-ervaringen
binnen eigen bevolkingsgroep – ook een heikel punt – het onvermogen om
de aantrekkelijke (im)materiële verworvenheden van de westerse wereld met ‘eigen’
prestaties te kunnen benaderen, laat staan te overtreffen.
Het is immers zo dat economische, technische en intellectuele afhankelijkheid
door minderbedeelden van de welgestelden ook moeilijk te dragen is. 

We keren terug naar het geburen in de Blijde Boodschap van vandaag:
De vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en
  verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten
”.
Kun je je nu voorstellen dat Christus haar aansprak en de handen oplegde;
Hij verleende haar de Goddelijke rust, de inwendige Vrede, waar zij zo naar verlangde.
Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid !” ;
waarop zij het uitjubelde van vreugde, want zij was verlost van het uitgebuit worden, gediscrimineerd, haar gewelddadig inwendig gevoel vloeide weg.
Dit zou je moeten zeggen tegen jongeren in achterstandswijken, die het aan elk perspectief ontbreekt en zich alleen nog maar kunnen uiten via criminaliteit, wangedrag, agressie en intimidatie, maar ook bijvoorbeeld door doodsbedreigingen van hulpverleners en dat
over de gehele westerse wereld.
Jongen, meisje, Ik [Christus] weet wat je meemaakt, je bent verlost van
datgene wat je bedrukt, kom dan gaan we kijken wat we van je toekomst kunnen maken!
”.
Je ziet zo’n iemand toch opspringen het van Vreugde.
Jongens en mannen die studeerden of werkten en vaak ongelooflijk ambitieus waren.
Waardoor zouden zij wel de goede kant op zijn gegaan; waren anderen slimmer en
getalenteerder dan zij? Hebben ze een andere opvoeding gehad?
Veel politici zijn van mening dat het om incidenten gaat en
herhalen dat het maar om een heel kleine groep gaat.
Maar ga op een gewone werkdag eens kijken en zie in de achterstandswijken, hoe
jongeren uitzichtloos rondhangen – uit verveling de beest uithangen en
vervolgens in aanraking komen met Justitie. Menig rechter breekt er zijn hersens op.

ik-ben-godEn dan vervolgt Paulus – we kunnen het zèlf niet af – wanneer wij ons niet tot Hem richten.
  Want Hij is onze Vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat
Hij in Zijn vlees de wet van de geboden,  in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf,
Vrede makende,
de twee tot een nieuwe mens te scheppen, 
en
de twee, tot een lichaam verbonden,
weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft
”.

We leven in een samenleving die wordt gekenmerkt door onrust en haast.
We voelen ons opgejaagd en we zien dat ook wel onder ogen, maar
het ontbreekt ons vaak aan de moed of de mogelijkheid om ons daarvan te bevrijden.
En daarom zijn we vaak moe, vooral ook omdat het leven
zo ingewikkeld kan zijn. Het is dan werkelijk een verademing om onze Heer
zo in alle eenvoud te horen zeggen: ‘Kom naar Mij. Ik geef je rust
Maar je als christen bij Hem geborgen te weten heeft ook een keerzijde;
ja, daar is een omslag voor nodig – in plaats van af gegeven op die “. . . . . . -jongeren”;
op deze jongens/meiden af te stappen en proberen hen weer een toekomst te bieden.
Dat is je kruis opnemen en Christus volgen.
Zo zijn ook zíj geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar  medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Zo niet, dan heeft Christus nog maar een woord over ‘huichelaar‘, zelfs op zondag;
zo maar – recht voor z’n raap.

Apolytikon       tn.7
  Door Uw Kruis zijt Gij de Overwinnaar van de dood
en hebt Gij het Paradijs geopend voor de Rover.
De droefheid van Myron-draagsters hebt Gij veranderd in Vreugde,
en Gij hebt haar gezonden tot de Apostelen om te verkondigen,
dat Gij was verrezen, o Christus onze God,
om aan de wereld grote Genade te schenken
”.

Theotokion       tn.7
  Gij zijt de schatkamer van onze Opstanding, o Albezongene.
Voer daarom hen, die op U vertrouwen,
vanuit de poel en afgrond van de zonden omhoog.
Want Gij hebt ons, die aarde zonden schuldig waren, verlost,
doordat gij de Verlossing gebaard hebt.
Voor deze Geboorte was u Maagd,
en in die Geboorte was gij Maagd en
zijt na deze Geboorte Maagd gebleven
”.

Kondakion     tn.7
Niet langer houdt de onderwereld de gestorvenen vast,
want Christus is er afgedaald en heeft diens kracht vernietigd.
de hades is geboeid, de Profeten jubelen en roepen:
de Verlosser is aan de gelovigen verschenen.
Verheft u in het Geloof, ter Opstanding
”.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 14. Hymns of the Orthodox Church, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on 24e Zondag na Pinksteren – de gebochelde zwakke vrouw

Orthodoxie & Eerlijkheid, duidelijkheid en eenvoud

de positie die de zielzorg in behoort te nemen

wit-zwart

Wit_Zwart

De Engelsen spreken van the Kings-, the Queens way;
Fransen van le chemin Royal; être sur le pavé du roi;
Duitsers kennen hun Königsstrasse, Königsweg, Kaiserstrasse, Kaiserweg, en de Denen spreken in
even sterke mate van de kongevej.
De jaren gaan echter voorbij, nog mijlen voort te gaan en ’s-Heren wegen zijn ondoordringbaar, men
krijgt geen hoogte van Gods ‘ware’ bedoelingen.

Toch wordt in de Blijde Boodschap duidelijk gemaakt dat wij ons ‘oor’ naar de Hemelen dienen te richten, hetgeen ons hart zal verblijden.
Maar hoe te verblijden wanneer ook de Kerk gebukt gaat onder wereldse zorgen,
afbetalingen om genoegdoening te verkrijgen voor gepleegde misstappen;
de mentaliteit van “Doe wat je wilt, maar doe het niet openlijk” is achterhaald;
en niet alleen in Nederland, ook in België en andere westerse landen.
Een Nederlands spreekwoord luidt immers:
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel”.
Bisschoppen, geestelijken en opvanghuizen met christelijke inslag bleken
een niets ontziende smerige toestand te verbergen,  waarbij mensen, die
Geloften hadden afgelegd, uitgegleden waren in datgene wat
menige adolescent een trauma voor het leven bezorgd heeft.
Ik weet wel, ook de geestelijkheid werd in de ontwikkeling meegezogen na
het 2e Vaticaans Concilie, – ‘vrijheid blijheid’ en je moest ‘je emoties toch kunnen uiten’.
Daar waar decennia lang de deksel op de kan werd gehouden, stroomde ze nu over.
Oordeel echter niet, verbaas je slechts, ruim liever zèlf je misstappen eens op, dan
zul je de dingen veel ruimer zien.

Leen mij uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken, en
de aarde zal horen naar de woorden van mijn mond.
Moge Mijn Leer als regen neer druppelen,
moge mijn woorden zijn als milde dauw,
als regenbuien die de grond doordringen en
als regenstromen op het jonge groen.
Want Ik zal de Naam des Heren uitroepen;
De Heer is onze God, laat iedereen Hem prijzen!
De Rots, wiens werk volkomen is, omdat
al Zijn wegen recht zijn; een God van Trouw, zonder
Onrecht, Rechtvaardig en Waarachtig is Hij.
Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn,
maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.
Vergeldt gij op deze wijze de Heer, gij dwaas en onwijs volk?
Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid?
Gedenk aan de dagen van weleer let op de jaren van geslacht na geslacht;
vraag uw vader, dat hij het u zal meedelen, uw oudsten, dat zij het u zullen zeggen
”.
Deut.32: 1-7

De mens die hoog geplaatst is, de gezalfde van Jakobs God,
  de liefelijke in Israëls [Kerkelijke] lofzangen.
De Geest des Heren spreekt door mij, Zijn Woord is op mijn tong;
Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt tot mij:
Een rechtvaardige Heerser over de mensen, een Heerser
in de vreze Gods, Hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon,
een morgen zonder wolken: door de glans na de regen
spruit jong groen uit de aarde.
Maar niet alzo mijn huis bij God! Toch heeft Hij mij
een eeuwig Verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd.
Want al mijn heil en alle welbehagen, zou Hij die niet laten uitspruiten?
Doch de nietswaardigen: Zij zijn allen als verstrooide doornen;
voorwaar, zij worden niet met de hand aangevat:
Moet iemand ze aanraken, dan voorziet hij zich van ijzer of lansschacht, en
met vuur worden zij op de plaats zelf geheel verbrand!
”.
2Sam. 23: 1-7

Maar wat dienen wij, [orthodoxe] christenen, dan te doen en te laten, ons
uiteindelijk doel is immers niet het werelds overwinningspatroon, maar
het streepjes verdienen voor het eeuwige.
Volgens de Leer van de Kerk wijst dit op de deugd van de Liefde tot God en de naaste en
richt zich op de strijd, die door geestelijkheid en gelovigen aangegaan dient te worden en
we dienen er niet bedroefd om te zijn dat dit standpunt veel moeilijkheden zal oproepen.
Het uiteindelijk doel is immers ‘
Gods Naam’ te verheerlijken.

De thuisbasis van oprechtheid

Heilige Ludgerus, een heilige voor Europa

Heilige Ludgerus,
een heilige voor Europa

Het principe van ‘open en eerlijk door het leven te gaan’ is openhartigheid en dit vereist effectieve communicatie.
Dat betekent dat je niet bang bent om de dingen
bij hun naam te noemen, gewoon te benoemen zoals ze zijn.
Een heilige is een heilige omdat bepaalde eigenschappen in hem hogelijk
gewaardeerd worden en de mindere eigenschappen
niet worden verzwegen;
een mondiale zei mij eens: “Hoe groter de Geest, hoe groter het beest” en zo is het nu eenmaal ook binnen het Orthodoxe.
Eerlijkheid en oprechtheid is een deugd dat
het vertrouwen in menselijke relaties creëert en
dus een sociale verbetering van de mensen doet ontstaan door met elkaar te communiceren.
Open en eerlijke benadering, zonder aanzien des persoons, is een ander concept dat
we gelijk kunnen stellen met openhartigheid. In gewoon Nederlands [Vlaams]
maak van je hart géén moordkuil, zou je van communicatie immers een
moordkuil maken dan is het onderling vertrouwen geschokt,
krijg je achterdocht en komen vooroordelen tevoorschijn.

Alles in onderlinge verhoudingen is dus gebaat, zo blijkt, met creatieve en effectieve communicatie. Tot slot, dient het principe van eerlijkheid te worden aangevuld met
een beginsel dat uitgaat van wederzijds respect. Er wordt een grotere openheid gecreëerd
wanneer dit respect vice versa de aandacht krijgt, die het verdient; onderken dat
je muren-bouwers en bruggen-bouwers hebt . . . . . ; dat betekent op z’n minst dat
men elkaar zo snel als mogelijk op gestelde vragen een antwoord geeft en
er niet om heen draait of zich achter een of andere priester verschuilt en
die laat opdraaien voor de blamage, die jij hebt veroorzaakt.

Het principe van eerlijkheid in de klerikale communicatie
wordt met het volgende duidelijk gemaakt:
De lippen van de priester dienen de Wet te behoeden,
wanneer hij dit doet en hierin zijn Goddelijke plicht volbrengt, dan
zal men de Wet uit zijn mond vernemen.
Doch in dien hij hierin tekort schiet,
dan roemt hij vruchteloos op zijn waardigheid
”.

n.b.  – De Wet wordt hier niet in juridische zin bedoeld, maar
het onderricht voor een goede [christelijke] levenswandel –

De apostel Paulus voelt en denkt in zijn doen en laten,
laat blijken dat hij tot aan de rand toe gevuld  met de Blijde Boodschap van
Zijn Heer en Meester, Jezus Christus wanneer hij zegt:
Ook ìk kwam in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;
mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat Uw geloof niet zou rusten
op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw, wier macht teniet gaat, maar
wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen Wijsheid van God, Die
God [reeds] van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid
”.
1Cor.2: 3-7
En wanneer de Kerk de priester met rijkdom omringt – weeklaag en jammer dan
met Jacobus vanwege de rampspoed die hem overkomt;  rijkdom is namelijk verrot en
verleidt de mens die het geschrei niet meer hoort van degenen, die zijn rijkdom opgebracht hebben en juist dìt zal komen tot in de oren van de Heer Sabaoth.
Jezus stelde in Jeruzalem de vals-religieuze leiders aan de kaak met de woorden:
Indien gij in Mijn Woord blijft, zijt gij werkelijk Mijn volgelingen en
gij zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken
”.
John.8: 31,32

geloofsafvalWat Christus bij die gelegenheid zei, laat zien waaraan wij
veelvoorkomende ideeën over God dienen te beoordelen.
Het is een heel triest verschijnsel een leugen op de lippen
van een priester te ontwaren; wanneer dit gebeurt en door de gelovigen begrepen wordt is dit uiterst triest en teleurstellend,
het leidt zelfs tot geloofsafval.
Op deze manier gaat het gezag en de geloofwaardigheid van de Kerk via de geestelijkheid verloren.
kerk-te-koopWanneer een priester de veroorzaker is van een schandaal heeft het de voorkeur zelfs in de moeilijkste situaties, al is het je broeder, de waarheid en eerlijkheid niet uit de weg te gaan. En dit gaat niet alleen om seksuele, maar ook om andersoortige misstappen.
Aan priesters mag totaal geen ruimte geboden worden voor kleine, voorwaardelijke of grote leugens. De priester dient een helder Licht op de standaard te zijn; een lamp dat een toevluchtsoord vormt voor de gelovigen; door dit te vermijden wordt voorkomen wat er gebeuren zal
wanneer men de priester boven de door God gegeven Wet stelt.

Het principe van duidelijkheid en eenvoud
Een ander principe dat bijdraagt aan een grotere effectiviteit in de onderlinge communicatie is duidelijkheid en eenvoud. Zorg dat de boodschap direct van de zender naar de ontvanger wordt verzonden, zonder tussenschakels, op deze manier wordt de communicatie duidelijker, begrijpelijk en eenvoudig; het dient niet complex, ingewikkeld en verwarrend te zijn.
Om dit te laten gebeuren, dient de zender aandacht te hebben voor:
1.]. In het geval van mondelinge communicatie dient dit ontdaan te zijn van specifieke en verfijnde terminologieën [afkortingen] en met behulp van eenvoudige woorden te worden weergegeven;
2.]. In het geval van schriftelijke communicatie gelden dezelfde eisen, die men stelt aan de woorden en begrippen en dient men steeds de regels van de grammatica en syntaxis [=zinsopbouw] in acht te nemen en het handschrift leesbaar te laten zijn;
3.]. In het geval van non-verbale communicatie ontstaan er moeilijke situaties en worden
woorden en uitdrukkingen gemist en wordt het zeer waarneembaar dat de strekking daarvan niet is waar te nemen en de inhoud van de communicatie nimmer wordt begrepen.  
Hieronder wordt verstaan datgene wat men in de Kerk een Mysterie noemt; dat is datgene wat niet getoond wordt, ook niet kan worden begrepen. Het is veelal moeilijk duidelijk te omschrijven  de alledaagse ‘Eenvoud en Grootheid van God‘ weer te geven.

Wanneer een priester/bisschop met zijn kudde communiceert dient hij rekening te houden
met zijn bijzondere bevoegdheid. Hij dient eenvoudig te zijn in z’n omgangsvormen, in
de communicatie en in het algemeen gedrag.
De boodschappen die hij wil overbrengen, dienen voorzichtig te worden geformuleerd en door de ontvangers/omstanders ontvangen te worden.
In het proces van communicatie neemt het educatieve, sociale en culturele niveau van
de mensen die met de geestelijkheid communiceren een belangrijke plaats in, daarom
is instructie en bijscholing in deze hoogst noodzakelijk.
Hier dient leergeld te worden betaald om de Waarheid te dienen,
een priester dient namelijk te weten wat er in hem omgaat,
wat er met zijn woord, zijn manier van leven en de inhoud van zijn communicatie
gebeuren zal, en de inhoud van de communicatie aan passen.
We spreken immers anders met kinderen van de lagere school dan
met wetenschappers op het een of ander congres.

marc-11-23Zegen, mijn ziel, de heer;
Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.
Gij bekleedt U met luister en pracht,
Gij omhult U met licht als een mantel.
Gij spant de hemel uit als een tent,
Gij dekt Zijn bovenzalen met water.
Gij gebruikt wolken als voertuig;
Gij wandelt op de wieken der wind.
Gij maakt stormen tot Uw Engelen, vuurvlammen tot Uw Dienaren.
Gij vestigt de aarde op haar grondslag, zodat zij niet wankelt in eeuwigheid.
De zee omhulde haar als een mantel, de wateren stonden tot boven de bergen.
Bergen rijzen, vlakten dalen, op de plaats die Gij hun hebt vastgesteld.
Gij hebt het water met grenzen omringd, opdat het niet opnieuw de aarde zal overdekken.

Gij doet bronnen ontspringen in de dalen: midden tussen de bergen stroomt het water.
Om alle dieren van het veld te drenken; de woudezels wachten erop voor hun dorst.
Daarboven nestelen de vogelen des hemels; temidden der rotsen doen
zij hun stem weerklinken.
Vanuit Zijn bovenzalen drenkt Hij de bergen; met de vrucht van uw werken
wordt de aarde verzadigd.
Gij doet gras ontspruiten voor het vee, jong groen, ten dienste der mensen.
Om brood voort te brengen uit de aarde, en wijn, die het hart des mensen verheugt.
Om met olie het gelaat te doen stralen, en s’mensen hart te sterken met brood.
Ook de bomen in de vlakten brengen hem voedsel.
Maar in de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft, nestelen vogels:
de reiger maakt er zijn nest.

De hoge bergen zijn voor de herten en de rots is een toevlucht der hazen.
Gij hebt de maan geschapen voor de verschillende tijden;
de zon weet wanneer hij onder moet gaan.
Dan is het duister, en wordt het nacht:
dan komen allerlei dieren uit de struiken tevoorschijn.
Welpen roepen om prooi: zij vragen hun voedsel aan God.
Daarna gaat de zon op, en zij kruipen bijeen, om te rusten in hun holen.
Dan gaat de mens uit naar zijn werk, naar al wat hij doet tot de avond.
Hoe groot zijn Uw werken, o Heer; Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.

Uw scheppingskracht vervult de aarde:
daar is ook de zee, groot en uitgestrekt.
Daar wemelen ontelbare wezens:
kleine dieren, en grote.
Daar varen schepen, maar ook zeemonsters, die
Gij gemaakt hebt om er te spelen.
Allen verwachten van u, dat Gij hun voedsel geeft te rechter tijd.
Gij geeft het hun, en zij zamelen in;
Gij opent Uw hand, en allen worden met het goede verzadigd.
Maar als Gij Uw aangezicht afwendt, dan worden zij verbijsterd,
Gij neemt hun adem weg, en zij bezwijken:
zij keren terug tot hun stof.

Gij zendt Uw Geest uit, en zij worden herschapen:
Gij maakt nieuw het aanschijn der aarde.
De heer zij roem in eeuwigheid;
dat de Heer zich zal verheugen over Zijn werken.
Hij ziet neer op aarde, en doet haar beven;
Hij raakt de bergen aan, en zij gaan op in rook.
Ik wil de heer zegenen in heel mijn leven:
psalmzingen voor mijn god, zolang ik besta.
Moge mijn overweging Hem aangenaam zijn,
ikzelf ben verblijd in de Heer.
dat de zondaars van de aarde verdwijnen,
zodat de goddelozen niet meer bestaan.
Mijn ziel, zegen de Heer.
* * *
De zon weet wanneer hij onder moet gaan;
dan is het duister en wordt het nacht:
hoe groot zijn uw werken, o Heer:
     Gij hebt alles met Wijsheid gemaakt
”.
Psalm 103[104] vert. ROK, ’s-Gravenhage

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 6. Psalms created on Truth, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & Eerlijkheid, duidelijkheid en eenvoud

Orthodoxie & Gods Woord is onder ons, dat is onze Hoop

immanuelDe Hebreeuwse naam ‘Immanuël’, kan met
slechts drie eenvoudige woorden worden vertaald:
God met ons.
Dit is al de Hoop, waarmee wij ons momenteel
op het komende Kerstfeest voorbereiden.
 Immanuël, God is met ons, ook in
de donkerste ogenblikken van ons leven:
 ‘Immanuël, God is met jou’.
Op die ogenblikken waarop je het gevoel hebt dat het leven onder je voeten wegzinkt.
Wanneer je zo door het leven overweldigd wordt, dat
je het idee hebt dat je het gewoon niet langer alleen meer aan kunt;
 Immanuël, God is met je.
wanneer je bemerkt dat situaties je zo sterk overweldigen en
je niet langer weet wat te doen, waar te beginnen, wat te zeggen,
hoe te reageren en je gewoon een gevoel van hopeloosheid overvalt en
misschien zelfs het gevoel dat er dood aan gaat;
 Immanuël, God is met je.
Ja, ook op het einde van de rit;
Immanuel, Jezus Christus, de zoon van onze God is met je.

" God is onder ons" ; "Hij is en zal zijn".

God is onder ons” ;
Hij is en zal zijn“.

Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,  is Gods Naam groot onder de volken, overal wordt Zijn Naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want
groot is Zijn Naam onder de volken
”.
cf. Malachi 1: 11
Wanneer ik naar Zijn roep/kloppen luister,
herken ik de Grootheid van
– God, Die de zon doet opkomen en ondergaan;
– God, Die mij en alle mensen hier om me heen heeft geschapen;
– God, Die de hele wereld omvat, van oost naar west, in één grote liefdevolle omhelzing
Laat me dan, Die Liefdevolle Omhelzing accepteren.

Heilige Andreas, de eerstgeroepene, 'getroond'.

Heilige Andreas, de eerstgeroepene,
getroond‘.

We vieren vandaag de feestdag van de Heilige Andreas, de eerstgeroepene.
Hij was afkomstig uit Betsaïda in Galilea.

Betsaïda betekent rust, vergevingsgezind; 
En zij kwamen te Betsaida.
En zij brachten een blinde tot Hem en
smeekten Hem deze aan te raken
”.
Marc.8: 22; ‘t is maar dat je het ziet!
De Heilige Andreas was een visser en
een discipel van Johannes de Doper.
Hij stelt zijn broer Petrus aan Jezus voor, zeggende: “ Wij hebben de Messias gevonden“.
Vanaf dat moment werd hij overschaduwd door zijn broer, maar Andreas verschijnt opnieuw in
de Evangeliën om anderen van de Blijde Boodschap van God te overtuigen.
Na Pinksteren, vervolgde hij zijn weg anderen tot Christus te brengen en
de Traditie leert dat hij in Zuid-Griekenland werd gemarteld en
vervolgens twee dagen aan een kruis werd genageld en de marteldood stierf
De X-form van zijn martelwerktuig is al eeuwen bekend als het “Andreas kruis”.

In het Evangelie van Mattheüs, worden Andreas en zijn broeder Simon Petrus
afgeschilderd als de eerste leerlingen.
Zij zijn de eersten in een lange rij volgelingen, die pas later in Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd.

Heilige Andreas

Heilige Andreas

Zij waren de eersten om te worden uitgenodigd;
Zij waren de eerste, die de Blijde Boodschap hoorden;
Zij waren de eersten, die de Blijde Boodschap ter harte namen
Zij waren tevens de eersten die dit allemaal hoorden en onder de mensheid verkondigden.
Mattheus vertelt ons dat toen Jezus hen riep:
Zij gelijktijdig hun netten lieten vallen en Hem volgden“.
In de voorbereidingstijd op Kerst wordt ons gevraagd
de wereld nog meer achter ons te laten en
nog beter aandacht te besteden aan ons doen en laten,
om onze Heer en Verlosser beter op te volgen.
Luister dan met Andreas en
de vele mensen, die hij heeft overgehaald
om te keren en de wereld achter zich te laten naar
de wijsheid van Salomon en Paulus de Apostel aan
degenen, die ons overheersen:

 

De Zielen der Rechtvaardigen

De Zielen der Rechtvaardigen

    Maar de zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen probleem
van deze tijd raakt hen.
Bij de onverstandigen worden
zij aangezien alsof zij sterven en
hun afscheid wordt als een ramp gerekend en hun heengaan als een verderf; maar zij zijn in Vrede.
Of zij al voor het oog der mensen veel lijden hebben, zo is hun hoop nochtans vol onsterfelijkheid.
Zij worden een weinig lichamelijk gestraft, maar
veel goeds zal hen overkomen; want
God beproeft hen en bevindt dat zij Hem waardig zijn.
Hij beproeft hen als goud in de oven en
neemt ze aan als een volwaardig offer.
En ten tijde, als God ze zal bezoeken, zullen zij helder schijnen, en heen en weer varen als vlammen over de overgebleven stoppels van de halmen.
Zij zullen de volkeren oordelen en heersen over de natiën en
de Heer zal eeuwig over hen heersen.
     Want wie zich aan Hem toevertrouwen, bevinden zich
daar waar Hij trouw betoond;
en wie getrouw zijn in de Liefde, laat Hij Zich niet ontnemen; want
zijn Heiligen zijn in Genade en Barmhartigheid en
Híj heeft respect over Zijn Uitverkorenen
”.
Wijsheid van Salomon 3: 1-9

  Ook u, hoewel jullie dood waren door jullie overtredingen en zonden,
waarin je vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die
thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid;
  – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en
wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn –; 
God echter, die rijk is aan erbarmen, heeft, om Zijn grote Liefde, waarmee

Ark van Noach,13e eeuw, byzantine mosaïc; 'Door Genade zijt Gij behouden'.

Ark van Noach, 13e eeuw,
Byzantijns mosaïc;
‘Door Genade zijt Gij behouden’.

Hij heeft ons liefgehad, hoewel
wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus,
– door Genade zijt gij behouden – :
en heeft ons mede opgewekt en ons
mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten; in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Zijn Genade te tonen
naar [Zijn] Goedertierenheid over ons
in Christus Jezus.
Want door Genade zijt gij behouden, door het Geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een Gave van God; niet uit werken, opdat niemand zal roemen.
Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om
de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt”.
Eph.2:1-10

Apolytikion Heilige Andreas  tn. 4
Gij zijt de Eerstgeroepene der Apostelen,
en de broeder van Petrus.
Bid daarom Heilige Andreas tot de Meester van het heelal,
om aan de wereld vrede te schenken en
aan onze zielen de grote genade
”.

Kondakion  Heilige Andreas   tn.2
Bezingen wij hem, die de manhaftige heet,
de uit God sprekende,
de eerstgeroepene door de Verlosser.
de broeder van Petros.
Want zoals tot hem roept Andreas nog steeds tot ons:
Wij hebben Hem gevonden
naar Wie wij zozeer verlangden
”.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 14. Hymns of the Orthodox Church, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & Gods Woord is onder ons, dat is onze Hoop

Orthodoxie & de noodzaak tot het lezen van de Blijde Boodschap of waar vind je rust temidden van de chaos

Café, het Centrum

Café, het Centrum

Een oude man, het had een priester kunnen zijn, bezocht dagelijks een café
en onder het genot van een kopje koffie, of thee, zat hij  onophoudelijk te studeren en liet zich door niets afleiden, dan
door het Nieuwe Testament.
Iemand ging hem voorbij en vroeg belangstellend:
– “Wat lees je vadertje?”.
– “Het Woord van God, mijn kind,
het Evangelie”.
– “En wat maak je op uit wat je leest?”.
– “Zalig zijn de armen van geest, want hunner is . . . . .”.

stilleven-met-bijbel-niek-sprakelDagen later kwam deze persoon weer langs en
trof de oude man daar opnieuw aan en
hij was nog steeds aan het lezen.
– “Wat lees je toch allemaal vandaag vadertje en
wat maakt u er uit op?
– “Zalig zijn de armen van geest . . . . .“.
– “Maar u bent nog steeds op hetzelfde punt?
U bent geen stap verder gekomen en daar
doet u zoveel dagen over?”.

 • Ja, m’n kind, Ik lees en wat ik lees bestudeer ik zeer nadrukkelijk.
                       De woorden van de Blijde Boodschap verbergen immers geheimenissen als het zuiverst goud.
  Daarom lees ik en herlees ik de teksten en onderzoek ik ze van alle kanten en
  maak ik een studie van de praktische dingen, die mij worden overgeleverd;
  vanwege de rijkdom wil ik hen keer op keer van alle kanten bekijken,
  dagen, weken, misschien zelfs wel maanden en met dit boek op op m’n knieën
  breng ik die grote schat aan de oppervlakte!
  ”.

De Blijde Boodschap
Door het nieuwe Testament te lezen tegen de achtergrond van haar voorgeschiedenis,
het oude Testament, wordt de Goddelijke Schoonheid van de komst van
Jezus Christus, de Zoon van God, in het vlees, vermeerderd.
Daarom is dit het meest doorvorste boek in de geschiedenis van de mensheid, meer dan
welk ander boek dan ook en toch kan niemand iets bewijzen. Niemand kan iets bewijzen en toch staat de authenticiteit en de geloofwaardigheid buiten twijfel.
De Franse filosoof Durant [1885-1981, 96 jaar], die zelf in het geheel geen christen was,
vermeldt in zijn volumineus werk “World History of Culture“, de volgende conclusie:
                   “De essentiële delen van [de eerste drie van] de evangeliën zijn gelijkluidend
en zij bezorgen een karakteristiek en stabiel beeld van Christus.
Het is opvallend en opwindend dat wanneer het Nieuwe Testament en de Psalmen net zo nauwkeurig bestudeerd werden als honderden ander bekende geestelijke bronnen – zoals de Hammurabi [goed bewaard gebleven Babylonische wet code van het oude Mesopotamië] en de legendarische filosoof Socrates [“vader van de filosofie”, leermeester van Plato, die op ironische wijze kritische vragen aan de Oude Grieken stelde en hen aan het denken zette], dan zou hun leer een zwakke afspiegeling zijn en slechts als legendes worden beschouwd bij de Boodschap, die daaruit in de geschiedenis weerklank vindt”.
Kenmerkend voor de betrouwbaarheid van de Evangeliën zo stelt hij dat vele episoden slechts de Schepper als ‘haar grote auteur’ zou hebben verborgen.  Dat is de rivaliteit welke
de apostelen hun hoge niveau in het Koninkrijk der Hemelen heeft doen bereiken, ondanks hun vlucht na de arrestatie van Christus, de ontkenning door Petrus en hun
persoonlijke tekortkomingen die hen in Naam van Christus in Galilea toch maar
in staat stelde wonderen in Zijn Naam te verrichten en vele andere aanhalingen”.
Voorzeker kan gesteld worden dat de Evangeliën geen biografieën zijn in de moderne zin van het woord, zoals een historicus bijvoorbeeld het leven en werk van een van de belangrijkste wereldse staatslieden zou beschrijven. In een dergelijk geval zou de historicus al de details van het leven en het werk op een simpele manier hebben opgesomd. De evangelisten hadden geen doel – ‘op zich’ – op het oog.
Ze hebben datgene nagestreefd om de grote Waarheid te presenteren dat
Christus de eniggeboren Zoon van God, de Heiland en Verlosser is van alle mensen.
Hun betrouwbaarheid wordt aangetoond door de manier, waarop
zij de Beeltenis [Icoon] van Jezus hebben beschreven.

diagnoseIndien zij zich op de een of andere manier op hun eigen inspiratie over Christus hadden willen uitlaten en dit hadden
willen presenteren, dan hadden zij dit immers onmogelijk zo beschreven als
in de Heilige Evangeliën is gedaan en zoals dit is overgeleverd.
De wijze waarop de Evangeliën geformuleerd zijn, zijn immers totaal in strijd met de verwachtingen van die tijd. Die tijd verwachtte namelijk een glorieuze Messias, met wereldlijke macht, die de staat Israël zou herstellen.
De weergave derhalve van een Messias als een slachtoffer, Die een ongekend ondraaglijke pijn  in de tuin van Gethsemani ervoer, Die als een dief aan het Kruis is omgebracht,
was volledig in strijd met de aspiraties en ambities van niet alleen anderen, maar ook
van de volgelingen zelf.  Een dergelijke openhartigheid geeft aan dat zij
echt niet – zo maar – wat verzonnen verhalen produceerden om dit aan te tonen.
Het Christendom bevat in haar uiterlijk, hoewel het een Goddelijke Openbaring betreft,
niets vreemd, iets wat verborgen is of Mysterieus; het zweeft ergens tussen hemel en aarde en geeft de werkelijke tegenwoordigheid weer van God, onder de gewone mensen.
Christus keerde Zich tot de mensen en de mensen [be-]keerden zich tot Christus.
Hij trok met hen op en bezocht hen, onderging hun vreugde en hun pijn en leefde
mee met alle gebeurtenissen van het dagelijks leven.

vier-evangelistenToen de Evangeliën werden geschreven betrof dit mensen, die lering trokken uit de gebeurtenissen die plaats vonden, zij waren het oog en oor en legden hier getuigenis van af. En daar waar het onbegrijpelijk zou zijn geweest dat dergelijke levende getuigen fabeltjes over bepaalde personen en evenementen zouden hebben geboden,
is er doorlopend een mogelijkheid
tot controle aanwezig geweest.

Wat de objectiviteit en onpartijdigheid van
de Evangelisten betreft werd ditzelfde ook door niet-christelijke onderzoekers erkent:
lucasDe evangelist Lucas gebruikte bij het schrijven van zijn weergave de rigoureuze historische methode. De onderzoekers van de Klassieken plaatsen de tekst als voldoend aan de zuiver wetenschappelijk criteria onder de grote historici van het oude Griekenland.
De evangelist Mattheüs daarentegen verklaart enkel feiten en niets anders; geen enkele wijziging, geen verandering, geen idealisering.
mattheu%cc%88sZelfs het tegendeel is waar; daar waar hij bepaalde vertrouwelijke informatie kon vermijden maakte hij er geen gebruik van.
Hij heeft er de voorkeur aan gegeven alleen maar het werkelijk gebeuren bloot te leggen; het tot de vele volgelingen te behoren
naar het voorbeeld van de generatie van de Heer.
Het Evangelie van Mattheüs begint met een eenvoudige en korte genealogische lijst, van degenen, die, zo zeiden ze, aan de Goddelijke invloed en
het ingrijpen van boven deel hadden. Geen eigenaardigheden en mythologieën; geen persoon werd achterwege gelaten. Geen centaurs en halfgoden of exotische goden, om
de grote verwachting te idealiseren en op te smukken, alleen de specifiek namen werden opgesomd; zowel glorieuze als de obscure, grote persoonlijkheden en kleins, eerlijk mensen en zondig. Onder andere worden namen aangehaald, die getuigen van de morele degradatie en vernedering; en dan zijn er nog mensen, die durven te verkondigen dat christenen hun Heer idealiseren!
De meest gewone man zou zich schamen en zou het moeilijk vinden om in zijn stamboom  vrouwelijke prostituees en moordenaars te accepteren. Toch geeft Mattheüs alle mensen weer zowel van goed gedrag als minder goede gedragingen; degenen, die zoals gezegd
als vijand van Christus gezien zouden kunnen worden en wel op de zwaarst mogelijk lasterlijke wijze, nooit tot Zijn geslachtslijst behoord zouden hebben.

De enkele vermelding van vrouwelijke voorouders zou naar die tijd als seksistisch zijn betiteld; de vermelding van vrouwen werd bij de Joden van die tijd zorgvuldig gemeden.
In die tijd bestond een vrouw gewoon niet in geslachtsregisters en bij publieke- evenementen en culten werden zij gemeden; met name wanneer deze vrouwen ook
nog bijzonder zondig waren, dan zou de presentatie zoals de evangelist Mattheus het weergeeft, een ware uitdaging hebben betekent.

Nu bekleed deze grote uitdaging, de Joodse Mattheüs en wordt hij door de meeste ontkenners van de evangelische geloofwaardigheid, als bewijs aangevoerd.
Deze uitdaging is gericht aan alle tegenstanders van het Christendom, om hen te vertellen hoe Geschiedenis werkelijk dient te worden beschreven.
Respecteer de Waarheid, ten dienste van de waarheid, vecht omwille van de waarheid
en is het offer wat hiervoor gedragen wordt, absoluut irrelevant.
Heb je het over idealisering!, er wordt in deze opsomming verwezen naar Tamar, de Rachav de hoer, Bathseba, de vrouw van Uria!
Hoeveel zondige verhalen herinneren niet aan dit soort namen!
Natuurlijk komen er ook in deze genealogie heilige vrouwen voor, dat spreekt voor zich.
Waarom zou je de geschiedenis mooier maken dan ze geweest is, vertel het ons!
Naar aanleiding van dit soort argumenten, blijkt dat die geschiedenis objectief en onpartijdig beschreven te zijn en onthoudt het zich van sprookjes, dàt wordt aan een willekeurige wetenschappelijk onderzoeker duidelijk gemaakt.

De evangelist Mattheüs presenteert een menslievende God in de meest nederige menselijke oorsprong, in tegenstelling tot wat men zou verwachten. Waarom?
Er is totaal geen reden waarom, wanneer het om de Goddelijke Waarheid gaat.
Hier heerst historische oprechtheid; en dit is wat ontbreekt bij mensen, die je slechts verhalen vertellen en die proberen de waarheid van het Geloof geweld aan te doen,
teneinde een reactie uit te lokken.

Hoe geniet je niet van de buitenlucht in weide en tuin, maar
je zult veel meer lucht en verlangen opdoen bij de lezing van
de Goddelijk geïnspireerde geschriften van de Blijde Boodschap.

Waarom zouden bloemen verwelken, terwijl
          hier altijd bloeiende betekenissen zijn.

Er een westenwind [Zephyr] voorbijraast, terwijl
          hier de wind van de Heilige Geest aan je voorbij trekt.

Er zijn doornen, die je verstikken, terwijl
          hier de voorzienigheid van God wordt aangeboden.

Er zijn krekels, die tjirpen, maar
          hier zingen profeten hun loflied.

Waar verrukking wordt gesmoord, terwijl
          je hier kunt profiteren van het lezen.

De tuin biedt slechts een locatie, terwijl
          de Blijde Boodschap naar alle delen van de wereld wordt verkondigd.

heilige-johannes-chrysostomosDe tuin is ondergeschikt aan de behoeften van deze tijd, terwijl
          de Blijde Boodschap zowel in winter als in de zomer veel bladeren heeft en volop vruchten voortbrengt.

Laten we de Heilige Schrift zorgvuldig bestuderen, want
wanneer je de Bijbel onderzoekt, 
zal jouw droefheid zonder meer ontworteld raken, het zaaien en planten zal je plezier geven, het kwaad zal vermeden worden en blijft de wortel van de deugd niet achter in de onrust van de wereldse dingen en verkrijg je redding als matrozen in een storm.
De zee woedt, maar je verkeert als wervelend in rust, omdat
God je Zijn Macht doet kennen uit de Schrift, want dìt houvast
heeft bewezen de test van de omstandigheden te doorstaan”.
Heilige Johannes Chrysostomos, aan Eutropius 2e brief

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & de noodzaak tot het lezen van de Blijde Boodschap of waar vind je rust temidden van de chaos

23 Zondag na Pinksteren – indien Gods Volgelingen zouden zwijgen, zouden de stenen het uitroepen

Bouw met veel moeite en zorg je eigen Tempel op!

Bouw zorgvuldig en met veel moeite                               je eigen Tempel op!

En een hooggeplaatst man
   vroeg Hem en zei:
‘Goede Meester, wat moet ik doen om
het eeuwige leven te beërven?'”
Jezus zei tot hem:
 ‘ Waarom noemt gij Mij goed?
  Niemand is goed dan God alleen’.
Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan,
gij zult niet stelen,
gij zult geen vals getuigenis geven,
eer uw vader en moeder’.

De hooggeplaatste man  zei:
Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen’.
Toen Jezus dat hoorde, zei Hij tot hem:
➥   ‘ Nog een ding komt je te kort: verkoop alles wat je bezit en
verdeel het onder de armen, en je zult een schat hebben in de
hemelen en kom hier, volg Mij’.
Toen de hooggeplaatste dat hoorde, werd
hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk.
En Jezus zag hem aan en zei:
➥   ‘ Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in
het Koninkrijk Gods ingaan.
Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan
dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
En die dit hoorden, zeiden tot Hem:
Maar wie kan dan behouden worden?
Hij zeide tot hen:
➥   ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’“.
Luc.18:18-27

God echter, die rijk is aan Erbarmen, heeft, om  Zijn grote Liefde, waarmee
Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door Genade zijt gij behouden -, en
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in
de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen
de overweldigende Rijkdom van Zijn Genade te tonen naar
[Zijn] Goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
⁌ Want door Genade zijt gij behouden, door het Geloof, en
⁌ dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
⁌niet uit werken, opdat niemand zal roemen.
➥ Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om
goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen“.
Eph.2: 4-10

Nu zijn wij al zo gewend dagelijks het aangegeven deel van de Blijde Boodschap te lezen,
dat ik na dit bekende gedeelte, waarbij wij allen geroepen worden het leven als een monnik/moniale te gaan leiden, nu eens een dagje verder lees en
de evangelielezing van de Maandag behandel;
zo kijk je eens verder dan je neus lang is.

Christus, op een ezel.

Christus,
op een ezel.

Toen Hij reeds dichterbij kwam,
aan de glooiing van de Olijfberg,
begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen,
met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden en  zij zeiden: “Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.
En enige van de Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem:
Meester, bestraf uw discipelen.
En Hij antwoordde en zei:
➥ Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden
de stenen roepen.
En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar en
zei: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar
thans is het verborgen voor uw ogen.
Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen
u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen en
zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op
de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag
”.
Luc.19: 37-44  – Evangelielezing van maandag 28 November.

Wat hieraan vooraf ging

Zacheüs de tollenaar

Zacheüs de tollenaar

In hoofdstuk 19 beschrijft heelmeester Lucas allereerste de roeping van Zaccheüs, de
tollenaar, klein van stuk, maar groot in barmhartige daden; bij wie Christus Zijn intrek neemt.
Vervolgens gaat Lucas door met de parabel van
de slaven, die elk tien pond van hun Meester, Mens van hoge geboorte, ontvangen om er handel mee te drijven, in een land, dat hem niet als Koning ziet zitten. Deze Meester zaait, streng – angst rond, want
een Despoot neemt weg wat Hij niet heeft uitgezet en
hij maait wat Hij niet gezaaid heeft.
Nadat deze Meester Koninklijke waardigheid heeft verkregen, roept Hij Zijn slaven bijeen
en beoordeelt hen.
De beoordeling is niet mals, gezien de uitspraak:
⁌ “Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven            worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft.
Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt                   hen hier en slacht ze voor Mijn ogen”.

Christus, op de Olijfberg.

Christus,
op de Olijfberg.

Voordat Christus opging naar Jeruzalem, de Olijfberg nadert [de tuin der smarten], zo
wordt hier al verhaald loopt de menigte uit om Hem te eren en worden twee discipelen naar Bethanië uitgezonden om een daar een veulen vastgebonden te halen, waarop nog nooit iemand gezeten heeft.
Zij hielpen Jezus er op en terwijl Hij voorttrok,
spreidden zij hun klederen op de weg.
De gehele menigte van volgelingen beginnen daarop
vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, vanwege al de Krachten, die zij gezien hadden, 
en
zij zeiden:
⁌ “Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen” en daarmee zitten we midden in het fragment, dat deze Maandag als
Blijde Boodschap verkondigt wordt.

– Aan de hand van teksten en ervaringen, die de getuigenis weergeven van de eerste
christelijke kerkgemeenschappen identificeren wij onszelf als christenen.

Christenen, Χριστιανοί, Christians.

Christenen,
Χριστιανοί,
Christians.

Door middel van deze gemeenschappen en hun organisatie welke de oorspronkelijke afkomst in taal tot uitdrukking heeft gebracht wordt
de Kerk als
het Lichaam van Christus begrepen, geïnterpreteerd en gesystematiseerd.
Het onderscheiden woord Kerk, is geen nieuwe religie, maar geeft een sociaal gebeuren weer – een manier waarop de maatschappelijke relatie in “Kerk
wordt uitgedrukt; een groep mensen, die een gezamenlijk doel nastreven en door dit in hun leven te verwezenlijken en hun gezamenlijk beleving weergeven op
een manier, die geen grenzen kent en hen door de dood
tot Christus, het Leven voert . . . . .
Christus Zelf is hierbij géén getuige geweest van Zichzelf,
Hij heeft ten alle tijde verkondigt:
Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar;
een Ander is Het, Die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat
Hij van Mij aflegt, waar is.
Gij hebt Johannes gezonden en hij heeft van de Waarheid getuigd; maar
Ik behoef het getuigenis van een mens niet, doch Ik zeg dit, opdat gij behouden wordt.
Hij [Johannes] was de brandende en schijnende lamp en
gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen.
Maar Ik heb een Getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want
de Werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die Werken,
Die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft”.
John.5: 31-36
     Hieruit blijkt dus dat ‘God Zich’ in Zijn Werken openbaart en
totaal geen behoefte heeft aan getuigen.
Hij betitelde dat Zijn Werken, Die over Hem getuigen:
1.]. het Werk van Wie Hij is, [Zoon van de Vader]
2.]. het geeft Zijn Identiteit weer, [Hij is een van de Goddelijke Personen van de                           Drieëenheid]
3.]. het verkondigt de Waarheid van Zijn Bestaan.
Hij heeft ‘nimmer‘ gezegd of laten doorschemeren dat Hij een ‘nieuwe’ religie oprichtte.
Hij heeft Zichzelf [als God] geïncarneerd en heeft vanuit Zijn Persoon voor iedereen een
nieuwe manier toegankelijk gemaakt, geopenbaard aan het bestaan van de mens.
De wijze van bestaan, die Christus en die de tot Hem geroepen mensen
een lichamelijke gestalte [mensen heeft geïncarneerd] verstrekt,
en ons de vereisten laat blijken van ‘de ware religie‘ [God was immers altijd al]:
⁌ geen resultaat van persoonlijke overtuigingen;
⁌ het voorondersteld geen persoonlijke verdienste of individuele deugd;
⁌ je bent niet verplicht te voldoen aan de Joodse Wet, [wel de allesomvattende
Goddelijke  Liefde];
⁌ het is in overeenstemming met de vormen van aanbidding.
Op al deze gebieden was de Leer [de Pedagogie] van Christus,[de Blijde Boodschap]
   een ommekeer van de basis-voorwaarden van een religie ….. ”
cf. Yannaras, Ch. [2006], Tegen de godsdienst. Athene. Ikaros, blz. 11-14 en 43-47.

Wat, Wie is God?
Wanneer wij het woord ‘God’ uitspreken hebben wij het over het algemeen
over “iets” met een betekenis, een wezen, persoonlijk of onpersoonlijk, die
geen begin of einde heeft en aan de schepping van de wereld en
van de mens wordt toegeschreven.
De filosoof Plato komt in Kratylos [397 v Chr.] voor het eerst met het zelfstandig naamwoord ‘God’ voor de dag en ontmoet daarmee het werkwoord ‘vergoddelijking’.
Waarschijnlijk heeft deze filosoof deze etymologische afkomst onttrokken aan
de hemellichamen, die in die tijd vergoddelijkt werden, zoals de zon en de maan, die zich in de ruimte voortbewegen. Het woord God is in het Sanskriet afgeleid van de wortel ‘div’, wat glans betekent. De hemellichamen bewegen niet alleen, maar schijnen ook.
Godsdienst is “wereldwijd fenomeen“, zoals blijkt uit de antropologie, geschiedenis en psychologie. Het is zowel het meest uitgebreide en complexe verschijnsel en
het ontspringt uit de zielenroerselen, de diepste diepten van de menselijke ziel.
Dit betekent dat de mens ‘religieus’ is, een «homo religiosus » …..
alle mensen op aarde, zelfs de meest woeste en kannibalistische stammen
bezitten een religieus leven.

Maar het leven beweegt zich niet oneindig maar voort, komt hier op aarde
een abrupt einde tegen en loopt tegen een belemmering aan, terwijl
de glans van het leven, ‘het Licht’ – ‘God’ en ‘de vergoddelijking, de Liefde
blijft voortbestaan.
De frictie van de dood wordt overwonnen door de dood te overwinnen, daarom
was het nodig dat de ‘Zoon’ van God – alles wat niet licht was
– de zonde en haar gevolg de dood – de ‘Enige’ was, Die in staat bleek de dood
teniet te doen, waardoor de mens in staat werd gesteld zich enigermate
te vergoddelijken, 
aan God gelijkend, tot haar oorsprong kon terugkeren.
Iets dergelijks gebeurt wanneer je jezelf aan de Kerk onttrekt:
wanneer je jezelf niet langer persoonlijk verbindt met de Kerk,
het Lichaam van Christus, onttrek je jezelf aan het Leven [in God].
koning-keizer-allemaal-zoek-je-je-weg-naarHet leven wordt oppervlakkig en drassig,
het wordt een buitenissige show en je geraakt aan het zwerven, je wordt blootgesteld aan abnormale, zonderlinge uitwassen en verkoopt je ziel
voor een zacht prijsje.
Je weet niet ‘wie’ je nog langer vertrouwen kunt, – Koning, keizer allemaal – en
zoekt je weg via de meest uiteenlopende standpunten.
Velen beweren dat dit vermeden kan worden en het is een voorrecht van het Lichaam van Christus; dat het rust biedt, houvast, goedbeschouwd vorm je ‘een bloem in het bloemperk’, terwijl anderen, die zich niet in de leer van Christus verdiepen ‘door de bomen, het bos niet meer zien’. 

➥ Dit is de achtergrond van de vraag van Jezus onderweg naar
de dorpen van Caesarea Filippi aan de discipelen stelde:
Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?“,

– De [heidense] Grieken hadden vanuit Griekenland de gewoonte om
hun goden in grotten te vereren. Toen Griekse kolonisten in deze regio aankwamen,
gingen ze daar de Griekse god Pan vereren, een verpersoonlijking van  de natuurkrachten. Het woord ‘paniek’ is afgeleid van ‘pan’. Men noemde de stad  Paneas.
Filippus de viervorst verfraaide de stad en noemde haar naar de keizer:
Caesarea (Caesar betekent keizer).
Om haar te onderscheiden van Caesarea aan Zee noemde
de viervorst haar “Caesarea Filippi”. Op deze plaats ontspringen ook
de bronnen van de rivier de Jordaan. –

Samen Kerk; together Church; μαζί Εκκλησίας.

Samen Kerk;
together Church;
μαζί Εκκλησίας.

Dit onthult de grote verwarring over Christus identiteit, die in Zijn tijd bestond en deze hangt eveneens als een donkere wolk [een veeleisende uitdaging] rond de Kerk, hetgeen
tot het einde der tijden zal voortduren . . . . .
Judas is misschien wel als de verrader en zijn
hang naar het geld in plaats van naar de onderlinge Liefde, de grootste vrijdenker, die ‘niet’ geloofde
en afstand nam, waarop
een vreselijk lot zijn deel werd.
Op het kritieke punt in de geschiedenis
openbaart Christus, Zichzelf als de Zoon van God,
de Goddelijke Pedagogie en voldoet niet aan
de machtsverhoudingen, die men Hem
in Juda [afgeleid van Je·hoe·da = loven]
had toegedacht.

Macht en Geld, zelfzucht  zijn niet-gerelateerd aan het hebben van een Liefdesrelatie, hetgeen de boventoon voert in een relatie tussen God en mens.
De relatie, die een mens zoekt is een ‘Vrije’, ‘Verlichtende’ relatie en geen relatie, die
overheerst wordt door Macht en angst en wegkruipen.
Die relatie kan alleen maar gevonden in de relatie met God, Die
de mensen oneindig veel liefheeft, hoewel wij dood waren door de overtredingen.
De relatie met God heeft dus alles te maken met de relatie tot het ‘Leven’,
‘het overleven’ – het over de dood heen leven en de ontmoeting met de Heer, het Licht.
Logischerwijs weten wij daarmee wat wij nastreven en dat betekent niet
de dood, maar  het Leven in Hem, dat is de weg, de waarheid en het leven, die
wij christenen in het leven proberen te gaan.

het Geloof, door Genade verkregen

De Barmhartige God; ο Ελεήμων Θεός; the God full of mercy.

De Barmhartige God;
ο Ελεήμων Θεός;
the God full of Mercy.

God verbindt Zich als God na de zondeval van Adam met Abraham en zijn nakomelingen.
Tevens belooft God een Zegen waar alle volken deel aan hebben.
Dit is dat God Zich niet alleen verbindt met de nakomelingen van Abraham, maar
ook met de andere volken.

Want gij zijt allen zonen van God, door het Geloof, in Christus Jezus.
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en
naar de belofte erfgenamen
”.
Gal.3: 26-29

Één van de beloften, die God aan het nageslacht van Abraham gegeven heeft is:
En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat
gij naar Mijn stem gehoord hebt”.
Gen.22: 18
De woorden van God” zijn aan het volk Israël toevertrouwd.
De Blijde Boodschap is als het Woord van God tot zegen geweest voor alle volkeren,
juist door de Leer en het Leven van Jezus Christus.
Deze Blijde Boodschap is tot stand gekomen door tussenkomst van het volk Israël.

Wij zijn vervolgens burgers van een Rijk in de Hemelen geworden, waaruit
wij ook de Heer Jezus Christus als Verlosser verwachten, Die ons vernederd lichaam
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar
de Kracht, waarmee Hij ook alle dingen aan Zich kan onderwerpen
”.
Gal.3: 20-21

Beloften, door het Geloof in Jezus Christus
⁌ “ Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
     opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal                          leven 
verkrijgen”.
   John.3: 16
⁌ “ Jezus zei tot haar: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven,
    ook al is hij gestorven, en een ieder, die
    leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
”.
   John.11: 25-26
  Want wij zijn burgers van een Rijk in de Hemelen, waaruit wij ook
de Heer Jezus Christus als Verlosser verwachten, Die
ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat
      het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar
de Kracht, waarmee Hij ook alle dingen aan Zich kan onderwerpen
”.
    Phil.3: 20-21
  Uw hart mag niet ontroerd worden; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
    In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben –
    want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en
    u plaats bereid heb, kom Ik weerom en
zal u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben
”.
   John.14: 1-3
  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat
wij zijn zullen; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen; want
     wij zullen Hem zien, gelijk Hij is
”.
     1John.3: 2
  En niets vervloekts zal er meer zijn. En de Troon van God en van het Lam zal
daarin zijn en 
Zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en
zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal 
op hun voorhoofden zijn.
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp
      of licht van de zon meer nodig, want de Heer onze God zal hen verlichten en
      zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden”.
      Openb.22: 3-5
  Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn,
      om Mijn Heerlijkheid te aanschouwen, Die Gij Mij gegeven hebt, want Gij
      hebt Mij liefgehad voor de grondlegging van de wereld”.
     John.17: 24

Het onderpand van de Belofte, welke wij bij de doop hebben verkregen door de Heilige Geest; is buiten het ontvangen van de Heilige Geest als onderpand der belofte en hieruit blijken de volgende beloften onder anderen:
Wij zullen eeuwig leven.
Wij zullen niet zoals anderen sterven, maar ontslapen.
Wij gaan bij het lichamelijk sterven direct van het aardse leven naar
    het Licht, het Hemelse Leven.
Wij zijn medeburgers van het Rijk der Hemelen met een woning in de hemel.
Wij ontvangen bij de Opstanding een verheerlijkt lichaam, zoals Jezus heeft;
Wij zullen aan Hem gelijk worden; we zullen Hem zien zoals Hij werkelijk is.
Wij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

 • Wij zullen bij Jezus zijn om Zijn Heerlijkheid te aanschouwen.
  Een mens , die éénmaal de lichamelijke geboorte heeft meegemaakt, dient
  als mens opnieuw geboren te worden uit de Heilige Geest.
  Door in de Naam van Jezus om die Geest te bidden, zullen we die Geest ook ontvangen.
  De lichamelijke geboorte is niet met God verbonden;
  de Geestelijke geboorte wel.
 • De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut;
  de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en zijn Leven.
  Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven.
  Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en
  wie het was, die Hem verraden zou.
  En Hij zei:
  Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan,
  tenzij het hem van de Vader gegeven zal zijn”.
  John.6: 63-65

En toen Christus nog dichterbij gekomen was en de stad [Jeruzalem ] zag,
weende Hij over haar
[ de Kerk] en zei:
Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw Vrede dient; maar
thans is het verborgen voor uw ogen.
Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden
een bolwerk tegen  u zullen opwerpen en u omsingelen en
u van alle zijden in het nauw brengen en
zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en
zij zullen in u geen steen op  de andere laten, omdat
gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag
”.
Luc. 19: 41-44

“Ik kijk rechts kijk ik links, niets dan wanhoop . . . geen hoop meer . . .
Kijk ik voor me uit ik zie niets anders dan moedeloosheid . . .
Kijk achter me dan zie ik geen kans op herstel . . .
Ik kijk naar beneden dan ontbreekt me enig vooruitzicht . . .
Ik hef mijn ogen verwachtingsvol omhoog naar de Hemelen;
dan vind ik daar de Redding, Die mij daar staat op te wachten . . . . .;
alleen onze God leeft en laat ons erin delen . . . . .
de menselijk ziel wordt beproefd,
wordt verwarmd en
hunkert met kracht naar God.
God staat altijd voor je klaar om je bij te staan,
heeft een oplossing voor ieder probleem,
verlicht elke schaduw en ieder duisternis,
schenkt vertroosting en opluchting voor elk verdriet en
een geeft je iedere morgen opnieuw de ruimte . . . . .
Houdt God voortdurend voor ogen;
opdat je onder alle omstandigheden
door God herinnerd zal worden . . . . .
Wees je bewust hoe je elke dag doorbrengt.
Denk aan niets anders dan met nadruk
je gedachten op Gods toekomst te richten.
Zo zal Gods Wil geschieden en
zal God je bijstaan . . . . .
God, ik weet niet hoe lang U
nog steeds met mij opgescheept zult zijn . . . . .?”.
[schrijver mij niet bekend].

Het verloopt krankzinnig, mijn God, die relatie met U!
Een onvoorstelbaar grote, onlogische waanzin!
Mijn leven is een puinhoop en
niettemin bent U bereid, als mijn Metgezel,
op mijn levensweg mee te op te trekken . . .
Ontferm u over mij . . . ontferm u over mij . . .
Dat is alles wat ik U vraag . . .

Met de aanbidding van God leven wij in het Paradijs.
Dankzij de kennisname van de Leer en de Liefde van Christus,
leven in het Paradijs; ‘Christus‘ is het Paradijs.
Het Paradijs begint hier en nu.
De Kerk is het paradijs op aarde en bezit een gelijkenis met de Hemelen.
het Paradijs, in de hemel, bevindt zich ook hier op aarde.
Alle rechtvaardige zielen [ook de overledenen] vormen een éénheid,
evenals de Heilige Drie-eenheid uit drie personen bestaat, maar
met elkaar verbonden zijn en een Goddelijke Éénheid vormen.
Met het aanbidden van Jezus Christus, onze Heer,
aanbidt je God, Die in de Hemelen woont;
daarmee bevind jij je persoonlijk in het Paradijs, in
het Hemels Koninkrijk.
Het Hemels Koninkrijk begint hier op aarde.

De Kerk is de Hemel op aarde, in verbondenheid met
al Degenen, Die Zich in de Hemelen bevinden.
De Hemel, die in de Hemelen is, bevindt zich
eveneens hier op aarde.
Alle zielen zijn één en met elkaar verbonden, zoals
de Heilige Drieëenheid uit drie personen bestaat,
maar met elkaar Één Eenheid vormen.

Begrijp je nu waarom de stenen het zouden uitschreeuwen,
wanneer Gods volgelingen zouden zwijgen?;
Hemel en aarde brengen lof aan de Heer, onze God,
want Hem komt toe alle Lof, Eer en Macht.

Apolytikion     tn.6
De scharen der Engelen stonden aan Uw graf
en de wachters lagen als dood.
Bij het graf stond Maria van Magdala,
zoekend het allerzuiverst Lichaam van haar Heer.
Gij hebt de hel overwonnen,
zonder er door te worden aangetast.
Gij hebt de Maagd ontmoet, Levenschenker,
Die uit de dood zijt opgestaan.
Heer, ere zij U“.

Kondakion     tn 6
Met Uw levenschenkende hand,
wekt Gij alle doden op uit het duidstere dal,
o Leven-schenker, Christus onze God,
Die aan het mensengeslacht de Opstanding gegeven hebt.
Gij zijt waarlijk onze Heiland,
onze Verrijzenis, ons Leven, en
de God van het Heelal“.

Wanneer ben jij – een oprecht christen – tegengekomen en
heb jij – Christus in je medemens – ontdekt?
Wat heb jij vandaag ondernomen om – Christus in de wereld –
– Zijn Gestalte in jou – te laten blijken?
Heer, ontferm u over mij, armzalige zondaar“.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 14. Hymns of the Orthodox Church, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on 23 Zondag na Pinksteren – indien Gods Volgelingen zouden zwijgen, zouden de stenen het uitroepen

Orthodoxie & het Belijden, de vergeving en de kwijtschelding van zonden

zacheu%cc%88s-de-tollenaarDe Blijde Boodschap is een opsomming van historische gebeurtenissen, maar het is tevens een mystieke leer een Pedagogie des Heren.
De historische gebeurtenis leert ons geestelijke waarheden en leert ons hoe we moeten leven.
Nu, is het wel duidelijk dat je de Schrift dient
te lezen om te zien wat er zoals en hoe
het een en ander op jou van toepassing is,
zowel in goede als in slechte dingen.
Wanneer je in de Heilige Schrift een zondaar tegen komt, die de Heer smeekt om hem te vergeven van z’n zonden, onder je dat zo iemand rechtvaardiging zoekt, en in de Schrift belijdt, de Heer smeekt bemerk je dat
de Heer je de kracht zou geven om
hetzelfde te gaan doen.

Wanneer je Zacheüs de Heer ziet smeken, dat hij bevrijd zou mogen worden van
alle hebzucht, het afwijzen van het gevolg van geld, de hebzucht,
de oneerlijkheid hoe je ermee omgaat, als gevolg van een gebrek aan mededogen,
dan zou je hetzelfde willen doen.
Je vereenzelvigt je met de persoon, die Christus aanspreekt.
Toch had die Zacheüs al dat soort dingen in overvloed,
zoals vermeld wordt, maar hij erkent een grote groep van de zonden.

ontferm-u-over-mijOntferm U mijner, God, ontferm U mijner,
want op U vertrouwt mijn ziel.
Onder de schaduw van Uw vleugelen vertrouw ik,
totdat de ongerechtigheid voorbij is.
Ik wil roepen tot God, de Allerhoogste,
tot God mijn weldoener.
Hij reikt uit de hemel om mij te redden,
Hij heeft hen die mij vertreden te schande gemaakt.
God zend Zijn barmhartigheid en Zijn waarheid;
Hij bevrijdt mijn ziel uit het midden der leeuwen.
Vol vreze was ik ingeslapen:
de tanden der mensen zijn pijlen en wapenen,
hun tong is een scherp zwaard.
Verhef U boven de hemelen, God;
over de gehele aarde zij Uw Heerlijkheid.
Zij hebben een strik gespannen voor mijn voeten
en mijn ziel ter aarde gedrukt.
Voor mijn ogen hebben zij mij een kuil gegraven,
maar zelf zijn daarin gevallen.
Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid;
ik wil zingen en psalmodiëren over Uw heerlijkheid.
Ontwaak, mijn Heerlijkheid; ontwaak harp en citer:
ik zal ontwaken in de ochtend.
Ik wil U belijden onder de volkeren, Heer,
ik wil de Psalm voor U zingen onder de heidenen.
Want Uw Barmhartigheid is hoogverheven tot de hemelen,
Uw Waarheid reikt tot de wolken.
Verhef U boven de hemelen, God;
over de gehele aarde zij Uw Heerlijkheid”.
Psalm 56[57]. vert. ROK ’s-Gravenhage

➥ Wanneer je het kereltje Zacheüs in een boom ziet klimmen, omdat zijn lichaamsbouw het verhinderde Christus te zien. geeft hij niet op, hij verheft zich, via de boom [des levens] en wordt door de Heer, de Zoon van God opgemerkt.
⁌ Hoewel hij gebukt ging onder de druk van de mensen van de wereld, die
hem ervan weerhielden God te aanschouwen, overwint zijn hartstocht, de
aardse zorgen, onze verkeerde prioriteiten.
⁌ Hij ging ook gebukt onder de schaamte, ook dat inzicht is noodzakelijk.
Velen van ons hebben best zicht onze zonden en verlangen ernaar niet meer te zondigen, maar het gebukt gaan onder de schaamte weerhoudt ons regelmatig God te zien.
welkom-terug-detail-rembrandt-hamenszn-van-rhijnWant God heeft ons laten weten wat
je dient te doen wanneer je gezondigd hebt;
je dient te vertrouwen op Hem, wat
er ook gebeurd is, maar het gebukt gaan onder  de schaamte weerhoud ons in
de armen van de Vader te schuilen.

Christus gebruikt in Zijn leer, in Zijn Pedagogie het beeld van een kind, om
ons volwassenen
duidelijk te maken wat onze gezindheid
zou dienen te zijn, wanneer wij gezondigd hebben.
Ieder kind dat in een normaal gezin is opgegroeid heeft ouders gehad, die hem liefhebben.
Wanneer er iets fout gegaan is wordt hij door zijn ouders gecorrigeerd.
Wat doet het kind dan, hij huilt dikke tranen en dan koestert het kind z’n ouders en
zegt onmiddellijk, ongedwongen:
Het spijt me!”.

Jezus bereidt Zijn toehoorders voor op Jeruzalem, daar waar
de huwelijksreis zal eindigen en waar het volk zich tegen Hem zal keren.

Hoe ga ik met situaties om waar Jezus Zich tegen keert,
daar waar Hij afgewezen wordt, waar het Geloof in Hem
niet langer populair is, niet langer in de mode?
Zoals Hij in Zijn parabelen deed,
herinnert Hij ons aan datgene wat ons te doen staat
teneinde het Hemels Koninkrijk te kunnen betreden.
Welk een rijkdom – wat voor gewoonten, talenten en andere bronnen
wijzelf dienen aan te boren om het Koninkrijk gestalte te geven.

Ariëns, Alphonse Marie Auguste Joseph

Ariëns, Alphonse Marie Auguste Joseph

Of ervaar ik dat het me al te veel geworden is en
stop ik het maar ver weg om niet met mezelf geconfronteerd te worden?
Waneer je dit misschien voor de zoveelste keer hoort, herinner je dan dat dit een uitdaging is.
Maar een uitdaging van Christus – die zoals we al eerder gehoord hebben – 
gebaseerd is op Liefde en
een uitnodiging inhoudt tot verlossing voor ons Heil.
Om met een groot Twents arbeiderspriester [Alphons Ariëns 1860-1928] te spreken:
het gaat er niet om dat wij ‘grote dingen’ doen, maar
de kleine dingen, die we doen ‘groots‘ op te pakken.
Dit is de manier waarop we met onze zonden
dienen om te gaan,
zodat we Christus weer recht in de ogen kunnen kijken,
want wanneer we onszelf werkelijk onder ogen zien,
worden deze alleen maar groter en
zijn we niet in staat Hem te ontmoeten.

Net als Zacheüs dienen we onder onze eigen zonden gebukt te gaan;
en het eronder gebukt gaan is inderdaad vaak onze eigen schande;
ons eigen ongeloof over onze zonden.
Waarom ben je verrast wanneer je zondigt?

beledigd-zijnWaarom ben je beledigt wanneer iemand je op je zonden wijst?
Dat je zondigt dient je niet als een belediging op te vatten; je zonden beledigen God.
Het gebukt gaan kan je depressief maken en onmogelijk ten opzichte van je naasten;
het kan moedeloosheid oproepen, waardoor je jouw mede-gelovigen te schande maakt.
Dat is beslist geen Blijde Boodschap, die jij verkondigt, die jij tentoon spreidt.
Of het zouden andere zonden kunnen zijn, luiheid, verkeerde prioriteiten stellen,
iets wat jou en je medebroeders afhoudt van noodzakelijke groeimogelijkheden . . .
al dit soort dingen leiden tot onderdrukking, van het ontnemen van andermans vrijheid.
Er bestaat een ander manier om dit te benaderen; wanneer je de kracht niet
kunt opbrengen om je christelijke weg te vervolgen; ook daarin geeft Zacheüs
ons het voorbeeld. Hoewel hij klein is van stuk, weet hij zijn weg te vinden.
Hij verheft zich, door zich te verheffen, op te staan, de boom in te klimmen.
De enige manier waarop wij het gebukt gaan onder ons zondige leven en
dit kunnen blijven dragen is door onze ogen op te heffen naar Christus.
Door Christus voor ogen te houden, te denken aan Goddelijke dingen en
ons niet langer tot het aardse te laten meeslepen.

Met andere woorden als er iets is wat je verdriet over jezelf kan overwinnen dan is dit
door in een boom te klimmen, moeite te doen om Christus onder ogen te komen.
Dit doe je door je beperktheid bij hem op te biechten, tot hem te bidden je bij te staan;
en als gevolg van dit gebed de strijd aan te gaan met je eigen onvermogen
zijn gebod tot Liefde tot God en je naaste te volbrengen.

Zacheüs is zich misschien helemaal niet van zijn voorbeeldfunctie bewust geweest;
maar Christus zag dat er onder die dikke huid van hem een goed hart verscholen ging.
Toen Hij hem voorbij ging en heus wel wist hoe het bij hem in elkaar stak, zei hij tot hem:
“Zacheüs kom naar beneden, want
vandaag wil Ik bij jou zijn en onder jouw dak verblijven”.

Jesus Christus

Jesus Christus

God is ons elke dag heel nabij, omdat het Koninkrijk van God in ons is en Hij heeft ons voortdurend iets te vertellen.
“Haast u! Kom naar beneden! Kom Mij nabij,
Leert van Mij. Ik ben zachtmoedig en nederig.
Mijn juk is zacht. Leert van Mij.
Ik heb de mensen lief; een zoetheid die je onmogelijk in iets anders kunt ervaren. Ik ben vreugde, een vreugde die je nergens op aarde kunt verkrijgen.
Ik ben onvergankelijk en ik zal jou die beschadigd rondgaat heiligen, heel maken.
Hoor je Hem ook tot jou zeggen: “Haast je?”.
Hoor je Hem zeggen: “Vandaag wil Ik bij jou thuis verblijven,
dat wil zeggen, in je ziel?
Een christen dient dit te horen.
Iedere dag dien je je huis opnieuw op te ruimen, voor te bereiden; een beetje schoner achter te laten.
Een beetje méér rechtop te staan, zodat de Heer
daar als een geëerde gast kan verblijven.

Christus aanvaard ons vanwege de mogelijkheden die wij bezitten
om geperfectioneerd te worden.
Hij weet hoe dit te bereiken is:
– het enige wat Hij van ons vraagt is dat we haast maken;
– het enige wat Hij van ons vraagt is dat we een inspanning leveren;
– het enige wat Hij van ons vraagt is dat we strijden;
– het enige wat Hij van ons vraagt is dat we proberen dat
  wanneer we obstakels in ons leven tegenkomen,
  een manier vinden om met behulp van Zijn Genade
  deze te overwinnen – met Zijn hulp en met onze inspanning.
Zo zal alles nieuw worden, een Koninkrijk Gods onder ons mensen op aarde.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 5. Holy Liturgy, 6. Psalms created on Truth, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & het Belijden, de vergeving en de kwijtschelding van zonden

Orthodoxie & Mijn huis zal een huis van gebed zijn

nederland-huis-van-gebedMijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken”.
Marc.11: 17
Het volledige citaat is als volgt:
En zij kwamen te Jeruzalem.
En Hij ging de Tempel binnen en begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde Hij om en Hij liet niet toe, dat iemand enig voorwerp door de Tempel droeg; en Hij leerde en sprak tot hen:
Staat er niet geschreven, dat
‘mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken’?
Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt.
En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en
zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen, want
zij waren bevreesd voor Hem, omdat
de gehele schare versteld stond over zijn Leer
’’.

Jezus verwijst naar datgene wat in Isaiah wordt verkondigd:
jezus-drijft-de-kopers-en-verkopers-uit-de-tempel2Zo zegt de Heer:
Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want
Mijn Heil staat gereed om te komen en Mijn Gerechtigheid om zich te openbaren.
Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die
acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.
Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heer aansloot, niet zeggen:
De Heer zal mij zeker afzonderen van Zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen:
Zie, ik ben een dorre boom.
Want zo zegt de Heer van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en
verkiezen wat Mijn behaagt en vasthouden aan Mijn Verbond:
Ik geef hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een gedenkteken en een Naam,
beter dan zonen en dochters;
⁌ Ik geef hun een eeuwige Naam, Die niet uitgeroeid zal worden.
⁌ En de vreemdelingen die zich bij de Heer aansloten
⁌ om Hem te dienen, en
⁌ om de Naam des Heren lief te hebben,
⁌ om Hem tot knechten te zijn,
⁌ allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en
⁌ die vasthouden aan Mijn Verbond:
➥ Hen zal Ik brengen naar Mijn Heilige Berg en
Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn bedehuis;
hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar,
want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.
Het Woord van de Heer, Die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt:
Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan
er reeds toegebracht zijn
”.
Isaiah 56: 1-8
mate name de laatste verzen 7 en 8:
Ik zal hen leiden tot Mijn Heilige Berg en verblijden ze in Mijn Huis van gebed.
Hun vele brandoffers en slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar, want
Mijn huis zal worden genoemd Huis van Gebed voor alle Volkeren
“, aldus
zegt onze Heer, Die de verstrooiden van Israël [via de Kerk] verzamelt;
Ik zal gemeenschappen verzamelen om Hen.

Degenen die, kopers en verkopers waren, dreven handel in
levende dieren, die gebruikt werden voor de offers.
De geldwisselaars verhandelden Romeinse voor Joodse munten
aangezien de Romeinse munten, die het beeld van Caesar droegen,
beschouwd werden de Tempel te verontreinigen.
De reiniging van de tempel wijst ook op de noodzaak dat
de Kerk vrij gehouden dient te worden van de aardse bezigheden,
zoals concerten en ander activiteiten [die mogelijk geld opleveren!];
daar zijn bijgebouwen voor!
Zoals elke persoon als een Tempel Gods wordt beschouwd:
Weet je niet, dat je Gods Tempel bent en dat de Geest Gods in je woont?
Zo iemand Gods Tempel schendt, God zal hem schenden.
Want de Tempel Gods en dat ben jij, is heilig!
Laat niemand zichzelf misleiden!
Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd,
hij dient dwaas te worden, om wijs te worden
”.
1Cor.3: 16 en
Of weet je niet, dat je lichaam een Tempel is van de Heilige Geest, Die
in je woont, Die je van God ontvangen hebt, en dat je niet van jezelf bent?
Want je bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met je lichaam”.
1Cor.6: 19, 20.

Het is ook een teken dat ons hart en geest
gereinigd dient te worden van aardse zaken.

tempel-jeruzalem-israe%cc%88lDe gehele Tempel – ook de bijgebouwen
binnen de tempelmuren – waren een heilige plaats, maar het werd steeds heiliger wanneer
je er steeds verder binnen trad.
De binnenplaats van de heidenen was de
enige plek waar de heidenen, of niet-Joden,
mochten bidden.
Deze binnenplaats, die werd gebruikt om dieren te verkopen voor de offers, waardoor
de niet-joden, de heidenen van een heilige plaats, om te bidden, beroofd werden.
Bovendien werden de dieren verkocht voor de exorbitante prijzen en
de geldwisselaars verkochten munten tegen een zeer hoge wisselkoers.

Hoe werkt dit thema in onze tijd en is dit voor ons van toepassing?
Onze Kerk dient in de eerste plaats een heilige plaats van aanbidding te zijn.
We dienen met name hier het juiste gedrag vertonen:
in de kerk dienen we respect te hebben voor degenen, die
daar hun dienst vertonen, de altaardienaren, de zangers, de lezers,
de diakenen en de priesters.
➥ Het is geen marktplaats waar we het laatste nieuws uitwisselen en
druk doende zijn onze familieleden [wie zijn dat?] en kennissen te begroeten.
We dienen de juiste eerbied te tonen voor de religieuze voorwerpen,
de kandelaars en lampades, die de iconen verlichten.
anjers-sint-jan-basiliek-s-hertogenboschHet Ambon en de treden daar naar toe
met de bloemen, die we ter verheerlijking meebrengen, maar ook het meublement dient behandeld te worden zoals we dat thuis gewoon zijn.
Er dient geen handel in kaarsen en boekjes, prophoren en gebedsbriefjes plaats te vinden, zaken dienen in een aparte
ruimte afgehandeld te worden.

De Kerk is geen privaat gemeenschapshuis of sociaal clubhuis.
We dienen iedereen die in onze Kerk komt met liefde en vriendelijkheid te behandelen.
Ieder van ons dient er alles aan te doen om anderen in de gelegenheid te stellen –
het huis van gebed te ontmoeten een huis van rust en stilte en
aandacht voor datgene wat er [gaat] plaatsvinden.
Orthodox of niet-orthodoxe, jong of oud, van verschillende rassen en culturen/ geloofsrichtingen dient zich welkom te voelen en te ervaren dat het een Godshuis is.

Tot slot, net zoals de Kerk is een heilige plaats is,
zijn onze lichamen Tempels van God.
agios-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%82Wanneer wij de Heilige Communie te ontvangen, hebben we rechtstreeks contact met Jezus, Christus, Die in ons woont.

Dat is een hoogst delicate ontmoeting met de Koning over de koningen.
We dienen er daarom alles aan te doen
om ons lichaam heilig te houden.
Zoals het gebed ná de communie van de H. Simeon Metaphrastes verklaart:
“. . . . . Laat me slechts een tent zijn van Uw Heilige Geest en op geen enkele wijze een                                                                                         woonplaats van de zonde zijn . . . . .”.

Mogen de Engelen u begeleiden naar het Paradijs, en
mag u bij uw komst door de martelaren worden ontvangen
opdat zij u brengen naar de heilige stad Jeruzalem
”;
dit is het ‘In Paradisum’ uit het requiem van Fauré,
welke bij westerse begrafenissen als slot gezongen wordt.
We kunnen het ook allemaal lezen in:
Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had,
neerdalen uit de Hemel en de aarde werd door Zijn lichtglans verlicht.
En hij riep met sterke stem, zeggende:
Gevallen, gevallen is de grote [stad] Babylon en
zij is geworden een woonplaats van duivelen, een
schuilplaats van alle onreine geesten en
een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte
        En een sterke engel nam een steen op als
een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende:
Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en
zij zal nooit meer gevonden worden.
En geen stem van citerspelers en zangers,
van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden,
en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden,
en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden.
En geen lamplicht zal meer in u schijnen,
en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden,
want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want
door uw toverij werden alle volken verleid
”.
Openb. 18: 1,2 – 21-23

… De wereld, het Babylon – de grote stad –
    zal vernietigd worden;
… De kooplieden ofwel de groten der aarde
    zullen door de kunsten van de tegenstrever
    misleid blijken te zijn.
Het boek van de Apocalyps richt zich op het einde van de wereld en
de neiging om vol kommer en voorgevoel te zijn.
gebedMaar hoe reageren wij op al deze teksten; hoe klinkt het na, wanneer we ’s-avonds in onze binnenkamer verblijven;
vinden we het allemaal maar onzin en storen we ons er eigenlijk aan, een beetje overdreven en gaat het alleen maar over
gebeurtenissen uit een vèr verleden of
is ook dit de Blijde Boodschap en hebben wij er in
het – hier en nu – al rekening mee te houden?
Wanneer jouw huis een huis van gebed mag zijn,
spreek hier dan ook over tijdens je gebed op het einde van de dag en mag je jezelf gelukkig prijzen als de zon morgenochtend toch maar weer voor ons opgaat en brengt God Vrede in ons gebedshuis.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 5. Holy Liturgy, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & Mijn huis zal een huis van gebed zijn

Orthodoxie & God, het christelijke leven en gered worden

- Waar is - de Kerk - van Christus?

– Waar is
– de Kerk
– van Christus?

Zonder tussenkomst van de Kerk is er voor de
Orthodoxe Kerk geen rechtstreekse relatie met Christus.
Niet rechtstreeks, omdat Christus nooit de Christus is, Die
verkondigt dat iedereen het maar voor zichzelf uitmaakt.
Maar Hij is een God, Die met de persoon zelf, met
het eigen leven te maken heeft.
Christus vormt het Lichaam van de Kerk, verwijst
naar de Kerk, als gemeenschap van Liefde.

Waar twee of meerdere in Zijn Naam bijeenkomen,
is Christus tegenwoordig,
hetgeen in alle eeuwigheid de gelovigen [de heiligen] verbindt [verenigt],
zowel hier op aarde als nadat wij ons lichaam hebben afgelegd.

- Christus is geboren ! -

– Christus is geboren ! –

Je zou het soms niet zeggen, maar de ware relatie met Christus blijkt uit de bewondering, die de gemeenschap
naar Christus uitstraalt.
De eerbiedige verering wordt in de samenkomst [veelal op zondag] in het kerkgebouw gerealiseerd, voor de meeste
bezoekers via de Goddelijke Liturgie.
De relatie van de gelovige christen met Christus dient dus noodzakelijkerwijs altijd via de Kerk plaats te vinden, omdat Christus aldaar Zijn relatie met de Kerk, via
Zijn Apostelen begonnen is.
Vanuit de Kerk wordt immers Zijn Pedagogie, Zijn Leer doorgegeven; nu is het
sinds Thomas van Aquino [1225-1274] wel gebruikelijk geworden, dat gelovigen
er zelf een mening op na gingen houden, maar dat is beslist niet
volgens de Apostolisch Kerkelijke Traditie.
De waarachtige relatie met Christus wordt opgebouwd via een liturgische leven, waaraan
de ontmoeting via het regelmatig communiceren tijdens de Goddelijke Liturgie onlosmakelijk verbonden is. Vanuit deze regelmatige ontmoeting wordt de relatie met onze Heer opgebouwd; van daaruit wordt dagelijks de lezingen [volgens de traditie van
de gemeenschap, waar men bij aangesloten is] gevolgd en vindt door persoonlijk gebed
[in de binnenkamer] een levendig gesprek plaats.
Een relatie met Christus, zonder de Kerk, is als tussenliggend medium betekent
een geloof op basis van cerebrale kennis en individuele meditatie; hetgeen vanuit
het protestantisme en de meditatietechnieken uit het verre oosten in gebruik is geraakt.

Christus, mijn Herder, stuttgart Psalter

Christus,
mijn Herder,
stuttgart Psalter

‘was ik een schaap,
was Hij mijn herder
was ik een schaap,
Hij bracht mij verder
naar ’t frisse gras,
en even later
waar water was,
fris helder water.
naar de overkant,
naar het beloofde land
waar je drinken kon,
zo van de bron’.
gedicht, Karel Eykman
Wanneer je God zoekt, geraak je zonder meer in gebed,
teneinde kracht aan Hem te onttrekken.
Je wilt weten hoe Hij eruit ziet, 
tracht de tekenen van Zijn aanwezigheid te proeven.
Je zoekt Zijn Trouw, Zijn ondersteuning, Zijn zachte begeleiding in Waarheid,
Vrede en Liefde.
Waar heb je in je leven deze aanmoediging nodig
– Deze geruststelling dat het goede zal zegevieren,
dit sterk gevoel van Gods rechtvaardigheid?

De Kerkvaders spreken niet voor niets van de “Heer en Meester van ons leven”, waarop
het gesprek en de bijbeluitleg vanuit Zijn Lichaam, de Kerk, dient plaats te vinden;
hetzelfde is het geval voor het schilderen van Iconen en andere
kerkelijk religieuze kunstvormen.
Wanneer kunstenaars zich toch op andere manier proberen te uiten –
is hier geen bezwaar tegen, maar de Kerk heeft dit niet als
traditionele gebedsvorm erkent; kan dit derhalve onmogelijk als iconen erkennen.
De meeste mensen staan er niet bij stil dat de Kerk vanuit een traditie is opgebouwd en
strikte voorwaarden heeft gesteld, welke in de oecumenische concilies zijn vastgelegd.
Deze besluiten van deze concilies zijn in de loop der eeuwen algemeen door
het [orthodoxe] kerkvolk erkent en hebben daardoor een
dusdanige legitimatie verkregen als ware het een
wetgevend besluit van een land.
Vanaf de ‘Verlichting’, een periode in de Europese cultuurgeschiedenis
[ruwweg de 18e eeuw], waarbij men zich in de eerste plaats richtte op
verstandelijke inzichten is men hierin zijn eigen gang gegaan en 
stoort men zich er niet langer aan wat de Kerk
in de eeuwen van haar traditie heeft opgebouwd.

Het risico van een psychoanalytische, wetenschappelijke bliknativity-wooden
Maar hoe kan men zonder religie toch God benaderen: deze christelijke manier van doen, welke weliswaar aan de Traditie verbonden is, doet mij denken aan een leven als een slaaf; het zet toch de deur open tot liefdeloze onderdrukking?

          Wanneer men door de Geest van Christus aangeraakt wordt, wordt de ziel gevoelsmatig geraakt, de geest zet het hart in beweging en
men gaat op zoek, als een soort pelgrimstocht,
er is vrijheid en ruimte; om al dan niet
een keuze te maken.
Christus zegt het Zelf: “Volg Mij!” en
niet; “Hier jij, anders zwaait er wat!”
We verlangen allemaal naar een gelukkige toekomst.
Maar we kunnen de indruk hebben dat we door
zoveel grenzen bepaald worden, dat
ontmoediging ons soms in haar greep krijgt.
We worden Christus aanwezigheid gewaar wanneer
we de situaties van ons leven aanvaarden zoals ze zijn en
we ze van daaruit verder vorm gaan geven.
Niemand wil uiteraard verzanden in dromen over
een geïdealiseerd bestaan.
Wij worden allereerst uitgenodigd onszelf te aanvaarden
in wat we zijn en ook in wat we niet zijn.
Zoeken naar een gelukkige toekomst betekent keuzes maken.
Christus drukt dit als volgt uit:
Indien iemand achter Mij wil komen, die dient zichzelf te
verloochenen en zijn kruis op zich te nemen en Mij te volgen.
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;
maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en
omwille van het Evangelie [de Blijde Boodschap],
die zal het behouden”.
Marc.8: 34-35
Wanneer wij in een ander huis gaan wonen, betekent het,
dat wij geloven in de beweging die wij gaan maken;
een vertrouwen in al degenen, die ons zullen gaan omringen;
zij verstrekken ons de krachtige aandrijving, die
wij door deelname verlangen . . .
De ontmoeting met Christus deed ons
een niveau-verschil ervaren, waaruit
een roep tot beweging, een stroom ontstaat,
een liefdes beweging.
De mens is van nature een religieus wezen, dat
heeft God in ons DNA meegegeven,
wij willen een relatie met het hogere aanknopen.
Het basiselement van de communicatie, die
hierbij hoort is Liefde.

heilige-driee%cc%88enheid-icoon-andrej-ruble%cc%88v-icoon-ca-1400Wij kunnen de relatie met God onmogelijk zien
zonder de relatie met anderen.
God kan alleen bestaan, Hij kan niet tot Leven komen zonder de relatie met een ander, vandaar de Goddelijke Drieëenheid,
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest,
drie personen, echter één God, de éne kan niet zonder de ander.
Het communicatiemiddel; de dynamiek van het verlangen wordt geboren dankzij de naaste; we kunnen God onmogelijk
gescheiden zien van die ander.

Jesus Christus

Jesus Christus

Rechtvaardigheid en oordeel
zijn de fundamenten van Gods Troon;
Barmhartigheid en Waarheid gaan voor Zijn aangezicht uit
”.
Psalm 88[89]: 14; vert. ROK, ’s-Gravenhage
Wij dienen een rechtvaardig God. Hij houdt van ons, en dat doet Hij echt. Maar Zijn Liefde gaat nooit ten koste van Zijn Rechtvaardigheid.
Dus feitelijk was er maar één ding dat God met ons kon doen, en dat was ons oordelen en veroordelen; zonder oordeel
zou er namelijke geen verandering [ommekeer] mogelijk zijn;
immers dan zou alles wat de mens doet goed zijn.
Dat is waarom Hij, Die geen zonde kende, met een oplossing moest komen om ons te kunnen redden van de ondergang, de toestand van ellende.
En wat zou voldoende zijn om alle zondes van de gehele mensheid uit te wissen?
Die last was voor mensen veel te groot.
Daarom was er maar één oplossing over en dat was dat
Hij Zijn Zoon Jezus, Christus naar deze wereld zou sturen om
voor onze zondes opgeofferd te worden.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat
Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat
de wereld door Hem behouden zou worden”.
John.3: 16-17
En zo kwam onze Heer en Verlosser naar deze wereld en
Hij nam het volle gewicht van onze zondes op Zich.
Hij was veracht en door mensen verworpen,
een mens van smarten en vertrouwd met ziekte.
Al uw zondes – verleden, heden en toekomst – en
alle voortbrengselen van uw zondes werden op Hem gelegd;
– zodat u en ik vergeven zou kunnen worden;
– zodat u eeuwig leven zou kunnen krijgen;
– zodat wij God zouden mogen kennen.
Daar heeft de Zoon van God extreem voor geleden;
– Hij heeft geleden zoals geen mens ooit geleden had;
– Hij nam alles op Zich, droeg het allemaal,
  helemaal tot aan het einde.
Totdat de prijs voor uw en mijn leven volledig was betaald.
Omdat Zijn Liefde voor u en mij echt en onzelfzuchtig is.

Deze Jezus, deze wonderbaarlijke Verlosser en Zoon van God,
nodigt ons uit – hier en nu – steeds maar opnieuw, om
ons leven aan Hem over te geven;
Heer en Meester van mijn leven”.
Door de Blijde Boodschap leert Hij ons over bekering.
Het woord “bekering” betekent ‘ommekeer’,
letterlijk “verandering van denken”.
Waarover dienen we dan onze manier van denken te veranderen?

Over twee dingen: over Christus, als Zoon van God en over de zonde.
1.]. Wellicht zijn we opgevoed met christelijke verhalen over Christus;
zelfs op een Amsterdamse gevel bij het Centraal station staat “ Jezus redt”.
Maar het belangrijkste deel van bekering is dat we op het punt van erkenning komen.
Het is het deel waar we ons denken veranderen naar
het erkennen van Jezus Christus als de Zoon van God, als
de beloofde Verlosser en als onze Redder;
dat is waar het allemaal begint.
2.]. En ten tweede dienen we ons denken aangaande zonde veranderen.
Dat komt er feitelijk op neer dat we vanaf dit moment alles wat
God als zonde beschouwd en dat is in feite alles wat wij zonder God ondernemen,
zèlf ook als zonde beschouwen.
Het is het Woord van God, Zijn pedagogie, Zijn Leer
als standaard voor ons leven te maken.

Nogmaals, misschien vind je het moeilijk om te geloven dat
God jou persoonlijk roept en dat Hij van jouw kant verwacht dat
je je laat liefhebben; jouw bestaan is kostbaar in Zijn ogen.
Wanneer God je roept, betekent dat niet dat Hij je voorschrijft wat
je allemaal dient te doen.
Zijn roepen is in de eerste plaats een ontmoeting met jou persoonlijk.
Laat je door Christus welkom heten en je zult in jezelf ontdekken
welke weg je moet inslaan.
God nodigt je uit tot vrijheid; Hij maakt je niet tot een passief wezen.
Door Zijn Heilige Geest woont God in jou, maar
dat betekent niet dat Hij jouw plaats inneemt.
Integendeel, Hij zal onverwachte krachten in jou doen ontwaken;
zoals het beoefenen het leven als een kunstwerk,
het beoefenen van algemene deugden als
geduld, bescheidenheid, openheid en tolerantie;
zo niet dan – richt jij jezelf ten gronde – .
Iedere mens zou met hulp van Christus van zijn leven een kunstwerk dienen te maken.
Dit is een levenshouding die uit het Jodendom voortgekomen vroeg-christelijke Oudheid
– een streven naar een vrij en soeverein leven door oefening en reflectie.
Die vrijheid en soevereiniteit wordt in deze tijd bedreigd, o.a. door de alom heersende slaafse consumptie; hetgeen zeker in deze voorbereidingstijd naar Kerst onze aandacht heeft. 

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 5. Holy Liturgy, 6. Psalms created on Truth, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & God, het christelijke leven en gered worden

Orthodoxie & niemand is goed dan God alleen

heer-verhoor-mijn-gebedToen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe,
viel op de knieën en vroeg Hem:
Goede Meester, wat moet ik doen om
het eeuwige leven te beërven? 
En Jezus zei tot hem:
Waarom noem je Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Gij kent de geboden: Je zult niet doodslaan, je zult niet echtbreken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis geven, je zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder.
Hij zei tot Hem:
Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.
En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem:
Een ding ontbreekt je, ga heen, verkoop al wat je hebt en
geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben, 
kom dan hier en volg Mij.
Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen,
want hij bezat vele goederen.
En Jezus, rondziende, zei tot zijn volgelingen:
Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan
”.
Marc.10: 17-23 

chronische-ziekteVeel mensen hebben het idee te weten
wat een goed mens is.
Zij distilleren dit uit het feit dat iemand of
een organisatie [bestaande uit alleen maar “goede mensen”] :
– kerken, scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, verpleeghuizen voor   ouderen bouwen
– medisch onderzoek doen, als vrijwilliger behoeftige familieleden   bijstaan, goede doelen ondersteunen of
– omdat ze vriendelijk, open en eerlijk zijn of niveau en
een verfijnde smaak bezitten,
– kortom eigenschappen bezitten, die vertrouwen tentoon spreiden en
op grond daarvan ‘goed’ of een ‘goed mens’ genoemd worden.
          Mensen gaan er over het algemeen vanuit dat
het uiterlijk wat een mens uitstraalt op deze manier gedefinieerd dient te worden.
Of een mens werkelijk als ‘goed mens’  beschouwd kan worden
wordt echter nimmer door een kritisch onderzoek bevestigd
opdat daadwerkelijk vastgesteld kan worden of
datgene wat men aanneemt ook inderdaad bevestigd kan worden.
Wij mensen kennen onze naaste immers alleen van de buitenkant.

Het  denken over het feit of een mens al dan niet een “goed mens” is
wordt over  het algemeen in het christendom genegeerd en uiteraard ook binnen
de Orthodoxie, welke pretendeert het ware christendom te vertegenwoordigen.
De christelijke ervaring, zowel in dogma, doctrine, als het kerkelijk recht,
heeft terloops uitgesloten dat het karakter van de mens iets persoonlijks is en
maar heel weinig heeft te maken met het wezenlijke karakter van een “goed mens”.
De kerk is “wat je er ‘zelf’ van maakt” en heel weinig mensen zouden hun religie
willen betitelen als de definitie van een gemeenschap van alleen maar ‘goede mensen’.
Zeker, binnen een religie wordt verwacht dat je het één [goede] dient te doen en
het ander [het niet-goede] dient te laten, maar als zodanig is
dat in deze analyse een secundair gegeven.

Natuurlijk dient het goede in God [dat is immers wat ‘de Naam’ betekent] te
worden geloofd,  maar ieder mens benadert dit op zijn ‘eigen’ manier en
ieder persoon formuleert dat ook nog in zijn eigen woorden.
Nu volgt hoe deze ideeën over de “goede mens” te rijmen zijn
met de christelijke Waarheid?
Is er een “goed mens” [in christelijke en enige zin] te identificeren met
de gemeenschappelijke opvatting van hem/haar?
Is een “goed mens”, zoals gewoonlijk wordt aangenomen,
een man die ‘goed’ doet, ook ‘goed’ ontmoet, zoals we meestal denken dat het verloopt?
Is het Geloof, of géén geloof in God [de Atheïst], voldoende om een mens “goed te maken?”
Wat is de Bron van onze aannames met betrekking tot de mens , die ”goed” is?
Zijn ze van God of zijn we van de mensen?
Zijn de ideeën die de meesten van ons er over dit onderwerp op na houden
een gegeven door onze omgeving opgelegd of zijn ze een Openbaring van God?
In ieder geval, laat de Kerk ons zien wat zìj te zeggen heeft over
een “goed en rechtschapen mens”.

De Kerk leert dat drie dingen nodig zijn voor een mens om “goed” te zijn:
– Bekering -, – Genade – en – Geloof –

1.]. Bekering, verandering of omkering betekent ommekeer
[μεταστροφή, letterlijk uit het Grieks, “een opmerkelijke ommekeer“).
Een totale omwenteling houdt noodzakelijkerwijs ook Geloof in,
het juiste [ware] Geloof,  het Geloof gegeven, onthuld of
zoals de Blijde Boodschap het uitdrukt,
geopenbaard in Christus Jezus.
Een mens dient te worden verandert [de knop wordt omgezet] in “goed”.
Hij dient te worden veranderd tot zoon van God door Genade, zoals
Adam/Eva voor de val was; hij dient terug te keren tot het oorspronkelijk beeld,
het Goddelijk beeld, waarnaaar hij geschapen is.
Hij dient “wedergeboren” te worden:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,
   kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”.
John.3: 3;
tot een “nieuw  schepsel” in Christus te worden gevormd.
Het resultaat is een nieuwe mentaliteit, een “opmerkelijke ommekeer”,
een nieuwe houding en een nieuwe benadering/aanpak van alle dingen.
Dit wordt voornamelijk bereikt door de Mysterieën [RK. Sacramenten], in het bijzonder,
de Goddelijke Liturgie en de deelname, het ontvangen van Lichaam en Bloed,
geven die Goddelijke Genade.
genade-is-goddelijke-energie
God echter, die rijk is aan Barmhartigheid, heeft, om Zijn grote Liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen
mede levend gemaakt met Christus, – door Genade zijt gij behouden -, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten,  in Christus Jezus“.     Eph.2: 4-6
Het is Genade, de Goddelijke energieën, een geschenk, een onverdiende gunst, Goddelijk en activerende, Die ons
heeft omgevormd, wat ons “goed doet zijn”.
Dus als het helemaal goed is en zo wordt het ook bij het begin van de Goddelijke diensten van de Orthodoxe Kerk uitgeroepen bevinden wij ons door de Goddelijke Genade in het Hemels Koninkrijk:
+ Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest;
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen +

2.]. Door deze ommekeer ontvangt een omgevormd mens “verlichting“, “Goddelijk Licht”,
een “waarachtig gezicht“, dus omvat zijn geloof in God waarheid, richting, wordt tastbaar.
Het leven overeenkomstig de verkregen Genade wordt gegeven dankzij
het christelijk Geloof.
Dat christelijk Geloof is het Geloof van de Kerk, het Lichaam van Christus, de
Bruid met wie Christus “één vlees” is geworden.
Deze gemeenschap van Bruid en  Bruidegom, dit gemeenschappelijke leven van
Hoofd en Lichaam, deze Mystieke en Goddelijke intimiteit, geeft aanleiding
tot de ervaring van de onbegrijpelijke schoonheid.
Daaruit ontspringt Waarheid, een Waarheid die in woorden wordt vastgesteld,
woorden die nauwelijks hun betekenis kunnen weergeven; en
deze woorden zijn de Geloofsbelijdenis en zekerheid.
Dit is allemaal verkregen  in de heilige gemeenschap met anderen in Christus,
in de Kerk, en niet
alleen. Alleen daarom is het al belangrijk je verbonden te weten
met de Kerk. Zeker, dient het een persoonlijk bezit  te worden, maar
de overname ontstaat door het gemeenschappelijk leven in het Lichaam van Christus.
De kerkelijke gemeenschap is namelijk naast het eren en danken van God, een oefenplaats.
Het is deze ervaring, die men daar opdoet, de kennis, door middel van conversie,
door Genade, door liefde en eenheid met de Geliefde, Jezus Christus, dat een “goed mens.”
Een “goed mens” ontstaat als het  resultaat van wat door de Heilige Drie-eenheid in de Kerk plaats vindt. Met andere woorden, het is onmogelijk zonder innige verbondenheid met Jezus Christus een goed mens te zijn.

plafond-van-de-kathedraal-van-gloucester-gb3.]. Men kan kerken en ziekenhuizen bouwen, vrijgevig zijn ten opzichte van goede doelen, etc., worden gekenmerkt door al die “morele” kwaliteiten die de wereld als
“goed” betitelt, maar ze zijn zinloos en illusoir zonder de christelijke ervaring:
ommekeer [transformatie, verandering], Genade en Geloof in de liefdevolle benadering van de Heilige Drieëenheid.
christ-light-of-the-worldDe definitie van een “goed mens” is onlosmakelijk verbonden met de relatie met Jezus Christus, de Zoon van God, welke
door de Genade van de Heilige Geest geschonken wordt.
Dus, al het anti-christelijke is volstrekt goddeloos en bij
een waarachtig [orthodox] christen kan slechts
ten volle van een
“goed mens” sprake zijn.
Verandering, Genade en Geloof, zonder welke een mens niet als “goed” betiteld kan worden, ongeacht wat de wereld denkt.
Met andere woorden, hoe vollediger een mens zich daadwerkelijk verbindt met het leven van de Kerk, des te beter mens is hij/zij, en zonder Jezus Christus en Zijn bruid,
zou goedheid onmogelijk zijn. Je dient je dus daadwerkelijk te verbinden met Christus,
je te bekleden met Christus, geheel in Hem op te gaan.
Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende,
verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd,
hatelijk en elkander hatende.
Maar toen de Goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland [en] God verscheen,
heeft Hij, niet om werken van Gerechtigheid, die wij gedaan zouden hebben, doch
naar Zijn Ontferming ons gered door het bad van de Wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest, Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort
door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, Gerechtvaardigd door Zijn Genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de Hoop op het eeuwige leven.
Dit is een getrouw Woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft,
opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen
vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig“.
Titus 3: 3-8

Het tegenovergestelde:

De Hooiwagen, de zondeval. Jheronimus Bosch

De Hooiwagen,
de zondeval.
Jheronimus Bosch

De economische en morele crisis die
is ontstaan in de meeste landen en staten is gekoppeld aan voor de hand liggende oorzaken, die een naam en bijzondere vormen hebben:
1.]. Gierigheid .
Volgens de Apostel Paulus is het niets anders dan afgoderij, want op het eind,
laten we daarover eerlijk zijn met onszelf, hebben wij naar hartelust en enthousiast
op afgoderij ons leven ingericht.
Gierigheid is een typisch voorbeeld van onze tijd; het is een verwerping van
de aanbidding van de ware God. Mensen die hebzuchtige zijn – geraken onverschillig
voor de legitimiteit van de methoden die zij tot hun beschikking hebben.
Een gebrek aan vertrouwen neemt nieuwe en steeds verder ongecontroleerde vormen aan. Het virus van de hedendaagse hebzucht in de wereld is alom geïnjecteerd en is over alle lagen van de samenleving verspreidt.
Laten we onszelf niet voor de gek houden dat het alleen de rijken zijn die tot deze categorie behoren. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, van hoog tot laag.
Het houdt gewoon in dat de ‘niet-bezitters’ leven in de hoop dit soort zaken zelf te verwerven. Dat is wat wij de consumptiemaatschappij noemen, welke de hysterie
van de consument aangeeft. Het ideaal en het doel van de mensen van vandaag de dag
in alle sociale klassen is om materiële goederen te verzamelen, klakkeloos en heel vaak volslagen overbodig.
hebzucht
2.]. De hebzucht is het volgende, die
aan de basis ligt van de huidige ecologische crisis, die 16 eeuwen geleden al aan de kaak is gesteld door een groot theoloog, de
Vader en Leraar van onze Kerk, de
Heilige Gregorius van Nyssa.
Hij benadrukte dat we de goederen ons geschonken dienen te gebruiken, maar
niet te misbruiken. We dienen onszelf toe te staan om te genieten, maar binnen redelijke grenzen, binnen de reden.
We dienen niet de ondergang van alle schepselen te worden, die leven op het land en
in de zee leven.
 Dat is de vernietiging van het gevoel van Rechtvaardigheid.
In theorie zijn we allemaal tegen onrecht; dit is een bezigheid die we allemaal tot
op zekere hoogte genieten.
Maar in ons dagelijks leven, wanneer we maar het idee hebben dat er iets is, dat
in ons belang uitgespeeld kan worden, vinden we een verscheidenheid van voorwendsels om mee met haar in zee te gaan.
Tijdens de Vasten, spoort de indringende stem van de Profeet Isaiah ons aan:
Uw nieuwe maanden en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel,
zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen.
Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.
Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen;
leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom,
doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe“.
Isaiah 1: 14-17
De Blijde Boodschap, de Heilige Schrift staat vol met voor ons duidelijke opdrachten
om gewoon te doen in elk facet van ons leven, in het bijzonder in onze omgang.
Maar het gaat daarbij niet alleen om Hogergeplaatsten die hun ondergeschikten niet eerlijk te behandelen. Wanneer het onrecht wordt gepleegd door bepaalde ondergeschikten, wordt dit vaak over het hoofd gezien.
In de publieke sector, bijvoorbeeld wanneer ze minder uren werken dan is afgesproken, maar ook dan nog steeds denken dat zij het recht hebben een volledige loon te ontvangen.
Je zou kunnen denken dat dit slechts details zijn. Maar deze kleine onrechtvaardigheden doen afbreuk aan het algemene gevoel van eerlijkheid, verantwoordelijkheid en waardigheid binnen een samenleving.
leugen3.]. 
Een andere oorzaak van de corruptie is
verdraaiing van de waarheid. De leugen in al zijn vormen.
Wee u, die het kwade goed en het goede kwaad noemen‘.
De Profeet verheft zijn stem ook tegen degenen
die de duisternis als licht beschouwen en licht als duisternis‘, die ‘het zoete als bitter en bitter als zoet presenteren‘.
Wee degenen die zichzelf als wijs en bekwaam beschouwen en slechts hun eigen mening als juist overwegen‘.
Op een ander moment wordt in het Oude Testament het meest uitdrukkelijk gezegd:
Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn,
als gij spot, zult gij dat alleen dragen
Spr. 9: 12
Het boek Genesis leert ons dat onze val het gevolg was van een leugen, terwijl
de Apocalyps ons bijbrengt dat alle liefhebbers van en de praktijk van de leugen
buiten het Koninkrijk der hemelen ronddolen en dat zal altijd zo blijven.
De leugen ondermijnt in het algemeen ons vermogen om werkelijk lief te hebben.
Dit lijkt misschien een beetje vreemd, maar ik ben een verwijzing naar
een gedachte van Dostojevski, die de volgende woorden in de mond van starets Zosima legt: het belangrijkste is dat je jezelf dwingt niet te liegen. Mensen die vanuit zichzelf liegen en in hun eigen leugens geloven, bereiken het punt dat zij geen waarheid
meer kunnen onderscheiden, niet bij zichzelf en evenmin bij anderen; zo verliezen ze respect voor anderen en voor zichzelf.
Wanneer je anderen niet kunt waarderen, hou je op lief te hebben; deze relatie tussen liegen en de waarheid is het meest onthullend.
Starets Zosima concludeert dat mensen die zichzelf bedriegen de eersten zijn, die zich beledigd voelen; want soms is best aangenaam om te ervaren dat je wordt beledigd,
of niet soms?
 Een echte christen heeft het niet eens in de gaten, die verwacht zoiets immers niet.

vloedgolf van egocentrisme

vloedgolf
van
egocentrisme

4.]. Maar de meest flagrante gevaar is
het ego-centrisme,
de gevangenschap in onszelf,
de aanbidding van ons persoonlijk belang of dat van onze familie, de gemeenschap of, zo u wilt, ons nationalistisch gevoel.
Het tegengif hiertegen zal voor altijd
de rechtvaardigheid blijven, samen met het verlenen van ondersteuning en zelfopoffering.
Het geheim van het ontdekken van
je ware zelf is het
jezelf aan anderen aan te bieden.
Het Kerk benadrukt en ervaart deze waarde als een van haar grootste bijdrage aan de wereld. Op basis van de beste ogenblikken van haar geschiedenis, draagt de Kerk bij
aan de klassieke ‘cogito ergo sum’ – ‘Ik denk dus ik ben‘ -‘Ik hou van m’n naaste, dus ik ben‘. De Heilige Drieëenheid staat model van het gegeven van Liefde en wederkerigheid.

god-is-in-staatAlle godsdienstige plichtplegingen en rituelen zoals de schriftgeleerden het volk oplegden, waren  dus in één klap waardeloos geworden!
Weg met al die offers. Weg met de lange zinloze gebedsriemen; weg met de tempel;
weg met de geslachten ‘der vaderen’:
en beeldt u niet in, dat
gij bij uzelf kunt zeggen:

Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u,
                                                                                 dat God bij machte is uit deze stenen Abrahams                                                                              kinderen te verwekken“.
                                                                         Matth.3: 9
De schriftgeleerden en de Farizeeën waren huichelaars want zij hadden behoefte aan eer van mensen, zij waren hebberig en waren uit waren op persoonlijk gewin en
aten de ‘huizen der weduwen’ op.
Wie geen geld had om voor de vele offerdieren te betalen, werd d
oor deze lieden genegeerd en verwaarloosd. Daarentegen deed Jezus Zijn werk om niet, enkel uit liefde voor God en voor Zijn naasten.
Hij bracht ook de armen en minder bedeelden Zijn kostelijk Blijde Boodschap:
“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het Evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om zij die verlost zijn heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
Luc.4: 18,19
Via Jezus kan het gewone volk tot God naderen, ook  al had men geen geld of aanzien.
Hij zei: “Gaat heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande’.
‘Niemand is goed dan God alleen”.
Marc.10: 18
Daarmee wilde Jezus aangeven dat Hij, omdat Hij  één was met God Zelf wél
bij machte was om de machten der zonde uit Gen.4:7 te weerstaan en
de boze te overwinnen.
Zo heeft Hij de wereld die het gehele werkterrein van de duivel omvat, 
overwonnen.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwon
John.16: 33
Bij Jezus’ keuze om God te dienen kon de boze niets vinden waarmee hij Hem tot zonde kon brengen.
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want
de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets
“.
John.14: 30
Nu wij gelovigen dankzij Jezus een  nieuwe wedergeboren schepping zijn geworden,
hebben wij ook behoefte aan een nieuwe naam:  de oude naam zondaar zijn wij immers kwijt! In dit nieuwe tijdperk waarin God Zijn Geest kan uitstorten over al wat leeft,
kunnen wij als nieuwe scheppingen  aan de slag met een eveneens nieuwe naam: Christus.
En de eerste plaats waar de volgelingen van Christus, christen genoemd werden was Antiochië, want b
ij een nieuw wezen hoort een nieuwe naam.
Een hemels paspoort met een hemelse identiteit en een Goddelijke Naam erop!
Wij dienen ons van onze nieuwe naam bewust te worden en ons met die
Naam ‘Christus’ te identificeren en er mee te werken.
Wij zijn geen christenen die bekleed zijn met ziekten en gebreken, maar wij
zijn Christus en Zijn Geest is in ons.
Wij dienen de goede strijd te strijden en dit geloof, dat wij door Gods Geest deel hebben gekregen aan Christus, dienen wij te behouden“.
2Tim.4: 7
Is het niet wonderbaarlijk wat God allemaal kan en wat HIJ allemaal voor elkaar krijgt, Glorie en Lof voor Zijn heilige Naam!
Samen met Zijn heilige engelen juichen wij Hem toe en danken Hem en
zijn het volkomen met Hem eens in alles wat  Hij gedaan heeft en nog gaat doen!
Heilig, heilig, heilig is de Heer Sabaoth;
Hemel en aarde zijn vol van Uw Heerlijkheid;
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, Die komt in de Naam des Heren;
Hosanna in de Hoge!“.

Posted in 1. God, Father, Son and Holy Spirit, 10. Prayer, 11. Mystery [Sacrament], 12. Old [Testament] Covenant, 13. New [Testament] Covenant, 14. Hymns of the Orthodox Church, 15. Icon's, windows to Heaven, 16. Katechese - proclamation of the Orthodox faith, 2. Orthodox Church, 4. Saints, 5. Holy Liturgy, 7. The Vintage of Beauty, 8. Church-fathers, 9. Monasticism | Comments Off on Orthodoxie & niemand is goed dan God alleen